ಧ್ಯಾನ ಮಿಂಚು: ಭಾಗ 4

“ನಿರಂಜನೋಪದೇಶ”

(ಮುಕ್ತಿಗೆ ದಾರಿ)

ಸದಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇರಿ!!
-ದಾಸರ ದಾಸರಾಗಿ ಧನ್ಯರಾಗಿರಿ!
ರೋಗಕಾರಕಾಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರಿ! (ಯೋ)
ಗ್ಯತಾನುಸಾರ ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸಿರಿ!
ಭಾರ್ಯಾಭರ್ತರನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಿರಿ! (ವ್ಯಂ)
ಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಸದಿರಿ!
ವಂಶಗೌರವವನ್ನುಳಿಸಿ ಕೊಂಡಿರಿ!
ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆ ಸದಾ ಮಾಡುತ್ತಲಿರಿ!
ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಿ!
ಗಿರಿಜಾಧವನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ!
ಇದು ಮುಕ್ತಿಗೆ ದಾಯಿಯೆಂದರಿತಿರಿ! (ಹ)
-ರಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಂದರಿಯಿರಿ!!!

“ವಂದನಂ”

ನಿರಂಜನ ಗುರುಂ ವಂದೇ
ರಂಗಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸಿನ


ಜರ್ಪಧ್ಯಾನ ನಿರತಂ
ನರ್ತಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಕಂ
ಗುರುಂ ಮೌನವ್ರತೋದ್ದೀಪ್ತಂ
ರುಂಡ ಮಾಲಾಧರ ಪ್ರಿಯಂ
ವಂದೇ ವಂದಾರು ಮಂದಾರಂ
ದೇವ ದತ್ತ ಸ್ವರೂಪಿಣಂ

ಭಾವಿಕ ಭಕ್ತನವನೊಬ್ಬ ವೃದ್ಧ! (ಆ)

-ವಿರ್ಭವಿಸಿತವನಲ್ಲಾತ್ಮ ಶುದ್ಧ!
ಳೆಯಿತಿಂದಿಗವನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ! (ಅ)
-ಭಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿದನು ಸಿದ್ಧ! (ಯು)
-ಕ್ತ ಸೇವೆ ಕೈಕೊಂಡನಾ ವಯೋವೃದ್ಧ!
ಡೆಸಿ ಕೊಂಡೊ

ದನವನಾ ಸಿದ್ಧ! (ಪಾ)
-ವನ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿದನಾ ವೃದ್ಧ!
ನೊಸಲಿಂದಿಟ್ಟನು ಪ್ರಸಾದಾ ಸಿದ್ಧ! (ತ)
-ಬ್ಬಲಿಗಾಯ್ತು ಹಬ್ಬವೆಂದನಾ ವೃದ್ಧ! (ನಿ)
-ವೃತ್ತ ನೀನಾಗು ಬೇಗೆಂದನಾ ಸಿದ್ಧ! (ಸಿ)
-ದ್ಧ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ಶುದ್ಧ!!!

ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾಯಾ ಚಿತ್ರ! (ಸೂ)

-ತ್ರ ಧಾರಾತ್ಮನಿರ್ಪ ಸರ್ವತ್ರ!
ವಿಶ್ವವವನ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ!
ಚಿತ್ರೀಕರಣ ದಿನ, ರಾತ್ರ! (ಚಿ)
ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರ!
ಮಾತಾ, ಪಿತರು ನೆಪ ಮಾತ್ರ! (ಆ)
-ಯಾಸಕಾರಕಾ ಚಲ ಚಿತ್ರ!
ಚಿದಾಕಾಶದಲ್ಲಂತ್ಯಾ ಚಿತ್ರ! (ಚಿ)
-ತ್ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತಂತ್ರ!!!

ಚಿತ್ರ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆ ನಿನ್ನದಮ್ಮಾ!

ತ್ರಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾಧಾರ ನಾನಮ್ಮಾ!
ವಿತಾಶಕ್ತ್ಯನುಪಮನಿನ್ನದಮ್ಮಾ! (ಕ)
-ಥಾಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಧಿನಾಥ ನಾನಮ್ಮಾ!
ನಿರ್ದೆ

ಶನಾಚಾತುರ್ಯವೂ ನಿನ್ನದಮ್ಮಾ! (ಆ)
-ರೂಪ, ನಾಮಗಳ ಚೈತನ್ಯ ನಾನಮ್ಮಾ!
-ಪವಾಡ ಅತಿವಿಚಿತ್ರ ನಿನ್ನದಮ್ಮಾ (ಹೊ)
-ಣೆಗಾರ ವರಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಾನಮ್ಮಾ!
ನಿರತೆನ್ನ ಸೇವಾಭಾರ ನಿನ್ನದಮ್ಮಾ! (ನಿ)
-ನ್ನನೆನ್ನೊಳಗೈಕ್ಯಗೈವಾತ್ಮ ನಾನಮ್ಮಾ!
ತ್ತಗುರು ಸ್ವರೂಪವೇ ನಿನ್ನದಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ನಾನಮ್ಮಾ!!!

ಅದೇಕಿನ್ನೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ?

ದೇವರಚಿತ್ತಕ್ಕದು ಬಂದಿಲ್ಲ! (ಬಾ)
-ಕಿ ಕಾರಣ ನಂಬತಕ್ಕದಲ್ಲ! (ತ)
-ನ್ನೂರಲ್ಲಾದರೆ ಕಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ!
ದ್ಯೋಗಾತನೇ ಕೊಡಬೇಕ

ಲ್ಲ! (ಉ)
-ದ್ಯೋಗಾಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯೇನಿಲ್ಲ!
ರ್ವಿಷ್ಟ ತಾನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ! (ಪು)
-ಸಿಯಾಡುವಭ್ಯಾಸ ತನಗಿಲ್ಲ! (ಸಿ)
-ಕ್ಕಿದ್ದೇನನ್ನೂ ಬೇಡೆನ್ನುವುದಿಲ್ಲ! (ಬ)
-ಲ್ಲ,ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಪ್ತನೆಲ್ಲ!!!

ಮಹಿಮೆ ತೋರು ಗುರುದೇವಾ! (ಬ)

-ಹಿರಂಗಕ್ಕಾಗದದು ಜೀವಾ!
ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲೊಳಗೆ ಬಾ ಜೀವಾ!
ತೋರಿ ನಿನ್ನ ಕೊಲುವೆ ಜೀವಾ! (ಬ)
-ರುವೆ ತಾನೆನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವಾ?
ಗುರುವಿನಿಷ್ಟೆನ್ನಿಷ್ಟ ದೇವಾ! (ಮ)
-ರು ಮಾತನಾಡೆ ನಾನು ದೇವಾ!
ದೇವದೇವ ಶ್ರೀಗುರುದೇವಾ! (ಈ)
-ವಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೈಕ್ಯವಾ!!!

ಉದ್ಯೋಗಿ ನೀನಾಗಿರಬೇಕಮ್ಯಾ! (ಪಾ)

-ದ್ಯೋಪಚಾರ ಪೂಜೋದ್ಯೋಗವಮ್ಮಾ! (ತ್ಯಾ)
-ಗಿಯಾಗಿರಬೇಕುದ್ಯೋಗಕ್ಕಮ್ಮಾ!
ನಿಚೋಚ್ಛವೆಣಿಸಬಾರದಮ್ಮಾ!
ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮಾ!
ಗಿರಿಜೆಗಾರಾಮ ಮಂತ್ರವಮ್ಮಾ! (ಪ)
-ರಮ ಪಾವನೆಯದರಿಂದಮ್ಮಾ!
ಬೇಡನ್ಯಕಸುಬು ನಿನಗಮ್ಮಾ!
ಕನಕಾಭರಣದೇ ಕಾಣಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೋದ್ಯೋಗ್ಯಮ್ಮಾ!!!

ಕಾಯ ಕಂದನಿಗಾಗಿರಲಮ್ಮಾ! (ಬಾ)

-ಯ ರುಚಿಗದ ಬಿಡಬೇಡಮ್ಮಾ!
ಕಂಗೆಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪದಮ್ಮಾ! (ಉ)
-ದರ ಶಾಂತಿಗಾಗ್ಯನ್ನ ನೀಡಮ್ಮಾ!
ನಿತ್ಯ ನೇಮವಿದಕೆ ಬೇಕಮ್ಮಾ! (ಆ)
-ಗಾಗೇನನ್ನೂ ಕೊಡಬಾರದಮ್ಮಾ! (ಹೀ)
-ಗಿದ್ದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿನಗಮ್ಮಾ! (ನೀ)
-ರತ್ಯಂತುತ್ತಮ ಪಾನೀಯವಮ್ಮಾ! (ಕ)
-ಲಹವಾದರೆ ಕಂದನಿರನಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಕಂದಮ್ಮಾ!!!

ಅಂದೂ, ಇಂದೂ, ಅದೊಂದು ಪೂವಯ್ಯಾ!

ದೂರದಲ್ಲೂ ಸುಗಂಧಾ ಪೂವಯ್ಯಾ!
ಇಂಬು ಸಕಲರಿಗಾ ಪೂವಯ್ಯಾ! (ಹಿಂ)
-ದೂ ಮಸಲ್ಮಾನಾನಂದಾ ಪೂವಯ್ಯಾ!
ನ್ಯೋನ್ಯ ಪ್ರೇಮಭಾವಾ ಪೂವಯ್ಯಾ! (ಒಂ)
-ದೊಂದೆಸಳೂ ಸಾರ್ಥಕಾ ಪೂವಯ್ಯಾ!
ದುರಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯಾ ಪೂವಯ್ಯಾ!
ಪೂರ್ವಾಪರ ನೋಡದಾ ಪೂವಯ್ಯಾ! (ಶಿ)
-ವ ಸೇವೆಗಾಗಿಹುದಾ ಪೂವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಪೂವಯ್ಯಾ!!!

ಮೈ, ಕೈ, ನೆಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತಾ ಬೆಕ್ಕು!

ಕೈ ತಪ್ಪೀಗ ಹೋಯ್ತಾ ಬೆಕ್ಕು! (ಮ)
-ನೆ ಮಗುವಾಗಿತ್ತಾ ಬೆಕ್ಕು! (ನೆ)
-ಕ್ಕುವುದಾರನ್ನೀಗಾ ಬೆಕ್ಕು? (ಮ)
ತ್ತಿಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುದೇನಾ ಬೆಕ್ಕು? (ಸು)
-ತ್ತಾಡಲಾರದೀಗಾ ಬೆಕ್ಕು!
ಬೆದರುತಿದೀಗಾ ಬೆಕ್ಕು! (ಬೆ)
-ಕ್ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಕ್ಕು!!!

ಅಡಿಗಡಿಗೊಡಲಿಗಾಯಾಸವೇಕೆ? (ಅ)

-ಡಿಗಡಿಗಪಚಾರದಕಪ್ಪುದಕೆ!
ಮನವಿಳೆಯ ಕಡೆಗಾದುದಕೆ! (ಹಾ)
-ಡಿ, ಪಾಡಿ, ಕೂಡಿಯೊಡನಾಡದುದಕ್ಕೆ!
ಗೊಡ್ಡಾಚಾರಗಳ ಬಿಡದಿದ್ದುದಕೆ!
ಮರುಗೇಶನ ಮರೆತಿದ್ದುದಕೆ! (ಕ)
-ಲಿಮಲದ ಲೇಪನ ಹೆಚ್ಚಾದುದಕೆ!
ಗಾಳಿಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಲೆತ್ನಿಸಿದಕೆ! (ಛಾ)
-ಯಾಪತಿಯ ಕಿರಣ ಬೀಳದುದಕೆ!
ರ್ವನಾಮವೊಂದೆಂಬರಿವಿಲ್ಲದಕೆ!
ವೇದಾಂತ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಾದುದಕೆ! (ಏ)
-ಕೆ?ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನರಿಯದಕೆ!!!

ಕಣಜ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಯ್ಯಾ! (ಕ)

-ಣದ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕಯ್ಯಾ!
ವರಾಯ ಕಾದಿರುವನಯ್ಯಾ!
ಬೇಡವನ ಸಹವಾಸವಯ್ಯಾ!
ದ್ದು ವಾಸನೆ ಹಳೇ ಕಾಳಯ್ಯಾ! (ಸು)
-ಖಾನಂದ ಬಂಗಾರುಸಣ್ಣವಯ್ಯಾ! (ಬ )
-ಲಿಸಬೇಕುತ್ತಮತಳಿಯಯ್ಯಾ!
ಮಾತಿನಿಂದ ಕಾಲ ಪೋಲಾಯ್ತಯ್ಯಾ! [ಮ]
-ಡದಿಯಿಷ್ಟಕ್ಕೀಗೆಡೆಯಿಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಂದಯ್ಯಾ!!!

ಕಿಂಚಿತ್ಲಭ್ಯದ ಬಡ ಬೆಕ್ಕು!

ಚಿರ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬಂತಾ ಬೆಕ್ಕು! (ಕ)
-ತ್ಲಲ್ಲೊಳಗೋಡಿ ಬಂತಾ ಬೆಕ್ಕು! (ಸ)
-ಭ್ಯವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡಿತಾ ಬೆಕ್ಕು! (ಸು)
-ದತಿಗೀಗ ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಬೆಕ್ಕು!
ಲವಂತಕ್ಕೀ

ಡಾಯ್ತಾ ಬೆಕ್ಕು! [

]
-ಡವಾಗಿರುವುದೀಗಾ ಬೆಕ್ಕು!
ಬೆಣ್ಣೆ

ಈಗ ತಿನ್ನದಾ ಬೆಕ್ಕು! [ಬೆ]
-ಕ್ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕು!!!

ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಗೇಕೆ ಗದ್ದಲ? (ಎ)

-ದ್ದರೆ ಮನೆ ಆಗಲಿ ಗದ್ದಲ! [ಕ]
-ಲಿವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೇಕೆ ಗದ್ದಲ?
ಪೂರ್ಣವಾದಾಗಾಗಲಿ ಗದ್ದಲ! [ಸಂ]
-ಜೆಯಾರತಿಗೀಗೇಕೆ ಗದ್ದಲ? [ಯೋ]
-ಗೇಶನಿದ್ದಾಗಾಗಲಿ ಗದ್ದಲ!
ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಾತಂಕ ಗದ್ದಲ! [ಯೋ]
-ಗ ಸವಿವಾಗಾಗಲಿ ಗದ್ದಲ! [ಗೆ]
-ದ್ದಲು ಹುಳಕ್ಕಿದೆಯೇ ಗದ್ದಲ [ಬಾ]
-ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ!!!

ನಿರಂಜನಾರೆಂದಾತ್ರಿನಂದನ?

ರಂಗನಾಥನೆಂದಾತ್ರಿನಂದನ!
ಗತ್ಪತಿಯೆಂದಾತ್ರಿನಂದನ!
ನಾದಾನಂದನೆಂದಾತ್ರಿನಂದನ! [ಮೂ]
-ರೆಂ

ವನಲ್ಲೆಂದಾತ್ರಿನಂದನ!
ದಾಶರಥಿಯೆಂದಾತ್ರಿನಂದನ!
ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೆಂದಾತ್ರಿನಂದನ! [ಅ]
-ನಂಗಾಧಿಪನೆಂದಾತ್ರಿನಂದನ!
ತ್ತನವನೆಂದಾತ್ರಿನಂದನ! [ಘ]
-ನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಪಾವನ!!!

ದತ್ತಗಾಸ್ತಿ, ಪಾಸ್ತಿ, ನಾಸ್ತಿ! (ಚಿ)

-ತ್ತ ಶಾಂತಿಯೊಂದವನಾಸ್ತಿ!
ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕವನಾಸ್ತಿ! [ಅ]
-ಸ್ತಿ, ನಾಸ್ತ್ಯತೀತವನಾಸ್ತಿ!
ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ರಹಿತಾಸ್ತಿ! [ಜಾ]
-ಸ್ತಿ, ಕಮ್ಮಿಲ್ಲದಾನಂದಾಸ್ತಿ!
ನಾಮ, ರೂಪವಿದೂರಾಸ್ತಿ! [ಸ್ವ]
-ಸ್ತಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಸ್ತಿ!!!

ಉಸಿರಲ್ಲ, ಮನಸಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ!

ಸಿಹಿಯಲ್ಲ, ಕಹಿಯಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ!
ಸವಲ್ಲ, ಕಸವಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ! [ಪ]
-ಲ್ಲವವಲ್ಲ, ಫಲವಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ!
ರವಲ್ಲ, ಗಿಡವಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ!
ರನಲ್ಲ, ನಾರಿಯಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ!
ಟೆಯಲ್ಲ, ದಿಟವಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ! [ಕ]
-ಲ್ಲದುವಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲದಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ!
-ನೆಲವಲ್ಲ, ಜಲವಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ! [ನ]
-ಲ್ಲೆಯಾನಲ್ಲ, ನಲ್ಲಾನಲ್ಲ, , ನಾನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ! [ಅ]
-ಲ್ಲಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ!!!

ಗಾನಾಮೃತ ಪಾನಾನಂದ!

ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ!
ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನ್ಯಾನಂದ!
ನ್ಮಯ ಮನಾತ್ಮಾನಂದ!
ಪಾದಸೇವಾಮರಾನಂದ!
ನಾರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಾನಂದ!
ನಂದಕಂದ ನಾಮಾನಂದ! (ಕಂ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಂದ!!!

ಮಧುರ ಗಾನ ಮನೋರಮಣ! (ಸಾ)

-ಧುಹೃದಯ ಸತತಾ ರಮಣ! (ಸ್ವ)
-ರ, ತಾಳ ಬದ್ಧ ಗೀತಾ ರಮಣ!
ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀಲೋಲಾ ರಮಣ!
ಯ, ವಿನಯ ಶೀಲಾ, ರಮಣ!
ಲಹರ ಶಂಕರಾ ರಮಣ! (ಧ್ಯಾ)
-ನೋಪಾಸನ ನಿರತಾ ರಮಣ!
ಘುಪತಿ ರಾಘವಾ ರಮಣ!
ದನ ಮೋಹನಾ ಶ್ರೀರಮಣ! (ತಾ)
-ಣ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣ!!!

ಸಮಾಧಿಗೊ

ದ ವೀಣಾ ವಾದನ! (ಉ)

-ಮಾರಮಣ ವಿಶ್ವನಾ ವಾದನ! (ದ)
-ಧಿಯನ್ನ ಉಣಿಸಿದಾ ವಾದನ! (ಓಂ)
-ಗೊ

ಮೈ ಮರೆಸಿದಾ ವಾದನ!
ತ್ತಗಾನಂದವಾದಾ ವಾದನ! (ದೇ)
-ವೀ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಾದಾ ವಾದನ! (ಪ್ರಾ)
ಣಾರ್ಪಣೆಗೂ ಅಂಜದಾ ವಾದನ! (ಭಾ)
-ವಾವೇಶಾತ್ಮಾನಂದದಾ ವಾದನ!
ರ್ಶನಾನುಗ್ರಹದಾ ವಾದನ! (ಘ)
-ನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾವಾಹನ!!!

ಸಮಾಧಿತ್ತ ವೀಣಾವಾದನ! (ಉ)

-ಮಾಪತಿ ವಿಶ್ವನಾಥಾರ್ಚನ! (ದ)
-ಧಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನಿವೇದನ! (ಚಿ)
-ತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದಾದಾಲಾಪನ!
ವೀರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾದಾ ತಾನ! (ಗ)
-ಣಾಧಿಪತಿಯ ಗುಣ ಗಾನ! (ಭಾ)
-ವಾವೇಶ ಪಲ್ಲವಿ ಪಾವನ!
ತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೂಪ ದರ್ಶನ (ಘ)
-ನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮನ!!!

ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕು!

ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಬೇಕು!
ಧಾರಾಳಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ಬೇಕು! (ಪ)
-ರಮಾರ್ಥಿ ತಾನಾಗಿರಬೇಕು! (ಹೊ)
-ಣೆ ಭಗವಂತನಾಗಬೇಕು!
ಯಾರೂ ನೋಯದಂತಿರಬೇಕು!
ಲಾಟೆ ಮಾಡದಿರಬೇಕು!
ಬೇಸಾಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಬೇಕು!!!

ಮತ್ಸರ ದೇವರಿಗುಂಟೇನಪ್ಪಾ? (ಮ)

-ತ್ಸರ ಮನೋವೃತ್ತಿಯಲ್ವೇನಪ್ಪಾ? (ಪ)
-ರಮೇಶ್ವರ ಮನಸಲ್ಲವಪ್ಪಾ!
ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ನಿನ್ನದಪ್ಪಾ! (ಭ)
-ವದಾಸೆ ಬಿಟ್ಟದ ಸಾಧಿಸಪ್ಪಾ! (ಹ)
-ರಿ ಪ್ರಸಾದ ಕಷ್ಟ, ಸುಖವಪ್ಪಾ!
ಗುಂಜಾ ನರಸಿಂಹನಂತಿರಪ್ಪಾ! (ಪೇ)
-ಟೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಯವನಲ್ಲವಪ್ಪಾ! (ಮ)
-ನಸ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಪ್ಪಾ!!!

ಆಶಾನಾಶಕ್ಕೆ ನಿರಾಶಾನುಗ್ರಹ!

ಶಾಶ್ವತಾನಂದಕ್ಕಿದನುಗ್ರಹ!
ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗಿದೊಂದನುಗ್ರಹ! (ಪಾ)
-ಶ ಹರಿಸುವ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ! (ಬೆ)
-ಕ್ಕೆಗೀಡಾಗದಾನಂದಿಪನುಗ್ರಹ!
ನಿನ್ನುನ್ನತಿಗಿದವನನುಗ್ರಹ! (ವಿ)
-ರಾಗಿಯಾಗಲಿದವನನುಗ್ರಹ!
ಶಾಪವೆಂತಾಗುವುದೀ ಅನುಗ್ರಹ? (ತ)
-ನು ಭಾವ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೀ ಅನುಗ್ರಹ! (ಉ)
-ಗ್ರ ನರಸಿಂಹಾವತಾರನುಗ್ರಹ!
ರಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನುಗ್ರಹ!!!

ಗುಡಿ ಬಾಗಿಲೀಗ ತೆರೆಯದಯ್ಯಾ! (ಅ)

-ಡಿಗಡಿಗೆ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ಬಾ ನೀನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆದಾಗಯ್ಯಾ! (ಈ)
-ಗಿನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದಿರುವುದಯ್ಯಾ! (ಮಾ)
-ಲೀಕನೀಗೇಕಾಂತದಲ್ಲಿರ್ಪನಯ್ಯಾ!
ದ್ದಲ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿಬಿಡಯ್ಯಾ! (ಸಂ)
-ತೆ ವ್ಯಾಪಾರದಂತೆ ಇದಲ್ಲವಯ್ಯಾ! [ನೆ]
ರೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸದಾ ಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಕಾ)
-ಯದಭಿಮಾನವಿರಬಾರದಯ್ಯಾ! (ಮ)
-ದ, ಮತ್ಸರಗಳಳಿಯಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಜ್ಞೆಯಿದಯ್ಯಾ!!!

ದ್ರೋಹೀನಾಮ, ರೂಪ, ನಿರ್ನಾಮ!

ಹೀನವೃತ್ತಿಯಾಸ್ತಿ ನಿರ್ನಾಮ!
ನಾನಾತಂತ್ರ, ಯಂತ್ರ, ನಿರ್ನಾಮ!
ದೋನ್ಮತ್ತ ಮನ ನಿರ್ನಾಮ! (ಊ)
-ರೂರಪಪ್ರಚಾರ ನಿರ್ನಾಮ!
ಟ್ಟ, ಪರಿವಾರ ನಿರ್ನಾಮ!
ನಿಬಿಡಾಂಧಕಾರ ನಿರ್ನಾಮ! (ದು)
ರ್ನಾಟಕಾಭಿನಯ ನಿರ್ನಾಮ! (ನಾ)
ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾರಾಮ!!!

ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಲೆಗಳಿಂದ ಪಾರು! (ತ)

-ಲ್ಲೋಲಾಂತರಂಗರಿಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರು! (ಸ)
-ಲಸಲಕ್ಕೂ ನಿಮಿಷಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾರು!
ರುಣಾಮಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಾರು! (ತ)
-ಲ್ಲೋಪವಾದರೆಂದಿಗೂ ಆಗದು ಪಾರು! (ಬ)
-ಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗುವುದು ಪಾರು! (ಅ)
-ಲೆದಾಟ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮಾಳ್ಪುದು ಪಾರು!
ರ್ವನಾಶವಾಗದಾಗದೆಂದೂ ಪಾರು! (ಕಾ)
-ಳಿಂದ ಮರ್ದನನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪಾರು! (ಪಾ)
-ದ ಭಜನೆಯಿಂದ ದುಃಖದಿಂದ ಪಾರು!
ಪಾಪಪುಣ್ಯಾದಿ ಬಂಧನದಿಂದ ಪಾರು! (ಪಾ)
-ರು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಂದೆಲ್ಲಾ ಪಾರು!!!

ಅಶಾಂತಿಗವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ!

ಶಾಂಭವೀಶ್ವರನಾಜ್ಞೆ ಮೀರಬೇಡ!
ತಿಕ್ಕಾಟದಿಂದ ಬಡವಾಗಬೇಡ!
ದ್ದು ವಾಸನೆಯಿರಗೊಡಬೇಡ!
ರ ಸೇವೆಯ ಕಳಕೊಳ್ಳಬೇಡ!
ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗ್ಯೇನೂ ಮಾಡಬೇಡ!
ಮ, ದಮದಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಬೇಡ!
ಕೊಲೆಗಡಕರೊಡಗೂಡಬೇಡ!
ಬ್ಬಿಯ ನಿಧಿ ಹೊರಗಿಡಬೇಡ!
ಬೇಡಿದಿಷ್ಟ ಪಡೆಯದಿರಬೇಡ! (ಗಂ)
-ಡ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾವ ಖಂಡ???

ರಾಜಕೀಯ ರಂಗ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ!

ಗಳ ಕದನ ಸಂಗಾ ರಂಗಾ!
ಕೀರ್ತಿಯಾಸೆಗೊದ್ದಾಡುವಾ ರಂಗ!
ಮ, ನಿಯಮವಿಲ್ಲದಾ ರಂಗ!
ರಂಬೆಯೂರ್ವಶಿ ನೃತ್ಯದಾ ರಂಗ! (ಯೋ)
-ಗ ಜೀವನಕ್ಕನಾದರಾ ರಂಗ!
ಶಾಂತಿ ಬಾಯಿಮೂತಾಗಿರ್ಪಾ ರಂಗ!
ತಿತಿಕ್ಷೆಯನುಪೇಕ್ಷಿಪಾ ರಂಗ!
ಭಂಡಾರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾ ರಂಗ! (ಸೊ)
-ಗ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮರಂಗ!!!

ರವಿಕಿರಣ ಶಶಿಗಾಭರಣ!

ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಭರಣ!
ಕಿರಾತ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣಾಭರಣ!
ಣಧೀರನಿಗೆ ಧೈರ್ಯಾಭರಣ! (ಗ)
-ಣಪತಿಯಪ್ಪಗೆ ಯೋಗಾಭರಣ!
ಶಿಕಲಾಂಬೆಗೆ ಖಡ್ಗಾಭರಣ!
ಶಿಖಿವಾಹನಗೆ ಶೂಲಾಭರಣ!
ಗಾನ ಶಾರದೆಗೆ ವೀಣಾಭರಣ!
ಕ್ತ ಮಾರುತಿಗೆ ನಾಮಾಭರಣ!
ಘುಪತಿಗಾತ್ಮಾರಾಮಾಭರಣ! (ತ್ರಾ)
-ಣ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾಭರಣ!!!

ಹೊರಗಾದಾಗಾಗುವುದು ನೋವು! (ಇ)

-ರಬೇಕೊಳಗೆ, ಆಗಿಲ್ಲಾ ನೋವು!
ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೀಡಾದಾಗಾ ನೋವು!
ದಾಸ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗಿಲ್ಲಾ ನೋವು! (ಭೋ)
-ಗಾಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದರಾಗಾ ನೋವು!
ಗುರುನಾಮ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಿಲ್ಲಾ ನೋವು! (ಠಾ)
-ವು ತಪ್ಪಿದಾಗಾಗುವುದಾ ನೋವು!
ದುರ್ಮೋಹ ಹರಿದರಿಲ್ಲಾ ನೋವು!
ನೋಟ, ಕೊಟೇಚ್ಛೆಯಾದಾಗಾನೋವು! (ನೋ)
-ವು ಹರಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾವು!!!

ದೈವಿಕ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದೆಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಿ!

ವಿಷಯಾಸೆ ಸತ್ತಾಗದು ವೃದ್ಧಿ!
ರ್ಮವಿದಕ್ಕಾದಾಗದು ಸಿದ್ಧಿ!
ವೃತ್ತಿ ವಿನಾಶದಿಂದದು ವೃದ್ಧಿ! (ಬು)
-ದ್ಧಿ, ಶುದ್ಧಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಸಿದ್ಧಿ!
ಯಿಂಬಾಗಿ ಆಗುವುದಭಿವೃದ್ಧಿ! (ಎ)
-ದೆಗೆಡದೆ ಸಾಧಿಪುದಾ ಸಿದ್ಧಿ! (ಚೆ)
-ಲ್ಲಾಟ ಮನಕಿಲ್ಲದಾಗಾ ವೃದ್ಧಿ!
ಸಿದ್ಧಿಯಿದೇ ನಿಜಾನಂದ ಸಿದ್ಧಿ! (ಸಿ)
-ದ್ಧಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾಬ್ಧಿ!!!

ಮಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಮಾಲಿಕ ಬಲ್ಲ! (ಹಾ)

-ಲಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗೌಳಿಗ ಬಲ್ಲ!
ಲ್ಲೆಯ ರೂಪ ನಲ್ಲನೇ ಬಲ್ಲ!
ಬೆಳೇ ಗುಣ ಬೆಳೆದವ ಬಲ್ಲ! (ಕ)
-ಲೆಯಂತಸ್ತು ಕಲಾಧರ ಬಲ್ಲ!
ಮಾಯೆಯಾಟ ಮಾಧವನೇ ಬಲ್ಲ! (ಜಾ)
-ಲಿಯ ನೆಲೆ ಕೀಳುವವ ಬಲ್ಲ!
ಬ್ಬದ ಸವಿ ಕಬ್ಬಿಗ ಬಲ್ಲ!
ಲೆಯ ಬಲ ಬೆಸ್ತನೇ ಬಲ್ಲ! (ಅ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೆಲ್ಲಾ ಬಲ್ಲ!!!

ಹಪ್ಪಳ ಸೆಂಡಿಗೆ ನೀ ತಿಂದೆ! (ತ)

-ಪ್ಪದಾಗಿ ಬಂತು ಉರಿಗಂದೆ! (ಬ)
-ಳಸಬಾರದೆಣ್ಣೆ ನೀನೆಂದೆ! (ಆ)
-ಸೆಂಬದು ಬಹಳ ಹಾಳೆಂದೆ! (ಖಂ)
-ಡಿತ ತಿನ್ನಬೇಡಿನ್ನು ಮುಂದೆ! (ಮೈ)
-ಗೆ ಆಗದೆ ಆಗಾಗ ನೊಂದೆ!
ನೀತಿ, ನಿಯಮಗತ್ಯವೆಂದೆ!
ತಿಂದು ಕೆಟ್ಟೆನೆಂಬುದೇಕೆಂದೆ! (ತಂ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗೆಂದೆ!!!

ಕುಮಾರನ ಮೇಲೇಕತೃಪ್ತಿಯಮ್ಮಾ?

ಮಾತುಮಾತಿಗೆದುರಾಡುವನಮ್ಮಾ! (ಕ)
-ರಕರೆ ಬಹಳ ಮಾಡುವನಮ್ಮಾ!
ನ್ನೊಡನೆ ಮಲಗಬೇಕಂತಮ್ಮಾ!
ಮೇರೆ

ಈರಿ ಚೇಷ್ಟೆಮಾಡುವನಮ್ಮಾ!
ಲೇಖನಿ, ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿಯನಮ್ಮಾ!
ಷ್ಟವನಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಮ್ಮಾ!
ತೃಣ ಸಮಾನವರವನಿಗಮ್ಮಾ! (ಪ್ರಾ)
-ಪ್ತಿಯವನದೇನಿಹುದೋ ಹೇಳಮ್ಮಾ! (ಭ)
-ಯ, ಭಕ್ತಿ ಅವನಿಗೇನೂ ಇಲ್ಲಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗತಿಯಮ್ಮಾ!!!

ಒಳಗಣ್ಣಿಂದೆನ್ನ ನೋಡು ಮುದ್ದಣ್ಣಾ! (ಕ)

-ಳವಳ ಪಡಬೇಡಿನ್ನು ಮುದ್ದಣ್ಣಾ! (ಮ)
-ಗನಲ್ಲವೇ ನೀನೆನಗೆ ಮುದ್ದಣ್ಣಾ? (ಕ)
-ಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣದಿದ್ದರೇನು ಮುದ್ದಣ್ಣಾ? (ತಂ)
-ದೆಯಾಜ್ಞೆಯಂತಿರು ನೀನು ಮುದ್ದಣ್ಣಾ! (ನ)
-ನ್ನನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧನಾದಿ ಮುದ್ದಣ್ಣಾ! (ಮ)
-ನೋಜಯದಿಂದದನರಿ ಮುದ್ದಣ್ಣಾ! (ಬೀ)
-ಡು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಮುದ್ದಣ್ಣಾ!
ಮುದದಿಂದೆನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸು ಮುದ್ದಣ್ಣಾ! (ತ)
-ದ್ದರ್ಶನವಾಗುವುದಣ್ಣ ಮುದ್ದಣ್ಣಾ! (ಕ)
-ಣ್ಣಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಮುದ್ದಣ್ಣಾ!!!

ಬಾಹ್ಯೇಚ್ಛೆಗಾಗುವುದಪಜಯ! (ಗು)

-ಹ್ಯೇಂದ್ರ್ಯ ಚಪಲ ಸದಾಪಜಯ! (ಇ)
-ಚ್ಛೆಯಚ್ಯುತಗಾದರೆ ವಿಜಯ! (ಗಂ)
-ಗಾಧರನನುಗ್ರಹಾ ವಿಜಯ!
ಗುರುಪಾದ ಸೇವೆಗಾ ವಿಜಯ! (ಸಾ)
-ವು, ನೋವು, ಭಯ ತಪ್ಪೀ ವಿಜಯ!
ತ್ತ ಭಜನೆ ನಿತ್ಯ ವಿಜಯ!
ರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತೀ ವಿಜಯ!
ಗನ್ಮಾತೆಗೆ ತೃಪ್ತೀ ವಿಜಯ! (ಪ್ರಿ)
-ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ವಿಜಯ!!!

ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನೆ ನೀನಾಗಮ್ಮಾ!

ದಾರಿದ್ರ್ಯಾತ್ಮರಿಗಮ್ಮ ನೀನಾಗಮ್ಮಾ!
ಚಾತುರ್ವರ್ಣೀಯರಮ್ಮ ನೀನಾಗಮ್ಮಾ! (ವ)
-ರ ಗುರುಪಾದ ದಾಸಿ ನೀನಾಗಮ್ಮಾ!
ಸಂತಾಂತರಂಗ ವಾಣಿ ನೀನಾಗಮ್ಮಾ!
ರಮಾನಂದ ಯೋಗಿ ನೀನಾಗಮ್ಮಾ! (ಚೆ)
-ನ್ನೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯೇ ನೀನಾಗಮ್ಮಾ!
ನೀತಿ, ನಿಯಮವಂತೆ ನೀನಾಗಮ್ಮ!
ನಾಮ ಭಜನಾ ಪ್ರೇಮಿ ನೀನಾಗಮ್ಮಾ!
ಗನ ಸದೃಶಾತ್ಮ ನೀನಾಗಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀನಾಗಮ್ಮಾ!!!

ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಬತ್ತುವುದೆಂದು? (ವಾ)

-ಚಾಮಗೋಚರ ರೂಪ ನೀನಾದಂದು! (ವ)
-ರ ಗುರುವಿನಿಷ್ಟ ಪೂರ್ತಿಯಾದಂದು!
ಸಾಧು, ಸಜ್ಜನರುದ್ಧಾರವಾದಂದು! (ಸಂ)
-ಗ ಸರ್ವಾತ್ಮನದು ಸದಾ ಆದಂದು! (ಚೋ)
-ರ ಮಾರನಾಟ ನಡೆಯದಾದಂದು!
ಯಲಾಡಂಬರ ಹಾರಿ ಹೋದಂದು! (ಚಿ)
-ತ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಳಿಸಿ ಹೋದಂದು! (ಪಾ)
-ವು, ಸೇರುಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ನಿಂದಂದು! (ಒಂ)
-ದೆಂಬಾತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನೆಲಸಿದಂದು! (ಇಂ)
-ದು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದದಂದು!!!

ದುಸ್ಸಂಗದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರು! (ನಿ)

-ಸ್ಸಂಗದಭ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ನೀನಿರು!
ತಿ ಸದ್ಗುರು ಪಾದವೆಂದಿರು! (ಕಾ)
-ದಿಂತತುಳಾನಂದ ಹೊಂದುತಿರು!
ತ್ತಧ್ಯಾನ ಸದಾ ಮಾಡುತಿರು!
ದೂಷಕರನ್ನೆಂದೂ ನಂಬದಿರು! (ವ)
-ರ ಮಾರುತಿಯಾದರ್ಶದಿಂದಿರು!
ವಾಸನಾತ್ರಯ ಕಳೆಯುತಿರು! (ಯೋ)
-ಗಿರಾಜನಾಗಿ ನೀನಿರುತಿರು! (ಇ)
-ರು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗಿರು!!!

ಅಜೀರ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಮೃತವೂ ಕಹಿ!

ಜೀರ್ಣವಾದರೆ ವಿಷವಾದರೂ ಸಿಹಿ! (ವ)
-ರ್ಣಧರ್ಮ ಹಾಳಾದರೆ ಸಮಾಜ ಕಹಿ!
ಹೊಣೆಯರಿತು ಬಾಳಿದರೆಲ್ಲಾ ಸಿಹಿ! (ಬ)
-ಟ್ಟೆಯಾಡಂಬರದ ಪರಿಣಾಮ ಕಹಿ (ಹೇ)
-ಗೆ ಇರಬೇಕೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆಲ್ಲಾ ಸಿಹಿ!
ನಾವಶ್ಯದಾಶೆಯಿಂದ ಬಾಳು ಕಹಿ!
ಮೃತ್ಯುಂಜಯನ ಸೇವೆಯಿಂದೆಲ್ಲಾ ಸಿಹಿ!
ನು ಮನಕ್ಕಂಟಿಕೊಂಡುದೆಲ್ಲಾ ಕಹಿ! (ಮಾ)
-ವೂ, ಬೇವೂ, ಪ್ರಸಾದವೆಂದರೆಲ್ಲಾ ಸಿಹಿ!
ನಕ, ಕಾಂಚನೈಶ್ವರ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಕಹಿ! (ಸ್ನೇ)
-ಹಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಂದೆಂದೂ ಸಿಹಿ!!!

ಗುರುಪಾದಕ್ಕೆರಗುವುದೇತಕ್ಕೆ? (ಕ)

-ರುಣೆ ಬೇಕವನದೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ!
ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ! (ಸ)
-ದಮಲ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ! (ಧ)
-ಕ್ಕೆ ಮಾಯೆಯಿಂದಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ! (ಪ)
-ರಮಪದದಾನಂದಾನುಭವಕ್ಕೆ!
ಗುಹ್ಯ, ಜಿಹ್ವಾ ಚಾಪಲ್ಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ! (ಸಾ)
-ವು, ನೋವಿನ ಭಯ ತಪ್ಪುವುದಕ್ಕೆ!
ದೇವರೊಬ್ಬನೆಂಬರಿವಾಗಲಿಕ್ಕೆ!
ತ್ವಾರ್ಥಸೌಖ್ಯಳವಡುವುದಕ್ಕೆ! (ಅ)
-ಕ್ಕೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ!!!

ನೂರಾರು ಯಾತ್ರಿಕರ ಜಲ ಸಮಾಧಿ!

ರಾಮನಾಮ ಘೋಷದಿಂದಾಯ್ತಾ ಸಮಾಧಿ! (ತು)
-ರು,ಕರು, ವಸ್ತು ವಾಹನಕ್ಕೂ ಸಮಾಧಿ! (ಮಾ)
-ಯಾಲಕನಂದಾ ಜಲದಲ್ಲಾ ಸಮಾಧಿ!
ತ್ರಿಮತಸ್ಥ ನರ ನಾರಿಗಾ ಸಮಾಧಿ!
ರುಣಾಮಯಿಗೇನಾನಂದಾ ಸಮಾಧಿ? (ಯಾ)
-ರದೇನಪಚಾರದಿಂದಾಯ್ತಾ ಸಮಾಧಿ?
-ಜಗದ್ಗುರು ಚಿತ್ತದಂತಾಯ್ತಾ ಸಮಾಧಿ (ಬಾ)
-ಲಕರಿಗೀಯಲಿ ಸದ್ಗತೀ ಸಮಾಧಿ!
ಮಯಾಸಮಯ ನೋಡದೀ ಸಮಾಧಿ!
ಮಾಧವ ಧ್ಯಾನದಿಂದಾಗಲೀ ಸಮಾಧಿ! (ವಿ)
-ಧಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸದಾ ಸಮಾಧಿ!!!

ನಿರ್ಮಲೀಕರಣ ಏಕೀ ಕರಣ! (ಧ)

-ರ್ಮ, ಕರ್ಮೊ

ಪಕರಣಾಶಾ ಕಿರಣ!
ಲೀಲಾ ನಾಟಕದಾಧಾರಾ ಕಿರಣ! (ಗೋ)
-ಕರ್ಣ, ರಾಮೇಶ್ವರ ಸಾರಾ ಕಿರಣ! (ವ)
-ರ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಾತ್ಮಾ ಕಿರಣ! (ತೃ)
-ಣ, ಕಾಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಪ್ರವೇಶಾ ಕಿರಣ!
-ಏಕೈಕಲೋಕ ವಿಖ್ಯಾತಾ ಕಿರಣ!
-ಕೀಚಕ ಕುಲ ವಿನಾಶಾ ಕಿರಣ!
ಪಿಲಾದಿ ಮುನಿಕುಲಾ ಕಿರಣ!
ಣಧೀರ ರಾಘವೇಂದ್ರಾ ಕಿರಣ! (ಗ)
-ಣಪ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಕಿರಣ!!!

ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರವಾಗಲಿ! (ಇ)

-ಷ್ಟ ಸೇವೆ ಸಾಗುತ್ತಿರಲಿ!
ಸಂಮೋಹವಿಲ್ಲದಾಗಲಿ! (ಸ)
-ಹಾಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಇರಲಿ! (ಪ)
-ರನಿಂದೆಯಾಗದಿರಲಿ! (ಭ)
-ವಾಬ್ಧಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿ! (ರಂ)
-ಗನಾಥ ಕೃಪೆ ಮಾಡಲಿ! (ಶೂ)
-ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಲಿ!!!

ಭಕ್ತಿ, ಭಾವ ಭಜನೆ ಬೇಕು! (ಯು)

-ಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯೊ

ಕ್ತಿ ಸಾಕು!
ಭಾಗವತೋತ್ತಮಾಗ ಬೇಕು! (ಭ)
-ವದ ಬಂಧನವಿನ್ನು ಸಾಕು!
ಕ್ತಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಬೇಕು!
ಗತ್ತಿನೊಡನಾಟ ಸಾಕು!
ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬಾಳಿರಬೇಕು!
ಬೇನೆ

ಈವ ವಿಷಯ ಸಾಕು! (ಬೇ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಬೇಕು!!!

ನಿನ್ನಿದಷ್ಟಂತೆ ನೀನಿಕ್ಕುವೆ! (ನ)

-ನ್ನಿಷ್ಟನಾನಾರಿಗೇನೊರೆವೆ! (ಕ)
-ಷ್ಟ, ಸುಖವ, ಸಹಿಸೆನುವೆ! (ಕ)
-ದಂಬವನವಾಸ್ಯಾಗೆನುವೆ! (ಸಂ)
-ತೆ, ಪುರಾಣ ಸಾಕಿನ್ನುವೆ!
ನೀಲಾಕಾಶದಂತಿರೆನುವೆ!
ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕೆನುವೆ! (ತ)
-ಕ್ಕುದನೇ ನಾ ಮಾಳ್ಪೆನೆನುವೆ! (ಈ)
-ವೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸೇವೆ!!!

ನಾಗಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಾಗಬೇಕು!

ರ್ವವೆಲ್ಲಾ ನಾಶವಾಗಬೇಕು! (ಆ)
-ಲಿಂಗನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಬೇಕು!
ಮನ ನಾಗನಂತಿರಬೇಕು!
ಪೂ, ಪತ್ರೆಗಳಿಂದರ್ಚಿಸಬೇಕು! (ಪ್ರ)
-ಜೆಗೀ, ಶಿವಾಚಾರವಿರಬೇಕು!
ಯಾವುದನ್ನೂ ಬೇಡದಿರಬೇಕು! (ಲಿಂ)
-ಗದಲ್ಲೈಕ್ಯ ಸುಖ ಕಾಣಬೇಕು!
ಬೇಕಿನ್ನೇನೀ ಜನ್ಮಕ್ಕೆನಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಬೇಕು!!!

ಇದ್ದು ಸತ್ತಂತಿರಲಿಕ್ಕಾಗೀಗ ಬಂದೆ! (ಸ)

-ದ್ದು ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಬಹಳ ನಾನೊಂದೆ!
ರ್ವ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೀಗ ಬಂದೆ! (ಹೆ)
-ತ್ತಂಮ ಮುಂತಾದವರ್ಗಾಗ್ಯಾಗ ನಾ ನೊಂದೆ!
ತಿರಿತಿರಿಗಿ ಅಲೆದಾಡೀಗ ಬಂದೆ! (ತ)
-ರತರದ ಕಷ್ಟದಿಂದಾಗ ನಾ ನೊಂದೆ! (ಆ)
-ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದೀಗ ಬಂದೆ!(ಬೆ)
-ಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಕ್ಕೆಗೀಡಾಗಿ ಆಗ ನಾ ನೊಂದೆ! (ಯೋ)
-ಗೀಶ್ವರನಾಗಿ ತ್ಯಾಗಿಯಾಗೀಗ ಬಂದೆ! (ನಾ)
-ಗರೀಕರೊಡಗೂಡಿ ಆಗ ನಾ ನೊಂದೆ!
ಬಂಧು, ಬಾಂಧವ ಕೃಷ್ಣನೆಂದೀಗ ಬಂದೆ! (ಬಂ)
-ದೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗಿಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ!!!

ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಿ ವಿಮಲಮತಿ! (ದು)

-ಷ್ಕಾಮಿಯಾಗಿರ್ಪುದಾ ದುಷ್ಟಮತಿ!
ದ, ಮತ್ಸರ, ಶೂನ್ಯಾ ಸುಮತಿ!
ದ್ದು ಒದ್ದಾಡುವುದಾ ಕುಮತಿ! (ಧ)
-ರ್ಮಿಯೆಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಾ ಸುಮತಿ!
ವಿಕರ್ಮಾಸಕ್ತಿಯೆಲ್ಲಾ ಕುಮತಿ!
ಧುರ ಭಾವಾಗಾರಾ ಸುಮತಿ! (ಹೊ)
-ಲಸು ವಿಚಾರಾಚಾರಾ ಕುಮತಿ!
ಹಾತ್ಮಾತ್ಮನಿಷ್ಠಾತ್ಮಾ ಸುಮತಿ! (ಇ)
-ತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ರಿಮತಿ!!!

ಬೇಕೆಂದರೂ ಕೆಟ್ಟೆ, ಬೇಡೆಂದರೂ ಕೆಟ್ಟೆ! (ಏ)

-ಕೆಂದರೆರಡೂ ಅಹಂಕಾರೆಂದು ಬಿಟ್ಟೆ! (ಅ)
-ದಕಾಗಿ ನಾನೀಗ ಮೌನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ!
ರೂಪ, ನಾಮಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ!
ಕೆಲ್ಲಸ ಕಾರ್ಯದಾಸಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟೆ! (ಹೊ)
-ಟ್ಟೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟೆ!
ಬೇಡುವಭ್ಯಾಸವನ್ನಂತೂ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆ! (ನೋ)
-ಡೆಂದರೂ ಅಂದ ಚಂದ ಮರತೇ ಬಿಟ್ಟೆ!
ತ್ತ ಸ್ವರೂಪ ನನ್ನದೆಂದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ! (ಊ)
-ರೂರಲೆಯುವುದದೇಕೆಂದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ!
ಕೆರೆ, ಭಾವಿ, ನದಿಯೊಂದೆಂದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ! (ಬ)
-ಟ್ಟೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನದ್ದೆತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟೆ!!!

ರಾಮಣ್ಣನನುಜಾ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ

ಮತಾವತಾರಾ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ! (ಅ)
-ಣ್ಣನ ಪಂಚಪ್ರಾಣಾ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ! (ಧ)
-ನ ಧಾನ್ಯ ಸಂಪನ್ನಾ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ! (ಅ)
-ನುಪಮಾತ್ಮ ಪ್ರೇಮಾ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ!
ಜಾತಿ ಭೇದ ನೋಡಾ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ!
ಕಿತ್ತಾಟಟ್ಟುವವಾ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ! (ಅ)
-ಟ್ಟಹಾಸ ಬಿಟ್ಟವಾ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ! (ಅ)
-ಣ್ಣ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಣ್ಣ!!!

ಕೋಡ್ವಳೆ ಚಕ್ಲಿ, ಶ್ಯಾವಿಗೆ, ಉಂಡೆ! (ಕೊ)

-ಡ್ವಳೇಕಿದನೀಗೆನಗಂದ್ಕೊಂಡೆ! (ಹಾ)
-ಳೆಣ್ಣೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬಾರದೆಂದ್ಕೊಂಡೆ!
ಪಲಕ್ಕೀಡಾಗ್ಯೆಲ್ಲಾ ತಿಂದ್ಕೊಂಡೆ!
ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆಂದ್ಕೊಂಡೆ!
ಶ್ಯಾಮನಿಷ್ಟದಂತಾಗಲಂದ್ಕೊಂಡೆ!
ವಿಧಿಲೀಲೆ ವಿಚಿತ್ರವೆಂದ್ಕೊಂಡೆ! (ಹೇ)
-ಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗಿರಿಸಲೆಂದ್ಕೊಂಡೆ!
ಉಂಡವನನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ಕೊಂಡೆ! (ಉಂ)
-ಡೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದುಂಡೆ!!!

ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದೇತಕ್ಕೆ? (ಬ)

-ಡಿಸಿ ಹಸಿವಿಂಗಿಪುದಕ್ಕೆ! (ಬ)
-ಗೆಬಗೆ ಶಾಖಪಾಕದಕ್ಕೆ!
ಮಾಡದಿದ್ದರೂಟದೇತಕ್ಕೆ? (ಮಾ)
-ಡು ಧ್ಯಾನದು ನೀನಾಗಲಿಕ್ಕೆ! (ಗೋ)
-ವು ಇರ್ಪುದು ಕ್ಷೀರ ಪಾನಕ್ಕೆ!
ದೇಗುಲ ದೇವನಿರ್ಪುದಕ್ಕೆ!
ತ್ವ “ತತ್ವಂ” ಆಗುವುದಕ್ಕೆ! (ಅ)
-ಕ್ಕೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಕ್ಕೆ!!!

ಸಂಭಾವನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ!

ಭಾಗ್ಯವಿದು ನಿರ್ವಿವಾದ!
ರ ಗುರುವಿನಾ ಪಾದ!
ನೆನೆದು ನೀಗೀಗ ಭೇದ!
ರಾಮಪ್ರದಾ ಪ್ರಸಾದ! (ಆ)
ಶೀರಾತ್ಮನೇ ದತ್ತನಾದ! (ಗೀ)
-ರ್ವಾಣಿಯನುಗ್ರಹಾ ನಾದ! (ನಾ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾದ!!!

ಮಹಿಮೆ ಹೇಳಲರಿಯದೀ ಬಾಯಿ!

ಹಿಮಗಿರಿ ನಾಥನೆಲ್ಲರ ತಾಯಿ!
ಮೆರೆವುದೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅ ಗುರು ತಾಯಿ!
ಹೇಳಿ ಕರೆಸಿತೀ ಮಗುವಾ ತಾಯಿ! (ತ)
-ಳಮಳ ನಿನೆಗೇಕೆಂದಿತಾ ತಾಯಿ!
ಕ್ಷನನ್ನಲ್ಲಿರಿಸೆಂದಿತಾ ತಾಯಿ! (ಹ)
-ರಿ ಭಜನಾನಂದ ಕೊಟ್ಟಿತಾ ತಾಯಿ! (ಕಾ)
-ಯ ಕಷ್ಟಕ್ಕಂಜಬೇಡೆಂದಿತಾ ತಾಯಿ!
ದೀನನೆನ್ನ ಕಾಪಾಡೆಂದಿತೀ ಬಾಯಿ!
ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚ್ಯಾನಂದಿಸೆಂದಿತಾ ತಾಯಿ! (ತಾ)
-ಯಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾ ತಾಯಿ!!!

ಇಷ್ಟು ದಿನವಿದ್ದೇನುದ್ಧಾರವಾಯ್ತು? (ನಿ)

-ಷ್ಟುರ ಆರದೇನು ಕಡಿಮೆಯಾಯ್ತು?
ದಿವ್ಯ ಜೀವನವಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತು?
ಶ್ವರ ಸುಖದಾಸೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು!
ವಿಕಲ್ಪ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಬಲವಾಯ್ತು! (ಕ)
-ದ್ದೇ ಜೀವಿಸುವಭ್ಯಾಸಧಿಕವಾಯ್ತು! (ನಾ)
-ನು, ನನ್ನದೆಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥಪಾರವಾಯ್ತು! (ಶ್ರ)
-ದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದಾಯ್ತು!(ಪ)
-ರನಿಂದಾಸಕ್ತ್ಯಪರಿಮಿತವಾಯ್ತು!
ವಾಸುದೇವನ ಭಜನೆ ಬೇಡಾಯ್ತು! (ಆ)
-ಯ್ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನುದ್ಧಾರಾಯ್ತು!!!

ದತ್ತ ಪದಕ ಧರಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು! (ಭ)

ತ್ತ, ರಾಗಿ, ಒಳಗೆ ಭರ್ತಿಯಾಯ್ತು!
ರಮ ಭಕ್ತಿಯಾರಂಭವಾಯ್ತು!
ರಿದ್ರರಿಗನ್ನ ದಾನವಾಯ್ತು!
ರ್ಣಾಟಕಾಂಬೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯಾಯ್ತು!
ರ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕುತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು! (ಅ)
-ರಿಕುಲಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಭಯ ಉಂಟಾಯ್ತು!
ಸಿರಿತನಾಡಂಬರ ದೂರಾಯ್ತು! (ಹೆ)
-ದ್ದಾರಿ ಭಜನೆಯೆಂಬರಿವಾಯ್ತು! (ಆ)
-ಯ್ತು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತಾನಾಯ್ತು!!!

ಅರುಚಿಯಾಹಾರ ಗುರುಕೃಪೆ!

ರುಚಿ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೀ ಕೃಪೆ!
ಚಿದಾನಂದಕ್ಕನುಕೂಲಾ ಕೃಪೆ!
ಯಾತನಾನಾಶಕ್ಕಿದೊಂದು ಕೃಪೆ! (ದೇ)
ಹಾಭಿಮಾನ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೀ ಕೃಪೆ! (ವ)
-ರ ಗುರು ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೀ ಕೃಪೆ!
ಗುಹಾನಂದ ಜೀವನಕ್ಕೀ ಕೃಪೆ! (ಕ)
-ರುಣೆಯೆಂಬರಿವವನ ಕೃಪೆ!
ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗಲಿಕ್ಕೀ ಕೃಪೆ (ಕೃ)
-ಪೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಕೃಪೆ!!!

ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಭಜನಾನಂದ! (ಸೇ)

ವ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿತ್ಯಾನಂದ!
ನಾಮ, ನಾಮಿ ಅಭೇದಾನಂದ!
ಧುರಭಾವ ರಾಧಾನಂದ!
ಕ್ತ ಮಾರುತಿ ರಾಮಾನಂದ!
ನ್ಮವಿದೂರ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ!
ನಾಮದೇವ ವಿಠ್ಠಲಾನಂದ!
ನಂದಕಂದ ಗೋವಿಂದಾನಂದ! (ಕಂ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ರೇಚಕದಿಂದ ಜಗ ತುಂಬು!

ರಾಚರಾತ್ಮನೊಳ ತುಂಬು!
ರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕೆರಡೂ ತುಂಬು!
ದಿಂಡಾಗಿ ಕೂತಾಗಲೀ ತುಂಬು!
ಣಿದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸೀ ತುಂಬು!
ರಾ, ಜನ್ಮ ವಿದೂರಾ ತುಂಬು!
ಣಾಧಿಪತ್ಯಪ್ರದಾ ತುಂಬು!
ತುಂಬಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಲೀ ತುಂಬು! (ತುಂ)
-ಬು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಂಬು!!!

ನೆನೆಸುವುದೊಂದು ಬರೆಸುವುದಿನ್ನೊಂದು!

ನೆಪಮಾತ್ರವೀ ಗೊಂಬೆ ನಿನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿಂದು!
-ಸುಖ, ದುಃಖಕ್ಕೀಡಾಗಿ ನೋಯುತಿದೆ ಇಂದು! (ಆ)
-ವುದರ ಸ್ವತಂತ್ರವಿದಕಿದೆ ಹೇಳಿಂದು!
ದೊಂಬರಾಟವಾಡಿಸುತಿರುವೆ ನೀನಿಂದು! (ಬ)
-ದುಕಿ ಬರುವ ಭಾರ ನಿನ್ನಾಧೀನವಿಂದು!
ಳಲಿದರೂ ಬಿಡೆ ನಿನ್ನಾಟ ನೀನಿಂದು! (ಕ)
-ರೆದರೂ ಕೆಳದವನಂತಿರ್ಪೆ ನೀನಿಂದು!
ಸುಖವಾಗಿಹುದು ನಿನ್ನಾಟ ನಿನಗಿಂದು! (ಠಾ)
-ವು ನಿನಗೆಲ್ಲಾದರೇನೆಂದಿರ್ಪೆ ನೀನಿಂದು! (ಆ)
ದಿ, ಮಧ್ಯಾಂತ ರಹಿತನಾಗಿರ್ಪೆ ನೀನಿಂದು! (ಇ)
-ನ್ನೊಂದು, ಮತ್ತೊಂದಾಟದಾನಂದ ನಿನಗಿಂದು! (ಹಿಂ)
-ದು, ಮುಂದು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದೆಂದೆಂದೂ!!!

ವರದ ಹಸ್ತ ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲಿರಲಿ! (ಕ್ರೂ)

-ರ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿ!
ಯೆಯಿದಕಾಗಿ ಸದಾ ಇರುತಿರಲಿ!
ಸ್ತ ಪಾದಾದಿಗಳವಳಿಗಾಗಿರಲಿ! (ಅ)
-ಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗದ ಮನಸ್ಸಿರುತಿರಲಿ!
ಧುರ ಭಾವದರಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರಲಿ! (ಪು)
-ಸ್ತಕ ವೀಣಾಪಾಣಿಯ ದರ್ಶನವಾಗಲಿ!
ನಿಕರದಿಂದ ಅವಳು ಕಾಪಾಡಲಿ! (ಮಂ)
-ದಮತಿಯ ದರ್ಶನ ಮತ್ತಾಗದಿರಲಿ!
ಮೇಲು, ಕೀಳೆಂಬಹಂಕಾರ ಬಾರದಿರಲಿ! (ನ)
-ಲಿನಲಿದವಳ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಸಾಗಲಿ! (ವ)
-ರ ಗುರುದೇವನವಳೆಂಬರಿವಾಗಲಿ! (ನ)
-ಲಿಯಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಲ್ಲಿ!!!

ಪ್ರಪುಲ್ಲ ನಾನಾಗುವುದೆಂದು?

ಪುಲ್ಲನಾಭಗಿಷ್ಟನಾದಂದು! (ನ)
-ಲ್ಲನವನೆಂಬರಿವಾದಂದು!
ನಾಮ ಜಪ ಬಲವಾದಂದು!
ನಾಮ, ನಾಮಿ, ಭೇದ ಹೋದಂದು!
ಗುರುವೇ ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದಂದು! (ಈ)
-ವುದನಾನಂದದಿಂದುಂಡಂದು! (ಒಂ)
-ದೆಂಬದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿಯಾದಂದು! (ಬಂ)
-ದು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಿಂದು!!!

ನನಗೇನಾಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವಾಮಿ? (ಅ)

-ನವರತೆನ್ನ ನೆನೆ ಪ್ರೇಮಿ! (ಯೋ)
-ಗೇಚ್ಛೆ ಈಡೇರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ!
ನಾಮ ಭಜನೆ ಮಾಡು ಪ್ರೇಮಿ!
ಶೀಲವೆಂತಿರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? (ಗೀ)
-ರ್ವಾಣಿಯಂತಿರಬೇಕು ಪ್ರೇಮಿ!
ಯಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ!
ಸಾ

ಈ ಸೇವೆ ಸಾಗಲಿ ಪ್ರೇಮಿ! (ಪ್ರೇ)
-

! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ!!!

ಕಾರ್ಯ ಶುದ್ಧಾರ್ಯ, ವೃದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸಿದ್ಧ! (ಕಾ)

-ರ್ಯ, ಕಾರಣ, ತಾನಾದಾತ್ಮಾ ಸಿದ್ಧ!
ಶುದ್ಧ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಾ ಸಿದ್ಧ! (ಶ್ರ)
-ದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯನುಪಮಾತ್ಮಾ ಸಿದ್ಧ! (ಧೈ)
-ರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ ವೀರ್ಯವಂತಾತ್ಮಾ ಸಿದ್ಧ!
ವೃತ್ತಿ ರಹಿತ ಯೋಗಾತ್ಮಾ ಸಿದ್ಧ! (ಉ)
-ದ್ಧಾರ ಕರ್ತ ಶ್ರೀ ದತ್ಮಾತ್ಮಾ ಸಿದ್ಧ! (ಆ)
-ತ್ಮಾರಾಮ ಶಿವಾನಂದಾತ್ಮಾ ಸಿದ್ಧ! (ರಿ)
-ಸಿ, ಮುನಿ ಶಿರೋಮಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಸಿದ್ಧ! (ವೃ)
-ದ್ಧ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಸಿದ್ಧ!!!

ಸಹಜಾನಂದಾನಂದಾ ಶಿವಾನಂದ!

ರಿ ಭಜನಾನಂದಾ ಶಿವಾನಂದ!
ಜಾಗೃತ ಪ್ರೇಮಾನಂದಾ ಶಿವಾನಂದ!
ನಂದ ಗೋವಿಂದಾನಂದಾ ಶಿವಾನಂದ!
ದಾಸ ದಾಸಾತ್ಮಾನಂದಾ ಶಿವಾನಂದ!
ನಂದಿವಾಹನಾನಂದಾ ಶಿವಾನಂದ!
ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಹರಾನಂದಾ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಾನಂದ!
ಶಿಷ್ಯ ಕೋಟಿಯಾನಂದಾ ಶಿವಾನಂದ!
ವಾದ್ಯ ವಾದನಾನಂದಾ ಶಿವನಂದ!
ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರಾನಂದಾ ಶಿವಾನಂದ! (ಕಂ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಶಿವಾನಂದ!!!

ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದ ನಂಬಿ ಯಾರೇನಾದ?

ಗುಡಿ, ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಿ ಯಾರೇನಾದ? (ತು)
-ರು, ಕರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಯಾರೇನಾದ?
ಪಾಡ್ಯಾಡಿ, ಕುಣಿದಾಡಿ ಯಾರೇನಾದ?
ರಿದ್ರರ್ಗನ್ನ ನೀಡಿ ಯಾರೇನಾದ?
ನಂದಾದೀಪ ಉರಿಸಿ ಯಾರೇನಾದ?
ಬಿಟ್ಟಶನ, ವಸನ ಯಾರೇನಾದ?
ಯಾದವೇಂದ್ರನಿಗಾಗಿ ಯಾರೇನಾದ?
ರೇಚಕಾದಿಗಳಿಂದ ಯಾರೇನಾದ?
ನಾಮ, ಭಜನೆಯಿಂದ ಯಾರೇನಾದ? (ಆ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಶಿವನಾಂದ!!!

ನೋಡಿದರಿರುವುದೊಂದು ರೂಪ! (ಕೂ)

-ಡಿದಾಗಾಗುವುದು ಸ್ವ ಸ್ವರೂಪ! (ಆ)
-ದರನಾದರಕ್ಕೀ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ! (ಅ)
-ರಿವಿನಲಿದ್ದಾಗಾನಂದ ರೂಪ! (ತ)
-ರು, ಲತೆಯೆಂಬ ವಿವಿಧ ರೂಪ!(ಅ)
-ವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಾತ್ಮ ರೂಪ!
ದೊಂಬಿ, ದರೋಡೆಗೀ ಜಡ ರೂಪ! (ಅ)
-ದು ಅಡಗಿದಾಗ ಮೃಡ ರೂಪ!
ರೂಪ ರೇಖೆಯೆಲ್ಲಾ ನಾಶ ರೂಪ! (ನೃ)
-ಪ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪ್ರದೀಪ!!!

ಕೃಷ್ಣನಾಡಿಸಿದಳಾ ಯಶೋಧ! (ಕೃ)

-ಷ್ಣ ಲೀಲಾನಂದಿತಳಾ ಯಶೋಧ!
ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸಿದಳಾ ಯಶೋಧ! (ಪಾ)
-ಡಿ ಕುಣಿದಾಡಿದಳಾ ಯಶೋಧ! (

ಈ)
-ಸಿ ಸಿಂಗರಿಸಿದಳಾ ಯಶೋಧ!
ಧಿ, ಕ್ಷೀರ, ವಿತ್ತಳಾ ಯಶೋಧ! (ಆ)
-ಳಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಳಾ ಯಶೋಧ! (ತಾ)
-ಯ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದಳಾ ಯಶೋಧ!
ಶೋಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದಳಾ ಯಶೋಧ!
ರ್ಮಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೆಶೋಧ!!!

ಭಾರತ ಭಾರತೀಯ ಕೈಲಿಂದು!

ಸಭರಿತಮಾತಿನಲಿಂದು!
ಳಮಳವಿಲ್ಲದಿಹುದಿಂದು!
ಭಾವಿಕರಾದರಿಸಬೇಕೆಂದು!
ಸಿಕರಾನಂದಿಸಲಿಂದೆಂದು!
ತಿರಿದುಂಬಳ ಕಾಣಿಕೆಯೆಂದು!
ತೀಶನೊಪ್ಪಿಸಿರುವನಿಂದು!
ಕೈತುತ್ತಾಗಲಿದೆಲ್ಲರಿಗೆಂದು!
ಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದವೆಂದಿತ್ತನಿಂದು! (ಯ)
-ದುಪ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಂದು!!!

ಮಾಡುತಿರನುಷ್ಠಾನಾನಂದದಿಂದಾ! (ದು)

-ಡುಕಿ ಬಿಡಬಾರದಾತುರದಿಂದಾ! (ಸ್ಥಿ)
-ತಿ, ಗತಿಯ ನೋಡು ಸಹನೆಯಿಂದಾ! (ವ)
-ರ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗೆಯಿಂದಾ! (ಅ)
-ನುಪಮಮೃತಾತ್ಮ ಭಾವನೆಯಿಂದಾ! (ನಿ)
-ಷ್ಠಾವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸೇವೆಯಿಂದಾ!
ನಾಸ್ತಿಕ ಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಾದಿಂದಾ! (ಅ)
-ನಂಗನಂಗ ಸಂಗ ಮರವೆಯಿಂದಾ!
ತ್ತಾತ್ರೇಯನಾಜ್ಞಾ ಪಾಲನೆಯಿಂದಾ! (ಅಂ)
-ದಿಂದು, ಮುಂದೆಂಬ ನಿರ್ಯೋಚನೆಯಿಂದಾ! (ಸ)
-ದಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನದಿಂದಾ!!!

ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಯಿತು!

ಚಾಕರಿಗನುಕೂಲಾಯಿತು! (ವಿ)
-ರಸಕ್ಕೆಡೆಯಿಲ್ಲದಾಯಿತು!
ತಿರುಗಾಟ ಕಮ್ಮಿಯಾಯಿತು! (ಹ)
-ಳಿದಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯಾಯಿತು!
ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಯಿತು! (ಒ)
-ದ್ದಾಟ ಮನಕಿಲ್ಲದಾಯಿತು! (ತಾ)
-ಯಿಯ ಆಸೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಯಿತು! (ಇಂ)
-ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾಯ್ತು!!!

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕೀಗೇನಪ್ಪಾ? (ವಿ)

-ಶ್ರಾಂತ್ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪಾ?
ತಿಳಿಸಬೇಕು ನೀನಪ್ಪಾ!
ಬೇಕಾತ್ಮಾರಾಮಾನಂದಪ್ಪಾ!
ಕೀಳಾಲೋಚನೆ ದುಃಖಪ್ಪಾ! (ಯೋ)
-ಗೇಚ್ಛೆಯಿಂದಿರಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ನಶ್ವರವಿಹ ಸುಖಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!! ೧೪೭೩

ಸುದರ್ಶನಾ! ಮೌನಾ! ಪಾವನಾ!!!

ತ್ತಗಿದಾನಂದ ಜೀವನಾ! (ದ)
-ರ್ಶನಾತ್ಮಾನುರಕ್ತ ಪಾವನಾ!
ನಾಮರೂಪಾತೀತ ಜೀವನಾ!
ಮೌಢ್ಯರಹಿತಾತ್ಮ ಪಾವನಾ!
ನಾಸ್ತಿಕನಿಸ್ಸಂಗ ಜೀವನಾ!
ಪಾದಸೇವಾನಂದ ಪಾವನಾ!
ರನಾಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಾ!
“ನಾ” ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ “ನಾ”!!!

ಗುರುದೇವನಡಿದಾವರೆಯಲ್ಲಿ! (ಉ)

-ರುತರ ಭಯ, ಭಕ್ತಿ, ಭಾವದಲ್ಲಿ!
ದೇಹ, ಬುದ್ಧಿಗಳ ಅರ್ಪಿಸುತಲ್ಲಿ! (ಯಾ)
-ವ ಹವ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ! (ಅ)
-ನವರತ ತದೇಕ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ! (ನು)
-ಡಿಯಿಲ್ಲದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ!
ದಾರ್ಶನಿಕಾದಿತ್ಯನೆದುರಿನಲ್ಲಿ! (ಭು)
ನೈಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿದಿರಲ್ಲಿ! (ತೆ)
-ರೆದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾತ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ! (ಭ)
-ಯವಿನ್ನೇನಿಹುದೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ? (ಎ)
-ಲ್ಲಿ? ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಡಿಯಲ್ಲಿ!!!

ತಿಳಿದೊಂದಗಲಿ ಹೋಯಿತು! (ತಿ)

-ಳಿಯದಿನ್ನೊಂದು ಮಾಯವಾಯ್ತು! (ಒಂ)
-ದೊಂದೊಂದೊಂದು ವಿಧವಾಯಿತು!
ಯೆ ವಿಧಿಗಿಲ್ಲದಾಯಿತು! (ರಾ)
-ಗ, ದ್ವೇಷ, ಜೀವರಿಗಾಯಿತು! (ಅ)
-ಲಿಪ್ತತೆ ಆತ್ಮನಿಗಾಯಿತು! (ಅ)
-ಹೋರಾತ್ರಿ ಅವಗೊಂದಾಯಿತು! (ಬಾ)
-ಯಿ, ಕೈ, ಕಾಟ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು! (ಹೇ)
-ತು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಯಿತು!!!

ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೀ ಬಾರಮ್ಮಾ!

ಕ್ಷಣೆಯಿತ್ತೆನ್ನ ಕಾಪಾಡಮ್ಮಾ!
ಹಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಹೆ ನಾನಮ್ಮಾ!
ಹಾನಿ, ವೃದ್ಧಿ ನಿನ್ನಾಧೀನವಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದೆನ್ನ ನೀನಮ್ಮಾ! (ಲ)
-ಕ್ಷ್ಮಿ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮಾ!
ನೀನಿಲ್ಲದಿನ್ಯಾರು ಗತಿಯಮ್ಮಾ?
ಬಾಳು ನಿನ್ನ ವಿನಾ ವ್ಯರ್ಥವಮ್ಮಾ!
ವಿ ಕಿರಣ ನಿನ್ನಾನಂದಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀನಮ್ಮಾ!!!

ಅರ್ಕನುದಿಸದಿದ್ದರೇನು? (ತ)

-ರ್ಕದಿಂದಾಗುವ ಲಾಭವೇನು? (ತ)
-ನುಮಾನವಿನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲೇನು?
ದಿವ್ಯ ಧ್ಯಾನವೆಲ್ಲಾದರೇನು?
ರ್ವೆ

ಶನದನೊಪ್ಪನೇನು? (ಕಾ)
-ದಿದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸು ನೀನು! (ಇ)
-ದ್ದಣ್ಣು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ನೀನು!
ರೇಗಿ ಹಾಳಾಗಬೇಡ ನೀನು! (ನೀ)
-ನು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸೂನು!!!

ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ದರ್ಶನವ ಕೊಡು ಗುರುವೇ! ||

ಗಿರಿಜಾಪತಿ ನೀನೆಂದು ನಂಬಿ ಬಂದೆನು ಗುರುವೇ ||ಅಪ||
ಜ್ಞೆ ನನಗೇನಿಹುದು ನಿನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವೇ!
ನುಡಿ ನಡೆಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಗುರುವೇ!
ತೆಗೆ ನನ್ನಜ್ಞಾನ ಮುಸುಕನ್ನೀಗ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವೇ! (ಆ)
-ರೆನ್ನನಾದರಿಸುವರು ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಗುರುವೇ?
ದುಡಿದು ಬೆಂಡಾಗಿಹೆ ನಾನೀ ಭವದಲ್ಲಿ ಗುರುವೇ!
ಯೆದೋರಿ ಕಾಪಾಡೆಂದು ಬೇಡುವೆನು ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ! (ದ
-ರ್ಶನ ನಿನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮದ್ದಾಗಲಿ ಸದಾ ಗುರುವೇ!
ನ್ನ ನಿನ್ನಂತೆ ಮಾಡುವ ಭಾರ ನಿನ್ನದು ಗುರುವೇ!
ಸ್ತು, ವಾಹನಾದಿಗಳೆನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಗುರುವೇ!
ಕೊಡು ಸತತ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿ ನನಗೆ ಗುರುವೇ! (ಬೀ)
-ಡು, ಬಿಡಾರವೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನಡಿ ನನಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ!
ಗುಡಿ ನಿನಗೀ ಶರೀರವಾಗಲಿ ದತ್ತ ಗುರುವೇ! (ಅ)
-ರುಹಲೇನಾನಿನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಗುರುವೇ?
ವೇದವೇದಾಂತ ಸಾರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಗುರುವೇ!!!

ರಕ್ಷಾಬಂಧನವಾಗಬೇಕಮ್ಮಾ! (ಸಾ)

-ಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಿದರ ಗುರಿಯಮ್ಮಾ! (ಸಂ)
-ಬಂಧಂತರ್ಯಾಮಿಯದಾಗಲಮ್ಮಾ!
ರಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಸುಖಿಯಾಗಮ್ಮಾ!
ಶ್ವರೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧವಮ್ಮಾ!
-ವಾಸುದೇವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಮ್ಮಾ! (ಯೋ)
-ಗದಿಂದದ ಸಾಧಿಸಬೇಕಮ್ಮಾ!
ಬೇಕಿದಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ರಿಯಮ್ಮಾ!
ರ್ಮ, ಧರ್ಮ ಬಿಡಬಾರದಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾದರ್ಶಮ್ಮಾ!!!

ದರ್ಶನ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚುತಿದೆ! (ಸ್ಪ)

-ರ್ಶಕ್ಕದೆಟಕೆದಂತಾಗಿದೆ!
ಯನ ನೋಡದಂತಾಗಿದೆ!
ಸುಖ, ದುಃಖಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ!
ತಿ ಮತಿ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ!
ಹೆದರಿಕೆ ಕಿತ್ತೋಡುತಿದೆ! (ಹು)
-ಚ್ಚು ವ್ಯಾಮೋಹ ನುಚ್ಚಾಗುತಿದೆ!
ತಿತಿಕ್ಷೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುತಿದೆ! (ಇ)
-ದೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಿದೆ!!!

ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳ ಸುಖ ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ! (ಎ)

-ಡರಿದೆಲ್ಲಾಧ್ಯಾತ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ!
ನಕ್ಕೆಳ್ಳಷ್ಟೂ ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ! (ತ)
ಕ್ಕ ಉಪಾಯವಿದಕ್ಕರುಹಿ ಸ್ವಾಮಿ! (ತ)
-ಳಮಳವಿಲ್ಲದೆ ಭಜಿಸು ಪ್ರೇಮಿ!
-ಸುಕಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಪ್ರೇಮಿ! (ಸು)
-ಖ ನಿನಗೆ ಸದಾ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪ್ರೇಮಿ!
ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದೀಜನ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ!
ಕುಜನರ ದೂರವಿರಿಸು ಪ್ರೇಮಿ!
ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸದಾ ಮಾಡುತಿರು ಪ್ರೇಮಿ! (ಸ್ವಾ)
-

, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರೇಮಿ!!!

ನಟರಾಜ ಬಂದ ನೋಡಯ್ಯಾ! (ಆ)

-ಟವನದು ನೋಡಬೇಕಯ್ಯಾ!
-ರಾಗ, ತಾಳಾನಂದವನಯ್ಯಾ!
ಗದೀಶ್ವರನವನಯ್ಯಾ!
ಬಂಧು ಬಾಂಧವನವನಯ್ಯಾ!
ತ್ತನಲ್ಲಿವನೈಕ್ಯವಯ್ಯಾ!
ನೋಡುವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚನಯ್ಯಾ! (ಒ)
-ಡಲೆಲ್ಲಾ ಹೆಣ ಬೂದಿಯಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತಯ್ಯಾ!!!

ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯಾಗಬೇಕು! (ಜ)

-ರ್ಬುವಭ್ಯಾಸ ಹುಟ್ಟಡಗಿ ಹೋಗಬೇಕು! (ಸಿ)
-ದ್ಧಿಗಿದತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರಬೇಕು! (ಭ)
-ಯ, ಭ್ರಾಂತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ನಾಶವಾಗಬೇಕು!
ತ್ತಮ ಸಂಗ ಸತತವಿರಬೇಕು! (ಹು)
-ಚ್ಚಾಟ, ಕಚ್ಚಾಟಗಳಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು! (ಆ)
-ಟ, ಪಾಠ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು!
ನೆರವಿದಕೆ ಸದ್ಗುರುವಾಗಬೇಕು! (ಕಾ)
ಯಾ, ವಾಚಾ, ಮನಸಾ ಸೇವೆ ಸಾಗಬೇಕು!
ರ್ವ ಬಿಟ್ಟವನಾಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು!
ಬೇಡದೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಾನಂದಿಸಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾಗಬೇಕು!!!

ನಾಗಲಿಂಗ ಪುಷ್ಪ ರತ್ನಾರ್ಚನೆ! (ಲಿಂ)

-ಗಕ್ಕಿದೊಂದಮೌಲ್ಯ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ! (ಮೇ)
-ಲಿಂದ ಮೇಲಾಗಬೇಕೀ ಅರ್ಚನೆ! (ಯೋ)
-ಗ ಜೀವನಕ್ಕಿದಾದರ್ಶಾರ್ಚನೆ!
ಪುನರ್ಜನ್ಮನಾಶಕ್ಕೀ ಅರ್ಚನೆ (ಪು)
ಷ್ಪದಂತ ಮಾಡಿದ್ದನೀ ಅರ್ಚನೆ! (ಹ)
-ರನಿಷ್ಟದಂತಾಯಿತಾ ಅರ್ಚನೆ (ರ)
-ತ್ನಾಭರಣಕ್ಕಧಿಕಾ ಅರ್ಚನೆ! (ಅ)
ರ್ಚಕನುದ್ಧಾರಗೈವಾ ಅರ್ಚನೆ! (ದಿ)
-ನೆ

ಶ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾರ್ಚನೆ!!!

ಸುಖವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಮುಗಿಸಪ್ಪಾ! (ದುಃ)

-ಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಸೆಗಳಪ್ಪಾ!
ವಾಸನಾ ನಾಶವಾಗಬೇಕಪ್ಪಾ!
ಗಿರಿಜಾಪತಿಯ ಭಜಿಸಪ್ಪಾ!
ನ್ಮ ಪಾವನವಾಗುವುದಪ್ಪಾ! (ಮ)
ನ್ಮಥಾರಿಯ ಮರೆಯಬೇಡಪ್ಪಾ!
ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾತಾ ಗುರು ಶಿವಪ್ಪಾ! (ಬಿ)
-ಗಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಿಂದ್ರಿಯವಪ್ಪಾ!
ದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನನಾಗಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಪ್ಪಾ!!!

ಮನೆ ಮನೆಯಲೆದಾಟ ಸಾಕಪ್ಪಾ! (ಮ)

-ನೆ ನಿನ್ನದೇ ನಿನಗೆ ಸುಖವಪ್ಪಾ!
ಲಿನವೆಲ್ಲಾಗಾಗ ತೊಳೆಯಪ್ಪಾ!
ನೆನೆಯುತಿರು ಸ್ವಸ್ವರೂಪವಪ್ಪಾ!
ಮ, ನಿಯಮಾಭ್ಯಾಸಿ ನೀನಾಗಪ್ಪಾ! (ಕ)
-ಲೆಯದಿರು ಕಳ್ಳಕಾಕರೊಳಪ್ಪಾ!
ದಾಸ ನೀನಾಗು ಶ್ರೀ ಗುರುವಿಗಪ್ಪಾ! (ತ)
-ಟ ಸೇರಿಸುವ ಅಪ್ಪ ಅವನಪ್ಪಾ!
ಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕಪ್ಪಾ!
ಡೆತನಕೆದೆಗೆಡಬೇಡಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಜಗಕಪ್ಪಾ!!!

ಮುರಲೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಕಾಣೆ! (ಪ)

-ರಮ ಪುರುಷನವ ಕಾಣೆ!
ಲೀಲಾವತಾರಿಯವ ಕಾಣೆ!
ಕೃಪಾಸಾಗರನವ ಕಾಣೆ! (ಪೂ)
-ಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣೆ!
ಬಂಧು ಬಾಂಧವನವ ಕಾಣೆ!
ರ್ಶನ ಬಹ್ಮಾನಂದ ಕಾಣೆ!
ಕಾಮಕೋಟಿ ತೇಜಾತ್ಮ ಕಾಣೆ! (ಎ)
ಣೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕಾಣೆ!!!

ಆಶಾತುರನಿಗಿಲ್ಲಾರಾಮ! (ಪಿ)

-ಶಾಚಿ ಮನಕಿರ್ಪುದಾ ಕಾಮ!
ತುಕಾರಾಮ ಸತತಾರಾಮ!
ಕ್ಕಸ ರಾವಣಗಾ ಕಾಮ!
ನಿರ್ಮಲಾಂತಃಕರಣಾ ರಾಮ! (ಭೋ)
-ಗಿಯ ಜೀವನವೆಲ್ಲಾ ಕಾಮ! (ಉ)
-ಲ್ಲಾಸಿ ತಾಪಸಿ ಸದಾರಾಮ!
ರಾಗ, ದ್ವೇಷಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಾಮ! (ರಾ)
-ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾರಾಮ!!!

ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರದರ್ಶನವೆಲ್ಲಾ ಸಾಕಯ್ಯಾ! (ಧಾ)

-ತ್ರೀ ಸಂಬಂಧದಿಂದೇನೇನೂ ಸುಖವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ಣ್ಣಿಂದ್ರಿಯಾನಂದ ನಿಜಾನಂದವಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ಕ್ತ ಮಾಂಸದ ಗೊಂಬೆಯಾಟೆಷ್ಟು ದಿನವಯ್ಯಾ? (ಹ)
-ಣ ಕಾಸನ್ನವಲಂಬಿಸುವುದೀ ಆಟವಯ್ಯಾ!
ಪ್ರಗತಿಗಿದೆಂದಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗದಯ್ಯಾ!
ರಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಿದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವುದಯ್ಯಾ! (ದ)
-ರ್ಶನ ಪರಮಾತ್ಮನದಾದರೆ ಸುಖವಯ್ಯಾ!
ರಜನ್ಮವಿದರಿಂದಲೇ ಸಾರ್ಥಕವಯ್ಯಾ!
ವೆಗ್ಗಳದಾ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಚೆ)
-ಲ್ಲಾಟ ಮನೋವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಲಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಸಾಧು, ಸಜ್ಜನ, ಸಂಗವಿದಕಗತ್ಯವಯ್ಯಾ!
ರ್ಮ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂದ ಗುರಿಯಯ್ಯಾ!!!

ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವೇ ಸಾಕ್ಷಿ! (ತೋ)

-ಡಿದ ಬಾವಿಗೆ ಉದಕವೇ ಸಾಕ್ಷಿ! (ಉ)
-ದಯವಾದುದಕೆ ಬೆಳಕೇ ಸಾಕ್ಷಿ!
ರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆಗೆ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ! (ಚ)
-ರ್ಮವ್ಯಾಧಿಗದರ ಬಣ್ಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿ! (ರೆ)
-ಕ್ಕೆ ಮುರಿದುದಕೆ ಹಾರದ್ದೇ ಸಾಕ್ಷಿ! (ಕ)
-ಫ ತುಂಬಿದಕುಸಿರಾಡದ್ದೇ ಸಾಕ್ಷಿ! (ಕು)
-ಲ, ಶೀಲಗಳಿಗಾಚಾರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ!
ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕರ್ಮ ತಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ!
ಸಾಧು ಭಾವನೆಗೆ ಶಾಂತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ! (ಸಾ)
-ಕ್ಷಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸರ್ವ ಸಾಕ್ಷಿ!!!

ಜಪವೇಕೆ ಸದಾ ಮಾಡಬೇಕು?

ರಮಾತ್ಮನಾಗಲದು ಬೇಕು!
ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಸಾಯಲದು ಬೇಕು!
ಕೆಲಸ ಸಿದ್ಧಿಸಲದು ಬೇಕು!
ರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಜಯಕ್ಕದು ಬೇಕು!
ದಾಸಾಂಜನೇಯನಾಗಲದು ಬೇಕು!
ಮಾಯಾಮೃಗ ಕೊಲ್ಲಲದು ಬೇಕು! (ಕೋ)
-ಡಗರಾತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕದು ಬೇಕು!
ಬೇಡದಂತಿರಲಿಕ್ಕದು ಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಬೇಕು!!!

ಬೇಡವಾದದ್ದೇಕ ಬರಬೇಕು? (ಒ)

-ಡನಾಟ ಸಭ್ಯರದಾಗಬೇಕು!
ವಾದಕ್ಕೆಡೆಯಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು!
ರ್ಪ, ದಂಭವಿರದಿರಬೇಕು! (ಉ)
-ದ್ದೇಶಾತ್ಮಾನಂದವಾಗಿರಬೇಕು!
ಕೆಟ್ಟಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು!
ಲವೃದ್ಧಿ ಮನಕಾಗಬೇಕು! (ವ)
-ರಗುರು ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು!
ಬೇಲಿಯಿದು ಮನೆಗಾಗಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತಾ ಬೇಕು!!!

ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಗಾನಾಮೃತ!

ರಾಗ, ದ್ವೇಷ ರಹಿತಾಮೃತ!
ನೋ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾತಾಮೃತ! (ಅ)
-ನಾದಿ ಸನಾತನಾತ್ಮಾಮೃತ!
ಹೇಶ ನಾಮ ಪ್ರೇಮಾಮೃತ! (ಯೋ)
-ಗಾತ್ಮ ಸರಯೂವಾಸಾಮೃತ!
ನಾಮ ಭಜನಾನಂದಾಮೃತ!
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಂಜನೇಯಾಮೃತ! (ಶಾಂ)
-ತ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಮೃತ!!!

ನಿನ್ನ ಹಾಗಿನ್ಯಾರಿಹರಯ್ಯಾ? (ಅ)

-ನ್ನ, ವಸ್ತ್ರ ಬೇಡ ನಿನಗಯ್ಯಾ! (ಮ)
-ಹಾ ಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ನ ನೀನಯ್ಯಾ! (ಯೋ)
-ಗಿ ರಾಜಾತ್ಮಾನಂದ ನೀನಯ್ಯಾ! (ಸ)
-ನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮಾದರ್ಶ ನೀನಯ್ಯಾ!
ರಿಪು ಕುಲಾಂತಕ ನೀನಯ್ಯಾ!
ರಿ, ಹರ, ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನಯ್ಯಾ?
ಘುರಾಮಗಾರ್ಯ ನೀನಯ್ಯಾ (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ದ್ರೌಪದಿಯ ಭಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ!

ತಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿ!
ದಿವ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿತು ಶಕ್ತಿ! (ಕಾ)
-ಯ, ಮಾನಉಳಿಸೆಂದೊರೆದ ಭಕ್ತಿ! (ಅ)
-ಭಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿತಂದು ಶಕ್ತಿ! (ಯು)
-ಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವಳ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ!
ಕೃಷ್ಣಗವಕಾಶ ತೋರಲು ಶಕ್ತಿ! (ಕೃ)
-ಷ್ಣ ಗತಿಯೆಂದೊರಲಿತಂದು ಭಕ್ತಿ! (ಆ)
-ನತೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿತಾಗಂದು ಶಕ್ತಿ!
ಶಿಮುಖಿಯ ಕಾಪಾಡಿತು ಭಕ್ತಿ! (ಭ)
-ಕ್ತಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ಶಕ್ತಿ!!!

ದೇಹಾಯಾಸವಿಂದೇಕಯ್ಯಾ?

ಹಾಲ್ಬೆಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತೇನಯ್ಯಾ? (ಆ)
-ಯಾಸ ಶಾಂತಿ ನಿನ್ನಿಂದಯ್ಯಾ!
ರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನೀನಯ್ಯಾ! (ಗೋ)
-ವಿಂದಾನಂದ ನಿನ್ನಿಂದಯ್ಯಾ!
ದೇಹ, ಬುದ್ಧಿ ನಿನ್ನದಯ್ಯಾ!
ರ್ಮ ಕಾರಣ ನೀನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ದಯೆಯಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲವೇ ಸ್ವಾಮಿ? (ಮಾ)

-ಯೆಯಾಟವಿನ್ನೂ ಸಾಲದೇ ಸ್ವಾಮಿ? (ಆ)
-ಯಿತಿನಿತನೇಕಜನ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ! (ನ)
-ನ್ನೂಳಿಗದಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ?
ಬಂಧು ನಿನ್ನ ಹೊರತ್ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ?
ದಿನ, ರಾತ್ರಿ, ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಸ್ವಾಮಿ! (ಎ)
-ಲ್ಲವೂ ನಿನೋಬ್ಬನೆನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ!
ವೇಷದಾಸೆನಗೇನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ?
ಸ್ವಾಮಿಭಕ್ತ ನಾನಲ್ಲವೇ ಸ್ವಾಮಿ?
ಮಿತ್ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ!!!

ಸರ್ವನಾಮ ರೂಪೇಕಾತ್ಮ! (ಸ)

-ರ್ವ ಕಾರಣ ಕರ್ತೇಕಾತ್ಮ!
ನಾರಾಯಣ ರೂಪೇಕಾತ್ಮ!
ಹೇಶ ಸ್ವರೂಪೇಕಾತ್ಮ!
ರೂಪ, ರೇಖಾತೀತೇಕಾತ್ಮ! (ಜ)
-ಪೇಶ, ತಪೇಶ, ಗೋಪಾತ್ಮ!
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ,

ಈನಾಕ್ಷ್ಯೇಕಾತ್ಮ! (ಆ)
-ತ್ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ!!!

ಅಪವಾದದಿಂದುಪಕಾರವಾಯಿತು!

ರಮಾತ್ಮ ಸೇವೆಯೊಂದೇ ಉಳಿಯಿತು!
ವಾಸನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ತೊಳೆದು ಹೋಯಿತು!
ಮ, ಶಮಾದಿಗಳು ಬಲವಾಯಿತು! (ಸ)
-ದಿಂಬು ಸರ್ವದಾ ಲಭಿಸುವಂತಾಯಿತು!
ದುರ್ಜನ ಸಹವಾಸ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು!
ದ್ಮಪ್ರಿಯನನುಗ್ರಹವುಂಟಾಯಿತು!
ಕಾಯದಭಿಮಾನ ನಿರ್ನಾಮವಾಯಿತು! (ವ)
-ರ ಗುರು ಸೇವಾಸಕ್ತಿ ನೂರ್ಮಡ್ಯಾಯಿತು!
ವಾಜ್ಮನಗಳವನಲ್ಲೈಕ್ಯವಾಯಿತು! (ಬಾ)
-ಯಿ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಾಯಿತು!
ತುರಿಯಾತೀತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಯ್ತು!!!

ಅಲ್ಪರ ಸಂಗಭಿಮಾನ ಭಂಗ! (ಕ)

-ಲ್ಪನೆಗಳಿಂದೆಲ್ಲಾ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ! (ಪ)
-ರಮಾರ್ಥಕ್ಕಿರಬೇಕು ಸತ್ಸಂಗ!
ಸಂಪತ್ತೆಂಬುದಾ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗ (ರಂ)
-ಗ ನೀನಾಗು, ಬಿಟ್ಟನಂಗ ಸಂಗ! (ಸ್ವಾ)
-ಭಿಮಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾ ಸಾರಂಗ!
ಮಾಯಾ, ಮೋಹ ನಿಸ್ಸಂಗಾ ಸಾರಂಗ!
ಲಿದಾಡಿ ಪಾಡಿದಾ ಗೌರಂಗ!
ಭಂಜನಾ, ತ್ರಿಲೋಚನಾ ಸಾರಂಗ! (ಖ)
-ಗ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸಾರಂಗ!!!

ದೂಷಿಸಲ್ಪಡಬಾರದಪ್ಪಾ! (ದೋ)

-ಷಿಯೆಂದಿಗೂ ಆಗದಿರಪ್ಪಾ!
ದಾ ಗುರುಧ್ಯಾನ ಮಾಡಪ್ಪಾ! (ಆ)
-ಲ್ಪರ ಸಂಗ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪಾ! (ಮ)
-ಡದಿ, ಮಕ್ಕಳಾಸೆ ಸಾಕಪ್ಪಾ!
ಬಾಳು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಕ್ಕಾಗಪ್ಪಾ! (ತ)
-ರ ತರಾಸೆಯಿಂದಾ ದುಃಖಪ್ಪಾ!
ಮನ ಮಾಡಿಂದ್ರಿಯವಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ತುಳಸೀ ಛಾಯಾನಂದನಾರಪ್ಪಾ? (ಬಾ)

-ಳ ಲೋಚನಾತ್ಮಾ ನಿರಂಜನಪ್ಪಾ!
ಸೀತಾರಮಣನಿವ ಕಾಣಪ್ಪಾ!
ಛಾಯಾಪತಿ ರೂಪನವನಪ್ಪಾ! (ಕಾ)
-ಯಾಭಿಮಾನವನಿಗೇನಿಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ನಂಬಿದವರಿಗಿಂಬನೀವಪ್ಪಾ!
ತ್ತರೂಪವನಿಗಿಷ್ಟವಪ್ಪಾ!
ನಾಮ ಭಜನಾನಂದವನಪ್ಪಾ!
ವಿ ವಂಶದಾದಿ ಪುರುಷಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಪ್ಪಾ!!!

ಸುಳ್ಳ ಬರೆಸಬೇಡ ನೀನಪ್ಪಾ! (ಸು)

-ಳ್ಳನೆನಿಸಬೇಡೆನ್ನ ನೀನಪ್ಪಾ!
ಳಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಾಣಲಪ್ಪಾ! (ಬೇ)
ರೆನಗೇನೂ ಆಸೆಗಳಿಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಉಳಿಯಬೇಕಪ್ಪಾ!
ಬೇಸತ್ತಿಹೆನಿಹ ಸುಖಕ್ಕಪ್ಪಾ! (ಬ)
-ಡತನವೇ ಸದಾ ಇರಲಪ್ಪಾ!
ನೀನು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಪ್ಪಾ!
ನ್ನುದ್ಧಾರ ನಿನ್ನಾಧೀನವಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಪ್ಪಾ!!!

ನಿರಂಜನ ದರ್ಶನ ಯೋಗ! (ಸಾ)

-ರಂಗಾನುಗ್ರಹದಿಂದ

ಗ!
ನನ, ಮರಣದ ರೋಗ!
ಶಿಸಿ ಹೋದಂತಾಯಿತೀಗ!
ಶೇಂದ್ರಿಯಗಳಾಶಾ ಭೋಗ! (ಸ್ಪ)
-ರ್ಶ ಮಾಡದಂತಿರುವುದೀಗ!
ಶ್ವರದಾಸ್ತಿಯನುರಾಗ!
ಯೋಚಿಸಿದಂತಾಗಿಹುದೀಗ! (ತ್ಯಾ)
-ಗ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ!!!

ಬರುವಾಪ್ತರಿಗನಾದರವಿಲ್ಲ! (ಕಿ)

-ರುಕುಳಿಗಳಿಗವಕಾಶವಿಲ್ಲ!
ವಾಸುದೇವ ಭಜನೆಗಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ! (ಲಿ)
-ಪ್ರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲ! (ಹ)
-ರಿ, ಹರ, ಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ!
ದ್ದಲಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ!
ನಾಳೆಯ ಮಾತು ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ!
ರ್ಶನ ವಿನಹ ಈಗೇನೂ ಇಲ್ಲ! (ವ)
-ರ ಗುರುಕೃಪೆಗೆ ಲೋಪವೇನಿಲ್ಲ!
ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳರಿಯಬೇಕಿದೆಲ್ಲ! (ಪು)
-ಲ್ಲ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ್ಯನೇನಲ್ಲ!!!

ನಿರಂಜನ ಶಿವನಯ್ಯಾ!

ರಂಗನಾಥ ಪ್ರಿಯನಯ್ಯಾ!
ಗದ್ಗುರು ಅವನಯ್ಯಾ!
ರಹರಿ ಸದೃಶಯ್ಯಾ!
ಶಿಖಿವಾಹನವನಯ್ಯಾ?
ರ ಗಣನಾಯಕಯ್ಯಾ!
ರ ನಾರಾಯಣಾತಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗಾವ ಹಬ್ಬ? (ಅ)

-ಕ್ಕಿ ಭತ್ತ ಹೆಕ್ಕುವ ಹಬ್ಬ!
ಗನ ವಿಹಾರ ಹಬ್ಬ! (ಗಾ)
-ಳಿ, ಮಳೆಯೆನ್ನದ ಹಬ್ಬ! (ಆ)
-ಗಾಗೆಲ್ಲೋ ತಂಗುವ ಹಬ್ಬ!
ನವಾಸವೊಂದು ಹಬ್ಬ!
ಗಲಿರುಳೆಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬ! (ಹ)
-ಬ್ಬ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೋಬ್ಬ!!!

ಅನಂತ ವ್ರತಾನಂತರಾರಾಮ! (ನೀ)

-ನಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂಬರಿವಾರಾಮ!
ನು, ಮನ, ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಾರಾಮ! (ತೀ)
-ವ್ರ ಸಾಧನೆಯಿಂದಹುದಾರಾಮ!
ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದರಹುದಾರಾಮ!
ನಂಬಿದರೆ ಗುರುವನ್ನಾರಾಮ!
ರಣಿಯಾದರ್ಶ ಸದಾರಾಮ!
ರಾಗ, ದ್ವೇಷ ರಹಿತಾತ್ಮಾರಾಮ!
ರಾವಣ ಮದ ಮರ್ದನಾರಾಮ! (ವಿ)
-ಮಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾರಾಮ!!!

ಅನ್ಯರನು ತುಳಿಯಲೆತ್ನಿಸಬೇಡ! (ಧ)

-ನ್ಯ ನೀನಾಗುವುದಕೆ ಮರೆಯಬೇಡ! (ಪ)
-ರನಿಂದೆ, ಪರಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲೂ ಬೇಡ! (ಅ)
-ನುಪಮಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಬಿಡಲೂ ಬೇಡ!
ತುಚ್ಛ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆಡೆ ಕೊಡಬೇಡ! (ಗಾ)
-ಳಿಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ! (ಕಾ)
-ಯದಭಿಮಾನವೆಳ್ಳಷ್ಟೂ ಇಡಬೇಡ! (ಜ್ವಾ)
-ಲೆ ವಿಷಯಾಸೆಗಳಿಗಾಳಾಗ ಬೇಡ! (ಪ)
-ತ್ನಿ ಪುತ್ರ, ಪುತ್ರಿಯರಿಗಾಶಿಸಬೇಡ!
ರ್ವಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷತ್ಕರಿಸದಿರಬೇಡ!
ಬೇರೆಯವರೇಳ್ಗೆಗಸಹನೆ ಬೇಡ! (ಮಂ)
-ಡಲಾಧಿಪತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಡ!!!

ನಿರಂಜನ ಮನ ನಿರಂಜನ!

ರಂಜಿಸುತಿಹ ತಾ ನಿಶಿದಿನ!
ನಾರ್ದನಾ ಜನುಮ ಪಾವನ!
ರ ನಾರಾಯಣಾ ಸನಾತನ!
ನಮೋಹನಾ ಮಧುಸೂದನ!
“ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ” ಸಂಜೀವನ!
ನಿರುಪಮಾತ್ಮಾ ಸುಂದರಾನನ!
ರಂಗ ಸಾರಂಗಾ ಕಮಲಾಸನ!
ಪ, ತಪ ಸಾಧನಾ ಮೋಚನ!
ಮೋ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನನ!!!

ನಿರಂಜನಾನಂದಾ ರಾಮದಾಸ!

ರಂಗನಾಥಾನಂದಾ ರಾಮದಾಸ!
ನದೀಶಾನಂದಾ ರಾಮದಾಸ!
ನಾಗರಾಜಾನಂದಾ ರಾಮದಾಸ!
ನಂದ ಕಂದಾನಂದಾ ರಾಮದಾಸ!
ದಾಸ ದಾಸಾನಂದಾ ರಾಮದಾಸ!
ರಾಮನಾಮಾನಂದಾ ರಾಮದಾಸ!
ರ್ಕಟೇಶಾನಂದಾ ರಾಮದಾಸ!
ದಾಸಿ

ಈರಾನಂದ ರಾಮದಾಸ!
ಖ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ದಾಸ!!!

ನನ್ನ ಮನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಾಗಲಿ! (ನಿ)

-ನ್ನ ಮನ ನನಗೆ ಮನೆಯಾಗಲಿ!
ದ, ಮತ್ಸರಗಳಿಲ್ಲದಾಗಲಿ!
ಗುನಗುತ ಭಜನೆ ಸಾಗಲಿ!
ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರಲಿ! (ಉ)
-ನ್ನತದ ಸಾಯುಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ!
ರಣದ ಭಯ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಲಿ!
ನೆರವು ಸದಾ ನಿನ್ನಿಂದೊದಗಲಿ!
ಯಾಗ, ಯೋಗ ನಿನ್ನ ಸಂಗವಾಗಲಿ!
ಮನ ಬೇರೆಡೆಗಾಗದಿರಲಿ! (ಮಾ)
-ಲಿಕ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಲಿ!!!

ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿಹನಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿ!

ಗಾಬರಿಯೇಕೆಂಬನಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿ!
ರದಾಪ್ರಿಯಾತ್ಮನಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿ!
ಲಾವಣ್ಯಸ್ವರೂಪನಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿ!
ಗಿರಿಜಾರಮಣನಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿ!
ರಸಿ ಪೊರೆವನಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿ!
ನಾದಪ್ರಿಯ ಶಿವನಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿ!
ತ್ರಿಭುವನಾಧಿಪನಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿ!
ಪುಣ್ಯ, ಪಾಪ, ಶೂನ್ಯನಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿ!
ರಾಮನಾಮ ಪ್ರಿಯನಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿ! (ಅ)
-ರಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿ!!!

ನಾಟ್ಯಕಲಾ ಪ್ರವೀಣೆ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ! (ಭೇ)

-ಟ್ಯನುಕೂಲವಾಯ್ತಿಂದು ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ!
ಣ್ಣಿಗೀಗಿಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ!
ಲಾಭ ಮುಂದಾಗುವುದು ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ!
ಪ್ರಭು ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ!
ವೀತರಾಗಾ ಯೋಗೀಶ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ! (ಜಾ)
-ಣೆ ನೀನವನ ದಾಸಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ!
ಚಂದ್ರಚೂಡ ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ!
ದ್ರವ್ಯಾಸೆ ಅವಗಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ!!!

ಬಡಿಸಿದ್ದುಂಡರೆ ಆರಾಮಣ್ಣಾ | (ಹಾ)

-ಡಿದರೆ ಹರಿನಾಮಾರಾಮಣ್ಣಾ!
ಸಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರಾರಾಮಣ್ಣಾ! (ಮ)
-ದ್ದುಂಡರೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಆರಾಮಣ್ಣ! (ಹೆಂ)
-ಡದಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟರಾರಾಮಣ್ಣಾ! (ನೆ)
-ರೆ ಸಭ್ಯರದಾದರಾರಾಮಣ್ಣಾ!
ಸೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರಾರಾಮಣ್ಣಾ!
ರಾಮನಾಮ ಪರಮಾರಾಮಣ್ಣಾ!
ತ್ಸರ ಸತ್ತರೆ ಆರಾಮಣ್ಣಾ! (ಅ)
-ಣ್ಣಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾರಾಮಣ್ಣಾ!!!

ಶ್ರೀ ಗುರುಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು!

ಗುಡಿ ತನ್ನೊಡಲಾಗಬೇಕು! (ಹ)
-ರುಷ ಮನಸಿಗಿರಬೇಕು!
ಸೇತು ಬಂಧ ಮುಗಿಸಬೇಕು!
ವೆಚ್ಚವಾಗುವುದಾಗಬೇಕು!
ಮಾರಾರಿಯ ಜಪಿಸಬೇಕು! (ಕ)
-ಡಲ ಜಲವ ದಾಟಬೇಕು!
ಬೇರೆಡೆ ನೋಡದಿರಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಬೇಕು!!!

ರಾಜ್ಯ ಕೋಶವೆಲ್ಲಾ ಹೋಯ್ತೇನಯ್ಯಾ! (ವ್ಯಾ)

-ಜ್ಯ ಹೂಡಿ ವೃಥಾ ಕೆಡಬೇಡಯ್ಯಾ!
ಕೋಪ, ತಾಪ ನಿಷ್ಛಲ ಕಾಣಯ್ಯಾ!
ಮೆ, ದಮೆಯ ಸಾಧಿಸೀಗಯ್ಯಾ! (ಸ)
-ವೆಯಬೇಕು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಯ್ಯಾ! (ಉ)
-ಲ್ಲಾಸದಿಂದಾತ್ಮಧ್ಯಾನ ಮಾಡಯ್ಯಾ!
ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ಯ್ತೇನದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಯ್ಯಾ!
ಮಿಸು ಸದ್ಗುರು ಪಾದಕ್ಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗಯ್ಯಾ!!!

ಕಾಕಾ ಕಾಯೆಂಬ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಕಾ!

ಕಾಲಾಧೀನ ನಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಕಾ!
ಕಾಲಾತೀತ ನೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಕಾ! (ಬಾ)
-ಯೆಂಬರಿಲ್ಲೆನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಕಾ!
ಬೆರೆಯೆನ್ನ ನೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಕಾ!
ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ನಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಕಾ! (ಪೂ)
-ಷ್ಣ ಸಮಾನ ನೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಕಾ!
ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೆನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಕಾ!
ಕಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕಾಕಾ!!!

ಪೋಷಣೆ ಸಾಲದು ಸ್ವಾಮಿ!

ಡ್ರಿಪು ಸಾಯಲಿ ಪ್ರೇಮಿ! (ಕಾ)
-ಣೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲದನು ಸ್ವಾಮಿ!
ಸಾಗಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಪ್ರೇಮಿ! (ಬ)
-ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ!
ದುರಭ್ಯಾಸ ಬೇಡ ಪ್ರೇಮಿ!
ಸ್ವಾ

ಈ ಚಿತ್ತವೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿ! (ಪ್ರೇ)
-

, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೋಸ್ಮಿ!!!

ಹೆತ್ತರೇನು ಹುಸಿ, ಸತ್ತರೇನು? (ಸ)

-ತ್ತವರತ್ತರೆ ಬರುವರೇನು?
ರೇಖೆ, ರೂಪಗಳು ಸ್ಥಿರವೇನು? (ತ)
-ನು, ಮನಾತೀತಾತ್ಮನಲ್ಲವೇನು? (ಇ)
-ಹುದಿವಗನಂತ ರೂಪಲ್ಲೇನು?
ಸಿರಿಯರಸಾರಾಮಲ್ಲವೇನು?
ರಸಿಜಾಸನನಯ್ಯಲ್ಲೇನು? (ದ)
-ತ್ತನಲ್ಲವನೈಕ್ಯವಲ್ಲವೇನು? (ಹ)
ರೇ ರಾಮನಾಮಾನಂದವಲ್ಲೇನು? (ತಾ)
-ನು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲ್ಲೇನು???

ಇದಾವ ಬಂಧ ಹೇಳಪ್ಪಾ?

ದಾಶರಥಿಯ ಚಿತ್ತಪ್ಪಾ!
ರಾತ್ಮ ಬೋಧೆಯಿದಪ್ಪಾ!
ಬಂಧನ ಹರಿವುದಪ್ಪಾ!
ರ್ಮ ಕರ್ಮಾದರ್ಶಾವಪ್ಪಾ!
ಹೇಳಲಿನ್ನೇನು ನಾನಪ್ಪಾ? (ಒ)
-ಳ, ಹೊರಗೆಲ್ಲವನಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ಜಯ ಜಯವೆಂದು ಹಾಡಪ್ಪಾ!

ತಿಗಣ ಪ್ರಾಸದಿಂದಪ್ಪಾ!
ನ್ಮ ಪಾವನವಪ್ಪುದಪ್ಪಾ!
ದುಪನಾನಂದವಿದಪ್ಪಾ!
ವೆಂಕಟೇಶನ ಕೊಂಡಾಡಪ್ಪಾ!
ದುರಿತ ದೂರವಾಗ್ವುದಪ್ಪಾ!
ಹಾಸು, ಹೊಕ್ಕು ಬಾಳಾಗಿದಪ್ಪಾ! (ಬ)
-ಡತನವಿದ್ದರೇನಾಯ್ತಪ್ಪಾ? (ಅ)
-ಪ್ಪಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ಇಂದು ಹಸುರೆಲೆ, ಮುಂದು ತರಗೆಲೆ!

ದುಗುಡವಿದಕೇಕೆ ಮಂಕು ಮರುಳೇ!
ರೆಯದಿರವು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಬಾಲೆ!
ಸುಖ, ದುಃಖ, ಬೆಳಕು, ಕತ್ತಲೆ ಲೀಲೆ! (ಮ)
-ರೆಯಬಾರದಿದನು ವಿಷಯ ಲೋಲೆ! (ಕೊ)
-ಲೆ ಸುಲಿಗೆಗಳಿಗಲ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ!
ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗೆದ್ದು ಓದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಲೆ!
ದುರ್ಬುದ್ಣಿ ನಾಶಕ್ಕಿದು ಸರ್ವಾನುಕೂಲೆ!
ತ್ವ ಚಿಂತನೆ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಾಮೇಲೆ (ವ)
-ರ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದಾಗುವೆ ಸುಶೀಲೆ! (ಬ)
-ಗೆಬಗೆಯಲರ್ಗಳಿಂದ ವನಮಾಲೆ! (ಮಾ)
-ಲೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಡಿಗಾ ಬಾಲೆ!!!

ನಿನ್ನಿಷ್ಟವೇ ನೆರವೇರಲಿ! (ಚೆ)

-ನ್ನಿಗ ನಾಮ ನಿನಗಿರಲಿ! (ದು)
-ಷ್ಟ ಸಂಹಾರವಾಗುತ್ತಿರಲಿ!
ವೇದೋಕ್ತಿ ಸುಳ್ಳಾಗದಿರಲಿ!
ನೆಮ್ಮದಿ ಮನಸ್ಸಿಗಿರಲಿ! (ಪ)
-ರಮಾರ್ಥ ಜೀವನಕ್ಕಿರಲಿ!
ವೇಷಾಡಂಬರ ಹೋಗಿರಲಿ! (ನ)
-ರ, ನಾರಾಯಣನಾಗಿರಲಿ! (ಶೂ)
-ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಲಿ!!!

ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸಪ್ಪೆ ಬೇಕಿಲ್ಲಾ! (ತ)

-ಪ್ಪು ತಬ್ಬಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ!
ಹಾಸು, ಹೊಕ್ಕಾಗಿರ್ಪಾತ್ಮನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ!
ಕಿರುಕುಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ತಪ್ಪಿಲ್ಲಾ! (ಬ)
-ಲ್ಲವರಿಗೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲಾ!
ತ್ಯ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲಾ! (ಕ)
-ಪ್ಪೆ, ಹಾವುಗಳ ಬಾಳೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾ!
ಬೇರಾರೂ ಕಾರಣರಿದಕಲ್ಲಾ!
ಕಿವಿ, ಬಾಯ್ಕಣ್ಣಿತ್ತು ಕೊಂದಾ!! “ಅಲ್ಲಾ”! (ಎ)
-ಲ್ಲಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಲ್ಲಾ!!!

ನಾನಾದೆ ನಿನಗಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ! (ನೀ)

-ನಾದೆ ನನಗಾಗಿ ದತ್ತ ಗುರು ತಾಯಿ! (ಬಂ)
-ದೆನ್ನನೆತ್ತಿಕೋ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ರೂಪಿ ತಾಯಿ!
ನಿತ್ಯ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಲಿದು ಹೇ ತಾಯಿ!
ನ್ನನುಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದಮ್ಮಾ ತಾಯಿ!
ಗಾನಾಮೃತ ತುಂಬಬೇಕೊಳಗೆ ತಾಯಿ! (ತ್ಯಾ)
-ಗಿ ನಾನಾಗಿಹೆನು ನಿನಗಾಗಿ ತಾಯಿ!
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿಂಗಿತವಿದು ತಾಯಿ! (ಯೋ)
-ಗಿಯಾಗಿ ವಿರಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ತಾಯಿ!
ಶ್ವರದ ರೂಪ ಸಾಕು ಮಾಡು ತಾಯಿ!
ಕಾದಿಹೆನು ನಿನ್ನಾಜ್ಞೆಗೆ ನಾನು ತಾಯಿ! (ತಾ)
-ಯಿಗರ್ಪಣೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕಾಯಿ!!!

ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲ! (ಬ)

-ಜ್ಜರದಾಸೆ ಅವರಿಗೇನಿಲ್ಲ!
ಮ್ರತೆಯನವರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ! (ಹ)
-ರಿ ಸ್ಮರಣೆಯನು ಮರೆತಿಲ್ಲ! (ಹ)
-ಗೆತನ ಸಾಧಿಸುವವರಲ್ಲ!
ದಾಶಿವಗೇಕೆ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲ? (ಮ)
-ಹಾದೇವನಿಗಿದುಚಿತವಲ್ಲ! (ಧ್ಯೇ)
-ಯಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕವನೆಲ್ಲ!
ವಿಚಾರವಿನ್ನೇನೂ ಬಾಕಿಯಿಲ್ಲ! (ಬ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಹೇಳೆಲ್ಲ!!!

ಭರವಸೆ ಬರಡಾಯ್ತು! (ಪ)

-ರ ದಾಸ್ಯ ಬೇಸರವಾಯ್ತು! (ಭ)
-ವದ ಬಂಧನ ಬಲವಾಯ್ತು! (ದೆ)
-ಸೆಗೆಟ್ಟಲೆಯುವಂತಾಯ್ತು!
ಳಲಿ ಕಳವಳವಾಯ್ತು!
ಸ್ತೆ ಗೋಚರಿಪಂತಾಯ್ತು! (ಓ)
-ಡಾಟ ಸಾಕೆಂಬರಿವಾಯ್ತು! (ಆ)
-ಯ್ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಯ್ತು!!!

ವಿಮಲ ಮಾಲಾಧರ ದತ್ತ!

ತಿ ವಿಕಾಸಕರ ದತ್ತ!
ಕ್ಷ ಜೀವರಾಧಾರ ದತ್ತ!
ಮಾರಹರ ಶಂಕರ ದತ್ತ! (ಕ)
-ಲಾತೀತ ಗುರುವರ ದತ್ತ!
ರ್ಮ, ಕರ್ಮದಾಗರ ದತ್ತ!
ಕ್ಷಿಸುವನಾರ್ತರ ದತ್ತ!
ಯಾ, ಪ್ರೇಮ, ಸಾಗರ ದತ್ತ! (ದ)
-ತ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ದತ್ತ!!!

ತುಳಸೀಮಾಲೆ ನಾನಿತ್ತೆ! (ಬ)

-ಳಸಬೇಕು ನೀನೆಂದಿತ್ತೆ!
ಸೀತಾಪತಿ ನೀನೆಂದಿತ್ತೆ!
ಮಾನ, ಪ್ರಾಣ ನೀನೆಂದಿತ್ತೆ! (ಮಾ)
-ಲೆ ಮೈ ಮೇಲಿರಲಿಂದಿತ್ತೆ!
ನಾಮ ಜಪಿಸಿ ಮಾಡಿತ್ತೆ!
“ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆ” ಯೆಂದದನಿತ್ತೆ! (ಇ)
-ತ್ತೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯತ್ತೆ!!!

ತನು ಮಾನಸ ಮಂದಿರಕ್ಕಾ! (ಅ)

-ನುಭವಕಿದಿರಬೇಕಕ್ಕಾ!
ಮಾಧವನಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ್ಯಕ್ಕಾ!
ರಜನ್ಮ ಬಹು ಶ್ರೇಷ್ಠಕ್ಕಾ!
ತ್ಸಂಗದಕಿರಬೇಕಕ್ಕಾ!
ಮಂಗ ರಂಗನಿದರಿಂದಕ್ಕಾ!
ದಿವ್ಯನಾಮ ಸೀತಾರಾಮಕ್ಕಾ! (ವ)
-ರ ಗುರೂಪದೇಶವಿದಕ್ಕಾ! (ಅ)
-ಕ್ಕಾ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಕ್ಕಾ!!!

ಇಂದವನಿಗೊಂದು ಪುಷ್ಪ ಗುಚ್ಛ! (ಅ)

-ದವನ ಪಾದದಲತಿ ಉಚ್ಛ! (ಭ)
-ವದ ಬಂಧನ ಬೇಡೆಂಬುದಾ ಗುಚ್ಛ!
ನಿತ್ಯಾನಂದವೆಂಬುದತಿ ಉಚ್ಛ!
ಗೊಂಬೆಯಾಟ ಸಾಕೆಂಬುದಾ ಗುಚ್ಛ!
ದುರ್ವಿಷಯ ವಿಜಯ ಅತ್ಯುಚ್ಛ!
ಪುಣ್ಯ, ಪಾಪ ಭ್ರಾಂತ್ಯೆಂಬುದಾ ಗುಚ್ಛ! (ಪು)
-ಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯ ಮಧ್ಯಾ ಗುಚ್ಛ ಉಚ್ಛ!
ಗುಣಾತೀತವಾಗಿಹುದಾ ಗುಚ್ಛ! (ಗು)
-ಚ್ಛ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯತಿ ಉಚ್ಛ!!

ಸಂಗೀತ ಸಾರ್ಥಕ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ! (ಯೋ)

-ಗೀಶ್ವರನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ!
ನ್ಮಯಾನಂದಾತ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ!
ಸಾಯುಜ್ಯನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ! (ಪಾ)
-ರ್ಥಸಾರಥಿಯಗ್ರ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ!
ಬ್ಬದಂಗನೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ!
ರೋಜಾಸನನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ! (ಚೆ)
-ನ್ನಿಗ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ! (ವಿ)
-ಧಿ, ಹರಿ, ಹರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ!
ಜ್ಞ ಪುರುಷನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ! (ಇ)
-ಲ್ಲಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಡಿಯಲ್ಲಿ!!!

ಮಲಗಿದವನೆಬ್ಬಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವಿತ್ತ (ಬಾ)

-ಲನೆಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನವನಿತ್ತ! (ಬಾ)
-ಗಿದೆನವನಡಿಗದನು ಸೇವಿಸುತ್ತ!
“ದತ್ತ ನೀನಲ್ಲದಿನ್ಯಾರು ಗತಿಯೆನುತ್ತ”!
ರ್ತಮಾನ ಪ್ರವರ್ತಕನವನೆನುತ್ತ!
ನೆನೆನೆನೆದು ಮನದ

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತ! (ಉ)
-ಬ್ಬಿ ಸಂತೋಷದಲಾತನನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ!
ಸಿರಿ, ಶಾರದೆಯರರಸಾತನೆನುತ್ತ!
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಮಗುರು ಅವನೆನುತ್ತ!
ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತೀನರಜನ್ಮವೆನುತ್ತ!
ರ್ಶನವಿತ್ತೆನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೆನುತ್ತ!
ವಿರಮಿಪೆನಿದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತ (ದ)
-ತ್ತಗುರು ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆನುತ್ತ!!!

ಕನಸ ಕಂಡು ಬಂದೆ ನಮ್ಮಪ್ಪಾ! (ನೆ)

-ನಸಿದರೆ ರೋಮಾಂಚಪ್ಪುದಪ್ಪಾ!
ರ್ವರೊಳಗಿರ್ಪಾತ್ಮ ನೀನಪ್ಪಾ!
ಕಂಗಳಿಗದಗೋಚರವಪ್ಪಾ! (ಇ)
-ಡು ಕರುಣೆ ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ಬಂಧನದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಪ್ಪಾ! (ಎಂ)
-ದೆನಗಿನ್ನೀ ದರ್ಶನ ಸುಖಪ್ಪಾ? (ಧ)
-ನ, ಕನಕ ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪಾ! (ನೆ)
-ಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಪಾದ ಸೇರಿಸಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಮ್ಮಪ್ಪಾ!!!

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಜೈ ವಿಜಯ!

ಜೈ ಜೈ ಶಂಕರ ವಿಜಯ!
ಜೈ ಜೈ ಓಂಕಾರ ವಿಜಯ!
ಜೈ ಜೈ ಕುಮಾರ ವಿಜಯ!
ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀಧರ ವಿಜಯ!
ವಿಮಲಾಕಾರ ವಿಜಯ!
ಗದಾಧಾರ ವಿಜಯ! (ಜ)
-ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಯ!!!

ನನ್ನಿಷ್ಟವೆಂಬುದಳಿಯಲಿ! (ನಿ)

-ನ್ನಿಷ್ಟವೆಂಬುದೊಂದುಳಿಯಲಿ! (ದು)
-ಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ನಿರ್ನಾಮವಾಗಲಿ!
ವೆಂಕಟೇಶ ಧ್ಯಾನವಿರಲಿ!
ಬುಡಬುಡ್ಕೆಯಾಟ ಸಾಯಲಿ!
ತ್ತಜಪವಾಗುತ್ತಿರಲಿ! (ಗೂ)
-ಳಿ ಕಾಳಗ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿ!
ಮಾದಿಯಭ್ಯಾಸ ಸಾಗಲಿ! (ಕೂ)
-ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಲಿ!!!

ಪ್ರಭುವಿಗೆ ನಿನ್ನಾಜ್ಞೆಯೇನೇ?

ಕ್ತಿ, ಮುಕ್ತಿದಾತಾತಲ್ಲೇನೇ?
ವಿಕಲ್ಪಾತನಿಗಿದೆಯೇನೇ?
ಗೆಳೆತನಲ್ಪರಲ್ಲಿದ್ಯೇನೇ?
ನಿನ್ನ ಹಿತೈಷ್ಯವನಲ್ಲೇನೇ? (ತ)
-ನ್ನಾನಂದದಲ್ಲವನಿಲ್ಲೇನೇ? (ಪ್ರ)
-ಜ್ಞೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲವೇನೇ? (ಕಾ)
-ಯೇಚ್ಛೆಯವನಿಗಿಹುದೇನೇ? (ನಾ)
-ನೇ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ? ನೀನೇ??

ವಿಮಲ ಅಶ್ವಗಂಧಿ ರಸಾಯನ! (ಶ್ಯಾ)

-ಮನ ಮಧುರ ಮುರಲೀ ವಾದನ! (ಬ)
-ಲವರ್ಧನ ಸತತವೀ ಪ್ರಾಶನ!
ನುಪಮಾತ್ಮಾನಂದದ ಸಾಧನ! (ವಿ)
-ಶ್ವನಾಥನನುಗ್ರಹಾ ಸಂಜೀವನ!
ಗಂಭೀರ ಮುಖಮುದ್ರೆಯ ಚೇತನ! (ದ)
-ಧಿ, ಕ್ಷೀರಾನಂದಾ ದೇವಕೀ ನಂದನ! (ವ)
-ರ ಗೀತಾಚಾರ್ಯಾ ಪರಮ ಪಾವನ!
ಸಾರ್ಥಕ ಜನ್ಮಾ ಗೋಸಂವರ್ಧನ!
ದುಕುಲಂ ದೀಪಾ ಮನಮೋಹನ!
ಮೋ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ವದನ!!!

ಗುರುದತ್ತ ಭಕ್ತ ನರಸಿಂಹ! (ಉ)

-ರು ಸೇವಾನಿರತ ನರಸಿಂಹ
ಯಾ ಗುಣಾನ್ವಿತ ನರಸಿಂಹ! (ದ)
-ತ್ತ ಭಜನಾಸಕ್ತ ನರಸಿಂಹ!
ವಬಂಧ ಮುಕ್ತ ನರಸಿಂಹ! (ಯು)
-ಕ್ತ ದಾನ, ಧರ್ಮಾತ್ಮ ನರಸಿಂಹ!
ಯ, ವಿನಯಾತ್ಮ ನರಸಿಂಹ! (ಪ)
-ರನಿಂದಾ ವಿದೂರ ನರಸಿಂಹ!
ಸಿಂಗ, ಮಂಗ, ರಂಗ, ನರಸಿಂಹ!
ರಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಸಿಂಹ!!!

ಶ್ರೀಪಾದ ಸೇವಾನಂದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯಾ!

ಪಾಪ ದೂರ ಪರಮಾತ್ಮನವನಯ್ಯಾ!
ತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕೃಪಾವಾಸವನದಯ್ಯಾ!
ಸೇವಕರಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಲಿಸುವನಯ್ಯಾ!
ವಾದ, ಭೇದಭಾವವನಿಗಾಗದಯ್ಯಾ!
ನಂದಿವಾಹನನವನ ಸಖನಯ್ಯಾ!
ರಿದ್ರರಾಶ್ರಯದಾತನವನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ನನ್ಯ ಭಕ್ರರ ಗುಲಾಮನವನಯ್ಯಾ!
ಮಾದೇವಿಯವನಗಲಿರಳಯ್ಯಾ!
ಸಿಂಹ ಸ್ವರೂಪ ಧೂರ್ತ ಜನರಿಗಯ್ಯಾ!
ರಿ ಭಜನಾನಂದಾತ್ಮನವನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದವನಯ್ಯಾ!!!

ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ! (ಕ)

-ಷ್ಟ ಕಂಡರೆ ಇಷ್ಟವಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ!
ವಿಚಾರಿಗಿದರರಿವಾಗದೇನಿಲ್ಲ! (ಸ)
-ದ್ದಡಗಿದರೆ ಗದ್ದಲವಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ! (ಬೆ)
-ರೆತಾಗ ವಿರಸದ ಸುಳಿವಲ್ಲಿಲ್ಲ!
ರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠನಿಗಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ (ಭ್ರ)
-ಷ್ಟನಾದವನಿಗಿಹಪರ ತಾನಿಲ್ಲ!
ಕಾಮ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅಶಾಂತಿ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ! (ಉ)
-ಣುವಾಗ ಅಡಿಗೆಯ ಯೋಚನೆಯಿಲ್ಲ! (ಹಾ)
-ವು ಸತ್ತಾಗಾಯುಧದಗತ್ಯವೇನಿಲ್ಲ! (ಮು)
-ದಿಯಾದರೂ ಮುಕ್ತನೆನ್ನುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ! (ಬ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ತಾನೆಲ್ಲೆಲ್ಲ!!!

ಪರಿತಾಪ ಪಡುವುದೇಕಮ್ಮಾ? (ಹ)

-ರಿ ನಿನ್ನವನಾಗಿರುವನಮ್ಮಾ!
ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದವನ ಭಜಿಸಮ್ಮಾ!
ರಂಜ್ಯೋತಿ ರೂಪನವನಮ್ಮಾ!
ತಿತ ಪಾವನನಾತನಮ್ಮಾ! (ದು)
-ಡುಕಬಾರದವನ ಮುಂದಮ್ಮಾ! (ಕಾ)
-ವುದವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಾಣಮ್ಮಾ!
ದೇಗುಲ ನಿನ್ನ ದೇಹವಗಮ್ಮಾ!
ಶ್ಮಲವಲ್ಲಿರಬಾರದಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಮ್ಮಾ!!!

ಬಹು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಾನು!

ಹುಸ್ಯಾಟದ ದಿಟ ನಾನು!
ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯಾನಂದ ನಾನು!
ತ್ರಯ ಲೋಕಾಧಿಪ ನಾನು!
ಧಾಮ ರಹಿತಾತ್ಮ ನಾನು!
ರಿಪುಕುಲ ಕಾಲ ನಾನು!
ನಾಮ ರೂಪಾತೀತ ನಾನು! (ಭಾ)
-ನು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನು!!!

ತಾರಾನಾಥ ತ್ಯಾಗರಾಜನಾದ!

ರಾತ್ರಿ, ದಿನಾತ್ಮ ನಿರತನಾದ!
ನಾಟ್ಯ, ನಾಟಕಕ್ಕಾಧಾರನಾದ! (ಪಂ)
-ಥ, ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕುದ್ಧಾಮನಾದ! (ನಿ)
-ತ್ಯಾನಿತ್ಯ ನಿರ್ದೆ

ಶಾತ್ಮಕನಾದ!
ಗನಾದಿ ಲೋಕಕ್ಕಾಪ್ತನಾದ!
ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ ಗಾನಾನಂದನಾದ!
ರಾ, ಜನ್ಮ ದುಃಖ ದೂರನಾದ ನಾಮ, ರೂಪ ಗುಣಾತೀತನಾದ!
ತ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾದ!!!

ದತ್ತ ಪ್ರಸಾದಾ ಚಕ್ಕೋತ (ಮ)

-ತ್ತನಿಳಿಪುದಾ ಚಕ್ಕೋತ!
ಪ್ರಬೋಧಪ್ರದಾ ಚಕ್ಕೋತ!
ಸಾಕೇತನಾಥಾ ಚಕ್ಕೋತ!
ದಾರಿ ದರ್ಶಕಾ ಚಕ್ಕೋತ!
ರಿತ್ರಾರ್ಹವಾ ಚಕ್ಕೋತ! (ಮುಂ)
-ಕ್ಕೋಪ ಶಮನಾ ಚಕ್ಕೋತ! (ಸಂ)
-ತ ನಿರಂಹನಾದಿತ್ಯಾತ!!!

ಹರಿ ಭಜನೆ ಹರ್ಷವಯ್ಯೂ! (ಗು)

-ರಿ ಸಹಜ ಸಮಾಧಿಯಯ್ಯೂ!
ಕ್ತ, ಭಗವಂತಭೇದಯ್ಯೂ!
ನನ, ಮರಣ ಶೂನ್ಯಯ್ಯೂ! (ಮ)
-ನೆ, ಮಠವೆಲ್ಲಾಲಯವಯ್ಯೂ!
ತ್ತವತಾರ ನಿತ್ಯವಯ್ಯೂ! (ಘ)
-ರ್ಷಣೆಗವಕಾಶವಿಲ್ಲಯ್ಯೂ!
ರ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದಯ್ಯೂ! (ಅ)
-ಯ್ಯೂ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯೂ!!!

ರಮಣ ಗೀತೆ ರಮಣೀಯ!

ಹಿಮೆ ಚಿರ ಸ್ಮರಣೀಯ! (ಗು)
-ಣವಿದರದವರ್ಣನೀಯ!
ಗೀರ್ವಾಣಿ ಸದಾ ಪೂಜನೀಯ! (ಗೀ)
-ತೆಯಿದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ! (ಸಾ)
-ರದರದಮೃತ ಪಾನೀಯ!
ಲಿನ ದಾಹ ಶೋಚನಿಯ! (ವಾ)
-ಣೀಶ್ವರನಾಜ್ಞಾ ಪಾಲನೀಯ!
ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇಯ!!!

ನಾನೇಕೆ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕು? (ನೀ)

-ನೇ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯಬೇಕು!
ಕೆಲಸ ನಿನ್ನದಾಗಬೇಕು!
ದುಃಖ, ಸುಖ, ಸಹಿಸಬೇಕು! (ಸು)
-ಖ ನಿನ್ನಾನಂದವಾಗಬೇಕು!
ರಮಾರ್ಥಿ ಹೀಗಾಗಬೇಕು! (ಖಂ)
-ಡದಿಂದಖಂಡನಾಗಬೇಕು!
ಬೇಗ ನೀನೇ ನಾನಾಗಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಬೇಕು!!!

-ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿ!

ಳಿಗೆ ಬೇಗ ಕೂಡಿಬರಲಿ! (ಅ)
-ಳಿಯವಿವೇಕಿಯಾಗದಿರಲಿ! (ಹೊಂ)
-ಗೆಯ ನೆರಳಂತವನಿರಲಿ!
ಹಾತ್ಮರ ದಾಸನಾಗಿರಲಿ!
ದುಸ್ಸಹವಾಸ ಮಾಡದಿರಲಿ! (ದಾ)
-ವೆ, ದರೋಡೆಗೆ ಹೋಗದಿರಲಿ! (ದಾ)
-ಯಾದಿ ಮತ್ಸರವಿಲ್ಲದಿರಲಿ! (ರಂ)
-ಗನಾಥನ ಭಕ್ತನಾಗಿರಲಿ! (ಒ)
-ಲಿಸಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಲಿ!!!

ಮಾತೆಯ ಸಂದೇಶಾನುಭವಾತ್ಮಾನಂದ!

ತೆರೆ ಹರಿದಪ್ಪ ದರ್ಶನಾತ್ಮಾನಂದ!
ಮ, ನಿಯಮಭ್ಯಾಸದಿಂದಾತ್ಮಾನಂದ!
ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯ ಗುರಿ ಆತ್ಮಾನಂದ!
ದೇವ, ದೇವಿಯರೊಂದಾದರಾತ್ಮಾನಂದ!
ಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಾರ್ಥರಿತರಾತ್ಮಾನಂದ!
ನುಡಿ, ನಡೆಗಳೊಂದಾದರಾತ್ಮಾನಂದ!
ಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾಧನೆಯಿಂದಾತ್ಮಾನಂದ!
ವಾದ, ಭೇಧಗಳಳಿದಾಗಾತ್ಮಾನಂದ! (ಆ)
-ತ್ಮಾನಾತ್ಮ ಸದ್ವಿಚಾರದಿಂದಾತ್ಮಾನಂದ!
ನಂದ ಕಂದನ ಗೀತಾಮೃತಾತ್ಮಾನಂದ!
ತ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೇಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? (ನಾ)

-ಲ್ಕು ಮುಖದವನೊಬ್ಬನೇ ಬಲ್ಲ!
ಗಂಟೆಯ ಲೆಃಖ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ! (ಮೂ)
-ಟೆ ಹೇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಸುವುದಿಲ್ಲ!
ಗೇಣಿ ಬಾಕಿ ಬೇಡೆನ್ನುವುದಿಲ್ಲ!
ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ!
ಲಾ

ಲ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ!
ಜಾದಲ್ಲೂ ದುಡಿಸದೇನಿಲ್ಲ! (ಕೂ)
-ಲಿ ಕೇಳಿದರದಕೆ ಮಾತಿಲ್ಲ! (ನ)
-ಲ್ಲ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಶ್ಲೀಲಲ್ಲ!!!

ಆ ಮಠ, ಈ ಮಠ, ಜಂಝಾಟ!

ನಕಿದೆಲ್ಲಾ ಪರದಾಟ! (ಕಂ)
-ಠ ಶೋಷಣೆಯಿಂದಾಗದೂಟ!
ಶ್ವರನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿಹ ದಿಟ!
ದೋನ್ಮತ್ತನಾಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಟ! (ಪಾ)
-ಠಕ್ಕಡಚಣ್ಯಯೋಗ್ಯ ಕೂಟ!
ಜಂಗಮಕ್ಕಾಸೆ ಬಹು ನೋಟ!
ಝಾಡಿಸಬೇಕೀ ಮಾಯೆಯಾಟ! (ದಿ)
-ಟೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮಠ!!!

ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಜಾಜೀ ಮಾಲೆ! (ಭಾ)

-ನುಕುಲೇಶನಾಪ್ತನಿಗಾ ಮಾಲೆ!
ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿಗಾ ಜಾಜೀಮಾಲೆ!
ತ್ವಾರ್ಥನಿರತನಿಗಾ ಮಾಲೆ!
ನಿಶ್ಚಲಾತ್ಮನಿಗ ಜಾಜೀಮಾಲೆ! (ಹ)
-ಗೆಗಳಡಗಿಪನಿಗಾ ಮಾಲೆ!
ಜಾತ್ಯಾತೀತನಿಗಾ ಜಾಜೀಮಾಲೆ! (ಸಂ)
-ಜೀವಿನಿ ತಂದವನಿಗಾ ಮಾಲೆ!
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಗಾ ಜಾಜೀಮಾಲೆ! (ಲೀ)
-ಲೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾ ಮಾಲೆ!!!

ದತ್ತನೇ ನೀನೆಂದು ನಾನು ಬಂದೆ! (ಚಿ)

-ತ್ತ ನಿನ್ನಂತೆಲ್ಲಾ ಆಗಲೆಂದಂದೆ!
ನೇಮ, ನಿಷ್ಠಾವಂತಾತ್ಮ ನಾನೆಂದೆ!
ನೀನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೆ!
ನೆಂಟರೆನಗನ್ಯರಾರಿಲ್ಲೆಂದೆ!
ದುರ್ವಿಷಯ ಬೇಡ ನನಗೆಂದೆ!
ನಾನೇ ನೀನೆಂದು ನೀನೆನಗಂದೆ! (ತ)
-ನು ನಿನಗಾಗಿರಲೆಂದಾನಂದೆ!
ಬಂಧಿಯಾಗಿರಲಾರೆ ನಾನೆಂದೆ! (ತಂ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀನೆಂದೆ!!!

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ (ಕ)

-ಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಪದ್ಮನಾಭ! (ಘ)
-ನೋದ್ದೇಶದಿಂದಿಹನಾ ಪದ್ಮನಾಭ! (ಮ)
-ಡಿ ಮೈಲಿಗೆಯರಿಯಾ ಪದ್ಮನಾಭ!
ತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವರೂಪಾ ಪದ್ಮನಾಭ!
ಘುಪತಿ ರಾಘವಾ ಪದ್ಮನಾಭ! (ಬ)
-ಲ್ಲಿದರಿಗೆಲ್ಲಾ ನಲ್ಲಾ ಪದ್ಮನಾಭ!
ಯೋನಿಧಿ ಶಯನಾ ಪದ್ಮನಾಭ! (ಪ)
-ದ್ಮಪಾದ ಸದ್ಗುರುವಾ ಪದ್ಮನಾಭ!
ನಾಮ ಭಜನಾನಂದಾ ಪದ್ಮನಾಭ! (ಶು)
-ಭ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಪದ್ಮನಾಭ!!!

ಪೂಜೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗದು! (ಪೂ)

-ಜೆ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಆಗದು! (ಬಾ)
-ಯಿ ಬಡಾಯಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವಾಗದು! (ಅ)
-ಲ್ಲ, ಶಿವ, ಬೇರೆಂದರಾನಂದಾಗದು! (ಹಿಂ)
-ದೆ, ಮುಂದೇನೆಂದರಭ್ಯಾಸ ಸಾಗದು!
ನ್ಯ ಧರ್ಮದಿಂದ ಭಯ ತಪ್ಪದು! (ಅ)
-ನುಮಾನಪಟ್ಟರಭೀಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕದು!
ಗ್ರಹಗತಿಗತ್ತರದು ಹೋಗದು!
ಹಾಡದೆ ಹರಿನಾಮ ಶಾಂತ್ಯಾಗದು! (ರಂ)
-ಗನಾಥಗೆರಗದೇನೂ ಆಗದು! (ಕುಂ)
-ದು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಂದಾಗದು!!!

ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ,ಅಧಮಾಧಮ ನೀನೇ! (ಹ)

-ತ್ತವತಾರವೆತ್ತಿದತ್ಯುತ್ತಮ ನೀನೇ!
ಮೋಸ, ಕೃತ್ರಿಮದಧಮಾಧಮ ನೀನೇ! (ಚಿ)
-ತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೂ ನೀನೇ!
ದ, ಮತ್ಸರದ ಮಾನವನೂ ನೀನೇ!
ರಸನಾಗಿ ಮೆರೆವಾತನೂ ನೀನೇ
ನಹೀನನಾದ ದರಿದ್ರನೂ ನೀನೇ!
ಮಾರಹರ ಪರಮೇಶ್ವರನೂ ನೀನೇ! (ಅಂ)
-ಧಕಾರಾವೃತ ನರಕುರಿಯೂ ನೀನೇ!
ಮಕಾರ ರಹಿತ ವಿರಕ್ತನೂ ನೀನೇ!
ನೀತಿಬಾಹಿರಾಚಾರಸಕ್ತನೂ ನೀನೇ! (ನೀ)
-ನೇ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸರ್ವಾತ್ಮ ನೀನೇ!!!

ಇನ್ನೂ ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕಪ್ಪಾ! (ನಿ)

-ನ್ನೂಳಿಗಕ್ಕಾಗಿನ್ನೂರಾದರೂ ಆಗ್ಲಪ್ಪಾ!
ನೂರೆಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ನಿನ್ನಡಿಗಪ್ಪಾ! (ಗು)
-ರುದೇವನಾನಂದವೇ ನನ್ನಾಂದವಪ್ಪಾ!
ರಯೋಧ್ಯಾಧಿಪ ಶ್ರೀರಾಮ ನೀನಪ್ಪಾ! (ಹ)
-ರ್ಷ ಜೀವನ ನಿನ್ನನುಗ್ರಹದಿಂದಪ್ಪಾ!
ಲವಾಗಿರಬಹುದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಪ್ಪಾ!
ದುರ್ಬಲನಿಗೆ ಬಲದಾನ ಮಾಡಪ್ಪಾ!
ರ್ಮಬಂಧನ ಛೇದನಾ ರಾಘವಪ್ಪಾ!
ಬೇಕೆನಗೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವೀಗಪ್ಪಾ!
ರ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆ ನಿನ್ನನಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಮಪ್ಪಾ!!!

ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬಾರಪ್ಪಾ! (ಕೈ)

-ಯ್ಯನವನೆಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿಡನಪ್ಪಾ! (ಇ)
-ಪ್ಪನವ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ಡೆದೇ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರಬೇಕಪ್ಪಾ!
ಸೇವೆಯನವನದು ದುರ್ಲಭವಪ್ಪಾ! (ನಾ)
-ವೆಯವನು ಭವಸಾಗರಕ್ಕಪ್ಪಾ!
ಮಾರಹರ, ಹರಿಯಂಶವನಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಡಿಗಡಿಗವನನ್ನು ಭಜಿಸಪ್ಪಾ!
ಬಾಗವನ ಶ್ರೀಪಾದ ಪದ್ಮಕ್ಕಪ್ಪಾ! (ಸು)
-ರ, ನರೋರಗ ವಂದ್ಯನವನಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮವನಪ್ಪಾ!!!

ಏಕಮುಖ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿದಯ್ಯಾ!

ಟ್ಟಿಕೊಂಡರಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಯಯ್ಯಾ!
ಮುಕ್ಕಣ್ಣನಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿದಯ್ಯಾ! (ಸು)
-ಖ, ದುಃಖದರಿವಿದಕ್ಕಿಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ಗು)
-ರುಪೀಠಕ್ಕಿದು ಭೂಷಣವಯ್ಯಾ!
ದ್ರಾಮಕ್ಷರವಿದರೊಳಗಯ್ಯಾ! (ಸಾ)
-ಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದದಿಹುದಯ್ಯಾ! (ಬಾ)
-ಯಿಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಹುದಯ್ಯಾ!
ರ್ಶನ ಲಾಭದಾಯಕವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮದಯ್ಯಾ!!!

ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನೀನು! (ನ)

-ನ್ನೊಡನೆ ಸುಖದಿಂದಿರಬಾರದೇನು? (ಒ)
-ಳ, ಹೊರಗೋಡಾಡಿಪುದೇಕೆನ್ನ ನೀನು? (ಅಂ)
-ಗಿ, ಲುಂಗಿಯಾಸೆ ಕೊಡುವುದೇಕೆ ನೀನು?
ಗ್ನನನ್ನನಾದರಿಪುದೇಕೆ ನೀನು?
ವೈಖರಿ ಮಾತುಗಳಿಂದಾಗುವುದೇನು?
ಕುಂದಿಲ್ಲದಾನಂದ ಕೊಡಬೇಕು ನೀನು! (ಹ)
-ಠ ಮಾಡುವೆನೆಂದರಿಯಬೇಡ ನೀನು!
ಯಾಭಿಕ್ಷೆ ಕರುಣಿಸಬೇಕು ನೀನು! (ಕ)
-ಲ್ಲಿನಂತೆ ಕಠಿಣನಾದರಾಗ್ವುದೇನು!
ನೀನೇ ನಾನಾಗಿ ಶೋಭಿಸಬೇಕು ನೀನು! (ನೀ)
-ನು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲ್ಲದಿನ್ನೇನು??

ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪೂಜೆ ನಿತ್ಯ ಆಗಬೇಕು! (ಮೃ)

-ತ್ಯುಂಜಯಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದರಿಯಬೇಕು!
ಗನ್ನಾಥನವನನ್ನೊಲಿಸಬೇಕು!
ಮನ ಭಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು!
ಪೂಜೆ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ರಿಗಳಿಂದಾಗಬೇಕು! (ಬಂ)
-ಜೆಯರೂ ಪುತ್ರವತಿಯರಾಗಬೇಕು!
ನಿರಂಜನನ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು! (ಭೃ)
-ತ್ಯ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆಗಬೇಕು!
ತನಾಜ್ಞಾಧಾರಕರಾಗಿರಬೇಕು!(ಭ)
-ಗವತ್ಸ್ವರೂಪ ಶಿವ ತಾನಾಗಬೇಕು!
ಬೇಕಿದಕೆ ಗುರುಕೃಪೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು! (ಮಂ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕಳೆಯಬೇಕು!!!

ಕರುಣಿಸು ವಿಜಯಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ! (ಗು)

-ರುಗುಹನಾಪ್ತ ಪಿತಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ! (ಫ)
-ಣಿಹಾರ ಭೂಷಣಾಂಗಾ ಮ್ಯುತ್ಯುಂಜಯಾ!
ಸುರುಚಿರ ಭಾಸ್ಕರಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ!
ವಿಷಕಂಠ ಶ್ರೀಕಂಠಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ!
ರಾಜನ್ಮ ರಹಿತಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ!
ಯಾಗ, ಯೋಗಾನುಭೋಗಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ!
ಮೃಡಾಣಿಯನುಗುಣಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ! (ಅ)
-ತ್ಯುಂಬವರಿಗೊದಗಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ!
ಪಾಜಪ ಪ್ರದೀಪಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ! (ಪ್ರಿ)
-ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ!

ಸಾರೂಪ್ಯವಾಗದ ಸಾ

ಈಪ್ಯ ವ್ಯರ್ಥ! (ಬೇ)

-ರೂರು ಪ್ರವಾಸದಿಂದಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ! (ಗೋ)
-ಪ್ಯವಿದರರ್ಥರಿತವ ಕೃತಾರ್ಥ!
ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದಾಗುವುದಪಾರ್ಥ!
ರ್ವವಿದರಿಂದಾಗುವುದನರ್ಥ!
ರ್ಶನೋಪದೇಶವೀಯದಿಷ್ಟಾರ್ಥ!
ಸಾಯುಜ್ಯವೇ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ!


ರಾಬಾಯಿ ಸಾಧಿಸಿದಳೀ ಅರ್ಥ! (ಜಾ)
ಪ್ಯಮೂರ್ತಿ ತಾನಪ್ಪುದೇ ಪರಮಾರ್ಥ!
ವ್ಯವಹಾರಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾರ್ಥ! (ಅ)
-ರ್ಥ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂದಾರ್ಥ!!!

ನನಗೆ ಸ್ನಾನಾನ್ನ ಪಾನ ಬೇಕಿಲ್ಲ! (ನೀ)

-ನದಕೇನೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ! (ಬ)
-ಗೆ ಬಗೆಯ ಭೋಗ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ!
ಸ್ನಾನೊಂದು ನೇಮವಲ್ಲದಿನ್ನೇನಿಲ್ಲ!
ನಾರದಿರಲು ಕಲಿಯಬೇಕೆಲ್ಲ! (ನ)
-ನ್ನ ನಿನ್ನದೆಂಬುದು ನಿರ್ಮಲವಲ್ಲ!
ಪಾಠ ಪ್ರವಚನವೇ ಗುರಿಯಲ್ಲ! (ಅ)
-ನಧ್ಯಯನ ಸುಖ ಕಾಣಬೇಕೆಲ್ಲ!
ಬೇಡಿ, ಕಾಡುವುದಕೀ ಜನ್ಮವಲ್ಲ!
ಕಿವಿ, ಬಾಯ್ಮುಚ್ಚ್ಯಾನಂದಿಸಬೇಕಲ್ಲ! (ಬ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮನಂತೆಲ್ಲ!!!

ಮಲನಾಶಕ್ಕೆ ಬೇಕುಪವಾಸ! (ಬ)

-ಲವಾಗಿರಬೇಕಾರೋಗ್ಯ ಧ್ಯಾಸ!
ನಾಯಕಗಾಳಾಗ್ಬೇಕು ಮನಸಾ! (ಈ)
-ಶ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ದಾಸ! (ಇ)
-ಕ್ಕೆನಬೇಕು ಹಸಿದಾಗಾ ದಾಸ!
ಬೇಕದಿದೆಂದರಾಗ್ವುದು ಮೋಸ!
ಕುರುಕುಲಾರೀ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ!
ರಿತೋದ್ಧಾರಾ ದ್ವಾರಕಾ ವಾಸ!
ವಾಸುದೇನಾನಂದಾ ಉಪವಾಸ! (ವಾ)
-ಸವೇಶಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇಶ!!!

ಜ್ವರ ಬರಬೇಕು, ನಿರ್ಜರನಾಗಬೇಕು! (ಪ)

-ರಮಾತ್ಮಾನುಗ್ರಹವಿದೆಂದರಿಯಬೇಕು!
ಗೆಬಗೆಯಾನಂದವನದೆನಬೇಕು! (ಪ)
-ರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೀ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೇಕು!
ಬೇರಾವ ದಾರಿಯೂ ಯಿಲ್ಲೆಂದರಿಯಬೇಕು!
ಕುಲ ಶೀಲವೆನ್ನದೀ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗ್ಬೇಕು!
ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ರಿಯಿದಕಿರಬೇಕು! (ಮಾ)
-ರ್ಜನಾದಿ ದೇಹಾನಂದ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಬೇಕು! (ವ)
-ರ ಗುರುಪಾದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಿರಬೇಕು!
ನಾಮ, ರೂಪಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗದಿರಬೇಕು!
ಣಪತಿ ಸದ್ಗುರುವೆಂದರಿಯಬೇಕು!
ಬೇಡ ಜೀವನಾನುಕರಣೆ ಬಿಡಬೇಕು!
ಕುಲಕೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಗುರು ಬೇಕು!!!

ಗೋಸಾಯಿ ಘಟ್ಟವೆಲ್ಲಿಹುದಯ್ಯಾ?

ಸಾರಂಗ ರಂಗನಾಥನಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ತಾ)
-ಯಿ, ತಂದೆ, ಬಂಧು, ಮಿತ್ರವನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಘ, ನಾಶಿನಿಯವನೇ ಕಾಣಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕವನೊಲಿಯನಯ್ಯಾ! (ಸ)
-ವೆದಾಗ ಕರ್ಮೆ

ಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಯಯ್ಯಾ! (ಎ)
-ಲ್ಲಿಲ್ಲದಾನಂದಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನವಯ್ಯಾ! (ಬ)
ಹು ಮತಸ್ಥರಾಶ್ರಯವಿದಯ್ಯಾ!
ರ್ಪ, ದಂಭಕ್ಕೆಡೆಯಿಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಘಟ್ಟಯ್ಯಾ!!!

ಸಂಗೀತ ಸಭೆಯೂ ಸತ್ಸಂಗವಯ್ಯಾ!

ಗೀತಾ ಶ್ರವಣ ಅಲ್ಲಾಗುವುದಯ್ಯಾ!
ತ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಹುದಯ್ಯಾ!
ರ್ವಾತ್ಮಾಕರ್ಷಣೆಯಾಗ್ವುದಯ್ಯಾ! (ಶೋ)
-ಭೆಯದಕೆ ತಾಳ ಮೇಳಗಳಯ್ಯಾ! (ತಾ)
-ಯೂಡಿಸುವಳಲ್ಲಮೃತ ಪಾನಯ್ಯಾ!
ರ್ವಶಕ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯದಯ್ಯಾ! (ತ)
ತ್ಸಂಬಂಧದಾಲಾಪವಲ್ಲಿಹುದಯ್ಯಾ!
ರ್ವಿಗಳ್ಗಿದರರ್ಥವಾಗದಯ್ಯಾ!
ರದಾ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲಾಗ್ವುದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೋಚ್ಛ ಭಾವಯ್ಯಾ!!!

ಪಶು, ಪಶುಪತಿಯಾಗಬೇಕು!

ಶುಕ್ಲ, ಶೋಣಿತಾನಲ್ಲೆನಬೇಕು!
ರ ಧರ್ಮಾಸಕ್ತಿ ಬಿಡಬೇಕು!
ಶುಚ್ಯಾದಂತರಂಗವಿರಬೇಕು!
ರಮಾತ್ಮಾರ್ಥ ತಿಳಿಯಬೇಕು!
ತಿಳಿದದರಂತಿರಲೂ ಬೇಕು!
ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳ ತನ್ನೊಳಗಾಗ್ಬೇಕು!
ಯಾ, ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವಿಲ್ಲಾಗ್ಬೇಕು!
ಬೇರಿನ್ನೇನಿದಕೆ ಆಗಬೇಕು? (ಬೇ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಗೆ ಸಾಕು!!!

ನಾನೇಕೇಳೋಲ್ಲೆಂದೀಗ ಹೇಳೋಲ್ಲ! (ನೀ)

-ನೇನೀ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ!
ಕೇಡಿಗತನ ನನ್ನಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ! (ಗೋ)
-ಳೋ ಎಂದತ್ತರೂ ಕೇಳ್ವವರಿಲ್ಲ! (ಕೊ)
-ಲ್ಲೆಂದರೂ, ಅಹಂಕಾರ ಸತ್ತಿಲ್ಲ!
ದೀನನಿಗನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ!
ರ್ವಿ ನಾನೆಂದರೆ ನಿಜವಲ್ಲ!
ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನವೇನಿನ್ನಿಲ್ಲಿ! (ಬಾ)
-ಳೋದೀ ರೀತಿ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ! (ಬ)
-ಲ್ಲ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮನೆಲ್ಲ!!!

ಮಹಾ ಮಾಟಗಾರ ಗುರುದತ್ತ! (ಇ)

-ಹಾದಿ ಲೋಕಕರ್ತಾ ಗುರುದತ್ತ!
ಮಾಯಾ ಜಾಲ ಹಸ್ತಾ ಗುರುದತ್ತ! (ಕಾ)
-ಟ, ಪೇಚಾಟ ಹರ್ತಾ ಗುರುದತ್ತ!
ಗಾನಲೋಲ ಚಿತ್ತಾ ಗುರುದತ್ತ! (ಪ)
-ರ ತತ್ವ ಸಿದ್ದಾರ್ಥಾ ಗುರುದತ್ತ!
ಗುಣ, ದೋಷಾತೀತಾ ಗುರುದತ್ತ! (ಕ)
-ರುಬಿಲ್ಲದುದಾತ್ತಾ ಗುರುದತ್ತ!
ತ್ತ ಗೀತದಾತಾ ಗುರುದತ್ತ! (ದ)
-ತ್ತಗುರು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ!!!

ನಿತ್ಯಾನಂದವಾರಿಗೂ ಬೇಡೀಗಯ್ಯಾ! (ನೃ)

-ತ್ಯಾನಂದಕ್ಕೇ ಮರುಳಾಗುವರಯ್ಯಾ!
ನಂಬಿಗೆಗೀಗಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ ಕಾಣಯ್ಯಾ!
ಕ್ಷ ಸೇವೆಗನುಕೂಲವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ವಾದ, ಭೇದಾನಂದಕ್ಕೀಗ ಕಾಲಯ್ಯಾ! (ಹ)
-ರಿ ಭಜನೆ ಇಹ ಸುಖಕ್ಕಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ಗೂಬೆಯಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನಿಯೆಂಬರೇನಯ್ಯಾ!
ಬೇಕು ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮಾ ವಿಚಾರವಯ್ಯಾ! (ಇ)
-ಡೀ ವಿಶ್ವ ನಿನ್ನಿಂದ ತುಂಬಿಹುದಯ್ಯಾ! (ರಂ)
-ಗನಾಥನೀ ಮಾತನ್ನೊಪ್ಪಿಹನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂದಯ್ಯಾ!!!

ನಾನಿನ್ನು ತಿಂಡಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲಮ್ಮಾ! (ನಾ)

-ನಿನ್ನವನೆಂಬಭಿಮಾನವಿಲ್ಲಮ್ಮಾ! (ತಿ)
-ನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರಸಾದವೆಂದೆಲ್ಲವಮ್ಮಾ!
ತಿಂದು ತೇಗುವಾಸೆ ನನಗಿಲ್ಲಮ್ಮಾ! (ಬಂ)
-ಡಿಯನ್ನ ಉಂಡವನಂತಾನೇನಮ್ಮಾ? (ಏ)
-ಕೇನಿದೆಂದೆಂದೂ ಕೇಳಿಹೆನೇನಮ್ಮಾ? (ಕೂ)
-ಳು ಗೊಂಬೆಯಾಟವೆನಗೆ ಬೇಡಮ್ಮಾ! (ಸಾ)
-ವು ಈಗಲೇ ಬಂದರೆ ಸುಖವಮ್ಮಾ!
ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದಂತೆನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮಾ! (ಪು)
-ಲ್ಲನಾಭರಸಿ ನೀನು ಕಾಣಮ್ಮಾ! (ಅ)
ಮ್ಮಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮೀಯನಮ್ಮಾ!!!

ಪರಮಾತ್ಮಗಿಲ್ಲ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ!

-ರಮಾತ್ಮಗಾಗಿರಬೇಕು ಸದಾಚಾರ!
ಮಾತು, ಕತೆಗಳಿಗವ ಬಹು ದೂರ! (ಆ)
-ತ್ಮಧ್ಯಾನ ನಿರತನಿಗೆಲ್ಲಾ ನಿಸ್ಸಾರ! (ತ್ಯಾ)
-ಗಿಯಾಗಿರುವುದವನಿಗಿಷ್ಟಾಕಾರ! (ಬ)
-ಲ್ಲವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಬಲ್ಲವಾ ನಿರ್ವಿಕಾರ!
ರತತ್ವಾಕಾಶದಲ್ಲವನೋಂಕಾರ!
ತ್ರಯಮೂರ್ತಿ ರೂಪದಿಂದ ದತ್ತಾಕಾರ! (ಭ)
-ವ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಾಕಾರ!
ಸ್ತ್ರಹೀನ ತಾನಾಗಿ ಬೌದ್ಧಾವತಾರ!
ಹಾಡಿ, ನಲಿದಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ! (ವ)
-ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಮೌನಾಕಾರ!!!

ಬರಬೇಕಮ್ಮಾ ಬರಬೇಕು! (ವ)

-ರದಾ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನಬೇಕು!
ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಹೋಗದಿರಬೇಕು!
ರ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು! (ಅ)
-ಮ್ಮಾರಿಗೂ ಅಂಜದಿರಬೇಕು!
ಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು!
ವಕೆ ಬಿಚ್ಚದಿರಬೇಕು!
ಬೇಸರದೆ ಕುಣಿಯಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಬೇಕು!!!

ಜಗಲಿ ಹಾರಿ ಗಗನ ಹಾರು!

ಣಿತ ಕಲಿತು ಫಲ ಸಾರು! (ಬ)
-ಲಿಯಾಗಿ ಸದ್ಗುರು ಪಾದ ಸೇರು!
ಹಾಡಿ, ಪಾಡಿ, ಹರಿ ಕೃಪೆ ಕೋರು! (ಸ)
-ರಿಗಮ ಹೇಳ್ಯಾಯೂರಾಗ ತೋರು!
ಣ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವೇರು!
ಣವಾಗಿ ಶಿವಕೂಟ ಸೇರು!
ದಿಯಾಗಿ ಉದಧಿಯ ಸೇರು!
ಹಾಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕದೆ ಮಾರು! (ಸೇ)
-ರು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮನೂರು!!!

ಮೈ ಮರೆತಿಹನು ವಿಶ್ವನಾಥ!

ಧುರ ಗಾನಾನಂದದಲಾತ!
ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬಾರಿಸುವನಾತ!
ತಿರುಗಿ ನೋಡ ಸುತ್ತುಮುತ್ತಾತ!
ಣಕಾಸೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲಾತ!
ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವವನಾತ!
ವಿಷಯಾಸೆಯಿಲ್ಲದವನಾತ!
ಶ್ವಪಚನತನವಿಲ್ಲದವನಾತ!
ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ವೈಣಿಕಾತ! (ನಾ)
-ಥ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ವಿಧಾತ!!!

ನಾನ್ಯಾರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ! (ನೀ)

-ನ್ಯಾರೆಂದರಿತರದ್ರಲ್ಲೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ! (ಹ)
-ರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ!
ಗೂಳಿಯಂತೋಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ್ಮವಲ್ಲ!
ಳಿನನಾಭನೇ ದೇವ ಜಗಕೆಲ್ಲ!
ನನ ಮಾಡಬೇಕಹೋ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ! (ಭಾ)
-ಸ್ಕರ ರೂಪನವನೆಂಬುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ!
ರಿಪು ಕುಲಾಂತಕಾತ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ!
ಸುಧಾವೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ವುದವನಿಂದೆಲ್ಲೆಲ್ಲ! (ನಾ)
-ವು, ನಮ್ಮವರೆಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥವನಿಗಿಲ್ಲ!
ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಭಾವವನ ಹೃದಯವೆಲ್ಲ! (ತ)
-ಲ್ಲಣ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಗಿಲ್ಲ!!!

ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವಡಸಿತೇನೇ ತುಳಸಿ? (ಶ್ರ)

-ದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲನುಪಮಾ ತುಳಸೀ! (ಆ)
-ಪ್ಯಯನಕಾರಿ ಹರಿಗಾ ತುಳಸೀ!
ನಮಾಲೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಾ ತುಳಸೀ! (ಒ)
-ಡಲಾರೋಗ್ಯಕ್ಕತ್ಯಗತ್ಯಾ ತುಳಸೀ!
ಸಿರಿಯರಸಿ ಸ್ವರೂಪಾ ತುಳಸೀ!
ತೇಜಸ್ಸೋಜಸ್ಸಿಗಾಧಾರಾ ತುಳಸೀ!
ನೇಮ, ನಿಷ್ಠಾಮಣಿಮಾಲಾ ತುಳಸೀ!
ತುರೀಯಾಶ್ರಮಿಗಾದರ್ಶಾ ತುಳಸೀ! (ಬ)
-ಳಸಿದಂತೆ ಬೆಳೆವಳಾ ತುಳಸೀ! (ದಾ)
-ಸಿ

ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾ ತುಳಸೀ!!!

ಆಳಿರೋ ನಿನ್ನ ನೀನಾಳಿರೋ! (ಹೇ)

-ಳಿ, ಕೇಳಿ ಬರಿದಾಗದಿರೋ!
ರೋಗಿಯಾಗದೆಚ್ಚರಾಗಿರೋ!
ನಿತ್ಯ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಿರೋ! (ಚಿ)
-ನ್ನದೊಡವೆಯಾಸೆ ಬಿಟ್ಟರೋ!
ನೀಲಮೇಘಶ್ಯಾಮನಾಗಿರೋ!
ನಾಮ, ರೂಪಾತೀತನಾಗಿರೋ! (ಬಾ)
-ಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾತ್ಮನಾಗಿರೋ! (ಇ)
-ರೋ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಿರೋ!!!

ಮೃದು ಮಧುರ ಕಂಠ ಶ್ರೀಕಂಠ!

ದುರಿತ ದೂರ ಹರ ಶ್ರೀಕಂಠ!
ದನ ವೈರ್ಯುದಾರಿ ಶ್ರೀಕಂಠ!
ಧುರ, ಧೀರ, ಗಂಭೀರ ಶ್ರೀಕಂಠ!
ಸ ಸುಧಾಸಾಗರ ಶ್ರೀಕಂಠ!
ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಶ್ವರ ಶ್ರೀಕಂಠ! (ವಿ)
-ಠಲ ನಾಮ ಸುಸ್ವರ ಶ್ರೀಕಂಠ!
ಶ್ರೀಕರ, ಶುಭಕರ, ಶ್ರೀಕಂಠ!
ಕಂಗಳಿಗಗೋಚರ ಶ್ರೀಕಂಠ! (ಕಂ)
-ಠ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಶ್ರೀಕಂಠ!!!

ಕಾಯದಾಗದಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಯಯ್ಯಾ! (ಕಾ)

-ಯಕ್ಲೇಶಕ್ಕಂಜದಿರಬೇಕಯ್ಯಾ!
ದಾಸಿ

ಈರಾಳಾದರ್ಶವದಯ್ಯಾ!
ಜೇಂದ್ರನ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗಿತ್ತಯ್ಯಾ!
ದಿನ, ರಾತ್ರಿ ಮೂರೆಯಿಟ್ಟನಯ್ಯಾ! (ದು)
-ಷ್ಟ ನಕ್ರನ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿತಯ್ಯಾ! (ಘಾ)
-ಸಿಯಾಗದು ಗುರುಭಕ್ತಗಯ್ಯಾ! (ಸಿ)
-ದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ರೂಪವನಯ್ಯಾ!
ದುಪತಿಯ ಬೋಧೆಯದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ನಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಲಿಗಾಗಿ ತಾಯಿ! (ಕಾ)

-ಯಿಸುವುದದದನ್ನ್ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ತಾಯಿ?
ಬಂದಾಗ ಹೊಡೆದಟ್ಟಬೇಡ ತಾಯಿ!
ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದನಾಥ ನಾಯಿಗೀ ತಾಯಿ! (ನಿಂ)
-ದೆ ನಾಯಿಗರಿವಾಗುವುದೇ ತಾಯಿ?
ಹಾಯಾಗಿರಲಿ ನಿನ್ನಡಿಲಿ ತಾಯಿ! (ಮಾ)
-ಲಿಕನಲ್ಲದಕತಿ ಪ್ರೀತಿ ತಾಯಿ! (ತ)
-ಗಾದೆಯಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕದು ತಾಯಿ? (ಕೂ)
-ಗಿ ಕದ ಕೆರೆಯುವುದು ತಾಯಿ!
ತಾಳೆಂದರೆ ಕಾಯದದಿನ್ನು ತಾಯಿ! (ನಾ)
-ಯಿಗಿಕ್ಕೋ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತಾಯಿ!!!

ಸಾಧಕಾ! ನಿನಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಬಾಧಕಾ!

ರ್ಮವೆಂದಧರ್ಮಕ್ಕೆಳೆವುದಾ ಕಾಯಕಾ!
ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹವಾಸಪ್ರಯೋಜಕಾ!
ನಿನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾ!
ಡೆ, ನುಡಿಗಳೆಲ್ಲಲ್ಪ ಸುಖದಾಯಕಾ!
ಗೆರೆ ದಾಟ ಬಿಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾಯಕಾ!
ವ್ಯಸನ ಪಡಬೇಕಾಗ ಭಕ್ತ ಗಾಯಕಾ!
ರ್ಣ, ಲಿಂಗ ಭೇದ ಬಹು ದುಃಖಕಾರಕಾ!
ಹಾಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಹಾಯಕಾ!
“ರಘುಪತಿ ರಾಘವ” ಮಂತ್ರ ಪ್ರಚೋದಕಾ!
ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ಹಾಡಬೇಕಿದ ಬಾಲಕಾ!
ರ್ಮವಿದೊಂದೇ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರತಿಪಾದಕಾ!
ಕಾಯಲೆಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ!!!

ಬಾಲ ಬಂದಾ ಗೋಪಾಲ ಬಂದಾ!

ಕ್ಷ್ಮೀರಮಣಾನೆಂದು ಬಂದಾ!
ಬಂಧಿಪರಾರೆನ್ನೆಂದು ಬಂದಾ!
ದಾಸರ ದಾಸಾನೆಂದು ಬಂದಾ!
ಗೋಪಿಕಾನಂದಾನೆಂದು ಬಂದಾ!
ಪಾಪ ವಿದೂರಾನೆಂದು ಬಂದಾ!
ಕ್ಷ್ಯವೆಲ್ಲಕ್ಕಾನೆಂದು ಬಂದಾ!
ಬಂಧು, ಭಾಂಧವಾನೆಂದು ಬಂದಾ!
ದಾತ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೆಂದಾ!!!

ಗೋಪ ಬಾಲಾ ಗೋಪೀ ಲೋಲಾ!

ರಿ ಪರ್ಯಾನಂದ ಲೀಲಾ!
ಬಾಳ ಬೆಳಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ನೀಲಾ!
ಲಾವಣ್ಯಾತ್ಮಾ ವನಮಾಲಾ!
ಗೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿಪಾಲಾ!
ಪೀತವಸನಾ ವಿಶಾಲಾ!
ಲೋಭ ವ್ಯಾಮೋಹ ನಿರ್ಮೂಲಾ! (ಮೂ)
-ಲಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಲಾ!!!

ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ ನಿನ್ನಿಷ್ಟದಂತದ ನಾ ತಿಂದೆ! (ಸಿ)

-ಟ್ಟಿನ್ನೇತಕೆ ನಿನಗೆಂದದ ನಾನು ತಿಂದೆ!
ತಿಂತ್ರಿಣಿ, ಖಾರ ಸೇರಿಸಿದ ನಾನು ತಿಂದೆ! (ತಂ)
-ದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಅಮೃತವೆಂದು ನಾ ತಿಂದೆ!
ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿಗಿದಗತ್ಯವೆಂದು ನಾ ತಿಂದೆ! (ಕು)
-ನ್ನಿ ನಿನ್ನಡಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ತಿಂದೆ! (ಕ)
-ಷ್ಟ ಪರಿಹರಿಸುವವ ನೀನೆಂದು ತಿಂದೆ! (ಕೋ)
-ದಂಡರಾಮನ ಪ್ರಸಾದವದೆಂದು ತಿಂದೆ!
ನು, ಮನ ನಿನಗಾಗಿರಲೆಂದು ತಿಂದೆ!
ತ್ತ ರಾಮರಲ್ಲಿ ಭೇಧವಿಲ್ಲೆಂದು ತಿಂದೆ!
ನಾಮ ಜಪ ಜಪಿಸುತ್ತ ನಾನದ ತಿಂದೆ!
ತಿಂದದ್ದೆಲ್ಲಾ ನಿನಗರ್ಪಣೆಯೆಂದು ತಿಂದೆ! (ತಂ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀನೆಂದು ನಾ ತಿಂದೆ!!!

ದೂರುವರನ್ಯರುರ್ವಿಯಲ್ಲಿ! (ಪೌ)

-ರುಷವದೆಂಬ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ! (ಭ)
-ವ ಭಯದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ!
ಜೋಗುಣಾವರಣದಲ್ಲಿ! (ಮಾ)
-ನ್ಯ ತಾನೆಂಬಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ! (ಕ)
-ರುಬೆಂಬ ವಿಷ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ! (ದು)
-ರ್ವಿಷಯದಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ! (ಧ್ಯೇ)
-ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕೀಗಿಲ್ಲಿ! (ಎ)
-ಲ್ಲಿ? ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ!

ಏಕನಾಥ ಲೋಕನಾಥನಯ್ಯಾ!

ಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಬಹು ರೂಪಯ್ಯಾ!
ನಾಮ ರೂಪವನ ಲೀಲೆಯಯ್ಯಾ! (ಪಂ)
-ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಯ್ಯಾ!
ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಕಾರಣದಕಯ್ಯಾ!
ಲ್ಮಷಾಂತಃಕರಣಾಪತ್ತಯ್ಯಾ!
ನಾಮ, ಜಪ, ಶುದ್ಧ ಮಾಳ್ಪುದಯ್ಯಾ! (ಮ)
-ಥನ ಮಾಡ್ಯಮೃತ ಕುಡಿಯಯ್ಯಾ!
ರನಾಗ ನಾರಾಯಣನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯವನಯ್ಯಾ!!!

ಕುಲತಿಲಕಾ ಗೋಪಾಲಕಾ! (ಬ)

-ಲವರ್ಧಕಾ ಬಲಿ ಧ್ವಂಸಕಾ!
ತಿರುಮಲೇಶಾ ಸುಧಾರಕಾ!
ವ, ಕುಶಾ, ರಘುನಾಯಕಾ!
ಕಾಮ ಕೋಟಿ ರೂಪಾ ಕಾರ್ತಿಕಾ!
ಗೋಪಾ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಕಾ!
ಪಾರ್ವತ್ಯಾತ್ಮಾ ಗಣನಾಯಕಾ!
ಯಕಾರಾಕಾ ವಿನಾಯಕಾ! (ಮೂ)
-ಕಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಕಾ!!!

ಮಾಯೆಗಾಗುತಿದೆ ಪುರಸ್ಕಾರ!(ಛಾ)

-ಯೆಯಾಣ್ಮಗಾಗ್ತಿದೆ ತಿರಸ್ಕಾರ!
ಗಾಡಿಗಾಗುತಿದೆ ಪುರಸ್ಕಾರ!
ಗುಣಾಶ್ವಕಾಗ್ತಿದೆ ತಿರಸ್ಕಾರ! (ಜಾ)
-ತಿ, ಮತಕಾಗ್ತಿದೆ ಪುರಸ್ಕಾರ! (ಒಂ)
-ದೆನಲಾಗುತಿದೆ ತಿರಸ್ಕಾರ!
ಪುಟ್ಟು ಸಾವ್ಗಾಗ್ತಿದೆ ಪುರಸ್ಕಾರ! (ಪ)
-ರಮಾರ್ಥಕಾಗ್ತಿದೆ ತಿರಸ್ಕಾರ! (ಸಂ)
-ಸ್ಕಾರ ಬಲಿಸುತಾಗ್ಬೇಕೋಂಕಾರ! (

ಈ)
-ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾಕಾರ!!!

ಲೋಕವಾಸನೆ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ!

ರ್ಮ ಮಾಡುವುದು ಕರ ಚರಣ!
ವಾತ, ಪಿತ್ಥ ಕಾಟ ಬಹು ಕಠಿಣ!
ತ್ಸಂಗದಿಂದಳಿವುದು ದುರ್ಗುಣ!
ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿರಬೇಕು ಸುಗುಣ!
ಶೋಚನೀಯನ್ಯಮಾರ್ಗಾನುಸರಣ!
ಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿ ಸೇರು ರಂಗ ಪಟ್ಟಣ! (ಧ)
-ಕ್ಕೆಯಾಗದಾಗುವುದಿಲ್ಲುದ್ಧರಣ!
ಕಾದಿರುವನಲ್ಲಿ ರಮಾರಮಣ! (ವ)
-ರ ಗುರು ಸ್ವರೂಪಾ ಸರ್ವ ಕಾರಣ! (ಗು)
-ಣ, ದೋಷ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾರ್ಪಣ!!!

ಶ್ರೀರಂಗನಿಂದೆಲ್ಲಾ ರೋಗ ಶಾಂತಿ!

ರಂಗನಾಯಕಿಯ ಸೇವಾ ಶಾಂತಿ!
ಣ್ಯನಿವನಾಶೀರ್ವಾದಾ ಶಾಂತಿ!
ನಿಂದೆ,ವಂದನೆ ಸಮತಾ ಶಾಂತಿ! (ಹಿಂ)
-ದೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡದಿದ್ದರಾ ಶಾಂತಿ! (ಚೆ)
-ಲ್ಲಾಟ, ಮನವಳಿದರಾ ಶಾಂತಿ!
ರೋದನೆಯವಗಾದರಾ ಶಾಂತಿ!
ರ್ವರಹಿತನಾದರಾ ಶಾಂತಿ (ಆ)
-ಶಾಂತಃಕರಣ ಸತ್ತರಾ ಶಾಂತಿ!(ಸ್ಮೃ)
ತಿ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕೃತಿ!!!

ಕರಿವರದನೆಲ್ಲಿಹನಯ್ಯಾ? (ಪ)

-ರಿಪರಿಯ ರೂಪಿನೊಳಗಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ವರ ಗುರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಯ್ಯಾ!
ಕ್ತ, ಮಾಂಸದ ಗೊಂಬೆಯಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ನುಜದಮನವನಯ್ಯಾ!
ನೆರೆ ನಂಬಿದವರಾಪ್ತನಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ಲ್ಲಿಲ್ಲೆಂಬ ಭೇದವನಿಗಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ನ್ನೆರಡನೇ ತತ್ವವನಯ್ಯಾ! (ಧ್ಯಾ)
-ನದಿಂದದು ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯವನಯ್ಯಾ!!!

ಕೊಡ್ಲೇನಯ್ಯಾ ಕಡ್ಲೇಕಾಯಿ? (ಕಾ)

-ಡ್ಲೇ ಬೇಡಿನ್ನೆಂದಳಾ ತಾಯಿ!
ಶ್ವರ ಹರಿದಾ ತಾಯಿ! (ಕೈ)
-ಯ್ಯಾರೆ ಕೊಟ್ಟಳಂಬಾ ತಾಯಿ!
ರ್ಮ ಕಳೆದಿರ್ಪಾ ತಾಯಿ! (ಕೂ)
-ಡ್ಲೆತ್ತಿದಳೂರ್ಧ್ವಕ್ಕಾ ತಾಯಿ!
ಕಾಪಾಡಲೆಲ್ಲರಾ ತಾಯಿ! (ಕಾ)
-ಯಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇಯಿ!!!

ಮಾನವನಾಸೆ ಅಪರಿಮಿತ!

ಡೆ, ನುಡಿಯೆಲ್ಲಾ ಕಲುಷಿತ!
ಸ್ತ್ರ ಭೂಷಣದಿಂದಲಂಕೃತ!
ನಾಸ್ತಿಕ ಭಾವದಿಂದ ಶೋಭಿತ! (ಹೊ)
-ಸೆದುಂಬುವಭ್ಯಾಸನವರತ!
ತ್ಯಾಚಾರನಾಚಾರ ನಿರತ! (ಉ)
-ಪನ್ಯಾಸಪಪ್ರಚಾರ ಭರಿತ! (ಮು)
-ರಿ, ಹರಿಯೆಂಬ ಗುಣ ಸಂಭೂತ!
ಮಿಥ್ಯಾಸುಖಕ್ಕಾಸಕ್ತಿ ಸತತ! (ಪಿ)
-ತ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯವಧೂತ!!!

ವಿದ್ಯುತ್ತುತ್ಪಾದನಾ ಯಂತ್ರವಿದಯ್ಯಾ!

ದ್ಯುಮಣಿಯಿದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಯ್ಯಾ! (ಹೊ)
-ತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗಿದರ ದ್ಯುತ್ಯಗತ್ಯಯ್ಯಾ! (ಸ)
-ತ್ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದು ಜ್ವಲಿಸುವುದಯ್ಯಾ! (ಉ)
-ದಯಾಸ್ತ ಬಹು ರಮಣೀಯವಯ್ಯಾ!
ನಾಮ, ರೂಪಗಳೆಲ್ಲದರಿಂದಯ್ಯಾ! (ಭ)
-ಯಂಕರವಿದರ ಸಾ

ಈಪ್ಯವಯ್ಯಾ!
ತ್ರಯ ಮೂರ್ತಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಿದಯ್ಯಾ!
ವಿಮಲಾತ್ಮ ಶಿವಾನಂದವಿದಯ್ಯಾ!
ರ್ಶನದಿಂದಶಾಂತಿ ನಾಶವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ರೂಪವಯ್ಯಾ!!!

ಕಾಕು ಮನುಜನಾಗಬೇಡನುಜಾ! (ಕಾ)

-ಕುಸ್ಥ್ಯಾತ್ಮನ ಸದಾ ನೆನೆಯನುಜಾ!
ತ್ಸರದಿಂದಧೋಗತಿಯನುಜಾ!
ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕನುಜಾ!
ರಾ ಜನ್ಮ ದುಃಖ ದೂರಾಗನುಜಾ!
ನಾಳೆಯ ಮಾತೀಗಾಡಬೇಡನುಜಾ! (ಈ)
-ಗ ಮಾಡತಕ್ಕುದೀಗಾಗಲನುಜಾ!
ಬೇರಾರ ಮಾತೂ ಆಡದಿರನುಜಾ! (ಬ)
-ಡತನ ಸಿರಿತನಸ್ಥಿರನುಜಾ! (ಅ)
-ನುಪಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತನುಜಾ! (ನಿ)
-ಜಾನಂದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನುಜಾ!!!

ಕಷ್ಟಕಾಲಕ್ಕಾರಹರಕ್ಕಾ? (ದು)

-ಷ್ಟ ಸಹವಾಸನುಚಿತಕ್ಕಾ!
ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥದಿಂದೇನು ಸುಖಕ್ಕಾ?
ಕ್ಷ್ಯ ನಿಜಾನಂದಕ್ಕಾಗ್ಲಕ್ಕಾ! (ತಿ)
-ಕ್ಕಾಟದಿಂದಶಾಂತಿ ಕಾಣಕ್ಕಾ!
ಮಿಸು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಕ್ಕಾ!
ರಿ, ಹರಾತ್ಮವೇ ನೀನಕ್ಕಾ! (ಈ)
ಹಸ್ಯ ಮರೆಯಬೇಡಕ್ಕಾ! (ಅ)
-ಕ್ಕಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಕ್ಕಾ!!!

ಗಾನಕಲಾ ಕೋವಿದಾ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ! (ಅ)

ನ್ಯ ಗುರುಭಕ್ತಾ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ!
ಲಿಮಲ ನಾಶಾ ಸಂಗೀತಾಚಾರ್ಯ! (ಬಾ)
-ಲಾ, ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದಾ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ!
ಕೋಪ, ತಾಪ, ವಿದೂರಾ ವಾದ್ಯಾಚಾರ್ಯ!
ವಿನಯಶೀಲಾತ್ಮಾ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ!
ದಾನಿ, ಸನ್ಮಾನೀ “ವಾದ್ಯ ಕೋಣಾಚಾರ್ಯ” | (ಸಂ)
-ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ!
ತಾಳ ಮೇಳ, ಲೋಲಾತ್ಮಾ ವಿದ್ಯಾಚಾರ್ಯ! (ಆ)
-ಚಾರ, ವಿಚಾರಾತ್ಮಾ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ! (ಆ)
-ರ್ಯ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾಚಾರ್ಯ!!!

ಬಿಲ್ವಫಲಪ್ರಸಾದದಿಂದಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ! (ಹ)

-ಲ್ವ ವಿದರದೀವುದಾರೋಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ!
ಲಕಾರೀ ಸೇವನೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ! (ಫಾ)
-ಲ ನೇತ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನಾ ಸಿದ್ಧಿ!
ಪ್ರಮಥಗಣ ಸ್ಥಾನವಿದೀವ ಸಿದ್ಧಿ!
ಸಾಧನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಾದರೆಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಿ!
ರ್ಪ, ದಂಭಗಳಿಂದ ವಿರೋಧ ಸಿದ್ಧಿ! (ಸ)
-ದಿಂಬೊದಗಲಿಕೆ ಬೇಕು ಜಪ ಸಿದ್ಧಿ!
ದಿಗಂಬರಾನುಗ್ರಹದಿಂದಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧಿ! (ದು)
-ಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿ! (ನಿ)
-ಸಿ, ದಿನವನ ನೆನೆದರಾಗಾ ಸಿದ್ಧಿ! (ಸಿ)
-ದ್ಧಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ!!!

ಕಾದಿಹನು ಕರುಣಾಳು ನಿಮಗಾಗಿ!

ದಿವ್ಯ ರೂಪಾತ್ಮರು ನೀವೆಂಬುದಕಾಗಿ!
ರಿ ನಾಮ ಸ್ಮರಣಾ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿ!
ನುಡಿಯದೇ ಮೌನ ವ್ರತಸ್ಥ ತಾನಾಗಿ!
ಷ್ಟ ಸುಖದರಿವಿರದವನಾಗಿ!
ರುಚಿಯೂಟದಲ್ಲನಾಸಕ್ತತಾನಾಗಿ! (ಪ್ರಾ)
-ಣಾಯಾಮಾದ್ಯಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗೇಶ್ವರನಾಗಿ! (ಬಾ)
-ಳು ಸಾರ್ಥಕ ಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿಷ್ಟನಾಗಿ!
ನಿಮ್ಮಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಾಗ್ಬೇಕವಗಾಗಿ!
ದನಾರಿಯ ಕೃಪೆ ಬೇಕಿದಕಾಗಿ!
ಗಾನ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗ್ಬೇಕದಕಾಗಿ! (ತ್ಯಾ)
-ಗಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ!!!

ಕನಕಾಂಬರಲರ್ಮಾಲಾನಂದ!

ಮಿಸುತ್ತರ್ಪಿಸಿದ್ದತ್ಯಾನಂದ! (ಶ್ರೀ)
-ಕಾಂತನಲಂಕಾರಮೃತಾನಂದ!
ಗೆ ಬಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನಾನಂದ! (ವ)
-ರ ಪಾದತೀರ್ಥ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ! (ಬ)
-ಲ ವರ್ಧಕವದು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ! (ಧ)
-ರ್ಮಾತ್ಮ ವಿಚಾರ ಶಂಕರಾನಂದ! (ಲೀ)
-ಲಾ ನಾಟಕಾನಂದ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ!
ನಂದ ಕಂದಾನಂದೋದ್ಧವಾನಂದ!
ತ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ನಿದ್ರೆಯಿಂದೆಚ್ಚರವಾಯಿತೇನೇ? (ಭ)

-ದ್ರೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ನೀನೆಂದರಿತ್ಯೇನೇ? (ಬಾ)
-ಯಿಂದ ಆಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೇ? (ನಿಂ)
ದೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಹುದೇನೇ! (ಮ)
-ಚ್ಚರ ಬಚ್ಚಲು ನೀರಲ್ಲವೇನೇ!
ಮಣನಾರೆಂದು ತಿಳಿದ್ಯೇನೇ?
ವಾಸುದೇವನೆನಬಾರದೇನೇ? (ಬಾ)
-ಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಅವನಾಗಿರು ನೀನೇ! (ಮಾ)
-ತೇ ಮೃತ್ಯು, ಮಾತೇ ಮುತ್ತಲ್ಲವೇನೇ? (ನಾ)
-ನೇ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ನೀನೇ!!!

ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕವಾಗಲಿ? (ರೌ)

-ದ್ರಾಕಾರ ಶಾಂತವಾಗಲಿ! (ಅ)
-ಭಿಲಾಷೆ ನೆರವೇರಲಿ! (ಶೇ)
-ಷೇನೂ ಉಳಿಯದಿರಲಿ!
ರ್ಮ ಬಂಧ ಹರಿಯಲಿ! (ಭ)
-ವಾಬ್ಧಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿ! (ಮಂ)
-ಗಳ ವಾದ್ಯ ಮೊಳಗಲಿ! (ಶೂ)
-ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಲಿ!!!

ಮದನಾರಿ ಮಾರುತಿ ರಾಯ!

ನುಜ ದಮನಾಂಜನೇಯ!
ನಾಮ ಭಜನಾನಂದಾ ರಾಯ! (ಹಾ)
-ರಿ ಲಂಕೆಗೆ ಬೆಂಕಿಟ್ಟಾ ರಾಯ!
ಮಾತೆಯಾಜ್ಞೆ ಪಡೆದಾ ರಾಯ! (ಮ)
-ರುಗಿದನಾಕೆಗಾಗೀ ರಾಯ! (ಧೃ)
-ತಿಗೆಡದೋಡಿ ಬಂದಾ ರಾಯ!
ರಾಮನಡಿ ಸೇರಿದಾ ರಾಯ! (ಜೀ)
-ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ರಾಯ!!!

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸಿಂಗಾರಿ ಬಸವ ಮೂಗಯ್ಯಾ!

ನಿರ್ಮಲ ತಾಳಗತಿಯಿವರದಯ್ಯಾ!
ಧಿಮಿ, ಧಿಮ್ಯೆಂದೆಲ್ಲರ ಕುಣಿಪುದಯ್ಯಾ!
ಸಿಂಗಾರಾದ್ಯೆಲ್ಲಾ ಭಾವರಸದಿಂದಯ್ಯಾ!
ಗಾಯಕರಿದರಿಂದುತ್ಸಾಹಿಗಳಯ್ಯಾ!
ರಿವಾಜಿನಲ್ಲೆಳ್ಳಷ್ಟೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ಹು ಸರಳ ಜೀವಿಗಳಿವರಯ್ಯಾ!
ತ್ಸಂಗ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿರುವರಯ್ಯಾ!
ರ ಗುರು ಚರಣ ಕಿಂಕರರಯ್ಯಾ!
ಮೂರ್ತಿತ್ರಯರಿವರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರಯ್ಯಾ!
ರ್ವವಿವರಲ್ಲೇನೇನೂ ಇಲ್ಲವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾರಾಮಯ್ಯಾ!!!

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸಿಂಗಾರಿ ಬಸವಾರಾಮಯ್ಯಾ!

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೆಃಖಾಚಾರ ತಾಳದಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ಧಿಕ್ಕಾರಾರನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ಸಿಂಗಾರಾದಿ ಭಾವೈಕ್ಯಾ ಮೃದಂಗವಯ್ಯಾ!
ಗಾಯಕಗಿದು ಯುಕ್ತ ಸಹಾಯವಯ್ಯಾ!
ರಿವಾಜು ಬದ್ಧ ಸಂಚಾರದರದಯ್ಯಾ!
ಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ತ್ಸಂಗ ಸದಾ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ವಾದ, ಭೇದಕ್ಕೆಡೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ರಾಮ ಸೇವೆಗಾಗೀ ಜನ್ಮ

ಈಸಲಯ್ಯಾ!
ಹಾದೇವಾತ್ಮ ಭಾವವೆಲ್ಲರಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾ ಮೂಗಯ್ಯಾ!!!

ಮಲಗಗೊಡದು ಹಲ್ಲುನೋವು! (ಮೂ)

-ಲ ಕಾರಣರಿಯದೆಲ್ಲಾ ನೋವು!
ರ್ವಾತ್ಮಗೆಂದೆಂದೂ ಸಾವು, ನೋವು!
ಗೊಬ್ಬರದ ಹುಳಕ್ಕಾವ ನೋವು? (ಒ)
-ಡಲೇ ನಾನೆನುತ್ತ ಸಾವ ನೋವು!
ದುರ್ವಿಚಾರದಿಂದಾಗಿದೆ ನೋವು!
ಸ್ತಾದಿಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಾ ನೋವು! (ಕೊ)
-ಲ್ಲುವುದಿದೇ ಯಮರೂಪೀ ನೋವು! (ಮ)
-ನೋಜಯದಿಂದ ನಿರ್ನಾಮಾ ನೋವು! (ಸಾ)
-ವು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾವು???

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸಾಗಲಿ! (ಜಾ)

-ತ್ಯತೀತನವನೆಂಬರಿವಿರಲಿ!
ನಾಮ ಭಜನೆಗೆ ಜಾಗವಿರಲಿ!
ರಾತ್ರಿ, ದಿನವೆಲ್ಲದಾಗುತ್ತಿರಲಿ! (ಕಾ)
-ಯದಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದಂತಾಗಲಿ! (ಗ)
-ಣನಾಯಕಗುಚ್ಚಸ್ಥಾನವಿರಲಿ!
ಪೂರ್ಣಾನಂದಾನುಗ್ರಹ ಲಭಿಸಲಿ! (ಪೂ)
-ಜೆ ಬಹು ಭಯ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಲಿ!
ಸಾಧು, ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವಿರಲಿ!
ದಕಾವೇಶಗಳಿಲ್ಲದಿರಲಿ! (ಒ)
-ಲಿದು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿರಲಿ!!!

ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಿನ್ನೋಟಾರಿಗಮ್ಮಾ?

-ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲೇನೆಂದು ಗೊತ್ತೇನಮ್ಮಾ?
ರ್ವ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿರಬೇಕಮ್ಮಾ! (ಪ್ರ)
-ಭೆ ಬೀರುವುದು ಮಾತಿನಿಂದಲ್ಲಮ್ಮಾ! (ಹ)
-ಗೆತನ ಸಾಧನೆಗಾ ಜಾಗಲ್ಲಮ್ಮಾ!
ನಿರ್ಮಲಾಂತಃಕರಣಕ್ಕಾ ಸ್ಥಾನಮ್ಮಾ! (ತ)
-ನ್ನೋನ್ನತಿಯ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸುಖಕ್ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ! (ಬೂ)
-ಟಾಟದಿಂದಾವುದೂ ಸಿದ್ಧಿಸದಮ್ಮಾ! (ಹಾ)
-ರಿ ಊರೂರಲೆದಾರಿಗೇನಾಯ್ತಮ್ಮಾ?
ತಿ, ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಮತ ನೀಡಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದದಮ್ಮಾ!!!

ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಓಟು ಕೊಟ್ಟು ಪಟ್ಟಕಟ್ಟು! (ಸು)

-ಟ್ಟು ಅಹಂಕಾರಟ್ಟಹಾಸ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟು!
ಬಿರುದಾವಳಿಗಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟು! (ಇ)
-ಟ್ಟು ಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟು!
ಜಸ್ಸು, ತೇಜಸ್ಸು ನೋಡಿ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟು! (ಹ್ಯಾ)
-ಟು, ಬೂಟ್ಗಳ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟು!
ಕೊಟ್ಟು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟು! (ಮು)
-ಟ್ಟು, ಮೈಲಿಗೆ, ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಾ ಕಟ್ಟು!
ರಮಾರ್ಥದಂಗಿ ತೋಟ್ಟು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟು! (ಬೆ)
-ಟ್ಟದಯ್ಯಗೆ ಮುಡಿಕೊಟ್ಟು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟು!
ಟ್ಟು! ರಾಮರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟು! (ಕ)
-ಟ್ಟು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟು!!!

ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮವೇನಮ್ಮಾ? (ಬ)

-ಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನಲ್ಲವೇನಮ್ಮಾ? (ಆ)
-ರೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಮ್ಮಾ!
ಕ್ಷೇಮದಾಯಕಿ ನೀನಮ್ಮಾ!
ಹಿಮಾನ್ವಿತಳ್ನೀನಮ್ಮಾ!
ವೇದ ಮಾತೆ ನೀ ನಮ್ಮಮ್ಮಾ!
ಮಸ್ಕಾರ ನಿನಗಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಾ!!!

ನಿನ್ನಂಥಾ ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕಮ್ಮಾ! (ನ)

-ನ್ನಂಥಾ ತಾಯಿಗದೇ ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮಾ! (ವೃ)
-ಥಾಲಾಪದಿಂದಾವ ಸುಖವಮ್ಮಾ?
ಕ್ಕಳ್ಗೆ ಮಾತೃಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯಮ್ಮಾ! (ಮಿ)
-ಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲಾ ಲೆಃಖಕ್ಕೆ ಹೊರಗಮ್ಮಾ! (ಬಾ)
-ಳಿ ಸುಖವಾಗಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲಮ್ಮಾ! (ವ)
-ರ ಗುರು ಶಿವ ನಿಮಗಪ್ಪಮ್ಮಾ!
ಬೇಕಿನ್ನೇನು ಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗಮ್ಮಾ?
ರ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಪ್ಪಮ್ಮಾ!!!

ಹಿಗ್ಗಬೇಡ, ನೀನು, ಕುಗ್ಗಬೇಡ! (ಅ)

ಗ್ಗವಾಗಿ ಬದುಕಿರಲೂ ಬೇಡ!
ಬೇರಿನ್ಯಾರೂ ಗತಿಯೆನಬೇಡ! (ಮೃ)
-ಡನ ಧ್ಯಾನ, ಜಪ, ಬಿಡಬೇಡ!
ನೀಚರೊಡನಾಟ ಮಾಡಬೇಡ! (ಅ)
-ನುಮಾನ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡ!
ಕುಕರ್ಮಾಸಕ್ತನಾಗಿರಬೇಡ! (ಸ)
-ಗ್ಗವನ್ನಾದರೂ ಬಯಸಬೇಡ!
ಬೇರೆಯವರ ದೂಷಿಸಬೇಡ! (ಮೃ)
-ಡ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕೇಡ್ಮಾಡ!!!

ಗುಡಿ ದೆವ್ವಗಳಿಗಲ್ಲ ಕಣೇ! (ಓ)

-ಡಿಸಬೇಕವುಗಳನ್ನು ಕಣೇ! (ಎ)
-ದೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಕಣೇ! (ಅ)
-ವ್ವ ನೀನು ಜಗದಮ್ಮಯ್ಯಾ ಕಣೇ! (ಮ)
-ಗ ನಿನಗೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಕಣೇ! (

)
-ಳಿಯಲ್ಲೇ ಅವನಿರಲಿ ಕಣೇ!
ಣಪತಿಯೂ ಬಂದಿರ್ಲಿ ಕಣೇ! (ಕ್ಷು)
-ಲ್ಲಕ ದೆವ್ವಗಳೋಡ್ವವು ಕಣೇ!
ರ, ಚರಣಕ್ಕಾಳಾಗ್ಬೇಡ್ಕಣೇ! (ಗ)
-ಣೇಶ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕಣೇ!!!

ತಿಂಡಿ ತಿಂದೆ, ಪುರಿ ಉಂಡೆ ತಿಂದೆ! (ಪು)

-ಡಿ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ಯಗಿದು ತಿಂದೆ!
ತಿಂದೆ, ಜೀರ್ಣವಾಗುವಷ್ಟೇ ತಿಂದೆ! (ತಂ)
-ದೆಯನ್ನು ನೆನೆನೆನೆದು ತಿಂದೆ!
ಪುರಾಣ, ಕತೆ ಸ್ಮರಸಿ ತಿಂದೆ! (ಹ)
-ರಿ ಕರುಣಾಳೆಂದರಿತು ತಿಂದೆ!
ಉಂಡಾಡಿ ನಾನಲ್ಲವೆಂದು ತಿಂದೆ! (ಬಿ)
-ಡೆ ಗುರುಪಾದವನ್ನೆಂದು ತಿಂದೆ!
ತಿಂದೆ, ತಿಂದೆ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ತಿಂದೆ! (ತಂ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗ್ಯೆಂದೆ!!!

ವಿಜಯಾ, ದಿಗ್ವಿಜಯಾ, ಮನೋಜಯಾ!

ಗನ್ಮಯಾ, ಚಿನ್ನಯಾ ಮನೋಜಯಾ! (ಭ)
-ಯಾಭಯಾ, ದಯಾಮಯಾ ಮನೋಜಯಾ! (ಅ)
-ದಿತೇಯಾ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾ ಮನೋಜಯಾ! (ವಾ)
-ಗ್ವಿಲಾಸಾಪ್ರಿಯಾಶ್ರಯಾ ಮನೋಜಯಾ!
ಯಾಪಜಯ ಪ್ರಿಯಾ ಮನೋಜಯಾ! (ಮಾ)
-ಯಾಮಯಾ ಲೀಲಾಮಯಾ, ಮನೋಜಯಾ!
ನೋಮಯಾ ವಾಙ್ಮಯಾ ಮನೋಜಯಾ! (ಧ್ಯಾ)
-ನೋದಯಾ ಜ್ಞಾನೋದಯಾ ಮನೋಜಯಾ!
ಪೇಯಾ ಅಜಪೇಯಾ ಮನೋಜಯಾ! (ಛಾ)
-ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾ ಜಯ!!!

ಕಮಲಾ, ಕೋಮಲಾ, ವಿಮಲಾ! (ಶ್ಯಾ)

-ಮಲಾ, ಸದಮಲಾ, ವಿಮಲಾ! (ಬ)
-ಲಾ ಬಲಾತ್ಮಬಲಾ ವಿಮಲಾ!
ಕೋಲಾ, ಕೋಲಾಹಲಾ ವಿಮಲಾ!
ರಾಲಾ, ಮಾರ್ಮಲಾ ವಿಮಲಾ! (ಲೀ)
-ಲಾಜಾಲಾ, ಸುಶೀಲಾ ವಿಮಲಾ!
ವಿಪುಲಾ, ವಿಶಾಲಾ, ವಿಮಲಾ!
ಹಾಬಲಾ, ಬಾಲಾ, ವಿಮಲಾ! (ಜ್ವಾ)
-ಲಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮಲಾ!!!

ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿರುವರಲ್ಲಾ! (ತೆ)

-ಗಿಸುವುಪಾಯ ಕಾಣೆನಲ್ಲಾ! (ಕು)
-ಲುಕುಲು ನಕ್ಕರಾಗ್ವುದಿಲ್ಲಾ!
ಹಾಡಿದರೆ ಪರವಾಯಿಲ್ಲಾ!
ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡದಿರ್ಯೆಲ್ಲಾ! (ಗು)
-ರು ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಾ! (ಅ)
-ವರಿವರ ಮಾತು ಬೇಕಿಲ್ಲಾ!
ಜಾ ದಿನ ಹರಟೆಗಲ್ಲಾ! (ಗು)
-ಲ್ಲಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೊಲ್ಲಾ!!!

ಇವಳೇ ತಾನೇ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ?

ರ್ಣಾತೀತಳೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ! (ಏ)
-ಳೇಳೆಂಬಳೀ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ!
ತಾಳ್ತಾಳೆಂಬಳೀ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ! (ನೀ)
-ನೇ ನಾನೆಂಬಳೀ ಜ್ಞಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ! (ದಾ)
-ಸೀಸಮಾನಳೀ ತ್ಯಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ!
ತಾಯಿ ರೂಪಳೀ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ! (ಕಾ)
-ಲ ಸ್ವರೂಪಳೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ! (ಲ)
-ಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ!!!

ಶೃಂಗಾರಾ ಶ್ರಿರಂಗ ವಿಹಾರ!

ಗಾನ ಸುಧಾಕರ ಮಂದಾರಾ!
ರಾಧವರಾ ಮನ್ಮಥಾಕಾರಾ!
ಶ್ರಿ

ಕರ ಶುಭಕರಾಚಾರಾ!
ರಂಗನಾಯಕಿಯಾತ್ಮಾಗಾರಾ!
ರುಡಗಮನಾ ಶ್ರೀಧರಾ!
ವಿವಿಧ ನಾಮರೂಪಾಪಾರಾ!
ಹಾಡಿ, ಪಾಡುವರಾತ್ಮೋದ್ಧಾರಾ! (ಹ)
-ರಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಕಾರಾ!!!

ಔಷಧಿಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿರಬೇಡ! (ದೋ)

-ಷವದರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಬೇಡ! (ಅ)
-ಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವತವೆಂದರಿಯಬೇಡ!
ಮ, ನಿಯಮದಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಬೇಡ! (ಅ)
-ನ್ನದಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಾಗ ಉಣ್ಣಬೇಡ!
ಸ್ತ್ರ, ಭೂಷಣದತ್ಯಾಡಂಬರ ಬೇಡ!
ಲಂಚದಿಂದಲ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಸಬೇಡ!
ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ದುಡಿಸಬೇಡ!
ಸಿರಿತನಕ್ಕಹಂಕಾರ ಪಡಬೇಡ! (ಪ)
-ರ ದಾರಾ, ಧನಕ್ಕೆಂದೂ ಆಶಿಸಬೇಡ!
ಬೇಕು ಸದ್ಗುರು ಸೇವೆ! ಮರೆಯಬೇಡ! (ಆ)
-ಡ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೃತವನ್ನಾಡ!!!

ಫಲ ಪುಷ್ಪವಿಟ್ಟಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಟ್ಟೆ! (ಕು)

-ಲದೈವದ ಮುಂದಾನಂದದಿಂದಿಟ್ಟೆ!
ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಬೇಡೆನಗೆಂದು ಬಿಟ್ಟೆ! (ಭಾ)
-ಷ್ಪಲೋಚನೆಯಾಗಿ ಸಂಕಟ ಪಟ್ಟೆ!
ವಿಧಿಯಾಜ್ಞೆ

ಈರಲಾರದೇ ಕೆಟ್ಟೆ! (ಕೊ)
-ಟ್ಟಾತವನಲ್ಲವೇ ನನಗೀ ಬಟ್ಟೆ?
ಬೆಸಸೀಗೇನಾಜ್ಞೆನಗೆಂದು ಉಟ್ಟೆ! (ತ)
-ಳ್ಳಿದರಾಗದೀಗೆನ್ನನೆಂದೆ ದಿಟ್ಟೆ! (ಭ)
-ಯ ಪಡಬೇಡೆಂದಭಯಂದು ಕೊಟ್ಟೆ!
ಡವೇಕೆಂಬೀ ಬಿನ್ನಹವೀಗಿಟ್ಟೆ! (ಸು)
-ಟ್ಟೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗ್ಯಾ ಬಟ್ಟೆ!!!

ವಿಶ್ವ ಬಂದಾ ಸಪ್ತಾಶ್ವಾರೂಢ ಬಂದಾ! (ನ)

-ಶ್ವರದಾಸೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕೆಂದಾ!
ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲವು ನಾನೆಂದಾ!
ದಾಮೋದರ ನಾನೆಂದರಿ ನೀನೆಂದಾ!
ಕಲ ನಿಗಮಾಗಮಾತ್ಮಾನೆಂದಾ! (ಲಿ)
-ಪ್ತಾಲಿಪ್ತಾವಧೂತ ದತ್ತ ನಾನೆಂದಾ!
ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣಾತ್ಮ ನಾನೆಂದಾ!
ರೂಪ, ನಾಮಾತೀತ ಗುರು ನಾನೆಂದಾ!
ಮರುಧರ ಈಶ್ವರ ನಾನೆಂದಾ!
ಬಂದಾ, ನಿಂದಾ, ಶಿವಾನಂದ ನಾನೆಂದಾ! (ಸ)
-ದಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾನೆಂದಾ!!!

ಸೌಲಭ್ಯವೆಷ್ಟಿದ್ದರೇನಮ್ಮಾ?

ಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರೆ ವ್ಯರ್ಥಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದರಾಯಿತೇನಮ್ಮಾ? (ಸೇ)
-ವೆಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿರಬೇಕಮ್ಮಾ! (ಸೃ)
-ಷ್ಟಿ ಕರ್ತಗೂ ಕಷ್ಟ ಕಾಣಮ್ಮಾ! (ಪೆ)
-ದ್ದನೂ ಬುದ್ಧ ಲಭ್ಯದಿಂದಮ್ಮಾ!
ರೇಗಿದರೇನು ಫಲವಮ್ಮಾ?
ಶಿಸುವ ದೇಹವಿದಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂನಾತ್ಯನಾಗಮ್ಮಾ!

ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು! (ಸಂ)

-ಗೀತ ಕೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ಯೆನದಿರಬೇಕು!
ನಗೆ ತಾನಾಕರ್ಷಣೆಯಾಗ್ಬೇಕು!
ಕೇಶವನ ಕೊಳಲಿನಂತಾಗಬೇಕು! (ಕೇ)
-ಳಿ ರಾಸಕೇಳಿಯೇ ಅಲ್ಲಾಗಬೇಕು!
ಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸುಖ ಕಾಣಬೇಕು! (ಪ್ರ)
-ಭೆ ಗುರುವಿನದು ಹರಡಬೇಕು!
ಸೇವೆ ನಿಷ್ಕಾಮದಿಂದ ಸಾಗಬೇಕು!
ಸಾಸ್ವಾದನೆ ಪ್ರಸಾದಾಗಬೇಕು!
ಬೇನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಹಾರಿ ಹೋಗಬೇಕು!
ಕುಟ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗ್ಬೇಕು!!!

ಬರಬೇಕೆಂದವನಿಗಾ

ಸೆ! (ವ)

-ರ ಗುರುಭಕ್ತನವನೈಸೆ?
ಬೇರಾವುದಕ್ಕಿಲ್ಲವಗಾಸೆ! (ಬೇ)
-ಕೆಂದಿಹನು ಸತ್ಸಂಗದಾಸೆ! (ಭೇ)
-ದವಲ್ಲಿರಬಾರದೆಂಬಾಸೆ!
ಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರಕ್ಕೊಲ್ಲದಾಸೆ!
ನಿಶಿ, ದಿನಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಾಸೆ!
ಗಾನ, ಶಾಂತಿಗಾಗ್ಯವಗಾಸೆ! (ಆ)
-ನೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾಸೆ!!!

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡದಿರೋ! (ಪ)

-ರಧನಕ್ಕಿಷ್ಟ ಪಡದಿರೋ! (ಪ)
-ದವಿ ಅಧರ್ಮಕ್ಕಲ್ಲೆಂದಿರೋ! (ರ)
-ಕ್ಷಿಸುವ ಸದ್ಗುರುವೆಂದಿರೋ! (ಹೊ)
-ಣೆ ನಿನ್ನದೇನೆಂದರಿತಿರೋ!
ಬೇಡ ಅಲ್ಪಸುಖವೆಂದಿರೋ! (ಒ)
-ಡಗೂಡಿ ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿರೋ! (ಮ)
-ದಿರಾಸೇವನೆ ಮಾಡದಿರೋ! (ಬಾ)
-ರೋ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಿರೋ!!!

ಉಂಡೆ, ಚಕ್ಕುಲಿಗಳುಂಡೆಯೇನು? (ಉಂ)

-ಡೆನವುಗಳೀಗದರಿಂದೇನು? (ವಂ)
-ಚನೆಯದಾರೋಗ್ಯಕ್ಕಲ್ಲವೇನು? (ಇ)
ಕ್ಕುವಾಗೆಚ್ಚರವಿರಬೇಡ್ವೇನು? (ಕ)
-ಲಿತವ ನಿನ್ನಂತೆ ಅವನೇನು? (ಸಂ)
-ಗಡಿಗ ನೀನಾಗಿರಲಿಲ್ಲೇನು? (ಗೋ)
-ಳುಂಬಾಗ ಬೇಡವೆಂದಿದ್ದೆ ನಾನು! (ಬಿ)
-ಡೆ ನಾನದರಾಸೆ ಹೋಗು ನೀನು!
ಯೇನೆಂಬೆ ನಿನ್ನವಿವೇಕಕ್ಕಾನು? (ನೀ)
-ನು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಬಾರ್ದೇನು???

ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಮುಂಡಕ್ಕಿನ್ನೂ ಮೊಂಡಾಟವೇ?

ರಿವಾಜೆನ್ನ ಬೇಡೆಂದರಿನ್ನೂ ಮೊಂಡಾಟವೆ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀನಾಗೆಂದರಿನ್ನೂ ಮೊಂಡಾಟವೇ? (ನ)
-ಲ್ಲನಲ್ಲೊಂದಾಗಿರೆಂದರಿನ್ನೂ ಮೊಂಡಾಟವೇ?
ತ್ತಜಪ ಮಾಡೆಂದರಿನ್ನೂ ಮೊಂಡಾಟವೇ?
ಮುಂಗೋಪವದೇಕೆಂದರಿನ್ನೂ ಮೊಂಡಾಟವೇ? (ಸ)
-ಡಗರ ಸಾಕಿನ್ನೆಂದರಿನ್ನೂ ಮೊಂಡಾಟವೇ? (ಇ)
-ಕ್ಕಿದ್ದನ್ನುಣ್ಣಬೇಕೆಂದರಿನ್ನೂ ಮೊಂಡಾಟವೇ?(ನಿ)
-ನ್ನೂರಿಗೇ ಹೋಗಿರೆಂದರಿನ್ನೂ ಮೊಂಡಾಟವೇ?
ಮೊಂಡಿ ಮುಂಡೇಕಾಗ್ವೆಂದರಿನ್ನೂ ಮೊಂಡಾಟವೇ? (ಓ)
-ಡಾಡಬೇಡಲ್ಲಿಲ್ಲೆಂದರಿನ್ನೂ ಮೊಂಡಾಟವೇ? (ನೆಂ)
-ಟ ಶ್ರೀರಾಮಗೆ ನೀನಾಗಿನ್ನೂ ಮೊಂಡಾಟವೇ?
ವೇದಾಂತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗ್ಬೇಡವೇ???

ಮುಂಡೆಯೆಂಬ ನಿನ್ನನ್ನಾ ಭಂಡ! (ರಂ)

-ಡೆ ಮುಂಡೆಯೆಂದರೇನಾ ಪುಂಡ? (ಬಾ)
-ಯೆಂದರೆ ಬರದಿರ್ಪಾ ಭಂಡ!
ಯಲಾಟಾಟಗಾರಾ ಪುಂಡ!
ನಿಜವೇನೆಂದರಿಯಾ ಭಂಡ! (ಕ)
-ನ್ನ, ಕತ್ರಿಯಿಂದಾನಂದಾ ಪುಂಡ! (ಚಿ)
-ನ್ನಾಭರಣಾಶಾತುರಾ ಭಂಡ!
ಭಂಡ, ಮುಂಡ, ಪಾಷಂಡಾ ಪುಂಡ! (ಗಂ)
-ಡ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಜಾಂಡ!!!

ಏನಾದರೊಂದಡ್ಡಿ ಗುರುಚಿತ್ತ!

ನಾಳಿನದಿಂದು ಮಾಡದಾ ಚಿತ್ತ! (ಕ)
-ದ ಮುಚ್ಚೆನೆ ತೆರೆವುದಾ ಚಿತ್ತ (ನೂ)
-ರೊಂದೆಂದರೊಂದಾಗುವುದಾ ಚಿತ್ತ!
ಬ್ಬೆಂದರೆ ತಬ್ಬುವುದಾ ಚಿತ್ತ! (ಬ)
-ಡ್ಡಿಯೆಂದರೆಲ್ಲಸ್ಲೆಂಬುದಾ ಚಿತ್ತ!
ಗುಟ್ಟೆಂದರೆ ರಟ್ಟೆಂಬುದಾ ಚಿತ್ತ!
ರುಚ್ಯೆಂದರರುಚ್ಯೆಂಬುದಾ ಚಿತ್ತ!
ಚಿತ್ತಾಚಿತ್ತಾವಧೂತಾಪ್ತಾ ಚಿತ್ತ! (ದ)
-ತ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಚಿತ್ತ!!!

ಓಡಲಾರದ ಗಾಡಿಗಾರು ಹೊಣೆ? (ಬ)

-ಡವಾಗಿಹದರೆಲ್ಲಾ ಬೆಣೆ ಹೊಣೆ! (ಕಾ)
-ಲಾಧಿಕ್ಯದದರ ವಯಸ್ಸು ಹೊಣೆ! (ಪ)
-ರರಲ್ಲದರ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಣೆ! (ಇ)
ದು ಕಾರಣೆಂಬೂಹೆಗಾರು ಹೊಣೆ!
ಗಾರುಗೆಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟಾ ಮನಸ್ಸೇ ಹೊಣೆ! (ಗಾ)
-ಡಿ ಬೇರೆತರುವುದದರ ಹೊಣೆ!
ಗಾಡಿ ಬೇಡಾದರೆ ಬಿಡುವ ಹೊಣೆ! (ಗು)
-ರುಪಾದ ಸೇರಿದರಿನ್ನಾವ ಹೊಣೆ?
ಹೊಣೆ, ಭವಬಂಧ ಹರಿವ ಹೊಣೆ! (ಹೊ)
-ಣೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೇನೂ ಕಾಣೆ!!!

ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದುತ್ಸವವಾಗದು! (ಪ್ರೋ)

-ತ್ಸಾಹವೀಯದೆ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರದು!
ರಿ ಭಕ್ತನಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು!
ವಿಧಿಯೆಂದವನ ತಳ್ಳಕೂಡದು! (ಬ)
-ಲ್ಲ ಸುಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕಾಠಿಣ್ಯ ಸಲ್ಲದು!
ದುಡಿಸ್ಯುಪವಾಸವಿಡಲಾಗದು! (ಸ)
-ತ್ಸಹವಾಸ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು! (ಭ)
-ವಪಾಶವೇಕಿನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿಹುದು?
ವಾದಿಸದ ಸಾಧನೆ ಬೇಕಿಹುದು!
ತಿ, ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಾಗುವುದು! (ಜಾ)
-ದು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗದು!!!

ತಮಟೆ ಹೊಡಿಯೋ ಸಂಜೀವಾ!

ಹಾತ್ಮ ನಾನೆಂದು ಸಂಜೀವಾ! (ಪೇ)
-ಟೆ, ಬೀದಿಲಿ ನಿಂದು ಸಂಜೀವಾ!
ಹೊಲೆಯಾನಲ್ಲೆಂದು ಸಂಜೀವಾ! (ಗು)
-ಡಿಯೊಡೆಯಾನೆಂದು ಸಂಜೀವಾ!
ಯೋಗೇಶ್ವರಾನೆಂದು ಸಂಜೀವಾ!
ಸಂಪೂಜ್ಯಾತ್ಮಾನೆಂದು ಸಂಜೀವಾ!
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾನೆಂದು ಸಂಜೀವಾ! (ಜೀ)
-ವಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಶಿವಾ!!!

ಜೀವ ಕುಣಿದಾ ಸಂಜೀವ ಕುಣಿದಾ! (ಜೀ)

-ವ ಶಿವೈಕ್ಯಾನಂದಾನೆಂದು ಕುಣಿದಾ!
ಕುಲ, ಗೋತ್ರಾತೀತಾನೆಂದು ಕುಣಿದಾ! (ವಾ)
-ಣಿಯಾಣ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನೆಂದು ಕುಣಿದಾ! (ಸ)
-ದಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾನೆಂದು ಕುಣಿದಾ!
ಸಂಕಟಹರ ನಾನೆಂದು ಕುಣಿದಾ!
ಜೀವಕೋಟ್ಯಂತರ್ಯಾಮೆಂದು ಕುಣಿದಾ!
ರ ಗುರುದತ್ತಾನೆಂದು ಕುಣಿದಾ!
ಕುರುಕುಲ ಕಾಲಾನೆಂದು ಕುಣಿದಾ! (ರಾ)
-ಣಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣ್ಯಾತ್ಮಾನೆಂದು ಕುಣಿದಾ! (ಇ)
-ದಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತಾ ನುಡಿದಾ!!!

ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಲೀಲೆ! (ತೃ)

-ಣ, ಪಾಷಾಣಾದಿಗಳಾ ಲೀಲೆ! (ನ)
-ಕ್ಷತ್ರ, ಗ್ರಹಾದಿಗಳಾ ಲೀಲೆ! (ಕಾ)
-ಣಲಚ್ಚರಿಯಾಗಿಹಾ ಲೀಲೆ! (ತ)
-ಕ್ಕೊಂಬ, ಮಾರುವರಾರಾ ಲಿಲೇ? (ಅ)
-ದೊಂದಾರೂ ಅರುಹದಾ ಲೀಲೆ! (ಇ)
-ದು “ಗುರುಚಿತ್ತ” ವೆಂಬಾ ಲೀಲೆ!
ಲೀಲಾತ್ಮಗೆಲ್ಲಿಹುದಾ ಲೀಲೆ? (ಲೀ)
-ಲೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೆಲೆ!!!

ನೀನೇಕಿಂದು ಬಹು ಬೇಗೆದ್ದೆ?

ನೇಮದಂತೆದ್ದೆಂದು ನಾನಿದ್ದೆ!
ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೆ!
ದುಡಿಮೆ ನಿನ್ನಿಷ್ಟವೆಂದೆದ್ದೆ!
ಡಿಸಿದ್ದುಣಬೇಕೆಂದೆದ್ದೆ!
ಹುಟ್ಟ ಸಾವ ಗುಟ್ಟೇನೆಂದೆದ್ದೆ!
ಬೇಕು ಧ್ಯಾನವಿದಕ್ಕೆಂದೆದ್ದೆ!
ಗೆಳತಿ ತಾರೆ ನೀನೆಂದೆದ್ದೆ! (ಗೆ)
-ದ್ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಯೆದ್ದೆ!!!

ಇದೇಕಿಂದೀ ಪಂಚೆ ನೀ ಹೊದ್ದೆ?

ದೇಹಕ್ಕಾಗಾಗ ಬೇಕೀ ಹುದ್ದೆ!
ಕಿಂಡಿಯಿಂದಂದೆಯೆಂದು ಹೊದ್ದೆ!
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬೇಕಿಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆ!
ಪಂಚೇಂದ್ರ್ಯ ಶಾಖಕ್ಕೀಗ ಹೊದ್ದೆ!
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಾಜ್ಞಾ ಹುದ್ದೆ!
ನೀಡಿದಾತ ನೀನೆಂದು ಹೊದ್ದೆ!
ಹೊಸದಲ್ಲ ನನಗೀ ಹುದ್ದೆ! (ಹು)
-ದ್ದೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನೊದ್ದೆ!!!

ಹೊಗಳಿದವ ತೆಗಳ್ಯಾನು! (ಕಂ)

-ಗಳಿರುವವನು ನೋಡ್ಯಾನು! (ತಾ)
-ಳಿ ಬಾಳಿದವನು ಆಳ್ಯಾನು!
ರ್ಪವಿದ್ದವನು ಬಿದ್ದಾನು!
ರ ಗುರುಭಕ್ತ ಗೆದ್ದಾನು! (ಸಂ)
-ತೆ ವ್ಯಾಪಾರಾಸಕ್ತ ಸೋತಾನು!
ದ್ದೆ ಮಾಡಿದವ ಮೆದ್ದಾನು! (ವೀ)
-ಳ್ಯಾಮೃತ ಸಿಕ್ಕಿದಾತೆದ್ದಾನು! (ತ)
-ನು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೇನು???

ಸ್ವಿಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಕತ್ತಲೆ! (ಅ)

-ಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಮನೆಯೂ ಕತ್ತಲೆ!
ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಡ್ಡೀ ಕತ್ತಲೆ! (ಪ)
-ಟ್ಟಣಗಳಲಾಗಾಗಾ ಕತ್ತಲೆ!
ಮೆಲ್ವಿಚಾರಿಲ್ಲದ್ರಿಂದಾ ಕತ್ತಲೆ (ತ)
-ಲೆಹರಟೆಯಿಂದೆಲ್ಲಾ ಕತ್ತಲೆ! (ಉ)
-ಲ್ಲಾಸೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾತಂಕಾ ಕತ್ತಲೆ!
ರುಣೆಯಿಂದ ಅಂತ್ಯಾ ಕತ್ತಲೆ! (ಚಿ)
-ತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾದರಿಲ್ಲಾ ಕತ್ತಲೆ! (ಲೀ)
-ಲೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ವಾಲೆ!!!

ಗೆಳೆಯನ ಗೇಟು ದಾಟಿಸಿ ಬಂದೆ! (ಬೆ)

-ಳೆಯಬೇಕು ಸ್ನೇಹ ಸತತವೆಂದೆ! (ನ್ಯಾ)
-ಯವಾದ ದಾರಿ ಬಿಡಬಾರದೆಂದೆ!
ಮಗನ್ಯ ಸಹವಾಸ ಬೇಡೆಂದೆ! (ಭೋ)
-ಗೇಚ್ಛೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರಲೆಂದೆ! (ಚೋ)
-ಟುದ್ದದ ಬಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಸಾಕೆಂದೆ!
ದಾಸರ ದಾಸರ್ನಾವಾಗಾಗಲೆಂದೆ! (ಕು)
-ಟಿ

ದೇಹ ದತ್ತಗಾಗಲೆಂದೆ
ಸಿರಿ ಮದ ನಮಗೆ ಬೇಡವೆಂದೆ!
ಬಂಧನದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ವುದೆಂದೆಂದೆ! (ತಂ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದನೆಂದೆ!!!

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಗೆಲ್ಲಿ ಜಾಗಪ್ಪಾ?

ಗೀರ್ವಾಣಿಯ ಪಾದತಲದಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಹಾಡು ನೀನಪ್ಪಾ!
ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಲಪ್ಪಾ!
ಚೇಷ್ಟೆಗಳೇನೂ ಕಾಣಬಾರದಪ್ಪಾ!
ರಿವಜಿಗೇನೂ ಕೊರತೆ ಬೇಡಪ್ಪಾ!
ಗೆಲಬೇಕೆಲ್ಲರ ಮನವನಪ್ಪಾ! (ಕ)
-ಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಬೇಕಪ್ಪಾ!
ಜಾತಿ, ಮತದುಚ್ಛ, ನೀಚ ಸಾಕಪ್ಪಾ!
ಗನಮಣಿಯಾದರ್ಶ ತೋರಪ್ಪ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ ಕಾಣಪ್ಪಾ!!!

ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಸಾಕು ಮಾಡಯ್ಯಾ!

ಪ್ರವಾಸದಭ್ಯಾಸ ಬೇಡಯ್ಯಾ!
ತಿಳಿ ನಿನ್ನ ನೀನಾರೆಂದಯ್ಯಾ! (ನಿ)
-ಷ್ಠೆಯಿಂದಿದನು ಸಾಧಿಸಯ್ಯಾ!
ಸಾವಿಗಂಜಿರಬಾರದಯ್ಯಾ!
ಕುತ್ಸಿತ ಸ್ವಭಾವ ಬಿಡಯ್ಯಾ!
ಮಾತತಿಕಡಿಮೆ ಮಾಡಯ್ಯಾ! (ಮೃ)
-ಡನೊಡೆಯನೆಂದು ನಂಬಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತಯ್ಯಾ!!!

ಕೃಷ್ಣನ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಾನಂದ! (ವೈ)

-ಷ್ಣವನವ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ! (ಅ)
-ನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ವಿನಯಾನಂದ!
ತೀರ್ಥರೂಪನುಪಮಾತ್ಮಾನಂದ! (ವ್ಯ)
-ರ್ಥವೆನುವನಿವ ಮಿಥ್ಯಾನಂದ!
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ರಾಮನಾಮಾನಂದ!
ಸಾಮಗಾನಾನಂದ ಶಿವಾನಂದ! (ಸ)
-ದಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ದತ್ತಾನಂದ!
ನಂಬಿಗೆಗಿಂಬಾದನಂತಾನಂದ! (ಅಂ)
-ದ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ದೇವಿ ಬಂದ್ಲು, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಬಂದ್ಲು!

ವಿಧಿಗೆ ತಾಯಿ ತಾನಾಗಿ ಬಂದ್ಲು!
ಬಂಧ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ಲು! (ಬಂ)
-ದ್ಲು, ಸದ್ಗುರು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಂದ್ಲು! (ಬಾ)
-ಲಕರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಬಂದ್ಲು! (ಲ)
-ಕ್ಷ್ಮಿ

ಪತಿಯ ದಾಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಲು!
ದೇಹಮೋಹ ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಲು!
ವಿರಕ್ತೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಲು!
ಬಂದ್ಲು, ಹೋದ್ಲು, ಹೋದ್ಲು ಬಂದ್ಲು! (ಹೊ)
-ದ್ಲು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗೀಗ್ಬಂದ್ಲು!!!

ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾರೇ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರೇ! (ಲ)

-ಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನೊಡಗೂಡಿರು ಬಾರೇ!
ಬಾರ್ಬಾರಿಗವನ ನೋಡಿರು ಬಾರೇ! (ಹ)
-ರೇರಾಮ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಿಯಳೆಂದು ಬಾರೇ!
-ವಿವೇಕಿ, ವಿರಕ್ತೆ ನೀನೆಂದು ಬಾರೇ!
ನ ಸಂಘದ ಹಂಗೇನೆಂದು ಬಾರೇ!
ಜ್ಞವೀ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೆಂದು ಬಾರೇ!
ಕ್ಷಾರ್ಚನೆ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆಂದ ಬಾರೇ! (ಲ)
-ಕ್ಷ್ಮೀಶಗಿಷ್ಟ ಸೇವೆಯಿದೆಂದು ಬಾರೇ!
ಬಾರೇ, ಬೇಗ್ಬಾರೇ, ಹೊತ್ತಾಯ್ತೆಂದು ಬಾರೇ! (ತೋ)
-ರೇ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನನ್ನು ಸೇರೇ!!!

ನಿನ್ನ ಪುರಾಣ ಮುಗಿವುದಾವಾಗ? (ನಿ)

-ನ್ನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹವೆನಗಾದಾಗ!
ಪುಣ್ಯ, ಪಾಪ ಕೂಪ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟಾಗ!
ರಾಗ, ದ್ವೇಷಾದಿಗಳಿಲ್ಲದಾದಾಗ! (ಗು)
-ಣತ್ರಯದಾವರಣ ದಾಟಿದಾಗ!
ಮುಟ್ಟು, ಮಡಿ ಹುಟ್ಟಡಗಿ ಹೋದಾಗ! (ತ್ಯಾ)
-ಗಿ, ಯೋಗಿಯೆಂಬಹಂಕಾರ ಸತ್ತಾಗ! (ನಾ)
-ವು, ನಮ್ಮವರೆಂಬ ಭೇದ ಸುಟ್ಟಾಗ!
ದಾರಿದ್ರೈಶ್ವರ್ಯ ದ್ವಂದ್ವವಳಿದಾಗ!
ವಾಙ್ಮನಾದಿಂದ್ರಿಯ ಜಯವಾದಾಗ! (ಸಂ)
-ಗ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲ್ಲಾದಾಗ!!!

ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಕುಡಿಯಯ್ಯಾ! (ಪ)

-ರಿಹಾರವಾಗ್ವುದೆಲ್ಲಾ ರೋಗಯ್ಯಾ!
ವಬಂಧ ಹರಿಯುವುದಯ್ಯಾ! (ಭು)
-ಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಗಿದುತ್ತಮ ಪಾನಯ್ಯಾ!
ಸಾಧನೆ ಸದಾ ಸಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ! (ವ)
-ರ ಗುರುಸೇವೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯಯ್ಯಾ!
ಕುಮಾರ್ಗಗಾಮಿಯಾಗ್ಬಾರದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಡಿಗಡಿಗೆ ಭಜನೆ ಮಾಡಯ್ಯಾ!
ಜ್ಞವಿದಜ್ಞಾನ ನಾಶಕ್ಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಯೋಗಯ್ಯಾ!!!

ಶಂಕರಾ ಸುಖಂಕರಾ ಗುರುವರಾ!

ರಿ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರಾ ಈಶ್ವರಾ!
ರಾಜೀವಸಖೇಶ್ವರಾ ಜೀವೇಶ್ವರಾ!
ಸುಮನೋಹರ ಹರಾ ಗಂಗಾಧರಾ!
ಖಂಡ ರಹಿತಾಕಾರಾ ಚಂಡೀಶ್ವರಾ!
ಲಿಮಲ ಹರಾ ಕಾಳಿಕಾವರಾ!
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀರಾ ನಿರ್ಜರಾ!
ಗುರುಗುಹಾತ್ಮೇಶ್ವರಾ ದಿಗಂಬರಾ!
ರುಜು ಮಾರ್ಗೆ

ಶ್ವರಾ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರಾ!
ರ ಪರಮೇಶ್ವರಾ ಮಹೇಶ್ವರಾ!
ರಾಮಾತ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇಶ್ವರಾ!!!

ಸುವಾಸನಾಲರ್ಮಾಲತಿ! (ಶಿ)

-ವಾನಂದಾಧಾರೀ ಮಾಲತಿ!
ರ್ವಾರಿಷ್ಟಾರೀ ಮಾಲತಿ!
ನಾನಾಲಂಕಾರೀ ಮಾಲತಿ!
ಲಿತಾಕಾರೀ ಮಾಲತಿ! (ಧ)
-ರ್ಮಾತ್ಮ ಕುಮಾರೀ ಮಾಲತಿ! (ಜ್ಯೋ)
-ತಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇತಿ!!!

ಹಾರ ಹಾಕಿ ಹವಾಲೊಪ್ಪಿಸಬೇಕೇನು? (ಭಾ)

-ರವದು ನಿನಗಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇನು?
ಹಾಕಲೇ ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅಂದೆನೇನು? (ಹಾ)
-ಕಿದಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಯೋಕ್ತಿ ಉಚಿತವೇನು?
ಸಿದಾಗ ಹಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೇನು?
ವಾಸುದೇವನದ್ರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ನೇನು? (ಹಾ)
-ಲೊಡೆಯದಿರಲೆಂತಿರಬೇಕು ನೀನು? (ಉ)
-ಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಬೇಡವೇನು?
ದ್ಭಾವ ಶೂನ್ಯ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗ್ವುದೇನು?
ಬೇಯದನ್ನದಿಂದನಾರೋಗ್ಯವಲ್ಲೇನು? (ಸಾ)
-ಕೇತನಾಥನನನ್ಯ ಭಕ್ತನಾಗ್ನೀನು! (ನೀ)
-ನು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾ ಹಾರಾಗಿನ್ನು!!!

ಪರರಿಗುಪಕಾರವಾಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ! (ಕ)

-ರ, ಚರಣ ನೆರವಾಗಬೇಕು ಪ್ರೇಮಿ! (ಅ)
-ರಿಗಳಾರ್ಭಟಧಿಕವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ!
ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದದ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಪ್ರೇಮಿ!
ದ್ಮಪಾದಕ್ಕೆಂದೋ ಶರಣಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ!
ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀನಾಗದಿರಬೇಕು ಪ್ರೇಮಿ! (ವಿ)
-ರಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕುಪಾಯವೇನು ಸ್ವಾಮಿ? (ಶಿ)
-ವಾನಂದಾಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಪ್ರೇಮಿ! (ಹೇ)
-ಗ್ಬೇಕೋ ಹಾಗಿರಿಸಬೇಕು ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ!
ಕುಹಕರ ಸಂಗ ಬಿಡಬೇಕು ಪ್ರೇಮಿ!
ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮಾಜ್ಞೆಗೆ ನಾನಿವೇ ಸ್ವಾಮಿ! (ಸ್ವಾ)
-

, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾತ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ!!!

ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೆಚ್ಚರಾಚ್ಚುತ! (ನಿ)

-ಚ್ಚ, ನಿರ್ಮಲ, ನಿಚ್ಚಟಾಚ್ಚುತ!
ಜತಾದ್ರ್ಯೋಚ್ಚವಾಸಾಚ್ಚುತ!
ತ್ತ ನಿಶ್ಚಲ ತತ್ವಾಚ್ಚುತ! (ಎ)
-ಲ್ಲೆಲ್ಲಚ್ಚಳಿಯದಚ್ಚಾಚ್ಚುತ! (ನಿ)
-ಚ್ಚಲೋಚ್ಚನೀಚಾತೀತಾಚ್ಚುತ! (ನಿ)
-ರಾಮಯ, ನಿಚ್ಚಿಂತಾತ್ಮಾಚ್ಚುತ! (ಮು)
-ಚ್ಚು, ಮರೆಯಿಲ್ಲದಿಚ್ಛಾಚ್ಚುತ! (ಪಿ)
-ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಚ್ಚುತ!!!

ಹೊಲ, ಮನೆಗೇಕೆ ಹೊಡೆದಾಟ? (ಛ)

-ಲದಿಂದ ಫಲವಿಲ್ಲದೋಡಾಟ!
ಡದಿ, ಮಕ್ಕಳಾಸೆ ಒದ್ದಾಟ!
ನೆನೆಯದಿದನೈಸೆ ಗುದ್ದಾಟ! (ಭೋ)
-ಗೇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಯ್ತು ಸುತ್ತಾಟ!
ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಾಯ್ತು ಕಿತ್ತಾಟ!
ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಪೇಚಾಟ! (ನ)
-ಡೆ, ನುಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಾಗಿ ಕಚ್ಚಾಟ!
ದಾರಿ ತಪ್ಯನು ನಿತ್ಯ ನೀಚಾಟ! (ನೆಂ)
-ಟ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮೋಚ್ಚಾಟ!!!

ಏನು ಬರೆದರೇನು ನಾರಾಯಣಾ? (ನೀ)

-ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರುವೆ ನಾರಾಯಣಾ!
ರುವವರನೇಕ ನಾರಾಯಣಾ! (ಬ)
-ರೆದುದನೋದ್ವರೆಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣಾ! (ಅ)
-ದರಂತಿರ್ಪವರಾರು ನಾರಾಯಣಾ?
ರೇಗಿ, ಕೂಗುವರೆಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣಾ! (ಅ)
-ನುದಿನ ಆಟ, ನೋಟ ನಾರಾಯಣಾ!
‘ನಾ’ನಾರೆಂದರಿತಿಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣಾ!
ರಾಮನಾಮ ಬೇಕಿಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣಾ! (ಮಾ)
-ಯ, ಮಂತ್ರ, ಯಂತ್ರಕ್ಕಾಸೆ ನಾರಾಯಣಾ! (ಜಾ)
-ಣಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣಾ!!!

ಶ್ಯಾಮಾ! ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲರಾರಾಮಾ!

ಮಾಡುತಿಹ ಸೇವೆಯಾರಾಮಾ!
ನಿತ್ಯ, ನಿರ್ಮಲ ಭಾವಾರಾಮಾ! (ನಿ)
-ನ್ನಿಂದನ್ಯರಾರೀವರಾರಾಮಾ? (ಎ)
-ದೆ ಕರಗಿಪ ಮಾತಾರಾಮಾ! (ಗೊ)
-ಲ್ಲ ನೀನೆಲ್ಲರ ನಲ್ಲಾರಾಮಾ!
ರಾಘವನಾಗೈತಂದಾ ರಾಮಾ!
ರಾತ್ರಿ, ದಿನಾತ್ಮಾನಂದಾರಾಮಾ! (ಶ್ಯಾ)
-ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾರಾಮಾ!!!

ಚಪಲವಿಲ್ಲ ನಿನಗೇ!

ರಮಾತ್ಮನಾದವಗೇ!
ಕ್ಷ್ಯ ತಾನಾಗಿರ್ಪವಗೇ!
ವಿಶ್ವಬಂಧು ಶ್ರೀನಿಧಿಗೆ! (ನ)
-ಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಾಗಿರ್ಪವಗೇ!
ನಿಗಮಾಗಮಾತ್ಮನಿಗೇ!
ತ ಜನೋದ್ಧಾರನಿಗೇ! (ಹಂ)
-ಗೇ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಂಗೇ???

ಭಕ್ತರಾಗಿ ಕುಣಿದರೆಲ್ಲಾ! (ಶ)

-ಕ್ತ ಗುರುವಿನಡಿಯಲೆಲ್ಲಾ!
ರಾತ್ರಿ, ತಾಳ, ಮೇಳದಿಂದೆಲ್ಲಾ!
ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲೆಂದೆಲ್ಲಾ!
ಕುಡಿದೆವಮೃತವೆಂದೆಲ್ಲಾ! (ತ)
-ಣಿಯದುತ್ಸಾಹದಿಂದಂದೆಲ್ಲಾ!
ತ್ತನಾನಂದವಿದೆಂದೆಲ್ಲಾ! (ಮ)
-ರೆತು ದೇಹಭಾವವನೆಲ್ಲಾ! (ಬ)
-ಲ್ಲಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಲ್ಲಾ!!!

ನಿರಂಜನನಾ ಸಂಜೀವನಾ!

ರಂಗನಾಥಾನಂಗಪಿತನಾ!
ರಾ, ಜನ್ಮ ದುಃಖಾತೀತನಾ!
ರನಾರಾಯಣರೂಪನಾ!
ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಧಿಪನಾ!
ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾನಂದಾತ್ಮನಾ!
ಜೀವ, ದೇವ ಭಾವೈಕ್ಯಾತ್ಮನಾ! (ಭ)
-ವರೋಗವೈದ್ಯನೆಂಬೆನು ನಾ! (ನೀ)
-ನಾದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾ!!!

ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯ್ತು! (ರ)

ಕ್ಷಿಸಿದ ಗುರುದೇವನೆಂಬರಿವಾಯ್ತು!
ಗಾಡಿ ತನ್ನೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು! (ವ)
-ರ ವಕೀಲಗೇನು ಸಂಭಾವನೆಯಾಯ್ತು?
ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿಯ ಫಲದರಿವಾಯ್ತು!
ಗೆದ್ದೆ ನಾನೆಂಬೊಂದು ಸಂತೋಷವುಂಟಾಯ್ತು!
ಬಿಸಿಯೇರಿದ್ದ ತಲೆಗೆ ತಂಪುಂಟಾಯ್ತು! (ನೋ)
-ಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವುಂಟಾಯ್ತು!
ಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕ ಮುಖ ಪೆಚ್ಚಾಯ್ತು! (ಒ)
ಡೆಯನ ಲೀಲೆಯನ್ನರಿಯದಂತಾಯ್ತು!
ಯಾದವೇಂದ್ರನ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವಂತಾಯ್ತು! (ಆ)
-ಯ್ತು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಷ್ಟದಂತಾಯ್ತು!!!

ವರದಿಯೊಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ! (ಹೊ)

-ರಗಿನವರು ಹೋಗಲೆಂದಿದ್ದೆ!
ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನರುಹಿದ್ದೆ! (ತಾ)
-ಯೊಡಗೂಡಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ! (ತ)
-ಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸು ನೀನೆಂದಿದ್ದೆ!
ಮಯ ಸಾಧಿಸಲು ಕಾದಿದ್ದೆ!
“ಬೇಕು ಕಾಲ” ವೆನೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ! (ಏ)
-ಕೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೇಕೆಂದಿದ್ದೆ!
ದಿವ್ಯ ಚಿತ್ತದಂತಾಗಲೆಂದಿದ್ದೆ! (ಇ)
-ದ್ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನೆಂದೆದ್ದೆ!!!

ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮುಗಿಯದೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗದು!

ಜ ಕಳೆಯದೆ ಕದ ತೆರೆಯದು! (ಲು)
-ಬ್ಧತನ ಹೋಗದೆ ನಿಮ್ಮಡಿ ಸಿಗದು!
ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತದೆ ಬಟವಾಡೆಯಾಗದು!
ಗಿರಿಜೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗಿರೀಶಗಾಗದು!
ಮ, ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಯೋಗಾಗದು!
ದೆವ್ವ ಹೋಗದೆ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣಾಗದು!
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧನೆ ಸಾಗದು! (ವ್ರ)
-ಣ ಗುಣವಾಗದೆ ತ್ರಾಣ ಬರ್ಲಾರದು!
ಹೋಮ ನಡೆಯದೆ ಆರಾಮವಾಗದು! (ತ್ಯಾ)
-ಗವಿಲ್ಲದೆ ಯಾಗ ನಡೆಯಲಾರದು!
ದುಡುಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗದು!

ಅನುರೂಪನಾದ ವರನೆನಗಾರಪ್ಪಾ? (ಅ)

-ನುಭವವಿಲ್ಲದ ದೀನಬಾಲೆ ನಾನಪ್ಪಾ!
ರೂಪ, ಲಾವಣ್ಯಗಳೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ರಮಾರ್ಥದಭ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರ ಬೇಕಪ್ಪಾ!
ನಾನಾ ತರದಾಸೆಗಳಿರಬಾರದಪ್ಪಾ!
ರಿದ್ರ ತಾನಾದರೂ ಪರವಾಯಿಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ಸ್ತ್ರ, ಭೂಷಣಾದ್ಯಲಂಕಾರದಿಂದೇನಪ್ಪಾ? (ವಾ)
-ರ ಗುರುಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೊಳ್ಳೆಯದಪ್ಪಾ!
ನೆಲ, ಹೊಲ, ಮನೆಯಾಸೆ ನನಗಿಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ಗುನಗುತೊಡಗೂಡಿದ್ದರೆ ಸಾಕಪ್ಪಾ!
ಗಾನಾನಂದನಾಗಿದ್ದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಪ್ಪಾ!
ಮೇಶ, ಉಮೇಶರಂತಿದ್ದರಾನಂದಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನುರೂಪ ಕಾಣಪ್ಪಾ!!!

ಶಾರದೆಗಿಷ್ಟ ಚಂದನ ಬತ್ತಿ! (ಇ)

-ರಬೇಕವಳ ಸೇವೆಗಾಸಕ್ತಿ! (ತಂ)
-ದೆ, ತಾಯಿಯವಳೆಂಬುದೇ ಭಕ್ತಿ! (ಯೋ)
-ಗಿನಿಯವಳೇ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ! (ಕ)
-ಷ್ಟ ಪರಿಹರಿಸೀವಳು ಮುಕ್ತಿ!
ಚಂಪಕಾದಿ ಹೂಗಳೆಲ್ಲಾ ತೃಪ್ತಿ!
ಯೆಯಿಂದೆಲ್ಲಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ!
“ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ” ಅವಳೋಕ್ತಿ!
ಹು ಸುಂದರ ಅವಳಾಕೃತಿ! (ಬು)
-ತ್ತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾ ಮೂರ್ತಿ!!!

ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗೊಂದು ಗಂಡು ಕೂಸು!

ಹಾವೀರ ಮೂರುತ್ಯೆಂಬಾ ಕೂಸು!
ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ದುರುಂಧರಾ ಕೂಸು!
ಮಿಥಿಲೇಶಾತ್ಮಜೆಯಾತ್ಮಾ ಕೂಸು!
ಗೊಂಡಾರಣ್ಯದಗ್ರಗಣ್ಯಾ ಕೂಸು!
ದುರ್ಮದ ಮರ್ದನ ಧೀರಾ ಕೂಸು!
ಗಂಗಾಜಲ ಪಾನಾನಂದಾ ಕೂಸು! (ಬಿ)
-ಡುವಿಲ್ಲದ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತಾ ಕೂಸು! (ತ್ರಿ)
-ಕೂಟಾಚಲಾಚಲ ಪ್ರೇಮಾ ಕೂಸು! (ಲೇ)
-ಸು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಕೂಸು!!!

ಪರಮಾರ್ಥಾಭ್ಯಾಸವೇತಕ್ಕ? (ಪ)

-ರಮಾತ್ಮಾನುಗ್ರಹಾಗಲಿಕ್ಕೆ!
ಮಾಯಾ ಬಂಧನ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ! (ಅ)
-ರ್ಥಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಡ್ಡಿ ಇದಕ್ಕೆ! (ಲ)
-ಭ್ಯಾಲಭ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಐಹಿಕಕ್ಕೆ!
ಚ್ಚಿದಾನಂದಮರತ್ವಕ್ಕೆ!
ವೇದ, ವೇದಾಂತೋತ್ಪತ್ತ್ಯದಕ್ಕೆ!
ತ್ವಾರ್ಥದರಿವಾಗಲಿಕ್ಕೆ! (ಅ)
-ಕ್ಕೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಕ್ಕೆ!!!

ಅರಿತವನಿವನಾಗಬೇಕಂತೆ!

ರಿವಾಜೆಂಬುದರುದ್ದೇಶವಿದಂತೆ!
ನು, ಮನದಿಂದಿವ ಹೊರಗಂತೆ!
ರ ಸದ್ಗುರು ಸ್ವರೂಪವಿದಂತೆ!
ನಿತ್ಯ ನೇಮ, ನಿಷ್ಠೆಗಳಿದಕಂತೆ!
ರ್ಣಾಶ್ರಮದಾತಂಕವಿಲ್ಲವಂತೆ!
ನಾಮ, ರೂಪಾತೀತ ನಮ್ಮಾತ್ಮನಂತೆ! (ತ್ಯಾ)
-ಗ ಬುದ್ಧಿಯಿದರ ಸಾಧನೆಗಂತೆ!
ಬೇಕಿದಕೆ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗವಂತೆ! (ಏ)
-ಕಂಬರೇಶ್ವರಾ ದಿಗಂಬರನಂತೆ! (ಅಂ)
-ತೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿವನಂತೆ!!!

ಈ ದೇಹಕ್ಕಾವುದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ!

ದೇಹಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸುಖವಿಲ್ಲ!
ರಿಕೃಪೆಯಿಂದಾಗುತಿದೆ ಎಲ್ಲ! (ವಾ)
-ಕ್ಕಾಯಕ್ಕಂಟರಬಾರದು ನಾವೆಲ್ಲ! (ಸಾ)
-ವು, ನೋವಿದಕ್ಕೆಂದೆಂದೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ! (ಉ)
-ದಯಾಸ್ತ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ! (ತ)
-ಕ್ಕೂಳಿಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಿದೆಲ್ಲ!
ರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿಸದವನೇನಿಲ್ಲ! (ನ)
-ಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತಾವುದೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ!
ದ್ದರೀ ಸುಜ್ಞಾನ ದುಃಖವೇನಿಲ್ಲ! (ಬ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿದನೆಲ್ಲ!!!

ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಬರೀ ಎರಡಾಣೆ! (ನಿ)

-ನ್ನ ಮರೆಯದಿರಲ್ಕೆ ನನಗೊಂದಾಣೆ! (ನಿ)
-ಲ್ಲಿಸಲು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನಿನಗೊಂದಾಣೆ! (ಮಾ)
-ರು ಹೋಗದಿರ್ಲನ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದಾಣೆ! (ಸಾ)
-ವು, ನೋವ್ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೊಂದಾಣೆ!
ದುರ್ಬುದ್ಧ್ಯಾಗದಿರಲ್ಕೆ ನನಗೊಂದಾಣೆ!
ಲಾನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೊಂದಾಣೆ!
ರೀತ್ಯುತ್ತಮಾಗಿರಲ್ಕೆ ನನಗೊಂದಾಣೆ!
ಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಪಾಡಲ್ಕೆ ನಿನಗೊಂದಾಣೆ! (ವ)
-ರಗುರು ದಾಸಾಗಲ್ಕೆ ನನಗೊಂದಾಣೆ! (ಓ)
-ಡಾಟಗಳೋಡಿಸಲ್ಕೆ ನಿನಗೊಂದಾಣೆ! (ಹೊ)
-ಣೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆನಲ್ಕೊಂದಾಣೆ!!!

ರಂಗರಾಜಾ ಸಾರಂಗ ರಾಜಾ!

ಡಿ ವಾದ ಬೇಡೆಂಬಾ ರಾಜಾ!
ರಾಜ್ಯಭಾರ ಕೈಕೊಂಬಾ ರಾಜಾ!
ಜಾತಿ, ಮತ ಒಂದೆಂಬಾ ರಾಜಾ!
ಸಾಮ, ದಾನ ಬೇಕೆಂಬಾ ರಾಜಾ!
ರಂಗು ಭೇದವೇಕೆಂಬಾ ರಾಜಾ!
ಣಾಧಿಪ ನಾನೆಂಬಾ ರಾಜಾ!
ರಾಗ, ದ್ವೇಷ ಸಾಕೆಂಬಾ ರಾಜಾ! (ರಾ)
-ಜಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ರಾಜಾ!!!

ಉಂಬಲಾರದಾಗಾಹಾರಂಬಲಿ!

ಡವರ ಪ್ರಾಣಾಧಾರಂಬಲಿ!
ಲಾಭದಾಯಕ ರೋಗಿಗಂಬಲಿ!
ಕ್ತದೋಟಕ್ಕನುಕುಲಂಬಲಿ!
ದಾನವಾಗಲನುದಿನಂಬಲಿ!
ಗಾಯ ಮಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಂಬಲಿ!
ಹಾಯಾಗಿರುವುದೂಟಕ್ಕಂಬಲಿ!
ರಂಗಗಾನಂದ ಮೊಸರಂಲಲಿ!
ಲವೆಲ್ಲರಿಗೀವುದಂಬಲಿ! (ಮಾ)
-ಲಿಕ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಂಬಲಿ!!!

ಸರಳ ಜೀವನ ಪರಮ ಸುಖ! (ಒ)

-ರಳು ಕುಳಿಯನ್ನ ಚರಮ ಸುಖ! (ಬಾ)
-ಳ ನೇತ್ರನ ಗಾನ ಪರಮ ಸುಖ!
ಜೀನನ ವಾಗ್ದಾನ ಚರಮ ಸುಖ!
ರ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಪರಮ ಸುಖ!
ಶ್ವರಾಭಿಮಾನ ಚರಮ ಸುಖ!
ಯೋನಿಧಿ ಪಾನ ಪರಮ ಸುಖ!
ಕ್ತಾಂಬುಧಿ ಸ್ನಾನ ಚರಮ ಸುಖ! (ಅ)
-ಮರತ್ವ ಸಾಧನ ಪರಮ ಸುಖ! (ಆ)
-ಸುರೀ ಸಂವಿಧಾನ ಚರಮ ಸುಖ! (ಸ)
-ಖ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪರಮ ಸುಖ!!!

ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಹುಳಿಯನ್ನ ದಾನ! (ಹ)

-ಸಿದವರಿಗುತ್ತಮಾನ್ನ ದಾನ!
ಬೇಸರವಿಲ್ಲದಾಗಲೀ ದಾನ! (ನಾ)
-ಳೆಯೆನ್ನದೆ ಆಗಲೀಗಾ ದಾನ!
ಹುಚ್ಚಾಟ, ಕಚ್ಚಾಟಕ್ಕಲ್ಲಾ ದಾನ! (ಬಾ)
-ಳಿನ ಜೀವಾಳವಿದೊಂದೇ ದಾನ!
ಜ್ಞಪುರುಷಗೆ ತೃಪ್ತೀ ದಾನ! (ಉ)
-ನ್ನತಾತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೇಕೀ ದಾನ!
ದಾರಿ ಗುರು ಸನ್ನಿಧಿಗೀ ದಾನ! (ದಾ)
-ನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಮೃತಾನ್ನ!!!

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕರೆಯ ಕುಣಿತ!(ಅ)

-ಕ್ಕಪಕ್ಕವ ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಕುಣಿತ!
ನಶ್ಯುದ್ಧಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಕುಣಿತ! (ಚೊ)
-ಕ್ಕಮಾತು, ತಕ್ಕ ಹಾಡಿನ ಕುಣಿತ! (ತ)
-ಳಮಳವಿಲ್ಲದಮಲ ಕುಣಿತ! (ಅ)
-ಕ್ಕತಂಗಿಯರು ನಾವೆಂಬ ಕುಣಿತ! (ಬೆ)
-ರೆತೊಮ್ಮತದಿ ಕುಣಿದ ಕುಣಿತ! (ನ)
-ಯ ವಿನಯ ಭಾವಮಯ ಕುಣಿತ!
ಕುತಂತ್ರಲ್ಲದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕುಣಿತ! (ಕು)
-ಣಿ ಕುಣಿದಾವೇಶ ತಂದ ಕುಣಿತ! (ಪಿ)
-ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗರ್ಪಿತ!!!

ಜಿನನಾಗು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾಗು! (ಮ)

-ನ ಬಂದಂತಾಡದಿರ್ಪವನಾಗು! (ಹೀ)
-ನಾಚಾರಾಚರಿಸದವನಾಗು!
ಗುಡಿಯೊಡೆಯನ ದಾಸನಾಗು!
ಜಿಹ್ವಾ ಚಾಪಲ್ಯ ಬಿಟ್ಟವನಾಗು! (ಜಾ)
-ತೇಂದ್ರಿಯದಧಿನಾಥ ನೀನಾಗು! (ನಿ)
-ದ್ರಿಸಿ ಕಾಲ ಕೊಲ್ಲದವನಾಗು! (ಭ)
-ಯ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವಸಂಪನ್ನನಾಗು!
ನಾಮಜಪ ಮಾಡುವವನಾಗು! (ಮ)
-ಗು ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗು!!!

ಬರುವುದೇ ಬಹಳಪರೂಪ! (ಇ)

-ರುವುದಾಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟನುತಾಪ! (ಅ)
-ವುದರಿಂದಾಗುವುದೀ ಸಂತಾಪ?
ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತ್ಯಾಯ್ತು ತಾಪ!
ಯಲಾಯಿತಿಲ್ಲಾ ಪರಿತಾಪ!
ತ್ತಿಕೊಂಡಿತಾ ಹೃದಯ ದೀಪ! (ಬೆ)
-ಳಗುತಿಹನಾ ಶ್ರೀರಂಗಾಧಿಪ!
ಲಾಯನ ಮಾಡುತಿದೆ ಪಾಪ!
ರೂಪ ನೋಡಿ ಓಡಿತೆಲ್ಲಾ ಕೋಪ!
ತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ದೀಪ!!!

ಅನ್ಯೋನ್ಯನುಕಂಪವಿರಬೇಕು! (ಮಾ)

-ನ್ಯೋಪದೇಶ ಕೇಳುತ್ತಿರಬೇಕು! (ಅ)
-ನ್ಯ ದೂಷಣೆ ಮಾಡದಿರಬೇಕು! (ಅ)
-ನುದಿನಾಭ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು!
ಕಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಓಡದಿರಬೇಕು!
ರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು!
ವಿಚಾರಶೀಲನಾಗಿರಬೇಕು! (ವ)
-ರ ಗುರು ಸೇವಾಳಾಗಿರಬೇಕು!
ಬೇಗನೇ ತನ್ನೂರು ಸೇರಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪರಾಕು!!!

ಗುರುವಾಯೂರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ! (ತೋ)

-ರುವನಾಪ್ತ ಭಕ್ತಗಾ ಕೃಷ್ಣ!
ವಾತಾವರಣಾನಂದಾ ಕೃಷ್ಣ! (ವಾ)
-ಯೂರ್ಧ್ವಗತಿಯಲ್ಲಿರ್ಪಾ ಕೃಷ್ಣ! (ಊ)
-ರದೀ ದೇಹವಲ್ಲಿರ್ಪಾ ಕೃಷ್ಣ! (ಅ)
-ಲ್ಲಿಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾದಿರ್ಪಾ ಕೃಷ್ಣ!
ಶ್ರೀಗುರು ತಾನಾಗಿರ್ಪಾ ಕೃಷ್ಣ!
ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ಪಾ ಕೃಷ್ಣ! (ಕೃ)
-ಷ್ಣ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ!!!

ದೇಹವಿದೆಲ್ಲಾ ದೇವರ ಗುಡಿ!

ರಿ, ಹರ, ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೀ ಗುಡಿ!
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಗೀ ಗುಡಿ!
ದೆವ್ವಾದಿಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಗುಡಿ! (ಎ)
-ಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥಗಳ ಸಂಗಮಾ ಗುಡಿ!
ದೇಶ, ವಿದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಗುಡಿ! (ಅ)
-ವರವರಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗೀ ಗುಡಿ! (ವ)
-ರಗುರು ಕೃಪೆಯೆಲ್ಲರ್ಗಿ

ಗುಡಿ!
ಗುಟ್ಟದರಿತಗಿನ್ನಾವ ಗುಡಿ? (ನೋ)
-ಡಿಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಗುಡಿ!!!

ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ತಂದಿಟ್ಟರಾಯ್ತೇನು? (ಅ)

-ದಿಟ್ಟು ಕಡ್ಡಿ ಪೊಟ್ಣವಿಡಬೇಡ್ವೇನು? (ದಾ)
-ನವಿಲ್ಲದ ಧನವೆಷ್ಟಿದ್ದರೇನು?
ರ್ಮಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವಿರದಾಗ್ವುದೇನು? (ಬ)
-ಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ಕದ ಠೇವಣಾತಿಯಿಂದೇನು?
ತಂದೆಗೆದುರಾಡ್ವ ಮಗನಿಂದೇನು?
ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದಗೆ ಸಿಟ್ಟಿರ್ಬಹುದೇನು? (ಪ)
-ಟ್ಟ ಹೋದ ಮೇಲಟ್ಟಹಾಸದಿಂದೇನು?
ರಾಗ, ದ್ವೇಷಾಸಕ್ತ ವಿರಕ್ತನೇನು? (ಆ)
-ಯ್ತೇನು ಸಾರ್ಥಕವೀ ಜನ್ಮದಿಂದೇನು? (ನಾ)
-ನು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲ್ಲವೇನು???

ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬ ನಾಯಣ್ಣ! (ನಿ)

-ನ್ನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲೆಂಬ ನಾಯಣ್ಣ!
ಕೆಟ್ಟವನೆಂದೆನ್ನಟ್ಟದಿರೆಂಬ ನಾಯಣ್ಣ!
ಜ್ಜೆ ನನಗೇನು ನಿನ್ನಲ್ಲೆಂಬ ನಾಯಣ್ಣ!
ದಾ ನಿನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೆಂಬ ನಾಯಣ್ಣ!
ನಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿಹೆ ನಾನೆಂಬ ನಾಯಣ್ಣ!
ಮಾತುಕತೆ ಬಾರದೆನಗೆಂಬ ನಾಯಣ್ಣ! (ಓ)
-ಡ್ಬೇಕು ನಿನ್ನಾಜ್ಞೆಯಾದಾಗಾನೆಂಬ ನಾಯಣ್ಣ!
ಕೆಂಗಣ್ಣನ ದಾಸದಾಸಾನೆಂಬ ನಾಯಣ್ಣ!
ನಶಂಕರಿ ನನ್ನಮ್ಮನೆಂಬ ನಾಯಣ್ಣ!
ನಾನು, ನೀನೆಂಬವರಲ್ಲಾನೆಂಬ ನಾಯಣ್ಣ!
ಮಪಿತನೇ ನನ್ನಯ್ಯನೆಂಬ ನಾಯಣ್ಣ! (ಅ)
-ಣ್ಣ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದೆಂಬ ನಾಯಣ್ಣ!!!

ಆಕಾಶದಲ್ಲೇನು ನೋಡುತ್ತೀ? (ಸಾ)

-ಕಾರಾತ್ಮನ ನೋಡು ಕತ್ತೆತ್ತೀ! (ದೇ)
-ಶ ದೇಶಾಧೀಶಾತೆಂಬ ಖ್ಯಾತೀ!
ಯಾಂಬುಧಿಯೆಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತೀ! (ಸೊ)
-ಲ್ಲೇನಿಲ್ಲದೆ ನೋಡೆಂಬ ಪ್ರೀತೀ! (ಅ)
-ನುಪಮಾತ್ಮ ನಾನೆಂಬ ಜ್ಯೋತೀ!
ನೋವಿಗಂಜಬೇಡಂಬ ರೀತೀ! (ಕಂ)
-ಡು ಧನ್ಯ ತಾನಾದ ಮಾರುತೀ! (ಇ)
-ತ್ತೀ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಕೃತೀ!!!

ಸೇವಾವಕಾಶವಿದೆಯೇನು? (ಭಾ)

-ವಾವೇಶ ನಿನಗಿದೆಯೇನು? (ನೀ)
-ವನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕದನ್ನು!
ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀನಾಗಿಹೆಯೇನು?
ಕ್ತಿ ಬೇಕೆಂದರೆ ತಪ್ಪೇನು?
ವಿರಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ನೀನು! (ತಂ)
-ದೆ ನಿನಗರುಹಲಾನೇನು? (ತಾ)
-ಯೇ ಕಾಯೆನುತೆರಗು ನೀನು! (ನಾ)
-ನು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಾನು!!!

ಶ್ರೀಕಂಠಾ! ನೀಲಕಂಠಾ!! ಬಾ ನೆಂಟಾ!!!

ಕಂಠಾಭರಣಗಳ ತೊಟ್ಟು ಬಾ ನೆಂಟಾ!
ಠಾವಾಗಿಹ ಕೈಲಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ನೆಂಟಾ!
ನೀನಿಲ್ಲದಿನ್ಯಾರೂ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಾ ನೆಂಟಾ!
ಯಗೊಳಿಸೆನ್ನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾ ನೆಂಟಾ!
ಕಂಪಿಸುತಿಹೆ ಭವದಲ್ಲಿ ಬಾ ನೆಂಟಾ!
ಠಾವೆನಗೆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದ ಬಾ ನೆಂಟಾ!
ಬಾಲೇಂದುಧರ ಗಂಗಾಧರ ಬಾ ನೆಂಟಾ!
ನೆಂಟ, ಭಂಟ, ಶ್ರೀಶಿಥಿಕಂಠ ಬಾ ನೆಂಟಾ! (ಊ)
-ಟಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ಬಾ ನೆಂಟಾ!!!

ನಾನೇನು ಮಾಡುತಿಹೆನೆಂದರಿಯದಿಹೆ!

ನೇಮದಂತೇಕಿಂದಿಲ್ಲಾನೆಂದರಿಯದಿಹೆ! (ತ)
-ನು ಸ್ಥಿತಿಯೆಂತಿಹುದೆಂದಾನರಿಯದಿಹೆ!
ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡೋಣವೆಂದಿರುತಿಹೆ! (ನೋ)
-ಡುವುದೇನಾಡುವುದೇನೆಂದಾನಿರುತಿಹೆ!
ತಿಳಿದದ್ದಾಚರಿಸುತ್ತಾನಂದದಿಂದಿಹೆ!
ಹೆಚ್ಚುನಾನೆಂಬಹಂಕಾರವಿರದಂತಿಹೆ!
ನೆಂಟ, ಭಂಟ, ಯಾದವನಾಗಿಹನೆಂದಿಹೆ!
ಯಾಮಯ ದತ್ತನೆಂದಾನಂದವಾಗಿಹೆ! (ಪ)
-ರಿಪರಿಯೂಟವನುಂಡುನ್ಮತ್ತನಾಗಿಹೆ!
ಮನಯ್ಯ ನಾನೆಂಬಾನಂದದಿಂದಾನಿಹೆ!
ದಿಟವಿದೆಲ್ಲರಿಗರಿವಾಗ್ಬೇಕೆಂದಿಹೆ! (ಇ)
-ಹೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಶಿವಾನೆಂದಿಹೆ!!!

ನಾರಿಯಂಗ ರಂಗು ರಂಗ!

ರಿಪು ಸಂಘ ಭಂಗ ರಂಗ! (ಸ್ವ)
-ಯಂಭು ಅಂಗನಂಗ ರಂಗ! (ಲಿಂ)
-ಗದಂಗ ಸಂಗಮ ರಂಗ!
ರಂಗನಂಗ ಪ್ರೇಮ ರಂಗ!
ಗುರು ದತ್ತೋತ್ಪತ್ತೀ ರಂಗ! (ಸಾ)
-ರಂಗಾಂಗ ಛಾಯಾಂತರಂಗ! (ರಂ)
-ಗ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಂಗ!!!

ಅಗಲಿಹೋದಳೆಮ್ಮ ತುಳಸಿ! (ಸಂ)

-ಗಡಿಗಳಾಗಿದ್ದಳಾ ತುಳಸಿ! (ಮ)
-ಲಿನ ವಾಸನಾ ಶೂನ್ಯಾ ತುಳಸಿ!
ಹೋಗಿ ಸೇರ್ದಳಾಣ್ಮನಾ ತುಳಸಿ!
ತ್ತಾತ್ರೇಯ ಭಕ್ತಳಾ ತುಳಸಿ! (ಸೆ)
-ಳೆದಳೆಲ್ಲರ ಮನಾ ತುಳಸಿ! (ಅ)
-ಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಳೆಲ್ಲರ್ಗಾ ತುಳಸಿ! (ಮಾ)
-ತು ಬಿಟ್ಟರುತಿದ್ದಳಾ ತುಳಸಿ! (ತ)
-ಳಮಳ ರಹಿತಳಾ ತುಳಸಿ! (ದಾ)
-ಸಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತುಳಸಿ!!!

ಬರಡಾಗಿ ಬಯಸಬೇಡ! (ನೆ)

-ರವಿದ ಕಳಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡ! (ಓ)
-ಡಾಡಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಬೇಡ!
ಗಿರೀಶನ ಮರೆಯಬೇಡ!
ಸವನ ತಾತ್ಸಾರಬೇಡ! (ಜ)
-ಯವಹುದು ಸಂದೇಹಬೇಡ!
ತಿ, ಪತಿ ಬೇರೆನಬೇಡ!
ಬೇಕೀ ಐಕ್ಯ! ಅಸಡ್ಡೆ ಬೇಡ! (ಗಂ)
-ಡ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಡ!!!

ಮಾಡುವವರಾಡುವುದಿಲ್ಲಾ! (ಆ)

-ಡುವವರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲಾ! (ಅ)
-ವರಿವರಂದು ಫಲವಿಲ್ಲಾ!
ರ ಗುರುಚಿತ್ತದಂತೆಲ್ಲಾ! (ಹಾ)
-ರಾಡುವರಿದರಿಯದೆಲ್ಲಾ! (ಗು)
-ಡುಗುವರು ಕ್ರೋಧದಿಂದೆಲ್ಲಾ (ನೋ)
-ವು ಹೋದೀತೇನಿದರಿಂದೆಲ್ಲಾ?
ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರೆಲ್ಲಾ! (ಬ)
-ಲ್ಲಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಲ್ಲಾ!!!

ಸಲಹೆ ಕೇಳಿ ಛಲ ಫಲವೇನು? (ಕ)

-ಲಕಿದ ಮನ ಮೌನವಾಗ್ವುದೇನು?
ಹೆಸರಿಟ್ಟಡ್ಡಹೆಸ್ರು ಕೂಗ್ವುದೇನು?
ಕೇರದಕ್ಕಿಯನ್ನ ಮಾಡುವುದೇನು? (ಗಾ)
-ಳಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆದೆಯೊಡ್ದುವುದೇನು?
ತ್ರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುವುದೇನು? (ಬಾ)
-ಲಕರ ಬಲಾತ್ಕರುಸುವುದೇನು?
ಲ, ವೃಕ್ಷ ಕತ್ತರಿಸುವುದೇನು?
ಜ್ಜೆ ಲಲನೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದೇನು?
ವೇದಾಭ್ಯಾಸ ವಿಪ್ರ ಬಿಡುವುದೇನು? (ಏ)
-ನು? ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೃತನೇನು???

ನಾಟಕದ ನನ್ನ ಈ ಹುಚ್ಚು! (ನ)

-ಟಕೂಟಕ್ಕನಿವಾರ್ಯ ಕಿಚ್ಚು!
ಲ್ಪನಾತೀತವೆನ್ನಾ ಹುಚ್ಚು!
ಹಿಸುವುದೆಲ್ಲವಾ ಕಿಚ್ಚು!
ಗಿಸುವುದೆನ್ನನಾ ಹುಚ್ಚು! (ಮು)
-ನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕಾ ಕಿಚ್ಚು!
ರೇಳು ಲೋಕದಾಟಾ ಹುಚ್ಚು!
ಹುಟ್ಟು, ಸಾವುಗಳೂಟಾ ಕಿಚ್ಚು! (ಕಿ)
-ಚ್ಚು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಚ್ಚು!!!

ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಬೇಕೊಂದು ತೈಲಾ ತಲೆಗೆ! (ಹ)

-ಸಿಯಾಮಲಾದಿಯಿಂದಾದಚ್ಚ ತೈಲಾ ತಲೆಗೆ!
ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹುಚ್ಚಾ ತಲೆಗೆ! (ಕಿ)
-ಚ್ಚಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಾ ಹುಚ್ಚಾ ತಲೆಗೆ!
ದಾಶರಥಿಯ ನಾಮಾಮಲ ತೈಲಾ ತಲೆಗೆ! (ಹ)
-ಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ತಿಕ್ಕಬೇಕಿದಾ ತಲೆಗೆ!
ಬೇರಿನ್ನೇನಿದಕ್ಕಿಂತುತ್ತಮವಿಲ್ಲಾ ತಲೆಗೆ!
ಕೊಂಚವೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದಿದು ಆ ತಲೆಗೆ!
ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆಂದೆಂದಿಗೂ ಬಾರದಾ ತಲೆಗೆ!
ತೈಲಾಭ್ಯಂಜನದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತಾ ತಲೆಗೆ! (ಕೈ)
-ಲಾಸಪತಿಯುಪಯೋಗಿಪನಿದಾ ತಲೆಗೆ!
ನ್ನ ಸತಿಗೂ ಬೇಕಿದನುದಿತಾ ತಲೆಗೆ! (ಕ)
-ಲೆತೊಂದಾಗಿರಲು ಸದಾ ಬೇಕಿದಾ ತಲೆಗೆ! (ಬೇ)
-ಗೆ ಶಾಂತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾ ತಲೆಗೆ!!!

ಶ್ರೀರಂಗ ಬರಬೇಕು ಮನೆಗೆ!

ರಂಗನೊಡನಾಟ ಬೇಕೆನಗೆ! (ಅಂ)
-ಗಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನವಗೆ!
ರಬಾರದೇಕವನೆಡೆಗೆ? (ವ)
-ರ ಸೇವೆ ಮಾಡು ನೀನಲ್ಲವಗೆ!
ಬೇಕು, ಬೇಡೆನ್ನದಾ ರಂಗನಿಗೆ!
ಕುಲ, ಗೋತ್ರ ಕೇಳದಾ ಸ್ವಾಮಿಗೆ!
ನಶ್ಯುದ್ಧಿಯಾಗ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ! (ಮ)
-ನೆ ನಿನ್ನ ಮನವಾಗಲವಗೆ! (ನೆ)
-ಗೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಡಿಗೆ!!!

ಅರಿ ವಾಯುಗಳಿಗೆ ಶ್ಯಾಮನ ಹರಿ ವಾಯು! (ಜೀ)

-ರಿಕಾದಿ ರಸಾಯನ ನಾಮದಾ ಹರಿ ವಾಯು!
ವಾತ, ಪಿತ್ಥ ಕತ್ತರಿಪಾ ದಿವ್ಯ ಹರಿ ವಾಯು!
ಯುಕ್ತೌಷಧ ಜಠರ ವ್ಯಾಧಿಗೀ ಹರಿ ವಾಯು!
ಗನಾದ್ಯೆಲ್ಲಾ ಲೋಕ ವ್ಯಾಪಕಾ ಹರಿ ವಾಯು! (ಆ)
-ಳಿನಿಂದರಸರ ಪರ್ಯಂತವಾ ಹರಿ ವಾಯು! (ಹ)
-ಗೆತನದ ರೋಗ ವಿನಾಶಕ್ಕೀ ಹರಿ ವಾಯು!
ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಮನಮೋಹನಾ ಹರಿ ವಾಯು!
ಲ ನಿರ್ಮೂಲನಕ್ಕುಪಕಾರೀ ಹರಿ ವಾಯು!
ರ, ನಾರಿಯರಿಗೆಲ್ಲಾಧಾರೀ ಹರಿ ವಾಯು!
ರಿ, ಹರ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಹರಿ ವಾಯು! (ಗಿ)
-ರಿ, ನದಿ, ಕರಿ, ತುರಗವೆಲ್ಲಾ ಹರಿ ವಾಯು! (ಭ)
-ವಾಬ್ಧಿ ತಾರಕಾ, ಸುಖಕಾರಕಾ ಹರಿ ವಾಯು! (ಆ)
-ಯುರ್ವೇದಾತ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಹರಿ ವಾಯು!!!

ಅಂದಿನ ಸುಲ್ತಾನನ ಪಟ್ಟಣವೆಂತಿತ್ತು? (ಇಂ)

-ದಿನ ಅದರ ರೂಪ ಮಾರ್ಪಾಟವೆಂತಾಯ್ತು?
ನ್ನದೆಂಬಹಂಕಾರವೇನುಳಿದಂತಾಯ್ತು?
ಸುತ್ತಲಿದ್ದೆತ್ತರದ ಕೋಟೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು! (ಸು)
-ಲ್ತಾನನರಮನೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು!
ಗರದಂದಿನ ಶೋಭೆ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ಹೋಯ್ತು!
ಗಾರಿ, ನೌಬತ್ತಿನ ಸದ್ದಿಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು!
ರಿಪರಿಯಾಟ, ನೋಟಗಳಿಲ್ಲದಾಯ್ತು! (ಪ)
-ಟ್ಟದಾನೆ, ಕುದುರೆಯೋಡಾಟ ನಿಂತತಾಯ್ತು! (ರ)
-ಣದುಂದುಭಿಯಾರ್ಭಟಕ್ಕೆಡೆಯಿಲ್ಲದಾಯ್ತು! (ಹಾ)
-ವೆಂದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹಗ್ಗವಾಗಿ ಚೂರಾದಂತಾಯ್ತು!
ತಿರುಗುವಾ ಕಾಲಚಕ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲಾಹುತ್ಯಾಯ್ತು! (ಸೊ)
-ತ್ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮನುಳಿದಂತಾಯ್ತು!!!

ನಿನಗೂಟ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನೇಕೆ ನೀರು ತಂದಿಟ್ಟೆ?

ನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನಿನಗೂ ಬೇಕೆಂದದಿಟ್ಟೆ!
ಗೂಢವಿದರಿತು ಸೇವೆ ಸಾಗಬೇಕೆಂದದಿಟ್ಟೆ! (ಆ)
-ಟ, ನೋಟವೆಲ್ಲಾ ಪಾಠವಾಗಬೇಕೆಂದದನಿಟ್ಟೆ!
ಕೊರತೆ ಗೌರವಕ್ಕದೆಂಬುದು ಹೋಗಲೆಂದಿಟ್ಟೆ! (ಕೆ)
ಟ್ಟಾಚಾರ, ವಿಚಾರವಿರಬಾರದೆಂದು ತಂದಿಟ್ಟೆ!
ಮನಾರ್ಹವಾಗಬೇಕು ನಡೆ, ನುಡಿಯೆಂದಿಟ್ಟೆ!
ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪ ಸಕಲವೆಂದು ತಂದಿಟ್ಟೆ!
ನೇಮ, ನಿಷ್ಠೆಗಳಲ್ಲಿದೂ ಸೇರಿದೆಂದು ತಂದಿಟ್ಟೆ!
ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲರೂ ಶಿಷಾರಾಗಲೆಂದಿಟ್ಟೆ!
ನೀಚೋಚ್ಛ ಭಾವವಿಲ್ಲದಾತ್ಮೀಯರಾಗಲೆಂದಿಟ್ಟೆ!
ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಕ್ಕಿದೆಂಬ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಂದಿಟ್ಟೆ!
ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಸೇವೆಯೆಂಬಾನಂದದಿಂದ ತಂದಿಟ್ಟೆ!
ದಿವ್ಯ ಜೀವನಾದರ್ಶವಿದೆಂದರಿತು ತಂದಿಟ್ಟೆ! (ಬ)
-ಟ್ಟೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮನದಿದೆಂದು ತಂದಿಟ್ಟೆ!!!

ಕರೆದರೂ ಕೇಳಿಸದದೇಕೆ? (ಬೇ)

-ರೆಲ್ಲಗೋ ಮನಸ್ಸು ಹೋದುದಕೆ!
ರ್ಶನಾಸಕ್ತಿ ಕುಂದಿದುದಕೆ! (ಬೇ)
-ರೂರ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಾದುದಕೆ!
ಕೇಶವ ಧ್ಯಾನ ನಿಂತದುದಕೆ! (ಗಾ)
-ಳಿ ಗೋಪುರಕ್ಕಾಸೆಯಾದುದಕೆ!
ಜ್ಜನ ಸಂಗ ಸಾಕಾದುದಕೆ!
ಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲಾದುದಕೆ!
ದೇಹ ಮೋಹಧಿಕವಾದುದಕೆ! (ಏ)
-ಕೆ? ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗನ್ಬೇಕೆ???

ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟವ ದ್ವೇಷ ಬಿಟ್ಟಾನು! (ಪೈ)

-ಸೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟವ ಮತಿ ಕೆಟ್ಟಾನು! (ನಂ)
-ಬಿಗೆ ಇಟ್ಟವ ಸುಖ ಪಟ್ಟಾನು! (ಕೊ)
-ಟ್ಟಣವಿಟ್ಟವ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಾನು!
ಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟವ ರೇಶ್ಮೆ ಉಟ್ಟಾನು! (ಉ)
-ದ್ವೇಗ ಸುಟ್ಟವ ಭೋಗ ಬಿಟ್ಟಾನು! (ವಿ)
-ಷವನ್ನಿಟ್ಟವ ಕೆಟ್ಟು ಹುಟ್ಯಾನು!
ಚಿತ್ತಗೊಟ್ಟುವ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಯಾನು! (ಕೆ)
-ಟ್ಟಾಳ್ಗಳಿಟ್ಟವ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಾನು! (ಮ)
-ನು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೋತ್ಕೃಷ್ಟಾನು!!!

ಬಂತು ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕಾಹ್ವಾನೆ! (ನಿಂ)

-ತು ಹೋಯಿತನಾರೋಗ್ಯ ಸೂಚನೆ!
ದೇಹಕ್ಕಾಯ್ತು ವಿಮಾನ ಚಲನೆ!
ರವಿತ್ತಳು ಬಾಲಾ ಲಲನೆ! (ನ)
-ರ ಗಾಯಕಗಾಯ್ತು ಸಂಭಾವನೆ!
ನಾಮ ಸಂಗೀತ ಕಲೋಪಾಸನೆ!
ಹಿಮೆಯಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ! (ವಾ)
-ಕ್ಕಾಯ, ಮನಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ವಿಮೋಚನೆ! (ಆ)
-ಹ್ವಾನೆ, ಗುರುವಿನಾಜ್ಞಾ ಪಾಲನೆ! (ಎ)
-ನೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ ನೆನೆ!!!

ವಿಜಯ ಧ್ವಜವೆತ್ತೋ ತ್ಯಾಗರಾಜ!

ಯ ತಾರಾನಾಥನ್ನೋ ತ್ಯಾಗರಾಜ! (ಜ)
-ಯ ಗುರುಪಾದಕ್ಕನ್ನೋ ತ್ಯಾಗರಾಜ! (ಮ)
-ಧ್ವ, ಶಂಕರರೊಂದನ್ನೋ ತ್ಯಾಗರಾಜ!
ಗನ್ನಾಥನೊಬ್ಬನ್ನೋ ತ್ಯಾಗರಾಜ! (ನಾ)
-ವೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮನ್ನೋ ತ್ಯಾಗರಾಜ! (ಹ)
-ತ್ತೋ! ರಜತಾದ್ರಿಯನ್ನೋ ತ್ಯಾಗರಾಜ!
ತ್ಯಾಗೀಶನ ನೋಡನ್ನೋ ತ್ಯಾಗರಾಜ!
ತಿದಾತನಾನ್ನೋ ತ್ಯಾಗರಾಜ!
ರಾ

, ದಿನ, ಹಾಡನ್ನೋ ತ್ಯಾಗರಾಜ! (ನಿ)
-ಜ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ತ್ಯಾಗರಾಜ!!!

ನಿನಗಾವ ಜಾಗ ಹಿತವಪ್ಪಾ?

ನಗಾ ಜಾಗೀ ಜಾಗೆಂದಿಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದ ಜಾಗವಾವುದಪ್ಪಾ? (ಪ)
-ವನನಿಗಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾನಪ್ಪಾ!
ಜಾಗೃತ್ತಾದ್ಯವಸ್ಥಾತೀತಾನಪ್ಪಾ!
ಮನಾಗಮನ ರಹಿತಪ್ಪಾ!
ಹಿತಾಹಿತ ನನಗೇನಿಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ನುವಿನಾಟಶಾಶ್ವತವಪ್ಪಾ! (ಜೀ)
-ವನೆನಿಸಿಹೆನಿದರಿಂದಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾದ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರಾಡ ಬೇಡಿರೋ! (ಅ)

-ಬ್ಬರಾರ್ಭಟವ ಸಾಕು ಮಾಡಿರೋ! (ವ)
-ರ ಗುರುಧ್ಯಾನ ಸದಾ ಮಾಡಿರೋ!
ನೊಸಲ್ಗಣ್ಣನೇ ಗುರು ಕಾಣಿರೋ! (ಇ)
-ಬ್ಬರಣುಗರಂತಿದ್ದುಕ್ಕೊಳ್ಳಿರೋ!
ರಾಗ, ದ್ವೇಷಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಿಡಿರೋ! (ಒ)
-ಡಲಿದದಕಾಗ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿರೋ!
ಬೇಗ್ಬೇಗ್ಬಂದು ಶ್ರೀಪಾದ ಸೇರಿರೋ! (ಹಾ)
-ಡಿ ಹರಿನಾಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರೋ! (ಸೇ)
-ರೋ, ಜೈ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ್ನಿರೋ!!!

ಈ ಕರೀ ಡಬ್ಬದಲ್ಲೇನಿದೆ ಹೇಳೇ!

ಣ್ಣು, ಕಿವಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಇವೆ ಕೇಳೇ! (ಆ)
-ರೀ ರೀತಿ ಮಾಡಿದವರೆಂದು ಹೇಳೇ! (ಕ)
-ಡಲಶಯನನ ತನುಜ ಕೇಳೇ! (ಒ)
-ಬ್ಬನಿದೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳೇ! (ಅ)
-ದವನಿಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲ ಕೇಳೇ! (ಎ)
-ಲ್ಲೇನಿನ್ನೇನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳೇ! (ಅ)
-ನಿತ್ಯ ಚರಾಚರವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೇಳೇ! (ತಂ)
-ದೆ, ತಾಯಿ ನಮಗವ ತಾನೇ ಹೇಳೇ!
ಹೇಳಲೇನವನೇ ಸರ್ವವೂ ಕೇಳೇ! (ಹೇ)
-ಳೇ, ಜೈ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೆಂದು ಬಾಳೇ!!!

ಪಾರಿತೋಷಕ ಬೇಕೇನಯ್ಯಾ? (ಹ)

-ರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಯ್ಯಾ! (ನಿಂ)
-ತೋ, ಕೂತೋ ಸದಾ ಜಪಿಸಯ್ಯಾ! (ವಿ)
-ಷಯಾಸಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಯ್ಯಾ!
ರ್ತವ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಯ್ಯಾ!
ಬೇಕು ಸದ್ಗುರು ಕೃಪೆಯಯ್ಯಾ!
ಕೇಡೆಣಿಸಬೇಡನ್ಯರ್ಗಯ್ಯಾ!
ಶ್ವರ ಈ ಶರೀರವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಯ್ಯಾ!!!

ಪಾರಿತೋಷಕವಾವುದಯ್ಯಾ? (ಹ)

-ರಿ ಚರಣ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯಯ್ಯಾ! (ಸಂ)
-ತೋಷವಿದೇ ಶಾಶ್ವತವಯ್ಯಾ! (ವಿ)
-ಷಯ ಸುಖ ಕ್ಷಣಿಕವಯ್ಯಾ!
ರಗಬೇಕಂತರಂಗಯ್ಯಾ! (ಭ)
-ವಾಬ್ಧಿಯಾಗ ದಾಟಬೇಕಯ್ಯಾ! (ರೇ)
-ವು ಸದ್ಗುರು ಸನ್ನಿಧಿಯಯ್ಯಾ! (ಇ)
ಲಭ್ಯ ದುರಾಚಾರಿಗಯ್ಯಾ! (ಅ)
ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಯ್ಯಾ!!!

ನಮಿಸಬೇಕೀಸುಕೊಳ್ಳಬೇಕು!

ಮಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು!
ಮಯೋಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು!
ಬೇರೇನೂ ಬಯಸದಿರಬೇಕು!
ಕೀಳು, ಮೇಲೆಂಬುದ ಬಿಡಬೇಕು!
ಸುಧಾಮನ ಭಕ್ತಿಯಿರಬೇಕು!
ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು! (ಕ)
-ಳ್ಳತನವನ್ನುಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕು!
ಬೇಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು! (ಹಾ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗ್ಬೇಕು!!!

ಅಚ್ಚರಿಯ ಮೆಚ್ಚುವವರಿಲ್ಲ! (ಮ)

-ಚ್ಚರಿಪ ಸ್ವಭಾವಚ್ಚುತಗಿಲ್ಲ!
ರಿಪುಗಳಾಧೀನೇಂದ್ರಿಯವಿಲ್ಲ!
ಜ್ಞೇಶ್ವರನೆಂದಾಹುತಿಯೆಲ್ಲ! (ರ)
-ಮೆಯರಸನೆಂದೊರೆವರೆಲ್ಲ! (ಮು)
-ಚ್ಚು ಮರೆಯಿಲ್ಲದಿರ್ಪನೆಲ್ಲೆಲ್ಲ! (ಭ)
-ವರೋಗಕ್ಕನ್ಯ ವೈದ್ಯರಾರಿಲ್ಲ!
ರಗುರುದತ್ತನೊಬ್ಬನೆಲ್ಲ! (ಹ)
-ರಿ, ಹರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಭೇದವಗಿಲ್ಲ! (ನ)
-ಲ್ಲ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪ್ರಪುಲ್ಲ!!!

ಅಧಿಕಾರನಾಯಾಸವಾಗಿ ಬರಲಿ! (ಬ)

-ಧಿರನಾಲಿಸುವ ಚಪಲ ಬಿಡಲಿ!
ಕಾಮ್ಯ ಭಾವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರಲಿ! (ಪ)
-ರ ಪೀಡೆಯಿಂದೇನೂ ಬೇಕಾಗದಿರಲಿ!
ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಸದಾ ಸಾಗುತ್ತಿರಲಿ! (ಕಾ)
-ಯಾಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಸಾಗಲಿ!
ತ್ಸಂಗಾಸಕ್ತಿ ಬಲವಾಗುತ್ತಿರಲಿ!
ವಾಗಾಡಂಬರಕ್ಕೆಡೆಯಿಲ್ಲದಿರಲಿ! (ತ್ಯಾ)
-ಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನ, ಮಾನ, ಸ್ಥಿರವಾಗಲಿ!
ಲ ಸಾತ್ವಿಕಾಹಾರದಿಂದುಂಟಾಗಲಿ!
ಸನೇಂದ್ರಿಯ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರಲಿ! (ಮಾ)
-ಲಿಕ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗಲಿ!!!

ನಾನೇ ಹಾಡುವವ, ನೀನಲ್ಲಾ! (ನೀ)

-ನೇನೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಾ!
ಹಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಿನಗೆಲ್ಲಾ! (ಬಿ)
-ಡು, ನಾನು, ನೀನೆಂಬುದನೆಲ್ಲಾ!
ರ ದಾನ ಸುಳಾಗ್ವುದಿಲ್ಲಾ!
ರ ಗುರು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲಾ!
ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಬೇರಲ್ಲಾ!
ತಜನೋದ್ಧಾರೆಂಬರೆಲ್ಲಾ! (ಬ)
-ಲ್ಲಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಲ್ಲಾ!!!

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆಲ್ಲರಿಗಾಶಾ ದೃಷ್ಟಿ! (ಹು)

-ಣ್ಣಿನ ಮೇಲವರಿಗಸಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ! (ಧ)
, ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲರ್ಗಪಾರಾಶಾ ದೃಷ್ಟಿ!
ಮೇವಿಲ್ಲದ ಭೂಮಿಗಸಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ! (ನಾ)
-ಲೆ ನೀರಿಗೆ ಸಕಲರಾಶಾ ದೃಷ್ಟಿ! (ಇ)
-ಲ್ಲದಾದಾಗ ಬಹಳಸಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ! (ದಾ)
-ರಿ ತನ್ನೂರಿಗಾದರೆ ಆಶಾ ದೃಷ್ಟಿ!
ಗಾಡಿ ತಡವಾದರಸಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ!
ಶಾಖ, ಪಾಕದಡಿಗೆಗಾಶಾ ದೃಷ್ಟಿ! (ಅ)
-ದೃಷ್ಟ ಕೆಟ್ಟರೆಲ್ಲರ್ಗಸಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ! (ದೃ)
-ಷ್ಟಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನದೊಂದೇ ದೃಷ್ಟಿ!!!

ಸತ್ತೆ, ಸತ್ತಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಸತ್ತೆ! (ಮ)

-ತ್ತೆಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಜಾ ಸತ್ತೆ!
ತ್ಯಾಸತ್ಯಕ್ಕಾಗ್ಯೆಲ್ಲಾ ಸತ್ತೆ! (ಮ)
-ತ್ತದು ಗೊಬ್ಬರಗುಂಡಿ ಸತ್ತೆ!
ಮೇಲು, ಕೀಳೆಂಬಾ ರಾಜ್ಯ ಸತ್ತೆ! (ತ)
-ಲೆ ಕೆಳಗಾಗ್ಯಾಗ್ವುದು ಸತ್ತೆ! (ಚೆ)
-ಲ್ಲಾಟಡಗಿಸಲಾದ ಸತ್ತೆ!
ತ್ವ ಹೀನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸತ್ತೆ! (ಎ)
-ತ್ತೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ!!!

ಲೋಭ ಬೇಡಾ, ಲೌಕಿಕ ಲಾಭ ಬೇಡಾ!

ಕ್ತಿ ಭಾವ ಬಲಿಸದಿರಬೇಡಾ!
ಬೇನೆ, ಭವರೋಗ ಮರೆಯಬೇಡಾ! (ಉಂ)
-ಡಾಡಿ ನಾಡಾಡಿಯೆನಿಸಿರಬೇಡಾ! (ಸಾ)
-ಲೌಕ್ಯ, ಸಾಮಿಪ್ಯ ದಾಟದಿರಬೇಡಾ!
ಕಿಡಿಗಣ್ಣನ ಧ್ಯಾನ ಬಿಡಬೇಡಾ!
ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಡಾ! (ಕ)
-ಲಾತೀತಾನಂದನಾಗದಿರಬೇಡಾ!
ಯದಿಂದಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಾ!
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಡಾ! (ಬಿ)
-ಡಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದೋದ್ದಂಡಾ!!!

ಕೋದಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ದಂಡ ಪ್ರೇಮಿ!

ದಂಡಿನೊಳಗೆ ಧೀರ ಸಂಗ್ರಾಮಿ! (ಗಂ)
-ಡರ ಒಳಗೆ ಆದರ್ಶ ನಾಮಿ!
ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ!
ಮಿತ್ರಕಾಲದ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಿ!
ಮಾಪತಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಮಿ! (ಬಿ)
-ದ್ದಂಗನೆಯನೆಬ್ಬಿಸಿದ ನಾಮಿ! (ಮ)
-ಡದಿ ಸೀತೆಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ!
ಪ್ರೇಮಾಂಜನೇಯನ ರಾಮ ನಾಮಿ! (ನೇ)
-ಮಿ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ!!!

ಗುರುದೇವನಾರೆಂದು ಗೊತ್ತೇ? (ಅ)

-ರುಹು ತಡಮಾಡದಿವತ್ತೇ!
ದೇಹ ನಿನ್ನದೇ ಗುಡಿಯಂತೇ! (ಅ)
-ವನಿರುವದರೊಳಗಂತೆ!
ನಾಮ, ರೂಪ ಬಹಳವಂತೆ! (ಯಾ)
-ರೆಂತ ನೀನೇ ನೋಡಬೇಕಂತೆ! (ಹಿಂ)
-ದು, ಮುಂದು ಓಡಬಾರದಂತೆ! (ಕಂ)
-ಗೊಳಿಪ ನಿನ್ನಾತ್ಮ ತಾನಂತೆ! (ಗೊ)
-ತ್ತೇ? ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತಂತೆ!!!

ನೋಡ ಬಾರೆಲೋ ಗುರುದೇವನಾ! (ಓ)

-ಡಬೇಡಲೋ ನೋಡದೇ ಅವನಾ!
ಬಾಳವನಿಂದಾಗ್ವುದು ಪಾವನಾ! (ಮ)
-ರೆಯದೇ ಮಾಡವನ ಕೀರ್ತನಾ!
ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ ದುರ್ವಾಸನಾ!
ಗುಣದಾಯಕ ದಿವ್ಯ ಜೀವನಾ! (ಗು)
-ರುಸೇವೆ ಮಾಡು ನೀನನುದಿನಾ!
ದೇವ, ಜೀವರೈಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನಾ! (ಭ)
-ವರೋಗ ವೈದ್ಯಾತ್ಮನ ಚಿಂತನಾ! (ಜ್ಞಾ)
-ನಾನಂದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾ!!!

ಹಳೆಯ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ! (ಇ)

-ಳೆಯ ಮೋಹ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿ! (ಭ)
-ಯ, ಭ್ರಾಂತಿಗಳ ಜೋಡ್ಸಿಬಿಟ್ಟಿ! (ಊ)
-ರೊಡೆಯನ ಮರೆಸಿ ಬಿಟ್ಟಿ! (ಗು)
-ಟ್ಟಿನಲ್ಲೆಲ್ಲವನ್ನಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿ!
ಕೊರತೆಯೇನಿದೆಂದು ಬಿಟ್ಟಿ! (ಜು)
-ಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೂರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿ!
ಬಿಡಿಸಿಕೋ ನೀನೆಂದು ಬಿಟ್ಟಿ! (ದಿ)
-ಟ್ಟ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಿಟ್ಟಿ!!!

ನಿನಗಸಾಧ್ಯವಾವುದಪ್ಪಾ? (ಮ)

-ನಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು ನೀನಪ್ಪಾ! (ಈ)
-ಗ ಬರೆಸಿದವರಾರಪ್ಪಾ?
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲಾಗೇಕಪ್ಪಾ? (ದ)
-ಧ್ಯನ್ನ ಉಂಡಂತಾಯಿತೀಗಪ್ಪಾ! (ಯಾ)
-ವಾಗಲೂ ದಯೆಯಿರಲಪ್ಪಾ! (ಸಾ)
-ವು, ನೋವಿನ ಭಯ ಸಾಕಪ್ಪಾ!
ರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವ ನೀಡಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ಬೇಳೆಹುಳಿ ಈಗೆನಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ! (ನಾ)

-ಳೆಗೇನೆಂಬ ಯೋಚನೆಯೇಕಿಟ್ಟೆ?
ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟೆ! (ಬಾ)
-ಳಿನಲ್ಲಿನ್ನೂ ಆಶೆಯನ್ನೇಕಿಟ್ಟೆ?
ಪಾತ್ರಾಭಿನಯವೇನೋ ಕೊಟ್ಟೆ!
ಗೆಳೆಯನಿಂದೆನ್ನ ದೂರೇಕಿಟ್ಟೆ?
ನಗಾಗ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ! (ಬೇ)
-ಗೆಯೆಲ್ಲೆನ್ನ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೇಕಿಟ್ಟೆ?
ಕೊಡೀಗೆನಗೆ ಸಾರಂಗ ಬಟ್ಟೆ! (ಕೊ)
-ಟ್ಟೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಂದುಟ್ಟೆ!!!

ನಿನ್ನ ಪಾಲು ನಿನಗೆ

ಈಸಲು! (ಅ)

-ನ್ನ, ವಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲಿದ್ದರೂ

ಈಸಲು!
ಪಾಪಿ, ಪರದೇಶಿಗೂ

ಈಸಲು!
ಲುಬ್ಧನಾದರೂ ಇದು

ಈಸಲು!
ನಿನ್ನಾನಂದ ನಿನಗೆ

ಈಸಲು! (ದೀ)
-ನ ಬಾಂಧವಾರ್ತನಿಗೆ

ಈಸಲು!
ಗೆಳತಿ ಗೆಳೆಯಗೆ

ಈಸಲು!


ನಾಕ್ಷಿ ಫಾಲಾಕ್ಷಗೆ

ಈಸಲು!
ತ್ಸಂಗ ಸದ್ಭಾವಕ್ಕೆ

ಈಸಲು! (ಮಾ)
-ಲು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ!!!

ಮುರಲೀ ವಾದನಾನಂದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ!

ಮಿಸಿ ರಾಗ, ರಾಗಿಣಿಯಲ್ಲಾವಾಸ!
ಲೀನನಾಗ್ಯೆಲ್ಲರಾಕರ್ಷಿಪನಾ ಶ್ರೀಶ!
ವಾಣಿಯ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಾ ರುಕ್ಮಿಣೇಶ! (ಮಂ)
-ದಹಾಸ ವದನಾರವಿಂದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ!
ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಾನಂದಾ ಯಾದವೇಶ!
ನಂದಕಂದ ಗೋವಿಂದಾ ದ್ವಾರಕಾವಾಸ!
ದಾಸದಾಸ ವಿಠ್ಠಲಾ ಪಂಡರೀವಾಸ!
ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕಾರಾ ರಾಧೇಶ!
ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ಮನೋರಂಜನೇಶ! (ದೇ)
-ವಾನುಗ್ರಹೇಂದ್ರ್ಯನಿಗ್ರಹಾ ಹೃದಯೇಶ!
ಪ್ತ ಸ್ವರೇಶಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇಶ!!!

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತಿದೆ! (ಕಾ)

-ಲಲ್ಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಗೆಯಿದೆ!
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣ ಕಾಣುತಿದೆ! (ಪೂ)
-ಷ್ಣಸಮಾನ ತೇಜಸ್ಸಿದೆ!
ಬಂಗಾರದುಡ್ಗೆಜ್ಜೆಯಿದೆ! (ಹಿಂ)
-ದಂಗೆನೆಯರ ಗುಂಪಿದೆ! (ಪ್ರೀ)
-ತಿಯಿಂದಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಿದೆ! (ಆ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಂದೆ!!!

ಪರಮಾರ್ಥಿ ಪರನಿಂದಕನಲ್ಲ! (ಪ)

-ರ ನಿಂದಕ ಪರಮಾರ್ಥಿಯೇನಲ್ಲ!
ಮಾಯಾ ಬಂಧನ ಪರಮಾರ್ಥಿಗಿಲ್ಲ! (ಸ್ವಾ)
-ರ್ಥಿ ಅನ್ಯ ದೂಷಣೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ!
ವಾಡ ಪರಮಾರ್ಥಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ!
ಗಳೆ, ರಂಪ ನಿಂದಕನದೆಲ್ಲ!
ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತ ಓಡುವುದಿಲ್ಲ!
ರಿದ್ರನಾದರೂ ದುರ್ಮಾಗ್ಯಾಗೋಲ್ಲ!
ಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಗಂಜುವುದಿಲ್ಲ!
ಯ, ವಿನಯ, ಬಿಟ್ಟರುವುದಿಲ್ಲ! (ಪು)
-ಲ್ಲ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಲ್ಪಾತ್ಮನಲ್ಲ!!!

ಕುಲ ತಿಲಕಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟೆ!

ಕ್ಷ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದನಿಟ್ಟೆ!
ತಿರೆಯಾಣ್ಮನವನೆಂದದನಿಟ್ಟೆ!
ಕ್ಷಣ ನೋಡುತ್ತಾನಂದದಿಂದಿಟ್ಟೆ!
ರ್ತವ್ಯವೇನೆಂದು ಕೇಳುತ್ತದಿಟ್ಟೆ!
ಗೆಳೆಯನಾಗಿ ನೀನು ಇರೆಂದಿಟ್ಟೆ!
ತಿಳಿಯದೇ ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟೆನೆಂದಿಟ್ಟೆ! (ಅ)
-ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದಿರೆನ್ನನೆಂದದಿಟ್ಟೆ!
ಳಂಕಾರೋಪಿಸಬೇಡೆಂದದಿಟ್ಟೆ!
ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅದನಿಟ್ಟೆ! (ಇ)
-ಟ್ಟೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀನೆಂದಿಟ್ಟೆ!!!

ಕಾಯುತಿಹ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿಯಿಲ್ಲಿ!

ಯುಕ್ತ ಸೇವೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಾನಂದದಲ್ಲಿ!
ತಿತಿಕ್ಷಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ!
ಗಲು, ರಾತ್ರಿಯರಿವಿರದೀಗಿಲ್ಲಿ!
“ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ” ಮಂತ್ರ ಜಪದಲ್ಲಿ! (ಭ)
-ವರೋಗ ನಿವಾರಣಾ ವೈದ್ಯನಾಗಿಲ್ಲಿ!
ರಾರಾಜಿಸುತಿಹ ಯೋಗಾನಂದದಲ್ಲಿ!
ತ್ರಿಲೋಕೋದ್ಧಾರದ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ!
ಸ್ವಾಯಂಭು ತಾನಾಗಿ ಮೈಮರೆತಿಂದಿಲ್ಲಿ!
ಮಿತ್ರ ತಾನೆಂಬ ನಿತ್ಯ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ! (ಬಾ)
-ಯಿ ಮೊದಲಾದಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ! (ಎ)
-ಲ್ಲಿ? ನೋಡಿಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ!!!

ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾ! (ಪೂ)

-ಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ತಾನೆಂದಾ!
ಬಂದೆ ನಂದನಂದನನಾಗ್ಯಂದೆಂದಾ!
ದಾಮೋದರನೆಂದೂ ಕರೆದರೆಂದಾ!
ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಿ ಯಾದವಾನೆಂದಾ!
ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯಾದೆ ನಾನಂದೆಂದಾ! (ಕಾ)
-ಲ ಕುರುಕುಲಕಾದವ ನಾನೆಂದಾ!
ಕೃಷ್ಣವೇಣ್ಯಕ್ಷಯಾಂಬರೆನ್ನಿಂದೆಂದಾ! (ಕೃ)
-ಷ್ಣ, ಬಲರಾಮಾನುಜ, ರಾಮಾನೆಂದಾ!
ಬಂಧ, ಭವಬಂಧ ಹರ ನಾನೆಂದಾ! (ಇಂ)
-ದಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನೆಂದು ಬಂದಾ!!!

ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿ! (ಯೋ)

-ಗಿ ಶಿವಾನಂದ ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ!
ರಲೆನ್ನ ಮೇಲ್ದಯೆ ಸ್ವಾಮಿ! (ಬ)
-ರ್ತೇನೆಂದುದು ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ! (ಮ)
-ನೆಯಿದೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಮಿ!
ನಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ! (ಮ)
-ಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಿಂದು ಸ್ವಾಮಿ!
ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ! (ಸ್ವಾ)
-ಮಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ!!!

ನಟರಾಜನೆಣಿಸಿದನೇಳು! (ದಿ)

-ಟವನರಿಯೆನೆಂದಳವಳು!
ರಾತ್ರಿಯಾಗಲೆಂದಳೀಗವಳು!
ನ್ಮ ಪಾವನವೆಂದಳವಳು!
ನೆನಪದಿರಲೆಂದಳವಳು! (ಋ)
-ಣಿ ಶಿವಪಾದಕ್ಕೆಂದಳವಳು!
ಸಿಕ್ಕಿತುಚ್ಚಿಷ್ಟವೆಂದಳವಳು! (ಇ)
-ದಕಾಗಿ ಬಂದೆನೆಂದಳವಳು! (ಅ)
-ನೇಕ ಜನ್ಮದ್ದಿದೆಂದಳವಳು! (ಆ)
-ಳು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗವಳು!!!

ಜರಾಯುಜಾಂಡಜಕ್ಕೆ ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ! (ನಿ)

-ರಾಯಾಸದಿಂದಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಾದ! (ಆ)
-ಯುರ್ಬಲಾತ್ಮ ಬಲಾದಿಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಾದ! (ನಿ)
-ಜಾಂಶವರಿತಾಗ ಸಾರ್ಥಕಾ ಪ್ರಸಾದ!
ಮರುಧರನವತಾರಾ ಪ್ರಸಾದ!
ಗಜ್ಜನನಿಗಾಯ್ತಾ ವರ ಪ್ರಸಾದ! (ಅ)
-ಕ್ಕೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವೆಂದಿತ್ತನಾ ಪ್ರಸಾದ!
“ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ” ಮಹಿಮಾ ಪ್ರಸಾದ!
ರ ಗುರುದತ್ತ ಸ್ವರೂಪಾ ಪ್ರಸಾದ!
ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ನಿವೃತ್ತಿಪ್ರದವಾ ಪ್ರಸಾದ!
ಸಾವು, ನೋವು ತಪ್ಪಿಸುವುದಾ ಪ್ರಸಾದ!
ತ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಸಾದ!!!

ಸ್ಲೇಟು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾ! (ದಾ)

-ಟು ನೀನೆನ್ನೆಣಿಕೆಯನ್ನಕ್ಕಾ!
ಬೇಜಾರು ನಿನಗಾಯ್ತೇನಕ್ಕಾ?
ತಿಸಿತು ಕಾಲ ನೋಡಕ್ಕಾ! (ಸ)
-ಖಾತ್ಮ ನಾ ನಿನಗೆ ಕಾಣಕ್ಕಾ! (ಒ)
-ಲಿಸು ಶಿವನ ನೀನೀಗಕ್ಕಾ!
ಮಾಯಾವಿ ಕಳ್ಳ ಅವನಕ್ಕಾ! (ಬಿ)
-ಡಬಾರದವನ ನೀನಕ್ಕಾ! (ಅ)
-ಕ್ಕಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕಾ!!!

ಶಿವಗಣ ಕುಣಿಯುವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ! (ಜೀ)

-ವಕೋಟಿಯುದ್ಧಾರ ಗೈವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ!
ಣಪತಿಯಾ ಕುಣಿವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ! (ರ)
-ಣಧೀರ ಕುಮಾರ ದೇವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ!
ಕುಣಿದು ಮೈಮರೆಯುವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ! (ರಾ)
-ಣಿ ಮೃಡಾಣಿಯೋಡಾಡುವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ! (ಆ)
-ಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವೀವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ! (ಶಿ)
-ವಾನಂದಾನುಭವಾಗುವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ!
ಶಿವ, ಶಿವ, ಶಿವೆನ್ನುವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ!
ರ ಗುರು ನೀನೆನ್ನುವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ!
ರಾರಾಜಿಸ್ಯೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ! (ಅ)
-ತ್ರಿಜ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ!!!

ಗುಡಿ ಬಿಟ್ಟೋಡುವಾ ಜೀವ ದೇವ! (ಗು)

-ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಾ ಕಲ್ಲು ದೇವ!
ಬಿಸಿ ನೇವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲಾ ದೇವ! (ಭ)
-ಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯನ ಹೊಟ್ಟೆಗಾ ದೇವ! (ದು)
-ಡುಕಿದರೂ ಮಾತನಾಡಾ ದೇವ!
ವಾದಿಸನನ್ಯರೊಡನಾ ದೇವ!
ಜೀವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯದೇ ದೇವ!
ಸ್ತ್ರಾಭರಣಾಲಂಕೃತಾ ದೇವ!
ದೇಹಭಾವ ಬಿಟ್ಟರೆಲ್ಲಾ ದೇವ! (ದೇ)
-ವ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾ ಭಾವ!!!

ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟವನನ್ನೇನು ನೋಡುವುದು? (ಉ)

-ಲ್ಲಾಸ ಸಲ್ಲಾಪಕ್ಕಾಸ್ಪದವೇನಿಹುದು?
ಬಿಸಿಯೂಟೋಪಚಾರ ಅಲ್ಲೇನಿಹುದು? (ಹು)
-ಟ್ಟಡಗಬೇಕೆಂಬವನಲ್ಲೇನಿಹುದು?
ಸ್ತ್ರಬಿಟ್ಟವನನ್ನು ನೋಡ್ಯೇನಹುದು?
ಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದೇನಹುದು? (ಇ)
-ನ್ನೇತಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಬಯಸಿಹುದು? (ಅ)
-ನುದಿನ ನಾವೇ ದುಡಿಯಬೇಕಿಹುದು!
ನೋಡಿದವರ ಪಾಡು ಏನಾಗಿಹುದು? (ನಾ)
-ಡು, ಬೀಡು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಬೇಕಾಗಿಹುದು! (ಸಾ)
-ವು, ನೋವು ಯಾರನ್ನೇನೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಹುದು? (ಹೌ)
-ದು ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗರಿವಿಹುದು!!!

ಅಶಾಂತಿಗೆ ಅಸಹಕಾರ ಕಾರಣ! (ಆ)

-ಶಾಂತರಂಗಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ! (ಪ್ರೀ)
-ತಿಯನ್ಯೋನ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದಾಶೆಗೆ ಕಾರಣ! (ಬ)
-ಗೆಬಗೆಯ ಮತ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ!
ಜ್ಞಾನವೇ ಮತಭೇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ!
ತ್ಯಾನಂದಾಭಾವಾಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ! (ದೇ)
-ಹ ಮೋಹಾತ್ಮಾನಂದಾಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ!
ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ ದೇಹ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ! (ವಿ)
-ರಕ್ತಿಯಭಾವ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ!
ಕಾಸು ವಿರಕ್ತಿಯಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ! (ವ)
-ರಗುರುಚಿತ್ತ ಸಕಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ! (ಗ)
-ಣಪ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣ!!!

ಕೈಲಾಸದಿಂದೋಡಿ ಶಿವ ಬಾ! (ಬ)

-ಲಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಶಿವ ಬಾ!
ಹವಾಸ ನೀಡು ಶಿವ ಬಾ! (ಬಂ)
-ದಿಂದೊಂದಾಗದಾದೆ ಶಿವ ಬಾ! (ಮುಂ)
-ದೋಡಿ ಬಾರದಾದೆ ಶಿವ ಬಾ! (ಹಾ)
-ಡಿ ಕುಣಿಯದಾದೆ ಶಿವ ಬಾ!
“ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ” ಶಿವ ಬಾ!
ರ ಗುರುದೇವ ಶಿವ ಬಾ!
ಬಾ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಾ!!!

ಹುಟ್ಟಿದಾಗೊಂದೂಟ, ಸತ್ತಾಗೊಂದೂಟ! (ಹು)

-ಟ್ಟಿದಾಗಾಗುವುದು ಸಂತೋಷದೂಟ! (ಹೋ)
-ದಾಗಾಗುವುದತ್ಯಂತ ದುಃಖದೂಟ! (ಹಾ)
-ಗೊಂದೂಟ, ಹೀಗೊಂದೂಟ, ನಿತ್ಯದೂಟ! (ಒಂ)
-ದೂಟವೂ ಇಲ್ಲದಾಗುಪವಾಸ್ದೂಟ! (ಆ)
-ಟ, ಪಾಠ, ನೋಟವೆಲ್ಲಾ ಮನಕ್ಕೂಟ!
ಚ್ಚಿದಾನಂದದೂಟಮೃತದೂಟ! (ವಿ)
-ತ್ತಾರ್ಜನೆಯೂಟ ಸಾವು ನೋವಿನೂಟ!
ಗೊಂಬೆಯಾಟದೂಟ ಉಂಬಲಾಗದೂಟ! (ಅಂ)
-ದೂಟ, ಇಂದೂಟ, ಎಂದೆಂದಿದೇ ಊಟ! (ದಿ)
-ಟ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದದೂಟ!!!

ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು! (ಆ)

-ಚಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತಿರಬೇಕು! (ವ)
-ರ ಗುರು ಕೃಪೆ ತೋರಬೇಕು!
ಮಾರಾರಿ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು! (ಬೀ)
-ಡು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರಬೇಕು! (ಬ)
-ತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಲಿರಬೇಕು! (ಆ)
-ರದಂತೆಚ್ಚರಾಗಿರಬೇಕು!
ಬೇಗಾ ಶ್ರೀಪಾದ ಸೇರಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಬೇಕು!!!

ಕಾಪಿ, ತಿಂಡಿ ತುಂಬಿತು ಹೊಟ್ಟೆ! (ಕಾ)

-ಪಿನ ಭಾರ ನಿನಗೇ ಬಿಟ್ಟೆ!
ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷ ಏಕ ನಿಷ್ಠೆ! (ಅ)
-ಡಿಗೆರಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಟೆ!
ತುಂಬು ಮನಕಾಗಿಷ್ಟ ಪಟ್ಟೆ!
ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗ್ಯೆಲ್ಲವನು ಕೊಟ್ಟೆ! (ಮಾ)
-ತು, ಕತೇಕೆಂಬ ಹಠ ತೊಟ್ಟೆ!
ಹೊಡೆತ ಬಲವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟೆ! (ಉ)
-ಟ್ಟೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಟ್ಟೆ!!!

ನಾರಾಯಣಾ ಸೌ“ಮಿತ್ತಾ”ತ್ಮ ನಾರಾಯಣಾ!

ರಾಜರಾಜ ರಾಮಾ “ರವಿ” ನಾರಾಯಣಾ!
ಜ್ಞ ಸಂರಕ್ಷಣಾ “ಸೂರ್ಯ” ನಾರಾಯಣಾ! (ರ)
-ಣಾಗ್ರಗಣ್ಯ ಕರ್ಣಾ “ಭಾನು” ನಾರಾಯಣಾ!
ಸೌಖ್ಯಾಹಸನ್ಮುಖಿ “ಖಗ” ನಾರಾಯಣಾ! (ಅ)
-ಮಿತ ಗುಣ ತ್ರಾಣಾ “ಪೂಷ್ಣ” ನಾರಾಯಣಾ! (ಸ್ತೋ)
-ತ್ರಾನಂದಾ “ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ” ನಾರಾಯಣಾ! (ಆ)
-ತ್ಮಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತಾ ಮರೀಚಿ ನಾರಾಯಣಾ!
ನಾಮ, ರೂಪಾತೀ “ತಾದಿತ್ಯ” ನಾರಾಯಣಾ!
ರಾಜೀವ ಸಖಾ “ಸವಿತೃ” ನಾರಾಯಣಾ!
ಮಧರ್ಮಾತ್ಮಯ್ಯಾ “ಅರ್ಕ” ನಾರಾಯಣಾ! (ಕ)
-ಣಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ “ಭಾಸ್ಕರ” ನಾರಾಯಣಾ!!!

ಸುಬ್ಬಮ್ಮನ ಹಬ್ಬದಡಿಗೆ! (ಕ)

-ಬ್ಬಕ್ಕಣಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ! (ಒ)
-ಮ್ಮತ, ಸಮ್ಮತವಿದ್ದಡಿಗೆ! (ತಿ)
-ನಲಿಕ್ಕಾದರ್ಶನ ಕೊಡುಗೆ!
ಗಲಿರುಳ್ಮಾಡಿದಡಿಗೆ! (ಇ)
-ಬ್ಬರೊಡಗೂಡಿತ್ತ ಕೊಡುಗೆ! (ನಂ)
-ದನಂದನನಿಷ್ಟದಡಿಗೆ! (ಮ)
-ಡಿಯಿಂದ ತಂದಿಟ್ಟಾ ಕೊಡುಗೆ! (ಧ)
-ಗೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಗೆ!!!

ನಿತ್ಯೋಪಚಾರ ಸಂತೃಪ್ತಾ ಕಾಗೆ! (ಪ್ರೀ)

-ತ್ಯೋದ್ಗಾರ ಕೇಳಿ ಬರಲಾ ಕಾಗೆ!
ತಿತಪಾವನನೆಂಬಾ ಕಾಗೆ! (ಪಂ)
-ಚಾಮೃತಾದ್ಯನ್ನವನ್ನುಂಡಾ ಕಾಗೆ!
ವೆಯುಂಡೆ, ವಡೆ ತಿಂದಾ ಕಾಗೆ!
ಸಂತೋಷದಿಂದಾಗ, ಬಂದಾ ಕಾಗೆ!
ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಯಿತೀಗಾ ಕಾಗೆ! (ಪ್ರಾ)
-ಪ್ತಾಪ್ರಾಪ್ತಕ್ಕಳದಾ ಕಪ್ಪು ಕಾಗೆ!
ಕಾಗೆ ಹೋದಮೇಲಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಾಗೆ? (ಕಾ)
-ಗೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಕಾಗೆ!!!

ಪೋಷಣೆ ಮಾಳ್ಪುದೆಲ್ಲರನ್ನನ್ನ! (ದೋ)

-ಷವಪ್ಪುದಮಿತಾಹಾರದನ್ನ! (ಕಾ)
-ಣೆ ಹಸಿದಾಗುಣ್ಣುವವರನ್ನ!
ಮಾಡಿಕ್ಕುವರು ಪಂಚ ಭಕ್ಷ್ಯಾನ್ನ! (ಮಾ)
-ಳ್ಪುದನಾರೋಗ್ಯ ದೇಹಕ್ಕಾ ಅನ್ನ! (ಇ)
-ದೆಲ್ಲರರಿತು ತಿನ್ನಬೇಕನ್ನ! (ಪು)
-ಲ್ಲನಾಭವ ಪ್ರಸಾದ ಈ ಅನ್ನ! (ಪ)
-ರಮಾರ್ಥಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕೀ ಅನ್ನ! (ನ)
-ನ್ನ, ನಿನ್ನದೆಲ್ಲಾ ಗುರುಕೃಪಾನ್ನ! (ಅ)
-ನ್ನವಿದು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನ್ನ!!!

ವಿಮಲಮ್ಮ, ಗೌರಮ್ಮ, ಪ್ರಭಾ! (ಅ)

-ಮರಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಾ ಪ್ರಭಾ! (ಫಾ)
-ಲನೇತ್ರನ ಸೇವೆಗಾ ಪ್ರಭಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಗೌರಮ್ಮಾ ಪ್ರಭಾ!
ಗೌರವಾಂಗಿ ವಿಮಲಾ ಪ್ರಭಾ! (ಹ)
-ರನರಸಿ ಪಾರ್ವತೀ ಪ್ರಭಾ! (ಒ)
-ಮ್ಮತದ ತ್ರೀಕರಣಾ ಪ್ರಭಾ!
ಪ್ರಭುವಿನಾತ್ಮಾನಂದಾ ಪ್ರಭಾ! (ಪ್ರ)
-ಭಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಪ್ರಭಾ!!!

ಜೀವ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಮಹಾ ಹೋಮ!!

ರ ಗುರುದತ್ತ ದೀಕ್ಷೆಯೂ ಹೋಮ!
ಮಾಯಾಂಬರ ಹರಿವ ರುದ್ರ ಹೋಮ!
ಮೇಶೋಮೇಶರಿಗೂ ಬೇಕೀ ಹೋಮ! (ಗ)
-ಣಪ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿರುವಾ ಹೋಮ!
ಹೋಮಕ್ಕಾಸಕ್ತ್ಯಾಹುತಿಯಪ್ಪಾ ಹೋಮ!
ಹೇಶ ದಿಗಂಬರನಾದಾ ಹೋಮ!
ದ, ಮತ್ಸರಳಿದು ಹೋದಾ ಹೋಮ!
ಹಾನಿ, ವೃದ್ಧಿಗಳೆಣಿಸದಾ ಹೋಮ! (ಅ)
-ಹೋರಾತ್ರ್ಯಾತ್ಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಗಾ ಹೋಮ! (ಮ)
-ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಿಷ್ಟಾ ಹೋಮ!!!

ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಂದಿರುವನಿಲ್ಲಿ! (ಅ)

-ಯ್ಯನ ಚಿಂತನಾನಂದದಲ್ಲಿ! (ತ)
-ಪ್ಪನೆಣಿಸದಾರ ಮೇಲಿಲ್ಲಿ!
ಬಂಧು, ಬಳಗ ತಾನಾಗಿಲ್ಲಿ! (ಆ)
-ದಿತ್ಯನಮಲ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ! (ಗು)
-ರು ಸೇವಾವಕಾಶವಿತ್ತಿಲ್ಲಿ! (ದೇ)
-ವ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನೂರಲ್ಲಿ!
ನಿಜಾನಂದಾನುಭವದಲ್ಲಿ! (ಎ)
-ಲ್ಲಿ? ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ!!!

ಮನೆ ಕೈಲಾಸವಾಗಿರಲಿ!

ನೆರೆ ಶಿವಗಣವಾಗಲಿ!
ಕೈ, ಬಾಯಿ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿರಲಿ!
ಲಾಭ, ನಷ್ಟ ವೃತ್ತಿ ಸಾಯಲಿ!
ದಾ ಶಿವಗಾನ ಸಾಗಲಿ!
ವಾಣಿಯಾಶೀರ್ವಾದವಿರಲಿ!
ಗಿರಿಜೆ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಲಿ!
ತಿಪತಿ ಹೊರಗಿರಲಿ! (ಶೂ)
-ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಲಿ!!!

ಸತ್ಯಕ್ಕೊಲಿವ ದೇವರಿಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ನಿ)

-ತ್ಯ, ಸತ್ಯನವನಾಗಿರ್ಪನಯ್ಯಾ! (ತ)
-ಕ್ಕೊಳ್ಳುವೀವಭ್ಯಾಸವಗಿಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಲಿಪ್ತತೆಯವನ ಸ್ಥಿತಿಯಯ್ಯಾ!
ರ ಗುರುವಿಗೇನು ಬೇಕಯ್ಯಾ? (ಅ)
-ದೇಕಿದೇಕೆನ್ನುವವನಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ಭ)
-ವಲೀಲೆಯೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ರಿದೇಕೆಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ? (ಎ)
-ಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ರೂಪ ನಾಟಕವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಸತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ಬೆಪ್ಪಾದರೇನು ಬೆಗಡಾದರೇನು? (ಕ)

-ಪ್ಪಾದ ಕರಿಕಲ್ಲು ಅದಾದರೇನು? (ಅ)
-ದರೊಳಗೆಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲವೇನು? (ಆ)
-ರೇನೆಂದರೂ ಕಾರಣವನಲ್ಲೇನು? (ಅ)
-ನುಮಾನ ಬಿಟ್ಟಾತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾಗ್ನೀನು!
ಬೆಚ್ಚಿ ಬೆದರಬೇಡ ಇನ್ನು ನೀನು! (ಯೋ)
-ಗಸಿದ್ಧಿಯಿದರಿಂದೆಂದರಿ ನೀನು! (ಉ)
-ಡಾಯಿಸಹಂಕಾರದಕಾಗಿ ನೀನು!
ತ್ತನಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗಿಯಾಗು ನೀನು! (ಈ)
-ರೇಳು ಲೋಕಾಧೀಶನಾಗುವೆ ನೀನು! (ನಾ)
-ನು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೆನೆಂಬೆ ನೀನು!!!

ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇನು? (ಬ)

-ಣ್ಣ ಸುಟ್ಟು ನಷ್ಟವಾದದ್ದೇನು?
ಟ್ಟಡುವಭ್ಯಾಸಾಗಿತ್ತೇನು? (ಕ)
-ಟ್ಟಿಡಬೇಕೆನಿಪುದೀಗೇನು? (ಯೋ)
-ಗಿ ಆಗ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲವೇನು? (ದಿ)
-ಟ್ಟಿ ಈಗ ಕೆಟ್ಟಿರುವುದೇನು? (ದಾ)
-ಸಿಯರು ಆಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? (ಎ)
-ದ್ದೇನಾದರೀಗ ಹೋದರೇನು? (ಭಾ)
-ನು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಾನು!!!

ನಾನಬಲಯ್ಯಾ, ನೀ ಸಬಲಯ್ಯಾ! (ನೀ)

-ನಮಲಿನಯ್ಯಾ, ನಾ ಮಲಿನಯ್ಯಾ!
ಡವಾಯ್ತಯ್ಯಾ, ಜಡವಿದಯ್ಯಾ!
ಯ ಮಾಡಯ್ಯಾ, ಜಯ ನೀಡಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ಶಂಕರಯ್ಯಾ, ಸುಖಂಕರಯ್ಯಾ!
ನೀ ಖೇಚರಯ್ಯಾ, ನಾ ಭೂಚರಯ್ಯಾ!
ದಾನಂದಯ್ಯಾ, ಚಿದಾನಂದಯ್ಯಾ!
ಟ್ಟೆದೋರಯ್ಯಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರಯ್ಯಾ!
ಕ್ಷ್ಯ ನೀನಯ್ಯಾ, ಅಲಕ್ಷ್ಯಾನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಮ್ಮಯ್ಯಾ!!!

ನೀನೆಂದೆಂದೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ದೇವಯ್ಯಾ! (ನಾ)

-ನೆಂದೆಂದಿಗೂ ಅಲ್ಪಜ್ಞ ಜೀವಯ್ಯಾ! (ಎಂ)
-ದೆಂದೂ ನಿನ್ನಾಜ್ಞೆಯಂತೆಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ದೂರಿ ನನ್ನನ್ನು ಫಲವೇನಯ್ಯ?
ರಿಪಡಿಸಬೇಕು ನೀನಯ್ಯಾ! (ಗ)
-ರ್ವಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣವಯ್ಯಾ!
ಜ್ಞಪ್ತಿ ನಿನ್ನದೆನಗಿರಲಯ್ಯಾ! (ಏ)
-ದೇದಿ ಎದೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಯಿತಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ವರಿವರೆಂಜಲೆಷ್ಟು ದಿನಯ್ಯಾ? (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕಾಯಯ್ಯಾ!!!

ಭಾವಪೂರ್ಣಾನಂದೈಸಿರೀ ಚಿತ್ರಾ!

ರ ಗುರು ಕೃಪಾಕಾರೀ ಚಿತ್ರಾ!
ಪೂಜಾ ಮಂದಿರಾಲಂಕಾರೀ ಚಿತ್ರಾ! (ವ)
-ರ್ಣಾನಂದ ಸುರ ಸುಂದರೀ ಚಿತ್ರಾ! (ಅ)
-ನಂಗಯ್ಯನೂರ ಕುಮಾರೀ ಚಿತ್ರಾ!
ದೈವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಧಾರೀ ಚಿತ್ರಾ! (ಪು)
-ಸಿಮಾಯಾ ನಾಟಕಕ್ಕರೀ ಚಿತ್ರಾ! (ಶ)
-ರೀರೀ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರೀ ಚಿತ್ರಾ!
ಚಿರ ಸುಮಂಗಲಿ ಗೌರೀ ಚಿತ್ರಾ! (ಚಿ)
-ತ್ರಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೋಭಯತ್ರಾ!!!

ನನ್ನ ನಿನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ! (ನಿ)

-ನ್ನ ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ಪವಿತ್ರ!
ನಿತ್ಯ ನಿರ್ವಿಷಯದಾ ಚಿತ್ರ! (ನ)
-ನ್ನ ಚಿತ್ರ ನಿನಗಪವಿತ್ರ!
ವಿಷಯ ವಾಸನೆಯಾ ಚಿತ್ರ!
ಚಿದಾನಂದ ಚಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ! (ಪು)
-ತ್ರ, ಕಳತ್ರಪವಿತ್ರ ಚಿತ್ರ! (ಸಂ)
-ಚಿತ ಸುಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ! (ಮಿ)
-ತ್ರ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಚಿತ್ರ!!!

ಜಂಭ ಮಾಡಿ ಕೆಡಬೇಡ!

ಗನಿಂಬು ಬಿಡಬೇಡ!
ಮಾಡಕ್ಕಾಸೆ ಪಡಬೇಡ!
ಡಿಳ್ಳನಾಗಿ ಓಡಬೇಡ!
ಕೆರ ಮೆಟ್ಟಿ ಆಡಬೇಡ!
ಗೆಯೆಂದೂ ಮಾಡಬೇಡ!
ಬೇಡಿ ಬಡ್ಡಿಗಿಡಬೇಡ! (ಬಿ)
-ಡ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಡ!!!

ಏನ ಹೇಳಲಿ ನಾ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ? (ದಿ)

-ನ ದಿನ, ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದಾ ಲೀಲೆ!
ಹೇಸಿಕೆಯನ್ನೂ ಹೇಸಿಲ್ಲಾ ಲೀಲೆ! (ಬೆ)
-ಳಕೆಂದಾಗ ಕತ್ತಲೆಯ ಲೀಲೆ! (ನ)
-ಲಿವಾಗ ಕಾಲ್ಮುರಿಯುವ ಲೀಲೆ!
ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಸ್ನೇಹ ಲೀಲೆ!
ನಿಶ್ಚಲ, ಚಂಪಲ, ಭಾವ ಲೀಲೆ! (ನ)
-ನ್ನ, ನಿನ್ನದೆಂಬುದು ಭಾರೀ ಲೀಲೆ!
ಲೀಲಾ ನಾಟಕ ಗೋಪಾಲ ಲೀಲೆ! (ಬಾ)
-ಲೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಲೆ!!!

ಕವಿ ಕಂಡದ್ದು ರವಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ! (ಕ)

-ವಿ ವಿಕಲ್ಪ ರಹಿತನೇನಲ್ಲ!
ಕಂಡದ್ದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲದೇನಲ್ಲ!
ವುಲು ಸ್ವಭಾವ ರವಿಗಿಲ್ಲ! (ಬಿ)
-ದ್ದು ಎದ್ದೋಡವವನಾತನಲ್ಲ!
ವಿ ನಿರ್ವಿಕಾರನೆಂಬರೆಲ್ಲ!
ವಿಧಿ, ಹರಿ, ಹರ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ!
ಕಂಡೂ ಕಾಣದಂತಿಹಾತನೆಲ್ಲ!
ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಯದ ಕವಿಯಿಲ್ಲ! (ಪು)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಹಾಗಿಲ್ಲ!!!

ಶಿವನೆಂತಿರುವನೀಗ? (ಆ)

-ವ ಹವ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೀಗ! (ನಾ)
-ನೆಂಬಹಂಕಾರ ಸುಟ್ಟೀಗ!
ತಿತಿಕ್ಷಾನಂದದಲ್ಲೀಗ! (ತಿ)
-ರುಗಾಟವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲೀಗ!
ಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟೀಗ!
“ನೀ”, “ನಾ” ನೊಂದೆಂದುಮೆಗೀಗ! (ಯೋ)
-ಗ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ!!!

ಮಡದಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲೀಗ ಶಿವ? (ನೋ)

-ಡಬಾರದವರನ್ನೀಗ ಶಿವ!
ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದನೀಗ ಶಿವ!
ಮತಾ ರಹಿತನೀಗ ಶಿವ! (ತ)
-ಕ್ಕ ಆಚ್ಞೆಯಿತ್ತಿಹನೀಗ ಶಿವ! (ವೇ)
-ಳೆಗೊಪ್ಪುವ ಬಾಳಲ್ಲೀಗ ಶಿವ! (ತ)
-ಲ್ಲೀನನಾಗಿರುವನೀಗ ಶಿವ! (ಲಿಂ)
-ಗಪೂಜಾ ನಿರತನೀಗ ಶಿವ!
ಶಿವೆಗೊಳಗಿರೆಂದೀಗ ಶಿವ!
ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಶಿವ!!!

ಒಂದೇ ರೂಪಿನಲ್ಲೆಲ್ಲವಯ್ಯಾ!

ದೇವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾ ರೂಪಯ್ಯಾ! (ಬೇ)
-ರೂಹೆಗೆಡೆಗೊಡಬೇಡಯ್ಯಾ!
ಪಿನಾಕ ಧರ ಹರನಯ್ಯಾ! (ವ)
-ನಮಾಲಾಧರ ಹರಿಯಯ್ಯಾ! (ಎ)
-ಲ್ಲೆಲ್ಲೇನೇನೋ ಸೃಷ್ಟಿಪಜಯ್ಯಾ! (ನ)
-ಲ್ಲಗೆಲ್ಲಾ ನಾಮ ಮಾನ್ಯವಯ್ಯಾ! (ಜೀ)
-ವ, ದೇವನೀ ಜ್ಞಾನದಿಂದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ಆಗೊಲ್ಲ ಈಗೊಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೊಲ್ಲ!

ಗೊಲ್ಲ ಬಾಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಪ್ರಪುಲ್ಲ! (ಎ)
-ಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗೊಲ್ಲ!
ರೇಳು ಲೋಕನಾಥಾ ಪ್ರಪುಲ್ಲ!
ಗೊಲ್ಲ ನಲ್ಲೆಯರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗೊಲ್ಲ! (ಮ)
-ಲ್ಲಮರ್ದನ ಗೋಪಾಲಾ ಪ್ರಪುಲ್ಲ!
ಬೇಡಿದ್ದೀಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೊಲ್ಲ!
ಕಾಮಧೇನು ಸಮಾನಾ ಪ್ರಪುಲ್ಲ!
ಗೊಡ್ಡಾವನೀಂಟಲ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೊಲ್ಲ! (ಗೊ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಪ್ರಪುಲ್ಲ!!!

ಕವಿಯೇ, ಭವಿಯೇ, ಅನುಭವಿಯೇ?

ವಿಶ್ವ ಕವಿ ಯಾರೆಂಬರಿವಿದೆಯೇ?
ಯೇನಾದರೊರೆದರವ ಕವಿಯೇ?
ವರೋಗವಿಲ್ಲದವ ಭವಿಯೇ?
ವಿಖ್ಯಾತನಾದರವನುಭವಿಯೇ?
ಯೇನೆಂದರೂ ವರಕವಿ ರವಿಯೇ!
ನನ್ಯ ಪತಿಭಕ್ತೆ ಶಾಂಭವಿಯೇ!
ನುಡಿದಂತಿರುವವನುಭವಿಯೇ!
ಕ್ತಸೂರದಾಸಾದರ್ಶ ಕವಿಯೇ!
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೊಬ್ಬಾದರ್ಶ ಭವಿಯೇ! (ಛಾ)
-ಯೇಶ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನುಭವ್ೇ!!!

ಪ್ರತಿದಿನಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೇ ವೀಣಾ! (ಪ)

-ತಿತ ಪಾವನ ಸ್ವರೂಪಾ ವೀಣಾ!
ದಿವ್ಯ ಜೀವನೋಪಯೋಗಾ ವೀಣಾ!
ನಾಶಗೈವುದೆಲ್ಲಾ ದುಃಖಾ ವೀಣಾ! (ಅ)
-ಭ್ಯಾಸಿಗಾನಂದವೀವುದಾ ವೀಣಾ!
ತ್ಸಂಗ ಸಾಕಾರಾಕಾರಾ ವೀಣಾ!
ಮಾತುಕತೆಗತಿದೂರಾ ವೀಣಾ! (ಬೀ)
-ಡೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆನಿಪುದಾ ವೀಣಾ! (ಭಾ)
-ವೀ ನಿಜಸುಖಕ್ಕಾಧಾರಾ ವೀಣಾ! (ವೀ)
-ಣಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ವೀಣಾ!!!

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿಜಯಾ!

ನಿನಗವನೇ ಗುರು ವಿಜಯಾ!
ವಾದ್ಯ ಕೋವಿದನವ ವಿಜಯಾ!
ದ್ಗುರುಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಾ ವಿಜಯಾ!
ಶ್ರೀರಂಗಾಶೀರ್ವಾದದು ವಿಜಯಾ!
ಗುರುಭಕ್ತಿಗಾ ಫಲ ವಿಜಯಾ!
ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ಶ್ರೀಕಾಂತ ವಿಜಯಾ!
ವಿಷಯಿಯಲ್ಲಾ ನಲ್ಲ ವಿಜಯಾ!
ಗದೊಡೆಯಾ ಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯಾ! (ಜೀ)
-ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ವಿಜಯಾ!!!

ಮಹತ್ವದ ತಂಬೂರಿ ಬುರುಡೆ!

ರಿ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಯ್ತಾ ಬುರುಡೆ!
“ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವ”ವೆಂಬಾ ಬುರುಡೆ!
ತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವರೂಪಾ ಬುರುಡೆ!
ತಂತಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಾಶ್ರಯಾ ಬುರುಡೆ! (ತಂ)
-ಬೂರಿ ಪ್ರಣವಾನಂದಾ ಬುರುಡೆ!
ರಿಪುಗಳಡಗಿಪಾ ಬುರುಡೆ!
ಬುಧ ಜನಾದಿ ಮದ್ಯಾ ಬುರುಡೆ! (ಪಾ)
-ರುಗೈವ ತಾರಕಾತ್ಮಾ ಬುರುಡೆ! (ನೋ)
-ಡೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಬುರುಡೆ!!!

ಶರಣನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಘಳಿಸು! (ವ)

-ರ ಗುರುಪಾದ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸು! (ತೃ)
-ಣ ಸಮಾನೈಹಿಕವೆಂದೆಣಿಸು!
ನಾಮ ಜಪ ಮನದಲ್ಲಿರಿಸು!
ಗಿರಿಧರನ ಗೀತೆ ಪಠಿಸು!
ಮೋಸ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀ ತ್ಯಜಿಸು!
ಕ್ಷಮಾ ಸುಶೀಲ ಪರಿಗ್ರಹಿಸು!
ಮ-ಘಮಾತ್ಮ ವಾಸನೆ ಮೂಸು! (ನ)
-ಳಿನನಾಭನ ನೀನಿಂತೊಲಿಸು! (ಅ)
-ಸು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗರ್ಪಿಸು!!!

ಕಾವೇರಿ! ನೀನೆಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ತಿಂದೆ?

ವೇಗಾತಿರೇಕದಿಂದನೇಕರ ತಿಂದೆ! (ಭಾ)
-ರಿ

ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲೇನೇನೋ ತಂದೆ, ತಿಂದೆ!
ನೀಚೋಚ್ಛ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ತಿಂದೆ!
ನೆಲ, ಹೊಲವೆಂದೆನ್ನದೆ ಸಹ ತಿಂದೆ! (ಇ)
-ಷ್ಟು ತಿಂದೂ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತಿಂದೆ!
ಗಜ್ಜನನಿಯೆನಿಸಿದೆಲ್ಲಾ ತಿಂದೆ!
ಗ್ನೆಯಾಗಿ, ಯೋಗಿನಿಯಾಗ್ಯೆಲ್ಲಾ ತಿಂದೆ!
ಸಿಕ ಮನೋರಂಜಿನಿಯಾಗಿ ತಿಂದೆ! (ಉ)
-ನ್ನತದ ಶಿಖರದಿಂದ ಬಂದು ತಿಂದೆ!
ತಿಂಡಾಡಿ, ಉಂಡಾಡಿಯಾಗಿದೆಲ್ಲಾ ತಿಂದೆ! (ತಂ)
-ದೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮನಾನೆಂದು ತಿಂದೆ!!!

ಬಟಾಣಿ ಕಾಳೇನು ಮಾಡಬೇಕು? (ಊ)

-ಟಾನಂದಕ್ಕುಪಯೋಗಿಸಬೇಕು!! (ಧ)
-ಣಿಗೊಪ್ಪುವಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು!
ಕಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರಬೇಕು! (ಹ)
-ಳೇ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕದಿರಬೇಕು! (ತಿ)
-ನುವಾಗ ಆನಂದ ಉಕ್ಕಬೇಕು!
ಮಾಧವನ ನೆನಪಾಗಬೇಕು! (ನೋ)
-ಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು!
ಬೇರೆ ಭಾವ ಬಾರದಿರಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನ್ನವಿಕ್ಕು!!!

ಶಶಿ ಪ್ರೇಮಾ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲವಂತೆ!

ಶಿವನೂರಲ್ಲದಿರುವುದಂತೆ!
ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾ ಜಾಗ ಸದಾ ಬೇಕಂತೆ!
ಮಾರಾರಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಂತೆ!
ರ್ಧ್ವ ಮುಖವಾಗಿರುವುದಂತೆ!
ವಿಯಾಜ್ಞಾನುಸಾರದಂತಂತೆ! (ಅ)
-ಲ್ಲಿದ್ದಿಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾಶವಂತೆ! (ನ)
-ಲ್ಲನನ್ನಗಲಿ ಅದಿರದಂತೆ!
“ವಂದೇ ಮಾತರಂ” ಹಾಡದಕಂತೆ! (ಜೊ)
-ತೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮನಂತೆ!!!

ಬಾ ಬೇಗ ಮುರಲೀಧರಾ!

ಬೇಗ ಬಾರೋ ದಾಮೋದರಾ! (ರಂ)
-ಗ ಶ್ರಿರಂಗ ರಮಾವರಾ!
ಮುರಾರಿ ಕರುಣಾಕರಾ!
ತ್ನ ಕಿರೀಟಾಲಂಕಾರಾ!
ಲೀಲಾ ಶರೀರಾವತಾರಾ!
ರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಕಾರಾ! (ಧೀ)
-ರಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾರಾ!!!

ಹೊರಗೋಡಾಡಬೇಡ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾ! (ಇ)

-ರಬೇಕೋಡಾಡಿಕ್ಕೊಂಡೊಳಗಯ್ಯಾ!
ಗೋವಳರೆತ್ತಿಕೊಂಡೋಡ್ವರಯ್ಯಾ! (ಕೂ)
-ಡಾಡ್ಯೆನಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡಯ್ಯಾ! (ಗಂ)
-ಡ, ಹೆಂಡಿರಾಟ ಸಾಕು ಮಾಡಯ್ಯಾ!
ಬೇಕೆನೆಗೆ ನಿನ್ನೊಡನಾಟಯ್ಯಾ (ಬ)
-ಡವಾದೆ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟ್ಯಾನಯ್ಯಾ!
ಕೃಪೆದೋರಿನ್ನಾದರೂ ನನ್ನಯ್ಯಾ! (ಕೃ)
-ಷ್ಣ ನೀನೆನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಕಾಣಯ್ಯಾ (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾ!!!

ಆರಿಗಾರಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಯ್ಯಾ? (ಅ)

-ರಿವಿಲ್ಲದಂಧಕಾರಾ ಗೋಳಯ್ಯಾ! (ತ)
-ಗಾದೆಗಾರಧಿಕಾರಿಯೇನಯ್ಯಾ? (ಪ)
-ರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಧಿಕಾರಿಯೇನಯ್ಯಾ? (ಅ)
-ಧಿಕಾಸೆಯವಧಿಕಾರ್ಯೇನಯ್ಯಾ?
ಕಾಮುಕನಧಿಕಾರಿಯೇನಯ್ಯಾ? (ಹ)
-ರಿ ವಿರೋಧ್ಯಧಿಕಾರಿಯೇನಯ್ಯಾ?
ಹೇಡಿ ಜೀವಧಿಕಾರಿಯೇನಯ್ಯಾ? (ಥ)
-ಳಕಿನವಧಿಕಾರಿಯೇನಯ್ಯಾ? (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಯ್ಯಾ!!!

ಗುಲಾಮರ ಗುಲಾಮನಿಗೇಕೇ ಜಂಭ?

ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲವನಿಗೀ ಜಂಭ!
ನವ ಮಲಿನಗೊಳಿಪುದೀ ಜಂಭ! (ಪ)
-ರದಾರಾ, ಧನಕ್ಕಾಶಿಸುವುದೀ ಜಂಭ!
ಗುಹ್ಯಾದಿಂದ್ರಿಯೋದ್ವೇಗ ಮಾಳ್ಪುದೀ ಜಂಭ! (ಕು)
-ಲಾಚಾರಗಳ ಕೆಡಿಸುವುದೀ ಜಂಭ!
ಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಡುವುದೀ ಜಂಭ!
ನಿತ್ಯ ಜಗಳ ತಂದಿಡುವುದೀ ಜಂಭ!
ಗೇಯುವಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪಿಸುವುದೀ ಜಂಭ!
ಕೀರ್ತಿತರುವಿಗೆ ಕುಠಾರವೀ ಜಂಭ!
ಜಂಟಿ ಜೀವನಾನಂದ ವಿರೋಧೀ ಜಂಭ!
ಗ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಿಲ್ಲಾ ಜಂಭ!!!

ಮನಕಾರಾಮವಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ! (ದಿ)

-ನ, ರಾತ್ರಿ ಇದೇ ಗೋಳಾಯ್ತಲ್ಲಾ!
ಕಾಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಾ!
ರಾಮಾನುಗ್ರಹಾಗಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ! (ರಾ)
-ಮ ರಾವಣ ಸತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ!
ವಿಭಿಷಣನಾಗಿದ್ದೇನಲ್ಲಾ! (ಎ)
-ಲ್ಲ ರಾಮಗೊಪ್ಪಿಸಿಹೆನಲ್ಲಾ!
ರಾಂಜನೇಯನಿದ್ದಾನಲ್ಲಾ (ಬ)
-ಲ್ಲಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಲ್ಲಾ!!!

ಹಸಿವೆಯಿಲ್ಲ, ಬವಸೆಯಿಲ್ಲ! (ಹ)

-ಸಿದವರಿಗಿಕ್ಕುವವರಿಲ್ಲ! (ಸ)
-ವೆದರೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ! (ಬಾ)
-ಯಿ ಬಡಾಯಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಯೇನಿಲ್ಲ! (ನ)
-ಲ್ಲ, ನಲ್ಲೆಯರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲ!
ರಡಾಸೆಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ!
ರ ಗುರು ಸೇವೆಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ!
ಸೆರೆಮನೆಯ ವಾಸ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ! (ತಾ)
-ಯಿಗಿನ್ನೂ ಕನಿಕರ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ! (ಪು)
-ಲ್ಲ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಂದೆಲ್ಲ!!!

ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡ (ಹೇ)

-ತು ಅಶಾಂತಿಗೆ ನೀನಾಗಬೇಡ!
ಕೊಡುಗೈಗೆ ತಡೆ ಮಾಡಬೇಡ! (ಮು)
-ಟ್ಟು, ಮಡಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಡ
ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಯ ಬಿಡಬೇಡ!
ದ್ಗುರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಸಡ್ಡೆ ಬೇಡ!
ಮಾಯಾಜಾಲದಲೊದ್ದಾಡಬೇಡ!(ಬ)
-ಡತನಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಬೇಡ!
ಬೇರೆಯವರಂಗಿ ತೊಡಬೇಡ! (ತೊ)
-ಡ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಬೇಡ!!!

ನಿರಾಯಾಸದ ತಪವಿಂದು! (ವಿ)

-ರಾಜಿಸುತಿಹ ರವಿಯಿಂದು! (ಕಾ)
-ಯಾಭಿಮಾನ ಕಾಣೆ ನಾನಿಂದು! (ರ)
-ಸದೂಟ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತಿಂದು!
ತ್ತನಿಗಾನಂದವದಿಂದು! (ಮ)
-ತವಿತ್ತ ಮರುದಿನವಿಂದು!
ತಿತೋದ್ಧಾರಪ್ಪುದು ಮುಂದು! (ಗೋ)
-ವಿಂದನ ಕೃಪೆಯಿಂದೆಂದೆಂದು! (ಎಂ)
-ದು? ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಂದಂದು!!!

ಧರ್ಮ, ಕರ್ಮ, ತಂದೆ, ತಾಯಿಯಯ್ಯಾ! (ಮ)

-ರ್ಮ ಮಾನವನರಿಯಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಣ್ಣು “ಕಣ್ಣನ” ಕಾಣಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಚ)
-ರ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಲಿಂಗನಕ್ಕಯ್ಯಾ!
ತಂದೆ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕರ್ತಯ್ಯಾ! (ಹಿಂ)
-ದೆ, ಮುಂದೆ, ಇಂದಾಧಾರವನಯ್ಯಾ!
ತಾಯಿಯವನ ಸೇವಕಳಯ್ಯಾ! (ಬಾ)
-ಯಿ, ಕೈಯವಳೋಪಕರಣಯ್ಯಾ (ಭ)
-ಯ, ಭಕ್ತ್ಯವಳ ಭೂಷಣವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಮ್ಮಯ್ಯಾ!!!

ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದೆಯಲ್ಲಾ! (ನಿ)

-ಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಯಿತಲ್ಲಾ! (ಅ)
-ಹೋರಾತ್ರ್ಯಳುವ ಹಾಗಾಯಿತಲ್ಲಾ (ರಾ)
-ಗಿಯಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ತಪ್ಪಿತಲ್ಲಾ!
ಕೆಲಸ ವ್ಯಾಪಾರವಾಯಿತಲ್ಲಾ! (ಹು)
-ಟ್ಟು, ಸಾವಿನ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತೆಯಲ್ಲಾ!
ಹೋಟೆಲೂಟ ಹಿತವಾಯಿತಲ್ಲಾ! (ತಂ)
-ದೆ, ತಾಯಿಗನ್ಯಾಯವಾಯಿತಲ್ಲಾ! (ಕಾ)
-ಯವಳಿಯುವ ಕಾಲ ಬಂತಲ್ಲಾ! (ನ)
-ಲ್ಲಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸಾಯೋಲ್ಲಾ!!!

ಮುಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು?

ದಿನ ಲೆಃಖ ಹಾಕಿ ಸುಖವೇನು? (ಅ)
-ನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರು ನೀನು!
ಲಿಷ್ಠನಾಗಬೇಕಿಂತು ನೀನು!
ತ್ತನಿಗೆ ಶರಣಾಗು ನೀನು! (ಲೀ)
-ಲಾನಾಟಕ ನೋಡುತ್ತಿರು ನೀನು! (ಭ)
-ವರೋಗ ವಿಮುಕ್ತನಾಗು ನೀನು! (ಗ)
-ಣೆಯ ಮೇಲಿನಾಟ ಬಿಡು ನೀನು!
ರಿಳಿತವಿಲ್ಲದಾತ್ಮ ನೀನು! (ಸೂ)
-ನು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೆ ನೀನು!!!

ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು! (ಜ)

-ಡ್ಡು ಹಿಡಿದಾಗಾಸ್ಪತ್ರೆ ಜನಗಳು!
ಕಾಪಿ, ತಿಂಡಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು! (ಹ)
-ಸಿದು ಕಂಗೆಟ್ಟಾಗನ್ಯ ಜನಗಳು! (ಹೊ)
-ಗೆಯಡಗಿದಾಗ ಹೆಂಡ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳು!
ಹೆಂಚು ಸಿಡಿದಾಗನ್ಯ ಜನಗಳು! (ನಾ)
-ಡಗೌಡನಾದಾಗ ಹೆಂಡ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳು!
ತಿರುಕನಾದಾಗನ್ಯ ಜನಗಳು!
ನೆ, ಮಠಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು! (ಹ)
-ಕ್ಕವಗಿಲ್ಲದಾಗನ್ಯ ಜನಗಳು! (ಗೋ)
-ಳು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗುಂಟೇ ಹೇಳು!!!

ಯಾವ ಸರಕಾರ ಆಳಿದರೇನು? (ದೈ)

-ವಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರಾಗ್ವುದೇನು?
ಜ್ಜನ ಪೀಡೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? (ವ)
-ರ ಗುರೂಪದೇಶ ಕೇಳೀಗ ನೀನು!
ಕಾಮುಕನಾಗದಿರಬೇಕು ನೀನು! (ಪ)
-ರಮಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಳು ನೀನು!
ಗ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನೋಡುವೆ ನೀನು! (ಊ)
-ಳಿಗ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡು ನೀನು! (ಮ)
-ದ, ಮತ್ಸರ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೇಳು ನೀನು! (ಈ)
-ರೇಳು ಲೋಕಾಧಿಪನಾಗುವೆ ನೀನು! (ಏ)
-ನು? ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ನೀನು!!!

ಮಲವಿಸ ರ್ಜನೆಯಾಗಬೇಕು! (ಜ)

-ಲರೂಪದಾಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು!
ವಿಷೌಷಧಿಯಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು!
ಮಯವಿದಿರು ನೋಡಬೇಕು! (ದೌ)
-ರ್ಜನ್ಯತೆ ತೋರಿಸದಿರಬೇಕು! (ಮ)
-ನೆ ಜನ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು! (ಆ)
-ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಬೇಕು!
ತಿ ಶ್ರೀಪಾದದತ್ತಾಗಬೇಕು!
ಬೇಡಿ, ಕಾಡಿ ತಿನ್ನದಿರಬೇಕು! (ಟಾ)
-ಕು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗ್ಬೇಕು!!!

ಮಿಂಚುತ್ತಿರಲಿ “ಧ್ಯಾನಮಿಂಚು” ನಿನ್ನಲ್ಲಿ!

ಚುನಾವಣೆಯಾಗಲಿ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ! (ಹ)
-ತ್ತಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾಗು ಅದರಲ್ಲಿ! (ಕ)
-ರ ಚರಣ ಗಳುಳಿಯಲದರಲ್ಲಿ (ಅ)
-ಲಿಪ್ತತೆಗಿರ್ಪುದಗ್ರಸ್ಥಾನದರಲ್ಲಿ!
ಧ್ಯಾನಮಗ್ನಳಾಗು ಸತತದರಲ್ಲಿ! (ದಿ)
-ನ, ರಾತ್ರಿ ತಲ್ಲೀನಳಾಗು ಅದರಲ್ಲಿ!
ಮಿಂದು, ತಿಂದು, ಸಂತೃಪ್ತಳಾಗದರಲ್ಲಿ! (ಸಂ)
-ಚು, ಹೊಂಚುಗಳಿಗೆಡೆಯಿಲ್ಲದರಲ್ಲಿ!
ನಿತ್ಯ, ನಿಜಾನಂದ ಸುಖವದರಲ್ಲಿ (ಅ)
-ನ್ನ, ವಸ್ತ್ರ ಲಾಭ ಯಥೇಚ್ಛ ಅದರಲ್ಲಿ! (ಇ)
-ಲ್ಲಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದದರಲ್ಲಿ!!!

ದಿಲ್ಲಿಗೇಕೋಡುವೆ ನೀನಾಗಿ? (ಇ)

-ಲ್ಲಿನದ್ದು ನೋಡಿಕೋ ನಾನಾಗಿ!
ಗೇಯ್ಬೇಕಹೋರಾತ್ರಿ ನಾನಾಗಿ!
ಕೋಟೆ ಭದ್ರ ಮಾಡು ನಾನಾಗಿ! (ದು)
-ಡುಕಬಾರದೀಗ ನೀನಾಗಿ! (ನೋ)
-ವೆನಗಿಲ್ಲೆನ್ನೀಗ ನಾನಾಗಿ!
ನೀಡೆಲ್ಲರಿಗನ್ನ ನಾನಾಗಿ!
ನಾಸ್ತಿಕನಲ್ಲ ನೀ ನಾನಾಗಿ! (ಯೋ)
-ಗಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಾಗಿ!!!

ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಕ್ಕೊಂಡಿರಯ್ಯಾ!

ವಿಜಯ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಯ್ಯಾ!
ಚೆಲುವಾಂಬಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕಳಯ್ಯಾ! (ಇ)
-ನ್ನಾರಿಗೂ ಅದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ! (ಯೋ)
-ಗಿರಾಜವಳ ಸಹಾಯಕನಯ್ಯಾ!
ತೊಡೆದು ಹಾಕುವಳು ಕೊಳೆಯಯ್ಯಾ! (ಒ)
-ಳ, ಹೊರಗೆಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧವಾಗ್ವುದಯ್ಯಾ! (ತ)
-ಕ್ಕೊಂಡವಳಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡಿಯಯ್ಯಾ! (ಹೇ)
-ಡಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರಬೇಡವಯ್ಯಾ!
ಘುಪತಿಯ ಭಜನೆ ಮಾಡಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಜ್ಞೆಯದಯ್ಯಾ!!!

ನನಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದಾರು ಗತಿ? (ನಿ)

-ನಗೊಪ್ಪುವಂತಿರಲೀಯೋ ಮತಿ! (ಬೇ)
-ಗೆ ತಪ್ಪಿಸೀಗ ಕೊಡೂರ್ಧಗತಿ!
ನೀಡಬೇಡೆನಗೆ ದುಷ್ಟ ಮತಿ! (ಅ)
-ನಸೂಯಾತ್ಮಜ ದತ್ತ ನೀ ಗತಿ! (ಪ)
-ಲ್ಲವಿಸಲಿ ನಿನ್ನಿಂದೆನ್ನ ಮತಿ! (ಸ)
-ದಾ ನಿನ್ನಾಶೀರ್ವಾದೆನಗೆ ಗತಿ! (ಕ)
-ರುಣಿಸೀಗೆನಗೆ ಸೇವಾ ಮತಿ! (ಸಂ)
-ಗ ನಿನ್ನದೊಂದೇ ನನಗೆ ಗತಿ! (ಗ)
-ತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಮತಿ!!!

ಸಂದೇಹವೇಕಿನ್ನು ಸದಯ ಹೃದಯಾ?

ದೇಹ ಮನ ನಿನ್ನದಾಗಿಹುದು ಪ್ರಿಯಾ!
ಸಿದಾಗನ್ನವಿತ್ತವ ನೀನು ಪ್ರಿಯಾ!
ವೇದ, ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗರಾ ಹೃದಯಾ!
ಕಿರುಕುಳ ತಪ್ಪಿಸಿದಾರ್ಯ ನೀ ಪ್ರಿಯಾ! (ನಿ)
-ನ್ನುಪಕಾರ ಮರೆಯಲಾರೆ ನಾ ಪ್ರಿಯಾ!
ರ್ವರುದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಹುದಾ ಹೃದಯಾ!
ರ್ಶನ ಸದಾ ಕೊಡು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯಾ!
ಜ್ಞವಾಗುತ್ತಿದೆ ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾ!
ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಯಿದು ಶ್ರೀ ಹೃದಯಾ!
ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವೇಕರಿಸಿದನು ಪ್ರಿಯಾ! (ದ)
-ಯಾಮಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಿಯಾ!!!

ಕನಸಿನ ಭೋಗದಿಂದೇನುಪಯೋಗ?

ರಜನ್ಮದಿಂದಾಗಬೇಕುಪಯೋಗ! (ಪು)
-ಸಿಯಾಸೆಗಳಿಂದ ಆಗದುಪಯೋಗ (ಅ)
-ನವರತಾತ್ಮಧ್ಯಾನದಿಂದುಪಯೋಗ!
ಭೋಗ ತ್ಯಾಗಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಗುಪಯೋಗ! (ಯೋ)
-ಗದಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗುವುದುಪಯೋಗ! (ಅಂ)
-ದಿಂದು, ಮುಂದೆನ್ನದಾದರದುಪಯೋಗ!
ದೇಹ ದೇವಾಲಯವಾದಾಗುಪಯೋಗ! (ಅ)
-ನುದಿನ ಗುರುಸೇವೆಯಿಂದುಪಯೋಗ!
ರಬ್ರಹ್ಮನವನೆಂದಾಗುಪಯೋಗ! (ವ)
-ಯೋಮಿತಿ ಅವಗಿಲ್ಲೆಂದಾಗುಪಯೋಗ! (ತ್ಯಾ)
-ಗರಾಜ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೋಪಯೋಗ!!!

ರಂಗನಾಥನ ಪುಜೆ ನಿತ್ಯವಾಗುತಿದೆ! (ಮಂ)

-ಗನಾಟ, ನೋಟ, ಪರಮಾನಂದವಾಗಿದೆ!
ನಾಮಕರಣ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದಾಗಿದೆ! (ಪಂ)
-ಥ, ಪಿಶಾಚಿ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ಕುಣಿಯುತಿದೆ!
“ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ” ಬೋಧೆ ಕೇಳುತ್ತಲಿದೆ!
ಪೂಜ್ಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಕಾಣದಾಗುತ್ತಲಿದೆ! (ಸಂ)
-ಜೆಯಾರತಿ ಕರ್ಪೂರವಿಲ್ಲದಾಗುತಿದೆ!
ನಿತ್ಯ ನೈವೇದ್ಯದಾಸಕ್ತಿ ತಪ್ಪುತ್ತಲಿದೆ! (ಭೃ)
-ತ್ಯ ನಾನೆಂಬ ಭಾವ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಲಿದೆ!
ವಾಸುದೇವನ್ಯನಲ್ಲವೆಂದನ್ನಿಸುತ್ತದೆ!
ಗುಣಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಲಿದೆ!
ತಿರುಗಾಟವೀರೇಳು ಲೋಕದಲ್ಲಾಗಿದೆ! (ಎ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ!!!

ಇದೇಕೇ ನಿನಗೀ ಹುಚ್ಚೀಗ? (ಪ)

-ದೇಪದೇ ತಿನ್ನುವೇಚ್ಛೇಕೀಗ?
ಕೇಟ್ಟಭ್ಯಾಸವಿದ ಬಿಡೀಗ!
ನಿಶ್ಚಲ ತತ್ವದಲ್ಲಿರೀಗ!
ಶ್ವರದಾನಂದ ಸಾಕೀಗ! (ಯೋ)
-ಗೀಶ್ವರ ಶಿವನಾಗಿರೀಗ!
ಹುದುಗಿಸಾಶೆಗಳನೀಗ! (ನೆ)
-ಚ್ಚೀ ಗುರುಪಾದಪದ್ಮವೀಗ! (ಸೊ)
-ಗ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೀಗ!!!

ಎಷ್ಟು ಸುಂದರಾ ಗುರುದತ್ತ ಮಂದಿರಾ! (ಎ)

-ಷ್ಟು ಮನೋಹರಾ ಶ್ರೀ ಗುರು ದಿಗಂಬರಾ!
ಸುಂದರಾಂಗನುಟ್ಟಿಹ ಕಾಷಾಯಾಂಬರಾ!
ರ್ಶನಾಪೇಕ್ಷಿಗಳಾನಂದಾ ಶೃಂಗಾರಾ!
ರಾತ್ರಿ, ದಿನ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಲಂಕಾರಾ!
ಗುರುಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ ಪೂಜೋಪಚಾರಾ! (ಗು)
-ರುನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಾನಂದಾಪಾರಾ!
ತ್ತ ಪ್ರಸಾದವೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣಾಧಾರಾ! (ಹ)
-ತ್ತವತಾರವೆತ್ತಿದ ಹರಿಯಾಚಾರಾ!
ಮಂದಮತಿಗರಿವಾಗದ ವಿಚಾರಾ!
ದಿವ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗಿದೊಂದು ವಿಹಾರಾ!
ರಾರಾಜಿಪ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಾರಾ!!!

ಮಂಜಯ್ಯಾ ಪುತ್ರಶೋಕವೇಕಯ್ಯಾ?

ನನ ಮರಣ ದೇಹಕ್ಕಯ್ಯಾ! (ಸ)
-ಯ್ಯಾದ್ರೀಶ ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿಯಯ್ಯಾ!
ಪುಣ್ಯ, ಪಾಪವನಿಗಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ತ್ರಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವನಯ್ಯಾ!
ಶೋಕವೆಂಬುದು ಮನೋವೃತ್ತ್ಯಯ್ಯಾ!
ಲ್ಲಾಗಬೇಕೀಗ ಮನಸ್ಸಯ್ಯಾ!
ವೇದಾಂತಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಗನಯ್ಯಾ!
ರ್ಮ ಕಳೆದೀಗಾತ್ಮಾರಾಮಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಯ್ಯಾ!!!

ಜಯ ಜಗದಂಬಾ ಇಂದಿರಾ! (ಮಾ)

-ಯವಾಗಲನ್ಯಾಯ ಇಂದಿರಾ!
ಗಳ ಸಾಕಿನ್ನು ಇಂದಿರಾ!
ರಿಷ್ಠಳಾಗ್ಯಾಳು ಇಂದಿರಾ!
ದಂಭ, ದರ್ಪ ಬೇಡ ಇಂದಿರಾ!
ಬಾಯಿ, ಕೈಯ್ಯೊಂದಾಗ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ!
ಇಂದಿನದ್ದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ!
ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗು ಇಂದಿರಾ! (ಹ)
-ರಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇಂದಿರಾ!!!

ಭಕ್ತರಭೀಷ್ಟ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಬಲಿಸಪ್ಪಾ! (ಶ)

-ಕ್ತ ನೀನೆಂಬುದರರಿವೆಲ್ಲರಿಗಾಗಲಪ್ಪಾ! (ಶ)
-ರಣಾಗತರ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡಪ್ಪಾ!
ಭೀರುಗಳವರೆಂದೆನಿಸಬಹುದೇನಪ್ಪಾ? (ಭ್ರ)
-ಷ್ಟರಾಗಿ ಅವರು ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಬಾರದಪ್ಪಾ!
ರ್ವ ಕಾರಣಕರ್ತ, ಸರ್ವ ಶಕ್ತ ನೀನಪ್ಪಾ! (ಬ)
-ಲ್ಲಿದ ಬಡವನೆಂಬ ಭೇದ ನಿನಗಿಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ಸಿರಿದೇವಿಗೊಲಿದಂತೆಲ್ಲರಿಗೊಲಿಯಪ್ಪಾ!
ವಭಯವೆಡೆಬಿಡದೆ ಕಾಡುವುದಪ್ಪಾ! (ಶ)
-ಕ್ತಿ ನೀನಿತ್ತು ತರಳರ ಕಾಪಾಡಬೇಕಪ್ಪಾ!
“ಬಸಿರ್ಗುಂಟು ಬಾಯ್ಗಿಲ್ಲ” ವೆಂದಾಗಬಾರದಪ್ಪಾ! (ನ)
-ಲಿನಲಿದು ಭಜನೆ ನಿನ್ನದು ಮಾಡಿಸಪ್ಪಾ!
ಖನಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನೊಡನಾಟ ನೀಡಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದನುಗ್ರಹಿಸಪ್ಪಾ!!!

ತರ ತರಾಲಂಕಾರ್ಯಮೃತಾ! (ಪ)

-ರಮಾನಂದದ ಊಟಮೃತಾ!
ನು, ಮನ ಸುಂದರಾಮೃತಾ!
ರಾಜೀವಾ ಸಖಾನಂದಾಮೃತಾ!
ಲಂಕೇಶ್ವರಾರಿಯಾತ್ಮಾಮೃತಾ!
ಕಾಮಾರಿಯರ್ಧನಾರ್ಯಮೃತಾ! (ಆ)
-ರ್ಯ ವೀಣಾವಾದ್ಯಾನಂದಾಮೃತಾ!
ಮೃಗನಯನಾ ವಾಣ್ಯಮೃತಾ!
ತಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಮೃತಾ!!!

ಹೊಗಳಿದರೂ ಹಿಗ್ಗನಯ್ಯಾ ಭಕ್ತ! (ತೆ)

-ಗಳಿದರೆಂದೂ ಕುಗ್ಗನಯ್ಯಾ ಭಕ್ತ! (ತಾ)
-ಳಿ, ಬಾಳುವಭ್ಯಾಸಿ ತಾನಯ್ಯಾ ಭಕ್ತ!
ರ್ಶನಾನಂದದಲ್ಲಿರ್ಪಯ್ಯಾ ಭಕ್ತ!
ರೂಪ, ನಾಮ ಬಿಟ್ಟವನಯ್ಯಾ ಭಕ್ತ!
ಹಿರಿಯರಭಿಮಾನಿಯಯ್ಯಾ ಭಕ್ತ! (ಕ)
-ಗ್ಗನನ್ನೂ ಕಡೆಗಾಣನಯ್ಯಾ ಭಕ್ತ!
ಯ, ವಿನಯಾನ್ವಿತನಯ್ಯಾ ಭಕ್ತ!(ಕೈ)
-ಯ್ಯಾರೆ ಸೇವಾ ತತ್ಪರನಯ್ಯಾ ಭಕ್ತ!
ಜನಾಭ್ಯಾಸ ನಿರತಯ್ಯಾ ಭಕ್ತ! (ಶ)
-ಕ್ತ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ಭಕ್ತ!!!

ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿ ಕಾಂಚನ ಪ್ರೇಮಿಯಲ್ಲ!

ಲಾಭಾತುರ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಯೇನಲ್ಲ!
ಪ್ರೇಮ ಲೋಭಕ್ಕೆಡೆಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ! (ನಿ)
-ಮಿಷನಿಮಿಷ ಮೌಲ್ಯವನಿಗೆಲ್ಲ! (ಏ)
-ಕಾಂತದಾಭ್ಯಾಸಾತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ!
ಕ್ಕಂದವಾಡುತ್ತಾತಿರುವುದಿಲ್ಲ!
ಟನೆಯಾಟವನಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ!
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಅವನೇನಿಲ್ಲ!
ಮಿತಾಹಾರ ಆತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ! (ಭ)
-ಯ ಕಲೋಪಾಸಕನಿಗೇನೇನಿಲ್ಲ! (ನ)
-ಲ್ಲ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಂಕಿತವೆಲ್ಲ!!!

ಒಕ್ಕಲಿಗ ನುತ್ತು, ಬಿತ್ತಿ, ಬೆಳೆಯಬೇಕು! (ಅ)

-ಕ್ಕರೆಯಿಂದಾದಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಬೇಕು! (ಖಾ)
-ಲಿಬಿಟ್ಟ ನೆಲ ಪೋಲಾಗದೇನಾಗಬೇಕು? (ರಂ)
-ಗನಾಥನೊಲುಮೆಗೆ ಸೇವಾಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು! (ಅ)
-ನುದಿನದಲ್ಲಿದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಾಗಬೇಕು! (ಹೊ)
-ತ್ತು, ಹೆತ್ತಾತನಿಗಿದು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು!
ಬಿನ್ನಹವನ ಶ್ರೀ ಪಾದಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸಬೇಕು! (ಎ)
-ತ್ತಿಯವನಿಂದ ಮುದ್ದಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು!
ಬೆರೆತು ಅವನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಬೇಕು! (ಗೆ)
-ಳೆತನ ಐಹಿಕಕ್ಕಾಗದಂತಿರಬೇಕು! (ಭ)
-ಯ, ಭಕ್ತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ

ಭವಿಸಬೇಕು!
ಬೇರೆಯವರ ಠೀಕೆ ಮಾಡದಿರಬೇಕು!
ಕುಮಾರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗಬೇಕು!!!

ಯಾರೇನಾಲೋಚಿಸಿದರೇನು? (ಹ)

-ರೇಚ್ಛೆಗೆ ಶೀರ ಬಾಗು ನೀನು!
ನಾಮ ಜಪಿಯಾಗಿರು ನೀನು!
ಲೋಕೇಶ್ವರನಾಗಿರು ನೀನು!
ಚಿದಾನಂದನಾಗಿರು ನೀನು! (ಪು)
-ಸಿ ಮಾತು ನಂಬದಿರು ನೀನು!
ಮೆ, ಶಮೆಯಿಂದಿರು ನೀನು!
ರೇಣುಕಾತ್ಮಜಾನೆಂಬೆ ನೀನು! (ನೀ)
-ನು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಲ್ಲೇನು???

ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಕೆಡಬೇಡ! (ವಿ)

-ಕಲ್ಪವೆಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡ! (ಸ್ವ)
-ಲ್ಪವೆಂದತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಡ!
ಮಾಯಾ ಮೋಹಿತನಾಗಬೇಡ (ಆ)
-ಡಿ ಶಾಂತಿ ಕಳಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡ! (ಶಂ)
-ಕೆ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿಡಬೇಡ! (ಮೃ)
-ಡನ ಭಜನೆ ಬಿಡಬೇಡ!
ಬೇರಿನ್ನೇನೂ ಯಾಚಿಸಬೇಡ! (ಬೇ)
-ಡ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಡ!!!

ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ ಭಜನೆ! (ರಂ)

-ಗನಾಥ ತಾನಕ್ಕೆ ಭಜನೆ!
ಭಾವಾತೀತನಕ್ಕೆ ಭಜನೆ! (ಯೋ)
-ಗ್ಯ ವಿರಾಗಿಯಕ್ಕೆ ಭಜನೆ! (ರ)
-ಕ್ಕೆಸಾರಿ ತಾನಕ್ಕೆ ಭಜನೆ! (ಎ)
-ಲ್ಲರೂ ರಾಮನಕ್ಕೆ ಭಜನೆ!
ವ ನಿರ್ನಾಮಕ್ಕೆ ಭಜನೆ!
ನ್ಮ ಪಾವನಕ್ಕೆ ಭಜನೆ! (ನೆ)
-ನೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀನೇ!!!

ವಿಮಲ ಸಲಿಲಾಯುರ್ಬಲ!

ಳೆಯ ಜಲಾತ್ಮ ನಿರ್ಮಲ! (ಮ)
-ಲಯಮಾರುತಾಪ್ತಾತ್ಮ ಬಲ!
ರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವ ಬಲ! (ಮ)
-ಲಿನ ಜನ ನಿರ್ಜಿ

ವ ಬಲ! (ಬ)
-ಲಾಬಲಾ ವಿಚಾರಾತ್ಮ ಬಲ!
ಯುದ್ಧ ಬುದ್ಧ್ಯಹಂಕಾರ ಬಲ! (ದು)
-ರ್ಬಲ ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಬಲ! (ಬ)
-ಲ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಲ!!!

ತಳಮಳಗೊಳ್ಳ ತಪಸಿ! (ತಾ)

-ಳ, ಮೇಳ ರಸಿಕ ತಪಸಿ!
ನ ಸದಾರಾಮ ತಪಸಿ! (ಒ)
-ಳ, ಹೊರಗಮಲ ತಪಸಿ!
ಗೊಡ್ಡಾಕಳೇನಲ್ಲ ತಪಸಿ! (ಕು)
-ಳ್ಳ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಪುಲ್ಲ ತಪಸಿ!
ರಣಿ ಸಮಾನ ತಪಸಿ!
ತಿತ ಪಾವನ ತಪಸಿ! (ದ)
-ಸಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ರಿಸಿ!!!

ರಾಮಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ ನಾನು!

ಹಾ ಕಲಾಕೋವಿದನವನು!
ಗಾನಲೋಲ ರಾಘವನವನು!
ಗಿರಿಜಾಪತಿಯಾಪ್ತನವನು!
ಕಾರ್ಯ, ಕಾರಣ, ಕರ್ತನವನು!
ದಿನಮಣಿ ವಂಶಜನವನು! (ಕ)
-ರುಣಾಪೂರ್ಣ ಹೃದಯನವನು! (ಶಿ)
-ವೆಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವನವನು!
ನಾಮ ಭಜನಾನಂದನವನು! (ಹ)
-ನುಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯವನು!!!

ತುಳಸೀ ಕಾಷ್ಠ ಬೇಕೇನಯ್ಯಾ? (ಬ)

-ಳಸಿಕೋ ನಿನ್ನಿಷ್ಟದಂತಯ್ಯಾ!
ಸೀತಾರಾಮ ಪ್ರಸಾದದಯ್ಯಾ!
ಕಾರ್ಯಜಯಕ್ಕಿದು ಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಶ್ರೇ)
-ಷ್ಠತೆಯ ಹೇಳಿ ತೀರದಯ್ಯಾ!
ಬೇರೆ ಗಿಡದಂತಿದಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ಕೇಶವಗಿದು ಪ್ರೀತಿಯಯ್ಯಾ! (ದಿ)
-ನ, ರಾತ್ರಿಯಿದ ಧರಿಸಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಯ್ಯಾ!!!

ಊರಿಗಿನ್ನೂ ಬರಬಾರದೇನಮ್ಮಾ? (ದಾ)

-ರಿ ಖರ್ಚಿಗೇರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲಮ್ಮಾ! (ಹೋ)
-ಗಿ ಹೊರಗೆಷ್ಟು ಕಾಲವಿರ್ಪುದಮ್ಮಾ? (ನಿ)
ನ್ನೂರು ನಿನಗೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲೇನಮ್ಮಾ?
ಲು ಹಿಂಸೆ ಪರದೇಶವಾಸಮ್ಮಾ! (ಮ)
-ರಳಿ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಮ್ಮಾ!
ಬಾಗಿಲು ಸದಾ ತೆರೆದಿಹುದಮ್ಮಾ! (ಹ)
-ರ ಸೇವೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾವುದಮ್ಮಾ?
ದೇವಿ ನೀನಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವೆಯಮ್ಮಾ!
ಷ್ಟ, ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗ ಬೇಡಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ ಸೇರಮ್ಮಾ!!!

ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಯ ಸೇವೆ ಸಂಪತ್ತು! (ಆ)

-ತ್ಮನಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮಹಾ ಸಂಪತ್ತು!
ತೃಣ ಸಮಾನ ಲೋಕ ಸಂಪತ್ತು! (ಪ್ರಾ)
-ಪ್ತಿ ನಿತ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದಾ ಸಂಪತ್ತು!
ದುಪನುಪದೇಶಾ ಸಂಪತ್ತು!
ಸೇವಾಭಾಗ್ಯತ್ಯಮೌಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು! (ಸ)
-ವೆಸುವುದು ಪ್ರಾರಬ್ಧಾ ಸಂಪತ್ತು!
ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಮಾನಾ ಸಂಪತ್ತು!
ವಿತ್ರಾತ್ಮಾನುಗ್ರಹಾ ಸಂಪತ್ತು! (ಸೊ)
-ತ್ತು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಸಂಪತ್ತು!!!

ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯ!

ಗಾಯಿತ್ರೀ ತಾಯಿಯಾಶಯ!
ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನಾಶಯ!
ದುನಾಥನಾಪ್ತಾಶಯ!
ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಾಶಯ!
ಭಾನುಕುಲೇಶನಾಶಯ!
ಶಿಧರಾನಂದಾಶಯ! (ಜ)
-ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಯ!!!

ಬನ್ನಿರೆ! ತನ್ನಿರೇ!! ತಿನ್ನಿರೇ!!! (ಸ)

-ನ್ನಿಧಿಯ ಸೇವೆ ಬೇಕೆನ್ನಿರೇ!
ರೇಖೆ, ರೂಪವಿನ್ನೇಕೆನ್ನಿರೇ!
ತ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿರಿಸೆನ್ನಿರೇ! (ನ)
-ನ್ನಿ, ಲೋಕಸುಖವಲ್ಲೆನ್ನಿರೇ!
ರೇಗದಿರೆನ್ನ ಮೇಲೆನ್ನಿರೇ!
ತಿನ್ನಿಸಮೃತವನೆನ್ನಿರೇ! (ಮ)
-ನ್ನಿಸಪರಾಧಗಳೆನ್ನಿರೇ! (ತೋ)
-ರೇ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾರೇ???

ವೃತ್ತಿ ನೀನು, ನಿವೃತ್ತಿ ನಾನು! (ಸು)

-ತ್ತಿ ಬೇಸತ್ತಸತ್ತಾಗ್ವೆ ನೀನು!
ನೀತಿ, ರೀತ್ಯತೀತಾಗಿಹೆ ನಾನು!
ನುಡಿ, ನಡೆಯಿಂದೋಡಾಡ್ವೆ ನೀನು!
ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಹೆ ನಾನು!
ವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷಯಗಳಾಧೀನ ನೀನು! (ಬು)
-ತ್ತಿ ಖಾಲಿಯಾದವಧೂತ ನಾನು!
ನಾಮ, ರೂಪಾವರಣಾತ್ಮ ನೀನು! (ನಾ)
-ನು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲ್ಲೇನು???

ಸಂಕಷ್ಟ ಹರ ಗಣೇಶ ವ್ರತ!

ರ್ಮನಿಷ್ಠರಿಗಿದೊಂದು ವ್ರತ! (ಇ)
-ಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾಳ್ಪರೀ ವ್ರತ!
ಗಲುಪವಾಸದಿಂದಾ ವ್ರತ! (ವ)
-ರ ಪ್ರಸಾದ ಲಾಭ ರಾತ್ರೀ ವ್ರತ! (ಆ)
-ಗಮಿಕ, ಮಾಡಿಸುವನೀ ವ್ರತ! (ಗ)
-ಣೇಶ ಮಹಿಮೆಯೋದುವಾ ವ್ರತ!
ಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ, ಭುಕ್ತಿಪ್ರದಾ ವ್ರತ! (ತೀ)
-ವ್ರ ಫಲದಾಯಕನೆಂಬಾ ವ್ರತ! (ನು)
-ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ವ್ರತ!!!

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುವೆನೆಂದನಾಗ! (ಊ)

-ಳಿಗ ಮಾಡುವೆ ನಾನೆಂದನಾಗ! (ಆ)
-ಗ್ಗೆನ್ನ ಹರಸಬೇಕೆಂದನಾಗ!
ಲ ನಿನ್ನದೆನಗೆಂದನಾಗ! (ಅ)
-ರುಹೆಲ್ಲವಾಗೆನಗೆಂದನಾಗ! (ಈ)
-ವೆ ಕಾಣಿಕೆ ನಿನಗೆಂದನಾಗ!
ನೆಂಟ ನೀನು ನನಗೆಂದನಾಗ!
ತ್ತಾತ್ರೇಯನೇ ನೀನೆಂದನಾಗ!
ನಾಮಜಪ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲೆಂದನಾಗ! (ನಾ)
-ಗ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾಗ!!!

ಗಣೇಶನಾಗಿಡ್ಲಿ, ಕಡುಬು ತಿಂದೆ! (ಪ್ರಾ)

-ಣೇಶಗರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಿಂದೆ!
ಕ್ತಿಮಾತೆಯೊಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ತಿಂದೆ!
ನಾಶವಾಗಲರಿಷ್ಟವೆಂದು ತಿಂದೆ!
ಗಿರೀಶನನುಗ್ರಹದೆಂದು ತಿಂದೆ! (ಕೊ)
-ಡ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವೆಂದು ತಿಂದೆ!
ಷ್ಟ ಸುಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟಾಗಲೆಂದು ತಿಂದೆ! (ನೋ)
-ಡುತ್ತ, ಕೂಡುತ್ತಾನಂದದಿಂದ ತಿಂದೆ!
ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲೆಂದು ತಿಂದೆ!
ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಬಂದು ನಾನೆಂದು ತಿಂದೆ! (ತಂ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗಿ ತಿಂದೆ!!!

ಅನುಗ್ರಹ ಬಯಸುವುದು ಮನಸು! (ಅ)

-ನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು ಶುದ್ಧ ಮನಸು!
ಗ್ರಹಿಸಿದ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮನಸು!
ರಿ ನಾಮ ಜಪಿಸಬೇಕು ಮನಸು!
ಹಳ ಶೋಭಿಸುವುದಾಗ ಮನಸು! (ಭ)
-ಯ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಬೇಕು ಮನಸು!
ಸುಧಾರಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗ ಮನಸು! (ಆ)
-ವುದಕ್ಕೂ ಅಂಜದಿರಬೇಕು ಮನಸು!
ದುಸ್ಸಂಗ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಮನಸು!
ಮಕಾರ ವರ್ಜಿಸಬೇಕು ಮನಸು!
ವೋದಯ ನೋಡುವುದಾಗ ಮನಸು!
ಸುಖಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಮನಸು!!!

ಚಿತ್ತೈಸಬೇಕು ಗುರುದೇವ ದತ್ತಾ! (ಎ)

-ತ್ತೈದಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದತ್ತಾ?
ಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸುಖ ತೋರು ದತ್ತಾ!
ಬೇಡೆನಗಿಹ ಲೋಕ ಸುಖ ದತ್ತಾ! (ಟಾ)
-ಕು ನೀನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ದತ್ತಾ!
ಗುರುವಿಂದಧಿಕರಾರಿಲ್ಲ ದತ್ತಾ! (ಕ)
-ರುಣಾನಿಧಿ ನೀನಲ್ಲವೇನು ದತ್ತಾ?
ದೇಹಮೋಹ ದಹಿಸಬೇಕು ದತ್ತಾ!
ಸನಾಶನ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ದತ್ತಾ!
ರ್ಶನಾನಂದವಿತ್ತು ಎತ್ತು ದತ್ತಾ! (ದ)
-ತ್ತಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಗುರುದತ್ತಾ!!!

ಸದಾ ಮುತ್ತೈದೆ ನೀನು ಗಂಗಮ್ಮಾ!

ದಾಸಿ ನೀನು ದಾಮೋದರಗಮ್ಮಾ!
ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರ್ಕಳಿಗಮ್ಮಾ! (ಇ)
-ತ್ತೈ ಭಗೀರಥನಭೀಷ್ಟವಮ್ಮಾ! (ಐ)
-ದೆ ನಿನ್ನರಸ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮಾ!
ನೀಚೋಚ್ಟ ಭೇದ ನಿನಗಿಲ್ಲಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ನುದಿನದ ಸೇವೆ ಸ್ತುತ್ಯವಮ್ಮಾ!
ಗಂಗಾಧರ ನಾಮ ನಿನ್ನಿಂದಮ್ಮಾ! (ಭ)
-ಗನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಊರಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಗಂಗಮ್ಮಾ!!!

ಭುವನಾನಂದಾ ನಂದಾನಂದ!

ರದಾನಂದಾ ನಂದಾನಂದ!
ನಾರದಾನಂದಾ ನಂದಾನಂದ!
ನಂದನಾನಂದಾ ನಂದಾನಂದ!
ದಾಸರಾನಂದಾ ನಂದಾನಂದ! (ಅ)
-ನಂಗನಾನಂದಾ ನಂದಾನಂದ! (ಬೃಂ)
-ದಾವನಾನಂದಾ ನಂದಾನಂದ!
ನಂಬಲಾನಂದಾ ನಂದಾನಂದ! (ಅಂ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ಪ್ರೇಮಧಾಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಲಯ! (ಸೋ)

-ಮಶೇಖರನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗದಾಲಯ! (ವಿ)
-ಧಾನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗದಾದರ್ಶಾಲಯ!
ಧುರ ವೀಣಾ ರವ ಕೇಳುವಾಲಯ!
ನಿತ್ಯಾತಿಥಿ ಸೇವೆ ನಡೆಯುವ ನಿಲಯ!
ರಂಗನಾಥನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದಾಲಯ!
ಗಜ್ಜನನಿ ಗಾಯಿತ್ರೀ ದೇವಿಯಾಲಯ!
ನಾದ ಕಲೋಪಾಸಕರಿಗಾಶ್ರಯಾಲಯಾ!
ದಿಗಂಬರಾನಂದನ ಪರಿಶುದ್ಧಾಲಯ! (ಜಾ)
-ತ್ಯತೀತವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಲಯ!
ನಿತ್ಯ ಗುರುಪಾದ ಪೂಜೋಪಚಾರಾಲಯ!
ಕ್ಷ್ಮಿಯಾನಂದ ನಿಲಯಾ ಸುಭಿಕ್ಷಾಲಯ!
ದುಪ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ನಿಲಯ!!!

ಮಾತು ಉಳಿಸಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಓ)

-ತು ಬದುಕಿರಬೇಕಪ್ಪಾ!
ದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಬಾ)
-ಳಿಗಿದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಪ್ಪಾ!
ತ್ಯಾತ್ಮನಾಗಬೇಕಪ್ಪಾ!
ಬೇಸರ ಬಿಡಬೇಕಪ್ಪಾ!
ಷ್ಟ ಸಹಿಸಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಲಿದೆ! (ರಂ)

-ಗನಾಥಗೆ ಪೂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ! (ಬೆ)
-ಳಕು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದೆ!
ವಾಸಸ್ಥಾನ ಪ್ರಶಾಂತಾಗುತ್ತಿದೆ! (ವಿ)
-ದ್ಯಮಾನ ಬದಲಾಗುತ್ತಲಿದೆ! (ಸಂ)
-ಕೇತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೀಯುತ್ತಲಿದೆ! (ಕೀ)
-ಳು, ಮೇಲೆಂಬುದಳಿಯುತ್ತಲಿದೆ! (ಚಿ)
-ತ್ತ, ನಾಥನಲ್ಲೈಕ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ! (ಮಾ)
-ಲಿಕನಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ! (ತಂ)
-ದೆ, ತಾಯಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾದೆ!!!

ಇಟ್ಟ ಹಾಗಿರಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ! (ಕೊ)

-ಟ್ಟದ್ದನ್ನುಣ್ಣುವಭ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ!
ಹಾಳು ಹರಟೆ ಕೇಳದಾಗಿಲ್ಲ! (ರೇ)
-ಗಿ ಕೂಗಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ! (ಪ)
-ರಧನದಾಸೆಯಿನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ!
ಗೊಡ್ಡಾಕಳ ಜೀವನಳಿದಿಲ್ಲ! (ಮ)
-ಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಿಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಲಿಲ್ಲ!
ತ್ಸಂಗ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ! (ಮಾ)
-ಲಿಕನಲ್ಲನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ! (ನ)
-ಲ್ಲ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗಿಲ್ಲ!!!

ವೀರ ರಾವಣನಂತ್ಯ ಕಾಲವೀಗ!

ಘುಪತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲವೀಗ!
ರಾಮದಾಸಗೆ ನಾಯಕತ್ವವೀಗ!
ನವಾಸಿ ಸೀತೆಗಾನಂದವೀಗ! (ರ)
-ಣ ದುಂದುಭಿಯ ಕೇಳಿರೆಲ್ಲರೀಗ! (ಆ)
-ನಂದೋತ್ಸಾಹ ವಾನರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೀಗ! (ಸ)
-ತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯವಾಗುವುದು ಈಗ!
ಕಾಮಾಸುರನೇದುತ್ತಿರುವನೀಗ!
ಕ್ಷ್ಮಣನುಗ್ರಾವತಾರ ನೋಡೀಗ!
ವೀರ ರಾಘವ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟನೀಗ!
ಣೇಶ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೀಗ!!!

ಪತ್ರ, ಮೇಲೊಂದು ಚಿತ್ರ, ವಿಚಿತ್ರ! (ಪು)

-ತ್ರ, ಕಳತ್ರಗಳೆಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ!
ಮೇರೆಯಿಲ್ಲದ ಮೋಹಾ ವಿಚಿತ್ರ! (ಮಾ)
-ಲೊಂದರಲ್ಲಿರುವುದಾ ವಿಚಿತ್ರ!
ದುಡಿಯದಿದ್ದರಿಲ್ಲಾ ವಿಚಿತ್ರ!
ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಯಾ ವಿಚಿತ್ರ!
ತ್ರಯಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವಿಚಿತ್ರ!
ವಿಕಲ್ಪ, ಸಂಕಲ್ಪದಾ ವಿಚಿತ್ರ!
ಚಿದಾಕಾಶದಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ವಿಚಿತ್ರ! (ಮಿ)
-ತ್ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಪತ್ರ!!!

ಮುತ್ತಿಹುದು ಕಾರ್ಮುಗಿಲೆಂದಂಜಬೇಡ! (ಬು)

-ತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಹೆನೆಂದು ಗರ್ವ ಪಡಬೇಡ!
ಹುಸಿ ಮಾಯೆಯಾಟ ದಿಟವೆನಬೇಡ! (ಹಿಂ)
-ದು, ಮುಂದಿನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಡ!
ಕಾರ್ಯವೀಗಿನದು ಮಾಡದಿರಬೇಡ! (ವೈ)
-ರ್ಮುಡಿಯುತ್ಸವವ ನೋಡದೋಡಬೇಡ!
ಗಿರಿಧರನ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಡಬೇಡ! (ಹಾ)
-ಲೆಂಜಲೆಂದುಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕೆಡಬೇಡ
ದಂಟು ಮುರಿದು ಹೂವಿಗಾಶಿಸಬೇಡ!
ನನ, ಮರಣದಲ್ಲೊದ್ದಾಡಬೇಡ!
ಬೇಯದನ್ನ ಉಣಬಡಿಸಲೇ ಬೇಡ! (ಉಂ)
-ಡರೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮಾತನಾಡ!!!

ಏಕಾದಶಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವೀಗ! (ಲೋ)

-ಕಾಧಿಪನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವೀಗ! (ಮಂ)
-ದಮತಿಯ ನಿರ್ನಾಮವಾಗ್ಬೇಕೀಗ!
ಶಾಮಸುಂದರನ ಹಿರಿಮೆಗ!
ಧ್ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಸುಸಮಯವೀಗ!
ಮಸುತನಿಗೆ ವಿಜಯವೀಗ!
ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಳಿಗೆ ಆನಂದವೀಗ!
ರಂಗನ ಸುದರ್ಶನದಾಟವೀಗ!
ಕ್ತ ಜನರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರವೀಗ!
ವೀಣಾ, ಮೃದಂಗ ವಾದನಗಳೀಗ! (ಈ)
-ಗ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ ಸುಯೋಗ!!!

ರೊಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಗಂಜಿ ಕುಡಿದಾಗಿತ್ತು! (ಮೆ)

-ಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು!
ಬಂದ ರೊಟ್ಟಿಗಾಗ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಾಯ್ತು! (ಇಂ)
-ದಾಗತಕ್ಕದ್ದಿಂದಾಯ್ತೆಂಬರಿವುಂಟಾಯ್ತು!
ರಿಷ್ಠನೂ ವಿಧಿಯಾಧೀನವೆಂದಾಯ್ತು!
ಗಂಗೆಯೂ ಭೂಮಿಗಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾಯ್ತು!
ಜಿಪುಣ ದಾಸದಾಸನಾಗಬೇಕಾಯ್ತು!
ಕುಕರ್ಮಿ ರಾಮಾಯಣ ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು! (ಚಂ)
-ಡಿಕೇಶ್ವರಿ ಶಬರಿಯಾಗಬೇಕಾಯ್ತು!
ದಾಶರಥಿ ವನವಾಸ್ಯಾಗಬೇಕಾಯ್ತು!
ಗಿರೀಶ ಕಾಪಾಲಿಯೆನಿಸಬೇಕಾಯ್ತು! (ಹೊ)
-ತ್ತು ಕಾದು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೋದಯಾಯ್ತು!!!

ನಿನ್ನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೇವೆ! (ನ)

-ನ್ನಿಷ್ಟದಿಂದಾಗುವುದು ನೋವೇ! (ದು)
-ಷ್ಟತನ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಸೇವೆ! (ಮಿ)
-ಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರವೂ ನೋವೇ!
ಬಂಧ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಸೇವೆ!
ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗೆಲ್ಲಾ ನೋವೇ!
ತಿ, ಮತಿ, ಶುದ್ಧಿಗೆ ಸೇವೆ!
ಸೇರಲಯೋಗ್ಯ ಸಂಘ ನೋವೇ! (ನಾ)
-ವೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸೇವೆ!!!

ಕೆಡುಕಿನ ಗುರು ಶನಿ! (ಕೊ)

-ಡುವನು ಗೌರವ ಮುನಿ!
ಕಿರುಕುಳವೀವ ಶನಿ! (ವಿ)
-ನಯದಿಂದಿರುವ ಮುನಿ!
ಗುಲ್ಲೆಬ್ಬಿಸುವವ ಶನಿ! (ಕ)
-ರುಣೆ ತೋರುವವ ಮುನಿ!
ಕ್ತಿ, ಯುಕ್ತಿವಂತ ಶನಿ! (ಮು)
-ನಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀ!!!

ಛಾಯಾತ್ಮಜಾ ಶನಿ, ಯಮಾಗ್ರಜಾ! (ನ್ಯಾ)

-ಯಾ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರ ರೂಪಾಗ್ರಜಾ! (ಆ)
-ತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಗುರುವರೇಣ್ಯಾಗ್ರಜಾ!
ಜಾತಿ, ಮತ, ಭೇದ ದೂರಾಗ್ರಜಾ!
ಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ, ಭುಕ್ತಿ ದಾತಾಗ್ರಜಾ!
ನಿತ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಾಗ್ರಜಾ!
ಮ, ನಿಯಮ, ಯೋಗಾತ್ಮಾಗ್ರಜಾ!
ಮಾನಾಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯಾತ್ಮಾಗ್ರಜಾ!
ಗ್ರಹಣಕೂಟಾಗ್ರಗಣ್ಯಾತ್ಮಾಗ್ರಜಾ! (ನಿ)
-ಜಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾತ್ರಿಜಾ!!!

ಕಳೆಯಿಲ್ಲದ ಕಲೆ ವ್ಯರ್ಥ! (ಬೆ)

-ಳೆ ಬೆಳೆಯದ ನೆಲ ವ್ಯರ್ಥ! (ತಾ)
-ಯಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಹ ಬಾಳು ವ್ಯರ್ಥ! (ಬೆ)
-ಲ್ಲವಿಲ್ಲದಮೃತಾನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ!
ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಮಾತು ವ್ಯರ್ಥ!
ಬ್ಬವಿಲ್ಲದ ಭಾಷೆ ವ್ಯರ್ಥ! (ತ)
-ಲೆಯಿಲ್ಲದ ಒಡಲು ವ್ಯರ್ಥ!
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ! (ಸಾ)
-ರ್ಥಕ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾರ್ಥ!!!

ಒಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿದರದು ತಪ್ಪು! (ಒ)

-ಪ್ಪಿಗೆಯಾದರೀ ಮಾತನ್ನೊಪ್ಪು!
ತ್ವವರಿಯದೆಲ್ಲಾ ತಪ್ಪು! (ಮು)
-ಪ್ಪಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನೊಪ್ಪು!
ತ್ತನೊಲಿದರಿಲ್ಲಾ ತಪ್ಪು! (ವ)
-ರ ಗುರುದ್ರೋಹ ತಪ್ಪೆಂದೊಪ್ಪು!
ದುರಭ್ಯಾಸದಿಂದೆಲ್ಲಾ ತಪ್ಪು!
ನು, ಮನ ಮಲವೆಂದೊಪ್ಪು! (ಒ)
-ಪ್ಪು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೆಪ್ಪು!!!

ಅಸಮಾಧಾನ ಪರಿಹಾರವೆಂತು?

ರ್ವವೂ ಗುರುಚಿತ್ತವೆಂದರಿತು!
ಮಾಯಾಮೋಹದಾಟವಿದೆಂದರಿತು!
ಧಾಮವೀ ದೇಹ ಅದಕ್ಕೆಂದರಿತು! (ಮೌ)
-ನದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ನೀನಿಂತು!
ತಿತನೆಂಬೀ ನರಜನ್ಮವಾಯ್ತು!
ರಿಪುಗಳಾಟ ಬಲಿಯುತ್ತಾ ಹೋಯ್ತು!
ಹಾಲಿನಂತಿದ್ದ ಮನ ಮಲಿನಾಯ್ತು! (ವ)
-ರ ಗುರುಪಾದ ಸೇವೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತು! (ಹೂ)
-ವೆಂಬ ಹೃದಯ ಅರಳದಂತಾಯ್ತು! (ಸೋ)
-ತು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಶರಣಿಂತು!!!

ಮರುಗಬೇಡೆಂದವರಾರು? (ಬ)

-ರುವಳ್ತುಳಸ್ಯೆಂದವರಾರು? (ಸಂ)
-ಗಡಿಗರಾಗಿರ್ಬೇಕಿಬ್ಬರೂ!
ಬೇಕೆಂದರಿರುವವರಾರು? (ಬೇ)
-ಡೆಂದರೆ ಹೋಗುವವರಾರು?
ತ್ತನ ಇಷ್ಟಕ್ಕಿದಿರಾರು?
ರ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕೀರ್ವರೂ! (ವಿ)
-ರಾಜಿಸಿರಿ ವರ್ಷ ನೂರಾರು! (ಇ)
-ರು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಿರು!!!

ಕೂಲಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಬಾಳು ಸಾಗಬೇಕು! (ಒ)

-ಲಿದ ಮನದಿಂದ ಸೇವೆಯಾಗಬೇಕು!
ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನಾನಂದದಿಂದ ತಿನ್ನಬೇಕು!
ಮನ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು!
ಬೇಸರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿರದಿರಬೇಕು!
ಕುಕಲ್ಪನೆಗೆಡೆಯಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು!
ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು! (ಆ)
-ಳು ತಾನೆಂದುತ್ಸಾಹ ಕುಗ್ಗದಿರಬೇಕು!
ಸಾರ್ಥಕವೀಜನ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗ್ಗೇಕು! (ಸಂ)
-ಗ ಸಜ್ಜನರದ್ದೇ ಸದಾ ಇರಬೇಕು!
ಬೇಕು ಗುರುಕೃಪೆಯೆಂದರಿಯಬೇಕು! (ಮ)
-ಕುಟ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಿರಬೇಕು!!!

ದೇಶೋದ್ಧಾರಕನಾರಪ್ಪಾ?

ಶೋಕ ವಿನಾಶಕನಪ್ಪಾ! (ಶ್ರ)
-ದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಪ್ಪಾ!
ಘುಪತಿ ದಾಸನಪ್ಪಾ!
ರ್ಮನಿಷ್ಠನವನಪ್ಪಾ!
ನಾಮಜಪ ಪ್ರೇಮಿಯಪ್ಪಾ! (ಪ)
-ರ ಪೀಡೆ ಮಾಡದಾತಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ಪೂಜೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಮ್ಮಾ! (ಬಂ)

-ಜೆ ನಾನೆಂಬ ದುಃಖ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಮ್ಮಾ!
ಶ್ರಮವೆಂದುದ್ಯೋಗ ಬಿಡಬೇಡಮ್ಮಾ! (ಉ)
-ದ್ಧಾರವಾಗುವುದು ಮುಂದೆ ನೋಡಮ್ಮಾ!
ಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ನಿತ್ಯ ಹಾಡಮ್ಮಾ! (ಮು)
-ಕ್ತಿಗಿದು ದಾರಿ ಸಂದೇಹ ಬೇಡಮ್ಮಾ! (ಕೈ)
-ಯಿಂದ ಗುರುಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಮ್ಮಾ! (ಆ)
-ದರದಿಂದವಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಮ್ಮಾ!
ಮಾತೆ ನೀನೆಂದು ಆನಂದ ಪಡಮ್ಮಾ!
ಮರುಧರನನ್ನೊಡಗೂಡಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದದಮ್ಮಾ!!!

ಹಲಗೆ ಬಳಪವೆನ್ನ ಸಂಗಾತಿ! (ಕಾ)

-ಲ ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೆನಗಾ ಸಂಗಾತಿ! (ಬ)
-ಗೆಬಗೆಯೋಪದೇಶಾತ್ಮಾ ಸಂಗಾತಿ!
ರಡು ಮಾತುಗಳಾಡಾ ಸಂಗಾತಿ!(ಭಾ)
-ಳನೇತ್ರನ ಕೊಂಡಾಡುವಾ ಸಂಗಾತಿ!
ರನಿಂದೆ ಮಾಡದಿರ್ಪಾ ಸಂಗಾತಿ! (ನೋ)
-ವೆನಗೇನಿಲ್ಲವೆಂದಿರ್ಪಾ ಸಂಗಾತಿ! (ಉ)
-ನ್ನತದ ಆತ್ಮ ನಾನೆಂಬ ಸಂಗಾತಿ!
ಸಂದೇಹವೆಳ್ಳಷ್ಟಿಲ್ಲದಾ ಸಂಗಾತಿ! (ಆ)
-ಗಾಗ ಶೂನ್ಯನಾಗಿರುವಾ ಸಂಗಾತಿ! (ಪ)
-ತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಸಂಗಾತಿ!!!

ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನೀ, ಹಸು, ಕರು, ರೂಪಿಣೀ! (ಜ)

-ಯ ಜವಹರಲಾಲನಾ ಕುಮಾರಿಣೀ!
ಯಾ ಸ್ವಭಾವಿನೀ, ಮಧುರ ಭಾಷಿಣೀ! (ಸ್ಪ)
-ರ್ಶಿನೀ ಭೂಮಂಡಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರಣೀ! (ದಾ)
-ನೀ ಆನಂದಭವನದಾಶಾ ತ್ಯಾಗಿಣೀ!
ರ್ಷವರ್ಧಿನೀ ದೀನಜನೋದ್ಧಾರಿಣೀ!
ಸುವರ್ಣಾಂಗಿನೀ, ಸರ್ವೊ

ದಯಕಾರಿಣೀ!
ಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣು ನೀ, ಶ್ರೇಷ್ಟೇಂದಿರಾ ಮಣೀ!
ರುಚಿ, ಶುಚ್ಯಾತ್ಮನೀ, ಪೇಚು ನಿವಾರಿಣೀ!
ರೂಢಮೂಲ ಹಕ್ಕು ಸ್ಥಾಪಿನೀ ತಾರಿಣೀ!
ಪಿರಿಯಾಭಿಮಾನೀ, ಪ್ರಿಯ ಮಂತ್ರೀಮಣೀ! (ರಾ)
-ಣೀ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾಕಾರಿಣೀ!!!

ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ನಾದದಿಂದ ತುಂಬಿತು! (ಭ)

-ವತಾರಕ ಕೃಷ್ಣನನುಗ್ರಹವಾಯಿತು! (ನಿ)
-ರ್ಧರದದರ ಜಡತ್ವ ಮಾಯವಾಯಿತು!
ಭೋಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವೇಚ್ಛೆಯಾಯಿತು!
ಗಿರಿಧರನಭಯ ಹಸ್ತ ತಡೆಯಿತು! (ವೈ)
-ರಿ ದೇವೆಂದ್ರನಿಗೆ ಭಯವಿಮ್ಮಡಿಸಿತು!
ನಾದ ಜಯಜಯವೆಂದು ಭೋರ್ಗರೆಯಿತು!
ನ, ಕರುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಯಿತು!
ದಿಂಡಾಗಿಂದ್ರನ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆರಗಿಸಿತು!
ಯಾಮಯನಿಂದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಯಿತು!
ತುಂಬುರು ನಾರದರ ಗಾನ ಕೇಳಿಸಿತು!
ಬಿರುಗಾಳಿ ಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಅಡಗಿತು! (ಓ)
-ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನುದಯವಾಯಿತು!!!

ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ರಚಿಸಬೇಕೀಗ!

ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ವರ್ಗವಾಗಬಾರದೀಗ!
ಮಂದಮತಿಯ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೀಗ! (ಮಂ)
-ಡಲೇಶ್ವರನುತ್ತಮನಾಗ್ಬೇಕೀಗ! (ಛ)
-ಲದಿಂದೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯ ಕೆಡುವುದೀಗ! (ಪ)
-ರ ಪಕ್ಷ ನಗುವಂತಾಗ್ಬಾರದೀಗ! (ಸಂ)
-ಚಿನಿಂದ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಾರದೀಗ!
ತ್ಯಸಂಧತೆ ತೋರಿಸಬೇಕೀಗ!
ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರಾಗದೀಗ!
ಕೀಳಬೇಕಂತಃಕಲಹವನ್ನೀಗ! (ಸೊ)
-ಗ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮಾಳ್ಪನಾಗ!!!

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತೆಗೀ ಹರಕಲಾಂಬರ! (ಸಾ)

-ಹಿತಿಗಳಿಂದಾಗದಿರಲಿ ತಾತ್ಸಾರ! (ಸ)
-ತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳ್ಗಾಗಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರ!
ಮಾತೆಗಿದೂ ಒಂದು ಭೂಷಣಾಲಂಕಾರ!
ತೆಗೆದೊಗೆದರಾಗುವುದಪಚಾರ! (ತ್ಯಾ)
-ಗೀಶ್ವರ ಮಾಡಿಸಿಹನೀ ಉಪಚಾರ!
ರಿ, ಹರ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗೆಳೆಯನಾಕಾರ! (ವ)
-ರಗುರು ಸ್ವರೂಪಾ ಯೋಗೀಶಾವತಾರ!
ರ್ಮಕರ್ತಾ ಲೋಕಭರ್ತಾ ಆರ್ತೊ

ದ್ಧಾರ! (ಲೀ)
-ಲಾಂಗಾ ಮಾರಹರ ಶಿವಲಿಂಗಾಕಾರ!
ನಶಂಕರಿಯ ಹೃದಯ ವಿಹಾರ! (ಹ)
-ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯತ್ಮಾನಂದಾಗಾರ!!!

ಮೂರ್ಮೊಗದಾರ್ಗಯ್ಯನೀಗೆಲ್ಲಿ? (ಆ)

-ರ್ಮೊಗನಯ್ಯ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನಲ್ಲಿ! (ರಂ)
-ಗನಾಥನ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ! (ಸ)
-ದಾ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ! (ಮಾ)
-ರ್ಗದರ್ಶನದಾನಂದದಲ್ಲಿ! (ಕೈ)
-ಯ್ಯಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ!
“ನೀ” “ನಾ” ನೆಂಬ ಅಭೇದದಲ್ಲಿ! (ನ)
-ಗೆ ಸೂಸುತ್ತ ವದನದಲ್ಲಿ! (ಇ)
-ಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ!!!

“ಓಂ ದ್ರಾಂ ಓಂ” ಸಾಯುಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಮಂತ್ರ!

“ದ್ರಾಂ” ಹಂಸಾರ್ಥ ಸೂಚಿಸುವ ಮಂತ್ರ!
“ಓಂ” ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕೇಕಾತ್ಮ ಮಂತ್ರ!
ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರಕ್ಕಾ ಮಂತ್ರ! (ಕಾ)
-ಯುವುದೆಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರ! (ರಾ)
-ಜ್ಯ ವೈಭೋಗಕ್ಕಾಶಿಸದಾ ಮಂತ್ರ! (ಹು)
-ಸಿ ಮಾಯೆಯ ಲೆಕ್ಕಿಸದಾ ಮಂತ್ರ! (ವೃ)
-ದ್ಧಿ, ಕ್ಷಯಗಳಂಟಿಲ್ಲದಾ ಮಂತ್ರ!
ಮಂತ್ರ, ಯಂತ್ರಗಳಾಧಾರಾ ಮಂತ್ರ! (ನೇ)
-ತ್ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾ ಮಂತ್ರ!!!

ಪೂರಿ, ಪಲ್ಯಾ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತ್ಯಮೌಲ್ಯ! (ಅ)

-ರಿತಿದ ತಿಂದ ಜನ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯ!
ರಿಪರಿಯಾಸೆಗಿಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯ!(ಬಾ)
ಲ್ಯಾದ್ಯವಸ್ಥಾ ರಾಹಿತ್ಯಾ ಸಾಫಲ್ಯ! (ಆ)
-ಶ್ರಯ ಸದ್ಗುರುವಿನದ್ದಮೌಲ್ಯ! (ಶು)
-ದ್ಧಾಚಾರದಿಂದಾಗ್ವುದಾ ಸಾಫಲ್ಯ!
ಕ್ತಿ ಸಂಕೀರ್ತನಾಭ್ಯಾಸಮೌಲ್ಯ! (ಶ)
-ಕ್ತ್ಯನುಭವವಾಗ್ಯೆಲ್ಲಾ ಸಾಫಲ್ಯ!
ಮೌನದಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಮೌಲ್ಯ! (ಮೌ)
-ಲ್ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಸಾಫಲ್ಯ!!!

ನಿನಗಿದೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ! (ನ)

-ನಗುಂಟಾಗಿದೆ ಹಾಹಾಕಾರ!
ಗಿರಿಶಿಖರ ನಿನ್ನಾಗಾರ! (ಇ)
-ದೆ ನನಗೂರೂರು ಸಂಚಾರ!
ನ್ನಿಧಿ ನಿನ್ನದಲಂಕಾರ! (ದು)
-ರ್ವಾಸನೆ ನನ್ನದಹಂಕಾರ! (ವಿ)
-ಧಿ, ಹರಿ, ಹರರಾ ಓಂಕಾರ!
ಲಾಧೀನ ಜೀವ ವಿಕಾರ! (ಹ)
-ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಕಾರ!!!

ಆಳ ಬಯಸುವರೆಲ್ಲಾ! (ಆ)

-ಳಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಾ!
ಣ್ಣದ ಮಾತಾಡ್ವರೆಲ್ಲಾ! (ನ್ಯಾ)
-ಯ ದೊರಕಿಸುವರಿಲ್ಲಾ!
ಸುಖಿಗಳೆಲ್ಲರಾಗಿಲ್ಲಾ!
ಸ್ತ್ರಾನ್ನಾಭಾವ ಹೋಗಿಲ್ಲಾ! (ಕೆ)
-ರೆ ನೀರು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲಾ! (ಬ)
-ಲ್ಲಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೆಲ್ಲಾ!!!

ಹೆತ್ತಮ್ಮಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು! (ಚಿ)

-ತ್ತ ಶುದ್ಧನಿಗೆಲ್ಲವೂ ಮುದ್ದು! (ತ)
-ಮ್ಮದು ತಮಗೆ ಸದಾ ಮುದ್ದು! (ಗಂ)
-ಗೆಗೆಲ್ಲಾ ಚರಾಚರ ಮುದ್ದು!
ಹೆರವರೆನ್ನದಾತ್ಮ ಮುದ್ದು! (ಸ)
-ಗ್ಗ, ನರಕಾತನಿಗೆ ಮುದ್ದು! (ಗು)
-ಣ, ಅವಗುಣವೆಲ್ಲಾ ಮುದ್ದು!
ಮುಕುಂದನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುದ್ದು! (ಮು)
-ದ್ದು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮುದ್ದು!!!

ರಾಮ ಬುದ್ಧಿ ಸೀತೆಗೆ ವಿಜಯ! (ಕಾ)

-ಮ ಬುದ್ಧಿ ರಾವಣಗಪಜಯ!
ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧಾಂಜನೇಯಗೆ ಜಯ! (ರಿ)
-ದ್ಧಿ, ಸಿದ್ಧಿಯಕ್ಷಯಗಪಜಯ!
ಸೀತಾರಾಮ ನಾಮ ದಿಗ್ವಿಜಯ! (ಸಂ)
-ತೆ ಕಂತೆ ವ್ಯವಹಾರಪಜಯ! (ಬಾ)
-ಗೆ ಸದ್ಗುರು ಪಾದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಜಯ!
ವಿಕಲ್ಪದಿಂದಾಗ್ವುದಪಜಯ!
ಪ, ತಪಾದಿಂದಾತ್ಮ ವಿಜಯ! (ಪ್ರಿ)
-ಯ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಜೇಯ!!!

ಶ್ರೀಪಾದ ಪೂಜೆಯಿಂದಾ ಯುಗಾದಿ!

ಪಾಪಲೇಪವಿಲ್ಲದಾ ಯುಗಾದಿ!
ತ್ತಭಕ್ತರ್ಗಾನಂದಾ ಯುಗಾದಿ!
ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಪ್ರದಾ ಯುಗಾದಿ! (ಪ್ರ)
-ಜೆಗನುಕೂಲವಾದಾ ಯುಗಾದಿ! (ಆ)
-ಯಿಂಗುತ್ಸಾಹ ನೀಡದಾ ಯುಗಾದಿ! (ಸ)
-ದಾಳ್ವಿಕೆಯುದಯದಾ ಯುಗಾದಿ!
ಯುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶದಾ ಯುಗಾದಿ! (ಯೋ)
-ಗಾನಂದಾನುಭವದಾ ಯುಗಾದಿ! (ಹಾ)
-ದಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಯುಗಾದಿ!!!

ಸ್ಥಾನ, ಮಾನಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಚ್ಚಾಟ! (ಜ)

-ನಹಿತಕ್ಕೇನಲ್ಲಾ ಕಾದಾಟ!
ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದೆಲ್ಲಾ ಕಚ್ಚಾಟ! (ಧ)
-ನ, ಧಾನ್ಯಕ್ಕಾಗ್ಯೆಲ್ಲಾ ಕಾದಾಟ! (ದ)
-ಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಸುಖಕ್ಕಾ ಕಚ್ಚಾಟ! (ಚೆ)
-ಲ್ಲಾಟವಲ್ಲವೇನು ಕಾದಾಟ?
ರ್ಮನಿಷ್ಠಗುಂಟೇ ಕಚ್ಚಾಟ? (ಹು)
-ಚ್ಚಾಟ, ಒದ್ದಾಟ ಆ ಕಾದಾಟ! (ಆ)
-ಟ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೂಟ!!!

ಮುಂದೆ ಬಂದರಾನಂದಾ ಮೋಹನಾ! (ತಂ)

-ದೆ, ತಾಯಿಗೆಲ್ಲಾ ನೀನೇ ಮೋಹನಾ!
ಬಂಧು, ಬಾಂಧವ ನೀನೇ ಮೋಹನಾ!
ಡ್ಡತನವದೇಕೋ ಮೋಹನಾ?
ರಾಮ ಭಜನೆ ಮಾಡೋ ಮೋಹನಾ!
ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕೋ ಮೋಹನಾ!
ದಾರಿಯಿದು ಸರಾಗಾ ಮೋಹನಾ!
ಮೋಸದಿಂದಧೋಗತಿ ಮೋಹನಾ!
ಸ್ತ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಲಿ ಮೋಹನಾ! (ನೀ)
-ನಾಗ್ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮೋಹನಾ!!!

ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀನು ಮಾಡು! (ಉ)

-ನ್ನತಿ ನಿನಗಿಹುದು ನೋಡು!
ನಸು ನೆನಸಲ್ಲೂ ಮಾಡು! (ಆ)
-ರ್ತರುದ್ಧಾರವಾಗ್ವುದು ನೋಡು!
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಭಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟ್ಮಾಡು!
ನೀನೊಬ್ಬನೇ ತಿನ್ಬೇಡ ನೋಡು!
ನುಡಿಯದೆಲ್ಲವನು ಮಾಡು!
ಮಾಯೆಯಾಗೋಡುವಳು ನೋಡು! (ನೋ)
-ಡು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಾಡು!!!

ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು!

ಹಿತವಚನಗಳಿರಬೇಕು! (ಮ)
-ತಿ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿರಬೇಕು!
ಮನ ದೈವಿಕಕ್ಕಿರಬೇಕು! (ಕೀ)
-ಳಾಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು!
ಗುರುಸೇವೆಗೆಡೆಯಿರಬೇಕು! (ವೃ)
-ತ್ತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು! (ಪ)
-ರ ನಿಂದೆಯಭ್ಯಾಸ ಹೋಗಬೇಕು!
ಬೇಯುವ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕು (ಟಾ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಬೇಕು!!!

ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಚೇಷ್ಟೆಯಮ್ಯಾ? (ಎ)

-ಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ನಿನಗಮ್ಮಾ? (ಸಂ)
-ದಿತಾಯುಷ್ಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ಯಮ್ಮಾ!
ಲ್ಲನಲ್ಲೈಕ್ಯಳಾಗಿರಮ್ಮಾ!
ಗಾದ್ರೂ ವಿವೇಕಿಯಾಗಮ್ಮಾ!
ಚೇತರಿಸಿ ಸುಖಿಯಾಗಮ್ಮಾ! (ದು)
-ಷ್ಟೆಯಾದರೇನು ಸುಖವಮ್ಮಾ?
ದುನಾಥ ನಿನ್ನವನಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತಮ್ಮಾ!!!

ರಕ್ಷಣಾಭಾರ ಗುರುದೇವನಿಗೆ! (ದ)

-ಕ್ಷಯಾಗ ವಿಧ್ವಂಸ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಗೆ! (ಗ)
-ಣಾಧಿಪನಪ್ಪ ಗಿರಿಜಾಧವಗೆ!
ಭಾಗೀರಥಿಯಾಪ್ತ ಸದಾಶಿವಗೆ! (ವ)
-ರ ಗುರುದತ್ತ ಸ್ವರೂಪಾದವಗೆ!
ಗುಣಾತೀತ ಗುರುಗುಹೇಶ್ವರಗೆ! (ವ)
-ರುಣೇಂದ್ರಾದಿ ವಂದ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ವರಗೆ!
ದೇವಿಂದ್ರಾಣಿಯಾನಂದ ಸುಂದರಗೆ!
ಸುಧಾದ್ಯೆಲ್ಲಾ ಲೋಕ ಪಾಲಕಗೆ!
ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾತನಿಗೆ!
ಗೆಳೆಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಗೆ!!!

ಬಹು ದೂರವಿರುವುದೊಂದೂರು! (ಇ)

-ಹುದಾಧಾರವಾಗ್ಯೆಲ್ಲರ್ಗಾ ಊರು!
ದೂರ ಗಾಢಾಂಧಕಾರಕ್ಕಾ ಊರು! (ವ)
-ರಗರು ವಾಸವಾಗಿರ್ಪಾ ಊರು!
ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ್ಗೆ ಹತ್ತಿರಾ ಊರು! (ತು)
-ರು, ಕರುಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾ ಊರು! (ಆ)
-ವುದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲದಾ ಊರು!
ದೊಂಬಿ, ದರೋಡೆ ಕಾಣದಾ ಊರು! (ಹಿಂ)
-ದೂ, ಮುಸಲ್ಲಾನ, ಕ್ರೈಸ್ತರಾ ಊರು! (ಸೇ)
-ರು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾ ಊರು!!!

ಕೊಟ್ಟಂಗಿಯ ತೊಟ್ಟೊಗೆದು ಬಿಡು! (ಕೆ)

-ಟ್ಟಂಬರದಿಷ್ಟಡಗಿಸಿ ಬಿಡು! (ತ್ಯಾ)
-ಗಿ ನಾಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಬಿಡು!
ಮಭಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದುಬಿಡು!
ತೊಳೆದು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಬಿಡು! (ಸಿ)
-ಟ್ಟೊಳಗೆ ಬರದಂತಿದ್ದು ಬಿಡು!
ಗೆಳೆಯ ಶಿವನೆಂದಿದ್ದು ಬಿಡು!
ದುರ್ಜನರ ಸಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು! (ಅಂ)
-ಬಿಕೆಗೆ ಮಗು ನೀನಾಗಿ ಬಿಡು! (ನೋ)
-ಡು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಾಡು!!! ೧೮೬೧ ||

ಇಂದೇನು ಸಂದೇಶ ಗುರುದೇವಾ?

ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಲಾ ದೇವಾ! (ತ)
-ನು, ಮನ ಸ್ವಚ್ಛವಿಡಲಾ ದೇವಾ!
ಸಂಗ್ರಾಮ ಬುದ್ಧಿ ಸುಡಲಾ ದೇವಾ!
ದೇಹ ಮೋಹ ಬಿಡಿಸಲಾ ದೇವಾ! (ಈ)
-ಶ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಿಸಲಾ ದೇವಾ!
ಗುರುಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾ ದೇವಾ! (ಕ)
-ರುಣೆಯಿಂದ ಹರಸಲಾ ದೇವಾ! (ಮುಂ)
-ದೇನೆಂಬುದ ಮರೆಸಲಾ ದೇವಾ! (ದೇ)
-ವಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮಾಧವಾ!!!

ಓಡಿಬಂದೆನಗಾಜ್ಞೆಯೇನೆಂದ! (ಗ)

-ಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡುವವಾನಲ್ಲೆಂದ!
ಬಂದೆನುತ್ಸಾಹದಿಂದಿಲ್ಲಿಗೆಂದ! (ಮುಂ)
-ದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದ!
ನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲೆಂದ! (ಕಂ)
-ಗಾಲಾಗಿರುವರೂರವರೆಂದ! (ಪ್ರ)
-ಜ್ಞೆ ಸ್ಥಿರವಾಗ್ಲಾಶೀರ್ವದಿಸೆಂದ! (ತಾ)
-ಯೇ! ನೀನಲ್ಲದಾರು ಕಾಯ್ವರೆಂದ! (ನಾ)
-ನೆಂಬುದನೆನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯೆಂದ! (ಬಂ)
-ದ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಾ ಎಂದ!!!

ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತನಾಗಬೇಡ!

ವಿಷಯಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಬೇಡ! (ದೂ)
-ಷ್ಯವಾದುದಾವುದನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಡ! (ಸಂ)
-ಕೇತಾರ್ಥವರಿಯದೆ ಮುಂದರಿಯಬೇಡ! (ಹೂ)
-ಳಿಟ್ಟರ್ಥ ಶೋಧನಾಸಕ್ತನಾಗಿರಬೇಡ!
ಗವದ್ಭಕ್ತಿಯನ್ನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಬೇಡ!
ಮ, ನಿಯಮಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕನಾದರ ಬೇಡ!
ಗ್ರಹಶಾಂತಿಯನ್ಯರಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಡ! (ಹ)
-ಸ್ತ, ಪಾದಾದಿಂದ್ರ್ಯೋಲ್ಬಣಕ್ಕೆಡೆಗೊಡಬೇಡ!
ನಾಮ, ಜಪ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದರಿಯಬೇಡ! (ಹ)
-ಗಲಿರುಳೀ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿರಬೇಡ!
ಬೇರಿನ್ಯಾವ ದಾರಿಗೂ ಮರಳಾಗಬೇಡ! (ಬೇ)
-ಡ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಲಿನ್ನೇನೂ ಬೇಡ!!!

ಆತುರವಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡ! (ಕೂ)

-ತು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಲ ತಳ್ಳಬೇಡ!
ಜೆಯೆಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ರಿಸಬೇಡ!
ವಾತಾವರಣ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ! (ಬಿ)
-ಗಿ ತಪ್ಪಿ ಯಾವ ಮಾತೂ ಆಡಬೇಡ!
ರಿಳಿತದ ಬಾಳಿಗಂಜಬೇಡ!
ನೂರಾರು ದಾರಿಗಳಲ್ಲೋಡಬೇಡ!
ಮಾತಾ, ಪಿತರನ್ನು ನೋಯಿಸಬೇಡ! (ಕ)
-ಡ ಮಾಡಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ತರಬೇಡ!
ಬೇರೆಯವರಾಸ್ತಿಗಾಶಿಸಬೇಡ! (ಮೃ)
-ಡ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾವಧೂತಾಡ!!!

ರಂಗನಾಯಕಿಗಾವ ರಂಗು? (ಅಂ)

-ಗನಾಮಣಿಗ ಗುಣ ರಂಗು!
ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣಾ ರಂಗು!
ಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಾ ರಂಗು!
ಕಿತ್ತು ಹೋಗದಾ ಶುದ್ಧ ರಂಗು!
ಗಾನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಾ ರಂಗು!
ರ ಶ್ರೀ ಪಾದ ಸೇವಾ ರಂಗು!
ರಂಗನಾಥ ಸಾಯುಜ್ಯ ರಂಗು! (ರಂ)
-ಗು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ರಂಗು!!!

ಶಾರೆದೇ, ವರೆದೇ, ಆನಂದ ನಿಧೇ! (ಸು)

-ರ, ನರ, ಕಿನ್ನರಾತ್ಮಾನಂದ ನಿಧೇ!
ದೇಶ, ವಿದೇಶಾದ್ಯಂತಾನಂದ ನಿಧೇ!
ನಜಸಂಭವನಾನಂದ ನಿಧೇ!
ರೆತಿಪತಿ ಪಿತಾತ್ಮಾನಂದ ನಿಧೇ!
ದೇವಾದಿದೇವ ಶಿವಾನಂದ ನಿಧೇ!
ಶಾಪಾಶ ವಿನಾಶಾನಂದ ನಿಧೇ!
ನಂದಕಂದ ಗೋವಿಂದಾನಂದ ನಿಧೇ!
ತ್ತ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ನಿಧೇ!
ನಿತ್ಯ, ಸತ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿಧೇ! (ನಿ)
-ಧೇ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ನಿಧೇ!!!

ಸದ್ವೃತ್ತಿ ಸದಾ ಇರಬೇಕು! (ಸ)

-ದ್ವ

ದ್ಧಿಯದರಿಂದಾಗಬೇಕು! (ವೃ)
-ತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗನ್ಕೂಲಾಗ್ಬೇಕು!
ಹನೆ ಕೆಡದಿರಬೇಕು!
ದಾರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಬೇಕು!
ತ್ತತ್ತ ನೋಡದಿರಬೇಕು! (ವ)
-ರ ಗುರುಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು!
ಬೇಗ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಬೇಕು! (ಟಾ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಬೇಕು!!!

ಗುಲ್ಲು, ಜಗವೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಗುಲ್ಲು! (ಅ)

-ಲ್ಲು, ಇಲ್ಲು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆಶಾ ಸೊಲ್ಲು!
ನ, ಮನಕೆಲ್ಲಾ ಬೇಕಾ ಗುಲ್ಲು! (ಆ)
-ಗಬೇಕದಿದೆಂಬಾ ವ್ಯರ್ಥ ಸೊಲ್ಲು! (ಸ)
-ವೆಸದಿಹುದು ಪ್ರಾರಬ್ಧಾ ಗುಲ್ಲು! (ಇ)
-ಲ್ಲಾರಲ್ಲೂ ನಿಜಾನಂದದ ಸೊಲ್ಲು!
ಹಳಾಸೆಯಿಂದಾಗ್ವುದಾ ಗುಲ್ಲು!
ರೀತಿ, ನೀತಿಯೆಂದರಾತ್ಮ ಸೊಲ್ಲು!
ಗುರುಭಕ್ತ ಮಾಡನಾವ ಗುಲ್ಲು! (ಗು)
-ಲ್ಲು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಿಲ್ಲೆಲ್ಲೂ!!!

ಆ ಊರು, ಈ ಊರು ಗುರುವಾಯೂರು!

ರವರಾಡುವರು, ಹಾಡುವರು!
ರುಕ್ಮಿಣೀಶನಾ ಪರಿಚಾರಕರು!
ಶ್ವರಾರ್ಪಣಾ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರು!
ಳಿಗ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತರಾಗುವರು!
ರುಜು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರಿಸೆನ್ನುವರು!
ಗುಡಿ ನಿನಗೀ ದೇಹವೆನ್ನುವರು!
ರುಚಿ ಪ್ರಸಾದ ನಿನ್ನದೆನ್ನುವರು!
ವಾಸವಾಗಿರ್ಪೆ ನೀನಿಲ್ಲೆನ್ನುವರು!
ಯಾಥಪತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆನ್ನುವರು! (ಇ)
ರು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಯೆನ್ನುವರು!!!

ಶತಕೋಟಿ ನಾಮ ಬರೆದರಾಯ್ತೇನು? (ಭೂ)

-ತ, ಭವಿಷ್ಯದ ಭ್ರಾಂತಿ ಬತ್ತಿಹೋಯ್ತೇನು?
ಕೋಪ, ತಾಪ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಯ್ತೇನು? (ಭೇ)
-ಟಿ ರಘುಪತಿ ರಾಘವನದಾಯ್ತೇನು?
ನಾನು, ನನ್ನದೆಂಬುದು ನಿರ್ನಾಮವಾಯ್ತೇನು?
ದ, ಮತ್ಸರ ಮಣ್ಣುಪಾಲು ಆಯ್ತೇನು?
ರಡು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಬರಿದಾಯ್ತೇನು? (ಮ)
-ರೆ, ಮೋಸ ಬುದ್ಧಿಯ ಮರಣವಾಯ್ತೇನು?
ರ್ಪ, ದಂಭಗಳ ದಹನವಾಯ್ತೇನು?
ರಾಗ, ದ್ವೇಷಗಳ ದಘನವಾಯ್ತೇನು? (ಆ)
-ಯ್ತೇನು? ಗುರುಪಾದ ದರ್ಶನವಾಯ್ತೇನು? (ನೀ)
-ನು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಂದರಿತ್ಯೇನು???

ಬಿತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳಾಗಿಲ್ಲ! (ಕೆ)

-ತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಪೂಜಾಮೂರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ! (ನಿ)
-ದ್ದೆಗೆಟ್ಟವ್ರೆಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲ! (ಉ)
-ಲ್ಲಾಸಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಲ್ಲವ್ರಾಗಿಲ್ಲ!
ಗಿರಿಗೆಳೆಲ್ಲಾ ಕೈಲಾಸಾಗಿಲ್ಲ! (ಮೃ)
-ಡನ ಲೀಲೆ ತಿಳಿದವರಿಲ್ಲ! (ಯೋ)
-ಗವಿಲ್ಲದೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ! (ಗೋ)
-ಳಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ! (ಯೋ)
-ಗಿರಾಜನಿಷ್ಟದಂತಾಗುವುದೆಲ್ಲ! (ಬ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ್ಯ ಸೊಲ್ಲ!!!

ನತದೃಷ್ಟನೆಂದಳಬೇಡಯ್ಯಾ! (ಸೋ)

-ತರೂ ಸಾಧನೆ ಬಿಡಬೇಡಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗದಿರದಯ್ಯಾ! (ಕ)
-ಷ್ಟ, ಸುಖ ಸದ್ಗುರು ಚಿತ್ತವಯ್ಯಾ!
ನೆಂಟ, ಶ್ರೀಕಂಠನ ನಂಬಿರಯ್ಯಾ!
ಯಾನಿಧಿಯವನು ಕಾಣಯ್ಯಾ!(ತ)
-ಳಮಳ ಬಿಟ್ಟುತ್ಸಾಹಿಯಾಗಯ್ಯಾ!
ಬೇರಾರಿಗೂ ಶಿರ ಬಾಗ್ಬೇಡಯ್ಯಾ! (ದ)
-ಡ ಸೇರಿಸುವವ ಮೃಡನಯ್ಯಾ! (ಅ)
ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯತ್ಮಾತಯ್ಯಾ!!!

ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೊಂದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟಗುಣ!

ದೊಂಬಿಗಾರನಿಗೆ ಕ್ರೌರ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ!
ಯೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ!
ತಿಪತಿಗೆ ಕಾಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ! (ಎ)
-ಲ್ಲೊಂದಾದವಗಾನಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ!
ದೊಂಬರವಗೆ ಧೈರ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ!
ದುರ್ಬಲನಗೆ ಭಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ!
ವಿರಕ್ತನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ!
ಶಿವ, ಶಕ್ತಿಗನ್ಯೋನ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ! (ಕ)
-ಷ್ಟಜೀವಿಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ!
ಗುರುಭಕ್ತಗೆ ಸದ್ವೃತ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ! (ಗ)
-ಣಪ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿರ್ಗುಣ!!!

ಬಾ ರಾಮಾ ರಘುರಾಮ ಬಾ!

ರಾಣಿ ಸೀತಾ ಸಮೇತ ಬಾ!
ಮಾರುತಿಯೊಡಗೂಡಿ ಬಾ!
ತ್ನ ಕಿರೀಟವಿಟ್ಟು ಬಾ! (ಲ)
-ಘುಬಗೆಯಿಂದೊಳಗೆ ಬಾ! (ಆ)
-ರಾಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಬಾ!
ತ್ತೇನೂ ಬೇಡೆನಗೆ ಬಾ!
ಬಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಾ!!!

ಬಾ ಬೇಗ ಗುರುಪುತ್ರಪ್ಪನಡಿಗೇ!

ಬೇಸರ ಕಳೆಯುವಯ್ಯನಡಿಗೇ!
ಗನಮಣಿ ಬೆಳಗುವಡಿಗೇ!
ಗುಣಾವಗುಣವೆಣಿಸದಡಿಗೇ!
ರುಚಿ, ಶುಚಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನವೀವಡಿಗೇ!
ಪುತ್ರ, ಪುತ್ರಿಯರಾಶ್ರಯದಡಿಗೇ!
ತ್ರಯಲೋಕ ವಿಖ್ಯಾತವಾದಡಿಗೇ! (ಕ)
-ಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಾಶಿಸದಡಿಗೇ!
ಲ್ಲ ಶ್ರೀದೇವಿಗಾದವನಡಿಗೇ! (ಪಾ)
-ಡಿದರೊಲಿದೊಡಗೂಡುವಡಿಗೇ! (ತ್ಯಾ)
-ಗೇಶ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಡಿಗೇ!!!

ಬುದ್ಧಿ ಓಡದಂತಾಯಿತು! (ಸಿ)

-ದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲದಾಯಿತು!
ಡಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು! (ಆ)
-ಡಳಿತ ತಪ್ಪಿಹೋಯಿತು!
ದಂಭ ನೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು!
ತಾಳ್ಮೆ ತಾನಿಲ್ಲದಾಯಿತು! (ಬಾ)
-ಯಿ ಬೊಗಳೆ ಜೋರಾಯಿತು! (ನಿಂ)
-ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಯ್ತು!!!

ಹಾಡು ಹರಿಗುಣಗಾನ ಬಾರಮ್ಮ! (ಮಾ)

ಡು ಸತತವನ ಧ್ಯಾನ ನೀನಮ್ಮಾ!
ಗರಣದ ಸಂಸಾರ ಸಾಕಮ್ಮಾ! (ಪ)
-ರಿಪರಿಯ ದುಃಖವದರಿಂದಮ್ಮಾ!
ಗುರು ನಿರಂಜನನಾಗಿರ್ಪನಮ್ಮಾ! (ಗ)
-ಣ ನಾಯಕನವನೆಂದರಿಯಮ್ಮಾ!
ಗಾಢ ವಿಶ್ವಾಸವನಲ್ಲಿರಿಸಮ್ಮಾ!
ಡೆ, ನುಡಿ ಶುದ್ಧವಿರಬೇಕಮ್ಮಾ!
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗವನ ಸ್ಮರಿಸಮ್ಮಾ! (ವ)
-ರ ಸಾಯುಜ್ಯದಿಂದ ಸುಖಿಯಾಗಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದದಮ್ಮಾ!!!

ಬಾಡದಂತೆ ಗಿಡವ ನೋಡಿಕೋ! (ತೊ)

-ಡರುಗಳಾಗಾಗ ಬಿಡಿಸಿಕೋ!
ದಂಟಿಗಾಧಾರ ಕೋಲು ಕೊಟ್ಟುಕೋ! (ಮಾ)
-ತೆ ನೀನೆಂಬುದ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ!
ಗಿಡ, ಹೂ ಬಿಟ್ಟಾಗದ ಕಿತ್ತುಕೋ! (ಕಂ)
-ಡವರ ಪಾಲಾಗದಂತಿರ್ಸಿಕೋ!
ರ ಗುರುಪಾದಕ್ಕರ್ಪಿಸಿಕೋ!
ನೋಡಿ ನಿಜಾನಂದದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೋ! (ಅ)
-ಡಿಗಡಿಗಾ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಮರಿಸಿಕೋ! (ಅ)
-ಕೋ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗಿಕೋ!!!

ಚಿರಸುಖಿಯಾಗಿ ನೀನಿರು! (ಪ)

-ರರಿಗಾಮೇಲೆ ದಾರಿ ತೋರು!
ಸುರಲೋಕವಾಗ ನಿನ್ನೂರು! (ದುಃ)
-ಖಿಗಳಾಗ ಬಿಡರಾ ಊರು!
ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳ ಆಗ ಆ ಊರು!
ಗಿರಿಧರನಾವಾಸಾ ಊರು!
ನೀತಿ, ರೀತಿಗಾದರ್ಶಾ ಊರು!
ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿಯಿರ್ಪಾ ಊರು! (ಗು)
-ರು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೂರು!!!

ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ ನೂರಾರು ಬಾರಿ! (ಹ)

-ರಿ ಭಜನೆ ಸಹಜೋಪಕಾರಿ!
ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳದಾದೆ ಪರಾರಿ! (ಗಾ)
-ಳಿಗಿಟ್ಟ ದೀಪವಾದೆ ಸಂಸಾರಿ! (ಎ)
-ದೆಯ ಬೆಳಕುರಿಸು ವಿಚಾರಿ!
ನೂಪುರಾದ್ಯಲಂಕಾರಿ ಮುರಾರಿ!
ರಾಜೀವ ಸಖಾಕಾರಿ ಖರಾರಿ! (ಇ)
-ರು ನೀನವನಾಗಿ ಅಹಂಕಾರಿ!
ಬಾಲ ಲೀಲಾವತಾರಿ ಕಂಸಾರಿ! (ಹ)
-ರಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾವತಾರಿ!!!

ಉಪಾಯವನ್ನಪಾಯ ಬಿಟ್ಟಿರದಯ್ಯಾ!

ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕದಲ್ಲುಪಾಯವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ಮ, ನಿಯಮದಿಂದದು ಶುದ್ಧವಯ್ಯಾ!
ರ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಕಾವಲವದಕಯ್ಯಾ! (ಉ)
-ನ್ನತಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ಗುರಿಯಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಪಾಯೈಹಿಕೋಪಾಯಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯವಯ್ಯಾ!(ಕಾ)
-ಯಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧೋಪಾಯವಯ್ಯಾ!
ಬಿದ್ದೆದ್ದೊದ್ದಾಡುವ ಪರಿಣಾಮವಯ್ಯಾ! (ಕೆ)
-ಟ್ಟಿಹ ಜೀವ ಅನಿತ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದಯ್ಯಾ! (ಪ)
-ರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪರಮಾರ್ಥಕಯ್ಯಾ!
ಮೆ, ಶಮೆಗಳಂಗರಕ್ಷಕರಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಿಲ್ಲಪಾಯಯ್ಯ!!!

ಕಾ, ಕಾ, ಯೆಂದು ಕಾಗೆ ಕೂಗುತಲಿದೆ!

ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆಯದಕೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ! (ಬಾ)
-ಯೆಂದು ತನ್ನವರ ಕರೆಯುತಿದೆ!
ದುಡಿಯುವಾಸೆ ಅದಕ್ಕುಂಟಾಗಿದೆ! (ಸ)
-ಕಾಲವಿದೆಂಬರಿವದಕಾಗಿದೆ! ಹೋ)
-ಗೆನನ್ಯರೆಡೆಗೆಂದದನ್ನುತಿದೆ!
ಕೂಗೀಗ ಸಾರ್ಥಕಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ!
ಗುರುಚಿತ್ತಕ್ಕದೀಗ ಬಂದಂತಿದೆ! (ಆ)
-ತನಿಂದೀಗದಕಾಶೀರ್ವಾದಾಗಿದೆ! (ನ)
-ಲಿ ನಲಿದಮೃತಾನ್ನ ತಿನ್ನುತಿದೆ! (ಆ)
-ದೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆನ್ನುತಿದೆ!!!

ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಟ್ಟುತಿದೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ! (ಕ)

-ಲಿಯೋ ನನ್ನಿಂದೆನ್ನುತಿದೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ!
ಪಿತ ನಾನಾದೆನ್ನುತಿದೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ! (ಮಾ)
-ಲಿಕನಿಚ್ಛೆಯೆನ್ನುತಿದೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ!
ಗುಟುಕು ಬೇಕೆನ್ನುತಿದೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ!(ಕ)
-ಟ್ಟು ಭವಕ್ಕಾಯ್ತೆನ್ನುತಿದೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ! (ಸ)
-ತಿಯೊಡಗೂಡ್ಯೆನ್ನುತಿದೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ! (ತಂ)
-ದೆ, ತಾಯ್ದೇವರೆನ್ನುತಿದೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ!
ಗುರು ಅವನೆನ್ನುತಿದೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ! (ತ)
-ಬ್ಬಲಿ ನಾನಾದೆನ್ನುತಿದೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ! (ನೆ)
-ಚ್ಚಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಯ್ತೂ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ!!!

ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡ! (ಕೆ)

-ಲಸಕ್ಕಾಲಸ್ಯ ತೋರಬೇಡ!
ವಿಚಾರ ಶೂನ್ಯನಾಗಬೇಡ! (ಕೀ)
-ಳಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರವಿಡ್ಬೇಡ! (ಹಂ)
-ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ!
ಮಾಲಿಕನ ಮರೆಯಬೇಡ! (ಒ)
-ಡನಾಟಲ್ಪರಲ್ಲಿಡಬೇಡ!
ಬೇಡುವಭ್ಯಾಸವೆಂದೂ ಬೇಡ! (ಆ)
-ಡ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬೇಡ!!!

ನಸೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಿ ನೊಸಲು ನೆಕ್ಕೀತು! (ಆ)

-ಸೆಪಟ್ಟ ಮನಸು ಅಶಾಂತಿ ಪಟ್ಟೀತು!
ಕೊಳ್ಳೆಯೈಸಿರಿ ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾದೀತು (ಕೆ)
-ಟ್ಟ ಜನರ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ತಂದಿಟ್ಟೀತು!
ನಾಳೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಬಾಳು ಗೋಳಾದೀತು! (ತಾ)
-ಯಿ, ತಂದೆ, ನೊಂದಬಂಧ ಅಂದಗೆಟ್ಟೀತು!
ನೊರೆವಾಲ್ನೀರ್ಸೇರಲ್ನಿಸ್ಸಾರವಾದೀತು!
ತಿ, ಪತಿ ನೀತಿ ಬಿಟ್ರನರ್ಥಾದೀತು! (ಪಾ)
-ಲು ಮಾರಿಕೆ ಸೋಲಿಗಾಲಯವಾದೀತು! (ಸೋ)
-ನೆ ಸುರಿದರೊಲೆಯುರಿಯದಾದೀತು! (ದ)
-ಕ್ಕೀತೆಂದು ಕಿತ್ತನ್ಯರಾಸ್ತಿ ಕೈಬಿಟ್ಟೀತು! (ಮಾ)
-ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಂದಂತಾದೀತು!!!

ಕೊಟ್ಟುಪದೇಶ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟೆ! (ಹು)

-ಟ್ಟು ಸಾವಿನಲ್ಲೀಗ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟೆ!
ಡ್ಬಾರದ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿಟ್ಟೆ!
ದೇಶದೇಶವೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ಬಿಟ್ಟೆ!
ರೀರದಲ್ಲೀಗ ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟೆ!
ರಗುರುವ ಮರೆತ್ಬಿಟ್ಟೆ!
ಬಿಟ್ಟಿ ಬಸವನಂತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ! (ತೊ)
ಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲದಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ! (ಅ)
-ಟ್ಟೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ!!!

ಅಭ್ಯಾಸೀ! ನೀನಾಗು ಮಿತಭಾಷಿ! (ಅ)

-ಭ್ಯಾಗತರಾದರಿಸು ಸುಭಾಷಿ!
ಸೀತಾಪತಿಯತಿಥಿ ನಿರ್ದೋಷಿ!
ನೀಗಾಡು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಹಿತೈಷಿ!
ನಾಸ್ತಿಕನಾಗ್ಬೇಡ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಿ!
ಗುಣಾತೀತ ಸದ್ಗುರು ಹಿತೈಹಿ!
ಮಿಥ್ಯೈಹಿಕ ಸುಖ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಿ!
ತ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಸು ಮಿತಭಾಷಿ!
ಭಾವ, ಭಕ್ತಿ ಬಲಿಸು ಸುಭಾಷಿ! (ಋ)
-ಷಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿರ್ದೊ

ಷಿ!!!

ಬೇಗ ಬಾ ರಾಜರಾಜ ನಾಗರಾಜ!

ತಿಸುತಿದೆ ಕಾಲ ನಾಗರಾಜ!
ಬಾಯೊಣಗಿತು ಕೂಗಿ ನಾಗರಾಜ!
ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪಾ ನಾಗರಾಜ!
ರಾ, ಜನ್ಮ ವಿದೂರಾ ನಾಗರಾಜ!
ರಾಜೀವ ಸಖಾನಂದಾ ನಾಗರಾಜ!
ಗದೋದ್ಧಾರಾಧಾರಾ ನಾಗರಾಜ!
ನಾದ, ಬಿಂದು ಕಲಾತ್ಮಾ ನಾಗರಾಜ!
ರ್ವರಹಿತೋಂಕಾರಾ ನಾಗರಾಜ!
ರಾರಾಜಿಪನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಾಗರಾಜ! (ರಾ)
-ಜ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ನಾಗರಾಜ!!!

ಶಂಕರನಿಗೆ ಶಂಖ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರೆ!

ರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಹಾ ಪಾತ್ರೆ! (ವ)
-ರೆ ಗುರುಭಕ್ತರ್ಗಾಶ್ರಯಾ ಪಾತ್ರೆ! (ಗಂ)
-ಗೆ, ಪಾರ್ವತಿಯರುಣಿಪಾ ಪಾತ್ರೆ!
“ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ” ಎಂಬಾ ಪಾತ್ರೆ! (ಸು)
-ಖ, ಶಾಂತಿಪ್ರದವಾಗಿರ್ಪಾ ಪಾತ್ರೆ!
ಭಿಕ್ಷೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕಾ ಪಾತ್ರೆ!
ಪಾವನ ಪತಿತರಿಗಾ ಪಾತ್ರೆ! (ಪಾ)
-ತ್ರೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾ ಪಾತ್ರೆ!!!

ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಮ್ಮನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮಾ! (ರ)

-ಕ್ಷೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಿನ್ನದಮ್ಮಾ!
ನೀನೆಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಮ್ಮಮ್ಮಾ! (ಮೃ)
-ಡನರಸಿ ನೀನು ಕಾಣಮ್ಮಾ! (ನೆ)
-ಮ್ಮದಿ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಬೇಕಮ್ಮಾ! (ನಿ)
-ನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪರಮಾನ್ನಮ್ಮಾ!
ಪೂಣಾನುಗ್ರಹದಿಂದಿಕ್ಕಮ್ಮಾ! (ವ)
-ರ್ಣ ಭೇದದಕ್ಕಿಹುದೇನಮ್ಮಾ? (ಅ)
-ಮ್ಮಾ, ನಿರಂಜದಾದಿತ್ಯಯ್ಯಮ್ಮಾ!!!

ಅಂದ, ಚಂದಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡ! (ಕ)

-ದ ತೆರೆದು ಮೈ ಮರೆತಿರಬೇಡ!
ಚಂಚಲ ಮನಕ್ಕಾಳಗೊಡಬೇಡ! (ಸೋ)
-ದರರಿಗನ್ಯಾಯ ಬಗೆಯಬೇಡ! (ಬೆ)
-ಕ್ಕೆ ಗೀಡಾಗಿ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡಬೇಡ!
ಸೂದೆಗೆದುರಾಳಿಯಾಗಬೇಡ! (ತು)
-ರು, ಕರುಗಳ ಕೊಂದು ತಿನಬೇಡ! (ಬೋ)
-ಳಾದ ತಲೆ ಮೇಲೇನೂ ಹೇರಬೇಡ!
ಟ್ಟಿಗನೆಂಬಹಂಕಾರವೇ ಬೇಡ!
ಬೇಗೆಗಂಜಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಿಡಬೇಡ! (ಬಿ)
-ಡ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯೋಗ ಬಿಡ!!!

ಸಮರಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಮರ!

ಲಿನಾಸೆಗೆಲ್ಲ ಸಮರ! (ಪ)
-ರ ಹಿತರಿಗಿಲ್ಲ ಸಮರ! (ಮೋ)
-ಸಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮರ! (ಸಾ)
-ಕಿದವರಿಗಿಲ್ಲ ಸಮರ! (ಕ್ಷು)
-ಲ್ಲ ಬಾಲರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮರ!
ಜ್ಜನರಿಗಿಲ್ಲ ಸಮರ!
ರ್ಕಟರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮರ! (ಹ)
-ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮರ!!!

ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದೀಯೇನಮ್ಮಾ ಭಾಮಾ?

ರಾಮನಾಮ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಭಾಮಾ!
ಕ್ಕಳೇಳಿಗೆಗದು ದಾರಿ ಭಾಮಾ!
ವಾದ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ಭಾಮಾ! (ಯೋ)
-ಗಿನಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮ ಸಾಗಿಸು ಭಾಮಾ! (ಎ)
-ದ್ದೀಗಿಂದಾನಂದವಾಗಿ ಇರು ಭಾಮಾ! (ಛಾ)
-ಯೇಶ್ವರಿಯೇ ನೀನಾಗಿ ಇರು ಭಾಮಾ!
ಮಿಸು ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕಾಗಾಗ ಭಾಮಾ! (ದು)
-ಮ್ಮಾನದಿಂದೇನೂ ಫಲಿವಿಲ್ಲ ಭಾಮಾ!
ಭಾವ, ಭಕ್ತಿಯೇ ಬಾಹುಬಲ ಭಾಮಾ! (ರಾ)
-ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸತ್ಯಭಾಮಾ!!!

ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಮುದ್ದು ಮಗು ನಿನ್ನದಮ್ಮಾ! (ಎ)

-ದ್ದಿಲ್ಲದಿನ್ನೂ ಮಲಗಿಸಿದಲ್ಲಿಂದಮ್ಮಾ! (ಇ)
-ಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಚಪಲದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲಮ್ಮಾ!
ಯೆಯಿಂದುಣಿಸಿದರುಣುವುದಮ್ಮಾ!
ಮುನಿಸೆಂಬುದೇ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲವಮ್ಮಾ! (ಕ)
-ದ್ದು, ಮೆದ್ದು ಅಬದ್ಧಾಡುವುದದಲ್ಲಮ್ಮಾ!
ಲಿನವೆಂದರದು ಹೇಸುವುದಮ್ಮಾ!
ಗುರುವಿಗದಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಮ್ಮಾ! (ತ)
-ನ್ನ ತಾನೇ ಮರೆತು ಕುಣಿಯುವುದಮ್ಮಾ! (ಪಾ)
-ದಕ್ಕಾಗಾಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ಅದಮ್ಮಾ!!!

ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿಯವ ಮುದ್ದಣ್ಣ! (ನಿ)

-ಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವ ಮುದ್ದಣ್ಣ!
ಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾನು ಸಂಧಾನಿ ಮುದ್ದಣ್ಣ!
ಗವದ್ಗೀತಾಪ್ರೇಮಿ ಮುದ್ದಣ್ಣ! (ಮು)
-ಕ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮುದ್ದಣ್ಣ!
ರ ಗುರುವಿಗಾಪ್ತ ಮುದ್ದಣ್ಣ!
ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯನ್ನೊಲ್ಲ ಮುದ್ದಣ್ಣ! (ಸ)
-ದ್ದಡಗಿಪ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮುದ್ದಣ್ಣ! (ಅ)
-ಣ್ಣ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಮುದ್ದಣ್ಣ!!!

ಶಿವ ಪಾದಾರ್ಪಣಾ ಪೂವಯ್ಯಾ!

ರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಾ ಪೂವಯ್ಯಾ!
ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಾ ಪೂವಯ್ಯಾ!
ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಶಮನಾ ಪೂವಯ್ಯಾ! (ದ)
-ರ್ಪ, ದಂಭ ದಮನಾ ಪೂವಯ್ಯಾ! (ಪ್ರಾ)
-ಣಾಧಾರರವಿಂದಾ ಪೂವಯ್ಯಾ!
ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯೋದಯಾ ಪೂವಯ್ಯಾ!
ರ ಗುರು ಕೃಪಾ ಪೂವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ದಯೆದೋರು ದಯಾಸಾಗರಾ! (ಮಾ)

-ಯೆಯಾಟ ಈ ಭವ ಸಾಗರಾ!
ದೋಣಿ ನೀ ದಾಟಲೀ ಸಾಗರಾ! (ನೀ)
-ರು ಬಹಳಾಳ ಈ ಸಾಗರಾ! (ವಂ)
-ದನೆಯಂಗೀಕರಿಸೀಶ್ವರಾ! (ಜ)
-ಯಾಪಜಯ ನಿನ್ನದೀಶ್ವರಾ!
ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯಾ ಧಾರೆ ಈಶ್ವರಾ! (ಸಂ)
-ಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಾಗಬೇಕೀಶ್ವರಾ! (ಹ)
-ರಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇಶ್ವರಾ!!!

ದಾಸಾ ಶ್ರೀ ಹರಿಕೃಪಾವಾಸಾ!

ಸಾಧು ಜನಮನ ಪ್ರಕಾಶಾ!
ಶ್ರೀನಿಧಿ, ದಯಾಂಬುಧಿ, ಶ್ರೀಶಾ!
ಗಲಿರುಳು ಗೈವಾಭ್ಯಾಸಾ!
ರಿಪುವರ್ಗವಿಲ್ಲದಾವಾಸಾ!
ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಸಾ!
ಪಾವನ ಬೃಂದಾವನಾ ವಾಸಾ!
ವಾಸುದೇವಾನಂದನಾ ವಾಸಾ! (ದಾ)
-ಸಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾವಾಸಾ!!!

ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾಧಾರ! (ಸಂ)

-ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಲಂಕಾರ!
ತ್ವವರಿಯದಹಂಕಾರ! (ಇ)
-ಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರೇನುಪಕಾರ!
ಸಾಮರಸ್ಯ ದಾಹಾರಾಹಾರ!
ಹಿರಿಮೆಯದರದಪಾರ!
ತಾಗಯ್ಯನರಿತಾ ವಿಚಾರ! (ಸು)
-ಧಾ ಸಮಾನಾ ಸಂಗೀತ ಸಾರ! (ಸ್ವ)
-ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಾರ!!!

ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ತರದೇ ನಾ ಬಂದೆ! (ಕ)

-ಣ್ಣು ತುಂಬಾ ನಾ ನಿನ್ನ ಕಂಡೆ ತಂದೆ!
ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನೀಗ ಬಂದೆ! (ತಾ)
-ಯಿ ನೀನಾಗಿ ಉಣಿಸೀಗ ತಂದೆ!
ಳಮಳಗೊಂಡಾನೀಗ ಬಂದೆ! (ಪ)
-ರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡೀಗ ತಂದೆ!
ದೇವರೇ ಗತಿಯೆಂದಿಲ್ಲಿ ಬಂದೆ!
ನಾನಿನ್ನೇನೂ ಹೇಳಲಾರೆ ತಂದೆ!
ಬಂಧು, ಬಳಗ ನೀನೆಂದು ಬಂದೆ! (ತಂ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀನೆಂದೆ!!!

ಅಂತಃಕಲಹವೆಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ? (ಅಂ)

-ತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಾದಾಗ ಶಾಂತಿ!
ರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠನಾದಾಗ ಶಾಂತಿ! (ಕಾ)
-ಲಲೀಲೆಯನ್ನರಿತಾಗ ಶಾಂತಿ!
ರಿನಾಮ ಹಾಡಿದಾಗ ಶಾಂತಿ! (ಹಾ)
-ವೆಂದ ಹಗ್ಗ ನೋಡಿದಾಗ ಶಾಂತಿ!
ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ರೂಪನಾದಾಗ ಶಾಂತಿ! (ಬ)
-ಗೆ ಬಗೆಯಾಸೆ ಸತ್ತಾಗ ಶಾಂತಿ!
ಶಾಂಭವಿ ತಾನೊಲಿದಾಗ ಶಾಂತಿ! (ಶಾಂ)
-ತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಂತಿ!!!

ನೀನೊರೆದದ್ದು ನಾ ಬರೆದೆ! (ನಾ)

-ನೊರೆವುದು ಬಾಕಿನ್ನೇನಿದೆ? (ಇ)
-ರೆ ನೆರವು ಭಯವೇನಿದೆ? (ಉ)
-ದಯ ನಿನ್ನದೆನ್ನಲ್ಲಾಗಿದೆ! (ಮು)
-ದ್ದು ಮಗು ನಿನಗಿದಾಗಿದೆ!
ನಾನು, ನೀನೆಂಬುದಿನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ?
ದುಕಿನೊಡಕು ಹೋಗಿದೆ! (ಪೊ)
-ರೆ ಹರಿದು ನೇತ್ರ ಶುಭ್ರಾಗಿದೆ! (ಎ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗಿದೆ!!!

ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯನಟ್ಟಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ! (ಜ)

-ಗ್ಗದುದನು ಬಗ್ಗಿಸಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ! (ಮ)
-ತ್ತರಾದವರನ್ನೆತ್ತಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ! (ಕೊ)
-ಲೆಗಾರರ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ! (ಭ)
-ಯ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ!
ರೇಂದ್ರರಾಧಾರನಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ! (ಜ)
-ಟ್ಟಿಯ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ!
ಯಾಮಯನೆನಿಸಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ!
ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಬಿಡಿಸಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ!
ತಭೇದ ಸುಡಿಸಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ!
ಕೃತಿಯಿಂದೆಲ್ಲಾ ತೋರಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ! (ಪೂ)
-ಷ್ಣ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ!!!

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿನದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ! (ಎ)

-ಲ್ಲರಿಗಿದರರ್ಥರಿವಾಗೆ! (ಬಿ)
-ಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣೋಪಯೋಗವಾಗೆ!
ಲ್ಲಗೆ ನಲ್ಲೆ ನೆರವಾಗೆ!
ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ತಾನಾಗೆ!
ನಲನಿಂದಡಿಗೆಯಾಗೆ! (ಪು)
-ಲ್ಲ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳಿಂದಾಗೆ! (ಬ)
-ಲ್ಲಿದ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದಾಗೆ! (ಸೀ)
-ಗೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗೆ!!!

ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪೇಟೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? (ಕೃ)

-ಷ್ಣನ ಗುಣಗಾನವಾಗುತಿದೆ!
ರಾತ್ರಿ, ದಿನ, ಇದು ಸಾಗುತಿದೆ!
ನ ಜಾಗೃತಿಯುಂಟಾಗುತಿದೆ!
ಪೇಯ ಹರಿನಾಮವಾಗುತಿದೆ! (ಸ)
-ಟೆಯನ್ನು ದಿಟ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತಿದೆ! (ಜ)
-ಯ ಸದ್ಗುರು ಪಾದಕ್ಕಾಗುತಿದೆ!(ಅ)
-ಲ್ಲೇನಿಲ್ಲೇನೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಹೋಗಿದೆ!
ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ತಾಂಡವವಾಡುತಿದೆ! (ಸೊ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾದೆ!!!

ಕಾಡುತಿದೆ ಸತತ ಧನ ಪಿಶಾಚಿ! (ಮಾ)

-ಡುವುದು ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನಾ ಪಿಶಾಚಿ!
ತಿನ್ನೇನು ಬೇಕಾದರೆಂಬುದಾ ಪಿಶಾಚಿ! (ತಂ)
-ದೆ, ತಾಯಿಯಲಕ್ಷಿಸುವುದಾ ಪಿಶಾಚಿ!
ತಿಯ ಕತ್ತು ಹಿಂಡುವುದಾ ಪಿಶಾಚಿ!
ಲೆಯೂಡೆಯಲೂ ಹೇಸದಾ ಪಿಶಾಚಿ!
ಪಸ್ಸಿಗೂ ಕಂಟಕಪ್ರಾಯಾ ಪಿಶಾಚಿ!
ರ್ಮಾಧರ್ಮವನ್ನರಿಯದಾ ಪಿಶಾಚಿ!
ಯನಾದಿಂದ್ರಿಯ ಲಂಪಟಾ ಪಿಶಾಚಿ!
ಪಿರಿಯಾತ್ಮಾನಂದ ನೀಡದಾ ಪಿಶಾಚಿ!
ಶಾಶ್ವತ ದೇಹವೆಂದಿಹುದಾ ಪಿಶಾಚಿ! (ಶು)
-ರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ದಧೀಚಿ!!!

ಆಕ್ರಮಣ ನೀತಿ ಲೋಕ ವೃತ್ತಿ!

ಕ್ರಮವಲ್ಲೆಂದರೆ ಕ್ರೋಧ ವೃತ್ತಿ!
ನ ಕ್ಲೇಶದಿಂದ ಯುದ್ಧ ವೃತ್ತಿ! (ರ)
-ಣರಂಗದಲ್ಲತಾಚ್ಯಾರ ವೃತ್ತಿ!
ನೀಚ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗೀಕ್ರೂರ ವೃತ್ತಿ!
ತಿರಿತಿರಿಗೀ ರಾಕ್ಷಸೀ ವೃತ್ತಿ!
ಲೋಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಬೇಕೊಳ್ಳೇ ವೃತ್ತಿ!
ರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆಯೇ ಸದ್ವೃತ್ತಿ!
ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧವೇ ಯೋಗ ವೃತ್ತಿ! (ವೃ)
-ತ್ತಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ!!!

ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಳಬಲ್ಲಿರೇನಯ್ಯಾ? (ಚೆ)

-ನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಭಿಮಾನ ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೇವೆಗಿರಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿರಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಜ)
-ಯಮಾಲೆ ಕಂಠದಲ್ಲಾಗ ಶೋಭಿಪುದಯ್ಯಾ!
ದಿಂಡೊಳಗಿಲ್ಲದ ಬಾಳೆ ಬೀಳುವುದಯ್ಯಾ!
-ದಾರಿ ನೇರಾಗಿಲ್ಲದ ಯಾತ್ರೆ ಕಷ್ಟವಯ್ಯಾ! (ಬ)
-ಳಸಬೇಕು ಬಲ್ಲವರನುಭವವಯ್ಯಾ!
ರೀ ಗುಲ್ಲು ನಿದ್ದೆಗೇಡಾಗಬಾರದಯ್ಯಾ! (ಮ)
-ಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿರಬೇಕಯ್ಯಾ!
ರೇಗಾಟ, ಕೂಗಾಟದಿಂದ ಫಲವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ಮಸ್ಕಾರ ಸದ್ಗುರು ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಾಡಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೋಪದೇಶವಿದಯ್ಯಾ!!!

ನಿರ್ದಯನಾಗಬೇಡವೋ ನೀರಜಾಕ್ಷಾ! (ಕ)

-ರ್ದಮದಲ್ಲದ್ದ ಬೇಡವೋ ಕಮಲಾಕ್ಷಾ! (ಪ್ರ)
-ಯತ್ನ ಸಫಲ ಮಾಡೋ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಾ!
ನಾನು ನಿನಗನ್ಯನೇನೋ ವನಜಾಕ್ಷಾ? (ಯೋ)
-ಗ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಬಾರದೇನೋ ಫಾಲಾಕ್ಷಾ?
ಬೇಯುತಿದೆ ದೇಹ, ನೋಡೋ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾ! (ತ)
-ಡ ಮಾಡದೀಗ ಬೀರೋ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಾ! (ಜೀ)
-ವೋತ್ಪತ್ತಿ, ಲಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಬಿಸಜಾಕ್ಷಾ!
ನೀನೊಲಿಯದ ಬಾಳೇಕೋ ಜಲಜಾಕ್ಷಾ! (ವ)
-ರಗುರು ನೀನಲ್ಲವೇನೋ ಸಾರಸಾಕ್ಷಾ? (ನಿ)
-ಜಾನಂದ ಸುಖ ಪ್ರದಾತರವಿಂದಾಕ್ಷಾ! (ಸಾ)
-ಕ್ಷಾತ್ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಕ್ಷಾ!!!

ಆದರ್ಶ ಗೃಹಸ್ಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ!

ಯಾಮಯಾ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ! (ದ)
-ರ್ಶನಾನಂದ ಮುಕುಂದಾ ಕೃಷ್ಣ!
ಗೃಹಿಣೀ ಸಮೇತಾತ್ಮಾ ಕೃಷ್ಣ! (ಅ)
-ಹರ್ನಿಶಿ ಸೇವಾತುರಾ ಕೃಷ್ಣ! (ಸ್ವ)
-ಸ್ಥ ಚಿತ್ತಾ ಗುರುಭಕ್ತ ಕೃಷ್ಣ!
ಶ್ರೀಪಾದ ಪೂಜಾಸಕ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ!
ಕೃತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತೋರ್ಪಾ ಕೃಷ್ಣ! (ಪೂ)
-ಷ್ಣ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ!!!

ಪಾತ್ರಾಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ದಾನ ಮಾಡು! (ಪಿ)

-ತ್ರಾರ್ಜಿತವಿದಕ್ಕೆಂದೀಗ ಮಾಡು!
ಪಾಲುಮಾರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡು! (ಪು)
-ತ್ರ, ಮಿತ್ರ, ಕಳತ್ರರಿಗೂ ಮಾಡು!
ನೋವೆಳ್ಳಷ್ಟೂ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡು! (ಅ)
-ಡಿಗಡಿಗಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು!
ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣನಂತೆ ಮಾಡು!
ಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೆಂದು ಮೂಡು!
ಮಾಯೆಗೆ ಮರುಳಾಗದೇ ಮಾಡು! (ಮಾ)
-ಡು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ ಕೂಡು!!!

ವಿಸರ್ಜನಾವಾಹನಾ ಗೊಂದಲ ಸಾಕು!

ರ್ವರುನ್ನತಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರಜ್ಞೆ, ಬೇಕು! (ಆ)
-ರ್ಜವವೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು! (ವಿ)
-ನಾಶಕಾರಕ ವಿಚಾರ ಬಿಡಬೇಕು!
ವಾದವಿಲ್ಲದೊಗ್ಗಟ್ಟಂಕುರಿಸಬೇಕು!
ರ್ಷ, ತತ್ವಚಿಂತನೆಯಿಂದಾಗಬೇಕು!
ನಾಮಜಪವೆಡೆಬಿಡದಾಗಬೇಕು!
ಗೊಂಬೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚಾಗದಿರಬೇಕು!
ಯಾಹೃದಯ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಬೇಕು!
ಕ್ಷ್ಯ ಸದ್ಗುರುಪಾದದಲ್ಲಿರಬೇಕು!
ಸಾಯುಜ್ಯವಿದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾಗಬೇಕು!
ಕುಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನದ್ದಾಗ್ಬೇಕು!!!

ಕಾಳಸಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು! (ಕೂ)

-ಳನಾಥರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತಾಯ್ತು!
ಸಂವಿಧಾನವೆಲ್ಲಾ ಸಡಿಲಾಯ್ತು!
ತೆರಿಗೆಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಾಯ್ತು (ಹ)
-ವ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೊಲಸಾಯ್ತು!
ಪಾರಮಾರ್ಥ ರುಚಿಸದಂತಾಯ್ತು! (ಪ)
-ರದಾಟ ಜೀವನದಲ್ಲುಂಟಾಯ್ತು!
ಹೆದ್ದಾರಿ ದರೋಡೆ ಬಹಳಾಯ್ತು! (ಕ)
-ಚ್ಚಾಟದಿಂದುಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯೂ ಹೋಯ್ತು! (ಆ)
-ಯ್ತು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೋಡ್ಯಾಯ್ತು!!!

ಪರಿಹಾರವಿದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಏನಪ್ಪಾ? (ಹ)

-ರಿಗೆ ಸದಾ ಮೊರೆಯಿಡಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಹಾರ, ವಿಹಾರ ಸಾತ್ವಿಕಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಪ)
-ರರನುಕರಣೆ ಬಿಡಬೇಕಪ್ಪಾ!
ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಶುದ್ಧಿಗಾಗಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಪಾ)
-ದ ಸೇವೆ ಗುರುವಿನದ್ದಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಮಿ)
-ಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದು ಬಲವಪ್ಪಾ! (ಚೆ)
-ಲ್ಲಾಟ, ಕೊಲ್ಲಾಟದಿಂದೇನಾಗ್ವುದಪ್ಪಾ?
ಕೈಕಾತ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿರಬೇಕಪ್ಪಾ!
ಶ್ವರದಾಸೆ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಂತಿರಪ್ಪಾ!!!

ಕಾಮನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ರಾಮನಿಗೆ ಹುಣ್ಣಿಲ್ಲ!

ಲಿನ ವಾಸನಾ ದೇಹ ರಾಮಗಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ!
ನಿರ್ಮಲ ಸ್ವಭಾವ ಕಾಮನಿಗೇನಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ!
ಗೆಳೆಯ ರಾಮನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಾಗಿಹನಲ್ಲಾ!
ಳ್ಳ, ಸುಳ್ಳರ ಪಾಲು ಕಾಮನಾಗಿಹನಲ್ಲಾ (ಹೆ)
-ಣ್ಣಿನ ಗುಲಾಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲವಲ್ಲಾ! (ಕ್ಷು)
-ಲ್ಲ ಕಾಮನಿಗೆ ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆಯಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ!
ರಾಮ ಪೂಜಾರ್ಹನಾಗಿ ಮರೆಯುತಿಹನಲ್ಲಾ! (ಕಾ)
-ಮ ತೇಜೋಹೀನನಾಗಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿಹನಲ್ಲಾ!
ನಿಜಾನಂದದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿರುತಿಹನಲ್ಲಾ! (ಹೆಂ)
-ಗೆಳೆಯರ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಕಾಮ ಓಡುವನಲ್ಲಾ!
ಹುಸಿಯಾಡುವಭ್ಯಾಸ ರಾಮನಿಗಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ! (ಬ)
-ಣ್ಣಿಸುತ ಮಾಯೆಯನು ಕಾಮನಿರುವನಲ್ಲಾ! (ಎ)
-ಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಿಹನಲ್ಲಾ!!!

ಮಳೆ ಬಂತು, ಕೊಳೆ ಹೋಯ್ತು (ಬೆ)

-ಳೆಗುಪಕಾರವದಾಯ್ತು!
ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ತಂಪಾಯ್ತು!
ತುರು, ಕರುಗೆ ಮೇವಾಯ್ತು!
ಕೊಳದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು! (ಹೊ)
-ಳೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕನುಕೂಲಾಯ್ತು! (ಅ)
-ಹೋರಾತ್ರಿ ಭಜನೆಯಾಯ್ತು! (ಆ)
-ಯ್ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಯ್ತು!!!

ಅಧಿಕಾರವಿರುವಾಗಾರ್ತರಾಧಾರನಾಗಪ್ಪಾ!

ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಟ್ಟಬೇಡಪ್ಪಾ!
ಕಾಲಚಕ್ರದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಪ್ಪಾ? (ಪ)
-ರರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೀಗಾದರೂ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರಪ್ಪಾ!
ವಿಷಯ

ಈಗಿತರರನ್ನು ನೋಯಿಸಬೇಡಪ್ಪಾ! (ಕ)
-ರುಣಾ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಪ್ಪಾ!
ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಾ

ವೆಷ್ಟು ದಿನ ನಡೆದೀತಪ್ಪಾ?
ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಪಟದಂಥಾ ಬಾಳಿದಪ್ಪಾ! (ವ)
-ರ್ತಕ ನಾಗ್ಯನ್ಯಾಯದಿಂದಪಾರ ಲಾಭ ಬೇಡಪ್ಪಾ!
ರಾಗ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಸುಖವಿಲ್ಲವಪ್ಪಾ! “(ರಾ)
-ಧಾಕೃಷ್ಣಜೈಕುಂಜವಿಹಾರಿ”ಯೆಂದು ಕುಣಿಯಪ್ಪಾ! (ಪ)
-ರತರ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಪ್ಪಾ!
ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಸರ್ವ ಕಲ್ಯಾಣವಪ್ಪಾ (ತ್ಯಾ)
-ಗರಾನನಿದನ್ನನುಭವಿಸಿ ತೋರಿಹನಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದವದರಿಂದಪ್ಪಾ!!!

ಬೆವರು ಸುರಿಯುತಿದೆ ದೇಹದಿಂದ!

ರುಷವಾರುರುಳಿದವೀ ರೀತಿಯಿಂದ! (ಗು)
-ರುಕೃಪಾ ಬಲದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ!
ಸುಭದ್ರಾಗ್ರಜನಾತ್ಮೀಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ!
ರಿಪುಕುಲವಡಗಿ ಹೋಯ್ತದರಿಂದ! (ಸ್ನಾ)
-ಯುಬಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಯಿತದರಿಂದ!
ತಿನ್ನುವಾಸೆ ನಾಶವಾಯಿತದರಿಂದ! (ನಿಂ)
-ದೆ, ವಂದನೆಗಳೊಂದಾದುವದರಿಂದ!
ದೇವತ್ವದುದಯವಾಯಿತದರಿಂದ!
ಗಲಿರುಳಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಬಲದಿಂದ! (ಹೋ)
-ದಿಂಬು ಮತ್ತೆ ಕತ್ತೆತ್ತಿತೀಗದರಿಂದ!
ತ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾದದರಿಂದ!!!

ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ!

ರಾಜೀವ ಸಖ ಕುಲ ತಿಲಕ ಶ್ರೀ ರಾಮ!
ರಾಮರಾ ಜಪಕ್ಕೊಲಿದ ಜಯ ರಾಮ!
ನಕಜಾತೆಗೆ ಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮ!
ಜ್ಞಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಡ ಜಯರಾಮ!
ರಾವಣಾದಿ ರಕ್ಕಸರ ಕೊಂದ ಶ್ರೀರಾಮ!
ಹಾ ಭಕ್ತ ಮಾರುತಿಯಾತ್ಮ ಜಯರಾಮ!
ನಿಸಿದನಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಂದು ಶ್ರೀರಾಮ!
ದುಪ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಾದ ಜಯರಾಮ!
ನನೀ ಜನಕರಾತ್ಮಾರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ!
ಶಸ್ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಯರಾಮ!
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ!
ಹಾತ್ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಜಯರಾಮ!!!

ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು, ಧೂಳು ಹೋಯಿತು! (ಅ)

-ಳಿವಿಂಡಲರಿನೆಡೆಗೋಡಿತು!
ಬೀಗುವಷ್ಟುಮೃತ ಪಾನಾಯಿತು!
ಸಿಹಿಯಮಲು ತಲೆಗೇರಿತು!
ತುರೀಯಾತೀತಾನಂದವಾಯಿತು!
ಧೂರ್ತರಾಟ ನಡೆಯದಾಯಿತು! (ಬಾ)
-ಳು ಗುರುಲೀಲೆಂಬರಿವಾಯಿತು!
ಹೋರಾಟ ವಿಜಯಪ್ರದಾಯಿತು! (ಬಾ)
-ಯಿ ಮುಚ್ಚ್ಯಾನಂದಿಸೆಂದಾಜ್ಞೆಯಾಯ್ತು! (ಮಾ)
-ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು!!!

ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತುಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಡಿರೋ! (ಇ)

-ಬ್ಬರ ಜಗಳನ್ಯನಿಗಾದಾಯ ಕಾಣಿರೋ! (ವ)
-ರ ಗುರುವಿನಡಿ ಸೇರಿ ಶರಣೆನ್ನಿರೋ! (ಇ)
-ನ್ನೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿತಕೆಂದರಿಯಿರೋ! (ಅ)
-ಬ್ಬರಾರ್ಭಟದಿಂದೇನು ಲಾಭ ಪಡೆದಿರೋ? (ಕ)
-ರುಬು ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷವೆಂದರಿಯಿರೋ!
ತುಷ್ಟಿ ಶುದ್ಧಾಂತರಂಗದಿಂದೆಂದರಿಯಿರೋ! (ಉ)
-ಚ್ಚ, ನೀಚವೆಂದು ಗುದ್ದಾಡುತ್ತಿರಬೇಡಿರೋ!
ಮಾಯೆಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಹಾಳಾಗಬೇಡಿರೋ! (ಬ)
-ಡವರನ್ನೆಂದಿಗೂ ಕಡೆಗಾಣಬೇಡಿರೋ!
ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೆಣಿಸಬೇಡಿರೋ! (ಅ)
-ಡಿಗಡಿಗಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ನಿರತನಾಗಿರೋ! (ಬಾ)
-ರೋ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲ್ಲೈಕ್ಯವಾಗಿರೋ!!!

ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಾಯ್ತು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ!

ಭ್ರಮೆ ಕಳೆಯಿತಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ!
ನವೊಲಿಸಿತಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ! (ಸ)
-ದಿಂಬೆಲ್ಲರ್ಗಿತ್ತಿತಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ!
ದಾಶರಥಿಗಾಯ್ತಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ! (ಅ)
-ಯ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾ ಪಟ್ಟಾಭೀಷೇಕ!
ತಿತ ಪಾವನಾ ಪಟ್ಟಾಭೀಷೇಕ! (ಕೆ)
-ಟ್ಟಾಚಾರ ಸುಟ್ಟಿತಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ! (ಸು)
-ಭಿಕ್ಷೆ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ! (ದೋ)
-ಷೇನಿಲ್ಲದಾಯಿತಾ ಪಟಾಭಿಷೇಕ! (ಶ್ರೀ)
-ಕರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಭಿಷೇಕ!!!

ಧರ್ಮ ವೀರನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲ! (ನಿ)

-ರ್ಮಲ ಜೀವನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲ!
ವೀತರಾಗನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲ! (ತ)
-ರಣಿಯಂಶನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲ!
ನೇಮ, ನಿಷ್ಠನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲ! (ಆ)
-ರಾಮ ದಾತನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲ! (ವ್ಯಾ)
-ಜ್ಯರಹಿತನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲ!
ಪಾಪದೂರನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲ! (ಬಾ)
-ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಪಾಲ!!!

ಹೇಳುವುದೀಗ ನನಗಿಷ್ಟ! (ಬಾ)

-ಳುವುದದರಂತದೆನ್ನಿಸ್ಟ! (ಸಾ)
-ವು, ನೋವಿಲ್ಲದಿರ್ಪುದೆನ್ನಿಷ್ಟ!
ದೀನದಾಸನಾಗ್ವುದೆನ್ನಿಷ್ಟ! (ತ್ಯಾ)
-ಗ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ಪುದೆನ್ನಿಷ್ಟ!
ಲಿದು ಪಾಡುವುದೆನ್ನಿಷ್ಟ!
ಶ್ವರ ಸಾಕೆಂಬುದೆನ್ನಿಷ್ಟ! (ಯೋ)
-ಗಿ ರಾಜನಾಗಿರ್ಪುದೆನ್ನಿಷ್ಟ! (ಶ್ಲಿ)
-ಷ್ಟ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಿಷ್ಟ!!!

ಅನುಭವಿಯೊಂದು ಮಾತು ಸಾಕುದ್ಧಾರಕ್ಕೆ!

ನುಡಿ ಪಂಡಿತನದ್ಬೇಕು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ!
ಗವದ್ಭಕ್ತನ ಸಂಗ ಬೇಕುದ್ಧಾರಕ್ಕೆ!
ವಿಷಯಿಯ ಸಂಗ ಸಾಕು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ! (ಬಾ)
-ಯೊಂದರ ಸಂಯಮಗತ್ಯ ಬೇಕುದ್ಧಾರಕ್ಕೆ! (ಅ)
-ದು ಜೋರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ!
ಮಾಯಾ ಸುಖದಾಸೆ ಬಿಡಬೇಕುದ್ಧಾರಕ್ಕೆ! (ಹೇ)
-ತುವಾಗ್ಯದೊಂದೇ ಸಾಕೆಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ!
ಸಾಧನೆಡೆಬಿಡದಾಗಬೇಕುದ್ಧಾರಕ್ಕೆ!
ಕುಲ, ಗೋತ್ರದಾಟ ಸಾಕು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ! (ಉ)
-ದ್ಧಾಮ ಗುರುವಿನಾಶ್ರಯ ಬೇಕುದ್ಧಾರಕ್ಕೆ! (ಊ)
-ರ ಗಣ್ಯರಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ! (ಅ)
-ಕ್ಕೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂದುದ್ಧಾರೆಕ್ಕೆ!!!

ನಿನ್ನ ನಾ ಗುರುವಾಯೂರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಪ್ಪಾ! (ನಿ)

-ನ್ನಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿಗದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಪ್ಪಾ!
ನಾನು ಅಲ್ಲಿರದಿದ್ದರಿನ್ನೆಲ್ಲಿರಬೇಕಪ್ಪಾ?
ಗುರುವಿನಂಶ ನಾವೆಂಬರಿವಾಗಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಗು)
-ರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಪ್ಪಾ!
ವಾಸುದೇವನ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗಬೇಕಪ್ಪಾ! (ವಾ)
-ಯೂರಾಗಿರುವುದವಗೆಂದರಿಯ ಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಪ)
-ರಮಾರ್ಥದರ್ಥನ್ವರ್ಥ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಬ)
-ಲ್ಲಿದನೆಂಬಹಂ ಬಿಟ್ಟರ್ಜುನನಾಗಬೇಕಪ್ಪಾ!
ಕಾಮಧೇನು ನೀನೆಂಬ ಅರಿವಾಗಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಗು)
-ಣ, ದೋಷವೆಣಿಸದೆ ಶರಣಾಗಬೇಕಪ್ಪಾ!
ಬೇಡಿಕೆಯ ನೀನೀಡೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪಾ!
ರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪಾ!!!

ಅಂಗಿ ತೆಗೆದೊಗೆದು ಬಿಗಿಯಾಗಪ್ಪು! (ಸಂ)

-ಗಿಗಂಗಿಯಡಚಣೆಯೆಂದರಿತಪ್ಪು! (ಕ)
-ತೆ, ಪುರಾಣ ಮರೆತಾನಂದದಿಂದಪ್ಪು! (ಬೇ)
-ಗೆ ಸಹಿಸ್ಯನನ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಪ್ಪು!
ದೊರಕುವುದು ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿಯೆಂದಪ್ಪು! (ಗಂ)
-ಗೆ, ಪಾರ್ವತಿಯರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಪ್ಪು!
ದುರ್ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆಡೆಗೊಡದೆ ಬಂದಪ್ಪು!
ಬಿಸಿಯುಸಿರ್ಬಿಡದಾರಾಮದಿಂದಪ್ಪು!
ಗಿರಿಜಾಪತಿಯೇ ನಾನೆಂದರಿತಪ್ಪು! (ದ)
-ಯಾಸಾಗರ ಪರಮೇಶ್ವರನೆಂದಪ್ಪು! (ಯೋ)
-ಗಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದಪ್ಪು! (ಕ)
-ಪ್ಪು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲ್ಲವೆಂದಪ್ಪು!!!

ಬಹು ಬಯಕೆಯಿಂದ ನೀ ಕೆಟ್ಟೆ!

ಹುಸಿ, ದಿಟವೆಂದರಿತು ಕೆಟ್ಟೆ!
ಲಾತ್ಮಬಲವೆನ್ನೆದೇ ಕೆಟ್ಟೆ!
ಮ, ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೇ ಕೆಟ್ಟೆ!
ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೆ! (ತಾ)
-ಯಿಂಬಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೇ ಕೆಟ್ಟೆ!
ತ್ತ ಭಜನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟೆ!
ನೀತಿ, ರೀತಿಯರಿಯದೇ ಕೆಟ್ಟೆ!
ಕೆಲಸಾಲಸ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟೆ! (ಬ)
-ಟ್ಟೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ!!!

ನಾನೇನೋ ಕೆಟ್ಟೆ, ನೀನೇಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆ?

ನೇತೃ ನೀನಾಗಿ ಮೈ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ!
ನೋವು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟೆ!
ಕೆಲಸಕ್ಕುತ್ಸಾಹ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ! (ಹೊ)
-ಟೆ, ಬಟ್ಟೆಗೇ ಕಷ್ಟ ತಂದಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ!
ನೀಚರಾಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟೆ!
ನೇರ್ಪಡಿಸದೇ ಸುಮ್ಮಗಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ!
ಕೆಸರು ಮೈಗೆಲ್ಲಾ ಬಳಿದು ಬಿಟ್ಟೆ!
ಕೈಗಳೆರಡನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ!
ಬಿಡಿಸೆಂದರೂ ಕಿವುಡಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ! (ಸು)
-ಟ್ಟೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗೀ ಹೊಟ್ಟೆ!!!

ನೀನು ನಿರಂಜನ, ನಾನಂಜನ!

ನುಡಿವೆಣ್ಪ್ರೇಮಾತ್ಮ ನಿರಂಜನ!
ನಿಶಾಶಾಪಾಶಾತ್ಮ ನಾನಂಜನ!
ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ನಿರಂಜನ!
ರಾಜನ್ಮ ಕ್ರಿಮಿ ನಾನಂಜನ!
ತಜನೋದ್ಧಾರಿ ನಿರಂಜನ!
ನಾದಾರಿ, ಭಿಕಾರಿ ನಾನಂಜನ!
ನಂದಕಂದಾನಂದ ನಿರಂಜನ!
ಗತ್ಸುಖಾನಂದ ನಾನಂಜನ!


ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನನ!!!

ದಾರಿ ಸಾಗುತಿದೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ! (ಹ)

-ರಿಕೃಪಾಬಲದಿಂದಾನಂದವಾಗಿ!
ಸಾಕಾರ ದರ್ಶನೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ!
ಗುರುವಚನದರ್ಥ ನೆನಪಾಗಿ!
ತಿನ್ನುವಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿ! (ತಂ)
-ದೆ, ತಾಯ್ಯವನೆಂಬ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ!
ಸುಧಾಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿ!
ಸೂತ್ರಧಾರನ ಲೀಲೆಯರಿವಾಗಿ! (ಪು)
-ತ್ರ, ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ!
ವಾಸುದೇವನ ಭಜನೆಯಿಂದಾಗಿ! (ತ್ಯಾ)
-ಗಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೂರಿಗಾಗಿ!!!

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾ!

ಪಾರ್ಥಸಾರಥೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾ! (ಬ)
-ಲರಾಮಾನುಜಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾ!
ಕೃಷ್ಣಶರೀರಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾ! (ಕೃ)
-ಷ್ಣಾಷ್ಟಮ್ಯೋದ್ಭವಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾ!
ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾ! (ಆ)
-ಧಾರ ಸ್ವರೂಪಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾ! (ಆ)
ಕೃಪಾ ಸಾಗರಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾ! (ಪೂ)
-ಷ್ಣಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾ!!!

ಭೋಗ ಶರೀರ, ರೋಗ ಶರೀರ! (ಯೋ)

-ಗ ಶರೀರ, ನಿರೋಗ ಶರೀರ!
ಕ್ತಿ ಶರೀರ, ಭಕ್ತಿ ಶರೀರ!
ರೀತಿ ಶರೀರ, ಖ್ಯಾತಿ ಶರೀರ!
ಮ್ಯ ಶರೀರ, ಸೌಮ್ಯ ಶರೀರ!
ರೋಷ ಶರೀರ, ದೋಷ ಶರೀರ!
ಟ್ಟಿ ಶರೀರ, ಜಟ್ಟಿ ಶರೀರ!
ಶಿ ಶರೀರ, ಕುಶಿ ಶರೀರ! (ಧು)
-ರೀಣ ಶರೀರ, ಗೌಣ ಶರೀರ! (ಹ)
-ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಶರೀರ!!!

ಕನಸಿನ ಗಂಟು ನೆನಸದ ನೆಂಟು!

ಮಿಸಿದರುಂಟು ಭಾವ, ಭಕ್ತಿ ಗಂಟು! (ಹು)
-ಸಿ ಮಾಯೆಯಂಟು ಆಶಾ ಜೀವನಿಗುಂಟು!
ಯ, ವಿನಯಕ್ಕುಂಟು ನಿರ್ಭಯ ಗಂಟು!
ಗಂಗಾದೇವಿಗುಂಟು ಗಂಗಾಧರನಂಟು! (ಚೋ)
-ಟು ಬಟ್ಟೆಯಂಟು ಬೂಟಾಟಿಕೆಯ ಗಂಟು! (ಮ)
-ನೆ, ಮಠದಂಟು ಮಾಯಾಮೋಹಿತಗುಂಟು! (ಆ)
-ನತಗುಂಟು ಪತಿತ ಪಾವನ ನಂಟು!
ತ್ಯ ಸಂಧಗುಂಟು ನಿತ್ಯ ಸುಖದಂಟು!
ಯಾಶೂನ್ಯಗುಂಟು ಭವಭಯದಂಟು!
ನೆಂಟ, ಭಂಟನಂಟು ಶ್ರೀಕಂಠನಿಗುಂಟು! (ಗಂ)
-ಟು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂದದಂಟು!!!

ವಿರಕ್ತಿಯುತ ವಿಮಲಾನಂದ!

ಕ್ತಿ ರಹಿತ ರಮಣಾನಂದ! (ಭ)
-ಕ್ತಿ, ಮುಕ್ತಿ, ದಾತ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ!
ಯುಕ್ತ ಸದ್ಬಕ್ತಾಂಜನೇಯಾನಂದ!
ರಣಿ ವಂಶಾತ್ಮ ರಾಮಾನಂದ!
ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದ!
ಹಾಮಹಿಮ ಮಾಧವಾನಂದ!
ಲಾವಣ್ಯಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷೀಶಾನಂದ!
ನಂದಾನಂದ ಶಿವಾನಂದಾನಂದ!
ತ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಾನಂದ!

ಕೃತ್ರಿಮ ದೂರಾರಾಮಾನಂದ!
ತಿಳಿ ನೀರು ಪಾನೀಯಾನಂದ!
ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಮೃತಾನಂದ!
ಕಿಚ್ಚಡಿಯನ್ನಾಹಾರಾನಂದ! (ಉ)
-ತ್ಸಾಹವೀವ ಸಹಜಾನಂದ! (ಆ)
-ತ್ಮಾರಾಮ ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ!
ನಂದಕಂದ ಮುಕುಂದಾನಂದ! (ಆಂ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ! (ಮಾ)

-ತುಗೀತಾಡಬೇಡಿರಲ್ಲಿ!
ಕೊಳಲನಾಲಿಸಿರಲ್ಲಿ! (ಒ)
-ಳ್ಳಿತಾಗಲಿದರಿಂದಲ್ಲಿ! (ಕೆ)
-ರೆಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರಲ್ಲಿ! (ಎ)
-ಲ್ಲ ತೀರ್ಥವಿರ್ಪುದದ್ರಲ್ಲಿ! (ವ)
-ರಗುರುವಾಯೂರಿನಲ್ಲಿ! (ಇ)
ಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಲ್ಲಿ!!!

ದೀಪಾರಾಧನೆಯಾಗುತಿದೆ ಬನ್ನಿ!

ಪಾದಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ತನ್ನಿ!
ರಾಧಾರಮಣ ಜಯಗೋವಿಂದೆನ್ನಿ!
ರ್ಮಕರ್ಮವಿದೆಂದರಿತು ಅನ್ನಿ!
ನೆರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತ ಬನ್ನಿ!
ಯಾತ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕೆಂದನ್ನಿ!
ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನೇ ಗತಿಯೆನ್ನಿ!
ತಿರಿತಿರಿಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತನ್ನಿ! (ತಂ)
-ದೆ, ತಾಯಿ, ಬಂಧು, ಬಳಗ ನೀನೆನ್ನಿ!
ರಡು ಮಾಡಬೇಡ ಬಾಳನ್ನೆನ್ನಿ! (ಬ)
-ನ್ನಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣನೆನ್ನಿ!!!

ಕಂಡೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯ! (ಒ)

-ಡೆಯ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಪತಿಯ!
ನಕಾಂಬರ ಹರಿಯ! (ಗು)
-ರುವಾಯೂರ ಶ್ರೀ ಪತಿಯ! (ಪ್ರಾ)
-ಣಾಧಾರ ಗುರು ದೊರೆಯ!
ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂದಮಯಿಯ! (ವ್ಯಾ)
-ಧಿಹರಧನ್ವಂತರಿಯ! (ಜ)
-ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಯ!!!

ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಪರಮೌಷಧಿ!

ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಗಿದಾಧಾರೌಷಧಿ!
ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾರ್ಯೌಷಧಿ!
ಕ್ಷ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಗಿದು ಸಿದ್ಧೌಷಧಿ!
ನೆಮ್ಮದಿಗಿದೊಂದ ಮೌಲ್ಯೌಷಧಿ!
ತಿತೆಗಿದು ಪಾವನೌಷಧಿ!
ಕ್ತಶುದ್ಧಿಗಿದು ರಸೌಷಧಿ!
ಮೌನಾಪೇಕ್ಷಿಗಿದು ಮಹೌಷಧಿ!
ಡ್ರಿಪು ನಾಶಕ್ಕಾಶ್ವಾಸೌಷಧಿ! (ವ್ಯಾ)
-ಧಿಗೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೌಷಧಿ!!!

ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಮ್ಮಾ ಸರಸ್ವತಿ! (ಅ)

-ಡಿಗೆರಗಿಕ್ಕಮ್ಮಾ ಸರಸ್ವತಿ! (ನ)
-ಗೆಮೊಗ ತೋರಮ್ಮಾ ಸರಸ್ವತಿ!
ಮಾತಂಗಿ ನೀನಮ್ಮಾ ಸರಸ್ವತಿ! (ತ)
-ಡಮಾಡಬೇಡಮ್ಮಾ ಸರಸ್ವತಿ! (ದು)
-ಮ್ಮಾನವದೇಕಮ್ಮಾ ಸರಸ್ವತಿ?
ದಾ ಸುಖಿಯಮ್ಮಾ ಸರಸ್ವತಿ! (ಸ್ವ)
-ರ ಮಾಧುರಿಯಮ್ಮಾ ಸರಸ್ವತಿ!
ಸ್ವರೂಪಾನಂದಮ್ಮಾ ಸರಸ್ವತಿ ! (ಅ)
-ತಿಥಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ, ಸತಿ!!!

ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯ, ವೃದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರಿ! (ಉ)

ದ್ಧಾರಾಗಬೇಕೆಂದನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ!
ಬ್ಧಿಯಿಂದೆಂದನಾ ಶಾಸ್ತಿ! (ಮು)
-ಕ್ತಿಯೇ ಗುರಿಯೆಂದನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ! (ಕಾ)
-ಯಬೇಕು ನೀನೆಂದನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ!
ವೃತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸೆಂದನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ! (ಸ)
-ದ್ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನೆಂದನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ!
ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಿದೆಂದನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ! (ಶಾ)
-ಸ್ತ್ರಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ!!!

ಮೂರ್ಖನಿಗೌಷಧಿಯಿಲ್ಲ! (ಮೂ)

-ರ್ಖತನಕ್ಯಿಲ್ಲದೇನಿಲ್ಲ!
ನಿರ್ಮಾಪಕನೆಲ್ಲಾ ಬಲ್ಲ! (ಯೋ)
-ಗೌಚಿತ್ಯ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ!
ಟ್ಕ್ರಯಾ ಶಕ್ತ್ಯವಗಿಲ್ಲ! (ವ್ಯಾ)
-ಧಿಹರ ಜಪದಿಂದೆಲ್ಲ! (ಜ)
-ಯಿಸಲರಿಷ್ಟದ್ರಿಂದೆಲ್ಲ! (ಬ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೆಲ್ಲ!!!

ಕಗ್ಗೊಲೆಗಾಗಲೀಗ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ! (ಜ)

-ಗ್ಗೊರಗಿಸಬೇಕವರಾರ್ಯ ಚಿತ್ತ! (ಬಾ)
-ಲೆಯರಾರ್ತನಾದ ಕೇಳಲೀ ಚಿತ್ತ!
ಗಾನಲೋಲನೀನಾಗಾಗ್ಬಾರದಾ ಚಿತ್ತ!
ಮನಿಸಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾ ಚಿತ್ತ! (ಶೂ)
-ಲೀಶ್ವರ ವರ ಗುರುವಿನಾ ಚಿತ್ತ! (ವಂ)
-ಗ ದೇಶಿಯರಂತರಂಗದಾ ಚಿತ್ತ!
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂಗೀಕರಿಸಲಾ ಚಿತ್ತ! (ನ್ಯಾ)
-ಯ ದೂರಕಿಸಲೇ ಬೇಕೀಗಾ ಚಿತ್ತ! (ಪಾ)
-ಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಕಣ್ತೆರೆಯಲಾ ಚಿತ್ತ! (ಚಿ)
-ತ್ತ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಪ್ತ ಚಿತ್ತ!!!

ಹೋದದ್ದಾಯ್ತು, ಬಂದದ್ದಾಯ್ತು!

ರ್ಶನಾನಂದರಿವಾಯ್ತು! (ಮ)
-ದ್ದಾನೆಯ ನಡಿಗೆಯಾಯ್ತು! (ಆ)
-ಯ್ತು ಹುಣ್ಣೆಲ್ಲಾ ಮಾಯವಾಯ್ತು!
ಬಂಧನ ಹರಿದು ಹೋಯ್ತು!
ತ್ತನಾಟರಿಯದಾಯ್ತು! (ಒ)
-ದ್ದಾಟವೆಲ್ಲಾ ನಿಂತುಹೋಯ್ತು! (ಆ)
-ಯ್ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಯ್ತು!!!

ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿಹೋಯಿತಾಗಯ್ಯಾ! (ಬಿ)

-ಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕೀಗಳುವುದೇಕಯ್ಯಾ?
ಹಾಡಿದಾಗದು ಬೇಡಾಯ್ತಯ್ಯೂ! (ಹ)
-ರಿ ಭಕ್ತಗಪಚಾರಾಯ್ತಯ್ಯಾ!
ಹೋದದ್ದು ಬರುವುದೇನಯ್ಯಾ? (ಬಾ)
-ಯಿ ಮುಚ್ಚೀಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಯ್ಯಾ!
ತಾರಕನಾಮ ಜಪಿಸಯ್ಯಾ! (ಸಂ)
-ಗ ಸದ್ಗುರುವಿನದಿರ್ಲಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತಯ್ಯಾ!!!

ಅಂಗೈ ಮೇಲಾಡು ಸುಂದರಮ್ಮಾ! (ಲಿಂ)

-ಗೈಕ್ಯ ಗುರುಪಾದದಲ್ಲಮ್ಮಾ!
ಮೇರೆಯಿಲ್ಲದಾನಂದದಮ್ಮಾ! (ಲೀ)
-ಲಾವತಾರಿ ನಿರಂಜನಮ್ಯಾ! (ನೋ)
-ಡು ಅವನಾಕಾರೊಳಗಮ್ಮಾ! (ವ)
-ಸುಂಧರಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನಮ್ಮಾ!
ತ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಗುರುವಮ್ಮಾ! (ವ)
-ರ ಸಾಯುಜ್ಯಪ್ರದವನಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತಮ್ಮಾ!!!

ಅವನಾರೆಂದರಿತೆಯೇನಮ್ಮಾ? (ಭ)

-ವರೋಗ ವೈದ್ಯ ಸದಾಶಿವಮ್ಮಾ!
ನಾಮ, ರೂಪಾತೀತನವನಮ್ಮಾ!
ರೆಂಬೆ, ಕೊಂಬೆಗಾಧಾರವನಮ್ಮಾ!
ಶಕಂಠನಿಷ್ಟಮೂರ್ತ್ಯವನಮ್ಮಾ!
ರಿಪುಕುಲ ಕಾಲೇಶ್ವರನಮ್ಮಾ! (ಸ)
-ತಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಪ್ರಾಣವನಮ್ಮಾ! (ಪ್ರಾ)
-ಯೇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿರ್ಪುದಮ್ಮಾ!
ಗೇಂದ್ರಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಮ್ಮಾ!!!

ಸಂಪಿಗೆ ಮುಡಿದಾ ಸಾಂಬಶಿವಾ!

ಪಿರಿಯ ಜಟೆಯಾ ಸಾಂಬಶಿವ! (ಗಂ)
-ಗೆಯ ನಿತ್ಯ ಹೊತ್ತಾ ಸಾಂಬಶಿವ!
ಮುನಿಜನ ವಂದ್ಯಾ ಸಾಂಬಶಿವ! (ಖಂ)
-ಡಿಪ ಭಂಡರನ್ನಾ ಸಾಂಬಶಿವ!
ದಾಶರಥಿಗಿಷ್ಟಾ ಸಾಂಬಶಿವ!
ಸಾಂಗ ವೇದಾನಂದಾ ಸಾಂಬಶಿವ!
ನಶಂಕರ್ಯಾಪ್ತಾ ಸಾಂಬಶಿವ!
“ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ” ಸಾಂಬಶಿವ! (ಭ)
-ವ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಶಿವ!!!

ತೈಲಾಭಿಷೇಕಾನಂದಾ ಗೋಪಾಲ! (ಲೀ)

-ಲಾವತಾರಿ ಮುರಾರೀ ಗೋಪಾಲ! (ಸ್ವಾ)
-ಭಿಮಾನ ಸಂರಕ್ಷಕಾ ಗೋಪಾಲ! (ಶೇ)
-ಷಶಾಯಿ ವಿಜಯ ಗೋಪಾಲ!
ಕಾಮಕೋಟಿ ಸುಂದರಾ ಗೋಪಾಲ!
ನಂದಕಂದ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಪಾಲ!
ದಾತ, ಪತಿತೋದ್ಧಾರಾ ಗೋಪಾಲ!
ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಧಾರಾ ಗೋಪಾಲ! (ಕೃ)
-ಪಾಸಾಗರ ಶ್ರೀಧರಾ ಗೋಪಾಲ! (ಬಾ)
-ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಗೋಪಾಲ!!!

ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿವ ಪಾದ! (ಬಾ)

-ಲೆಗಾನಂದವಿತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಪಾದ! (ಕಾ)
-ಯ ಕ್ಲೇಶ ಹರಿದಾ ಶ್ರೀ ಪಾದ! (ರಾ)
-ಮೇಶ್ವರೇಶ್ವರನಾ ಶ್ರೀ ಪಾದ! (ಲೀ)
-ಲೆ ಅವರ್ಣನೀಯಾ ಶ್ರೀ ಪಾದ!
ಶಿವಗಣದ ಪ್ರಾಣಾ ಶ್ರೀ ಪಾದ!
ರಗುರು ಸ್ವರೂಪಾ ಶ್ರೀ ಪಾದ!
ಪಾರ್ಥಗಾಯುಧವಿತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಪಾದ! (ಪಾ)
-ದ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪಾದ!!!

ತಿರುಪೆ ಎತ್ತಿ ತಿರುಪತಿಗೇಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? (ಗು)

-ರುಪಾದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನು ನೋಡುತ್ತಿರಬೇಕು!
ಪೆರ್ಮಾತನಿದನಲಕ್ಷಿಸದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು!
ತ್ತೆತ್ತ ಸುತ್ತಿ ಬೇಸತ್ತೇಕೆ ಹೊತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು? (ಇ)
-ತ್ತಿಹನು ಗುರುದೇವನಿಲ್ಲ್ಯೆಲ್ಲವೆಂದಿರಬೇಕು!
ತಿತಿಕ್ಷೆಯಭ್ಯಾಸ ಸತತ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು! (ತಿ)
-ರುಪತಿಯ ಕ್ಷೆತ್ರ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವಾಗಬೇಕು!
ರರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕಾಗ್ಯೇನೂ ಮಾಡದಿರಬೇಕು!
ತಿಳಿದಿದನು ಧರ್ಮ ಕರ್ಮವಾಚರಿಸಬೇಕು! (ನಾ)
-ಗೇಶ ಶೇಷಶಾಯಿ ನಿನ್ನಾತ್ಮನೆಂದರಿಯಬೇಕು!
ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕರ್ಪಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು!
ಹೋರಾಟಾ ಪರಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು!
ಟ್ಟಿಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟಾಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಬೇಕು!
ಬೇಸಿಗೆಯ ರಜೆಯಿದಕ್ಕುಪಯೋಗಿಸಬೇಕು!
ಕುಲ, ಶೀಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನದ್ದಾಗಬೇಕು!!!

ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಹೋದಿತೇ? (ಜು)

-ಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹೂ ಮುಡಿಯಲಾದೀತೇ?
ಗುರುಸೇವಾನಿರತಗನ್ಯಾಯಾದಿತೇ? (ಕ)
-ಣಜ ತುಂಬಿದ ಮೇಲುಪವಾಸಾದೀತೇ?
ಬೆರಳು ಹೋದ ಮೇಲ್ಬರಿಯಲಾದೀತೇ? (ಅ)
-ಟ್ಟಡಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋದರುಣಲಾದೀತೇ?
ಠ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗ ಹರಿದೀತೇ? (ಬ)
-ತ್ತಿದ ಕೆರೆ ಬಿತ್ತನೆಗನ್ಕೂಲಾದೀತೇ? (ಮು)
-ದ್ರೆಯೊತ್ತದ ಎತ್ತು ಬಸವನಾದೀತೇ?
ಹೋಟೆಲೂಟ ಆರೋಗ್ಯಪ್ರದವಾದೀತೇ?
ದಿ

ರ್ಘಾಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾದೀತೇ?
ತೇಜ ತಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ ಬಿಟ್ಟೀತೇ???

ವಿನಯಶಿಲಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ!

“ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ” ಎಂಬಾತಯ್ಯಾ!
ಜ್ಞ, ಯೋಗಾನಂದನವನಯ್ಯಾ!
ಶಿ

ತೇಂದುಧರ ಶಿವಾನಂದಯ್ಯಾ! (ಕೈ)
-ಲಾಸ ವಾಸಾನಂದನವನಯ್ಯಾ!
ವಿಷಪಾನೋನ್ಮತ್ತ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯಾ!
ಶ್ವೇತ ವೃಷಭಾರೂಢವನಯ್ಯಾ! (ಈ)
-ಶ್ವರನೀರೇಳು ಲೋಕೇಶ್ವರಯ್ಯಾ!
ಮಣ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಗಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಯ್ಯಾ!!!

ಕಾಮಾ! ಶ್ರಿರಾಮಸೇವೆಯಾರಾಮಾ!

ಮಾತಾ ಪಿತರ ಹಾಗಿರೋ ಕಾಮಾ!
ಶ್ರಿ

ಪತಿ ಸೀತಾಪತಿಯಾರಾಮಾ!
ರಾತ್ರಿ, ದಿನೇಂದ್ರಿಯ ದಾಸಾ ಕಾಮಾ!
ದನಾರಿಯಾಪ್ತ ರಘುರಾಮಾ!
ಸೇರು ನೀನವನನ್ನೀಗ ಕಾಮಾ!
ವೆಗ್ಗಳದಾನಂದವೀವಾ ರಾಮಾ!
ಯಾಕೀ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ನಿನಗೆ ಕಾಮಾ?
“ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾ ರಾಮಾ! (ರಾ)
-ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿಷ್ಕಾಮಾ!!!

ಬರ್ತೇನೆಂದು ಬರಲಿಲ್ಲೇಕಮ್ಮಾ? (ಇ)

-ರ್ತೇನೆಂದೋಡಿ ಹೋದೆ ನೀನೇಕಮ್ಮಾ?
ನೆಂಟವನ ಹೊರತಿನ್ಯಾರಮ್ಮಾ?
ದುಷ್ಟರ ಸಂಗ ಮಾಳ್ಪರೇನಮ್ಮಾ?
ಲು ಕಷ್ಟ ಈ ಮಾಯಾ ಮೋಹಮ್ಮಾ! (ವ)
-ರ ಗುರುವಿನಾಜ್ಞೆಯಂತಿರಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಲಿಪ್ತನಾಗ್ಯವನಾತ್ಯಾರಾಮಮ್ಮಾ! (ಸೊ)
-ಲ್ಲೇನಿಲ್ಲದೆ ಅವನಿರ್ಪನಮ್ಮಾ!
ಳಂಕವಿಲ್ಲದೈಕ್ಯಳಾಗಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮೀಯಮ್ಮಾ!!!

ಬಾಯಿ ಇದ್ದ ಮಗ ಬದುಕ್ಯಾನು! (ತಾ)

-ಯಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದುಂಡರಾರಾಮಾದಾನು!
ದದರಾಸೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದಾನು! (ಇ)
-ದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯಿದ್ದರೆದ್ದಾನು!
ದ, ಮತ್ಸರದಿಂದ ಬಿದ್ದಾನು!
ರ್ವರಹಿತನಾದರೆದ್ದಾನು!
ಲಹೀನನಾದರೆ ಬಿದ್ದಾನು!
ದುಸ್ಸಂಗ ದೂರನಾದರೆದ್ದಾನು! (ಐ)
-ಕ್ಯಾನಂದ ತಪ್ಪಿದರೆ ಬಿದ್ದಾನು! (ಭಾ)
-ನು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಯೆದ್ದಾನು!!!

ಆಸ್ತಿಕನಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಸ್ತಿಕನಲ್ಲ!

ಸ್ತಿಮಿತ ಬುದ್ಧಿಗಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ!
ರ್ಮಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ!
ನಾಮ, ರೂಪಗಳನ್ನೆನೂ ನಂಬಿಲ್ಲ! (ತ್ಯಾ)
-ಗಿಯಾದರೂ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ! (ಅ)
-ಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ!
ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೇನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ! (ಆ)
-ಸ್ತಿ, ಪಾಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ!
ರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆಯಿನ್ನೆಂತೋ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ! (ಅ)
-ನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಗೇನೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ! (ನ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಂತಾಗಿಲ್ಲ!!!

ಹಲ್ಲೊಂದೊಂದೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ! (ಎ)

-ಲ್ಲೊಂದೆಂಬುದಿನ್ನೂ ತಿಳಿಯದಿದೆ!
ದೊಂಬಿ, ದರೋಡೆಯಿನ್ನೂ ಸಾಗಿದೆ!
ದೇಶ ಸುತ್ತುವಾಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ!
ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿಸದಾಗಿದೆ! (ತಿ)
-ದ್ದುಪಾಡು ಬಾಳಲ್ಲಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ!
ಹೋಗುವ ದಿನರಿಯದಾಗಿದೆ!
ಗುರುಕೃಪೆಯಿನ್ನೂ ಬಾರದಿದೆ! (ಬು)
-ತ್ತಿಯನ್ನ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ! (ತಂ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ! ಬಾ ಮುಂದೆ!!!

ಭಕ್ತಾಗ್ರಗಣ್ಯ ಬಸವಣ್ಣಾ! (ಮು)

-ಕ್ತಾತ್ಮ ವಿಚಾರಿಯವನಣ್ಣಾ! (ಉ)
-ಗ್ರತಪೋನಿಷ್ಠಾತ ಕಾಣಣ್ಣಾ! (ಸಂ)
-ಗ ಶಿವನದವನಿಗಣ್ಣಾ! (ಗ)
-ಣ್ಯನವ ಶಿವಗಣಕ್ಕಣ್ಣಾ!
ರಡಾಸೆ ಅವನಿಗಿಲ್ಲಣ್ಣಾ!
ರ್ವ ಹಿತೈಷಿಯವನಣ್ಣಾ!
ರ್ಣಭೇದ ರಹಿತಾತಣ್ಣಾ (ಅ)
-ಣ್ಣಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತಣ್ಣಾ!!!

ಅಕ್ಕಾ! ಮಹಾದೇವಿ ನೀನಾಗಕ್ಕಾ! (ತ)

-ಕ್ಕಾಚಾರ, ವಿಚಾರವಿರಲಕ್ಕಾ!
ಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಭಜಿಸಕ್ಕಾ!
ಹಾಲಭಿಷೇಕವಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾ!
ದೇಹ ದೇವಾಲಯ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾ!
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಕಾಣಕ್ಕಾ!
ನೀಲಕಂಠನೆಂಬರವನಕ್ಕಾ!
ನಾನು, ನೀನೆಂಬುದವಗಿಲ್ಲಕ್ಕಾ!
ಣಾಧಿಪ ತಾನಾಗಿಹನಕ್ಕಾ! (ಅ)
-ಕ್ಕಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯವನಕ್ಕಾ!!!

ವರವನಿತ್ತ ದತ್ತ ಗುರುರಾಯಾ! [ಪ]

-ರಮಾತ್ಮ ನೀನೆನುತ್ತಾ ಗುರುರಾಯಾ! (ಭ)
-ವರೋಗ ಹೋಯ್ತೆನುತ್ತಾ ಗುರುರಾಯಾ!
ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗೆನುತ್ತಾ ಗುರುರಾಯಾ! (ದ)
-ತ್ತಚಿತ್ತವಿದೆನುತ್ತಾ ಗುರುರಾಯಾ! (ಮ)
-ದನಾರಿ ನೀನೆನುತ್ತಾ ಗುರುರಾಯಾ! (ಹೆ)
-ತ್ತವ್ವೆ ಧನ್ಯಳೆನುತ್ತಾ ಗುರುರಾಯಾ!
ಗುಪ್ತವಾಗಿರೆನ್ನುತ್ತಾ ಗುರುರಾಯಾ! (ತೋ)
-ರು ಲೀಲೆಯನೆನ್ನುತಾ ಗುರುರಾಯಾ! (ವಿ)
-ರಾಗಿಯಾಗಿರೆನ್ನುತಾ ಗುರುರಾಯಾ! (ಜೀ)
-ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯದತ್ತಾತ್ರೇಯ!!!

ಅವರವರೂರಲ್ಲವರವರಧಿಕಾರ!

ರ ಗುರುಚಿತ್ತವೆಲ್ಲಕ್ಕಾದಿ ಮೂಲಾಧಾರ!
ಹಸ್ಯವಿದನರಿತರಾಗದಪಚಾರ!
ಲಸೆಗಾರರಿಗಾಗಬಾರದು ಧಿಕ್ಕಾರ!
ರೂಢಮೂಲ ಹಕ್ಕನ್ನುಳಿಸಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ!
ಗಳೆಯಾಗದಂತಿರಬೇಕು ರಾಜ್ಯಭಾರ! (ಎ)
-ಲ್ಲರೂ ಸದ್ಗುರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿವಾರ!
ಸ್ತ್ರಾನ್ನವೆಲ್ಲರಿಗೀವಾ ದೀನಜನೋದ್ಧಾರ!
ಘುಪತಿಯ ಭಜಿಸಬೇಕೆಲ್ಲಾ ಸಂಸಾರ!
ರಾಂಜನೇಯನಂತಿರಬೇಕು ಸದಾಚಾರ! (ಭ)
-ರತ ಬಂಧುವಿನಂತಿರಬೇಕು ಭಕ್ತ್ಯಪಾರ! (ವಿ)
-ಧಿ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಗ ಸಮಸ್ತ ಸುಖ, ಶಾಂತಿಗಾಗಾರ!
ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಧರ್ಮವೀರ ರಾಮ ರಘುವೀರ! (ಧು)
-ರ ಧೀರ ಗಂಭೀರಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಕಾರ!!!

ಠೀವಿಗಾಗುವುದುಪಚಾರ!

ವಿರಕ್ತಗಾಗ್ವುದಪಚಾರ!
ಗಾದೆ, ಬೋಧೆಗೆ ಉಪಚಾರ!
ಗುಣಾತೀತನಿಗಪಚಾರ! (ನೋ)
-ವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗುಪಚಾರ!
ದುಮ್ಮಾನವಿದ್ದಾಗಪಚಾರ!
ರ ಹಿಂಸಕಗುಪಚಾರ! (ಆ)
-ಚಾರ ಶುದ್ಧನಿಗಪಚಾರ! (ನೇ)
-ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಚಾರ!!!

ಭಕ್ತನ ಮೇಲೆ ಸೋಲಿನ ಸುರಿಮಳೆ! (ವ್ಯ)

-ಕ್ತವಾಗದಿಹುದು ಗುರುಲೀಲಾ ಮಳೆ! (ಅ)
-ನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಗಮಿತಾಘಾತದಾ ಮಳೆ!
ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಗೋಳಿನ ಗಾಳಿ ಮಳೆ! (ತ)
-ಲೆಯೆತ್ತ್ಯೋಡಾಡಗೊಡದಾ ಜಡಿ ಮಳೆ!
ಸೋತವನ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡುವುದಾ ಮಳೆ! (ಒ)
-ಲಿದು ಪಾಲಿಸೆಂದರೂ ನಿಲ್ಲದಾ ಮಳೆ! (ಅ)
-ನವರತದಭ್ಯಾಸಕ್ಕಡ್ಡಿ ಆ ಮಳೆ!
ಸುಮುಹೂರ್ತೊ

ದಯಕ್ಕಡಚಣ್ಯಾ ಮಳೆ!
ರಿಪುಕುಲಕ್ಕನುಕೂಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಮಳೆ!
ಹಾದೇವನೇ ತಡೆಯಬೇಕಾ ಮಳೆ! (ಕೊ)
-ಳೆಸದು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾ ಮಳೆ!!!

ಇಂದಿರಾನಂದಾ ಪೂರ್ಣಾನಂದ!

ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಾನಂದ!
ರಾಮನಾಮಾ ಭಜನಾನಂದ!
ನಂದ ಕಂದಾ ಮುಕುಂದಾನಂದ!
ದಾತ, ನಾಥಾ ವಿರಕ್ತಾನಂದ!
ಪೂಷ್ಣರೂಪಾ ವೈಷ್ಣವಾನಂದ! (ವ)
-ರ್ಣಾಶ್ರಮೋದ್ಧಾರಾ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ! (ಕಂ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ರಾಗ, ದ್ವೇಷ ರಹಿತಾ ರಘುರಾಮ! (ಸಂ)

-ಗ ಸೀತೆಯದವಗೆ ನಿತ್ಯರಾಮ! (ಸ)
-ದ್ವೇದ, ವೇದಾಂತ ಸಾರಾ ಸೀತಾರಾಮ!
ಡ್ರಿಪು ನಿಗ್ರಹಾಂಜನೇಯಾ ರಾಮ! (ಭ)
-ರತ ಬಂಧು, ದಯಾಸಿಂಧು ಶ್ರೀರಾಮ!
ಹಿತಕಾರೀಶ್ವರ ಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀ ರಾಮ!
ತಾರಕನಾಮ ರಘುವೀರಾ ರಾಮ! (ವ)
-ರಗುರು ಸ್ವರೂಪಾನಂದಾ ಶ್ರೀರಾಮ! (ರ)
-ಘುಪತಿ ರಾಘವ ಜೈ ರಾಜಾರಾಮ!
“ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಜಾನಕಿ ರಾಮ”! (ರಾ)
-ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾರಾಮ!!!

ಉತ್ಸಾಹವೆಷ್ಟಿದ್ದರೇನೋ ಮಿತ್ರಾ? (ಪ್ರೋ)

-ತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಡವೇನೋ ಮಿತ್ರಾ?
ರ್ಷವಾಗಿರುವುದೆಂತೋ ಮಿತ್ರಾ? (ಸ)
-ವೆಯುತಿದೆ ದೇಹ ನೋಡೋ ಮಿತ್ರಾ! (ದೃ)
-ಷ್ಟಿಯಿನ್ನೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲವೇಕೋ ಮಿತ್ರಾ? (ಇ)
-ದ್ದ ಮಾತಾಡಿಹೆನು, ಕೇಳೋ ಮಿತ್ರಾ! (ಆ)
-ರೇನ ಗೈವರೀ ವಿಧಿಗೆ? ಮಿತ್ರಾ!
ನೋವೆಲ್ಲಾ ತೊಡೆದು ಹಾಕೋ ಮಿತ್ರಾ!
ಮಿತ್ರಧರ್ಮದಲ್ಲವೇನೋ ಮಿತ್ರಾ?
ತ್ರಾಹಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮಿತ್ರಾ!!!

ಮನೋಜಯವಿಲ್ಲದೇನಿದ್ದರೇನು?

ನೋಟ, ಕೂಟೋಟಾಟಿಕ್ಕಾಗೀ ಬಾಳೇನು?
ನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಿದರಿಂದಾಯ್ತೇನು?
ಜ್ಞ, ಯಾಗಗಳ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ವಿಕಲ್ಪ, ಸಂಕಲ್ಪ ನಾಶಕ್ಕಲ್ಲೇನು? (ಕೊ)
-ಲ್ಲಬೇಕು ವೈರಿಗಳಾರನ್ನು ನೀನು!
ದೇವದೇವನಾಗುವೆ ಆಗ ನೀನು!
ನಿತ್ಯ ನೇಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡು ನೀನು! (ಸ)
-ದ್ದಡಗಿ ಶಾಂತನಾಗಬೇಕು ನೀನು! (ಹ)
-ರೇಚ್ಛೆಯಿದೆಂದರಿತು ಬಾಳು ನೀನು! (ಸೂ)
-ನು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗ ನೀನು!!!

ಜೀವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ! (ಅ)

-ವರದಕಂಜ್ಯಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ! (ಹ)
-ರಿಕೃಪೆಯದು, ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ! (ಹ)
-ಗೆತನ ಸಾಧಿಪಾತವನಲ್ಲ!
ರ್ಮ ಫಲಿಸದಿರುವುದಿಲ್ಲ! (ನಿ)
-ರ್ಮಲ ಮನದಿಂದಾಗಬೇಕೆಲ್ಲ!
ಳಮಳದಿಂದ ಸುಖವಿಲ್ಲ! (ಒ)
-ಪ್ಪಿದಮೇಲಪ್ಪ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ! (ಬಿ)
-ದ್ದವರನ್ನೆಬ್ಬಿಸದಿರ್ಪುದಿಲ್ಲ! (ನ)
-ಲ್ಲ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕೊಲ್ಲ!!!

ಆರಿಂದೇಕೆಂದಾಯಿತೆಂತೀ ಸೃಷ್ಟಿ? (ಆ)

-ರಿಂದಾಗುವುದರಿಯಲೀ ಸೃಷ್ಟಿ?
ದೇವರಿಂದಾಯಿತೆಂಬರೀ ಸೃಷ್ಠಿ! (ಏ)
-ಕೆಂದರವನಿಚ್ಛೆಂಬರೀ ಸೃಷ್ಟಿ! (ಎಂ)
-ದಾಯ್ತೆಂದರೆ ಹಿಂದೆಂಬರೀ ಸೃಷ್ಠಿ!
ಯಿದೆಂತೆನೆ ಲೀಲೆಂಬರೀ ಸೃಷ್ಟಿ! (ಇಂ)
-ತೆಂದು ತೋರುವವರಾರೀ ಸೃಷ್ಟಿ? (ಅ)
-ತೀತನಾದಾಗೆಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ?
ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ, ಮನೋ ಸೃಷ್ಟಿ! (ಸೃ)
-ಷ್ಟಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ!!!

ನಿನಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ?

ರಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕಾಗಲಿ!
ಗೆಳೆಯರುತ್ತಮರಾಗಲಿ!
ನಾಮ ಜಪ ಸಾಗುತ್ತಿರಲಿ!
ನೇತೃ ಸದ್ಗುರುವಾಗಿರಲಿ!
ನುಡಿಯಂತೆ ನಡೆಯಿರಲಿ!
ಹೇಸಿಕೆ ತೊಳೆಯಲ್ಪಡಲಿ! (ಖ)
-ಳಕುಲ ನಿರ್ನಾಮವಾಗಲಿ! (ಶೂ)
-ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಲಿ!!!

ಬರೆಯುವುದು ನಿನನಾಗಿ! (ತೆ)

-ರೆದಕ್ಷಿಯಿಂದೋದಲಿಕ್ಕಾಗಿ!
ಯುದ್ಧ ಬುದ್ಧ್ಯಡಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ! (ಸಾ)
-ವು ಭಯ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ!
ದುರ್ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ!
ನಿತ್ಯ ಸುಖಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ!
ಡೆ, ನುಡಿ, ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕಾಗಿ! (ಆ)
-ಗಾಗ ಗುರುದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ! (ಯೋ)
-ಗಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗಿ!!!

ಇದ್ದಾಗೀಯದವನಿದ್ದೇನು ಫಲ? (ಮ)

-ದ್ದಾನೆಯಂತಡ್ಡಾಡಿದರಾವ ಫಲ? (ಯೋ)
-ಗೀಶ್ವರ ತಾನಾಗದಿದ್ದೇನು ಫಲ?
ಮಾಭ್ಯಾಸದಿಂದೀ ಜನ್ಮ ಸಫಲ! (ಯಾ)
-ದವೇಂದ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾ ಸುಫಲ! (ಅ)
-ವನೊಲಿಯದಿದ್ದರೆಲ್ಲಾ ನಿಷ್ಫಲ!
ನಿತ್ಯ ನಿಜಾನಂದವೇ ಆ ಸತ್ಫಲ! (ಸ)
-ದ್ದೇನಿಲ್ಲದೋದ್ಧಾಮ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಫಲ! (ಅ)
-ನುಭವಿಗೆ ಪರಮಾನಂದಾ ಫಲ!
ಲಾಪೇಕ್ಷಾತೀತ ಭಾವಕ್ಕಾ ಫಲ! (ಬ)
-ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾ ಫಲ!!!

ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ನೀನಾಗಬೇಕು! (ಕ)

-ಠಾರಿಯನ್ನೆಸೆದು ಬಿಡಬೇಕು! (ಅ)
-ಧಿಕಾರಾಹಂಕಾರ ಸುಡಬೇಕು!
ರಹಿಂಸೆ ಮಾಡದಿರಬೇಕು!
ತಿತಿಕ್ಷೆ ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು!
ನೀಚವೃತ್ತಿಗಳಡಗಬೇಕು!
ನಾಮ ಜಪ ಸದಾ ಮಾಡಬೇಕು! (ಸಂ)
-ಗ ಸಾಧು ಸಂತರದಾಗಬೇಕು!
ಬೇಕಾದವನೆಲ್ಲರ್ಗಾಗಬೇಕು! (ಟಾ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಬೇಕು!!!

ಅಶಕ್ತನಾಗ್ಯಡ್ಡಾಡಬೇಡ! (ಪಾ)

-ಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೊದ್ದಾಡಬೇಡ! (ಭ)
-ಕ್ತನಾಗಿ ಬಾಳದಿರಬೇಡ!(ಅ)
-ನಾವಶ್ಯ ಮಾತನ್ನಾಡಬೇಡ! (ಯೋ)
-ಗ್ಯರೊಡನಾಟ ಬಿಡಬೇಡ! (ಗೊ)
-ಡ್ಡಾಚಾರಕ್ಕೆಡೆಗೊಡಬೇಡ! (ಮೃ)
-ಡನಡಿ ಸೇವೆ ಬಿಡಬೇಡ!
ಬೇಡಿ, ಕಾಡ್ಯೇನೂ ತಿನ್ನಬೇಡ! (ಕಾ)
-ಡ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬೇಡ!!!

ಗಂಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಲಿರಲಿ! (ಟೊಂ)

-ಗೆ ತೇಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲಿರಲಿ!
ಗಲಿರುಳಿದು ಸಾಗಲಿ! (ಹ)
-ರಿಕೃಪೆಯೆಂಬರಿವಿರಲಿ! (ಆ)
-ಯುಷ್ಯ ಅವನಿಗಾಗಿರಲಿ! (ತ)
-ತ್ತರಿಸದ ಚಿತ್ತವಿರಲಿ! (ಸ)
-ಲಿಲೇಂದ್ರನಲ್ಲೈಕ್ಯವಾಗಲಿ! (ನ)
-ರ ನಿಂತು ಅಮರನಾಗಲಿ! (ಶೂ)
-ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಲಿ!!!

ದಹಿಸಿದನನಂಗನ ತಪೋಬಲದಿಂದ ಶಿವ! (ಸ)

-ಹಿಸಿದನು ಸತೀ ವಿರಹವಾ ಬಲದಿಂದ ಶಿವ! (ಪು)
-ಸಿ ಮಾಯೆಗೊಡೆಯನೆನಿಸಿದಾ ಬಲದಿಂದ ಶಿವ! (ಕಂ)
-ದನಿಗೆ ತಂದೆ ತಾನಾದನು ಆ ಬಲದಿಂದ ಶಿವ! (ಮ)
-ನಸಿಜನಯ್ಯನಾಪ್ತ ತಾನಾದಾ ಬಲದಿಂದ ಶಿವ!
ನಂಜುಂಡು ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿಯಾದಾ ಬಲದಿಂದ ಶಿವ! (ಯೋ)
-ಗರಾಜನಾಗಿ ತ್ಯಾಗಿ ತಾನಾದಾ ಬಲದಿಂದ ಶಿವ!
ಗಾಧಿಪ ಸುತೆಯರಸಾದಾ ಬಲದಿಂದ ಶಿವ! (ಸಂ)
-ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನೆನಿಸಿದನಾ ಬಲದಿಂದ ಶಿವ! (ಪೈ)
-ಪೋಟಿಯಿಲ್ಲದ ನಿಷ್ಕಪಟ್ಯಾದಾ ಬಲದಿಂದ ಶಿವ!
ಗೆಬಗೆ ರೂಪಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾದಾ ಬಲದಿಂದ ಶಿವ! (ಜ)
-ಲಜಭವನಿಂದಧಿಕನಾದಾ ಬಲದಿಂದ ಶಿವ! (ಒ)
-ದಿಂಗಳವಡದಾತ್ಮಾನಂದಾದಾ ಬಲದಿಂದ ಶಿವ!
ಮ, ಶಮಾ, ಯೋಗ ಸಿದ್ಧನಾದಾ ಬಲದಿಂದ ಶಿವ!
ಶಿವ ಮಹಿಮೆಯ ಮೆರೆಸಿದಾ ಬಲದಿಂದ ಶಿವ!
ರಗುರು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಬಲದಿಂದ ಶಿವ!!!

ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಛಂದೋ ವಚನ!

ರಂಜಿಪುದಿದು ವಿಚಾರಿಯ ಮನ!
ರಾ, ಜನ್ಮ, ದುಃಖ ಶೀಘ್ರ ಶಮನ!
ನಾರಾಯಣಾನುಗ್ರಹಾ ಸಂಜೀವನ!
ದಿನ, ರಾತ್ರಿ, ಮಾಡಬೇಕು ಮನನ! (ಸ)
-ತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದ ಪರಮ ಪಾವನ!
ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದಪೂರ್ವ ಸಾಧನ!
ದೋಷವೆಣಿಸದಾಗಲಿ ಸೇವನ!
ರಗುರುಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಾಂಜನ!
ರಾಚರಾತ್ಮ ತಾನೆಂಬಾಶ್ವಾಸನ!
ಮೋ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನನ!!!

ಕರೆದರೆ ಬಾರ, ಬಂದರೆ ಹೋಗ! (ತೆ)

-ರೆದಿಡು ಕದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದೀಗ!
ರ್ಶನಾಸಕ್ತಿ ಬಲವಾಗಲೀಗ! (ಬೇ)
-ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನೀಗ!
ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನಿಸವನನ್ನೀಗ! (ವ)
-ರ ಗುರುಲೀಲೆಯರಿವಾಗ್ವುದಾಗ!
ಬಂಧು, ಬಾಂಧವನವನಾಗ್ವನಾಗ!
ಶಮುಖನ ವಧೆಯಾಗ್ವುದಾಗ! (ಧ)
-ರೆಗರಸ ನೀನೆಂಬರೆಲ್ಲರಾಗ! (ಅ)
-ಹೋರಾತ್ರ್ಯಾತ್ಮಾನಂದ ರಾಮ ನೀನಾಗ! (ಯೋ)
-ಗರಾಜ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗ!!!

ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ? (ನಿ)

-ಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ನಿರಂಜನನಾದಾಗ!
ನೆಯವನದೇ ಮಂದಿರವಾದಾಗ!
ನೆನಸು, ಕನಸಲ್ಲೂ ಅವನಾದಾಗ!
ಗೆಳೆತನನ್ಯರದು ಬೇಡವಾದಾಗ!
ಸಿರಲ್ಲೊಂದು ಬಾಯಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲದಾಗ!
ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋದಾಗ! (ನಾ)
-ವು, ನೀವೆಂಬ ಭೇದಭಾವವಳಿದಾಗ!
ದುರ್ವಿಷಯದಾಸೆ ನಿರ್ನಾಮವಾದಾಗ!
ಯಾರೇನೆಂದರು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದಾದಾಗ!
ವಾದವಿಲ್ಲದ ಪೂಜ್ಯಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ! (ಖ)
-ಗ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲ್ಲೊಂದಾದಾಗ!!!

ಸಂತನಿಗೂ, ಸಂತೆಗೂ ಬಹು ದೂರ! (ಸಂ)

-ತತವನಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಪಾರ! (ಅ)
-ನಿತ್ಯೈಹಿಕ ಸುಖವಗೆ ನಿಸ್ಸಾರ!
ಗೂಢವಾಗಿದ್ದು ಮಾಳ್ಪನು ವಿಚಾರ!
ಸಂಗ ಸಜ್ಜನರದವಗಾಧಾರ! (ಕ)
-ತೆ, ಪುರಾಣ ಕೇಳ್ವುದವನಾಚಾರ!
ಗೂಳಿಯಂತೇನವಗಿಲ್ಲ ವಿಕಾರ!
ಹಳಾನಂದವನಿಗೆ ಓಂಕಾರ!
ಹುರುಡವನಿಗೇನಿಲ್ಲಾ ಸಂಸಾರ!
ದೂಷಣೆ, ಭೂಷಣೆ ಏಕ ಪ್ರಕಾರ! (ಹ)
-ರ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಕಾರ!!!

ಮಾರುತಿಗೀಗೆಕಿಲ್ಲಾ ಕರುಣೆ? (ಗು)

-ರುವ್ಯಾಸನಿಗೇನೀಗಡಚಣೆ?
ತಿರೆಗೆ ಬೇಕೀಗ ಸಂರಕ್ಷಣೆ!
ಗೀತಾಪತಿಗೇಕನಾದರಣೆ? (ಯೋ)
-ಗೆ

ಶ್ವರನಿಗೀಗೇಕೀ ಧೋರಣೆ? (ಸಾ)
-ಕಿನ್ನಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಮೌನಧಾರಣೆ! (ಎ)
-ಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರೇರಣೆ!
ರುಣಿಸು ಬಂಗ್ಲಾಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ! (ಪಾ)
-ರು ಮಾಡಿ ನೀಡು ಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ! (ಕಾ)
-ಣೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೆಣೆ!!!

ದಯಾಸಾಗರಾ! ಕಾಯೋ ಬಂಗ್ಲಾದಾರ್ತರಾ!

ಯಾಕಬಲೆಯರ ಮೇಲೀ ಅತ್ಯಾಚಾರಾ?
ಸಾಯುತಿಹರನಾಥ ಮಕ್ಕಳಪಾರಾ!
ತಿ ದಾತನದಿದೇನು ಉಪಕಾರಾ?
ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡೋ ದಾತಾರಾ!
ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಸಾಕೋ ಕೃಪಾಕರಾ! (ಕಾ)
-ಯೋದ್ವೇಗ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾ!
ಬಂಧು ನೀನಲ್ಲವೇನೋಂಕಾರೇಶ್ವರಾ?
ಗ್ಲಾನಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗುತಿದೆ ಈಶ್ವರಾ!
ದಾರಿ ತೋರು, ಬಾ, ಗುರುಗುಹೇಶ್ವರಾ! (ಕ)
-ರ್ತವ್ಯಲೋಪವೇಕೋ ಪರಮೇಶ್ವರಾ? (ಹ)
-ರಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ವರಾ!!!

ಗೀಳಿಟ್ಟರೆ ಕೂಳು ಹುಟ್ಟುವುದೇನಯ್ಯಾ? (ಆ)

-ಳಿಗಾಳಾಗಿ ಸದಾ ದುಡಿಯಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ನಡುಗೀತೇನಯ್ಯಾ? (ಹಾ)
-ರೆ ಗುದ್ದಲಿಗಳಿಂದದು ಪುಡಿಯಯ್ಯಾ!
ಕೂಲಿ, ಕೆಲಸವಾಗದೆ ಸಿಗದಯ್ಯಾ! (ಕಿ)
-ಳು, ಮೇಲೆಂದರೆ ಕೆಲಸ ಸಾಗದಯ್ಯಾ!
ಹುಟ್ಟು, ಸಾವಿನ, ಕರ್ಮ ಸಾಕುಮಾಡಯ್ಯಾ! (ಜು)
-ಟ್ಟು, ಜನಿವಾರ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಬಿಡಯ್ಯಾ! (ಯಾ)
-ವುದೂ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲೆಂದರಿಯಬೇಕಯ್ಯ!
ದೇಹ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಹ ದೇವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ನವರತಾಭ್ಯಾಸಿಗಾ ದರ್ಶನವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಯ್ಯಾ!!!

ಪಟ್ಟವಾರಿಗಾದರೂ ಬರಲಿ! (ಕೆ)

-ಟ್ಟಬುದ್ಧಿಯವಗಿಲ್ಲದಿರಲಿ!
ವಾಸುದೇವನ ಧ್ಯಾನವಿರಲಿ! (ದಾ)
-ರಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿರಲಿ!
ಗಾಳಿ, ಮಳೆಯಂಜಿಕೆ ಹೋಗಲಿ!
ರ್ಶನೇಚ್ಛೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ!
ರೂಪ, ನಾಮಾತೀತದಾಗಿರಲಿ!
ಸವನಂತೆ ಭಕ್ತಿಯಿರಲಿ! (ವ)
-ರ ಗುರುಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರಲಿ! (ಕೂ)
-ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕೊಡಲಿ!!!

ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಡಲ ಮುತ್ತು! (ಕಾ)

-ಳಿಯ ಕೊರಳಲಂಕಾರ ವಸ್ತು! (ಸ)
-ದಾನಂದವೀವಮೌಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು!
ರ್ವಾಕ್ಷಿಯನೆಳೆವ ದೌಲತ್ತು!
ರನುನ್ನತಕ್ಕೊಯ್ವ ತಾಕತ್ತು!
ಕಿಪಿಶ್ರೇಷ್ಠನಾರಾಮದಂತಸ್ತು! (ಕ)
-ಡಲೊಡೆಯನರಸಿಗೆ ದತ್ತು! (ನೀ)
-ಲಕಂಠಗೀವುದು ಪುರುಸೊತ್ತು!
ಮುನಿವರನ ಭಕ್ತಿಯ ಬಿತ್ತು! (ಎ)
-ತ್ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಗಿತ್ತು!!!

ಮಂದಿರವೆಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದರೇನು?

ದಿನ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡಬೇಡವೇನು? (ಪ)
-ರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಬೇಡವೇನು?
ವೆಚ್ಚ ತನು, ಮನ, ಧನದ್ದಾಗ್ಬೇಡ್ವೇನು? (ನಿ)
-ಷ್ಟುರ ಸ್ವಭಾವವಡಗಬೇಡವೇನು?
ಸುಂದರೇಶನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ಬೇಡ್ವೇನು?
ರ್ಶನದಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಹೊಗ್ಬೇಡ್ವೇನು? (ವ)
-ರಗುರು ಮಹಿಮೆ ಕಾಣಬೇಡವೇನು? (ಭಾ)
-ವಾತೀತನಾಗಿ ಬೆರೆಯಬೇಡವೇನು?
ರ್ಪ, ದಂಭ ದಹನವಾಗ್ಬೇಡವೇನು?
ರೇಗಾಟ, ಕೂಗಾಟ ನಿಲ್ಲಬೇಡವೇನು? (ತ)
-ನು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿಲಯಲ್ವೇನು???

ತನ್ಮಯನಾಗು ಚಿನ್ಮಯನಲ್ಲಿ! (ಜ)

-ನ್ಮ ಮುಗಿಸದಿರೈಹಿಕದಲ್ಲಿ! (ಜ್ಞೇ)
-ಯ ಸಾಧಕನಾಗು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ!
ನಾರಾಯಣನಾಗು ನಾಮದಲ್ಲಿ!
ಗುಹೇಶ್ವರನಾಗು ಗುಣದಲ್ಲಿ!
ಚಿರಾಯುವಾಗು ಚಿದ್ರೂಪದಲ್ಲಿ! (ಮ)
-ನ್ಮಥಾರಿಯಾಗು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ! (ಭ)
-ಯದೂರನಾಗು ಭವಾಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ!
“ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ” ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ! (ಇ)
-ಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮನಲ್ಲಿ!!!

ನಿನ್ನನ್ನಾಶ್ರಯಿಸುವುದೇತಕ್ಕೆ? (ನ)

-ನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ! (ಮ)
-ನ್ನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥಾಗಿರ್ಪುದಕ್ಕೆ! (ಆ)
-ಶ್ರಮ ಭೇದವಿಲ್ಲವೆಂದುದಕ್ಕೆ! (ತಾ)
-ಯಿ, ತಂದೆ, ಬಂಧು ನೀನಾದುದಕ್ಕೆ! (ಪ)
-ಸುಳೆ ನಾನು ನಿನಗಾದುದಕ್ಕೆ! (ಠಾ)
-ವು ನನಗೆ ಬೇರಿಲ್ಲದುದಕ್ಕೆ!
ದೇವದೇವೇಶ ನೀನಾದುದಕ್ಕೆ!
ತ್ವಮಸ್ಯರ್ಥದನುಭವಕ್ಕೆ! (ಅ)
-ಕ್ಕೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಕ್ಕೆ!!!

ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಸಲಿಸಬೇಕು! (ನಿ)

-ನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕು!
ಕೋದಂಡ ಪಿಡಿದು ಬರಬೇಕು! (ಅ)
-ರಿಕುಲವನಪ್ಪಳಿಸಬೇಕು!
ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯ, ಮಾಡಿಸಬೇಕು!
ರ್ವ ಸಮನ್ವಯೂಡಿಸಬೇಕು! (ಮಾ)
-ಲಿಕ ನೀನೆಂದು ಹಾಡಿಸಬೇಕು!
ರ್ವರ ಪಾರುಗಾಣಿಸಬೇಕು!
ಬೇರೆ ಬೇಡದಂತಿರಿಸಬೇಕು! (ಟಾ)
-ಕು ಶ್ರೀನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಬೇಕು!!!

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುತಿದೆ ವಿಮಾನ! (ಯಾ)

-ಹ್ಯಾಖಾನನಿಗಾಗ್ವುದಿದರಿಂದ ಪತನ!
ಕಾಲ ಪ್ರತಿಕೂಲಾದ್ರಿಂದಾಗದು ಸಂಧಾನ!
ತೃಭಾವದಿಂದುಳಿಯದು ಸಂವಿಧಾನ!
ಶಗ್ರೀವನ ಗತಿ ಯೋಚಿಸು ನಿಧಾನ! (ಎ)
-ಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ರಾಮಸೇನಾ ಪ್ರಧಾನ!
ಹಾಡುವವರೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಜನ! (ಕ)
-ರುಣೆ ತೋರದಿರನೆಂದಿಗೂ ನಿರಂಜನ! (ಪ)
-ತಿತ ಪಾವನನಾ ಭವಭಯ ಭಂಜನ! (ತಂ)
-ದೆ, ತಾಯಿ, ಬಂಧು, ಬಳಗಾ ರಘುನಂದನ!
ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗ್ಯಾಯಿತವನ ಜನನ!
ಮಾರಹರನಿಂದಾಯ್ತವನ ಗುಣಗಾನ!
ಮೋ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಸೂಯಾನನ!!!

ಯಾಹ್ಯಾನೀಗಡಗಿಸಬೇಕಲ್ಲಾ! (ಕ)

-ಹ್ಯಾಗಿಹನವನೆಲ್ಲರಿಗಲ್ಲಾ!
ನೀತಿ, ನೇಮವವನಿಗಿಲ್ಲಲ್ಲಾ!
ರ್ವಾಂಧನಾಗಿಹನವನಲ್ಲಾ!
ಕ್ಕಾ ಬಾಲೆಯರ್ಗೋಳು ಕೇಳಲ್ಲಾ! (ಆ)
-ಗಿಹುದತ್ಯಾಚಾರವರ್ಮೇಲಲ್ಲಾ!
ಹಿಸುವುದಿದನೆನಿತಲ್ಲಾ?
ಬೇಗ ಮುಗಿಸವನ ನೀನಲ್ಲಾ!
ಲ್ಲಾಗಬಾರದೀಗ ನಾಥಲ್ಲಾ! (ಬ)
-ಲ್ಲಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತನಲ್ಲಾ!!!

ಚಿಗುರೊಂದು ಬಾಡಿದುದ ನೋಡಿದೆ! (ಉ)

-ಗುರಿಂದದ ಕೀಳ್ವ ಮನ ಮಾಡಿದೆ! (ಬೇ)
-ರೊಂದು ಯೋಚನೆ ನಂತರ ಮೂಡಿದೆ! (ಕಾ)
-ದು ನೋಡಬೇಕೆಂದಾಗ ನಿಶ್ಚೈಸಿದೆ!
ಬಾಡಿದ್ದು ಮರುದಿನ ಮೇಲೆದ್ದಿದೆ! (ಮಾ)
-ಡಿದ ನಿರ್ಧರದಿಂದೊಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ!
ದುಡುಕು ಹಾನಿಯೆಂಬರಿವಾಗಿದೆ!
ತ್ತನಿಗಾವುದಸಾಧ್ಯವೆನ್ಸಿದೆ! (ಮ)
-ನೋಬಲವಿಲ್ಲದೆಲ್ಲಾ ಹಾಳಾಗಿದೆ! (ಹಾ)
-ಡಿ ಅವನ ಮಹಿಮೆ ಕೊಂಡಾಡಿದೆ! (ತಂ)
-ದೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಂತಾನಾದೆ!!!

ಧರ್ಮ ಕೆಟ್ಟಿತು ನಿನ್ನಿಂದಯ್ಯಾ! (ಧ)

-ರ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕೇಳ್ವರಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕಾದರವಯ್ಯಾ! (ಸು)
-ಟ್ಟಿಹರು ದೇವಾಲಯವಯ್ಯಾ!
ತುಡುಗರಡಿಗ್ಸಿಲ್ಲೇಕಯ್ಯಾ?
ನಿನ್ನವರ ನೀನೆತ್ತಿಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ನ)
-ನ್ನಿಂದೇನಪರಾಧ ಹೇಳಯ್ಯಾ!
ರ್ಶನಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಡಯ್ಯಾ!!!

ಆರೋಪಿಸಿದೆನ್ನಬೇಡಯ್ಯಾ!

ರೋಷ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲದಯ್ಯಾ!
ಪಿತನೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀನಯ್ಯಾ! (ಪು)
-ಸಿಮಾತ ನಾನಂದಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ! (ಕಂ)
-ದೆರೆದು ಕಾಪಾಡಬೇಕಯ್ಯಾ! (ನಿ)
-ನ್ನಬಿಟ್ಟರಾರು ಗತಿಯಯ್ಯಾ?
ಬೇಯುತಿದೆ ಬಂಗ್ಲಾ ದೇಶಯ್ಯಾ (ತ)
-ಡಮಾಡದುದ್ಧಾರ ಮಾಡಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾರ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನೀನಲ್ಲವೇನಯ್ಯಾ? (ಕ)

-ರ್ಮ ನಿನಗೊಪ್ಪುವಂತೆ ನೀ ಮಾಡಿಸಯ್ಯಾ!
ಸಂಪೂರ್ಣಾಧಿಕಾರ ನಿನಗಿಹುದಯ್ಯಾ!
ಸ್ಥಾವರ, ಜಂಗಮಾತ್ಮ ನೀನೆಂಬರಯ್ಯಾ (ಅ)
-ಪರಾಧಿಗಳು ಮಕ್ಕಳೆನಬೇಡಯ್ಯಾ!
ನಿಕರ ತೋರಿಸಬಾರದೇನಯ್ಯಾ?
ನೀತಿ, ರೀತಿ, ನೀನೇ ಕಲಿಸಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಮಿಸುವೆನು ನಿನ್ನಡಿಗಳಿಗಯ್ಯಾ! (ಬ)
ಲ್ಲವನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕೇನಯ್ಯಾ?
ವೇದ, ವೇದಾಂತಜ್ಞ, ನೀನಲ್ಲವೇನಯ್ಯಾ?
ನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನಾಗಿರುವೆಯಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಗುರು ಬಾರಯ್ಯಾ!!!

ಮದ್ದು, ಗುಂಡು, ಮಾರಿ ಮಾರಣ ಮಾಡಬೇಡಿರಣ್ಣಾ! (ಇ)

-ದ್ದುದು ಮುಗಿದ ಮೇಲವರ ಪಾಡು ನೋಡಿರಣ್ಣಾ!
ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಮಂಡೆಯೊಡೆಯಬಹುದೇನಣ್ಣಾ? (ಗಂ)
-ಡು, ಹೆಣ್ಣೆನ್ನದಾಗುತಿದೆ ನರಮೇಧ ನೋಡಣ್ಣಾ!
ಮಾನವತಿಯರ ಮಾನ ಕಳೆಯುವುದೇಕಣ್ಣಾ? (ಹ)
-ರಿಯುತಿದೆ ರಕ್ತದ ಕಾಲುವೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲಣ್ಣಾ!
ಮಾಲು, ಮತ್ತುಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಿತ್ತೋಡುತ್ತಿರುವರಣ್ಣಾ! (ಮಾ)
-ರನಾಟ, ಚೋರಕೂಟ, ಭಾರೀ ಸಂಕಟ ಕಾಣಣ್ಣಾ! (ಹ)
-ಣಕಂಡರೆ ಹೆಣ ಬಾಯಿಬಿಡುವುದೆಂಬರಣ್ಣಾ!
ಮಾನಹೀನರ ವರ್ತನೆಯಿದಕ್ಕಿಂತಧಿಕಣ್ಣಾ! (ನೋ)
-ಡಲಾಗದೀ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನೆಂದೆಂದಿಗಣ್ಣಾ!
ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿರುವರಬಲಾ, ಮಕ್ಕಳನ್ನಣ್ಣಾ! (ಕ)
-ಡಿದಿಕ್ಕುತ್ತಿಹರು ಗಂಡಂದಿರ ರುಂಡಗಳಣ್ಣಾ! (ಕ)
-ರಗಬಾರದೇ ಮನ ಗುರುಪರಮಾತ್ಮಗಣ್ಣಾ? (ಕ)
-ಣ್ಣಾದರೂ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಿಡಲೆನ್ನಿರಣ್ಣಾ!!!

ಜಯ ಸದ್ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆನ್ನಿರೋ! (ಭ)

-ಯಹರ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನೆನ್ನಿರೋ!
ಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪವನೆನ್ನಿರೋ! (ಮ)
-ದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದೆನ್ನಿರೋ! (ಕ)
-ರುಣಾಸಾಗರನವನೆಂದೆನ್ನಿರೋ!
ರಾಚರಾತ್ಮನವನೆಂದೆನ್ನಿರೋ! (ಧೀ)
-ರ, ಗಂಭೀರ ಸ್ವಭಾವ್ಯವನೆನ್ನಿರೋ! (ಗ)
-ಣನಾಯಕನಯ್ಯನವನೆನ್ನಿರೋ! (ಅ)
-ಕ್ಕೆ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣವನಿಂದೆನ್ನಿರೋ! (ತ)
-ನ್ನಿ, ಹಾರ, ತುರಾಯಿಯವಗೆನ್ನಿರೋ! (ಬಾ)
-ರೋ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯವನೆನ್ನಿರೋ!!!

ನಿನಗನ್ಯ ವಿಚಾರ ಬೇಡ! (ಮ)

-ನವ ಸಡಿಲು ಬಿಡಬೇಡ! (ಯೋ)
-ಗಸಾಧನೆಗಸಡ್ಡೆ ಬೇಡ! (ಮಾ)
-ನ್ಯ ನಾನೆಂಬಹಂಕಾರ ಬೇಡ!
ವಿಮಲನಾಗದಿರಬೇಡ!
ಚಾಡಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ! (ವ)
-ರ ಗುರುವ ನಿಂದಿಸಬೇಡ! (ಕು)
-ಬೇರನಾಗಲಾಶಿಸಬೇಡ! (ಕಾ)
-ಡ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾದ!!!

ಆಪತ್ತಿಂದೆದ್ದಮರನಾಗು!

ರಮಾರ್ಥಸಾಧಕನಾಗು! (ಇ)
-ತ್ತಿಂದತ್ತೋಡಾಡದವನಾಗು! (ತಂ)
-ದೆ, ತಾಯಿಯ ಸೇವಕನಾಗು! (ಇ)
-ದ್ದದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗು!
ತ್ಸರ ಮಾಡದವನಾಗು! (ಧೀ)
-ರ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಾಗು!
ನಾನಾರೆಂದರಿತವನಾಗು!(ಬಾ)
-ಗು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗು!!!

ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿದ್ರೂ ಕಾಲ ಬರದೆ ಕಾಣದು! (ಬ)

-ಣ್ಣ ಬಿಳ್ಯಾದ್ರೂ ಗುಣವಿಲ್ಲದೆ ಶೋಭಿಸದು!
ಮುಂಗೋಪದಿಂದ ಕೆಲಸ ಕೆಡದಿರದು!
ದಿವ್ಯಮಂತ್ರಜಪ ಶಾಂತಿ ನೀಡದಿರದು! (ತ)
-ದ್ರೂಪ ಸಿದ್ಧಿಗಿದು ನೆರವಾಗದಿರದು!
ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗದು! (ಕಾ)
-ಲ ಕಾಯದೆ ಗುರುಲೀಲೆಯರಿವಾಗದು!
ಟ್ಟೆ, ಬರೆಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಯದು! (ಪ)
-ರಧನ ಪರಮಾನಂದಪ್ರದವಾಗದು! (ನಿಂ)
-ದೆಗಂಜಿದರೆ ಸಾಧನೆ ಸಾಗಲಾರದು!
ಕಾರ್ಮೋಡಾದಿತ್ಯನನ್ನೇನೂ ಮಾಡಲಾರದು! (ಹ)
-ಣದಾಸೆ ಗಣನಾಯಕಗಿರಬಾರದು!
ದುರಾಗ್ರಹ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗದು!!!

ಜಗದ್ಗುರು ಮಠವೀ ಘಟ! (ಸಂ)

-ಗಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿರ್ಪ ನೋಟ! (ಸ)
-ದ್ಗುರು ಭಕ್ತರಿಗಾಗ್ವುದೂಟ!
ರುಚಿ, ಅರುಚಿಗಲ್ಲಿ ಗೂಟ!
ಡದಿ, ಮಕ್ಕಳ್ಗಲ್ಲಾ ಪೀಠ!
ಕ್ಕು, ಠೌಳಿಗಳಿಗುಚ್ಚಾಟ!
ವೀತರಾಗಾಗೆಂಬಾ ಶ್ರೀಕಂಠ! (ಅ)
-ಘಹರಾ ಗುರು ನೀಲಕಂಠ! (ನೆಂ)
-ಟ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಭಂಟ!!!

ಮೇಳಕ್ಕೆ ವೇಳೆ ಬರಬೇಕು! (ಕಾ)

-ಳ ಸಂತೆ ನಿಂತುಹೋಗಬೇಕು! (ಅ)
-ಕ್ಕೆ, ಲೋಕಶಾಂತಿಯೆನಬೇಕು!
ವೇದಾಂತಾಚಾರಕ್ಕಾಗಬೇಕು! (ನಾ)
-ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಬಿಡಬೇಕು!
ದುಕೀಗಿನದ್ದಾಗಬೇಕು! (ವ)
-ರ ಗುರುಭಕ್ತಿಯಿರಬೇಕು!
ಬೇರೂರಿದು ಫಲಿಸಬೇಕು! (ಟಾ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಬೇಕು!!!

ಸತ್ರ ಮಹಾಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು! (ಹ)

-ತ್ರ, ದೂರದಿಂದೆಲ್ಲಾ ಬಂದಿದ್ರು!
ಠಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಇದ್ರು!
ಹಾರುವರಿಗನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು!
ಯಾಗದುದ್ದೇಶ ತಿಳಿಸಿದ್ರು! (ರಾ)
-ಗ, ದ್ವೇಷಗಳೊಗಿರ್ಸಿದ್ರು!
ಮಾತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿಸಿದ್ರು! (ಮಾ)
-ಡಿಸಿದವನ ದೂರಿರ್ಸಿದ್ರು! (ತಿಂ)
-ದ್ರು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆದ್ರು!!!

ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಹಣ್ಣಾದರೆ ಬಹು ರುಚಿ! (ಕ)

-ಡಲಲ್ಲೇ ಇರುವ

ಈನು ಸದಾ ಶುಚಿ!
ಯಾಸಾಗರದ ನೀರು ಬಹು ರುಚಿ! (ಎ)
-ಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಗುರುದೇವ ಸದಾ ಶುಚಿ!
ರಿಭಕ್ತಿಸಾರಾಮೃತ ಬಹು ರುಚಿ! (ಹೆ)
-ಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಸ್ವತಿ ಸದಾ ಶುಚಿ! (ಮ)
-ದನಾರಿಯ ಮಾತುಕತೆ ಬಹು ರುಚಿ! (ಧಾ)
-ರೆಯಾಗಿ ಸುರಿವ ಮಳೆ ಸದಾ ಶುಚಿ!
ಡತನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಬಹು ರುಚಿ!
ಹುಸಿ, ದಿಟಾತೀತ ದತ್ತ ಸದಾ ಶುಚಿ! (ಕು)
-ರುಕುಲಾರಿಯಂತರ್ವಾಣಿ ಬಹು ರುಚಿ! (ರು)
-ಚಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಚಿತ್ತತಿ ಶುಚಿ!!!

ಶ್ರೀ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯಾಯ್ತು!

ಮುನಿಜನ ಮನಕ್ಕಾನಂದವಾಯ್ತು! (ಶಂ)
-ಖ, ಚಕ್ರಧಾರಿಯನುಗ್ರಹವಾಯ್ತು! (ಬೆ)
-ಕ್ಕೆ ಸಮೂಲವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲವಾಯ್ತು!
ಮಂದಿರ ಬಹಳ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯ್ತು! (ಯೋ)
-ಗಸಿದ್ಧಿಯುದಯ ಗೋಚರವಾಯ್ತು! (ಬೋ)
-ಳಾ ಶಂಕರಗಣಕ್ಕೆ ಹರ್ಷವಾಯ್ತು! (ಪ)
-ರಮಾರ್ಥ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜಯವಾಯ್ತು (ಜಾ)
-ತಿ, ಮತ, ಭೇದ ಸುಳ್ಳೆಂಬರಿವಾಯ್ತು! (ಕಾ)
-ಯಾಭಿಮಾನ ಹೋಗ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನವಾಯ್ತು! (ಆ)
-ಯ್ತು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದವಾಯ್ತು!!!

ಫಲಿಸದಾಶೀರ್ವಾದವೇಕೆ? (ಜ್ವ)

-ಲಿಸದಿರುವಗ್ನಿಯದೇಕೆ?
ತ್ವವಿಲ್ಲದಾಹಾರವೇಕೆ?
ದಾನ ನೀಡದೆ ಧನವೇಕೆ? (ಸು)
-ಶೀಲೆಯಲ್ಲದ ಸತಿಯೇಕೆ? (ಸ)
-ರ್ವಾತ್ಮಾಭಾವದ ಭಕ್ತಿಯೇಕೆ?
ಯೆಯಿಲ್ಲದ ದೈವವೇಕೆ?
ವೇತನ ಶೂನ್ಯೋದ್ಯೋಗವೇಕೆ? (ಈ)
-ಕೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಕೆ!!!

ಪಟ್ಟವೇರೊಮ್ಮತದಿಂದ! (ಕೆ)

-ಟ್ಟಹಂಕಾರ ವರ್ಜದಿಂದ!
ವೇದಾಂತ ಜೀವನದಿಂದ!
ರೊಟ್ಟಿಯಾಶಾಭಾವದಿಂದ! (ನ)
-ಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮೆಂಬಭೇದದಿಂದ!
ರಣಿಯಾದರ್ಶದಿಂದ! (ತ)
ದಿಂಗಿತಾನುಭವದಿಂದ! (ಇ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಂದ!!!

ಚಿತ್ತಜನಯ್ಯ ಸಲಹೆನ್ನಯ್ಯಾ! (ಹ)

-ತ್ತವತಾರೆತ್ತಿದ ನೀನೆನ್ನಯ್ಯಾ!
ರಾಜನ್ಮ ದೂರ ನಿನೆನ್ನಯ್ಯಾ!
ಮಿಪೆ ನಾ ನಿನ್ನಡಿಗೆನ್ನಯ್ಯಾ! (ಕೈ)
-ಯ್ಯ ಪಿಡಿದು ನೀ ನಡೆಸೆನ್ನಯ್ಯಾ!
ರ್ವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನೀನೆನ್ನಯ್ಯಾ!
ಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ನೀನೆನ್ನಯ್ಯಾ!
ಹೆರವ ನಾನಲ್ಲ, ನೀನೆನ್ನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ನ್ನ, ವಸನವೀವ ನೀನೆನ್ನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆನ್ನಯ್ಯಾ!!!

ಅನೃತ ನಾನಲ್ಲ ಖಚಿತಾ!

ನೃಸಿಂಹ ಸ್ವರೂಪಿ ಸವಿತಾ!
ನು, ಮನದಲ್ಲ ಖಚಿತಾ!
ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಸವಿತಾ!
ಶ್ವರವದಲ್ಲ ಖಚಿತಾ! (ಎ)
-ಲ್ಲರೊಳಗಿರುವ ಸವಿತಾ! (ಸು)
-ಖ, ದುಃಖವಗಿಲ್ಲ ಖಚಿತಾ!
ಚಿದಾಕಾಶ ವಾಸ ಸವಿತಾ!
ತಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತಾ!!!

ನಿನ್ನಭಿಷೇಕದೆಣ್ಣೆಯಿದು ಕೃಷ್ಣಾ! (ನಿ)

-ನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತಿದು ಕೃಷ್ಣಾ! (ಅ)
-ಭಿಲಾಷೆಯೀಡೇರಿಸಬೇಕು ಕೃಷ್ಣಾ! (ದೋ)
-ಷೇನೂ ಉಳಿಯಬಾರದಿನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾ!
ರಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆನು ಕೃಷ್ಣಾ! (ಕಂ)
-ದೆರೆದೆನ್ನನುದ್ಧರಿಸೀಗ ಕೃಷ್ಣಾ! (ಎ)
-ಣ್ಣೆಯಿದರ ಮಹಿಮೆ ತೋರು ಕೃಷ್ಣಾ! (ಬಾ)
-ಯಿಮಾತು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾ! (ಬಂ)
-ದು ಸಂದೇಹ ಪರಿಹರಿಸು ಕೃಷ್ಣಾ!
ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವಾಗಿಹೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣಾ! (ಕೃ)
-ಷ್ಣಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ಕೃಷ್ಣಾ!!!

ಸತತ ನುತಿಸಿ ಭಜಿಪೆ ನಾ ನಿನ್ನ!

ನಯನೆಂದೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಯ್ಯಾ ನೀನೆನ್ನ!
ಪ್ಪು ಮಾಡದಂತೆ ನಡೆಸು ನೀನೆನ್ನ! (ಅ)
-ನುಮಾನದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಡ ನೀನೆನ್ನ! (ಜಾ)
-ತಿ, ಮತವೇಕೆಂದಿರಿಸಿಹೆ ನೀನೆನ್ನ!
ಸಿರಿತನ ಬೇಡೆಂದಿಟ್ಟಿಹೆ ನೀನೆನ್ನ!
ಜನಾನಂದನಾಗಿರ್ಸಿಹೆ ನೀನಿನ್ನ!
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾಗಿ ಮಾಡಿಹೆ ನೀನೆನ್ನ!
ಪೆತ್ತವ್ವೆಯಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು ನೀನೆನ್ನ!
ನಾ ನಿನಗಾಗಳುವೆ ಸೇರು ನೀನೆನ್ನ!
ನಿರಂಜನನೆನ್ನವನೆಂದಪ್ಪು ನೀನೆನ್ನ! (ಅ)
-ನ್ನದಿರನ್ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೆಂದೆನ್ನ!!!

ರಂಗನಾಥನಾನಂದವೆಲ್ಲಾ! (ಅಂ)

-ಗನಾಮಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದೆಲ್ಲಾ!
ನಾಶವಾಗ್ವುದಧರ್ಮವೆಲ್ಲಾ! (ಮ)
-ಥನ ಮಾಳ್ಪಳ್ಭವಾಬ್ಧಿಯೆಲ್ಲಾ!
ನಾಥನ ತೋರುವಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ! (ಆ)
-ನಂದವಾಗ್ವುದು ಮಂದಿಗೆಲ್ಲಾ (ಮ)
-ದ ಮತ್ಸರಳಿವುದಾಗೆಲ್ಲಾ! (ಸ)
-ವೆಯುವುದು ಪ್ರಾರಬ್ಧವೆಲ್ಲಾ! (ಬ)
-ಲ್ಲಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಲ್ಲಾ!!!

ಗಫರ್ಖಾನ ಹೂ, ಹಣ್ಣು ತಂದ! (ಸ)

-ಫಲವಾಗಲೀ ಜನ್ಮವೆಂದ! (ಕಾ)
-ರ್ಖಾನೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದ!
ಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಿಂದ!
ಹೂವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೆನ್ನನೆಂದ!
ಣ, ಕಾಸ್ಬೇಡ ನನಗೆಂದ! (ಕ)
-ಣ್ಣು ಸದಾ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕೆಂದ!
ತಂದೆ, ತಾಯ್ನೀನು ನನಗೆಂದ! (ಕಂ)
-ದ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೆಂದ!!!

ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದತ್ತ! (ಎ)

-ಣ್ಣೆ ಗುರುವಾಯೂರು ಕೃಷ್ಣನಿತ್ತ!
ನೀಲಾಕಾಶದಲ್ಲಿಂದಿರುತ್ತತ್ತ! (ನೀ)
-ರು ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗ್ಯೆರೆಯುತ್ತ!
ಹಾಡು ಗುರುನಾಮ ನೀನೆನುತ್ತ! (ಬೇ)
-ಕಿಲ್ಲ ನಿನಗನ್ಯ ಸೇವೆನುತ್ತ!
ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತಿಂತಿರಬೇಕೆನುತ್ತ!
ಮರಧರ ನೀ ಮತ್ತೆನುತ್ತ!
ಯಾನುಗ್ರಹವಾಯಿತೆನುತ್ತ!(ದ)
-ತ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆನುತ್ತ!!!

ಬಂದನೊಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರ!

ಯೆದೋರೆಂದಾ ಸುಕುಮಾರ! (ನೀ)
-ನೊಲಿದು ಸೇರ್ಸೆಂದ ತನ್ನೂರ! (ತ)
-ಬ್ಬಲಿ ನಾನೆಂದಿಂತೆಂದಾ ಧೀರ!
“ಸಂಪೂಜ್ಯ” ಗುರು ನೀನುದಾರ! (ಅಂ)
-ಗೀಕರಿಸೆನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ!
ಪ್ಪಾಯ್ತು ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಸಾರ! (ಆ)
-ಗಾಗ ಬಹೆನಾಜ್ಞಾನುಸಾರ! (ಹ)
-ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಧಾರ!!!

ನಾನೊಬ್ಬ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತಗಾರ! (ನೀ)

-ನೊಬ್ಬ ಸರ್ವಾಂತರಂಗ ಭಂಗಾರ! (ತ)
-ಬ್ಬಲಿಗೀಗಾಗಬೇಕುಪಕಾರ!
ವಾಸುದೇವ ರೂಪ ನಿನ್ನಾಕಾರ! (ವಾ)
-ದ್ಯವಾದನವೆನ್ನಾಚಾರಾಕಾರ!
ಸಂಪೂಜ್ಯ ನಿನ್ನದಾ ನಾದಾಕಾರ!
ಗೀರ್ವಾಣಿಯಿಂದಾ ಸುಸ್ವರಾಕಾರ!
ಪ್ಪು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಾಡು ಸ್ವೀಕಾರ!
ಗಾನಪಾನದಿಂದಾಗಲೋಂಕಾರ! (ಹ)
-ರ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಕಾರ!!!

ನಾನಾಗಿರುವೆ ಸಂಗೀತರತ್ನ! (ನೀ)

-ನಾಗಿರುವೆ ಸೀತಾರಾಮ ರತ್ನ! (ರೋ)
-ಗಿ ನಾನಾಗಿರುವೆ ಕಾಮ ರತ್ನ! (ಇ)
-ರುವೆ ನೀನಾರಾಮ ರಾಮರತ್ನ! (ನೋ)
-ವೆನಗಿರಲಾಗಿ ಕಾಮರತ್ನ!
ಸಂಜೀವ ನೀನಾಗಿ ರಾಮರತ್ನ! (ಭೋ)
-ಗೀಶನೆನಿಸಿ ನಾ ಕಾಮರತ್ನ! (ವೀ)
-ತರಾಗೆನಿಸಿ ನೀ ರಾಮರತ್ನ! (ಮ)
-ರಣಕ್ಕೀಡಾಗಿದು ಕಾಮರತ್ನ! (ರ)
-ತ್ನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ರತ್ನ!!!

ಅಕ್ಕಮ್ಮಾ ಬೆಕ್ಕು ಸಾಕಮ್ಮಾ! (ಹೊ)

-ಕ್ಕದರೊಳಗೆ ನೋಡಮ್ಮಾ! (ದು)
-ಮ್ಮಾನವಿಬ್ಬರಿಗೊಂದಮ್ಮಾ!
ಬೆಸ್ತರ್ಬಲೆ ಬೀಸ್ವರಮ್ಮಾ! (ಇ)
-ಕ್ಕು ಅದಕ್ಕೊಳಗನ್ನಮ್ಮಾ!
ಸಾವಿಗಂಜುವರೆಲ್ಲಮ್ಮಾ!
ರುಣಾಳು ನೀನಾಗಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಾ!!!

ನೆನೆಯುತಿರಬೇಕವನ! (ವ)

-ನೆಮಂದಿಗಾಧಾರಾದವನ! (ಸಾ)
-ಯುವ ಭಯ ತಪ್ಪಿಸುವನ!
ತಿರಿಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸದವನ! (ಪ)
-ರಮಾತ್ಮನೆನಿಸಿದವನ!
ಬೇಸರ ಕಳೆಯುವವನ!
ರುಣಾಮೂರ್ತಿಯಾದವನ!
ರ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ! (ಘ)
-ನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮನ!!!

ಬಿಟ್ಟರೂ ಬಿಡನಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮ! (ಸು)

-ಟ್ಟರೂ ಹುಟ್ಟಿಹನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಾಮ!
ರೂಪ, ನಾಮಕ್ಕಂಟಿರುವಾ ಕಾಮ!
ಬಿಸಜಾಕ್ಷನಿಗಣುಗಾ ಕಾಮ! (ಮೃ)
-ಡನಿಂದಂದು ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟಾ ಕಾಮ!
‘ನಾ’, ‘ನೀ’ ನಾಟಕದ ನಟಾ ಕಾಮ!
ಕೆರೆ, ಬಾವಿಗೂ ತಳ್ಳುವಾ ಕಾಮ! (ಹು)
-ಟ್ಟಡಗಿಸುವಾರಾಮ ನಿಷ್ಕಾಮ! (ಓಂ)
-ಕಾರಾತ್ಮಾರಾಮ ಪಾವನ ನಾಮ!
ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ರಾಮ!!!

ಬರುವಾಸೆ, ಇರುವಾಸೆ, ಬೆರೆವಾಸೆ! (ಊ)

-ರು ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೀಗ ಬರುವಾಸೆ! (ಭ)
-ವಾಬ್ಧಿಯಿಂದೆದ್ದೀಗ ಊರಲ್ಲಿರುವಾಸೆ! (ಆ)
-ಸೆ ಸುಟ್ಟು ಈಶನೊಟ್ಟೀಗ ಬೆರೆವಾಸೆ!
ಹ ಸುಖ ತ್ಯಜಿಸೀಗ ಬರುವಾಸೆ! (ಗು)
-ರುಮನೆಯಲ್ಲೀಗ ನಿತ್ಯವಿರುವಾಸೆ! (ಶೀ)
-ವಾನಂದದಲ್ಲೀಗ ಸದಾ ಬೆರೆವಾಸೆ!
ಸೆರೆಮನೆಯ ಬಿಟ್ಟೀಗ ಬರುವಾಸೆ!
ಬೆನಕನೊಡನಾಟದಲ್ಲಿರುವಾಸೆ! (ತೆ)
-ರೆ, ಹರಿದು ಹರನಲ್ಲಿ ಬೆರೆವಾಸೆ! (ದೇ)
-ವಾದಿ ದೇವನನ್ನು ನೋಡಬರುವಾಸೆ! (ಆ)
-ಸೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೊಟ್ಟಿರುವಾಸೆ!!!

ಎಡೆತೊಡೆಯೆಡೆಯ ನರ ಹಿಡಿದಿತ್ತು! (ಮಾ)

-ಡಲು ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು!
ತೊಡರುಗಳನುಭವ ಎಷ್ಟೋ ಆಗಿತ್ತು! (ತ)
-ಡೆದುಕೊಂಡೇ ಸಾಧನೆಗಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು! (ದ)
ಯೆಯಯ್ಯನದಿರ್ಪಾಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗದಿತ್ತು!(ಬಿ)
-ಡೆ ಕೈಯ್ಯನೆಂಬಭಯ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿತ್ತು! (ಕಾ)
-ಯದತ್ತ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಲಿತ್ತು! (ಅ)
-ನವರತಮರಾನೆಂದರಿವಿರುತ್ತಿತ್ತು! (ಯಾ)
-ರ ಸಹವಾಸವೂ ಬೇಕಾಗದಿರುತ್ತಿತ್ತು!
ಹಿತೈಷಿ ಗುರುವೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು! (ಅ)
-ಡಿಗಡಿಗವನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿತ್ತು! (ಈ)
-ದಿನ ನರನಾಡಿಯೆಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು! (ಚಿ)
-ತ್ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಿಲ್ಲೆಂಬರಿವಾಯ್ತು!!!

ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಈ ನರಕಯಾತನೆ? (ಇ)

-ನ್ನೆನಿತು ಮಾಡಬೇಕವನ ಪಾರ್ಥನೆ! (ಎ)
-ಷ್ಟುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡಿದೆನು ಭಜನೆ?
ದಿವ್ಯಾನುಭವವಾಗ್ಬೇಕೆಂದೇ ಭಾವನೆ! (ಅ)
-ನವರತಾಗ್ತಿದೆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ!
ಶ್ವರಾರ್ಪಣದಿಂದಾಗ್ತಿದೆ ಸಾಧನೆ!(ಧ)
-ನ, ಧಾನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಯೋಚನೆ! (ವ)
-ರಗುರು ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದೇ ಚಿಂತನೆ!
ಲಿ ಕಲ್ಮಷವನಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ! (ದ)
-ಯಾಮಯನವಯಿಂದ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ!
ತ್ವಮಸಿ ತತ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರವರ್ತನೆ! (ನೆ)
-ನೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನೆ!!!

ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಪರಪೀಡೆ! [ಈ]

-ಶರೀರದಿಂದೇನೂ ಮಾಡೆ, ಆಡೆ! (ಈ)
-ರೀತಿ ತರತರ ಗುಣ ನೋಡೆ! (ವ)
-ರಗುರು ಧ್ಯಾನ ನಾನೇನೂ ಬಿಡೆ! (ಎಂ)
-ದಿಂಗಿದಕೆ ಫಲವೆನ ಬ್ಯಾಡೆ!
ತ್ತ ನೀನೇ ಗತಿಯೆಂದು ಹಾಡೆ!
ತನವಕ್ಕವನ ಬಿಟ್ಟೋಡೆ!
ಕ್ಕಸರ ಪಾಡೇನಾಯ್ತು ನೋಡೆ!
ಪೀಯೂಷ ಶ್ರೀಪಾದ ತೀರ್ಥ ನೀಡೆ! (ಕೊ)
-ಡೆ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಡೆ!!!

ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ದಾರಿ ಬಿಡಬೇಡ! [ರ]

-ಕ್ಷಿಪನವನೆಂಬ ನಂಬಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡ! (ಗ)
-ಣ್ಯನಾಗಲಿಕ್ಕವರಿವರಾಶ್ರಯ ಬೇಡ!(ಹೊ)
-ಕ್ಕೊಳಗಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡದಿರಬೇಡ! (ಪ)
-ಳಗಿದಾನೆಯಲ್ಲಪನಂಬಿಗೆ ತೋರ್ಬೇಡ! (ಆ)
-ಗಾಗದರ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡದಿರಬೇಡ!
ಗಿಡ, ಮರನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೀಳಿಸಬೇಡ!
ದಾರಿಗಡ್ಡವಾದದ್ದನ್ನೆಳೆಸದಿರಬೇಡ! (ಊ)
-ರಿನಿಂದೂರಿಗೆ ವೃಥಾ ಓಡಾಡಿಸಬೇಡ!
ಬಿಸಿಲ್ಬಂದಾಗ ನೀರಲ್ಲಿಳಿಸದಿರಬೇಡ! (ಒ)
-ಡನಾಟ ಅದರದ್ದೆಂದಿಗೊ ಬಿಡಬೇಡ!
ಬೇಕಿದರ ಸಹಕಾರ, ಮರೆಯಬೇಡ! (ನೋ)
-ಡ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಡ್ಡದಾರಿಯಲ್ಲೋಡ!!!

ಮದುವೆ ಹೇಗಾಗುವುದು ನೋಡೋಣ! (ಬ)

-ದುಕು, ಬಾಳಿಗಾರು ಹೊಣೆ ತಿಳ್ಯೋಣ! (ನಾ)
-ವೆಯೋಡ್ತಿದೆ, ದಡ ಸೇರಿ ಆಡೋಣ!
ಹೇರಿನೊಡೆಯನಾರೆಂದರಿಯೋಣ!
ಗಾಳಿ ನಿಲ್ಲುವ ತನಕ ಕಾಯೋಣ!
ಗುರುದೇವನ ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸೋಣ! (ರೇ)
-ವು ದೊರೆತಾಗಾರಾಮ ಪಡೆಯೋಣ!
ದುರ್ನಾಥ ಒಣಗಿಸ್ತಿರುತ್ತಿರೋಣ!
ನೋಟ ಪ್ರಕೃತಿಯದಾನಂದಿಸೋಣ! (ಓ)
-ಡೋಡ್ತಿರುವ ಮೋಡಗಳೀಕ್ಷಿಸೋಣ (ಗ)
-ಣಪ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆನ್ನೋಣ!!!

ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಹೋದರಶಾಂತಿ ಕಾಣಮ್ಮಾ! (ಗ)

-ಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಕುಚೋದ ನೋಡಮ್ಮಾ! (ಗು)
-ಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಜಸೊಲ್ಲು ಕೇಳದಮ್ಮಾ!
ಹೋಗ್ವಾಗಿದ್ದಾನಂದ ಬರ್ವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮಾ! (ಮಂ)
-ದಮತಿಗಳ ಸಂಗ ಬಿಡ್ಬೇಕಮ್ಮಾ! (ಊ)
-ರವರ ಮಾತಿನಿಂದೇನು ಲಾಭಮ್ಮಾ?
ಶಾಂತಿದಾತನೆಡೆ ಬಿಡಬೇಡಮ್ಮಾ! (ಭೀ)
-ತಿದಾಯಕ ಅಲ್ಪರೊಡನಾಟಮ್ಮಾ!
ಕಾಯುವವ ಗುರುದೇವನೊಬ್ಬಮ್ಮಾ! (ಪ್ರಾ)
-ಣನಾಥನವನೆಂದರಿತಿರಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನವನಮ್ಮಾ!!!

ಉಬ್ಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಗಬ್ಬಿನ ಮಾತೇಕೆ? (ಅ)

-ಬ್ಬೆಯ ಬಳಿಯಿರುವಾಗ ತಬ್ಬಲ್ಯೆನಲೇಕೆ?
ಗೆಳೆಯ ಸದ್ಗುರುವಾಗಿರುವಾಗ್ಭಯವೇಕೆ?
ಹಾರ ಹಾಕಿ ವರಿಸಿದ ಮೇಲ್ಸಂದೇಹವೇಕೆ?
ಕಿವುಡಾದ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವ ಚಪಲವೇಕೆ?
ನ ಕರೆವಾಗ ಹಾಲಿಲ್ಲವೆನುವುದೇಕೆ?
ಮೇಳ ತಾಳ, ಗಂಟಲಿದ್ದೂ ಹಾಡಬಾರದೇಕೆ? (ಒ)
-ಲೆಯುರಿಯಿರುವಾಗಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಾರದೇಕೆ?
ಗನಮಣಿಯಿರುವಾಗೊದ್ದೆಯುಡ್ವುದೇಕೆ? (ಡ)
-ಬ್ಬಿಯಲ್ಲೂಟಾರೋಗ್ಯವಿರ್ಪಾಗುಪವೇಕೆ?
ದಿ ನೀರಿರುವಾಗ ಸ್ನಾನಬಿಡುವುದೇಕೆ?
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಿರುವಾಗ ಅನುಮಾನವೇಕೆ?
ತೇಲ್ಬುರ್ಡೆಯಿರ್ಪಾಗ ಮುಳುಗುವ ಭಯವೇಕೆ? (ಏ)
-ಕೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಂತಿಬಾರದೇಕೆ???

ರೋಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಬೇಕು! (ಭೋ)

-ಗ ಜೀವನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಬೇಕು! (ಪ)
-ಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಾಗ ತಿಕ್ಕಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು!
ಲೆ ಭಾರಾದಾಗಾರಾಮವಿರಬೇಕು! (ಕ)
-ಕ್ಕಸು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು!
ಚಿತ್ತ ವಿಭ್ರಮಾದಾಗಾಪ್ತ ಮಾತು ಬೇಕು!
ಕಿವುಡಾದಾಗ ಕೊಳೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು! (ವ)
-ತ್ಸೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಾಗುಪಚರಿಸಬೇಕು! (ಆ)
-ಯಾಸಾದಾಗ ದ್ರವಾಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು!
ರ್ಭಾಗದಾಗ ಭರ್ಗನಾರಾಧಿಸ್ಬೇಕು!
ಬೇಸರಾದಾಗ ಗುರುಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೇಕು!!!

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರನಾಳಿದರು! (ಬ್ರ)

-ಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಭರಿತರಾದವರು! (ಗು)
-ಣ, ದೋಷ ನಿರ್ಣಯ ಸಮರ್ಥರು! (ಧ)
-ರೆಗಾಧಾರರೆನಿಸಿದವರು! (ಬ)
-ಲ್ಲವರೆಂಬಹಂಕಾರ ಶೂನ್ಯರು! (ಪ)
-ರ ಪೀಡೆಗೇಡೆಗೊಡದವರು! (ಅ)
-ನಾದರಾರಿಗೂ ತೋರದವರು! (ಆ)
-ಳಿಗಾಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಗೈದವರು!
ರ್ಪ ದಂಭಗಳಿಲ್ಲದವರು! (ಗು)
-ರು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಂದವರು!!!

ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬಂದಾಗಂತಕನ ಪಾಲು! (ನಿ)

-ತ್ಯ ಕೊಲ್ಲುವೆನೆಂದರವನಿಗೂ ಸೋಲು!
ಕಾಲನಾದರೂ ಕಾಲಚಕ್ರದ ಪಾಲು! (ಅ)
-ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಹಂಕಾರಿಯಾದರೆ ಸೋಲು!
ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲಾ ಕಾಲನ ಪಾಲು!
ದಾಶರಥಿಯಿಂದ ರಾವಣಗೆ ಸೋಲು!
ಗಂಗೆ ಗುರು ಸಂಗಮೇಶ್ವರನ ಪಾಲು!
ರಣಿ ಕರುಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಸೋಲು!
ಮಲಾಂಬೆ ಕಮಲನಾಭನ ಪಾಲು! (ಮ)
-ನಸಿಜಗೆ ಮದನಾರಿಯಿಂದ ಸೋಲು!
ಪಾದ ಭಜನಾನಂದ ಭಕ್ತನ ಪಾಲು (ಬ)
-ಲುಮೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮನ ಪಾಲು!!!

ನಿದ್ರೆಗೆ ದಯೆಯಿಲ್ಲ ಭಯವಿಲ್ಲ! (ಮು)

-ದ್ರೆಯೊತ್ತಿದಮೇಲಭದ್ರತೆಯಿಲ್ಲ!
ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಲಜ್ಜೆಯಿಲ್ಲ! (ಮಂ)
-ದಮತಿಗೆ ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆಯಿಲ್ಲ! (ಛಾ)
-ಯೆಗರ್ಕನಲ್ಲದನ್ಯ ಗತಿಯಿಲ್ಲ! (ಬಾ)
-ಯಿ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಜಗಳವೇ ಇಲ್ಲ! (ನ)
-ಲ್ಲನೆಡೆಯಿದ್ದರಪವಾದವಿಲ್ಲ!
ಭಾವಾಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ!
ಮನಿಗೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವೆಂಬುದಿಲ್ಲ!
ವಿರಕ್ತನಿಗೆ ಯಾರ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲ! (ನ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆನ್ನಿರೆಲ್ಲ!!!

ನಿನಗಾಗಿ ಮಾನ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲಿ!

ನಗೆ ಸದಾ ದರ್ಶನವಾಗಲಿ! (ಆ)
-ಗಾಗ ಪಾದಸೇವೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ!
ಗಿರೀಶ ನೀನೆಂಬುದೊಳಗಿರಲಿ!
ಮಾತನ್ಯರದೆನಗೆ ಬೇಡಾಗಲಿ!
ಗುನಗುತ ನಿನ್ನಲ್ಲೈಕ್ಯಾಗಲಿ!
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿದು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಲಿ! (ಗು)
-ಣಗಣ ನಿನ್ನದು ನನ್ನದಾಗಲಿ!
ಹೋದದ್ದಕ್ಕೆ ದುಃಖವಾಗದಿರಲಿ!
ರ್ವವೆನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಲಿ! (ಶೂ)
-ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಾನಾಗಲಿ!!!

ಕಾಮನಿಗೆ ಕಾಮಿಯಡಿಯಾಳು

ದನಾರಿಗೆ ಮದನಡ್ಯಾಳು!
ನಿರಂಜನಗಾಂಜನೇಯಡ್ಯಾಳು! (ಗಂ)
-ಗೆಗೆ ಭಗೀರಥ ಅಡಿಯಾಳು!
ಕಾಲ ಪುರುಷಗೆ ಲೋಕಡ್ಯಾಳು!
ಮಿತ್ರನಿಗೆ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಅಡ್ಯಾಳು!
ದುಪನಿಗರ್ಜುನಡಿಯಾಳು! (ಚಂ)
-ಡಿಕೇಶ್ವರಗೆಲ್ಲಾ ಗಣಡ್ಯಾಳು! (ಜ)
-ಯಾಪಜಯಕ್ಕೆ ಜೀವಡಿಯಾಳು! (ಹೇ)
-ಳು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾರಡ್ಯಾಳು???

ಪ್ರಚಾರವೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೀಗಾಯ್ತು!

ಚಾತುರ್ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲಾಯ್ತು! (ಪ)
-ರಮಾರ್ಥಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಾಯ್ತು!
ವೇದಾಂತ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಾಯ್ತು!
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಲ ಬಿಡದೇ ಹೋಯ್ತು!
ಮುನಿಜನಕ್ಕೆಡೆಯಿಲ್ಲದಾಯ್ತು! (ಸಾಂ)
-ಖ್ಯಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಣದಂತಾಯ್ತು!
ವೀರಾವೇಶ ಪರಿಪೀಡೆಗಾಯ್ತು!
ಗಾಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೋಚರವಾಯ್ತು! (ಆ)
-ಯ್ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೋದಯೂಯ್ತು!!!

ಎದೆ ನೋವು ಹೇಗಿದೆಯಮ್ಮಾ? (ಬಂ)

-ದೆ ನೀನಿಲ್ಲಿಗೀಗೇತಕಮ್ಮಾ?
ನೋಡಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದೇನಮ್ಮಾ? (ಗೋ)
-ವು ಕರೆದವರಾರಿಂದಮ್ಮಾ?
ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಮ್ಮಾ!
ಗಿರಿಧಾರಿ ಭಕ್ತಾಧೀನಮ್ಮಾ! (ಎ)
-ದೆಯೊಳಗಿರಿಸವನಮ್ಮಾ! (ಭ)
-ಯ ನಿವಾರಕನವನಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತಮ್ಮಾ!!!

ಮಾಲಿಕನಿಚ್ಛೆಯಂತಾಯ್ತೂದಿನ ಕಡ್ಡಿ! (ಒ)

-ಲಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಪ್ರೇಮಿಯ ಮನಾ ಕಡ್ಡಿ!
ರ್ಮದಿಂದಾಯ್ತದು ಸುವಾಸನಾ ಕಡ್ಡಿ!
ನಿರ್ಮಲ ಪರಿಮಳ ಸರ್ವಾಂಗಾ ಕಡ್ಡಿ! (ಇ)
-ಚ್ಛೆಯುರಿ ತಗಲ್ಲ್ಯೆಲ್ಲರ್ಗಾನಂದಾ ಕಡ್ಡಿ! (ಸ್ವ)
-ಯಂಭು ಸ್ವರೂಪ ಗಂಧ ತುಂಬಿದಾ ಕಡ್ಡಿ!
ತಾನೇ ತಾನಾಗೊಂದೆಡೆಯಿರ್ಪುದಾ ಕಡ್ಡಿ!(ಆ)
-ಯ್ತೂಪಯೋಗಗ್ನಿ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾ ಕಡ್ಡಿ! (ಮಂ)
-ದಿರದ ದುರ್ನಾಥಡಗಿಪುದಾ ಕಡ್ಡಿ! (ಮ)
-ನಕುತ್ಸಾಹಾ ವಾಸನೆ ಸೂಸುವಾ ಕಡ್ಡಿ!
ರಚರಣವಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗಾ ಕಡ್ಡಿ! (ಕ)
-ಡ್ಡಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದದಾ ಬುಡ್ಡಿ!!!

ಕಡ್ಲೇಕಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ತಂದಿಟ್ಟ! (ಕೂ)

-ಡ್ಲೇ ಹವಾಲೆಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟ!
ಕಾಟ ಕಮ್ಮ್ಯಾಯ್ತೆಂದಾನಂದ ಪಟ್ಟ! (ಬಾ)
-ಯಿಗನ್ನ ಸೇರುತ್ತೆಂದ್ಸಂತೋಷ್ಪಟ್ಟ!
ಕಾಯ್ಬೇಕು ನೀನೆನ್ನನೆಂದತ್ಬಿಟ್ಟ! (ಧ)
-ಣೆ ನೀನೆನಗೆಂದಡ್ಡಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟ!
ಕೆಲ್ಸಾನ್ಕೂಲಾಗ್ಬೇಕೆಂದ್ಮೊರೆಯಿಟ್ಟ!
ತಂಟೆ, ತಕ್ರಾರ್ತಪ್ಪಿಸೆಂದ್ಗೋಳಿಟ್ಟ!
ದಿವ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ! (ಸು)
-ಟ್ಟ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯವ್ನ ಕಷ್ಟ!!!

ಮೈ ಸಣ್ಣಗಾಗಬೇಕ್ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿ!

ಸ್ಯಾಹಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಮಾಡು ಪ್ರೇಮಿ! (ಉ)
-ಣ್ಣಬಾರ್ದೇನೆನ್ನೆರಡ್ಸಲ ಸ್ವಾಮಿ (ಆ)
-ಗಾಗಿನ್ನೇನನ್ನೂ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಪ್ರೇಮಿ!
ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ತಿನ್ಬೌಹ್ದೇ ಸ್ವಾಮಿ?
ಬೇಯ್ಸದೇ ತಿಂದ್ರೊಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರೇಮಿ! (ಬೇ)
-ಕ್ಮನೆಯವ್ರ ಸಹಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ! (ಆ)
-ಹಾರ ನೇಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕ್ಪ್ರೇಮಿ!
ಸ್ವಾಮಿಯಾಶೀರ್ವಾದವಿರ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ! (ಸ್ವಾ)
-ಮಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ! ನಮಾಮಿ!!!

ನಿತ್ಯಪೂಜೆಯಿದೆಂಥಾ ಭಾಗ್ಯ! (ಅ)

-ತಮೌಲ್ಯದಪರೂಪ ಭಾಗ್ಯ!
ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ! (ಪೂ)
-ಜೆ ಮಾಡ್ಸಿಕೊಂಬುದ್ಬಹು ಭಾಗ್ಯ! (ಆ)
-ಯಿತಿಬ್ಬರುನ್ನತಿಗಾ ಭಾಗ್ಯ! (ಹಿಂ)
-ದೆಂದಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ಯ! (ವೃ)
-ಥಾಲಾಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದಾ ಭಾಗ್ಯ!
ಭಾನುದೇವಾನುಗ್ರಹಾ ಭಾಗ್ಯ! (ಯೋ)
-ಗ್ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ್ಭಾಗ್ಯ!!!

ಬೆಳೆಯುತಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಚ್ಚೆತೆನೆ! (ಮ)

-ಳೆಗರೆದನದಕಾಗಿ ಅಚ್ಚುತನ! (ಸಾ)
-ಯುವರ್ಗನ್ನ ನೀರ್ಕೊಡ್ವವನವನೆ!
ತಿಳಿದಿರು ನೀನಿದನು ಬಾಲಕನೆ! (ತಂ)
-ದೆ, ತಾಯಿ, ಬಂಧು, ಬಳಗೆಲ್ಲರ್ಗವನೆ! (ಆ)
-ಚೆ,

ಈಚೆಯೋಡಬೇಡ ಪ್ರಿಯ ಸುತನೆ! (ನಿ)
-ನ್ನಾಟ, ನೋಟಗಳಿಂದಾಗ ನೀನವನೆ!
ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲನವನೆ!
ರಧರ್ಮ ಭಯವೆಂದವನವನೆ, (ಕೆ)
-ಚ್ಚೆದೆಯರ್ಜುನ ನೀನಾಗ್ಬೇಕು ಮಗನೆ! (ಜೊ)
-ತೆಗಾರನಾಗಿ ಕಾಯ್ವ ನಿನ್ನನವನೆ! (ನೆ)
-ನೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತೆಂದು ಮಗನೆ!!!

ಗುರುಗುಹ ನೀನೇಕಾದ್ಯೋ ಗುಹ್ಯಾ? (ತೋ)

-ರು ನಿಜರೂಪವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಹ್ಯಾ!
ಗುಹನಯ್ಯನಂತಾಗಿ ಬಾ ಗುಹ್ಯಾ!
ದನ ಬೇಡೆನಗನ್ಯ ಗುಹ್ಯಾ! (ಅ)
-ನೀತ್ಯತ್ಯಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಗುಹ್ಯಾ!
ನೇತೃ ನೀನಾಗಬೇಕೀಗ ಗುಹ್ಯಾ!
ಕಾಮ ನಿರ್ನಾಮವಾಗ್ಬೇಕು ಗುಹ್ಯಾ! (ಉ)
-ದ್ಯೋಗವಿದೀಗತ್ಯಗತ್ಯ ಗುಹ್ಯಾ!
ಗುಣಾತೀತಕ್ಕಿದಾವಶ್ಯ ಗುಹ್ಯಾ! (ಗು)
-ಹ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗೀಗ್ಬಾಹ್ಯ!!!

ನನ್ನ ಕರೆಗೆ ನೀನೋಗೊಟ್ಟು ಬಾರೋ! (ನಿ)

-ನ್ನವನೆಂಬಭಿಮಾನವಿಟ್ಟು ಬಾರೋ!
-ಕರ್ತವ್ಯವಿದೆಂದರಿತೊಟ್ಟು ಸೇರೊ! (ಬೇ)
-ರೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ, ಬಿಟ್ಟು ಬಾರೋ!
ಗೆಳೆಯ ನಾನೆಂದು ಪ್ರೀತ್ಯಿಟ್ಟು ಬಾರೋ!
ನೀನೇ ನಾನೆಂಬಭಯ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರೋ!
ನೋಡದೆನ್ನ ಮೈಲಿಗೇ ಕಟ್ಟು ಬಾರೋ! (ಕಂ)
-ಗೊಳಿಪ ಪೀತಾಂಬರ ಉಟ್ಟು ಬಾರೊ! (ತೊ)
-ಟ್ಟುತ್ತಮೂಲಂಕಾರದಿಂದೊಟ್ಟು ಸೇರೊ!
ಬಾರೋ, ಮುರಲೀಧರ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ! (ಬಾ)
-ರೋ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನನ್ನು ಸೇರೋ!!!

ಮಳೆ, ಬಿಸ್ಲೊಂದಾಗಿ ಬಂತೋಡೋಣಾಡೋಣಾ! (ಕೊ)

-ಳೆಯೆಲ್ಲಾ ಹೋಯ್ತ್ನೆಲವೆಲ್ಲೊಣಗ್ತಾಡೋಣಾ!
ಬಿಲ್ವೆಲ್ಲಾ ಮುಚ್ತ್ಹುಳ್ವೆಲ್ತಾ ಸತ್ತಿತಾಡೋಣಾ! (ಫ)
-ಸ್ಲೊಂದೆಡೆಗಾಯ್ತಸ್ಲೊಂದೆಡೆಗಾಯ್ತಾಡೋಣಾ!
ದಾರಿ ಶುಭ್ರಾಯ್ತೂರು ಹತ್ರಾಯ್ತೋಡಾಡೋಣಾ!
ಗಿಲ್ಗಿಲ್ಸದ್ದಾಯ್ತ್ಮನೆಯವ್ರೆದ್ದಾಯ್ತಾಡೋಣಾ!
ಬಂದ್ಹೋದದ್ದಾಯ್ತ್ನಿಂದು ತಿಂದದ್ದಾಯ್ತಾಡೋಣಾ!
ತೋಳು ಮೇಲಾಯ್ತ್ಕಾಲ್ಕೆಳಗಾಯ್ತೋಡಾಡೋಣಾ!
ಡೋಲ್ತಮ್ಟೆ ಬಡ್ದಾಯ್ತ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಯಾಯ್ತಾಡೋಣಾ! (ಬಾ)
-ಣಾ, ಬಿಲ್ಹಿಡ್ದಾಯ್ತ್ಗುರಿಯೆದ್ರ್ನಿಂತಾಯ್ತಾಡೋಣಾ! (ಹಾ)
-ಡೋರ್ಬಂದಾಯ್ತ್ನೋಡೋ ರ್ಸೇರ್ಯಾಯ್ತ್ಕುಣ್ದಾಡ್ಯಾಡೋಣಾ! (ಗು)
-ಣಾವ್ಗುಣ್ಕೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೆಂದಾಡೋಣ!!!

ವೇದ, ಪುರಾಣ, ಬರೆದಾ ಚಿರಂಜೀವಿ ವ್ಯಾಸ! (ಅ)

-ದರನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೀಗಾ ವ್ಯಾಸ!
ಪುಸಿಯಾಡಿದನೆಂಬಪಖ್ಯಾತಿಗಂಜಾ ವ್ಯಾಸ!
ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಮೆರೆದಾ ವೇದ ವ್ಯಾಸ! (ರ)
-ಣರಂಗದ ಗೀತೋಪದೇಶ ಬರೆದಾ ವ್ಯಾಸ!
ಲರಾಮ, ಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳಾಪ್ತ ಭಕ್ತಾ ವ್ಯಾಸ! (ನೆ)
-ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧನೆನ್ಸಿದ ಶುಕನಯ್ಯಾ ವ್ಯಾಸ!
ದಾನವಿತ್ತಜ್ಞಾನಿ ಜೀವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾ ವ್ಯಾಸ!
ಚಿರ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪರಾಶರ ಪುತ್ರಾ ವ್ಯಾಸ! (ಶ್ರೀ)
-ರಂಗನಾಥ ಭಾಗವತ ಬರೆದಾತಾ ವ್ಯಾಸ!
ಜೀವ ಶೀವೈಕ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಬರೆದಾ ವ್ಯಾಸ!
ವಿಧವಿಧ ವೈದಿಕಾಚಾರರುಹಿದಾ ವ್ಯಾಸ! (ಯಾ)
-ವ್ಯಾವುದು, ಹೇಗ್ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆನ್ನಲೀಗಾ ವ್ಯಾಸ! (ವ್ಯಾ)
-ಸ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ವೇದಭ್ಯಾಸ!!!

ನಾನೊಂದು ಸಂತೆ, ನೀನೊಂದು ಮೆಂತೆಕಂತೆ!

ನೊಂದ್ಕೊಳ್ದೆ ಮಾರಾಟವಾಗ್ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ!
ದುರಾಗ್ರಹಬೇಡ ಕೋಸುಗೆಡ್ಡೆಯಂತೆ!
ಸಂತೆ ನಿನ್ಗೊಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ವುದಂತೆ!
ತೆರೆದಿಡ್ನಿನ್ನ ಬಿದಿರ್ಬುಟ್ಯೇಕೆ ಚಿಂತೆ?
ನೀನಾಗ್ವೆ ರುಚಿ ಪಲ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಂತೆ!
ನೊಂದ್ಕೊಳ್ವುದೇನಿಲ್ಲ ನೀನ್ಬಂದ್ಯೆಂದು ಸಂತೆ!
ದುಡ್ಗಿಡ್ಡು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಂತೆಗ ಬೇಡ್ವಂತೆ!
ಮೆಂತೆ ನೀನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕೇಬೇಕಂತೆ!
ತೆರೆದ್ಮನದಿಂದ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಂತೆ!
ಕಂತೆ ಹುಳುಗಳಿಲ್ಲದಿರಬೇಕಂತೆ! (ಸಂ)
-ತೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಮಾನಂದವಾ ಮೆಂತೆ!!!

ಸೌಂದರ್ಯಾರವಿಂದಾದಿ ಬತ್ತಿಗಳು!

ತ್ತನೆದ್ರುರಿಯುವಾ ಬತ್ತಿಗಳು! (ಆ)
-ರ್ಯಾತ್ಮಾನಂದದಿಂದಾದಾ ಬತ್ತಿಗಳು! (ವ)
-ರ ಸುವಾಸನಾಯುಕ್ತಾ ಬತ್ತಿಗಳು! (ಗೋ)
-ವಿಂದಾನಂದ ವಾಸನಾ ಬತ್ತಿಗಳು!
ದಾಸಿ

ಈರಾ ಉರ್ಸಿದಾ ಬತ್ತಿಗಳು!
ದಿವ್ಯನಾಮ ಕೀರ್ತನಾ ಬತ್ತಿಗಳು!
ದುಕ ಭವ್ಯ ಗೈವಾ ಬತ್ತಿಗಳು! (ಹೊ)
-ತ್ತಿಸ್ಬೇಕೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ರೋಜಾ ಬತ್ತಿಗಳು!
ಬ್ಬನ್ನಡಗಿಸುವಾ ಬತ್ತಿಗಳೂ (ಆ)
-ಳು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾದವ್ಗಳು!!!

ಬರೆದೊರೆದು ಮೆರೆದ್ರಾಯ್ತೇನು? (ಬೆ)

-ರೆತನುದಿನಾನಂದಿಸ್ಬೇಡ್ವೆನು?
ದೊರೆತನಾಧಿಕಾರ್ಬಂದ್ರಾಯ್ತೇನು? (ಕೆ)
-ರೆ, ಬಾವಿಗಳ ತೋಡಿಸ್ಬೇಡ್ವೇನು?
ದುರ್ಜನರಡಗಿಸಬೇಡ್ವೇನು? (ಶ)
-ಮೆ, ದಮೆ, ದೊರೆಗಿರಬೇಡ್ವೇನು? (ಜ)
-ರೆದನ್ಯ ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೌಹ್ದೇನು? (ನಿ)
-ದ್ರಾಹಾರ ಮಿತವಾಗಿರ್ಬೇಡ್ವೇನು? (ಆ)
-ಯ್ತೇನೀ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತೇನು? (ನೀ)
-ನು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಬೇಡ್ವೇನು???

ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನವಪ್ಪಾ ಹೀಗೆ? (ಅ)

-ನ್ನೆ ನಾನೀಗದನು ನಿನಗೇ! (ಎ)
-ಷ್ಟು ಕೂಗಿದ್ರೂ ಕೇಳದವಗೇ!
ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ ಗತಿ ನಿನಗೇ! (ಮ)
-ನಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡೆನ್ನವಗೇ!
ರ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯ ನಿನಗೇ! (ಇ)
-ಪ್ಪಾಗ ಹೇಳ್ವುದಿನ್ನೇನವಗೇ?
ಹೀನಾವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲ ನಿನಗೇ! (ಹೀ)
-ಗೆ

ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗೇ!!!

ಆಡು ಬಾ, ಕೂಡು ಬಾ, ಮುದ್ದಾಡು ಬಾ (ಬಿ)

-ಡು ನೀನೀಗಾ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಬಾ!
ಬಾಯ್ತುಂಬಾ ಬೆಣ್ಣೆ ನಿನಗೀವೆ ಬಾ! (ದು)
-ಕೂಲವುಡ್ಸಿ, ಹೂ ಮುಡಿಸ್ವೆನು ಬಾ! (ಕಂ)
-ಡು ಅದನ್ನಾನಂದಿಸುವೆನು ಬಾ!
ಬಾ, ಬಾ, ಬಾಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಾ!
ಮುದ್ದು, ಮುಖವ ಮುದ್ದಾಡ್ವೆನು ಬಾ! (ಮ)
-ದ್ದಾದ ಮೇಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗೀಗ ಬಾ! (ಹು)
-ಡುಗಾಟ ಮಾಡದೆ ಬೇಗೋಡಿ ಬಾ!
ಬಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ಬಾ!!!

ಅಕ್ರಮಾತಿಕ್ರಮಗಳಿಂದಶಾಂತಿ!

ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿಹುದು ಪ್ರಕೃತಿ!
ಮಾವು ಬೇವಾಗದಿರುದೇ ಶಾಂತಿ!
ತಿಳಿನೀರ್ತಂಪಾಗಿರ್ಪುದು ಪ್ರಕೃತಿ! (ಅ)
-ಕ್ರಮದಿಂದ ಮರಳಿಸಿದ್ರಶಾಂತಿ!
ದ, ಮತ್ಸರಾತೀತಾತ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ! (ರಾ)
-ಗ, ದ್ವೇಷಗಳಿಂದಾಗುವುದಶಾಂತಿ! (ಕಾ)
-ಳಿಂದ ಬೆಳೆಯಾಗುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ! (ಅ)
-ದಗ್ನಿಯಲಿ ಬೆಂದರಾಗ್ವುದಶಾಂತಿ!
ಶಾಂಭವಿಗೆ ಸಾಂಬ ಸೇವೆಪ್ರಕೃತಿ! (ಪ್ರೀ)
-ತಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಗೆ ಶಾಂತಿ!!!

ಮೈಮೇಲೋಡಾಡ್ತಿರ್ವೆ ಅಜ್ಞಾನಿಯಿರ್ವೆ!

ಮೇಲಿಂದ್ಮೇಲೆ ಬೇಸರುಂಟುಮಾಡ್ತಿರ್ವೆ! (ಆ)
-ಲೋಚ್ಸು, ತಪ್ಪು ನನ್ನದಲ್ಲೆನುತ್ತಿರ್ವೆ! (ಓ)
-ಡಾಡುವನಾಹಾರಕ್ಕಾಗೆನುತ್ತಿರ್ವೆ! (ಹೆಂ)
-ಡ್ತಿ, ಮಕ್ಳ ಸಾಕುವುದಕ್ಕೆನುತ್ತಿರ್ವೆ! (ಇ)
-ರ್ವೆ, ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಾನೆನ್ನುತ್ತಿರ್ವೆ!
ನ್ಯಾಯ ನನಗಾಗ್ತಿದೆನ್ನುತ್ತಿರ್ವೆ!
ಜ್ಞಾನದಾನ ಮಾಡೆನಗೆನುತಿರ್ವೆ!
ನಿನಗಿರಲಿ ದಯೆಯೆನುತ್ತಿರ್ವೆ! (ಸಾ)
-ಯಿಸ್ಬೇಡ ಬಡವನನ್ನೆನುತ್ತಿರ್ವೆ! (ಇ)
-ರ್ವೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯೆನುತ್ತಿರ್ವೆ!!!

ಚಿಕ್ಕವರಿಗಕ್ಕರೆಯ ಪಾಠ! (ಸ)

-ಕ್ಕರೆಗಿಂತ ಸವಿಯಾದ ಪಾಠ!
ರ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಗೈವ ಪಾಠ! (ಹ)
-ರಿ ಮಹಿಮೆಯರುಹುವ ಪಾಠ! (ಸಂ)
-ಗ ಸತ್ಸಂಗವಾಗ್ಬೇಕೆಂಬ ಪಾಠ! (ಅ)
-ಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಚೊಕ್ಟಾಗ್ಬೇಕೆಂಬ ಪಾಠ! (ಮ)
-ರೆತರಿದ ಕಷ್ಟವೆಂಬ ಪಾಠ! (ಜ)
-ಯ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದೆಂಬ ಪಾಠ!
ಪಾಲುಮಾರಿಕೆ ಹಾಳೆಂಬ ಪಾಠ! (ಪಾ)
-ಠ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೊಂದಾಟ!!!

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಸಂಗೀತ ಪಾಠ!

ಶ್ವೇತಾಶ್ವ ರಥಾರೂಢನಾ ಪಾಠ! (ವಿ)
-ಶ್ವಮಾನ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾಠ! (ಪ)
-ರ ಧರ್ಮಅಧರ್ಮವೆಂದಾ ಪಾಠ!
ರನಜ್ಞಾನ ಕಳೆದಾ ಪಾಠ!
ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗೆಂದಾ ಪಾಠ! (ತ್ಯಾ)
-ಗೀಶ್ಖರ, ಯೋಗೇಶ್ವರನಾ ಪಾಠ! (ಸು)
-ತ ದೇವಕಿಗಾದವನಾ ಪಾಠ! (ಗೋ)
-ಪಾಲಕರಾಪ್ತ ಮಿತ್ರನಾ ಪಾಠ! (ಪಾ)
-ಠ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೊಂದೂಟ!!!

ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಜುಂಡ!

ಗೀತಾಮಾತೆಯನೊಲಿಸಿಕೊಂಡ!
ನ್ನರ್ಧಾಂಗ್ಯುಮೆಯೆಂದಪ್ಪಿಕೊಂಡ!
ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರಗಯ್ಯನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ! (ಭ)
-ಯಹರ ಗುರುವರನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ!
ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮನ ಪ್ರೇಮ್ಯೆನಿಸ್ಕೊಂಡ!
ಮಿತ್ರನನ್ನೇ ನೇತ್ರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ! (ಅ)
-ನಂಗಾರಿ ಲೋಕೋಪಕಾರ್ಯೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ! (ನಂ)
-ಜುಂಡು ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ! (ಮೃ)
-ಡ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ!!!

ಯಾರ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಯಾರುಳಿದರಯ್ಯಾ? [ತ]

-ರತರ್ದಾಟ ಪರಿಪರ್ಯಾಸೆಗಯ್ಯಾ! (ಉ)
-ಮೆಯರಸನಿಗಾವಾಸೆಯಯ್ಯಾ? (ಸ)
-ಚ್ಚಿದಾನಂದ ತಾನಾಗಿಹನಯ್ಯಾ! (ಸ)
-ಸ್ಯಾದ್ಯೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯವನಯ್ಯಾ! (ಇ)
-ರುವನವ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗ್ಯಯ್ಯಾ! (ಬಾ)
-ಳಿಗದೇ ನಿಜಾದರ್ಶ ಕಾಣಯ್ಯಾ!
ಮೆ, ಶಮೆಯಿಂದವನಾಗಯ್ಯಾ! (ನ)
-ರಕ ಭಯವಾಗ ಮಾಯವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಳಿಯಯ್ಯಾ!!!

ಹರಸಿ ಕಳುಹಿದೆನವನನ್ನಿಂದು! (ಧೀ)

-ರನಾಗಿ ಕಲಿತು ಮರಳಿ ಬಾರೆಂದು! (ಹ)
-ಸಿದವನಂತಿರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯೆಂದು!
ಷ್ಟಪಟ್ಟಿಷ್ಟ ಸಾಧಿಸಬೇಕ್ನೀನೆಂದು! (ಹಾ)
-ಳು ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರು ನೀನೆಂದು!
ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನ ಘಳಿಸಿ ಬಾ ನೀನೆಂದು! (ತಂ)
-ದೆ, ತಾಯಿಗಾನಂದ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಲೆಂದು!
ಗುನಗುತ ಹೊರಡೀಗ ನೀನೆಂದು!
ರ ಗುರುವಿನಾಪ್ತ ಭಕ್ತನಾಗೆಂದು!
ಲ್ಲೆಯ ದುಃಖ ಶಾಂತಿ ಮಾಡು ನೀನೆಂದು! (ನ)
-ನ್ನಿಂದ ನೀನು, ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನೆಂದಿರೆಂದು! (ಬಂ)
-ದು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದನಾಗೆಂದು!!!

ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಾಗಲೀಗ! (ನಿ)

-ರ್ಮಲ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಧರ್ಮ ಸಾಯಲೀಗ!
ಸಂಜೆಯಾಯ್ತೆಂಬಂಜಿಕೆಯಳಿಯಲೀಗ!
ಸ್ಥಾನ, ಮಾನದಾಸೆಯಿರದಿರಲೀಗ!
ರರನುಕರಣೆ ಕರಗಲೀಗ! (ಮ)
-ನೆ ಮಾಡಲಿ ಮನ ಶ್ರೀಪಾದದಲ್ಲೀಗ!
ನಿತ್ಯ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಲೀಗ! (ನಿ)
-ನ್ನವ ಶ್ರೀ ಗುರುವೆಂಬರಿವಾಗಲೀಗ! (ಉ)
-ಲ್ಲಾಸವದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರಲೀಗ! (ಯೋ)
-ಗವಿದುಪಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರಲೀಗ!
ಲೀಲಾವತಾರಿಯವತಾರವಲ್ಲಾಗ! (ರಂ)
-ಗನಾಥ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲ್ಲೀಗ!!!

ತಪೋವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ! (ಕೋ)

-ಪೋದ್ರೇಕದಿಂದ ಸಂಮೋಹ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ!
ವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ! (ಬು)
-ತ್ತಿ ಹಳಸಿದರನಾರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ (ನಾ)
-ಯಿಂದ ಮುನಿದರೆ ಕ್ಷೌರ ಅತೃಪ್ತಿ!
ಧಿ ಕ್ಷೀರದಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕ ವೃತ್ತಿ!
ತಾಮಸಾಹಾರದಿಂದಾಸುರೀ ವೃತ್ತಿ (ಅ)
-ಪಕಾರಾಪಚಾರಾಚಾರ ದುರ್ವೃತ್ತಿ!
ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತ್ಯುಪಚಾರ ಸದ್ವೃತ್ತಿ!
ವೃಷಭೇಂದ್ರನ ಭಕ್ತ್ಯಾದರ್ಶ ವೃತ್ತಿ! (ವೃ)
-ತ್ತಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಸಂತೃತ್ತಿ!!!

ತ್ಯಾಗೇಂದ್ರ ಬಾರಯ್ಯಾ, ರಾಗೇಂದ್ರ ಹೋಗಯ್ಯಾ (ಯೋ)

-ಗೇಂದ್ರೇಂದ್ರ ಬಾರಯ್ಯಾ, ಭೋಗೇಂದ್ರ ಹೋಗಯ್ಯಾ! (ಭ)
-ದ್ರಪೀಠವನೇರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯಾ!
ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ನಾಮಜಪ ಮಾಡ್ಸಯ್ಯಾ!
ಮಿಸದಿರಲಿ ಮನ ಮಾಯೆಗಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾತ್ಮಾರಾಮನೆಂಬ ಸುಜ್ಞಾನ ನೀಡಯ್ಯಾ!
ರಾಮಭಕ್ತಾಂಜನೇಯನಂತೆ ಮಾಡಯ್ಯಾ! (ನಾ)
-ಗೇಂದ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಂತಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಕ್ಷು)
-ದ್ರ ಕಾಮಾದಿಗಳು ನಾಶವಾಗಲಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಹೋರಾತ್ರ್ಯಾತ್ಮಾನುಸಂಧಾನವಿರಲಯ್ಯಾ! (ರೋ)
-ಗಗಳೆಲ್ಲಾ ಉರಿದು ಹೋಗಲೀಗಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತಾನೆಲ್ಲವಯ್ಯಾ!!!

ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿಗಾವ ಹಬ್ಬ? (ಸ)

-ಭ್ಯನಾಗಿರುವುದೇ ಅವನಿಗೆ ಹಬ್ಬ!
ವಿಷಯಾಸೆ ಬಿಟ್ಟರದೇ ನಿತ್ಯ ಹಬ್ಬ! (ಗೊ)
-ಲ್ಲರಿಗೆ ಗೋಪಾಲನಾ ಸೇವೆಯೇ ಹಬ್ಬ!
ರ್ಶನವವನದವರಿಗೆ ಹಬ್ಬ!
ಪಸ್ಸು ತಾಪಸರಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಬ್ಬ! (ಕ)
-ಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ! (ಮಾ)
-ಲಿಕನೊಲಿಯಲ್ವಿಮಲಾನಂದ ಹಬ್ಬ! (ಯೋ)
-ಗಾನಂದವೆಂಬುದಪೂರ್ವಮರ ಹಬ್ಬ!
ರಗುರು ಶ್ರೀಪಾದದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬ!
ಗಲಿರುಳೆನ್ನದಾಗುವುದಾ ಹಬ್ಬ! (ಹ)
-ಬ್ಬ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಿದೊಂದೇ ಹಬ್ಬ!!!

ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ! (ಹೊ)

-ಳೆ ಬಂದಾಗ್ಬೆಳೆಗನ್ಕೂಲವಿಲ್ಲ!
ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚಿತೆಲ್ಲೆಲ್ಲ! (ಆ)
-ದಾಯದ ದಾರಿ ಬೇರಿನ್ನೇನಿಲ್ಲ! (ಭೋ)
-ಗಜೀವನದ ಗೋಳಳಿದಿಲ್ಲ! (ಕ)
-ಬೀರನಂತಾದರೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ! (ನಿ)
-ಜಧರ್ಮ ಆತ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ! (ಬೀ)
-ಬಿಯೊಡಗೂಡಿ ಬಾಳದೇನಿಲ್ಲ! (ವೃ)
-ತ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತನಾದ್ನಲ್ಲ! (ಬ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯದನೆಲ್ಲ!!!

ನಿನ್ನುದಾಸೀನದಿಂದ ನಿನಗೇ ಕಷ್ಟ! (ತಿ)

-ನ್ನು ಎಂದಿತ್ತನ್ನ ಚೆಲ್ಲಲಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ?
ದಾರಿ ಕಾಡ್ದಾರಿಯಾದರಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ?
ಸೀತೆ, ಸೌಮಿತ್ರಿ ಮಾತು

ಈರ್ಯಾಯ್ತು ಕಷ್ಟ! (ಮ)
-ನಸಿಜವಿವೇಕಿಯಾದ್ರಿಂದಾಯ್ತು ಕಷ್ಟ!
ದಿಂಡೆ ಶೂರ್ಪನಖಿಗಾಯ್ತು ಬಹು ಕಷ್ಟ!
ಶೇಂದ್ರಿಯಗಳ್ಗಾಳಾದರೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ!
ನಿಜ ಗುರಿ ಬಿಡದಿದ್ದರಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ!
ರಹರಿಯ ಭಕ್ತನಿಗಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ! (ಯೋ)
-ಗೇಶ್ವರನೊಲಿದರ್ಜುನಗಾವ ಕಷ್ಟ?
ರ್ತವ್ಯಲೋಪವಾದ್ರಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ! (ಇ)
-ಷ್ಟ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಗಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ!!!

ವ್ಯಾಸನಿಂದು ಬಂದೇ ತೀರಬೇಕು! (ವ್ಯ)

-ಸನಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಾಲಾಗ್ಬೇಕು!
ನಿಂದಾ, ಸ್ತುತಿಗಾನಂದಿಸಬೇಕು!
ದುರ್ಮದ ಮರ್ದನವೀಗಾಗ್ಬೇಕು!
ಬಂಧ ವಿಮೋಚನಾಮೇಲಾಗ್ಬೇಕು!
ದೇಶ, ವಿದೇಶೈಕ್ಯದಿಂದಿರ್ಬೇಕು!
ತೀರ್ಥ, ಕ್ಷೇತ್ರೋದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕು! (ಪ)
-ರಮಾರ್ಥ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಬೇಕು!
ಬೇನೆಯ ಹುಟ್ಟಡಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು! (ಟಾ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗ್ಬೇಕು!!!

ಪೂರ್ಣಿಮೋತ್ಸವಷ್ಟಮಿಯಂದೆಂತಾದೀತು? (ಕ)

-ರ್ಣಿಕಾರ ಸರೋವರದಲ್ಲೆಂತಿದ್ದೀತು?
ಮೋಡಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವೆಂತಿದ್ದೀತು? (ತ)
-ತ್ಸರ್ವಮೆಂಬುದಜ್ಞಾನಿಗೆಂತರ್ವಾದೀತು?
ನವಾಸಿಗೆ ಪಟ್ಣವೆಂತು ರುಚ್ಸೀತು? (ಶಿ)
-ಷ್ಟರಿಗೆ ದುಷ್ಟರಿಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಹಿಡ್ಸೀತು? (ಅ)
-ಮಿತಾಹಾರಿಗಾರೋಗ್ಯ ಹೇಗುಂಟಾದೀತು? (ಸಾ)
-ಯಂಕಾಲ ಪ್ರಾತಃಕಾಲವದೆಂತಾದೀತು?
ದೆಂಟಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಹೇಗ್ಬಂದೀತು?
ತಾಯಿಯಂತಃಕರಣಯ್ಯಗೆಂತಿದ್ದೀತು?
ದೀಪದಾನಂದ ಕುರುಡಗೆಂತಾದೀತು? (ಮಾ)
-ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೆಂತೊಪ್ಪೀತು!!!

ನಾನೆಲ್ಲೆಂಬುದನ್ನುರಿಯಿರಿಲ್ಲಿ!

ನೆಲಾನಿಲಾನಲಾದ್ಯಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ! (ಇ)
-ಲ್ಲೆಂಬ ಜಾಗವೆನಗಿಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ!
ಬುಧಾದಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಾನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ!
ಶಾವತಾರದಲ್ಲಾನೆಲ್ಲಿಲ್ಲಿ! (ಉ)
-ನ್ನತಾಕಾಶ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲಿ! (ಕ)
-ರಿ, ಕುರಿ, ಹರಿಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ! (ತಾ)
-ಯಿ, ತಂದೆ, ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ! (ಸ)
-ರಿ, ಗ, ಮ, ಪ, ದ, ನಿ ಯಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ! (ಇ)
-ಲ್ಲಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮನಲ್ಲಿ!!!

ಹಂಬಲವೇಳುಜನ್ಮದ್ದಿಂದು ಫಲಿಸಿತು!

ರಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಆಗದೇ ಹೋಯಿತು! (ಕಾ)
-ಲ ಕಳೆಯುವುದೇ ಬಹು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು!
ವೇಷ, ಭೂಷಣಕ್ಕಿಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು!(ಹಾ)
-ಳು ಸಂಸಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಯಿತು!
ನನ, ಮರಣದಲ್ಲೊದ್ದಾಡಿದ್ದಾಯಿತು! (ಚಿ)
-ನ್ಮಯನ ದರ್ಶನದಾಸೆ ಬಲಯಾಯಿತು! (ಎ)
-ದ್ದಿಂದು ದಾರಿ ನಡೆವುದೇ ತ್ರಾಸವಾಯಿತು!
ದುರ್ದೆ

ವ ದೂರ ಸರಿದಂತೆ ಭಾಸಾಯಿತು!
ಲಿಸುತಿದೆ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬರಿವಾಯಿತು ! (ಕಾ)
-ಲಿನಲ್ಲಿ ನವ ಚೈತನ್ಯೋದಯವಾಯಿತು!
ಸಿಹಿಯೂಟ ಪ್ರಸಾದಲಾಭವುಂಟಾಯಿತು! (ಇಂ)
-ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೊಡಗೂಡ್ಯಾಯಿತು!!!

ಆತ್ಮೀಯರೂರವರಂತಲ್ಲ! (ಆ)

-ತ್ಮೀಯರಿಗಾಡಂಬರವಿಲ್ಲ! (ಭ)
-ಯ, ಭಕ್ತಿಯುತರವರೆಲ್ಲ!
ರೂಢಿಯೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವರ್ಗಲ್ಲ!
ಗಳೆ ಮಾಡ್ವವರವ್ರಲ್ಲ! (ದೈ)
-ವ ಗುರುವೇ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ!
ರಂಗಿನ ಮಾತವರ್ಗ್ಬೆ

ಕಿಲ್ಲ!
ಪ್ಪು ಹುಡ್ಕುವವರವ್ರಲ್ಲ! (ಬ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಲ್ಲ!!!

ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವವನಾಗು ಬಾಯಿ! (ಹೆ)

-ಣ್ಣು ಜಾತಿಯವ ನೀನಾಗು ಬಾಯಿ!
ತಿನ್ನುತ್ತ ತೃಪ್ತ ನೀನಾಗು ಬಾಯಿ! (ಹೊ)
-ನ್ನು ಬೇಡೆನ್ನುವವನಾಗು ಬಾಯಿ! (ದೇ)
-ವ ಭಾವ ಕೇಳ್ವವನಾಗು ಬಾಯಿ! (ಭ)
-ವ ದುಃಖ ಸಾಕೆನ್ವವ್ನಾಗು ಬಾಯಿ!
ನಾಮ ಭಜ್ನೆ ಮಾಡ್ವವ್ನಾಗು ಬಾಯಿ!
ಗುರುಗಾಗುಣ್ಣುವವ್ನಾಗು ಬಾಯಿ!
ಬಾಯ್ಮುಚ್ಚಿರುವವನಾಗು ಬಾಯಿ! (ತಾ)
-ಯಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗ್ಬಾಯಿ!!!

ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲತಾಂಶ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲ! (ನಿ)

-ರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ! (ದೀ)
-ಕ್ಷೆಯುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ! (ವಿ)
-ಫಲರಾದೆವೆಂದೀಗಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ! (ಪಾ)
-ಲಿಸ್ಬೇಕು ಹಿರಿಯರಾಜ್ಞೆಯೆಲ್ಲ! (ಚಿಂ)
-ತಾಂಬುಧಿಯಿಂದೆದ್ದು ಬನ್ನಿರೆಲ್ಲ!
ಕ್ತಿವಂತರಾಗ್ಬೇಕ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ!
ತಿರುಗಾಟ ಸುಖಪ್ರದವಲ್ಲ! (ಉ)
-ಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ಥಾನ, ಮಾನವೆಲ್ಲ! (ಪು)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗ್ಯೆಲ್ಲ!!!

ಗಾಳಿಯೊಡಗೂಡಿ ಬಂತೀಗ ಮಳೆ! (ಕು)

-ಳಿತಲ್ಲಿಗೀಗ ನುಗ್ಗಿ ಬಂತಾ ಮಳೆ! (ಬಾ)
-ಯೊಣಗಿದ್ದಾಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಮಳೆ! (ಮೃ)
-ಡನಿಚ್ಛಾನುಸಾರೋಡಿ ಬಂತಾ ಮಳೆ! (ಗಂ)
-ಗೂ ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾ ಮಳೆ! (ಗ)
-ಡಿಬಿಡಿಯಾದ್ರೂ ಹಿತಕಾರೀ ಮಳೆ!
ಬಂದಂತೆ ಹೊರಟು ಹೊಯ್ತೀಗಾ ಮಳೆ!
ತೀರ್ಥಾನುಗ್ರಹಾದ್ಮೇಲಿನ್ನೇಕಾ ಮಳೆ? (ರಂ)
-ಗನಾಥನ ಶ್ರೀಪಾದ ತೀರ್ಥಾ ಮಳೆ!
ಲಿನವೆಲ್ಲಾ ತೊಳೆಯಿತಾ ಮಳೆ! (ಮ)
-ಳೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾ ಮಳೆ!!!

ಮಂಕ್ತಿಮ್ನಿಂದ್ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಸಯ್ಯಾ! (ಭ)

-ಕ್ತಿಯೋಗವಾಗಬ್ಬೆಯಾಗ್ವುದಯ್ಯ! (ಕಾ)
-ಮ್ನಿಂದೆಲ್ಲಾ ಕುಲಗೆಡ್ತಿದೆಯಯ್ಯಾ! (ಪ)
-ದ್ಮನಾಭಗಾವುದಸಾಧ್ಯವಯ್ಯಾ?
ಗ್ಲಿರ್ಳುರುಳ್ಯರ್ವತ್ನಾಲ್ಕಾಯ್ತಯ್ಯಾ! (ಸ)
-ತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾನಾದ್ರ ತೋರ್ಬಾರದಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ರ್ಯರುಕ್ತ್ಯನುಭವವಾಗ್ಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಮಾತ್ಮಾತ್ರದಿಂದೇನೂ ಸಾಗದಯ್ಯಾ! (ಬಿ)
-ಡ್ಸದಿರ್ನಿನ್ನ ಭಜನೆಯನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಶರ್ಣಯ್ಯಾ!!!

ಸಲಿಗೆಯಾದ್ರೆ ಸಲಗವೂ ಅಗ್ಗ! (ಶೂ)

-ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕಾಪಾಲಿಯಾದಾಗ ಅಗ್ಗ! (ಗಂ)
-ಗೆಯಾದ್ರೂ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಗ್ಗ! (ದ)
-ಯಾನಿಧಿಯೂ ದರಿದ್ರನಾದಾಗಗ್ಗ! (ನಿ)
-ದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುಭದ್ರೆಯೂ ಅಗ್ಗ!
ರ್ವೊ

ತ್ತಮನೂ ಜೀವಾತ್ಮಾದಾಗಗ್ಗ!
ಕ್ಷ್ಮಿಯಾದ್ರೂ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾದಾಗಗ್ಗ!
ರುಡನೂ ಹರಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗಗ್ಗ! (ಆ)
-ವೂರಾದ್ರೂ ಮಖೆ, ಬೆಳೆ ಹೋದಾಗಗ್ಗ!
ಮೃತಾನ್ನವೂ ಹಳಸಿದಾಗಗ್ಗ! (ಜ)
-ಗ್ಗ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗನಗ್ಗ!!!

ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು ಮನುಜಾ! (ಇ)

-ರದಿರು ನಿರಾಶೆಯಿಂದಲನುಜಾ! (ನಾ)
-ಳಿನ ಹಣ್ಣಿಂದಿನ ಹೀಚು ತನುಜಾ! (ಕಾ)
-ಯಬೇಕೆಚ್ಚರದಿಂದದ ಮನುಜಾ! (ರ)
-ತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕನುಜಾ! (ಶಿ)
-ವನಿಚ್ಛೆಯಂತಾಗ್ಲೆಂದು ಮಾಡ್ತನುಜಾ!
ಮಾಯದ್ಹುಣ್ಣೆಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮನುಜಾ! (ಮಾ)
-ಡು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನುಜಾ! (ನೇ)
-ಮ, ನಿಷ್ಠೆ ಜಯಕ್ಕಗತ್ಯ ತನುಜಾ! (ಹ)
-ನುಮಂತನಾದರ್ಶ ಬೇಕು ಮನುಜಾ! (ನಿ)
-ಜಾನಂದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನುಜಾ!!!

ಆರರಿವರೆನ್ನ ಕಷ್ಟ ಗುರುದೇವಾ? (ಪ)

-ರಮಾತ್ಮ ನೀನಲ್ಲದಾರು ಗುರುದೇವಾ? (ದಾ)
-ರಿ ತೋರಬಾರದೇ ವರ ಗುರುದೇವಾ? (ಭಾ)
-ವ ಶುದ್ಧವಾಗುವುದೆಂತು ಗುರುದೇವಾ? (ಕ)
-ರೆದರೂ ಬರಬಾರದೇ ಗುರುದೇವಾ? (ನ)
-ನ್ನಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಪುದೆಂದು ಗುರುದೇವಾ?
ರಮುಗಿದ್ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆನು ಗುರುದೇವಾ! (ದು)
-ಷ್ಟತನವೆನ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ ಗುರುದೇವಾ? (ಮ)
-ಗು ನಾನಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ ಗುರುದೇವಾ? (ಇ)
-ರುತಿರುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ಗುರುದೇವಾ! (ಇಂ)
-ದೇ ಹೋಗಲೆನ್ನ ದುಃಖಸದ್ಗುರುದೇವಾ! (ದೇ)
-ವಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವಾ!!!

ಬಿತ್ತೊಂದು ಮಾಲೆ ಕತ್ತಿಗಿಂದು! (ಹ)

-ತ್ತೊಂಭತ್ತೆಪ್ಪತ್ತೊಂದಿಸ್ವಿಯಂದು! (ಇಂ)
-ದು ಆಷಾಢ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು!
ಮಾಯಾನಂದಾತ್ಮಾನಂದಾದಂದು! (ಲೀ)
-ಲೆಯವನದದ್ಭುತವಂದು!
ರಾದಿಂದ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾದಂದು! (ಹ)
-ತ್ತಿರ, ದೂರಗಳೊಂದಾದಂದು! (ಆ)
-ಗಿಂದಾಗಂತರ್ಮುಖವಾದಂದು! (ಇಂ)
-ದು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾದಂದು!!!

ಮುಕ್ಕಣ್ಣನೊಕ್ಕಣೆಯಿದಕ್ಕಾ! (ಸ)

-ಕ್ಕರೆ ಹಾಲು ಧ್ಯಾನಮಿಂಚಕ್ಕಾ! (ಉ)
-ಣ್ಣಬೇಕಿದಾನಂದದಿಂದಕ್ಕಾ!
ನೊಸಲ್ಗಣ್ಣನಿಷ್ಟವಿದಕ್ಕಾ! (ನಿ)
-ಕ್ಕದಿದು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಕ್ಕಾ! (ಹೊ)
-ಣೆಗಾರನೆಲ್ಲಕ್ಕವನಕ್ಕಾ! (ಆ)
-ಯಿಬಿಟ್ಟಾಡುವವನಲ್ಲಕ್ಕಾ! (ಮ)
-ದನಾರಿಯೆಂಬರವನಕ್ಕಾ! (ಅ)
-ಕ್ಕಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತಕ್ಕಾ!!!

ತಂಗಾಳಿ ಬರುತಲಿದೆ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲಾ!

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪು ಜಾಜಿಯದೆಲ್ಲಾ! (ಬೆ)
-ಳಿಗ್ಗಿನ ವೇಳೆಗದು ಹೊಂದಿಹುದಲ್ಲಾ!
ಲವರ್ಧಕ ಮನಕಾಗಿಹುದಲ್ಲಾ! (ಹ)
-ರುಷ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲಾ!
ತ್ವ ಗೀತಾಗಾನ ಕೇಳುತಿದೆಯಲ್ಲಾ! (ಮಾ)
-ಲಿಕನ ದಯೆಯಿಂದಿದಾಗಿಹುದಲ್ಲಾ! (ಎ)
-ದೆಯೊಳಗವ ವಾಸವಾಗಿಹನಲ್ಲಾ! (ಉ)
-ಮೆಯೊಡಗೂಡ್ಯಾನಂದದಿಂದಿಹನಲ್ಲಾ! (ಒ)
-ಲ್ಲನವನೀಗನ್ಯ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲಾ! (ದ)
-ಮೆ, ಶಮಯಿಂದ ಶಕ್ತನಾಗಿಹನಲ್ಲಾ! (ಘು)
-ಲ್ಲಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಷ್ಟವಿದೆಲ್ಲಾ!!!

ವ್ಯರ್ಥವೆಲ್ಲಾ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲರ್ಥವಿಲ್ಲಾ! (ಸ್ವಾ)

-ರ್ಥ ವಿಷಯಾಸೆಯಿಂದಾಯ್ತನರ್ಥವೆಲ್ಲಾ! (ಸೇ)
-ವೆ ಪರಮಾರ್ಥವರಿತಾಗುತ್ತಲಿಲ್ಲಾ! (ಸ)
-ಲ್ಲಾಪನ್ಯರ ಮೇಲಧಿಕಾರಕ್ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ!
ಸಂಪಾದನೆಯಧರ್ಮದಿಂದಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ!
ಸಾಧನೆ ಬೋಧನೆಗಾಗುತಿದೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ! (ಹ)
-ರಗಾಗಿ ಮಾರನ ಮರೆತಿರುತ್ತಿಲ್ಲಾ! (ಮಂ)
-ದಮತಿಗಳಿಗಿನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲಾ! (ಬ)
-ಲ್ಲವರ್ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆಲ್ಲಾ! (ಪಾ)
-ರ್ಥಸಾರಥ್ಯುಪದೇಶದಾಚಾರವಿಲ್ಲಾ!
ವಿಧಿಲಿಪಿಯೆಂದಳುವುದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಾ! (ನ)
-ಲ್ಲಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಂತೇಕಾಗಿಲ್ಲಾ???

ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ! (ಸ್ಪ)

-ರ್ಶರಿವಿಲ್ಲದಾಗುತ್ತಲಿದೆ! (ಮ)
-ಸುತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೇರ್ತಿದೆ! (ಭ)
-ವಾಭ್ದ್ಯೋದಕ ಕಹಿಯಾಗ್ತಿದೆ!
ಗುರಿಯೇನೆಂಬರಿವಾಗ್ತಿದೆ! (ಉ)
-ತ್ತಮರ ಸಂಗ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ! (ತ)
-ಲೇಭಾರವಿಳಿಯುತ್ತಲಿದೆ!
ದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತ್ಯುಂಟಾಗ್ತಿದೆ! (ಎ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ತಿದೆ!!!

ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನಾಗಬೇಡಯ್ಯಾ! (ರೀ)

-ತಿ, ನೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಯ್ಯಾ! (ಧ)
-ನ, ಧಾನ್ಯ ಧರ್ಮದಿಂದಾರ್ಜಿಸಯ್ಯಾ!
ನಕಿದು ಶಾಂತಿಪ್ರದವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಲ್ಲಸಲ್ಲದಾಲಾಪ ವ್ಯರ್ಥವಯ್ಯಾ!
ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ದಾಸನಾಗಯ್ಯಾ! (ರಾ)
-ಗ, ದ್ವೇಷಕ್ಕೆಡೆಗೊಡಬೇಡಯ್ಯಾ!
ಬೇಟೆ ದುಷ್ಟ ಮೃಗದ್ದಾಗಲಯ್ಯಾ! (ಮೃ)
-ಡನ ಕೃಪೆಯಿದಕೆ ಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯವನಯ್ಯಾ!!!

ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿರಬೇಡ! (ಅ)

-ಧಿಕಾರಿಯಾದಾಗನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಡ!
ಕಾಲ, ಕರ್ಮ, ಧರ್ಮ, ಮರೆತಿರಬೇಡ!
ಕ್ಕಸರನ್ನೊಕ್ಕಲಿಕ್ಕದಿರಬೇಡ! (ಬೆ)
-ಕ್ಕಾಗಿ, ಬೆಕ್ಕೆಗೀಡಾಗಿ ಹಾಳಾಗಬೇಡ!
ಗಿರಿಧರನಾದರ್ಶ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಡ!
ನಾಥರಿಗನಾಶ್ರಯನಾಗಬೇಡ! (ಕಿ)
-ಳು, ಮೇಲೆಂಬಹಂಕಾರಿ ನೀನಾಗಬೇಡ! (ಹ)
-ತ್ತಿ, ಕುಳಿತ ಪೀಠದಿಂದುರಳಬೇಡ! (ವ)
-ರ ಗುರುಸೇವೆಯನ್ನೆಂದೂ ಬಿಡಬೇಡ! (ಕು)
-ಬೇರನಾದ್ರೂ ಕೌರವನಂತಾಗಬೇಡ! (ಮೃ)
-ಡ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಿಟ್ಕೆಡ್ಬೇಡ!!!

ಎಲ್ಲಾ ದೇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಹನು! (ಎ)

-ಲ್ಲಾರಲ್ಲೂ ಸದಾ ಬಂದು, ಹೋಗುತ್ತಿಹನು!
ದೇಶ, ಕಾಲಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದಿಹನು! (ಅ)
-ವರವರ ಇಷ್ಟಮೂರ್ತಿಯಾಗಿಹನು! (ಉ)
-ರು ಭಕ್ತಿಯ ಕೂಗಿಗೊಳಿಯುತಿಹನು!
ಡೆಬಿಡದಾದರವ ನೀನಹನು! (ನ)
-ಲ್ಲೆಯಾಗಿ, ನಲ್ಲನಾಗ್ಯೆಲ್ಲಾ ತಾನಹನು! (ಕೊ)
-ಲ್ಲೂರಮ್ಮ, ಬೇಲೂರಯ್ಯ, ಎಲ್ಲವಹನು!
ತುಂಗೆಯೂ ಅಹನು, ಗಂಗೆಯೂ ಅಹನು!
ಬಿಳಿ, ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು ಹಳದ್ಯಾದ್ಯಹನು!
ರಿ, ಹರ, ಸುರ, ನರರೆಲ್ಲಹನು! (ಅ)
-ನುಪಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಿಹನು!!!

ಸಜ್ಜನ ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆಯಬೇಕು! (ಅ)

-ಜ್ಜ ನೆಟ್ಟಾಲೋಪಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು! (ಮ)
-ನ ಬಂದಂತಲ್ಲಿಲ್ಲೋಡಾಡದಿರಬೇಕು!
ಸಂಭಾವನೆಗಾಗ್ಯೇನೂ ಮಡದಿರ್ಬೇಕು! (ಯೋ)
-ಗಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು! (ಬೆ)
-ಕ್ಕೆಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಹರಿದಿಕ್ಕಬೇಕು!
ಹಾಲಿನಂಥಾ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮವಿರಬೇಕು!
ತೊಡರೆಡರುಗಳ್ಗಂಜದಿರಬೇಕು! (ಮ)
-ರೆಯದೇ ಹರಿಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು!
ಮನೂ ರಾಮನಾಗೆಂದರಿಯಬೇಕು!
ಬೇಕಿದಕೆ ಗುರುಕೃಪೆಯೆನಬೇಕು!
ಕುಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನದ್ದಾಗ್ಬೇಕು!!!

ಗುರುಭಕ್ತಿಯೊಂದು ಮಹದ್ಭಾಗ್ಯ! (ಗು)

-ರುಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಬೇಕಾ ಭಾಗ್ಯ!
ವಬಂಧಡಗಿಪುದಾ ಭಾಗ್ಯ! (ಯು)
-ಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ವಿರಕ್ತಿಗಾ ಭಾಗ್ಯ!(ಕಾ)
-ಯೊಂದು ಗುಡಿಯಾದವಗಾ ಭಾಗ್ಯ!
ದುರ್ವಿಷಯ ದೂರನಿಗಾ ಭಾಗ್ಯ!
ನ ಮಾಧವಾಗಲಿಕ್ಕಾ ಭಾಗ್ಯ!
ಗಲಿರುಳಿರಬೇಕಾ ಭಾಗ್ಯ! (ಸ)
-ದ್ಭಾವ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಾ ಭಾಗ್ಯ! (ಯೋ)
-ಗ್ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೀ ಭಾಗ್ಯ!!!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯಲಂಕಾರ! (ಅ)

-ದ್ಯಾತಕ್ಕವನಿಗೆ ದೇಹಾಲಂಕಾರ? (ಪಾ)
-ರ್ಥಿವಶರೀರ ಸ್ಥಿರಾಲಂಕಾರ! (ತೆ)
-ಗೆದಿದ ಪಡೆಯಾತ್ಮಾಲಂಕಾರ!
ವಿಷಯಾನಂದವಲ್ಲಾಲಂಕಾರ! (ವಿ)
-ದ್ಯೆ ನಿತ್ಯಾನಂದಕ್ಕಾದ್ರಲಂಕಾರ? (ಭ)
-ಯ ತಪ್ಪಿಸುವುದೀ ಅಲಂಕಾರ!
ಲಂಕೇಶಗಾಯ್ತೇನೀ ಅಲಂಕಾರ?
ಕಾಮಿಯಾಗಿ ಹಾಳಾಯ್ತಲಂಕಾರ! (ಹ)
-ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಲಂಕಾರ!!!

ಭಕ್ತರ ದಾಸ ನಾನಿಂದು! (ಯು)

-ಕ್ತವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತಿಂದು! (ನ)
-ರ, ನಾರಿಯರಿಗದಿಂದು! (ಉ)
-ದಾರಿ ಶ್ರೀ ಗುರುವೆಂದೆಂದು!
ರ್ವರಾಪ್ತವನೆಂದೆಂದು!
ನಾ, ನೀ ಭೇದವಿಲ್ಲೆಂದೆಂದು!
ನಿಂದ್ಯಾಸ್ತುತ್ಯಾತೀತೆಂದೆಂದು! (ಇ)
-ದು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಂದು!!!

ಇಂದೇನು ವಿಶೇಷ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ? (ಹಿಂ)

-ದೇನಿತ್ತೋ ಅದೊಂದೇ ಇಂದೂ ಪ್ರೇಮಿ! (ಅ)
-ನುಭವವದೆನಗೆಂದು ಸ್ವಾಮಿ?
ವಿಮುಖನಾಗ್ಬೇಕ್ವಿಷಯಕ್ಪ್ರೇ

ಈ! (ನಾ)
-ಶೇಕಾಗಿಲ್ಲಾ ವಿಷಯಾಸೆ ಸ್ವಾಮಿ?
ಡ್ಭುಜೇಶನನ್ನೊಲಿಸು ಪ್ರೇಮಿ!
ನವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋಡಾಡ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ! (ದೇ)
-ಹಾನಂದಕ್ಕುಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡು ಪ್ರೇಮಿ!
ಸ್ವಾಮಿಯನುಗ್ರಹವಾಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ! (ಸ್ವಾ)
-

, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ!!!

ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಧ್ಯಾನಮಿಂಚಿಷ್ಟ! (ಕಾ)

-ರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಕ್ತಿಪ್ರದವಿದೆಂದಿಷ್ಟ!
ನಾನಾರೆಂದರುಹುವಾ ವಾಣಿ ಬಹಳಿಷ್ಟ! (ಆ)
-ರಾಮವಿದರಿಂದನಿತ್ಯ ಜಿವಗೆಂದಿಷ್ಟ! (ಜ)
-ಯವೆಲ್ಲಾ ದೇಶ, ಕಾಲ, ಸ್ಥಿತಿಗಿದೆಂದಿಷ್ಟ! (ಪ್ರಾ)
-ಣ ಬಿಡುವಾಗೀ ನೆನಪಿರಬೇಕೆಂದಿಷ್ಟ!
ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನಾಗಲಿಕ್ಕಿದಗತ್ಯೆಂದಿಷ್ಟ!
ಗೆಳೆಯನಿದೆಂದು ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿಷ್ಟ! (ಸಂ)
-ಧ್ಯಾ ವಂದನಾದಿಗಳ ಸಾರವಿದೆಂದಿಷ್ಟ! (ಅ)
-ನವರತದೂಟದಂತಿದೆಂದವನಿಷ್ಟ!
ಮಿಂದರಾಗುವಾನಂದವಿದರಿಂದೆಂದಿಷ್ಟ! (ಸಂ)
-ಚಿತ ನಾಶವಿದರಿಂದಾಗುವುದೆಂದಿಷ್ಟ! (ಸ್ಪ)
-ಷ್ಟ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೋಕ್ತಿ ಸರ್ವರಿಷ್ಟ!!!

ಬುರುಡೆಯಡಿಗೊಂದು ರಕ್ಷೆ! (ಗು)

-ರುದೇವನ ಪಾದುಕಾ ರಕ್ಷೆ! (ಎ)
-ಡೆಬಿಡದೆ ಕಾಯ್ವುದಾ ರಕ್ಷೆ! (ಜ)
-ಯಪ್ರದವಾಗಿಹುದಾ ರಕ್ಷೆ! (ಗು)
-ಡಿಯಾಗಿಹ ದೇಹಕ್ಕಾ ರಕ್ಷೆ! (ಈ)
-ಗೊಂದು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾ ರಕ್ಷೆ!
ದುಷ್ಟ ದಮನಕ್ಕಾಗೀ ರಕ್ಷೆ (ಸು)
-ರ, ನರರೆಲ್ಲರಿಗಾ ರಕ್ಷೆ! (ರ)
-ಕ್ಷೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೀಕ್ಷೆ!!!

ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ್ಯುತ್ತರನಾಗ್ಬಾರದು! (ಮ)

-ತ್ತನಾದವ ಸಿಂಹಾಸನವೇರ್ಬಾರದು!
ರಾಣೀವಾಸದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರ್ಬಾರದು!
ಧಿಕ್ಕಾರಾರನ್ನೂ ಮಾಡ್ವವನಾಗ್ಬಾರದು!
ಕಾಲು ಕೆದ್ರಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರದು! (ವೈ)
-ರುಗ್ರನಾಗಿಹನೆಂದು ಅಂಜಿರ್ಬಾರದು! (ಕ)
-ತ್ತರಿಸದೇ ಅವನನ್ನು ಬಿಡ್ಬಾರದು! (ಶ)
-ರಣಾಗತರನ್ನೆಂದೂ ನೋಯಿಸ್ಬಾರದು!
ನಾಮ ಭಜನೆಯನ್ನುಪೇಕ್ಷಿಸ್ಬಾರದು! (ಹೋ)
-ಗ್ಬಾರದ ಜಾಗಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಾರದು! (ವ)
-ರ ಗುರು ದ್ರೋಹಿಯನ್ನೆಂದೂ ನೊಡ್ಬಾರದು! (ತಿಂ)
-ದು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೆ ಕೊಡ್ಬರದು!!!

ಎಂದೋ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆಂದೋ ಫಲ!

ದೋಷಕಾರೀ ಮನಸ್ಚಂಚಲ!
ಮಾಧವನೆಂದೆಂದೂ ನಿಶ್ಚಲ! (ಕಾ)
-ಕಾಡಿ, ಬೇಡಿದರೆಲ್ಲಾ ದುಷ್ಛಲ! (ಮು)
-ದ್ದಣ್ಣನಾದರೆಲ್ಲಾ ಸತ್ಫಲ! (ಇ)
-ಕ್ಕೆಂದು ಮಾಡಬೇಡೀಗ ಛಲ!
ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬಂದಾಯ್ತು ಮಲ! (ಕ)
-ಫ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯಾಗಿಹೆ ದುರ್ಬಲ! (ಬಾ)
-ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮಲ!!!

ಕಾರುರುಳಿದಾಗಾರು ಕಾಯ್ದರಮ್ಮಾ? [ಗು]

-ರುದೇವನಲ್ಲದಿನ್ಯಾರು ಮಾಲಮ್ಮಾ? (ಅ)
-ರುಹುವರಾರವನ ಲೀಲೆಯಮ್ಮಾ? (ಬ)
-ಳಿಯಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯರ್ಕಾಣರಮ್ಮಾ!
ದಾರಿ ತಪ್ಪದಂತೆಚ್ಚರಿಪನಮ್ಮಾ!
ಗಾಢ ವಿಶ್ವಾಸವನಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕಮ್ಮಾ! (ಇ)
-ರುವನವ ನಿನ್ನಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಗಮ್ಮಾ!
ಕಾಲಾಕಾಲವೆನ್ನದೇ ಧ್ಯಾನಿಸಮ್ಮಾ! (ಕಾ)
-ಯ್ದನಂದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾನವಮ್ಮಾ! (ಇ)
-ರಲ್ಯವನ ನೆನಪು ಸತತಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದವ್ನಮ್ಮಾ!!!

ನಾ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ!

ನಿನಗದು ತಿಳಿಯದಿಲ್ಲ! (ನಿ)
-ನ್ನ ದರ್ಶನ ನೀ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ! (ಮ)
-ನೆ, ಮನೆ ನಾನಲೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ! (ಜ)
-ನಕೂಟ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ!
ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆಲ್ಲಾ ಬಲ್ಲ!
ಬಿನ್ನಹವಿನ್ನೇನೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ! (ಬಿ)
-ಟ್ಟಿರುವುದೆಂತೆಂದರುಹೆಲ್ಲ! (ನ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಲ್ಲ!!!

ನಾನೂ, ನೀನೂ, ಒಂದೇ ಕಾಣಮ್ಮಾ!

ನೂರಾರು ನಾಮ ದೇವಗಮ್ಮಾ!
ನೀನಿದರಿತರಾನಂದಮ್ಮಾ!
ನೂಕು, ನುಗ್ಗಲೈಹಿಕವಮ್ಮಾ!
ಒಂದಾಗಿರ್ಪುದೇ ದೈವಿಕಮ್ಮಾ!
ದೇಹ ಭಾವ ಮರೆತಿರಮ್ಮಾ!
ಕಾಲಗಾಗಂಜಬೇಕಿಲ್ಲಮ್ಮಾ! (ಪ್ರಾ)
-ಣ, ಮನವನಿಗರ್ಪಿಸಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತಮ್ಮಾ!!!

ನನ್ನ ಸೊತ್ತು ನೀನಣ್ಣಯ್ಯಾ! [ನಿ]

-ನ್ನ ಸೊತ್ತು ನಾನು ತಮ್ಮಯ್ಯಾ!
ಸೊಗಸೀ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯಾ!
-ತ್ತು, ಹುಟ್ಟುವರಾವಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಪ್ಪಯ್ಯಾ! (ಧ)
-ನಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮ್ಮಮ್ಮಯ್ಯಾ! (ಬ)
-ಣ್ಣ ಬೇರಾದರೇನಾಯ್ತಯ್ಯಾ? (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ಕಳ್ಳನಡಗಿಹನೊಳಗೇ! [ಸು]

-ಳ್ಳಲ್ಲ, ಹುಡುಕು ನಿನ್ನೊಳಗೇ! (ಮ)
-ನಸಿಜನೆಂಬ ನಾಮವಗೇ! (ಬೇ)
-ಡವನೊಡನಾಟ ನಿನಗೇ! (ಬಾ)
-ಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಹೊರಗೇ!
ಸ್ತ, ಪಾದಗಳಿಲ್ಲವಗೇ!
ನೊಸಲ್ಗಣ್ಣನಿಂದಾದ ಹಾಗೇ! (ಖೂ)
-ಳ ರಕ್ಕಸರ್ಮಿತ್ರರವಗೇ! (ಹಂ)
-ಗೇನು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಂಗೇ!!!

ನೀನು ಸಿಕ್ಕದೆನಗಾಯ್ತು ಕಷ್ಟ! (ಅ)

-ನುದಿನ ತಲೆ ಬಿಸ್ಯಾಗೀ ಕಷ್ಟ! (ಹೇ)
-ಸಿಕೆಯ ಸಂಸಾರದಿಂದಾ ಕಷ್ಟ! (ತ)
-ಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದೇ ಕಷ್ಟ! (ತಂ)
-ದೆ ನೀನಾಗಿರುವಾಗೇಕೀ ಕಷ್ಟ? (ಧ)
-ನಹೀನನಾದೆನೆಂದೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ! (ಸಂ)
-ಗಾತಿ ತಿನಾಗದಾಯ್ತೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ! (ಹೋ)
-ಯ್ತು ಶಾಂತಿಯಿದರಿಂದಾಗೀ ಕಷ್ಟ!
ರುಣೆದೋರಿ ಕಳೆಯೀ ಕಷ್ಟ! (ಶ್ರೇ)
-ಷ್ಟ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀನಿಷ್ಟ!!!

ಸಾಧನೆಯೆಂಬುದೊಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮ!

ರ್ಮಬದ್ಧವಾದರದುತ್ತಮ ಕ್ರಮ!
ನೆಟ್ಟ ಮನದಿಂದಾದ್ರೆ ಸಫಲಾ ಕ್ರಮ! (ಬಾ)
-ಯೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾರನಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ! (ಇಂ)
-ಬು ದೊರಕುವವರೆಗಾಗ್ಬೇಕಾ ಕ್ರಮ! (ಇಂ)
-ದೊಂದು, ಮತ್ತೊಂದು ತರಾಗ್ಬಾರದಾ ಕ್ರಮ!
ದುಷ್ಟರಿಣಾಮಕಾರೀ ಚಂಚಲ ಕ್ರಮ!
ಜೀವೇಶನಾಗಲ್ಕೆ ಬೇಕಾಜನ್ಮಾ ಕ್ರಮ! (ಭ)
-ವಬಂಧ ನಾಶಕ್ಕಾತ್ಮಸಂಬಂಧಾ ಕ್ರಮ!
ಡೆ, ನುಡಿಯಲ್ಲೊಂದಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ಕ್ರಮ!
ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಿದರೆ ವ್ಯರ್ಥಾ ಪರಾಕ್ರಮ! (ಕ್ರ)
-ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನದ್ದೊಂದೇ ಕ್ರಮ!!!

ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯಪೂರ್ವಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧಿ! (ದೇ)

-ವ ತಾನಾಗಿ ಪೂಜ್ಯಾಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ! (ಚಿ)
-ನ್ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಪುದಾ ಸಿದ್ಧಿ! (ಶ)
-ಕ್ತಿಯಿದಕ್ಕೆದುರಿಲ್ಲನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ! (ಕಾ)
-ಯದಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟರಾ ಸಿದ್ಧಿ!
ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯ ಗುರಿಯಾ ಸಿದ್ಧಿ! (ಅ)
-ರ್ವಾಚೀನ ವಿದ್ಯೆಗಾಗದಾ ಸಿದ್ಧಿ! (ಆ)
-ತ್ಮ, ಅನಾತ್ಮ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಾ ಸಿದ್ಧಿ! (ಜೈ)
-ಸಿದರಿಂದ್ರ್ಯಂಗಳಾಗ್ವುದೀ ಸಿದ್ಧಿ! (ಸಿ)
-ದ್ಧಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೀ ಸಿದ್ಧಿ!!!

ಶಿವ ಮುನಿದರೆ ಜವನೂ ಶವವಯ್ಯಾ (ಶಿ)

-ವನೊಲಿಯಲ್ಲಾರ್ಕಂಡೇಯನುಳಿದನಯ್ಯಾ!
ಮುಕ್ತಿದಾತ, ಶಕ್ತಿನಾಥ, ವಿಶ್ವನಾಥಯ್ಯಾ!
ನಿತ್ಯದಲ್ಲವನ ಸೇವೆ ಸಾರ್ಥಕವಯ್ಯಾ!
ಶಮುಖನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದನಯ್ಯಾ! (ಬೆ)
-ರೆತುಮೆಯರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನಾದನಯ್ಯಾ! (ನಿ)
-ಜಭಕ್ತ ಬಸವನೆಂದೊಪ್ಪಿಕೊಂಡನಯ್ಯಾ!
ರಗುರು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯಾದನಯ್ಯಾ! (ನೀ)
-ನೂ, ನಾನೊಂದೆಂದು ಶಂಕರನಾಗ್ಯೆಂದನಯ್ಯಾ!
ಶಿಯ ಹೊತ್ತು ಚಂದ್ರಚೂಡನಾದನಯ್ಯಾ! (ಭಾ)
-ವ, ಭಕ್ತಿಯಕ್ಕನ ಚೊಕ್ಕು ಮಾಡಿದನಯ್ಯಾ!
ರನಸೂಯೆಗಿತ್ತು ದತ್ತನಾದನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಸದ್ಗುರು ಶಿವಯ್ಯಾ!!!

ಅದುಮಬೇಕಾವೇಶವನೆಲ್ಲಾ!

ದುರ್ಬಲಕಾರಿ ಮನಕದೆಲ್ಲಾ! (ಕಾ)
-ಮ ಕಾರಣವೆಂಬೆನಿದಕೆಲ್ಲಾ!
ಬೇಟೆಯಾಡು ವೃತ್ತಿಗಳನೆಲ್ಲಾ! (ಆ)
-ಕಾಶ ಸದೃಶಾಗ ಮನವೆಲ್ಲಾ!
ವೇದಾಂತವಿಂತಾನಂದಿಸಿರೆಲ್ಲಾ! (ವ)
-ಶವಾಗುವುದಾಗ ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ!
ರ ಗುರುವೇ ಆಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾ! (ಮ)
-ನೆ, ಮಠಗಳಾಗ ಜಗವೆಲ್ಲಾ! (ಪು)
-ಲ್ಲಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತಾನೆಲ್ಲಾ!!!

ಆಗಲಿ ನಿನ್ನಿಷ್ಟದಂತಾಗಲಿ! (ಹ)

-ಗಲಿರುಳ್ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಸಾಗಲಿ! (ಬ)
-ಲಿದೆನ್ನ ಜನ್ಮ ಪಾವನಾಗಲಿ!
ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯೇರಲಿ! (ನ)
-ನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆಲ್ಲಾ ಜಯವಾಗಲಿ! (ದು)
-ಷ್ಟರಿಷ್ಟಗಳಡಗಿ ಹೋಗಲಿ! (ಚಿ)
-ದಂಬರಾನಂದವೆನಗಾಗಲಿ!
ತಾಳ್ಮೆ ವಿಫಲವಾಗದಿರಲಿ! (ರಂ)
-ಗನಾಥನೆನ್ನಾಪ್ತನಾಗಿರಲಿ! (ಶೂ)
-ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗಲಿ!!!

ತೇಜೋಮಯನಾರ್ಯ ಸೂರ್ಯ! (ಪ್ರ)

-ಜೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣಾ ಸೂರ್ಯ! (ವಿ)
-ಮಲ ಗುರುವರಾ ಸೂರ್ಯ!
ಮ, ಶನಿಯಯ್ಯಾ ಸೂರ್ಯ!
ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾ ಸೂರ್ಯ! (ಧೈ)
-ರ್ಯ, ಸ್ಥೈರೈ ವೀರ್ಯಾರ್ಯಾ ಸೂರ್ಯ!
ಸೂತ್ರಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಾ ಸೂರ್ಯ! (ಸೂ)
-ರ್ಯ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾರ್ಯ!!!

ಗುರುಚರಣಕ್ಕಪಚಾರವೇನು? (ಮ)

-ರು ಮಾತು ಶಿಷ್ಯನಾಡಬಹುದೇನು?
ಪಲಚಿತ್ತನಾಗಬೇಡ ನೀನು! (ಮಾ)
-ರ, ಚೋರರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಡ ನೀನು! (ಹ)
-ಣ, ಕಾಸಿಗೆ ಮರುಳಾಗ್ಬೇಡ ನೀನು! (ಠ)
-ಕ್ಕರ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಡ ನೀನು!
ರಮಾತ್ಮಗೆ ಶರಣಾಗು ನೀನು! (ಆ)
-ಚಾರವನೊಪ್ಪುವಂತಿರಿಸು ನೀನು! (ಹ)
-ರಕೆಯೊಪ್ಪಿಸಬೇಡಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ನೀನು!
ವೇದೋಪನಿಷತ್ಸಾರರಿತಿರು ನೀನು! (ಸೂ)
-ನು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗು ನೀನು!!!

ತೇಜೋಮಯನ ಮೋಡ ಮುಚ್ಚಿಹುದಯ್ಯಾ! (ನಿ)

-ಜೋಪಯೋಗವನಿಂದೀಗಾಗ್ತಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ! (ರಾ)
-ಮನಾಮ ಜಪವೀಗಾಗ್ತಿರಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಭ)
-ಯ ನಿವಾರಣೆಯದರಿಂದಾಗ್ವುದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ನವರತವಾ ಹುಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಮೋಸ ಹೋಗದಿರಬೇಕು ಮಾಯೆಗಯ್ಯಾ! (ಮೋ)
-ಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಕಾ)
-ಮುಕನಾದರಾವುದೂ ಸಿದ್ಧಿಸದಯ್ಯಾ! (ಸ)
-ಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸುಖ ನಿಜ ಗುರಿಯಯ್ಯಾ!
ಹುಸಿಯ್ಯೆಹಿಕಾನಂದವೆಂದರಿಯಯ್ಯಾ!
ಮೆ, ಶಮೆಯಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀನಾಗಿರಯ್ಯಾ!!!

ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಳೆಯ ರೊಟ್ಟಿ! (ಮಾ)

-ಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಳೆ ನೀರ ತೊಟ್ಟಿ! (ಇ)
-ದದೆನ್ನದೆಲ್ಲಾ ಜೋಪಾನವಾಗಿಟ್ಟಿ!
ಹೊರಗೊಳಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ದಿಟ್ಟಿ! (ಕೆ)
-ಟ್ಟೆನೆಂದಾಗನ್ನ, ಬಟ್ಟೆಗಳ ಕೊಟ್ಟಿ!
ಗೆಳೆಯ ನೀನೊಬ್ಬ ಕೋಮಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ!
ಗಲಿರುಳೆನ್ಗಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿ! (ಮ)
-ಳೆ ಬಂದಾಗ ತೆರೆಯೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿ! (ಆ)
-ಯ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಆದಾಯ ತಂದಿಟ್ಟಿ!
ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದವರ ಕೆಚ್ಚ ಕೊಚ್ಚಿಟ್ಟಿ! (ಶೆ)
-ಟ್ಟಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಲು ಗಟ್ಟಿ!!!

ಯೋಗ್ಯತೆ ತೋರಿ ಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗಯ್ಯಾ! (ನೀ)

-ಗ್ಯನುಮಾನ ಗಟ್ಟಿ ಮನದಿಂದೋದಯ್ಯಾ!
ತೆರೆವುದಾಗ ಜಯದ ಬಾಗಿಲಯ್ಯಾ!
ತೋರೀಗ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯಗಳಯ್ಯಾ!
ರಿಪು ಭಯಂಕರನೆನಿಸಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಭಾರತಾಂಬೆಯಾದರ್ಶ ಮಗನಾಗಯ್ಯಾ! (ಕೂ)
-ಗ್ಯವಳ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಗಣ್ಯನಾಗಯ್ಯಾ!
“ವಂದೇ ಮಾತರಂ” ಆಚರಿಸಿ ತೋರಯ್ಯಾ!
ರಣಿಯೆಂತಿಹನೆಂದರಿತ್ಯೇನಯ್ಯಾ?
ನಾನಾ ಜಾತಿ, ಮತ ಸಮನ್ವಯನಯ್ಯಾ!
ತಿ, ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲನುಪಮವನಯ್ಯಾ! (ಅ)
ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀನೀಗಾಗಯ್ಯಾ!!!

ದುಷ್ಟದಮನಕ್ಕಧಿಕಾರ ಬಲ ಬೇಕು! (ಕ)

-ಷ್ಟ, ನಿಷ್ಟೂರ ಸಹಿಸುವವನಾಗಬೇಕು!
ರಿದ್ರರಿಗನುಕಂಪ ತೋರಿಸಬೇಕು!
ದ, ಮತ್ಸರಾದಿಗಳಿರದಿರಬೇಕು! (ಮ)
ಸ್ಸಿಗೆಂದೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡದಿರಬೇಕು! (ತ)
-ಕ್ಕ ವಿವೇಕದಿಂದೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು! (ಅ)
-ಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗಾಗದಿರಬೇಕು!
ಕಾಳಸಂತೆರಳನ್ನಡಗಿಸಲೇ ಬೇಕು! (ಸ)
-ರಕಾರ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಬೇಕು!
ದಲಾವಣೆ ಆಗಾಗಾಗದಿರಬೇಕು!
ಕ್ಷ್ಯ ವಿಶ್ವಕಲ್ಯಾಣದೆಡೆಗಿರಬೇಕು!
ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬೆಂಬಲವಿರಬೇಕು!
ಕುಲಗುರು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗ್ಬೇಕು!!!

ಮಾಲಿಕಾ! ನಾ ನಿನ್ನ ಸಮಕಾಲಿಕಾ! (ಒ)

-ಲಿದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೀ ಮಾಲಿಕಾ!
ಕಾಮ ವೈರಿ ನೀನೆನ್ನ ಕಾಪಾಲಿಕಾ!
ನಾನಿನ್ನಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನುಮಾ ಬಾಲಿಕಾ!
ನಿನ್ನ ಹೊರತೆನಗಾರು ರಕ್ಷಕಾ? (ನಿ)
-ನ್ನರಸಿಯೆಂದೆನ್ನಪ್ಪಿಕೋ ನಾಯಕಾ!
ಕ್ಕುಮಾರನೆಮಗೆ ವಿನಾಯಕ! (ರಾ)
-ಮನಾಮ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕಾ!
ಕಾಪಾಡೀಡೇರಿಸೆನ್ನಿಷ್ಟ ಕೋರಿಕಾ! (ನಿ)
-ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೆನ್ನನೊಳಗಾಂತರಿಕಾ!
ಕಾಪಾಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ!!

ನಿನ್ನೂರು ಕಡೆ ನೀನು ನಡೆ! (ಬೆ)

-ನ್ನೂರು ಕಡೆ ನೋಡದೇ ನಡೆ! (ಗು)
-ರುಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತ ನಡೆ!
ಲ್ಲು, ಮುಳ್ಳಿಗಂಜದೇ ನಡೇ! (ಒ)
-ಡೆಯ ರಕ್ಷಿಪನೆಂದು ನಡೆ!
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

ಈ ಬಾಳೆಂದು ನಡೆ! (ಅ)
-ನುಭವಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಡೆ! (ಮ)
-ನಕತಿಶಯಾನಂದಾ ನಡೆ! (ನ)
-ಡೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಡೆ!!!

ಅಂದು ಹಾರ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಾ ಗಂಡ! (ಇಂ)

-ದು ಹಾರ ಹಾಕಿ ನಿಂತು ಬೇಡಿಕೊಂಡ!
ಹಾರಾಟವಾರಿಗೂ ಬೇಡವೆಂದ್ಕೊಂಡ! (ಪ)
-ರಮಾರ್ಥಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸುಖಿಯೆಂದ್ಕೊಂಡ! (ದೇ)
-ಹಾಭಿಮಾನವಿರಬಾರದೆಂದ್ಕೊಂಡ!
ಕಿರುಕುಳ ಸಂಸಾರ ಸಾಕೆಂದ್ಕೊಂಡ! (ಘಾ)
-ಸಿಯಾಗುವುದಜ್ಞಾನದಿಂದೆಂದ್ಕೊಂಡ!
ಕೊಂದಿಕ್ಕಬೇಕರಿಗಳನ್ನೆಂದ್ಕೊಂಡ! (ದುಂ)
-ಡಾವರ್ತನೆಯಿರಬಾರದೆಂದ್ಕೊಂಡ!
ಗಂಡಾಗುಂಡಿಯಿಂದಶಾಂತಿಯೆಂದ್ಕೊಂಡ! (ಗಂ)
-ಡ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾದರ್ಶದ್ಕೊಂಡ!!!

ಆದಿತ್ಯಾಮೃತ ಧನ್ವಂತರೀ ಕೃಪೆಯಿಂದಯ್ಯಾ! (ಹ)

-ದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಕ್ಕಿದಾಧಾರವಾಗಿರ್ಪುದಯ್ಯಾ! (ಸ)
-ತ್ಯಾಸತ್ಯ ಅನುಭವದಿಂದರಿಯಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಮೃತ ಸಮಾನವಿದೆಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗಯ್ಯಾ! (ಸ)
-ತತವಿದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಯ್ಯಾ!
ರ್ಮ, ಕರ್ಮದ ಸಾರವಿದರಲ್ಲಿಹುದಯ್ಯಾ! (ಮ)
-ನ್ವಂತರದಿಂದಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಯ್ಯಾ!
ಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಕಪ್ಪು ಬಳ್ಕೊಂಡರಾರ ತಪ್ಪಯ್ಯಾ? (ಪ)
-ರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಭಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಯ್ಯಾ!
ಪೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆರಡೆಣಿಸಬಹುದೇನಯ್ಯಾ? (ಬಾ)
-ಯಿಂದೆಷ್ಟುಪಚಾರ ಹೇಳಿದರೂ ವ್ಯರ್ಥವಯ್ಯಾ! (ಸ)
-ದಮಲಾಂತಃಕರಣದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ಅಮೃತವಯ್ಯಾ!!!

ಚದುರಂಗ ಬಲದೊಳಗರಸ!

ದುಷ್ಟ ವೈರಿಗಳಿಂದ ದೂರರಸ!
ರಂಜಿಸ್ಬೇಕ್ತನ್ನವರನ್ನೀಗರಸ!
ಡಿಬೆಡಿಗೈದರಾಗ್ದೀಗರಸ!
ಹ್ಳೆಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕೀಗರಸ! (ಅ)
-ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಪದಚ್ಯುತನರಸ!
ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಬಿಡಬೇಕೀಗರಸ! (ಒ)
-ಳ, ಹೊರ ನೋಡ್ಯಾಳಬೇಕೀಗರಸ! (ರಂ)
-ಗನಾಥಗೀಗಾಳಾಗಬೇಕೆರಸ! (ವ)
-ರಗುರು ಅವನೆನಬೇಕರಸ! (ದಾ)
-ಸ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಗರಸ!!!

ಕೈ, ಕಾಲು ಸ್ವಾಧೀನವಿಲ್ಲವಿದಕಪ್ಪಾ!

ಕಾಪಾಡಬೇಕು ದಯದೋರಿ ನೀನಪ್ಪಾ! (ಬ)
-ಲುಕಷ್ಟವಿದರ ನಿತ್ಯ ಜೀವನವಪ್ಪಾ!
ಸ್ವಾಮಿಯಡಿಗಿದನೊಪ್ಪಿಸಿಹೆನಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಧೀಶ ನೀನೀರೇಳು ಲೋಕಗಳಿಗಪ್ಪಾ!
ನಗಿನ್ನಾವ ದಾರಿಯೂ ತೋರದಪ್ಪಾ!
ವಿವೇಕಶೂನ್ಯ ನಾನಾಗಿರುವೆನಪ್ಪಾ! (ಬ)
-ಲ್ಲವ ನೀನೆಂದು ಶರಣಾಗಿಹೆನಪ್ಪಾ!
ವಿಷಯ ವಾಸನೆನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಪ್ಪಾ! (ಮಂ)
-ದಭಾಗ್ಯ ನಾನಾದೆನೀ ಜಗದಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ಲ್ಯಾಣ ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲಾ ಜೀವರಿಗಪ್ಪಾ!
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ನೀನಪ್ಪಾ!!!

ಸದ್ಗುರು ಕೃಪಾ ಪಾತ್ರಾ ಚಿತ್ರ! (ಮ)

-ದ್ಗುರು ಶಿವ ಪ್ರಸಾದಾ ಚಿತ್ರ! (ಗು)
-ರಚರಣಕ್ಕರ್ಪಣಾ ಚಿತ್ರ! (ಸು)
-ಕೃತಶಾಲೀ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರ!
ಪಾದದಡಿ ಶಯನಾ ಚಿತ್ರ!
ಪಾಪದೂರಾತ್ಮಾನಂದಾ ಚಿತ್ರ! (ನೇ)
-ತ್ರಾನಂದದಾಯಕವಾ ಚಿತ್ರ!
ಚಿರಕಾಲವಿರ್ಪುದಾ ಚಿತ್ರ! (ಮಿ)
-ತ್ರ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಚಿತ್ರ!!!

ಮೇಧಾವಿಗಳನ್ನು ತುಳಿಯಬೇಡಿ! (ಸು)

-ಧಾರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ! (ಸಂ)
-ಗವೆಂತಿರ್ಬೆ

ಕೆಂದುಪದೇಶ ಮಾಡಿ! (ಆ)
-ಳಬಲ್ಲವರಿಗಾಡಳಿತ ನೀಡಿ! (ಹೊ)
-ನ್ನು, ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಬೇಡಿ! (ಮಾ)
-ತು ಕಮ್ಮಿಮಾಡಿ ದೇಶಸೇವೆ ಮಾಡಿ! (ಗೂ)
-ಳಿ ಕಾಳಗದ ಬಾಳ ಗೋಳು ಬೇಡಿ! (ನ್ಯಾ)
-ಯ ಸಮ್ಮತಾಚಾರದಿಂದೊಡಗೂಡಿ!
ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದೇನೂ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ! (ಪಾ)
-ಡಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ!!!

ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಗೊಡ್ಡೆಮ್ಮೆ ತರುವುದೇನಯ್ಯಾ? (ಜ)

-ಡ್ಡು ಹಿಡಿದವ್ಗೆ ಮಗಳ ಕೊಡ್ವುದೇನಯ್ಯಾ?
ಕೊಲೆಗೆಡುಕಗಾಶ್ರಯ ನೀಡ್ವುದೇನಯ್ಯಾ? (ಹೊ)
-ಟ್ಟು ಬೆರೆಸಿದಕ್ಕಿ ಮಾರಬಹುದೇನಯ್ಯಾ?
ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕದೇ ಅದೆಂಥಾ ಬೇಸಾಯಯ್ಯಾ? (ಗೆ)
-ಡ್ಡೆ, ಗೆಣಸು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಾದೀತೇನಯ್ಯಾ? (ಹೆ)
-ಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯಾದೀತೇನಯ್ಯಾ?
ಪಸ್ವಿಯ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಬಾರದಯ್ಯಾ! (ಗು)
-ರುವಚನಕ್ಕಿನ್ನಾದರೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡಯ್ಯಾ! (ಬೇ)
-ವು ಬಿತ್ತಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಾಸಿ ಬೇಡಯ್ಯಾ!
ದೇವರ ಸೇವೆಗುದಾಸೀನ ಮಾಡ್ಬೇಡಯ್ಯಾ! (ಕ)
-ನಸಿನ ಗಂಟನ್ನು ನಂಬಿ ಕೆಡಬೇಡಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ ನಂಬಿ ಬಾಳಯ್ಯಾ!!!

ಮಾನವನೇನೇನೋ ಯೋಚಿಸುವ! (ದಾ)

-ನಗಳನೇನೇನೂ ಯಾಚಿಸುವ! (ಅ)
-ವರಿವರ ಕೈ, ಕಾಲ್ಕಟ್ಟಿಸುವ! (ಅ)
-ನೇಕ ಜನರೊಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವ!
ನೇತೃ ನಾನಾದೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ! (ಮ)
-ನೋಜಯವಿಲ್ಲದೆಲ್ಲಾಶಿಸುವ!
ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾಗದೆ ದುಃಖಿಸುವ! (ವಂ)
-ಚಿತನಾದೆನೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವ!
ಸುತ್ತಿ, ಗುರುಪಾದ ಸೇವಿಸುವ! (ಜೀ)
-ವ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೆನಿಸುವ!!!

ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ಕುಮಾರ ಬಂದ!

ಯಿಸಲನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಂದ! (ತಾ)
-ಯಿಯಾಜ್ಞಾ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಬಂದ!
ಯಾದವೇಂದ್ರನಾಪ್ತನಾಗಿ ಬಂದ! (ಭೋ)
-ಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಬಂದ!
ಕುರುವಂಶ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ! (ಉ)
-ಮಾಪತಿಯ ವರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ! (ಸು)
-ರಪತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದ! (ಸಂ)
-ಬಂಧಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಬಂದ! (ನಂ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೆಂದು ಬಂದ!!!

ಜಾತಿ, ಮತ, ಭೇದ ನಿನಗೇಕೋ ನಾಯಕಾ? (ನಿ)

-ತಿ, ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀನಾಗೋ ನಾಯಕಾ!
ದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಮತಿಗೇಡೋ ನಾಯಕಾ!
ಪ್ಪಿ ನಡೆದರಪ್ಪನೊಪ್ಪನೋ ನಾಯಕಾ!
ಭೇದಿಸಿ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಿತ್ತ ಬಾ ನಾಯಕಾ! (ಉ)
-ದಯ ರವಿಯಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸೋ ನಾಯಕಾ!
ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಸರ್ವಾತ್ಮನೆಂದರಿಯೋ ನಾಯಕಾ! (ಅ)
-ನವರತ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ನಾಯಕಾ!
ಗೇರ್ಬಿ

ಜದಂತವನಿಗಂಟಿರೋ ನಾಯಕಾ
ಕೋಪ ಬಿಟ್ಟಿವನಿಷ್ಟದಂತಿರೋ ನಾಯಕಾ! (ಅ)
-ನಾದರಾರಿಗೂ ತೋರಬೇಡವೋ ನಾಯಕಾ!
ಮ ಹೆಡತಲೆಯಲ್ಲಿಹನೋ ನಾಯಕಾ!
ಕಾಯುತಿಹಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಾಯಕಾ!!!

ನಾನೇ ನಾನಾಗಿಹೆ ನಾನಿಂದು!

ನೇತ್ರ ನೋಟಕ್ಕಾಶಿಸದಿಂದು!
ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಕೇಳದಿಂದು!
ನಾಸಿಕ ಮೂಸಿ ನೋಡದಿಂದು! (ಅಂ)
-ಗಿ ಬೇಡಾಗಿಹುದಂಗಕಿಂದು! (ಇ)
-ಹೆನು ಕಿವಿ ಕುವುಡಾಗಿಂದು!
ನಾನಾ ಮಾತ ಬಾಯಾಡದಿಂದು!
ನಿಂತೆದ್ದು ಕಾಲ್ಕೈ ಮಾಡದಿಂದು! (ಇಂ)
-ದು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನೆಂದು!!!

ಮುಂದೆ, ಮುಂದೆ, ಮುಂದ್ಮುಂದೆ ನಾ ನಡೆದೆ! (ಹಿಂ)

-ದೆ, ಹಿಂದೆ, ಹಿಂದ್ಹಿಂದೆ, ನೀನಡಗಿದೆ!
ಮುಂದೇನೆಂದ್ಯೋಚಿಸದೇ ನಾ ನಡೆದೆ! (ತಂ)
-ದೆ ನೀನೆನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗ್ಯಡಗಿದೆ!
ಮುಂದಾವ ದಾರಿಯನ್ನೂ ಕಾಣದಾದೆ! (ಕಾ)
-ದ್ಮುಂದೇನೆಂದು ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ! (ತಂ)
-ದೆ ನಿನ್ನಿಂದುತ್ತರ ಪಡೆಯದಾದ!
ನಾನಿನ್ನರಸೀಗ ಬಂದವನಾದೆ! (ಕಾ)
-ನನದಲ್ಲಿ ಭಯಪಟ್ಟವನಾದೆ! (ಓ)
-ಡೆ, ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದ ಕಂಡವನಾದೆ! (ನಿಂ)
-ದೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲ್ಲೊಂದಾದೆ!!!

ಹಿಂದೆ, ಹಿಂದೆ, ಹಿದ್ಹಿಂದೇ ನಾ ಬಂದೆ! (ಮುಂ)

-ದೆ, ಮುಂದೆ, ಮುಂದ್ಮುಂದೇ ನೀ ನಡೆದೆ!
ಹಿಂದೆ, ಮುಂದೆಯ ಮಧ್ಯ ನಾ ನಿಂದೆ! (ಹಿಂ)
-ದೆಯೇ ಬಾರೆಂದು ಹೋದೆ ನೀ ಮುಂದೆ!
ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡದೇ ನೀನ್ಹೋದೆ! (ಹಿಂ)
-ದ್ಹಿಂದೇ ನಾ ನಡೆದೀಗ ಸುಸ್ತಾದೆ!
ದೇಹಾರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದವನಾದೆ!
ನಾನಿನ್ನಿಂದೀಗ್ಬಹು ದೂರವಾದೆ!
ಬಂದುದ್ಧರಿಸೆಂದಳ್ವವನಾದೆ! (ತಂ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀನ್ಬಂದೆ!!!

ಗಂಡ ನಂಜುಂಡ ಹಾರ ಹಾಕ್ಸಿಕೊಂಡ! (ದಂ)

-ಡಪಾಣಿಗೆ ತಂದೆ ತಾನೆನ್ಸಿಕೊಂಡ!
ನಂದಿವಾಹನನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡ! (ನಂ)
-ಜುಂಡು ಭೂಮಂಡಲೇಶನೆನ್ಸಿಕೊಂಡ! (ಕ)
-ಡಲೊಡೆಯನಾಪ್ತನೆನಿಸಿಕೊಂಡ! (ಮ)
-ಹಾಮಾಯೆಗೀಶ್ವರನೆನಿಸಿಕೊಂಡ! (ವ)
-ರ ಗುರುದತ್ತನಲ್ಲೊಂದಾಗಿಕೊಂಡ!
ಹಾವುಗಳನ್ನೇ ಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ! (ಹಾ)
-ಕ್ಸಿ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಕಾಪಾಲಿಯೆನ್ಸಿಕೊಂಡ!
ಕೊಂದಸುರರಸುರಾರ್ಯೆನ್ಸಿಕೂಂಡೆ! (ಮೃ)
-ಡ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆನ್ಸಿಕೊಂಡ!!!

ಕಾಲ ಬರುವ ತನಕ ಕಾಲ ಕಳೆವುದೆಂತು? (ಫ)

-ಲ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮ, ಕರ್ಮ, ಸಾಗುವುದೆಂತು?
ರಡಾಕಳ ಸಾಕಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದಿರುವುದೆಂತು? (ಕ)
-ರುಣೆಯಿಲ್ಲದ ನಲ್ಲನೊಡನಿರುವುದದೆಂತು?
ರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಮಾಡದಿರುವುದೆಂತು?
ತ್ವವೇತ್ತ ಕತ್ತೆಯಾದರೆ ಮುಕ್ತನಾಗ್ವುದೆಂತು?
ರ, ನಾರಾಯಣನಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೊಪ್ಪವುದೆಂತು?
ರ, ಚರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಳ್ಪುದೆಂತು?
ಕಾಮ ಹೋಗದೆ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿರಾಜಿಸುವುದೆಂತು?
ಕ್ಷ್ಯೈಹಿಕಕ್ಕಾದರೆ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂತು?
ಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದೆಂತು? (ಮ)
-ಳೆ ಬೀಳದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸುವುದದೆಂತು? (ಕೀ)
-ವು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಬಾವು ಬತ್ತುವ ಬಗೆಯೆಂತು? (ಒಂ)
-ದೆಂಬರಿವಾಗದಿದ್ದ್ರದ್ವೈತವನ್ನೊಪ್ಪವುದೆಂತು? (ಹೇ)
-ತು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ನಿಂತು!!!

ತನ್ನ ತಾನಾಳದವನ್ಯರನ್ನಾಳ! (ತ)

-ನ್ನ ತಾ ಜೈಸಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕ್ಬಾಳ!
ತಾಪಸೋತ್ತಮನಾರನ್ನೇನೂ ಕೇಳ! (ಅ)
-ನಾವಶ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೇನೂ ಹೇಳ! (ಆ)
-ಳ ತಿಳಿಯದೇ ಹಾಕ್ಬಾರದು ಗಾಳ! (ಅಂ)
-ದ ಚಂದ ಕ್ಷಣಕಾಲದೊಂದು ಮೇಳ! (ಭಾ)
-ವ, ಭಕ್ತಿ ಗಾನಕ್ಕಿರಬೇಕು ತಾಳ! (ಅ)
-ನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದ ರೂಪ ಕರಾಳ! (ವ)
-ರ ಗುರು ಹೃದಯ ಸದಾ ಧಾರಾಳ! (ಮ)
-ನ್ನಾಥನಾಥನಾಥ ದತ್ತ ಕೃಪಾಳ! (ಬೋ)
-ಳ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಲ್ಲನಾಳ!!!

ಒಮ್ಮತ ಮತ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತ! (ತ)

-ಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿಹದು ದುರ್ಮತ!
ರಣಿ ಮತ ಲೋಕೈಕ ಮತ!
ದ, ಮತ್ಸರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ! (ಆ)
-ತ, ಈತೆನ್ನದಭೇದಕ್ಕೆ ಮತ!
ರ್ಮವಿದಾದರಾದರ್ಶ ಮತ! (ಕ)
-ರ್ಮವಿದಕ್ಕಾದರದೊಳ್ಳೇ ಮತ!
ಹಜಾನಂದವೀವುದೀ ಮತ! (ಅ)
-ಮ್ಮ, ಬೊಮ್ಮರೊಂದೆಂಬುದಿದೇ ಮತ! (ಮ)
-ತ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೀ ಮತ!!!

ಸೇವೆಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಮ್ಮಾ! (ಸೇ)

-ವೆ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮಾ!
ಗಾಢ ವಿಶ್ವಾಸವಿರ್ಬೇಕಮ್ಮಾ! (ಈ)
-ಗಿನದ್ದೀಗಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಮ್ಮಾ!
ಶಿ, ಸೂರ್ಯರೆಂತಿರ್ಬೇಕಮ್ಮಾ! (ಶ)
-ಕ್ತಿ, ಸೇವೆಗಳಿಂತನ್ಯೋನ್ಯಮ್ಮಾ!
ಬೇಕು ಗುರುಕೃಪೆಯಿದ್ಕಮ್ಮಾ!
ರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಮ್ಮಾ!!!

ತಾಪಸೇಶ್ವರನೆಲ್ಲಿ ಹೇಗಿಹನಪ್ಪಾ?

ರಮಾತ್ಮನಾಗ್ಯೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನಪ್ಪಾ!
ಸೇವೆಯವನದೇಕೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪಾ? (ಶಾ)
-ಶ್ವತ ಸುಖಾನುಭವಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಪ್ಪಾ! (ವ)
-ರ ಪ್ರಸಾದನುಗ್ರಹಿಸುವನೇನಪ್ಪಾ?
ನೆನಪವನದಿದ್ರೆಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ವುದಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ, ಹೇಗಿಹನೆಂದು ಧ್ಯಾನಿಸ್ಲಪ್ಪಾ!
ಗಿಡ, ಮರಾದಿಗಳೂ ಅವನೇನಪ್ಪಾ?
ದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕದೆಲ್ಲವೂ ಅವನಪ್ಪಾ!
ಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿಜರೂಪವನೇನಪ್ಪಾ? (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ತಾಪಸಿಯಪ್ಪಾ!!!

ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಬುತ್ತಿ, ಹೇಳಿಕೊಟ್ಬುದ್ಧ್ಯೆಷ್ಟು ದಿನ? (ಹು)

ಟ್ಟಿ, ಸಾಯ್ವವರೆಗ್ಬಿಡದು ಕರ್ಮ ಜೀವನ!
ಕೊಳೆಯಾದಾಗೆಲ್ಲಾ ತೊಳೆಯಬೇಕ್ವಸನ! (ಕೆ)
ಟ್ಟುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟಡಗದಿದ್ರಾಗದು ಪಾವನ! (ಸು)
ತ್ತಿ, ಬೇಸತ್ತರಾಗವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಜೀವನ! (ದೇ)
ಹೇಚ್ಛೆ ಬಿಟ್ಟರಾಗುವುದಮೃತ ಪ್ರಾಶನ! (ನ)
ಳಿನನಾಭನ ಭಜನೆ ಜನ್ಮ ಪಾವನ!
ಕೊಲಲ್ಜೀವ ಭಾವವಿದೊಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನ! (ಜು)
ಟ್ಬುಡ ಸಹಿತ ಕೀಳದಾಗದು ಮುಂಡನ! (ವ)
ಧ್ಯೆ, ಮೋಹ, ಮಾಯೆಂದರಿತ್ಕೊಲ್ಬೇಕು ಕಾಮನ! (ನಿ)
ಷ್ಟುರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗ್ವುದಧಃಪತನ!
ದಿನ, ರಾತ್ರಿ, ಮನನ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ಗುರ್ವಚನ!
ನರನಾಗ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಚೇತನ!!!

ವಾಸನಾ, ಹೊಲಸು ವಿಷಯಾ ವಾಸನಾ!

ದಾ ಮನಕೇನಾದರೊಂದು ಯೋಚನಾ!
ನಾನೀ ಶರೀರವೆಂಬ ತಪ್ಪು ಭಾವನಾ!
ಹೊಲ, ಮನೆ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಕಾಮನಾ! (ಛ)
-ಲದಿಂದನ್ಯರ ಪೀಡಿಸುವ ಜೀವನಾ!
ಸುಖವಿಲ್ಲೆಂದಳುವನು ಪ್ರತಿದಿನಾ!
ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದಾಗುತಿದೆ ಪತನಾ!
ಡ್ರಿಪುಗಳ ಕಾಟದಿಂದೀ ಬಂಧನಾ! (ಕಾ)
-ಯಾಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡನುಪಾಸನಾ!
ವಾಸುದೇವನಲ್ಲದಾರ್ಕಾಯ್ಬೇಕಾತನಾ?
ತ್ಯವಿದೆಂದು ನಂಬಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ಭಜನಾ! (ಜ)
-ನಾರ್ಧನಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ದೇವನಾ!!!

ಗಂಗೆಯರಸಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯೆತ್ತು! (ಹೋ)

-ಗೆ ಹೊರಗಿನ್ನೆಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಎತ್ತು! (ಭ)
-ಯದ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಕೆನಗೆಂದೆತ್ತು! (ನಿ)
-ರತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆನ್ನನಿರಿಸೆಂದೆತ್ತು!
ರ್ವಾಪರಾಧ ನೀ ಕ್ಷಮಿಸೆಂದದನ್ನೆತ್ತು! (ಹಂ)
-“ಗೆನಗೇನನ್ಯರದು” ನೀನಿರಲೆಂದೆತ್ತು!
ಮಂಗಳ ಸರ್ವಮಂಗಳೆಗೆ ಮಾಡೆಂದೆತ್ತು! (ಸಂ)
-ಗ ನಿನ್ನದಾದರದೇ ಸತ್ಸಂಗವೆಂದೆತ್ತು! (ಮಾ)
-ರಹರ ಮಹೇಶ್ವರ ನೀನೆಂದದನ್ನೆತ್ತು! (ಪ)
-ತಿಯೇ ಪರದೈವವೆನಗೆಂದದನ್ನೆತ್ತು! (ಮಾ)
-ಯೆಯೆಂದಾ

ಡಿಸಬೇಡ ನೀನೆನ್ನನೆಂದೆತ್ತು! (ಚಿ)
-ತ್ತು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿನಗಿಲ್ಲೆಂದೆತ್ತು!!!

ಗುಂಗುರು ಕೂದಲ ರಂಗನಿವನಪ್ಪಾ!

ಗುರುವಾದ ಗೀತೋಪದೇಶದಿಂದಪ್ಪಾ! (ಕು)
-ರುವಂಶವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದನಪ್ಪಾ!
ಕೂಡಾಡ್ಗೋವಳರ ಗೆಳೆಯನಾದಪ್ಪಾ!
ರಿದ್ರ ಸುಧಾಮನ ಪೊರೆದನಪ್ಪಾ! (ಬಾ)
-ಲಲೀಲೆಯಿವನದವರ್ಣನೀಯಪ್ಪಾ! (ಕೂ)
-ರಂಬಿಗೀಡಾಗಿ ಲೀಲೆ ಮುಗಿಸಿದಪ್ಪಾ! (ವಂ)
-ಗದೇಶೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗೀಗ ಬರಲಪ್ಪಾ!
ನಿಶಿ, ದಿನಾಗ್ತಿದೆ ಘೋರ ಮಾರಣಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ವರಿಗಾಗ್ವನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲಪ್ಪಾ! (ದೀ)
-ನಬಂಧುವೆಂಬ ನಾಮನ್ವರ್ಥವಾಗ್ಲಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ!! ದಯೆದೋರಪ್ಪಾ!!!

ಶ್ರಮಜೀವಿ ನೀನಾಗಿರುವೆ!

ಮತಾ ಬಂಧದಿಂದಿರುವೆ!
ಜೀವನ ಸರಳಾಗಿರುವೆ!
ವಿಚಾರರಿಯದಾಗಿರುವೆ!
ನೀರ್ಮೆ

ಲ ಗುಳ್ಳೆಯಂತಿರುವೆ!
ನಾಮ ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದಿರುವೆ!
ಗಿರಿಧರಾತ್ಮನಾಗಿರುವೆ! (ಅ)
-ರುಚಿ, ಅಶುಚ್ಯೆನ್ನದಿರುವೆ! (ಸೇ)
-ವೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೆನ್ವೆ!!!

ನೀನೊಬ್ಬ ಪರಮ ಸಾಹಸಿಯಾಗಿರುವೆ!

ನೊಣಗಳನ್ನೂ ಆಹುತಿ ತಗೊಳ್ತಿರುವೆ! (ದಿ)
-ಬ್ಬಣದ ಮೆರವಣ್ಗಿಯಂತೆ ಹೋಗ್ತಿರುವೆ!
ಡ್ಬಾರದ ಕಷ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅಂಜದಿರುವೆ! (ವ)
-ರ ಗಿರಿ ಶಿಖರವಾದ್ರೂ ಹತ್ತುತಿರುವೆ!
ನೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವೆ!
ಸಾವು, ನೋವುಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲದಿರುವೆ!
ಸಿ, ಒಣಗಿದ್ದೆನ್ನದೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವೆ!
ಸಿರಿವಂತರು, ಬಡವರೆನ್ನದಿರುವೆ!
ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲಿರುವೆ!
ಗಿಡ, ಮರಗಳಲ್ಲೂ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವೆ! (ಹು)
-ರುಪು ನಿನ್ನದು ಅನುಪಮವಾಗಿರುವೆ! (ಸೇ)
-ವೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರುವೆ!!!

ಬಾಳೇಕಾಯ್ಬಾಳಕ ಬಹು ರುಚಿ! (ಹ)

-ಳೇ ವಾಸನೆಯ ಫಲವೀ ರುಚಿ!
ಕಾಲ, ಲೀಲೆಯಿಂದಾಯ್ತೆಲ್ಲಾ ರುಚಿ! (ಬಾ)
-ಯ್ಬಾಯ್ಬಿಡುತಿರುವುದೀಗಾ ರುಚಿ! (ಒ)
-ಳ, ಹೊರಗೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ರುಚಿ!
ಷ್ಟಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿಹುದಾ ರುಚಿ!
ಹು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾ ರುಚಿ!
ಹುಸಿಯ ನಿಜವೆಂಬುದಾ ರುಚಿ! (ಗು)
-ರು ಸ್ಮರಣೆ ಮರೆಸ್ವುದಾ ರುಚಿ! (ರು)
-ಚಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯತೀ ರುಚಿ!!!

ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರಬೇಕೇನಯ್ಯಾ? (ಅ)

-ಮ್ಮನಿಷ್ಟಾನುಸಾರ ವರ್ತಿಸಯ್ಯಾ! (ಕಾ)
-ದಿರವಳಾಜ್ಞೆಗನುದಿನಯ್ಯಾ! (ತಾ)
-ಯಿಂದಧಿಕ ದೈವ ಬೇರಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ದಿವ್ಯ ಭಾವ ಬಲಿಸು ನೀನಯ್ಯಾ! (ಪ)
-ರಮಾನಂದಾನುಭವ ವಾಗ್ವುದಯ್ಯಾ!
ಬೇಸರವಿಲ್ಲದಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಯ್ಯಾ!
ಕೇನೋಪನಿಷತ್ಸಾರವಿದಯ್ಯಾ!
ರಜನ್ಮೇಂದ್ರ್ಯ ಸುಖಕ್ಕಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಮ್ಮಯ್ಯಾ!!!

ಹೃದಯವಾಣೀ, ರಾಣೀ, ಗೀರ್ವಾಣಿ!

ಯವಾಣೀ, ನಯವಾಣ್ಗೀರ್ವಾಣಿ! (ಜ)
-ಯವಾಣೀ, ವಿಜಯವಾಣ್ಗೀರ್ವಾಣಿ! (ಜೀ)
-ವಾತ್ಮವಾಣೀ, ಅಂತರ್ವಾಣ್ಗೀರ್ವಾಣಿ! (ವಾ)
-ಣೀ ವಾಣೀ, ಆಕಾಶವಾಣ್ಗೀರ್ವಾಣಿ!
ರಾಮವಾಣೀ, ಶ್ಯಾಮವಾಣ್ಗೀರ್ವಾಣಿ! (ಫ)
-ಣೀಶವಾಣೀ, ಯಶವಾಣ್ಗೀರ್ವಾಣಿ!
ಗೀತಾವಾಣೀ, ಸತ್ಯವಾಣ್ಗೀರ್ವಾಣಿ! (ಸ)
-ರ್ವಾತ್ಮವಾಣೀ, ನಿತ್ಯವಾಣ್ಗೀರ್ವಾಣಿ! (ವಾ)
-ಣಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಗೀರ್ವಾಣಿ!!!

ಚಂದ್ರಯಾತ್ರೆಯದೊಂದದ್ಭುತ ಸಾಹಸ! (ಭ)

-ದ್ರವದರಿಂದಾಗದಿಳೆಯ ನಿವಾಸ! (ಮಾ)
-ಯಾ ಜೀವನುದ್ಧಾರ ಕರ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ! (ಪಾ)
-ತ್ರೆಯಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದೀ ಪ್ರವಾಸ! (ಕಾ)
-ಯದಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟಾಗಬೇಕು ದಾಸ!
ದೊಂಬಿ, ದರೋಡೆಯಿಂದ ಬಹಳಾಯಾಸ!
ತ್ತ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗ್ವುದು ನಿರಾಯಾಸ! (ಅ)
-ದ್ಭುತದಾತ್ಮಾನುಭವಕ್ಕಾಗ್ಬೇಕಭ್ಯಾಸ!
ತ್ತಬಡಿಕನಾದರದೊಂದಾಭಾಸ!
ಸಾಧು, ಸಜ್ಜನರದ್ದಾಗ್ಬೇಕ್ಸಹವಾಸ!
ಗಲಿರುಳಪ್ಪನ ಧ್ಯಾನ ಶ್ರೇಯಸ!
ದ್ಗುರು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸರ್ವೆ

ಶ!!!

ಅಸಹನೆಯಿಂದಪಾರ ನಷ್ಟ!

ಹನೆಯಿಂದ ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ!
ಠ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ! (ಮ)
-ನೆಮನೆ ಸುತ್ತಾಟತಿ ನಿಕೃಷ್ಟ! (ತಾ)
-ಯಿಂದಾಗದೆಂದೆಂದಿಗೂ ಅನಿಷ್ಟ!
ತ್ತ ಕಳೆವನೆಲ್ಲಾ ಅರಿಷ್ಟ!
ಪಾದಸೇವೆ ಸದಾ ಸರ್ವೊ

ತ್ಕೃಷ್ಟ!
ತಿಪತಿಯಿಷ್ಟ ಬಹು ಕಷ್ಟ!
ಳಿನಸಖನೆಲ್ಲರಾಪ್ತೇಷ್ಟ! (ಶ್ರೇ)
-ಷ್ಟ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದೇಷ್ಟ!!!

ಪದವೀಧರನಾಗಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಕಂ)

-ದಮ್ಮಯ್ಯರೈಕ್ಯವಾಗಬೇಕಪ್ಪಾ!
ವೀತರಾಗನಾಗಿರಬೇಕಪ್ಪ! (ಸ್ವ)
-ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಿರಬೇಕಪ್ಪಾ! (ವ)
-ರಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪಾ!
ನಾಮಜಪಿಯಾಗಿರಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಸಂ)
-ಗ ಸಜ್ಜನರಿದ್ದಿರಬೇಕಪ್ಪಾ!
ಬೇರೆ ಹವ್ಯಾಸ ಬಿಡಬೇಕಪ್ಪಾ!
ರಗತವಾಗ ಕೈವಲ್ಯಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನದಪ್ಪಾ!!!

ಕೈವಲ್ಯ ಪದವಿ ಯಾವುದು ಸ್ವಾಮಿ? (ಭ)

-ವಬಂಧ ಹರಿದರಾಗ್ವುದು ಕಾ

ಈ! (ಬಾ)
-ಲ್ಯದಿಂದಭ್ಯಾಸವಾಗ್ಬೇಕಲ್ವೇ ಸ್ವಾಮಿ?
ರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕಾ

ಈ! (ಪ)
-ದವಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯೆಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ?
ವಿಧಿಗೂ ತಿಳಿಯದಾ ಕಾಲ ಕಾ

ಈ! (ಮಾ)
-ಯಾತೀತನಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ ಸ್ವಾಮಿ! (ಯಾ)
-ವುದರಾಸೆಯೂ ಇರ್ಬಾರದು ಕಾ

ಈ!
ದುಃಖ ಸಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ?
ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದದು ಸಾಧ್ಯ ಕಾ

ಈ! (ಸ್ವಾ)
-

, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ!!!

ಆಸೆಗಂತ್ಯವಿದೆಯೇನಯ್ಯಾ?

ಸೆರೆ ಜೀವಗಿದರಿಂದಯ್ಯಾ!
ಗಂಗಾಧರನ ಭಜಿಸಯ್ಯಾ!
ತ್ಯಜಿಸೆಲ್ಲಾಸೆಗಳನ್ನಯ್ಯಾ!
ವಿಚಾರಾತ್ಮನದ್ದು ಮಾಡಯ್ಯಾ!
ದೆವ್ವಗಳೇನೂ ಮಾಡವಯ್ಯಾ (ಕಾ)
-ಯೇಚ್ಛೆಯಿಂದೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವಯ್ಯಾ!
ಮಿಸು ಗುರುಪಾದಕ್ಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಪ್ತಯ್ಯಾ!!!

ಆಗತಕ್ಕದ್ದಾಗುತ್ತಿರಲು ನಿನಗೇಕೆ ಜಂಭ?

ಣನಾಯಕ ತಾನಾಗಿರುತಿಹನು ಹೇರಂಬ!
ನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಡನವ ವಿಳಂಬ! (ಅ)
-ಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರೇನಾಡಿದರೇನು ನನಗೆಂಬ! (ಗು)
-ದ್ದಾಡಿ, ಒದ್ದಾಡಿ, ಭೋಗಿಸಿರೀಗ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೆಂಬ!
ಗುರು ವಚನ ರುಚಿಯಾಗದೀಗವರಿಗೆಂಬ! (ಸು)
-ತ್ತಿ, ಬೇಸತ್ತು ಸುಸ್ತಾದಾಗನಾಥ ನಾನಾದೆನೆಂಬ! (ಪ)
-ರಮಾರ್ಥಿಯಿದನರಿತಲಿಪ್ತನಾಗಬೇಕೆಂಬ! (ಬ)
-ಲು ಕಷ್ಟವೀಸಿ ಪಾರಾಗಲೀ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವೆಂಬ!
ನಿನ್ನ ನೀ ತಿಳಿದಾತ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿರು ನೀನೆಂಬ! (ಮ)
-ನಸೇಂದ್ರಿಯಗಳಾಟಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡೆಂಬ!
ಗೇಲಿಗೀಡಾಗುವೆ ನೀನು ಈ ದುಸ್ಸಂಗದಿಂದೆಂಬ!
“ಕೆಟ್ಟಮೇಲ್ಬುದ್ಧಿ, ಅಟ್ಟಮೇಲ್ಸಿದ್ಧಿ” ಯೆಂಬರಿವೆಂಬ!
ಜಂಗಮ, ಸ್ಥಾವರಗಳೆಲ್ಲಾ ಮಾಯಾಧೀನವೆಂಬ!
ಗವಾನ್ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ತಾನೆಂಬ!!!

ಮಾವು ಹೂ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾಲಿಕಗಾನಂದ! (ಹೂ)

-ವು ಹೀಚಿನಿಂದೊಡಗೂಡಲತ್ಯಾನಂದ!
ಹೂ ಬಿದ್ದು, ಹೀಚ್ಕಾಯಾದಾಗಮಿತಾನಂದ!
ಬಿಸಿಲ್ಗಾಳಿಗೆ ಬೀಳದಾಗ್ಪೂರ್ಣಾನಂದ! (ಪ)
-ಟ್ಟಾ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವಾದರೆಲ್ಲಾನಂದ! (ಪ್ರ)
-ಗತಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೆಲ್ಲಿಹುದಾನಂದ?
ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆಗಿಲ್ಲ ಗಂಧಾನಂದ! (ಕ)
-ಲಿತ ವಿದ್ಯೆ ಬಾಳ್ಬೆಳಕಾದಾಗಾನಂದ!
ಣ್ತೆರೆಯದಂಧನಾದರೇನಾನಂದ?
ಗಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣಕನ್ಕೂಲಾದರಾನಂದ!
ನಂಬಿಗೆಗಿಂಬಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಲ್ಲಾನಂದ! (ಕಂ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸಹಜಾನಂದ!!!

ರಕ್ಷಾಬಂಧನವೆಂಬುದೊಂದು ಸಂಬಂಧ!

ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾ ಸಂಬಂಧ!
ಬಂಧು, ಬಾಂಧವ ನೀನೆಂಬುದಾ ಸಂಬಂಧ!
ನ, ಕನಕಾಪೇಕ್ಷೆಗಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧ!(ಅ)
-ನವರತ ಶ್ರೀಪಾದೈಕ್ಯಕ್ಕಾ ಸಂಬಂಧ!
ವೆಂಕಟೇಶ್ನನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಗಾ ಸಂಬಂಧ! (ಅಂ)
-ಬುಜಾಸನೆಯಂತಾಗಲಿಕ್ಕಾ ಸಂಬಂಧ (ಇ)
-ದೊಂದಾದರ್ಶದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ!
ದುರ್ಮದ ಮರ್ದನೆಗಾ ದಿವ್ಯ ಸಂಬಂಧ!
ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ದಾಟಲ್ಕಾ ಸಂಬಂಧ!
ಬಂಧನವಿಲ್ಲದಾನಂದಕ್ಕಾ ಸಂಬಂಧ!
ರ್ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ!!!

ಗೋಪಾಲನಿಷ್ಟ ದಾಂಪತ್ಯ!

ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರ ದಾಂಪತ್ಯ!
ಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕಿರ್ಪಾ ದಾಂಪತ್ಯ!
ನಿತ್ಯ ಸುಖದಾ ದಾಂಪತ್ಯ! (ಕ)
-ಷ್ಟ ವಿಷಯಾಶಾ ದಾಂಪತ್ಯ!
ದಾಂಭಿಕೈಹಿಕಾ ದಾಂಪತ್ಯ!
ತನಕಾರೀ ದಾಂಪತ್ಯ! (ಸ್ತು)
-ತ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ!!!

ದರ್ಶನಾವಕಾಶ ನಾ ಕೊಟ್ಟೆ! (ಸ್ಪ)

-ರ್ಶನೇಚ್ಛೆಗೀಗಿಷ್ಟ ನೀ ಪಟ್ಟೆ!
ನಾನಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ!
ರ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡೆಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ!
ಕಾರ್ಯ ಗೌರವ ಮರೆತ್ಬಿಟ್ಟೆ! (ವ)
-ಶವಾಗ್ಬೇಕಾಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತ್ಯೆಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ!
ನಾಶವಾಗ್ವುದಕಾಶಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ!
ಕೊಟ್ಟದ್ದುಡೆಂದಿದ ನಾ ಕೊಟ್ಟೆ! (ಕೊ)
-ಟ್ಟೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಟ್ಟೆ!!!

ದೀನ ದಾಸನೆಂದರಾಯ್ತೇನು? (ನೀ)

-ನವನಾಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸಿದ್ಯೇನು?
ದಾತ, ನಾಥಾತನಾಗಿಹನು!
ದಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುತಿಹನು!
ನೆಂಟ, ಭಂಟ ತಾನಾಗಿಹನು! (ಮ)
-ದದಿಂ ಜೀವ ಮರೆತಿಹನು! (ದು)
-ರಾಗ್ರಹದಿಂದ ಕೆಟ್ಟಿಹನು! (ಆ)
-ಯ್ತೇನವನರಿವೀಗಾಯ್ತೇನು? (ಭಾ)
-ನು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯವನು!!!

ನಿರ್ದಯ ನೀನಾದುದೇಕೆ ದೇವಾ? (ಮ)

-ರ್ದನವಾಗುತಿದೆ ವಾಸುದೇವಾ! (ನ್ಯಾ)
-ಯ ದೊರಕಿಸೀಗ ಗುರುದೇವಾ!
ನೀಚರಡಗಿಸು ಮಹಾದೇವಾ! (ಅ)
-ನಾಚಾರತ್ಯಾಚಾರತ್ಯಾಯ್ತು ದೇವಾ!
ದುರಿತದೂರಲ್ಲವೇ ನೀ ದೇವಾ?
ದೇಶವೆಲ್ಲಾಯ್ತು ನಾಶ ಹೇ ದೇವಾ! (ಏ)
-ಕೆ ಬಂಗ್ಲಾ ಬಂಧುಗೀ ಗತಿ ದೇವಾ? (ಇಂ)
-ದೇ ಬಂದುದ್ದರಿಸವರ ದೇವಾ! (ದೇ)
-ವಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕೇಶವಾ!!!

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧ್ಯಾನಮಿಂಚಿಕ್ಕಬೇಕೆಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ! (ಸ)

-ಕ್ಕರೆ, ಹಾಲು, ಸವಿದಂತಿದೆಂದ ಗುರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ! (ಪೀ)
-ಳಿಗೆ ಭಾರತದ್ದುದ್ಧಾರಾಗಬೇಕೆಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ!
ಗೆಳೆತನದಾದರ್ಶದರಲ್ಲಿದೆಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ! (ಅ)
-ಧ್ಯಾಪಕರಿದಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ! (ಅ)
-ನವರತಾಹಾರವಿದಮೃತವೆಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ!
ಮಿಂದರಿದರಲ್ಲಿ ಪಾಪಹರವೆಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ!
ಚಿದಾನಂದ ಸುಖವಿದರಲ್ಲಿದೆಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ (ಸಿ)
-ಕ್ಕಲಾರದಿದು ಸಂತೆಗಳಲ್ಲೆಂದಾಪ್ತ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ!
ಬೇಕಿದಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸುಕೃತವೆಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ (ಸಾ)
-ಕೆಂದರೂ ಸಾಕಾಗದಿರುವುದಿದೆಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ!
ಯೆಯಿದು ಸದ್ಗುರು ಶಿವನದೆಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ!
ಸುಪ್ರಭಾತ ದತ್ತಗಿದರಿಂದಾಗ್ಲೆಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ! (ಹ)
-ಬ್ಬದೂಟಕ್ಕಿಂತಧಿಕ ತನಗಿದೆಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ! (ಅ)
-ಣ್ಣ ನರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೆ ಶರಣೆಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ!!!

ಬಂದರು, ಹೋದರು, ಬಹಳ ಮಂದಿ ನಾರಾಯಣಾ!

ರ್ಶನ ನಿನ್ನದವರಿಗಾನಂದ ನಾರಾಯಣಾ! (ಗು)
-ರುಭಕ್ತಿಯವರದ್ನಿನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನಾರಾಯಣಾ!
ಹೋಗಲಾರರು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟವರು ನಾರಾಯಣಾ!
ಯೆ ನಿನ್ನದಪಾರವರ ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣಾ!
ರುಚಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ತೀರ್ಥವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣಾ!
ಳಲಿಕೆ ನಿನ್ನಡ್ಯಲ್ಲಿಲ್ಲವರ್ಗೆ ನಾರಾಯಣಾ!
ಸಿದವರಲ್ಲವರ್ನಿನ್ನಡ್ಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಾ! (ಒ)
-ಳ, ಹೊರಗೆಲ್ಲಾ ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣಾ!
ಮಂದಿರ ನಿನಗವರ ಹೃದಯ ನಾರಾಯಣಾ!
ದಿನ, ರಾತ್ರಿ ನೀನಲ್ಲಿರುತ್ತಿಹಾರ್ಯ ನಾರಾಯಣಾ!
ನಾದ, ಬಿಂದು, ಕಲಾತೀತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಾರಾಯಣಾ!
ರಾಮಭಕ್ತಾಂಜನೇಯನಂತರಾತ್ಮ ನಾರಾಯಣಾ!
ಮಸ್ವರೂಪ ನೀನು ರಾವಣಗೆ ನಾರಾಯಣಾ! (ಗ)
-ಣಾಧಿಪ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಪ್ಪ ನಾರಾಯಣಾ!!!

ಯಾರೇನಂದರೇನು ನಿನಗೆ? (ಹ)

-ರೇರಾಮ ಜಪಿಸುವವಗೆ! (ನೀ)
-ನೆಂದರಾರೆಂದರಿತವಗೆ! (ಮ)
-ದ, ಮತ್ಸರವಿರದವಗೆ!
ರೇಗುವಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟವಗೆ! (ತ)
-ನು, ಮನಪ್ಪನದ್ದೆಂಬವಗೆ! (ಅ)
-ನಿತ್ಯ ಮಾಯೆಂದರಿತವಗೆ! (ಧ)
-ನದಾಸೆನಗಿಲ್ಲೆಂಬವಗೆ! (ಬಾ)
-ಗೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಗೆ!!!

ಯಾವ ಸ್ಟೇಶನ್ನಿನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಗಾಡಿ? (ಬಾ)

-ವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದೀಗ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ!
ಸ್ಟೇಶನ್ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೀಗ ಬೇಡಿ! (ಕೇ)
-ಶವನ ಕೃಪೆಯನ್ನಿದಿರು ನೋಡಿ! (ಸ)
-ನ್ನಿಧಿಯ ಸೇವೆಗೀಗ ಮನ ಮಾಡಿ! (ದೀ)
-ನನನ್ನುದ್ಧರಿಸೆಂದವ್ನನ್ನು ಬೇಡಿ! (ಅ)
-ಲ್ಲಿಲ್ಲೋಡಾಡಿದರೆ ಸಿಗದು ಗಾಡಿ! (ತಂ)
-ದೆ ಸದ್ಗುರುವಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ!
ಯೋಗೇಶಾತನನ್ನೊಡಗೂಡಿ ನೋಡಿ!
ಗಾಡಿಗಾರಾತನನ್ಮರೆಯ ಬೇಡಿ! (ಕೂ)
-ಡಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪಾದಾ ಗಾಡಿ!!!

ಮುಚ್ಚಿದ ಕದ ತೆರೆದೋಡ್ಬಾರದಮ್ಮಾ! (ಹು)

-ಚ್ಚಿಯೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳಬೇಕಾದೀತಮ್ಮಾ! (ಕ)
-ದ ತೆಗೆದ್ಕೆಲ್ಸ ಮುಗ್ಸಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕಮ್ಮಾ!
ರ್ಮ ವಿಚಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗ್ಬೇಕಮ್ಮಾ! (ಇ)
-ದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯುಳಿಯುವುದಮ್ಮಾ! (ಕ)
-ತೆ, ಪುರಾಣಗಳಿನ್ನು ಸಾಕು ಮಾಡಮ್ಮಾ! (ತೆ)
-ರೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾಟಕವುಂಟೇನಮ್ಮಾ? (ಇಂ)
-ದೋ, ನಾಳೆಯೋ, ಮೊಕ್ಕಾಂ ಮುಕ್ತಾಯಾಗ್ವುದಮ್ಮಾ! (ಪ)
-ಡ್ಬಾರದಾಮೇಲಾರೂ ಪರಿತಾಪವಮ್ಮಾ!
ಮಣಗೀಗಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಳಮ್ಮಾ! (ಪಾ)
-ದಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ಬಾರದಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಯಾತ್ರಿಕನಮ್ಮಾ!!!

ಗಂಡಾಂತರದಿಂದ ಪಾರಾದ ನಂಜುಂಡ! (ಗಂ)

-ಡಾಂತ್ರ ಉಮೆ ಕಳೆದಳೆಂದ ನಂಜುಂಡ!
ಡಾದ್ರನರ್ಥಾಗುತ್ತಿತ್ತೆಂದ ನಂಜುಂಡ! (ಸು)
-ರರ್ಗಮೃತ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲೆಂದ ನಂಜುಂಡ! (ಅಂ)
-ದಿಂದಾದೆ ನೀಲಕಂಠಾನೆಂದ ನಂಜುಂಡ!
ಕ್ಷಕನ್ಯಾದರ್ಶ ಸತ್ಯೆಂದ ನಂಜುಂಡ!
ಪಾಪವಿದೂರಳವಳೆಂದ ನಂಜುಂಡ!
ರಾಮನಾಮ ಪ್ರೇಮ್ಯವಳೆಂದ ನಂಜುಂಡ!
ಯಾಂಬಾ ಭವಾನ್ಯವಳೆಂದ ನಂಜುಂಡ! (ಅ)
-ನಂಗಾಕ್ಷಿ ತಾನಾಗಿಹಳೆಂದ ನಂಜುಂಡ! (ನಂ)
-ಜುಂಡನ ಪ್ರಾಣ ಅವಳೆಂದ ನಂಜುಂಡ! (ಬಿ)
-ಡವಳ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಂಜುಂಡ!!!

ಒಂದೊಂದಾಗೇನೊನೋ ನಾನಿಂದು ತಿಂದೆ! (ಇ)

-ದೊಂದು ಸುಯೋಗವೆಂದು ನಾನು ತಿಂದೆ! (ಸಂ)
ದಾಯವಾಗಲಿ ಋಣವೆಂದು ತಿಂದೆ! (ಯೋ)
-ಗೇಶ್ವರನಿಚ್ಛೆಯಿದೆಂದು ನಾ ತಿಂದೆ!
ನೇಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದರೂ ತಿಂದೆ! (ಮ)
-ನೋದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದರಿತರೂ ತಿಂದೆ!
ನಾಮಜಪ ಮಾಡುತ್ತೆಲ್ಲಾ ನಾ ತಿಂದೆ!
ನಿಂತು, ನಮಸ್ಕಾರವೆನ್ನುತ್ತ ತಿಂದೆ!
ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಾಗದಿಂದೆಂದು ತಿಂದೆ!
ತಿಂದೆ, ಗುರುಪ್ರಸಾದವೆಂದು ತಿಂದೆ! (ತಂ)
-ದೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗತ್ಯೆಂದೆ!!!

ಮಂತ್ರ, ಹೇಳಿದ, ತಂತ್ರ ಹೂಡಿದ! (ಪ)

-ತ್ರ, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ!
ಹೇರಂಬನನ್ನೇನೋ ಕೇಳಿದ! (ಬಾ)
-ಳಿನ ಸುಖಕ್ಕೆ ವರ ಬೇಡಿದ! (ಬಂ)
-ದವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿದ!
ತಂದೆ, ತಾ

ನೆಂದು ವಂದಿಸಿದ! (ಸ್ತೋ)
-ತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ! (ಬಾ)
-ಹೂರ್ಧ್ವಕ್ಕೆತ್ತಿಳಾಶಾಂತ್ಯಾಶಿಸಿದ! (ಕೂ)
-ಡಿ, ಆಡಿ, ಪಾಡಿ ನಲಿದಾಡಿದ! (ಕಂ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾದ!!!

ಹಣ್ಣೆಂದದ್ದದ್ದು ಹೀಚೆಂಬರಿವಾಯ್ತು! (ಬೆ)

-ಣ್ಣೆಂದದ್ದದು ಸುಣ್ಣದ ಮುದ್ದೆಯಾಯ್ತು! (ಮಂ)
-ದಮತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದದಾಯ್ತು! (ಕ)
-ದ್ದವಗೆ ಬಿದ್ದವನ ಸಲಾಮಾಯ್ತು!
ದುರ್ವಿಧಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಬಯಲಾಯ್ತು!
ಹೀನನಿಗೂ ಮಾನ ಧನದಿಂದಾಯ್ತು! (ಹೀ)
-ಚೆಂಬರಿವು ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದಾಯ್ತು!
ಯಲಾಕಾರ ಭ್ರಾಂತ್ಯೆಂಬರಿವಾಯ್ತು! (ಅ)
-ರಿತಮೇಲದು ತಿಪ್ಪೆಯ ಪಾಲಾಯ್ತು! (ಜೀ)
-ವಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು! (ಅ)
-ಯ್ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನರ್ಥವಾಯ್ತು!!!

ಜಡನಾಗಿ ಇದ್ದೆ, ಮೃಡನಾಗಿ ಎದ್ದೆ! (ಬ)

-ಡವನಾಗಿ ಇದ್ದೆ, ಒಡೆಯನಾಗ್ಯೆದ್ದೆ!
ವಾದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರವಾದಿಯಾಗ್ಯೆದ್ದೆ! (ರಾ)
-ಗಿ ನಾನಾಗಿ ಇದ್ದೆ, ವಿರಾಗಿಯಾಗ್ಯೆದ್ದೆ!
ಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾನಾಗ್ಯೆದ್ದೆ! (ನಿ)
-ದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸದ್ದಡಗ್ಯಾನೆದ್ದೆ!
ಮೃತನಂತೆ ಇದ್ದೆ, ಅಮೃತನಾಗ್ಯೆದ್ದೆ! (ಒ)
-ಡಲ್ನಾನೆಂದು ಇದ್ದೆ, ವಿಮಲಾತ್ಮಾಗ್ಯೆದ್ದೆ! (ಅ)
-ನಾಥನೆಂತ ಇದ್ದೆ, ಜಗನ್ನಾಥಾಗ್ಯೆದ್ದೆ! (ಸಂ)
-ಗಿ ನಾನಾಗಿ ಇದ್ದೆ, ನಿಸ್ಸಂಗಿಯಾಗ್ಯೆದ್ದೆ!
ರವಾಗಿ ಇದ್ದೆ, ನೆರವಾಗೀಗೆದ್ದ! (ಎ)
-ದ್ದೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಾನಾಗೀಗ್ಯೆದ್ದೆ!!!

ಗಾಡಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಚಾಲಕನಾಸಕ್ತಿ, ಪ್ರಯಾಣ ತೃಪ್ತಿ! (ಅ)

-ಡಿಗೆಯ ಶಕ್ತಿ, ಅಡಿಗೆಯವ್ನಾಸಕ್ತಿ, ಊಟ ತೃಪ್ತಿ!
ಜ್ಞದ ಶಕ್ತಿ, ಯಾಜ್ಞಿಕನಾಸಕ್ತಿ, ಸುಜ್ಞಾನ ತೃಪ್ತಿ!
ಶಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಶಶಿಧರನಾಸಕ್ತ್ಯನಿಶ ತೃಪ್ತಿ! (ಭ)
-ಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಭಕ್ತನಚಲಾಸಕ್ತಿ, ಮುಕ್ತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ!
ಚಾಕರಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಚಾಕರನಾಸಕ್ತ್ಯಾಚಾರ ತೃಪ್ತಿ!
ಕ್ಷ್ಯಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನಾಸಕ್ತಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಂತೃಪ್ತಿ!
ರದ ಶಕ್ತಿ, ಕಾರ್ಯದಾಸಕ್ತಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ಸಂತೃಪ್ತಿ!
ನಾಮದ ಶಕ್ತಿ, ನಾಮಿಯಾಸಕ್ತಿ, ಆರಾಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ!
ತ್ಯದ ಶಕ್ತಿ, ನಿತ್ಯನಾಸಕ್ತಿ, ಸ್ವಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ! (ವ್ಯ)
ಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಅವ್ಯಕ್ತನಾಸಕ್ತಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ!
ಪ್ರಭಾವ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಭಾಕರನಾಸಕ್ತ್ಯಭೀಷ್ಟ ತೃಪ್ತಿ! (ಮಾ)
-ಯಾಶಕ್ತಿ, ಮಾಧವನಾಸಕ್ತಿ, ಲೀಲಾನಾಟಕ ತೃಪ್ತಿ! (ಗು)
-ಣಗುಣ ಶಕ್ತಿ, ಗಣೇಶನಾಸಕ್ತ್ಯಗಣಿತ ತೃಪ್ತಿ!
ತೃಣ, ಪರ್ಣ ಶಕ್ತ್ಯತ್ರಿತನಯನಾಸಕ್ತ್ಯಾತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ! (ತೃ)
-ಪ್ತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ಶಿವಾನಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿ!!!

ಗಣ್ಯನಾಗೋ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಾಗೋ! (ನಾ)

-ಣ್ಯಗಳಾಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗೋ!
ನಾಮದೊಳಗಿನ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗೋ!
ಗೋಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಗೋಪಾಲನಾಗೋ!
ಸುಖವಿದರನುಭವಿಯಾಗೋ!
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗೋ! (ಬ)
-ಹ್ಮದ್ವೇಷ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗೋ! (ಪು)
-ಣ್ಯ ಪಾಪದಂಟಿಲ್ಲದವನಾಗೋ!
ನಾದ, ಬಿಂದು, ಕಲಾತೀತನಾಗೋ! (ಆ)
-ಗೋ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀನಾಗೋ!!!

ಕಲ್ಪನಾ ಸಂಕಲ್ಪ, ವಿಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪನಾ! (ಅ)

-ಲ್ಪ ವಿಷಯ ಸುಖಕ್ಕಾಗ್ಯೇಕ ಕಲ್ಪನಾ?
ನಾಮ, ರೂಪ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರವೂ ಕಲ್ಪನಾ!
ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಯಳುವುದೇಕೆ ಕಲ್ಪನಾ?
ರ, ಚರಣಕ್ಕಾಳಾಗ್ದಿರು ಕಲ್ಪನಾ! (ಶಿ)
-ಲ್ಪ ಕಲೆಯೊಳಗಿನ ಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಪನಾ!
ವಿವೇಕಿಯಾಗ್ಜೈಸ್ನಿನ್ನ ನೀನು ಕಲ್ಪನಾ!
ಲ್ಯಾಣ ನಿನಗಾಗುವುದು ಕಲ್ಪನಾ! (ಅ)
-ಲ್ಪರ ಸಂಗ ಮಾಡಬಾರದು ಕಲ್ಪನಾ!
ಲಿಮಲ ಕಳೆಯಬೇಕು ಕಲ್ಪನಾ! (ತ)
-ಲ್ಪ ಶಯನಕ್ಕಾಶಿಸಬೇಡ ಕಲ್ಪನಾ!
“ನಾ” ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ಪಾವನಾ!!!

ಆದರ್ಶಪತೀ ಉಮಾಪತಿ!

ಯಾಮಯಾ ಮಾಯಾಧಿಪತಿ! (ದ)
-ರ್ಶನಾನಂದಾತ್ಮಾರಾಮ ಪತಿ!
ತಿತ ಪತೀ ಪಶುಪತಿ!
ತೀರ್ಥ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪತೀ ಶ್ರೀಪತಿ!
ದಾತ್ತ ಪತೀ ದತ್ತ ಪತಿ!
ಮಾಲಾ, ಕಮಂಡ್ಲು ಧರಾಪತಿ!
ರಮಾತ್ಮಾವಧೂತ ಪತಿ! (ಗ)
-ತಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪತಿ!!!

ಜೀವನಿಗಿಹುದು ನಾನಾ ಪ್ರಕರಣ! (ಭ)

-ವಬಂಧದಲ್ಲಿಡುವುದಾ ಪ್ರಕರಣ!
ನಿಮಿಷ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೂಂದೊಂದ್ಪ್ರಕರಣ! (ಭೋ)
-ಗಿಗನವರತನೇಕ ಪ್ರಕರಣ!
ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುವುದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣ!
ದುಸ್ಸಂಗದಲ್ಲದ್ದುವುದಾ ಪ್ರಕರಣ!
ನಾಳೆಗಳೆಣಿಸುವುದಾ ಪ್ರಕರಣ!
ನಾಶವಾಗುವ ದೇಹಕ್ಕಾ ಪ್ರಕರಣ!
ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೇನೇನೋ ಪ್ರಕರಣ!
ತೆ, ಪುರಾಣ, ಕಟ್ಟಿತಾ ಪ್ರಕರಣ! (ವ)
-ರಗುರು ಶರಣಗಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣ! (ಗ)
-ಣಪ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇಕೀಕರಣ!!!

ಪಥಿಪತಿ, ಪತಿಪತಿ, ಪಶುಪತಿ! (ರ)

-ಥಿ, ಸಾರಥಿ, ಶ್ರೀಪತಿ, ವೈಕುಂಠಪತಿ!
ದ್ಮಪತಿ, ಸಿದ್ಧಪತಿ, ಶುದ್ಧಪತಿ! (ದಿ)
-ತಿಪತಿ, ಅದಿತಿಪತಿ, ಅಧಿಪತಿ!
ರಪತಿ, ಸ್ಥಿರಪತಿ, ಗೌರೀಪತಿ!
ತಿರುಪತಿ, ಪುರಪತಿ, ಸುರಪತಿ!
ತಿತಪತಿ, ಭೂಪತಿ, ರಘುಪತಿ!
ತಿರುಕಪತಿ, ಚಿತ್ಪತಿ, ದತ್ತಪತಿ! (ರೂ)
-ಪಪತಿ, ಆರೂಪಪತಿ, ಆತ್ಮಪತಿ!
ಶುಚಿಪತಿ, ರುಚಿಪತಿ, ಛಾಯಾಪತಿ! (ಕೋ)
-ಪಪತಿ, ತಾಪಪತಿ, ಪಾರ್ವತೀಪತಿ! (ಪ)
-ತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ತ್ರಿಲೋಕಪತಿ!!!

ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನಿನಗೆ ಸರಿ! (ನ)

-ನ್ನ ದಾರಿಯೇ ನನಗೆ ಸರಿ!
ದಾರಿಯ ಗುರಿಯೊಂದೇ ಸರಿ! (ಪ)
-ರಿಪರಿ ಕ್ರಮದಕ್ಕೆ ಸರಿ!
ನಿಷ್ಠೆಯದಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಸರಿ!
ಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸರಿ!
ಗೆದ್ದು ಬಂದರಿಬ್ಬರೂ ಸರಿ!
ಚ್ಚಿದಾನಂದಾದರೆ ಸರಿ! (ಅ)
-ರಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಹರಿ!!!

ಆ ಮುಖ, ಈ ಮುಖ, ದತ್ತ ಮುಖ!

ಮುದ್ದು ಮುಖಾ ಗುರುದತ್ತ ಮುಖ! (ಮು)
-ಖ ಮೂರೊಂದಾಗಲಾ ದತ್ತ ಮುಖ!
ರೈದಿಂದ್ರ್ಯ ಜಯಾ ದತ್ತ ಮುಖ!
ಮುನಿಜನಾನಂದಾ ದತ್ತ ಮುಖ! (ಸು)
-ಖದುಃಖೇಕರಸಾ ದತ್ತ ಮುಖ!
ತ್ತತ್ರಿಋಷಿಗಾ ದತ್ತ ಮುಖ! (ಹ)
-ತ್ತವತಾರೆತ್ತಿತಾ ದತ್ತ ಮುಖ!
ಮುಪ್ಪು, ಸಾವಿಲ್ಲದ್ದಾ ದತ್ತ ಮುಖ!
ಗ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಮುಖ!!!

ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖಾ ಗುರು ಮುಖ!

ರೋಗ ರಹಿತಾ ಶುದ್ಧ ಮುಖ! (ಭಾ)
-ಗ್ಯವಿದೆಲ್ಲರಿಗೀವ ಮುಖ!
ಮುಟ್ಟು, ಮಡಿಯೆನ್ನದಾ ಮುಖ!
ಖಾರ, ಹುಳಿಯಭೇದ ಮುಖ!
ಗುಣದೋಷರಿಯದಾ ಮುಖ! (ಕ)
-ರುಣಾಪೂರ್ಣಾ ಗಣೇಶ ಮುಖ!
ಮುಕುಂದಾನಂದ ಕಂದ ಮುಖ! (ಸು)
-ಖ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮುಖ!!!

ಹಾರ ಹಾಕಿದರೇ ಕತ್ತಿಗೆ? (ಭಾ)

-ರಿವಾಗಿರುವುದೇ ಕತ್ತಿಗೆ? (ಮ)
-ಹಾಬಲೇಶ್ವರನಾ ಕತ್ತಿಗೆ! (ಬಾ)
-ಕಿನ್ನೇನೇನಿಹುದಾ ಕತ್ತಿಗೆ?
ತ್ತಗುರುವಿನಾ ಕತ್ತಿಗೆ! (ಬೇ)
-ರೇನೂ ಬೇಡವಿನ್ನಾ ಕತ್ತಿಗೆ!
ಲ್ಪನಾತೀತದಾ ಕತ್ತಿಗೆ! (ಎ)
-ತ್ತಿರಾರತಿ

ಈಗಾ ಕತ್ತಿಗೆ! (ಬಾ)
-ಗೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗೆ!!!

ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರ, ಓಂಕಾರ!

ಕಾಲ, ದೇಶಾವಸ್ಧಾತೀತಾಕಾರೋಂಕಾರ!
ಮೇಶ, ಉಮೇಶ, ವಾಣೀಶರೋಂಕಾರ!
ಚ್ಚ, ನೀಚ, ಸ್ವಚ್ಛಾಸ್ವಚ್ಛಾಕಾರೋಂಕಾರ!
ಕಾರ್ಯ, ಕಾರಣಕರ್ತಾಕಾರ ಓಂಕಾರ! (ಸು)
-ರ, ನರ, ಕಿನ್ನರೋರಗಾಕಾರೋಂಕಾರ! (ಕಾ)
-ಮ, ರಾಮ, ಶ್ಯಾಮ, ಸೋಮರಾಕಾರೋಂಕಾರ!
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ,

ಈನಾಕ್ಷಿಯರಾಕಾರೋಂಕಾರ! (ವ)
-ರಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಕಾರ ಓಂಕಾರ!
“ಓಂ, ಐಂ, ಕ್ಲೀಂ, ಸೌ” ಸರಸ್ವತ್ಯಾಕಾರೋಂಕಾರ!
ಕಾಶ್ಯಪ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾದ್ಯಾಕಾರೋಂಕಾರ! (ವ)
-ರದನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಕಾರೋಂಕಾರ!!!

ಗಂಟು ಬಿತ್ತು ಜಾಜಿ ದಾರಕ್ಕೆ! (ಗಂ)

-ಟು ಬಿದ್ದಾಯ್ತು ಹಾರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ!
ಬಿದಿ ನೇಮವಿದಾಯ್ತದಕ್ಕೆ! (ಹೊ)
-ತ್ತು ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತದು ದಾರಕ್ಕೆ!
ಜಾಜಿ ಹೋಗದನ್ಯ ಸಂಗಕ್ಕೆ! (ಪೂ)
-ಜಿಸಿಕೊಂಬಂತಾ

ಗದಕ್ಕೆ!
ದಾರಾನುಕೂಲವಾಯ್ತದಕ್ಕೆ! (ಸ)
-ರ ಭಂಗಾರದ್ದು ಬೇಡದಕ್ಕೆ! (ಅ)
-ಕ್ಕೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯದಕ್ಕೆ!!!

ಅಷ್ಟಮಿಯರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ! (ದು)

-ಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವೆನು ನಾನೆಂದು ಬಂದ!
ಮಿತ್ರಾರ್ಜುನನಜ್ಞಾನ ಕಳೆಯಲ್ಕೆ ಬಂದ!
ದುವಂಶ ಶಿರೋಮಣಿಯಾಗಿ ತಾ ಬಂದ! (ದು)
ರ್ಧರ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತಾ, ಪಿತರ್ಗಾದಾಗ ಬಂದ!
ರಾಧೆಯ ಮನೋರಥ ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಬಂದ!
ತ್ರಿಲೋಕನಾಥನಾಗ್ಯವತರಿಸಿ ಬಂದ! (ಜ)
-ಯ ಪಾಂಡುಪುತ್ರರಿಗೀಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ! (ಅ)
-ಲ್ಲಿಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾನೆಂದು ತೋರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ! (ಸು)
-ಕೃತಶಾಲಿ ಸುಧಾಮೋದ್ಧವರ್ಗಾಗಿ ಬಂದ! (ಕೃ)
-ಷ್ಣವೇಣಿಯ ಪರಮಾಪ್ತ ತಾನಾಗಿ ಬಂದ!
ಬಂಧು ಗೋಪಾಲಕರಿಗಾಗಿ ತಾನು ಬಂದ! (ನಂ)
-ದಕಂದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗಿ ಬಂದ!!!

ಧ್ಯಾನಮಿಂಚಿನ ಶಬ್ದವಾಲಿಸಲೀ ಕಿವಿ! (ಹೀ)

-ನ ವಿಚಾರಗಳ ಕೇಳದಿರಲೀ ಕಿವಿ!
ಮಿಂದಿದರಲ್ಲೀಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಲೀ ಕಿವಿ!
ಚಿದಾನಂದದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಲೀ ಕಿವಿ! (ಕ)
-ನಸು, ನೆನಸಿನಲ್ಲೂ ಹೀಗಿರಲೀ ಕಿವಿ!
ಬರಶಂಕರೇಚ್ಛೆಗಾಳಾಗಲೀ ಕಿವಿ! (ಲು)
ಬ್ಧರುಲಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಿರಲೀ ಕಿವಿ!
ವಾದ, ಭೇದಕ್ಕೆ ಕಿವುಡಾಗಿರಲೀ ಕಿವಿ! (ಶೂ)
-ಲಿಯ ಗುಣಗಾನ ಕೇಳುತ್ತಿರಲೀ ಕಿವಿ!
ರ್ವಕಾಲದಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿರಲೀ ಕಿವಿ!
ಲೀನವಾಗಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿರಲೀ ಕಿವಿ! (ಬೇ)
-ಕಿದಾತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆಂದರಿತಿರಲೀ ಕಿವಿ! (ಸ)
-ವಿತೃ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗಿರ್ಲೀ ಕಿವಿ!!!

ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನಂತಿರಬೇಕು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ! (ಹೆ)

-ಣ್ಣು, ಹೊನ್ಮಣ್ಣಿಗದಲಿಪ್ತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ!
ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಾದಾನಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ! (ನಿ)
-ನ್ನಂತರಂಗ ದೃಷ್ಟಿ ಶುದ್ಧ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ!
ತಿಳಿಗೇಡ್ಯರಿಯನಿದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ! (ಹೊ)
-ರಗೊಳಗದು ವ್ಯಾಪಕ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ!
ಬೇಕ್ನಿನ್ನನುಗ್ರಹದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ! (ವ್ಯಾ)
-ಕುಲವೆಳ್ಳಷ್ಟಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ!
ಕೃಪಾಮೃತದರಲ್ಲಿದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ! (ಉ)
-ಷ್ಣ, ಶೀತವೆಂದನ್ನದದು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಕಣ್ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ!!!

ವಾಸುದೇವೇಸುದೇವೇಕ ದೇವ!

ಸುವಿಚಾರಿಗಿರ್ಪುದೊಬ್ಬ ದೇವ!
ದೇಶ, ಕಾಲಕ್ಕಪ್ಪಾ ರೂಪಾ ದೇವ!
ವೇದ, ಬೈಬಲ್ಕುರಾನ್ದೇವಾ ದೇವ!
ಸುವಾರ್ತೆ ಗೀತೋಪದೇಶೀ ದೇವ!
ದೇಹ ಮೋಹ, ಬೇಡೆಂಬನಾ ದೇವ!
ವೇಶ, ಭೂಷಣಾಶಾಶೂನ್ಯಾ ದೇವ!
ರ್ಮ, ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರಕರ್ತಾ ದೇವ! (ತ)
-ದೇಕನಿಷ್ಠ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಾ ದೇವ! (ದೇ)
-ವ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇಸು ಶಿವ!!!

ಇಷ್ಟುದಾಸೀನ ನಿನಗೇಕಪ್ಪಯ್ಯಾ? (ಎ)

-ಷ್ಟು ಕಾಲ ಹೀಗಿರಬೇಕ್ನಾನಪ್ಪಯ್ಯಾ?
ದಾರಿ ತಪ್ಪಿರುವೆನೇ ನಾನಪ್ಪಯ್ಯಾ?
ಸೀತಾರಾಮ ನೀನಲ್ಲವೇನಪ್ಪಯ್ಯಾ? (ಅ)
-ನವರತ ದರ್ಶನ ಕೊಡಪ್ಪಯ್ಯಾ!
ನಿನ್ನ ದಾಸನಲ್ಲವೇ ನಾನಪ್ಪಯ್ಯಾ?
ನಗೆ ಬೇರಾರು ಗತಿಯಪ್ಪಯ್ಯಾ? (ಭೋ)
-ಗೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನಪ್ಪಯ್ಯಾ!
ರುಣೆ ತೋರಿ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪಯ್ಯಾ! (ಕ)
-ಪ್ಪ, ಕಾಣಿಕೆ ನಿನಗೇತಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯಾ? (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗಪ್ಪಯ್ಯಾ!!!

ತಪ್ಪನೊಪ್ಪಮಾಡಿತಪ್ಪನ ಕೃಪೆ! (ಬೆ)

-ಪ್ಪನಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗಾಯ್ತಾ ಕೃಪೆ! (ತಾ)
-ನೊಡನೆ ಲೋಪ ಸರಿಗೈದಾ ಕೃಪೆ! (ಅ)
-ಪ್ಪನಲ್ಲದಾರು ಮಾಡಬೇಕಾ ಕೃಪೆ?
ಮಾರಹರನಿಂದ ಸತತಾ ಕೃಪೆ! (ಅ)
-ಡಿಗಡಿಗೆತ್ತಿಕೊಂಬಾದರ್ಶ ಕೃಪೆ! (ಸ)
-ತತ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿರುವಾ ಕೃಪೆ! (ತ)
-ಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಡಿನ್ನೆಂಬನ್ಯೋನ್ಯ ಕೃಪೆ! (ಅ)
-ನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿರಲೆಂಬ ಕೃಪೆ!
ಕೃತ ತ್ರೇತಾನಂದವಿದೆಂಬ ಕೃಪೆ! (ಕೃ)
-ಪೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮನಾ ಕೃಪೆ!!!

ಪಾರ್ವತಿ ಕಂಡಳು ಪರಮೇಶ್ವರನ! [ಸ]

-ರ್ವರೊಳಗಿಹ ಗುರು ಮಹೇಶ್ವರನ! (ಗ)
-ತಿ ಶಿವಗಣಕಾಗಿರುತಿರ್ಪವನ!
ಕಂಠದಲಿ ವಿಷವಿರಿಸಿರ್ಪವನ!
ಮರುಧರ ನಟರಾಜೇಶ್ವರನ! (ತು)
-ಳುಕಿಳೆಗಿಳಿಯುವ ಗಂಗಾಧರನ!
ತಿತರ ಪಾಪನಾಶ ಗೈವವನ! (ವ)
-ರ ರಾಮನಾಮ ಸದಾ ಜಪಿಸುವನ! (ಉ)
-ಮೇಶನನೆನಿಸಿದರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ! (ವಿ)
-ಶ್ವನಾಥನಾಥ ನಾಥ ತಾನಾಗಿಹನ!
ಕ್ಕಸಾಂತಕ ಕಲಿಮಲಾಂತಕನ! (ಜ)
-ನಕ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾದವನ!!!

ಪುಸ್ತಕದೊಳಗಿನ ಬದನೇಕಾಯಿ! [ಅ]

-ಸ್ತಮಾನವಾದ್ಮೇಲಿನ ಮರೀಚಿಪ್ರಾಯಿ!
ಲಿತದ್ದುಪಯೋಗಾಗ್ದಿದ್ರದೇಕ್ತಾಯಿ?
ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ ಮಾತು ಸಾಕ್ಮಾಡು ತಾಯಿ! (ಒ)
-ಳಗನ್ನವಿದೆಂದರೂಟಾಯ್ತೇನು ತಾಯಿ?
ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿದ್ದರೇನಾಯ್ತು ತಾಯಿ? (ಮ)
-ನಸಿಗಾನಂದ ತಿಂದಾಗಲ್ಲವೇ ತಾಯಿ?
ಣ್ಣದ ಮಾತ್ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದು ತಾಯಿ!
ರ್ಶನವೀಯದ ದೇವರೇಕೆ ತಾಯಿ?
ನೇದಾದಮೇಲ್ದರದ ನಿರ್ಧರ ತಾಯಿ!
ಕಾದು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಾದ್ಮೇಲ್ಮಾತು ತಾಯಿ! (ತಾ)
-ಯಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕೈಗ್ಬಂದ ಕಾಯಿ!!!

ಆಟ, ನೋಟ, ಕಾಟ ಕಾಣಯ್ಯ! (ಪು)

-ಟವಿಟ್ಟಪ್ಪಟ ನೀನಾಗಯ್ಯಾ! (ಮ)
-ನೋಮಯ ಕೋಶ ಹರಿಯಯ್ಯಾ! (ಗೂ)
-ಟಕ್ಕದನ್ನಾಮೇಲ್ಬಿಗಿಯಯ್ಯಾ!
ಕಾಟವಾಗ ತಪ್ಪುವುದಯ್ಯಾ! (ನಾ)
-ಟಕವೀಗ ಸಾಕು ಮಾಡಯ್ಯಾ!
ಕಾಲಾನ್ಕೂಲವಿಹುದೀಗಯ್ಯಾ! (ಗ)
-ಣನಾಯಕನಿಷ್ಟವಿದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಯ್ಯಾ!!!

ನಂಬಿಗೆ ಬೇಕಿಂಬಿಗೆಂಬಂಬಿಗಯ್ಯಾ!

ಬಿಗಿದಪ್ಪಪ್ಪನಡ್ಯೆಂಬಂಬಿಗಯ್ಯಾ! (ಬ)
-ಗೆಯ್ಬೇಡ್ಕೇಡನ್ಯರಿಗೆಂಬಂಬಿಗಯ್ಯಾ!
ಬೇಗ ಸಾಗ್ಲೀ ಯಾತ್ರೆಯೆಂಬಂಬಿಗಯ್ಯಾ!
ಕಿಂಕರನಾ ನಿನಗೆಂಬಂಬಿಗಯ್ಯಾ!
ಬಿಡ್ಬೇಡೆನ್ನ ಕೈ ನೀನೆಂಬಂಬಿಗಯ್ಯಾ! (ಹೋ)
-ಗೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆಂಬಂಬಿಗಯ್ಯಾ!
ಬಂಧು, ಬಾಂಧವ ನೀನೆಂಬಂಬಿಗಯ್ಯಾ! (ಹೊಂ)
-ಬಿಸಿಲ್ನಿನ್ನ, ಕೃಪೆಯೆಂಬಂಬಿಗಯ್ಯಾ! (ಭೋ)
-ಗ, ತ್ಯಾಗ, ಯೋಗೆವಿದೆಂಬಂಬಿಗಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಂದಿಂಬಯ್ಯಾ!!!

ನೀನಾಗಿ ಕೊಡುವ ರಜಾ ಕೆಲವು! (ನಾ)

-ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವ ರಜಾ ಕೆಲವು! (ಮು)
-ಗಿಯುತಿದೆಯಿಂತುದ್ಯೋಗದಿರುವು!
ಕೊಡುವ ಕೂಲಿ ಸಾಕಾಗ್ದೇ ಹಸಿವು! (ದು)
-ಡುಕಿದರಾಗ್ದಧಿಕಾರಿಯೊಲವು! (ಭಾ)
-ವ, ಭಕ್ತಿಗೀಗ ಬಾರದು ದಯವು! (ಊ)
-ರ ಬಿಟ್ಟರೂ ಬಿಡದು ಪ್ರಾರಬ್ಧವು!
ಜಾತಿ ದ್ವೇಷದಿಂದಾಗ್ವುದನ್ಯಾಯವು!
ಕೆಟ್ಟಿಹುದಜ್ಞಾನದಿಂದೀ ಜಗವು!
ಕ್ಷ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸುಖವು! (ಈ)
-ವುದದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮವು!!!

ರಮಣಗೆ ಕೋಪ, ರಮಣಿಗೆ ತಾಪ!

ದಾಂಧ ಕನ್ಯಾಪಿತನಧ್ವರಾಲಾಪ! (ಗ)
-ಣನಾಯಕ ವೀರಭದ್ರನ ಪ್ರತಾಪ! (ಗಂ)
-ಗೆ, ಭಾಗೀರಥಿಯಾತ್ಮೀಯ ಅನುಕಂಪ!
ಕೋಪಾಗ್ನಿಗಾಹುತಿಯಾದ ದಕ್ಷ ಭೂಪ!
ರ್ವತೇಶನಲ್ಲುದಿಸಿತೊಂದು ದೀಪ! (ಅ)
-ರಸಿ ಬಂದನಲ್ಲಿಗೆ ಕೈಲಾಸಾಧಿಪ!
ಗಳನಿತ್ತವನು ಹಿಮಾಚಲಾಧಿಪ! (ರಾ)
-ಣಿಯೊಡಗೂಡ್ಯಾದನು ಗಿರಿಜಾಧಿಪ! (ಕಾ)
-ಗೆ ಸರ್ವರನ್ನಾಸಚರಾಚರಾಧಿಪ!
ತಾಳ, ಮೇಳ, ಭಜನಾನಂದಾತ್ಮಾಧಿಪ!
ರಾತ್ಪರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಧಿಪ!!!

ಬಂದೆ ಪಾದ ದರ್ಶನಕೆಂದ! (ಇ)

-ದೆಯೇ ಅವಕಾಶವೀಗೆಂದ!
ಪಾಪಿ ನಾನಾಗಿರುವೆನೆಂದ!
ರ್ಶನಕೆ ಕಾಯ್ಲಾರೆನೆಂದ! (ಬಂ)
-ದ ಹಾಗೇ ಹೋಗಲೇ ನಾನೆಂದ! (ದ)
-ರ್ಶನವಾಗ್ವುದೆಂದಿಂದು ಅಂದ! (ಹೀ)
-ನ ಭಾಗ್ಯಗಾಗದಾತ್ಮಾನಂದ! (ಬೇ)
-ಕೆಂಬ ಭಕ್ತಗಾಳು ಗೋವಿಂದ! (ಬಂ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ಸ್ವತಂತ್ರವಿಲ್ಲದಿಹುದಾ ನಾಲಿಗೆ!

ತಂತ್ರಗಾರ ನೀನೆಂಬುದಾ ನಾಲಿಗೆ! (ಮಿ)
-ತ್ರದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ಬೇಡೆಂಬುದಾ ನಾಲಿಗೆ!
ವಿವಿಧ ರುಚ್ಯೇಕೆಂಬುದಾ ನಾಲಿಗೆ! (ಪು)
-ಲ್ಲನಾಭನ ಹಾಡೆಂಬುದಾ ನಾಲಿಗೆ! (ಆ)
-ದಿತ್ಯನೆನ್ನಯ್ಯನೆಂಬುದಾ ನಾಲಿಗೆ!
ಹುಸಿಯಾಡೆ ನಾನೆಂಬುದಾ ನಾಲಿಗೆ!
ದಾಸದಾಸ ನಾನೆಂಬುದಾ ನಾಲಿಗೆ!
ನಾನೇಕೆ ನೀಚನೆಂಬುದಾ ನಾಲಿಗೆ! (ಪಾ)
-ಲಿಸು ಪತಿತನೆಂಬುದಾ ನಾಲಿಗೆ! (ಹ)
-ಗೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾರಿಗೆ???

ಮಿತ್ರನುಪಕಾರಕ್ಕೆ ಚಿರ ಋಣಿಯಾಗು!

ತ್ರಯಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರಾರ್ಥನೆಂದವಗೆ ಬಾಗು!
ನುಡಿ, ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಂತೆ ನೀನಾಗು!
ಜ್ಜೆ, ಪಜ್ಜೆಗವನ ನೋಡುವವನಾಗು!
ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯಾದರ್ಶದಲ್ಲವನಾಗು! (ಪ)
-ರಬ್ರಹ್ಮನವನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ನೀನಾಗು! (ಬೆ)
-ಕ್ಕೆಗೀಡಾಗಿಸ್ಬೇಡೆಂದವಗೆ ಶರಣಾಗು!
ಚಿದಾನಂದಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡೆಂಬವನಾಗು!
ಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮನಾಗು!
ಣಾನುಬಂಧ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗು! (ರಾ)
-ಣಿಯೊಡಗೂಡಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತ ನೀನಾಗು! (ಮಾ)
-ಯಾ, ಮಾಧವರೈಕ್ಯಾನಂದಾನುಭವಿಯಾಗು! (ಆ)
-ಗು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನೀನಾಗು!!!

ವಿಠ್ಠಲನೆಲ್ಲವೂ ಆದ! (ವಿ)

-ಠ್ಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿಯೂ ಆದ!
ಯಕಾರಕನೂ ಆದ! (ಮ)
-ನೆಗೆಲಸದಾಳೂ ಆದ! (ಬ)
-ಲ್ಲವನಾಗಿ ಗುರೂ ಆದ! (ಆ)
-ವೂರೀವೂರರಸೂ ಆದ!
ಲಯದ್ಗೊಂಬೆಯೂ ಆದ! (ಆ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾದ!!!

ಮನೆಯೊಳಗಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಸೋರುತ್ತಿದೆ! (ಸೋ)

-ನೆ ದಿನ, ರಾತ್ರಿ ಸುರಿಯುತ್ತಲಿದೆ! (ತಾ)
-ಯೊಲವು ಬಾಲನ ಮೇಲಾಗದಿದೆ! (ಥ)
-ಳಕಿನ ಬಾಳು ಬೇಸರವಾಗಿದೆ! (ಸಂ)
-ಗ ಅಪ್ಪನದ್ದು ದೊರೆಯದಾಗಿದೆ! (ಎ)
-ಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲವನಿರುವಾಗಿದೆ! (ಅ)
-ಲ್ಲಿಲ್ಲೋಡಾಡಿ ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ!
ಸೋದರರಾದರವಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ! (ಕ)
-ರುಣಿಸಿರೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ! (ಹ)
-ತ್ತಿರವಿರಬೇಕೆಂಬಿಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ! (ತಂ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಂದಾಗಿದೆ!!!

ಶಕ್ತಿ, ಬೆಳಕಿನ ಬಿಂಬ ಜಗದಾಂಬ! (ಭ)

ಕ್ತಿ ವಿಚಾರದಿಂದ ಭಕ್ತನಿದ ಕಾಂಬ!
ಬೆಳಕಾಧಾರ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆಂಬ! (ಕ)
-ಳವಳ ಬುದ್ಧಿಗಿದರಿವಾಗದೆಂಬ! (ಬೆಂ)
-ಕಿಯಿದರೊಳಗಡಗಿರುವುದೆಂಬ! (ಅ)
-ನವರತಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ತಾನದೆಂಬ!
ಬಿಂಬವಾಗ ಶುದ್ಧ ಶಿವಲಿಂಗವೆಂಬ!
ಯ್ಲಾಡಂಬರಕ್ಕದಳವಡದೆಂಬ!
ರಾ, ಜನ್ಮದುಃಖ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂಬ!
ತಿಯಾದರದು ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯೆಂಬ! (ಮ)
-ದಾಂಧತೆಗದರಲ್ಲೆಡೆಯಿಲ್ಲವೆಂಬ! (ಅಂ)
-ಬ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದನಾ ಬಿಂಬ!!!

ಧರ್ಮವೆಂದು ಚರ್ಮ ಸುಲಿಯಬೇಡಯ್ಯಾ! (ಕ)

-ರ್ಮ, ತನ್ನಾತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕಿರಬೇಕಯ್ಯಾ!
ವೆಂಕಟೇಶನ ಸ್ವರೂಪ ನಿನ್ನದಯ್ಯಾ!
ದುರ್ವಿಷಯಿಗೆಂದೂ ದುಃಖ ತಪ್ಪದಯ್ಯಾ!
ರಾಚರಾಂತರ್ಯಾಮಿ ನಿನ್ಮಾತ್ಮನಯ್ಯಾ! (ಮ)
-ರ್ಮವಿದನರಿತಿನ್ನಾದರೂ ಬಾಳಯ್ಯಾ!
ಸುಖವಾಗಿರು ಗುರಧ್ಯಾನದಿಂದಯ್ಯಾ!
ಲಿಪ್ತನಾಗಬೇಡ ಕೆಟ್ಟಭ್ಯಾಸಕ್ಕಯ್ಯಾ! (ಭ)
-ಯ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೃಪ್ತಜೀವಿಯಾಗಯ್ಯಾ!
ಬೇರಿನ್ಯಾವ ದಾರಿಯೂ ಸುಖವಿಲ್ಯಯ್ಯಾ! (ಮ)
-ಡದಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹೊಣೆಗಾರನಾರಯ್ಯಾ? (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗಿಹನಯ್ಯಾ!!!

ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಬಣ್ಣ!

ತಾಯಾಗಿ ಫಲಕಾರಿ ಈ ಬಣ್ಣ!
ಕ್ಷ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಗುಪಕಾರೀ ಬಣ್ಣ! (ಲ)
-ಕ್ಷ್ಯಿಯ ಪಾವನ ಗೈದುದೀ ಬಣ್ಣ!
ಲ ಪತಿಸೇವೆಗಿದೇ ಬಣ್ಣ! (ಅ)
-ಣ್ಣ, ತಮ್ಮಕ್ಕ ತಂಗ್ಯೆಂಬುದೀ ಬಣ್ಣ!
ಯ, ವಿನಯ ಸಂಕೇತಾ ಬಣ್ಣ! (ಅ)
-ನ್ನಪೂರ್ಣೆದೇವಿಗಾನಂದಾ ಬಣ್ಣ!
ಹುದಿನದ ಸುಕೃತಾ ಬಣ್ಣ! (ಅ)
-ಣ್ಣ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾ ಬಣ್ಣ!!!

ಮಳೆ ಸುರ್ಸಿ, ದೀಪಾರ್ಸಿ, ಸೇವೆ ತಕ್ಕೊಂಡ! (ವೇ)

ಳೆ ಹೇಳದೇ ಭಜನೆ ಮಾಡಿಸಿಕ್ಕೊಂಡ!
ಸುತ್ತುಮುತ್ತೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ್ರಿಸಿಕ್ಕೊಂಡ! (ತ)
ರ್ಸಿ ಹಣ್ಣು, ಹಂಪಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ್ಕೊಂಡ!
ದೀನ ರೋಗಿಗಳ ವಿಚಾರಿಸಿಕ್ಕೊಂಡ!
ಪಾದ ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಸಿಕ್ಕೊಂಡ! (ಇ)
ರ್ಸಿ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಿಂದ ತೊಳ್ಸಿಕ್ಕೊಂಡ!
ಸೇವೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತೆಂದೆನಿಸಿಕ್ಕೊಂಡ! (ಸ)
-ವೆಯಬೇಕು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಹೀಗೆಂದುಕ್ಕೊಂಡ!
ಪ್ಪಿಸಿ ನಡೆಯೆವೆಂದು ಭಾಷೆ ತಕ್ಕೊಂಡ! (ತ)
-ಕ್ಕೊಂಡ, ಬೀಳ್ಕೊಂಡ, ಗರುಡನೇರೀ ಗಂಡ! (ಗಂ)
-ಡ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾ ಪ್ರಚಂಡ!!!

ಸಿಡಿಲ್ಮಿಂಡು, ಮಳೆ, ಗಾಳೀ, ಬಾಳು! (ಅ)

-ಡಿಗೆಟ್ಟುರುಳಿಸುವುದಾ ಬಾಳು! (ಕೋ)
-ಲ್ಲಿಂಚಿನಂತನಿತ್ಯದ್ದಾಶಾ ಬಾಳು! (ಚಾ)
-ಡುವುದು ಕೈಯ್ಯ ಧನಕ್ಕಾ ಬಾಳು!
ನ ಬಂದಂತಾಡುವುದಾ ಬಾಳು! (ಹ)
-ಳೆಯ ವಾಸನೆಗಳಾಳಾ ಬಾಳು (ರಂ)
-ಗಾಧಿಪನ ನೆನೆಯದಾ ಬಾಳು! (ಕಾ)
-ಳೀ, ಬೋಳೀಯೆಂಬಸಹ್ಯದಾ ಬಾಳು!
ಬಾಹ್ಯಾಡಂಬರದಾ ಕೀಳು ಬಾಳು! (ಬಾ)
-ಳು! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗ್ಯೇಳು!!!

ಮಂಗಳಾರತಿಯೆತ್ತು ಭಾರತೀ! (ರಂ)

-ಗನಾಥ ಜಿನನೆಂದು ಭಾರತೀ! (ಕ)
-ಳಾನಿಧ್ಯಾಲಾಪಿಸುತ್ತ ಭಾರತೀ! (ವ)
-ರ ನಿನಗವನೀವ ಭಾರತೀ!
ತಿಳಿದವನಂತಾಗು ಭಾರತೀ! (ಮಾ)
-ಯೆಗೊಳಗಾಗಬೇಡ ಭಾರತೀ! (ಸ)
-ತ್ತು, ಹುಟ್ಟುವ ಬಾಳ್ಸಾಕು ಭಾರತೀ!
ಭಾಗ್ಯ ಭಜನಾನಂದ ಭಾರತೀ!
ಮಿಸದರಲ್ನೀನು ಭಾರತೀ! (ಪ)
-ತೀ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಧಿಪತೀ!!!

ಭಾವಗಾನ ಪ್ರಿಯಾ ಶಶಿಧರ! (ದೇ)

-ವ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನಾ ಶಶಿಧರ! (ರಂ)
-ಗಾಧಿಪನಾಪ್ತಾತ್ಮಾ ಶಶಿಧರ! (ದಾ)
-ನವಕುಲ ಕಾಲಾ ಶಶಿಧರ!
ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯ ವರ್ಜ್ಯಾ ಶಶಿಧರ!
ಯಾಗ, ಯೋಗಾಧಾರಾ ಶಶಿಧರ!
ಕ್ತಿ, ಮುಕ್ತಿ, ದಾತಾ ಶಶಿಧರ!
ಶಿವ, ಶಕ್ತ್ಯೇಕಾತ್ಮಾ ಶಶಿಧರ!
ರ್ಮ, ಕರ್ಮಾಕಾರಾ ಶಶಿಧರ! (ವ)
-ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾಕಾರ!!!

ಕಾದಿಹನಯ್ಯ ನಿನಗಾಗಿ ತಂಗೀ!

ದಿನ ಬಹಳಾಯ್ತು ಹೋಗಿ ನೀ ತಂಗೀ!
ರೆಯದಾಟವೆಷ್ಟು ದಿನ ತಂಗೀ? (ಜ)
-ನಕನ ಸೇವೆಯಿನ್ಯಾವಾಗ ತಂಗೀ? (ಕೈ)
-ಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಾನ ತಂಗೀ!
ನಿನ್ನೊಬ್ಬಳ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಿದೇನೇ ತಂಗೀ? (ದೀ)
-ನ, ದರಿದ್ರರಲ್ಲೂ ನಿನ್ನಾತ್ಮ ತಂಗೀ! (ಆ)
-ಗಾಗಾತ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಮ್ಮ ತಂಗೀ! (ಯೋ)
-ಗಿರಾಜ, ಶಿವ ಜಗದಯ್ಯ ತಂಗೀ!
ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗಳಾಗು ತಂಗೀ (ತಂ)
-ಗೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಯ್ಯ ತಂಗೀ!!!

ಭಾನುವಿಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕವೇನೇ?

ನುಡಿದಂತೆ ನೀನಿರಬಾರದೇನೇ?
ವಿಧಿಲೀಲೆ ವಿಚಿತ್ರವಲ್ಲವೇನೇ?
ಗೂಗೆ, ಕಾಗೆಗೂ ಇದನ್ವಯ ತಾನೇ?
ವನಾಟವನಿಗೇ ಚಂದ ತಾನೇ! (ಒ)
-ಡ್ಡಿ ಜಾಲವನದರಲ್ಲಿರ್ಪ ತಾನೇ!
ಗ್ಬೇಕಾ ಶೀಪಾದಕ್ಕೆ ದಾಸಿ ನೀನೇ!
ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಜಂಭವೇನೇ?
ರುಣೆಯವನದಮೃತ ಸೋನೇ!
ವೇದನೆಯದರಿಂದ ನಾಶ ದೀನೇ! (ನೀ)
-ನೇ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗ್ಬಾರದೇನೇ???

ಕರ್ತವ್ಯವಿದೇನೇ ಭಾಷ್ಪಲೋಚನೇ! (ವ)

-ರ್ತಮಾನ ಪ್ರವರ್ತಕಳಾಗ್ಬೇಡ್ವೇನೇ?
ವ್ಯಸನ ವಿಷಯಾಸೆಯಿಂದಲ್ವೇನೇ?
ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಡಲ್ಪಯೋಚನೇ! (ಸಂ)
-ದೇಹಬಿಟ್ಟು ಮಾಡು ಗುರುಭಜನೇ!
ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆ ಬೇಕು ಮೃಗನಯನೇ!
ಭಾರತಿಗಿದಾದರ್ಶ ಮಂದಯಾನೇ! (ದು)
-ಷ್ಟರಿಣಾಮಕಾರೀ ಲೋಕವಾಸನೇ!
ಲೋಭ, ಮೋಹಕ್ಕಾಗದು ಪ್ರಚೋದನೆ!
ರಾಚರಾತ್ಮ ನೀನೆಂದ್ಮಾಡ್ಸಾಧನೇ! (ನೀ)
-ನೇ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗ್ಯಾಗ್ಪಾವನೇ!!!

ಭಾರತೀ! ನಿನಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥಿ! (ವ)

-ರ ಗೀತಾಮೃತನಾ ರಥದ ಸಾರಥಿ!
ತೀರ್ಥ, ಕ್ಷೇತ್ರದರ್ಥ ಬೋಧಕಾ ಸಾರಥಿ!
ನಿಶ್ಚಲ ತತ್ವ ಮುಕ್ತ್ಯೆಂಬಾ ಸಾರಥಿ!
ನ್ನಲ್ಲೀರೇಳು ಲೋಕವೆಂಬಾ ಸಾರಥಿ!
ಗೆಲುವು, ಸೋಲು, ನನ್ನಿಂದೆಂಬಾ ಸಾರಥಿ!
ಶ್ರೀಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನೆಂಬಾ ಸಾರಥಿ!
ಕೃಷ್ಣ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾನೆಂಬಾ ಸಾರಥಿ! (ಉ)
-ಷ್ಣ, ಶೀತ ಸಮ ನನಗೆಂಬಾ ಸಾರಥಿ!
ಸಾಮವೇದಾನಂದ ನಾನೆಂಬಾ ಸಾರಥಿ!
ವಿ ಸ್ವರೂಪ ನನ್ನದೆಂಬಾ ಸಾರಥಿ! (ರ)
-ಥಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾತ ಸಾರಥಿ!!!

ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನೇ ಸರ್ವ ಶಕ್ತ! (ಭ)

-ವಬಂಧದಿಂದವ ನಿವೃತ್ತ! (ತಾ)
ನ್ಮುನಿಯೆನಿಸಿಹನಾ ದತ್ತ! (ಭ)
-ಕ್ತರುದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿದು ಯುಕ್ತ! (ನೀ)
-ನೇ ಅವನಾಗ್ಬೇಕಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ!
ತತಾಭ್ಯಾಸಿಗದು ಪ್ರಾಪ್ತ! (ಸ)
-ರ್ವಸಂಗತ್ಯಾಗ್ಯಾಗಾ ನಿಮಿತ್ತ! (ನಾ)
-ಶವಾಗುವುದಾಗಾಶಾ ಚಿತ್ತ! (ಮು)
-ಕ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಶಕ್ತ!!!

ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಸ್ತ್ರಿಲಿಂಗ, ನಪುಂಸಕಾ ಲಿಂಗ! (ಕ)

-ಲ್ಲಿಂದಲೂ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವರಾ ಲಿಂಗ!
ತಿಗೇಡಿಂದ ಪಾರಾದರಾತ್ಮ ಲಿಂಗ!
ಸ್ತ್ರಿ

ರೂಪಿನಿಂದದು ದಾಕ್ಷಾಯಿಣೀ ಲಿಂಗ!
ಲಿಂಗಾಕಾಶ ಭೇದಿಸಿದಾಗ್ಮಹಾ ಲಿಂಗ! (ಸಂ)
-ಗಮ್ನದ್ದಾದಾಗರ್ಧನಾರಿಶ್ವರ ಲಿಂಗ!
ರ್ತನ ಗೈದಾಗ ನಟರಾಜ ಲಿಂಗ!
ಪುಂಡರನ್ನಡಗಿಸಿದಾಗಗ್ನಿ ಲಿಂಗ!
ಚ್ಚಿದಾನಂದನಾದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಲಿಂಗ!
ಕಾಮನಳಿದಾಗ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ!
ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಿಂದ ಸದಾ ರಾಮ ಲಿಂಗ! (ಖ)
-ಗನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಲೋಕೈಕ ಲಿಂಗ!!!

ಅತ್ತೆಯೊಡೆದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ! (ಸ)

-ತ್ತೆನೆಂದರೂ ಸೊಸೆಯ ಕೇಳ್ವವರಿಲ್ಲ! (ತಾ)
-ಯೊಡನಿರುವ ಭಾಗ್ಯ ಅವಳಿಗಿಲ್ಲ! (ಒ)
-ಡೆಯನಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ!
ರಿದ್ರ ದಾಸನಿಗೆ ದೇಶವೇ ಇಲ್ಲ!
ಪಾಪಿ ನೀನೆಂದು ಮೂದಲಿಸುವರೆಲ್ಲ! (ಯಾ)
-ತ್ರೆ ಮುಗಿಸುವುದೆಂತೆಂದೆಂಬವರಿಲ್ಲ!
ಗೆಳೆಯ ಕೃಷ್ಣಲ್ಲದನ್ಯ ಗತಿಯಿಲ್ಲ!
ಬೆಟ್ಟವನೆತ್ತಿದವ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ! (ಲೀ)
-ಲೆಯವನದು ಬಣ್ಣಿಸಲಳವಲ್ಲ! (ಬಾ)
-ಯಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತೋರಿಸಿದಾ ಗೊಲ್ಲ! (ಬ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನನ್ನಾ ಪ್ರಪುಲ್ಲ!!!

ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನಲ್ಲ ಗಣೇಶಾ! (ಬ)

-ಲ್ಲವಗೇನೆಂದೆನಲಿ ಗಣೇಶಾ?
ರಂಭಾ ಫಲ ತಿನ್ನು ಬಾ ಗಣೇಶಾ! (ಕ)
-ತೆ, ಪುರಾಣಾಮೇಲಾಗ್ಲಿ ಗಣೇಶಾ!
ನಾ ನಿನ್ನ ನೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಗಣೇಶಾ!
ನ್ನಣ್ಣ ನೀನಲ್ಲವೇ ಗಣೇಶಾ? (ಅ)
-ಲ್ಲವಾದರಲ್ಲವೆನ್ನು ಗಣೇಶಾ!
ತಿಸುತಿದೆ ಕಾಲ ಗಣೇಶಾ! (ಹ)
-ಣೇ ಬರಹವಾರಿಗೆ ಗಣೇಶಾ? (ಈ)
-ಶಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಗಣೇಶಾ!!!

ನೀನಾದ್ರೂ ಬರ್ಬಾರದೇ ಗೌರೀ?

ನಾನು ನಿನಗನ್ಯನೇ ಗೌರೀ? (ಆ)
-ದ್ರೂ ನಿನಗೆಷ್ಟನಾದ್ರ ಗೌರೀ? (ಅ)
-ಬಲನ ಮೇಲ್ಕೋಪೇಕೆ ಗೌರೀ? (ಇ)
-ರ್ಬಾರ್ದು ಹೀಗಾದ್ರಾನಿನ್ನು ಗೌರೀ! (ಹ)
-ರನರಸಿ! ಬಾ ಬೇಗ ಗೌರೀ!
ದೇಶ, ಕಾಲಾನ್ಕೂಲ್ವಿದೆ ಗೌರೀ!
ಗೌಪ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಗೌರೀ! (ಹ)
-ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಗೌರಿ!!!

ಗಣೇಶನಿಗೆ ನಾನಾ ಭಕ್ಷ್ಯ ನೇವೇದ್ಯ! (ಗ)

-ಣೇಶನ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಾಯ್ತೆಲ್ಲರ್ಗಾ ನೇವೇದ್ಯ! (ದೇ)
-ಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗ್ವುದಿಂದಾ ಮಹಾ ನೇವೇದ್ಯ!
ನಿಶ್ದಿನವನ ಸ್ಮರಣೆಯಾ ನೇವೇದ್ಯ! (ಗಂ)
-ಗೆ, ಗೌರಿಯರಿಗೂ ಈ ದಿನಾ ನೇವೇದ್ಯ!
ನಾಶವಾಗ್ವುದೆಲ್ಲಾ ಮಲಾನುಭವ ವೇದ್ಯ!
ನಾಮ, ರೂಪಾತೀತ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ! (ಶು)
-ಭ ಸಂದೇಶವಿದೆಲ್ಲರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದ್ಯ! (ಲ)
-ಕ್ಷಸಿದ್ಧಿಗಿರ್ಬೇಕತ್ಯಗತ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ! (ನಾ)
-ನೇ ನೀನಾಗುವಾನಂದ ಪರಮ ಭಾಗ್ಯ!
ವೇದಾಂತಕ್ಕಿರ್ಪ ಹೆಗ್ಗುರಿ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯ! (ವಂ)
-ದ್ಯ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಗೆಲ್ಲಾ ವೇದ್ಯ!!!

ಪಾದುಕೆಯಿತ್ತಾದತ್ತ, ಭಾರವ ಹೊತ್ತು! (ಪಾ)

-ದುಕೆ ಹೊತ್ತಾ ಭಕ್ತ ಕುಣಿದ ಹಾಡುತ್ತ! (ಶಂ)
-ಕೆಯಾಯಿತಿತರರಿಗಿದೇನೆನುತ್ತ! (ನಾ)
-ಯಿಯಾ ಬಂದು ಮಲಗಿತಿದ ನೋಡುತ್ತ! (ಹೊ)
-ತ್ತಾದರೂ ಭಾವ ಸಾಗಿತು ಪಾದದತ್ತ!
ತ್ತಲೀಲೆಯರಿವಾಗದಾಯಿತಿತ್ತ! (ಕ)
-ತ್ತಲೆ ಕವಿದಾವರಿಸಿತು ಸುತ್ಮುತ್ತ!
ಭಾವಾವೇಶಕ್ಕೇರಿತಾಗೆಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ! (ಪ)
-ರಮಾನಂದ ಪರವಶನಾದ ದತ್ತ!
ರ ಗುರು ಸ್ವರೂಪವಿದೆಂದೆನುತ್ತ!
ಹೊರಗೊಳಗೆ ಬೆಳಕಾಯ್ತಾಗ ಸುತ್ತ! (ದ)
-ತ್ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದನೆನುತ್ತ!!!

ಕಾದಿಹನೆನಗಾಗೆಲ್ಲಪ್ಪಾ? (ಮಂ)

-ದಿರದೊಳಗಿಹ ನೋಡಪ್ಪಾ!
ದನ ನಿನ್ನದೀಗೇನಪ್ಪಾ? (ಮ)
-ನೆಗೆಲಸ ಬಾಕ್ಯೇನಿಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ನ್ನ ಕೂಗು ಕೇಳ್ಸಿತೇನಪ್ಪಾ? (ಆ)
-ಗಾಗ್ಬರುತಿರ್ಬೇಕು ನೀನಪ್ಪಾ! (ಬೇ)
-ಗೆಶಾಂತಿ ನಿನ್ನಿಂದದಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಲ್ಲ ಸಲ್ಲದಾಸೆನಗಿಲ್ಲಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಾಪ್ಪಾ!!!

ನಿನ್ನಂತಾಗುವುದಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ? (ತ)

-ನ್ನಂಗ ತಾನಲ್ಲೆಂಬವಗೆ ಸಾಧ್ಯ! (ಸಂ)
-ತಾನಕ್ಕಾಶಿಸದವಗೆ ಸಾಧ್ಯ!
ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ! (ಸಾ)
-ವು, ನೋವಿಗಳದವಗೆ ಸಾಧ್ಯ! (ಸ)
-ದಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ! (ಅ)
-ರಿಗಳ ಜೈಸಿದವಗೆ ಸಾಧ್ಯ! (ಆ)
-ಗೆ ಸರ್ವೋದಯೆಂಬವಗೆ ಸಾಧ್ಯ! (ಸಂ)
-ಸಾರ ನಿಸ್ಸಾರಾದವಗೆ ಸಾಧ್ಯ! (ಸಾ)
-ಧ್ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೆ ಸಾಧ್ಯ!!!

ಗಣಪತಿ ಮಂಗಳಾರತಿಯುತ್ಸವ! (ಅ)

-ಣಕಿಪುದಕ್ಕನ್ಯರನ್ನಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ!
ರಾಭಕ್ತಿಯಿಂದಾದ್ರದು ಮಹೋತ್ಸವ! (ಮ)
-ತಿಗೆಟ್ಟು ಮರೆವುದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ!
ಮಂಗಳಕರಾಚಾರ ನಿರ್ಮಲೋತ್ಸವ!
ಣಪತಿಗಿದತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತ್ಯೋತ್ಸವ! (ಆ)
-ಳಾಗಿ ಗುರುವಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೀ ಉತ್ಸವ! (ತ)
-ರತರದಾಟ, ನೋಟಕ್ಕಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ!
ತಿಳಿದಿದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ! (ಕಾ)
-ಯುವುದಾಗೆಲ್ಲರನ್ನಾ ಆದರ್ಶೊ

ತ್ಸವ! (“ತ)
-ತ್ಸರ್ವಂ” ಭಾವದಿಂದಾಗ್ಬೇಕೆಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ! (ಶಿ)
-ವಗೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದೋತ್ಸವ!!!

ಬಹು ದಿನವಾಯ್ತು ನೋಡ್ಯೆಂದು ಬಂದೆ! [ಅ]

-ಹುದಾರೋಗ್ಯ ದರ್ಶನದಿಂದೆಂದ್ಬಂದೆ!
ದಿವ್ಯ ಜೀವನಾಶೀರ್ವದಿಸೆಂದ್ಬಂದೆ!
ರಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ಲೆಂದ್ಬಂದೆ! (ಭ)
-ವಾಬ್ಧಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕೆಂದ್ಬಂದೆ! (ಆ)
-ಯ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಲ್ಲಿಲ್ಲೆಂದ್ಬಂದೆ! (ಮ)
-ನೋಶಾಂತಿ ಕಳಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಿಗೀಗ್ಬಂದೆ! (ನೀ)
-ಡ್ಯೆಂಡು ಶಾಂತಿಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲೀಗ್ಬಂದೆ!
ದುರಿತದೂರ ಗುರು ನೀನೆಂದ್ಬಂದೆ!
ಬಂಧು, ಬಾಂಧವರ್ಬೇರಿಲ್ಲೆಂದ್ನಾ ಬಂದೆ! (ತಂ)
-ದೆ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಂದ್ಬಂದೆ!!!

ಶುದ್ಧಪ್ರೇಮವೆಂದರೇನು ಸ್ವಾಮಿ? [ಬ]

-ದ್ಧನಾಗದಾತ್ಮ ಪ್ರೇಮದು ಕಾ

ಈ!
ಪ್ರೇಮ ಮನೋವೃತ್ತಿ ತಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ? (ಕಾ)
-ಮವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೇಮಾರಾಮ ಕಾ

ಈ! (ಸಾ)
-ವೆಂಬುದದಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲವೇ ಸ್ವಾಮಿ?
ತ್ತ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಕಾ

ಈ! (ಈ)
-ರೇಳ್ಲೋಕ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ತಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ? (ಅ)
-ನುಭವದಿಂದರಿತುಕೋ ಕಾ

ಈ!
ಸಾ

ಈ ಧ್ಯಾನಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವೇ ಸ್ವಾಮಿ? (ಅ)
ನುಭವದಿಂದರಿತುಕೋ ಕಾ

ಈ!
ಸ್ವಾಮಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವೇ ಸ್ವಾಮಿ? (ಕಾ)
-

! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಂತರ್ಯಾಮಿ!!!

ರೋಗಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಹೋದ!

ಗಿರೀಶ್ವರನ ನಾಮದಲ್ಗೈಕ್ಯನಾದ!
ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನಾರೆಂದರಿತವನಾದ!
ಗಿಡ, ಮರದಲ್ಲವ್ನ ಕಂಡವನಾದ!
ಬಂಧ ತನಗಿಲ್ಲೆಂದೊರೆದವನಾದ!
ತ್ತ ಸ್ವರೂಪ ತನ್ನದೆಂದವನಾದ!
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಸ್ಥನಾದ! (ತ್ಯಾ)
-ಗಿಯಾಗಿ ವಾಸನಾತ್ರಯ ದೂರನಾದ! (ಮಾ)
-ಯಾಜಾಲವ ಹರಿದೊಗೆದವನಾದ!
ಗಿರಿಸುತೆ ತಾಯಿಯೆಂದಾನಂದನಾದ! (ಅ)
-ಹೋರಾತ್ರಿಯವಳಿಂದ ಪೋಷಿತನಾದ! (ಆ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ದತ್ತ ತಾನಾದ!!!

ಕಳ್ಳಾಕಳ ಕತ್ತಿಗೊಂದು ದಡಿ! (ಉ)

-ಳ್ಳಾಗ ದಾನ ಮಾಡದಿರಬೇಡಿ!
ಷ್ಟವೆಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ! (ಒ)
-ಳ, ಹೊರಗೆ, ಸದಾ ಶುಚಿ ಮಾಚಿ!
ಪಿಯಂತಲ್ಲಿಲ್ಲೋಡಾಡಬೇಡಿ! (ಗು)
-ತ್ತಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡದಿರ್ಬೇಡಿ!
ಗೊಂಬೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗ್ಬೇಡಿ!
ದುಸ್ಸಹವಾಸವೆಂದೂ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ!
ತ್ತ ಭಜನೆ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ! (ನೋ)
-ಡಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ ಕೂಡಿ!!!

ಓಡಿ ಬಂದು ಚಾಡಿಯಾಡಿ ಕೇಡಿಯಾದ! (ಆ)

-ಡಿದರನ್ಯರ ಮಾತಾಗ್ವುದು ಪ್ರಮಾದ!
ಬಂಧಮುಕ್ತನಾಗಲ್ಕಿರ್ಬೇಕಾತ್ಮ ವಾದ!
ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಮಿಥ್ಯಾ ವಾದ! (ವಿ)
-ಚಾರಿಯ ಮಾತಿಗಾಗ್ವುದು ಧನ್ಯವಾದ! (ಆ)
-ಡಿದಂತಿರದಿದ್ದರದು ವ್ಯರ್ಥ ವಾದ!
ಯಾತ್ರೆ ಹರಟೆಗಾದ್ರಾಗದು ಪ್ರಸಾದ! (ಹಾ)
-ಡಿದರೆ ಹರಿನಾಮ ಮನಕಾಹ್ಲಾದ!
ಕೇಳಿ, ಕೇಳದಂತಿರ್ಬಾರದಾರ್ತ ನಾದ! (ಮಾ)
-ಡಿದರನಾಚಾರ ತಪ್ಪದಪವಾದ! (ಮಾ)
-ಯಾಜಾಲ ಹರಿವುದು ಗೀತಾನುವಾದ!
ತ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದನಾದ!!!

ಸಾರ್ಥಕವಿಲ್ಲದಾಯ್ತೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ! (ಸಾ)

-ರ್ಥಕ ಗೈವುದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ!
ಳಂಕರಹಿತಾಗಿರ್ಪುದಾ ಸಂಬಂಧ!
ವಿಷಯ ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದಾ ಸಂಬಂಧ! (ಎ)
-ಲ್ಲವೂ ತಾನೆಂಬರಿವಿನಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ!
ದಾರಿ ತೋರುವುದು ಮುಕ್ತಿಗೀ ಸಂಬಂಧ! (ಹೋ)
-ಯ್ತೈಸಿರಿಯೆಂದಳದಿರ್ಪುದೀ ಸಂಬಂಧ!
ಹಿಮಗಿರಿ ಸುತೆ ತಾಯೆಂಬಾ ಸಂಬಂಧ!
ಪರ್ದಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಯ್ತಾ ಸಂಬಂಧ! (ಅ)
-ಸಂಬಂಧ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿತಾ ಸಂಬಂಧ!
ಬಂಡಾಯಗಾರರನ್ನಟ್ಟಿತಾ ಸಂಬಂಧ!
ರ್ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾನಂದ!!!

ಯಾರು ಯಾರೆಂದರುಹುವುದು ಕಾಲ! (ತು)

-ರುಕರುಗಳಿಗಾಗಿತ್ತೊಂದು ಕಾಲ! (ನ್ಯಾ)
-ಯಾನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕದೊಂದು ಕಾಲ! (ನೂ)
-ರೆಂಟು ನಾಮ ಜಪಿಸಲ್ಕೊಂದು ಕಾಲ! (ಅ)
-ದರ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು ಕಾಲ! (ಕು)
-ರು ಭೂಪತಿಯಾರ್ಭಟಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲ! (ಇ)
-ಹುದು ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಲ! (ಆ)
-ವುದೂ ಒಂದೇರೀತಿರಿಸದೀ ಕಾಲ!
ದುರ್ಜನನೂ ಸಜ್ಜನನೊಂದು ಕಾಲ!
ಕಾಲಾಕಾಲ್ದರಿವಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಲ! (ಕಾ)
-ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ಲೀಲಾ!!!

ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದುಳಿಯಿತೊಂದು ಮನೆ! (ಕ)

-ರುಣೆಯವನದಪಾರವೆಂದು ನೆನೆ!
ಕೃಪಣರಾಟದಿಂದ ಪಾರಾಯ್ತಾ ಮನೆ!
ಪೆತ್ತ ತಾಯಿ ಗುರುವೆಂದು ಸದಾ ನೆನೆ! (ತ್ಯಾ)
-ಯಿಂದಲೇ ಉಳಿಯಬೇಕೆಲ್ಲರ ಮನೆ!
ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಿಸೆಂದಪ್ಪನನ್ನು ನೆನೆ! (ಧಾ)
-ಳಿಯಾದ ಮೇಲಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮನೆ? (ಬಾ)
-ಯಿ ಮುಚ್ಚ್ಯೇಕ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದವನ ನೆನೆ!
ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗದಾಗ ನಿನ್ನ ಮನೆ!
ದುರ್ಮದ ಮರ್ದನನವನೆಂದು ನೆನೆ!
ನ ಶುದ್ಧಿಯಾದರದುತ್ತಮ ಮನೆ! (ಮ)
-ನೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗದೆಂದು ನೆನೆ!!!

ಶನಿವಾರ ಹೋಗುತ್ತಲಿದೆ!

ನಿತ್ಯಾದಿತ್ಯೋದಯಾಗ್ತಲಿದೆ!
ವಾರಿಜವರಳುತ್ತಲಿದೆ! (ಸ)
-ರಸ್ವತ್ಯಾವಾಹ್ನೆಯಾಗ್ತಲಿದೆ! (ಅ)
-ಹೋರಾತ್ರಿಯಿದಾಗುತ್ತಲಿದೆ!
ಗುಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತಲಿದೆ! (ಕ)
-ತ್ತಲೆತ್ತಲೋ ಓಡುತ್ತಲಿದೆ! (ಮಾ)
-ಲಿಕನಾಕಾರ ಕಾಣ್ತಲಿದೆ! (ಕಾ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾದೆ!!!

ಭಾನುವಾರ ಬಂತು, ನೋಡುವೆ ನಿಂತು! [ತ]

-ನುಜ ನಾನೆಂಬ ನಿನ್ನಡಿಯೊಳ್ನಿಂತು! (ಆ)
-ವಾಗೇನಾಗಬೇಕೋ ಮಾಡೆಂಬೆ ನಿಂತು! (ವ)
-ರಗುರು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ ನಾ ನಿಂತು! (ಸಂ)
-ಬಂಧ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲೆಂಬೆ ನಿಂತು!
ತುರೀಯಾತೀತಾತ್ಮ ನೀನೆಂಬೆ ನಿಂತು!
ನೋಡುವುದದೆಂತೀ ಕಣ್ಣೆಂಬೆ ನಿಂತು! (ಕೊ)
-ಡು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆಂಬೆ ನಿಂತು! (ಸೇ)
-ವೆ ಸದಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೆಂಬೆ ನಿಂತು! (ನೀ)
-ನಿಂತುಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬಾರದೆಂಬೆ ನಿಂತು! (ಇಂ)
-ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೆಂಬೆ ನಿಂತು!!!

ನೋಡಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗೊಡನೆ ನೋಡು! (ಹಾ)

-ಡಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗೊಡನೆ ಹಾಡು!
ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಗುರುಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು!
ಕೆರ ಹರಿದಾಗ್ಚಮ್ಮಾರನೆಡೆಗೋಡು!
ನಿದ್ರೆಯವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಡ್ಡಾಡು! (ಹ)
-ಸಿವು ಕಂಡಾಗಾಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು!
ದಾಹಾದಾಗ ಶುದ್ಧೋದಕ ಪಾನ ಮಾಡು!
ಗೊಡ್ಡಾಗಿಲ್ಲದಾಕಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡು! (ಹೆಂ)
-ಡ ಕುಡಿವ ದುರಭ್ಯಾಸ ದೂರ ಮಾಡು!
ನೆರೆಯವರ ಸ್ನೇಹ ಯೋಚಿಸಿ ಮಾಡು! (ಮ)
-ನೋ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸದಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು! (ಹಾ)
-ಡು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ ಸೇವೆ ಮಾಡು!!!

ಶುಷ್ಕ ಜೀವನವಿದಂತೆ! (ದು)

-ಷ್ಕರ್ಮಕ್ಕಿದು ಕಾಲವಂತೆ! (ಸಂ)
-ಜೀವ ದಯಾಮಯನಂತೆ! (ಭಾ)
-ವ, ಭಕ್ತಿಗೊಲಿವನಂತೆ! (ಮ)
-ನಸ್ಸೇ ಮಾಧವ ತಾನಂತೆ!
ವಿಷಯಾಸೆ ಅಡ್ಡಿಯಂತೆ!
ದಂಭ, ದರ್ಪ, ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೆ! (ಮಾ)
-ತೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಂತೆ!!!

ಮಾಲೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಚಂದ! (ಎ)

-ಲೆಗಳು ಮರಕ್ಕೆ ಚಂದ!
ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಿಳ್ನೀರು ಚಂದ!
ಮೆ ರಮೇಶಗೆ ಚಂದ! (ಬಾ)
-ಳಿಗೆ ಭಯ, ಭಕ್ತಿ ಚಂದ!
ಗೆಳೆಯನಿಳೆಗೆ ಚಂದ!
ಚಂದ್ರನಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಂದ! (ಕಂ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಂದ!!!

ಜಗತ್ತಿನ ಕತ್ತಲೆ ನಾಶ ಯಾವಾಗ?

ಭಸ್ತಿಯ ಬೆಳಕು ವ್ಯಾಪಿಸಿದಾಗ! (ಮು)
ತ್ತಿದ ಮುಗಿಲೆಲ್ಲಾ ಚದರಿ ಹೋದಾಗ! (ಅ)
-ನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಲ ಕಾದಿದ್ದಾಗ!
ರುಣೆ ಗುರುದೇವನಿಗೆ ಬಂದಾಗ! (ಚಿ)
-ತ್ತವನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಲಯಿಸಿದಾಗ! (ಬೆ)
-ಲೆ ಮಾಯೆಯಾಟಕ್ಕೇನೇನಿಲ್ಲದಾದಾಗ!
ನಾನು, ನೀನೆಂಬಹಂಕಾರಡಗಿದಾಗ!
ಕ್ತಿ ಶಿವನಿಗಾಗಿ ವ್ಯಯವಾದಾಗ! (ಜ)
-ಯಾಪಜಯವನಿಚ್ಛೆಯೆಂದರಿತಾಗ!
ವಾಙ್ಮನಸುಗಳು ಮೌನ ತಳೆದಾಗ! (ಸಂ)
-ಗ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮನದ್ದಾದಾಗ!!!

ಸೃಜಿಸಿ, ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾತ್ಮ ಆರಾಮ! (ತ್ಯ)

-ಜಿಸಿ, ಭಜಿಸಿ, ಮುಕ್ತನಾಗ್ವಾತ್ಮಾರಾಮ!
ಸಿರಿಯರಸ ಶ್ರೀರಾಮ ಸದಾರಾಮ!
ವಿಧಿ, ಹರಿ, ಹರರೊಂದಾದಾತ್ಮಾರಾಮ!
ತಿ, ಪತ್ಯೊಂದಾದರ್ಧನಾರೀಶಾರಾಮ! (ಆ)
-ರ್ಜಿಸಿದರ್ಥ ಸದ್ವ್ರಯವಾದರಾರಾಮ!
ಸುಪುತ್ರ, ಪುತ್ರಿಯರಮ್ಮಯ್ಯರ್ಗಾರಾಮ!
ವಾಸನಾ ತ್ರಯ ನಾಶವಾದರಾರಾಮ! (ಆ)
-ತ್ಮಭಾವ ವಿರಾಜಿಸಲ್ಚಗಕ್ಕಾರಾಮ!
ತ್ಮಾನಾತ್ಮವಿಚಾರ ಮನಕ್ಕಾರಾಮ!
ರಾಮನಾಮವೆಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಾರಾಮ! (ನೇ)
-ಮ, ನಿಷ್ಠೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾರಾಮ!!!

ನಾನೇ ಉಪವಾಸ, ನಿನಗೇನಿಕ್ಲಪ್ಪಾ? (ಅ)

-ನೇಕ ಮನೆ ಸುತ್ತಿದ್ರೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತಪ್ಪಾ!
ದಾರಿ ಅಪ್ಪನೆಂಬುದೆಂತು ನಂಬ್ಲಪ್ಪಾ?
ರಿಪರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಾಯ್ತಪ್ಪಾ!
ವಾದಿಸಲಿನ್ನೇಕನ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನಪ್ಪಾ?
ದಾ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸಾಯ್ವುದೇ ದಾರಿಯಪ್ಪಾ!
ನಿನಗಿದೊಪ್ಪಿದರೆ ನೀನೂ ಮಾಡಪ್ಪಾ!
ಶ್ವರದ ದೇಹ ಸಾಯಲೇಬೇಕಪ್ಪಾ!
ಗೇಣಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂದಾಯಾಗ್ಲಪ್ಪಾ!
ನಿಜ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇನಪ್ಪಾ! (ಶು)
-ಕ್ಲ ಭಾದ್ರಪದ ದ್ವಾದಶಿಂದು ನೋಡಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ದಯೆದೋರಪ್ಪಾ!!!

ಮಾತು, ಕತೆ ಸಾಕು ಮಾಡಪ್ಪಾ! (ಸೋ)

-ತುಹೋಗಿರ್ಪೆ ಅದರಿಂದಪ್ಪಾ! (ಸ್ವ)
-ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಾಗಪ್ಪಾ! (ಜೊ)
-ತೆಗಾರಾತ್ಮನೊಬ್ಬ ಕಾಣಪ್ಪಾ!
ಸಾವು, ನೋವವನಿಗಿಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ಕುಚೋದ್ಯಗಾರವನಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ಮಾತಾ, ಪಿತವನೇ ನೋಡಪ್ಪಾ!
ಮರುಧರನವನಪ್ಪಾ (ಅ)
-ಪ್ಪಾ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ಬಾಗಿಲ್ತೆರೆದು ಭಾರ್ಗವ ಬಂದ! (ಯೋ)

-ಗಿರಾಜ ನೀನಾಗಿರುವೆಯೆಂದೆ! (ಕಾ)
-ಲ್ತೆಗೆಯಬೇಡಿರ್ಸಿದಲ್ಲಿಂದೆಂದ! (ಧ)
-ರೆಗಾನಂದ ನಿನ್ನಿಂದಾಗ್ವುದೆಂದ!
ದುಮ್ಮಾನ ಪಡಬಾರದೀಗೆಂದ!
ಭಾರ್ಗವನ ಮಾತ್ಸುಳ್ಳಾಗದೆಂದ! (ಸ್ವ)
ರ್ಗ, ಮರ್ತ, ಪಾತಾಳಾಧಿಪಾನೆಂದ!
ರ ಗುರುರೂಪ ನಿನ್ನದೆಂದ!
ಬಂದೆನೀಗ ನಿನ್ನ ನೋಡಲ್ಕೆಂದ!
ತ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ಶಕ್ತಿವಂತ ನೀನಾದುದೆಂತೋ ಭಾರ್ಗವಾ? (ಮು)

-ಕ್ತಿದಾತ ಪೂಜ್ಯಗುರು ನೀನು ಭಾರ್ಗವಾ!
ವಂದಿಪೆನು ನಾನಿನ್ನಡಿಗೆ ಭಾರ್ಗವಾ!
ರಳನೆಂದನ್ನಪ್ಪಿಕೋ ಭಾರ್ಗವಾ!
ನೀತಿ, ರೀತ್ಯೆನಗೆ ಕಲಿಸೋ ಭಾರ್ಗವಾ!
ನಾಮವೆನ್ನದನ್ವರ್ಥ ಮಾಡೋ ಭಾರ್ಗವಾ!
ದುರಿತ ದೂರ ನೀನಲ್ವೇನೋ ಭಾರ್ಗವಾ? (ಎಂ)
-ದೆಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡವೋ ಭಾರ್ಗವಾ!
ತೋರಾ ಭಾರ್ಗವ ರೂಪಾಗಾಗ ಭಾರ್ಗವಾ!
ಭಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಭಾರ್ಗವಾ! (ಕಾ)
-ರ್ಗತ್ತಲ್ಕವಿದಿಹುದೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಭಾರ್ಗವಾ! (ದೇ)
-ವಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ಭಾರ್ಗವಾ!!!

ಸನ್ನಾಹ ಮಾಡುವನಾಶಾ ಜೀವ! (ತ)

-ನ್ನಾನಂದದಂತಿರಿಸುವಾ ದೇವ!
ಸೆ, ಮಣೆಯಿಟ್ಕರೆವಾ ಜೀವ!
ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಯವಾಗ್ವಾ ದೇವ! (ನೋ)
-ಡುವೆನಾಡುವೆನೆಂಬನಾ ಜೀವ! (ಜ)
-ವನಾಗಿ ಬಂದೆಳೆವನಾ ದೇವ!
ನಾನು, ನೀನೆಂದು ಕುಣಿವಾ ಜೀವ! (ಆ)
-ಶಾರಹಿತ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ದೇವ! (ರಾ)
-ಜೀವ ಸಖನ ಪೂಜಿಪಾ ಜೀವ! (ಶಿ)
-ವ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ದೇವ!!!

ಅನಂತಾತ್ಮನಿರುವನೊಳಗಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ!

ನಂದಕಂದನಾಗಿ ನಿನ್ನೊಳಗಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ!
ತಾಮಸಾದಿ ಗುಣಾತೀತನಾಗ್ಯಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ! (ಆ)
-ತ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಯಾಗ್ಯಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ!
ನಿರವಧಿ ಸುಖಾನಂದನಾಗ್ಯಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ! (ಗು)
-ರುಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಚರಾಚರಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ!
ರ್ಣಾಶ್ರಮಾತೀತ ಪದ್ಮನಾಭಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ! (ತಾ)
-ನೊಡೆಯನೀರೇಳ್ಲೋಕಕ್ಕೆನಿಸ್ಯಂತ ರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ! (ಒ)
-ಳ, ಹೊರಗೆಲ್ಲಾ ತಾನಾಗಿ ನಿನ್ನಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ!
ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಕಾವೇರಿಯ್ಯಾಗ್ಯಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ!
ಪೋನಿರತ ಶಿವ ತಾನಾಗ್ಯಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ! (ಧೈ)
-ರ್ಯಾದ್ಯೆಲ್ಲಾ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನನಾಗ್ಯಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ!
ಮಿತ್ರ, ಶತ್ರುಭಾವ ವರ್ಜನಾಗ್ಯಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ! (ಮಾ)
-ಯಾನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರನಾಗ್ಯಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ! (ತ್ಯಾ)
-ಗಿ, ಯೋಗಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ತ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ!!!

ಸಕಲವೂ ಪೂಜನೀಯವಯ್ಯಾ! (ಅ)

-ಕಳಂಕಾತ್ಮನೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಯ್ಯಾ! (ಫ)
-ಲ, ಪುಷ್ಪದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅವನಯ್ಯಾ! (ಮಾ)
-ವೂ, ಬೇವೂ, ಅವಗಾನಂದವಯ್ಯಾ!
ಪೂಜೆಗಿರಬೇಕ್ಭಕ್ತಿ ಭಾವಯ್ಯಾ! (ನಿ)
-ಜರೂಪದಲ್ಲವನ ನೋಡಯ್ಯಾ!
ನೀಚೋಚ್ಛವೆಂದೆಣಿಸಬೇಡಯ್ಯಾ! (ಕಾ)
-ಯದಲ್ಲಿಹ ಕಾರಣವನಯ್ಯಾ!
ರ ಗುರುದೇವನವನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಯ್ಯಾ!!!

ಮಂತ್ರರೂಪದಲ್ಲನಂತ ಬಂದ! (ಪ)

-ತ್ರ, ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತನಾಗಿ ನಿಂದ!
ರೂಢಿಯಂತೆ ಭಕ್ಷ್ಯ. ಭೋಜ್ಯ ತಿಂದ!
ರಿಹಾರಾಗಲಿ ಕಷ್ಟವೆಂದ!
ರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೆಂದ! (ಚಿ)
-ಲ್ಲರೆ ದೈವವ ನಂಬಬೇಡೆಂದ!
ನಂಬಿಗೆ ನಿಜದಲ್ಲಿರಲೆಂದ!
ರಣಿಯಾದರ್ಶದಂತಿರೆಂದ!
ಬಂಧ ಹರಿವುದದರಿಂದೆಂದ! (ಕಂ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಂತಂದ!!!

ಗಂಭೀರ ನೀನಾಗಿರಬೇಕು!

ಭೀರುವಾಗಿರದಿರಬೇಕು!
ಘುರಾಮನಂತಿರಬೇಕು!
ನೀಚ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು!
ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು!
ಗಿಟುಕು ಕಾಯಿಯಾಗಬೇಕು!
ಸನೆಗಾಳಾಗದಿರಬೇಕು!
ಬೇನೆ ಸಹಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು! (ಟಾ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾತ್ಯಾಗ್ಬೇಕು!!!

ಬಾ ಕೇಶವಾ, ತೆಗೆ ವೇಷವಾ! (ಸಾ)

-ಕೇತಾಧಿಪ ರೂಪದಿಂದ ಬಾ! (ವಂ)
-ಶಜನ ಮೇಲಿಷ್ಟು ದ್ವೇಷವಾ?
ವಾದ ಮಾಡದೇ ನೀನೀಗ ಬಾ! (ಮಾ)
-ತೆ ಮಾಡುವಳೇನು ಮೋಸವಾ? (ನ)
-ಗೆಮೊಗದಿಂದ ಬೇಗೋಡಿ ಬಾ!
ವೇದಾಂತ ಸಾರಾರಾಮ ಶಿವಾ!
ಷ್ಠಿ ಕಳೆದೈದಕ್ಕೋಡಿ ಬಾ! (ದೇ)
-ವಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಶಿವಾ!!!

ಕುಂಚದಿಂದಂಚು ಸರಿಮಾಡು!

ಮತ್ಕಾರ ತೋರದೇ ಮಾಡು! (ತ)
-ದಿಂಬಿಗಾಗ್ಯೆಲ್ಲವನು ಮಾಡು!
ದಂಭಾಚಾರ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಾಡು!
‘ಚುಡಾಲೆ’ಯಂತೆ ಕಾ

ರ್ಕ ಮಾಡು!
ತೀಧರ್ಮವಿದೆಂದು ಮಾಡು!
ರಿಪುಗಳಡಗಿಸಿ ಮಾಡು!
ಮಾತನಾಡದೇ ಸೇವೆ ಮಾಡು! (ಮಾ)
-ಡು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೂಡು!!!

ಅಂತರ್ಮುಖೀ! ನೀನೇ ಪರಮ ಸುಖಿ!

ನುಭಾವ ಮರೆತ ನೀನೇ ಸುಖಿ! (ಆ)
-ರ್ಮುಖನನ್ನೊಡಗೂಡಿ ನೀನೇ ಸುಖಿ! (ಸ)
-ಖೀಜನರನ್ಬಿಟ್ಟಂದ ನೀನೇ ಸುಖಿ!
ನೀತಿವಂತೆ ನೀನಾಗಿ ನೀನೇ ಸುಖಿ!
ನೇಮವಿದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀನೇ ಸುಖಿ!
ತಿಸೇವಾ ನಿರತೆ ನೀನೇ ಸುಖಿ! (ವ)
-ರ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀನೇ ಸುಖಿ! (ನಾ)
-ಮಜಪ ಬಲದಿಂದ ನೀನೇ ಸುಖಿ!
ಸುವಿಚಾರಿ ನೀನಾಗಿ ನೀನೇ ಸುಖಿ! (ಸು)
-ಖಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಮುಖಿ!!!

ಶ್ರೀರಂಗಗಿಲ್ಲಾಶಾ ಭಂಗ! (ಸಾ)

-ರಂಗ ಸ್ವರೂಪಾ ಶ್ರೀರಂಗ! (ಗ)
-ಗನದಲ್ಲವ ನಿಸ್ಸಂಗ! (ಯೋ)
-ಗಿರಾಜನಾಗಿ ಸತ್ಸಂಗ! (ಉ)
-ಲ್ಲಾಸಿ ತಾನಾಗಿ ಶುಭಾಂಗ!
ಶಾಶ್ವತನಾಗಿ ಸ್ಥಿರಾಂಗ!
ಭಂಡಾರಿಯಾಗಿ ಧೃಡಾಂಗ! (ರಂ)
-ಗ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಂಗ!!!

ಗಂಗಾವತರಣಕ್ಕೆ ಕಾದ ಶಿವ! (ಆ)

-ಗಾಗ ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡಿದ ಶಿವ! (ಅ)
-ವಳನುಗ್ರಹಿಸುವೆನೆಂದ ಶಿವ!
ಲೆಯಮೇಲಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಶಿವ! (ಸು)
-ರ, ನರರಿಗಾನಂದವಿತ್ತ ಶಿವ! (ಗ)
-ಣಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡ ಶಿವ! (ಅ)
-ಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವೆಲ್ಲರಿಗೆಂದ ಶಿವ!
ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯೊಡಗೂಡಿಂತೆಂದ ಶಿವ!
ತ್ತ ಗುರು ಲೀಲೆಯಿದೆಂದ ಶಿವ! (ನಿ)
-ಶಿ, ದಿನ ಭಜಿಸ್ಯವನೆಂದ ಶಿವ! (ಅ)
-ವ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಂದ ಶಿವ!!!

ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನೇ ಮಿತ್ರ! (ಆ)

-ರ್ಯ ಸದ್ಗುರುವಿಗವ ಪುತ್ರ!
ನಾಸ್ತಿಕಗೂ ಅವನೇ ನೇತ್ರ!
ರಾಮನವನ ಕೃಪಾ ಪಾತ್ರ!
ಮನವನಿಗೊಬ್ಬ ಪುತ್ರ! (ರ)
-ಣರಂಗದಲ್ಲವನ ಸ್ತ್ರೋತ್ರ!
ನೇಮ, ನಿಷ್ಠೆಯವನ ಸೂತ್ರ! (ಅ)
-ಮಿತ ತೇಜೋರಾಶಿ ಸರ್ವತ್ರ! (ಮಿ)
-ತ್ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಪುತ್ರ!!!

ವೃತ್ತಿ ನಿನಗಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು! (ಹ)

-ತ್ತಿರಾರೂ ಸೇರದಂತಿರಬೇಕು!
ನಿವೃತ್ತಿ ಸುಖ ಸುಖಿಸಬೇಕು! (ಅ)
-ನವರತಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು! (ತ್ಯಾ)
-ಗಿಯಾಗಿ ಯೋಗಿ ನೀನಾಗಬೇಕು! (ಬ)
-ಲ್ಲವನಾದ್ರೂ ಕಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು!
ದಿವ್ಯ ಜೀವನವಿಂತಾಗಬೇಕು! (ವ)
-ರ ಗುರುನಾಮ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು!
ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತಾದರ್ಶಾಗ್ಬೇಕು! (ವಾ)
-ಕು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೇಕ್ಬೇಕು???

ಕರಾಳ ಮೃತ್ಯು ನೀನಾದೆ ಕಾಮಾ! (ಕ)

-ರಾದಿಂದ್ರಿಯ ಕಳಕೊಂಡೆ ಕಾಮಾ! (ಖೂ)
-ಳತನವಿನ್ನಾದ್ರೂ ಬಿಡೋ ಕಾಮಾ! (ಅ)
-ಮೃತತ್ವಕ್ಕಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ದಿರೋ ಕಾಮಾ! (ಅ)
-ತ್ಯುಪಕಾರಿಯಾಗೋ ಭ್ರಾತೃ ಕಾಮಾ!
ನೀಚನುತ್ತಮನಹನು ಕಾಮಾ!
ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಜ ನೀನು ಕಾಮಾ! (ತಂ)
-ದೆಗಪಕೀರ್ತಿ ತರ್ಬೆ

ಡ ಕಾಮಾ!
ಕಾಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡೋ ಕಾಮಾ! (ಕಾ)
-ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ರಾಮಾ!!!

ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂತೋಷಪ್ರದವಾಗ್ಬೇಕು!

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ದಕ್ಷಿಣೆಗಲ್ಲದಿರ್ಬೆ

ಕು!
ದಾನ ಧರ್ಮ ಆತ್ಮಪೇಮದಿಂದಾಗ್ಬೇಕು!
ಮ, ನಿಯಮಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ಬೆ

ಕು!
ಸಂತತ ಗುರುಸೇವೆ ಸಾಗುತ್ತಿರ್ಬೆ

ಕು!
ತೋಡಿದ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಣ್ಬೇಕು! (ವಿ)
-ಷಯ ವಾಸನೆಯಂಟಿಲ್ಲದಂತಾಗ್ಬೇಕು!
ಪ್ರಯತ್ನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವೆಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು!
ಯಾಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಿರ್ಬೆ

ಕು!
ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರ್ಬೆ

ಕು! (ಸಾ)
-ಗ್ಬೇಕವನ ಕೃಪೆಯಿಂದೆಲ್ಲಾ ಆಗ್ಬೇಕು! (ಟಾ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮನಾಗ್ಬೇಕು!!!

ಅನ್ನ, ಪಾನ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದಂದಿನ ಗುಡಿ! (ಚಿ)

-ನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿಹುದಿಂದಂಗಡಿ!
ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯದಡಿಗಟ್ಟಿನಂದಿನಾಗುಡಿ! (ಜ)
-ನರ ಹೊಟ್ಟೆ, ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿಹುದಿಂದಂಗಡಿ! (ನಂ)
-ಬಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿಡಿರೆಂದಂದಿನಾ ಗುಡಿ! (ಗು)
-ಟ್ಟು, ವಂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿಹುದಿಂದಂಗಡಿ!
ಲಿ, ಮಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂದಿನಾ ಗುಡಿ! (ಹು)
-ಟ್ಟಿ, ಸಾಯುವ ಬಾಳಿಗಾಗಿಹುದಿಂದಂಗಡಿ!
ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಡಗಿಸಿದಂದಿನಾ ಗುಡಿ!
ದಿನ, ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳರ್ಗಾಗಿಹುದಿಂದಂಗಡಿ! (ಕ)
-ನಸು, ನೆನಸಿನಲ್ಲಾನಂದಂದಿತ್ತಾ ಗುಡಿ! (ಜಿ)
-ಗುಪ್ಸೆಯಿಂದಳ್ವುದಕ್ಕಾಗಿಹುದಿಂದಂಗಡಿ! (ಮಾ)
-ಡಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗೀ ದೇಹ ಗುಡಿ!!!

ಅಳುವ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಮ್ಮಾ! (ಕೇ)

-ಳುವವರಿನ್ಯಾರು ನೀ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರಮ್ಮಾ?
ರದೆ ನೀನೆಂಬುದ ನಿಜ ಮಾಡಮ್ಮಾ! (ನೇ)
-ಮ, ನಿಷ್ಠೆ ನೀನೇ ಕಲಿಸಿ ಕಾಪಾಡಮ್ಮಾ! (ತ)
-ಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ನಿನಗೇ ಕೀರ್ತಿಯಮ್ಮಾ! (ತ)
-ಳಮಳಗೊಳಿಸಬೇಡೆನ್ನ ನೀನಮ್ಮಾ!
ವಿದ್ಯಾ, ಬುದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಿರಲಮ್ಮಾ! (ಆ)
-ಚಾರ, ವಿಚಾರ ನಿನ್ನೊಲುಮೆಗಾಗ್ಲಮ್ಮಾ! (ಹೊ)
-ರ್ಸಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಮ್ಮಾ!
ಕೊಲೆಗಾರ್ತಿ ನೀನಾದ್ರಾರುಳಿವರಮ್ಮಾ? (ಉ)
-ಳ್ಳವಳೆಲ್ಲಾ ಜಗಕ್ಕೆ ನೀನೊಬ್ಬಳಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ!!!

ಸತ್ಯವಿದ್ದರೆತ್ತಲೂ ಭಯವಿಲ್ಲ!

ತ್ಯಜಿಸಿದರಾಸೆಲ್ಲಾ ಭಯವಿಲ್ಲ!
ವಿಚಾರಾತ್ಮನದ್ದಾದ್ರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ! (ತ)
-ದ್ದರ್ಶನವಾದ್ರೇನೇನೂ ಭಯವಿಲ್ಲ! (ಬೆ)
-ರೆತಾದ ಮೇಲೆಂದೆಂದೂ ಭಯವಿಲ್ಲ! (ಉ)
-ತ್ತಮರ ಸಂಗವಾದ್ರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ!
ಲೂಟಿಗಾರರದ್ದಾದ್ರೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ!
ಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಭಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ! (ಸಂ)
-ಯಮವಿಲ್ಲದಭ್ಯಾಸ ಸುಖವಿಲ್ಲ! (ಸಂ)
-ವಿಧಾನ ಕೊಳೆಯಾದ್ರೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ! (ಪು)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೆಣೆಯಿಲ್ಲ!!!

ಅನ್ನದಾತನಿಗಾರದೇನಾಜ್ಞೆ? (ಉ)

-ನ್ನತದಲ್ಲಿಹುದವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ!
ದಾನಿ ತಾನಾಗಿ ಮಾಡುವನಾಜ್ಞೆ! (ಆ)
-ತನಂತಿರ್ಬೇಕೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ!
ನಿತ್ಯ ಪಾಲಿಸಬೇಕವನಾಜ್ಞೆ! (ಯೋ)
-ಗಾಭ್ಯಾಸಿಗಾಗ್ವುದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ! (ಪ)
-ರಮ ಪಾವನ ಗುರುವಿನಾಜ್ಞೆ!
ದೇಶ, ಕಾಲಾತೀದುದಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ!
ನಾಮ, ರೂಪವೆಲ್ಲಾ ಅವನಾಜ್ಞೆ! (ಆ)
-ಜ್ಞೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ!!!

ಮದಿಸಿದಾನೆಗಳ ಓಡಾಟ! (ವಾ)

-ದಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಕಾದಾಟ! (ಹು)
-ಸಿ, ದಿಟದೊಳಗಿನಾ ಕಚ್ಚಾಟ!
ದಾರಿ ಹೋಕರ್ಗಚ್ಚರಿಯ ನೋಟ! (ಮ)
-ನೆಮಂದಿಗಾಯ್ತು ಬಹಳ ಕಾಟ! (ಅಂ)
-ಗಡಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೂಟ! (ಕಾ)
-ಳಸಂತೆಗಾಗಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಾಟ!
ದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕೂಗಾ

! (ಗಂ)
-ಡಾಗುಂಡಿಯಿಂದೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪೇಚಾಟಾ! (ದಿ)
-ಟ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೊಂದೂಟ!!!

ಆರು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾದರೇನು? (ಕ)

-ರುಣೆಯಿಂದ ನೆರವಾದರೇನು? (ಸಂ)
-ಚಿತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದರೇನು? (ಶ್ರೀ)
-ರಂಗನುತ್ತರ ಹೇಳುವನೇನು?
ಜೀವರಾಧಾರವನಲ್ಲವೇನು?
ವಿಶ್ವಾಸ ಕೆಡಿಸಬಹುದೇನು?
ಯಾದವೇಂದ್ರನ ಗೀತೆ ಸುಳ್ಳೇನು?
ರ್ಶನಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ವೇನು? (ಯಾ)
-ರೇನೆಂದರದರಿಂದಾಗ್ವುದೇನು? (ಭಾ)
-ನು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗ್ನೀನು!!!

ಆವನ? ಈವನ! ತಂದೆಯಾದವನ!

ರಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪತಿತ ಪಾವನ! (ಅ)
-ನವರತವನದಾದರೆ ದರ್ಶನ!
ಸಬಹುದೀ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ!
ರ ಗುರುದತ್ತನೆನಿಸಿದವನ!
ರಕ ಯಾತನೆ ತಪ್ಪಿಸುವವನ!
ತಂಗಾಳಿ ಸಮಾನ ತಂಪನೀಯುವನ! (ಎ)
-ದೆ

ಒಳಗೆಲ್ಲರಲ್ಲಿರ್ಪ ಚೇತನನ!
ಯಾತ್ರೆಯಿದಕಾಗ್ಯಾಗಬೇಕೆಂಬವನ!
ರಿದ್ರಗೂ ಸುಲಭವಿದೆಂಬವನ!
ಸುಧೇನಪ್ಪನಿನಿತೆನ್ನುವನ!
ಳಿನಸಖ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ!!!

ಶ್ರೀರಾಮ ಪಾದುಕಾ ಪೂಜಾ ಮಹಿಮೆ! (ಆ)

-ರಾಮವೆಂದುದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಿರಿಮೆ!
ಹಾತ್ಮಾಂಜನೇಯರಿತ್ತಾ ಮಹಿಮೆ!
ಪಾಪಿ ಪಾವನೆಯಾದುದೇ ಹಿರಿಮೆ!
ದುಷ್ಟ ದಾನವ ನಿಗ್ರಹಾ ಮಹಿಮೆ!
ಕಾದ ಶಬರಿಯ ಕಾಯ್ತಾ ಹಿರಿಮೆ!
ಪೂಜ್ಯ ಭರತಾದುದದ್ರ ಮಹಿಮೆ!
ಜಾತಿ, ಮತಾತೀತದರ ಮಹಿಮೆ!
ದ, ಮತ್ಸರ ರಹಿತಾ ಮಹಿಮೆ! (ಸ)
-ಹಿಸದು ಗುರುದ್ರೋಹಾ ಮಹಿಮೆ!
ಮೆಚ್ಚಿದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮೈಮೆ!!!

ನೀವೇಕವನಿಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಬಾರದು?

ವೇಳೆ ಬಂದಾಗದಾಗ್ವುದೆಂದೇಕರಿಯಬಾರದು?
ಷ್ಟವನ್ಯರ ಮಾತೆಂಬುದ ಮರೆಯಬಾರದು! (ದೇ)
-ವದೇವನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಬಾರದು!
ನಿನ್ನೋನ್ನತಿಯ ಸಾಧನೆ ನೀನು ಬಿಡಬಾರದು!
ಗೊಂಬೆಯಾಟಕ್ಕೆಂದೆಂದಿಗೂ ಮರುಳಾಗಬಾರದು!
ದುಸ್ಸಂಗದಿಂದ ನಿನಗೆ ದುಃಖ ತಪ್ಪಲಾರದು!
ರೋಪಕಾರಿಗಹಂಕಾರವಿರಲೇಬಾರದು! (ಪು)
-ತ್ರ, ಪೌತ್ರರಿಗೆಂದು ಹಣ ಕೂಡಿಡಲೇಬಾರದು!
ಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ನೆರವಾಗದಿರಬಾರದು! (ಮ)
-ರೆತು ನಿಜ ಗುರಿಯ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬಾರದು!
ಜಮಾನನಿಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆಯಲೇಬಾರದು!
ಬಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಾರದು! (ವ)
-ರ ಗುರುಸೇವೆಗಾವುದೂ ಸಮವಾಗಲಾರದು! (ಇ)
-ದು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೋಪದೇಶ ವಾಗಿರುವುದು!!!

ಜಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿದೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ!

ಮಾನುಗ್ರಹವಾಯ್ತೀಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ!
ಗಾಳಿಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಬೇಡಿನ್ನುಮೇಲೆ! (ನ)
-ಳಿನ ಸಖ ನಿನಗಾಪ್ತನಾದಮೇಲೆ!
ಬೀಳಬೇಡ ವಿಷಯಸುಖಕ್ಕಿನ್ಮೇಲೆ!
ಸುಶೀಲನೀನಾಗಿರಬೇಕಿನ್ನುಮೇಲೆ!
ತಿನ್ನು ಪ್ರಸಾದವೆಂದನ್ನವ ನಿನ್ಮೇಲೆ!
ದೆವ್ವಗಳ ನಂಬಬಾರದಿನ್ನು ಮೇಲೆ!
ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕಿನ್ಮೇಲೆ! (ನಿ)
-ನ್ನ ನೀನರಿತು ಸುಖಿಯಾಗಿರಿನ್ಮೇಲೆ!
ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಗುರುಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿನ್ನುಮೇಲೆ (ಮಾ)
-ಲೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೆ ಹಾಕಿನ್ಮೇಲೆ!!

ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದುರು ಶಾಂತಿ! (ಕ)

-ರುಣಿಸುವನವನಾತ್ಮ ಶಾಂತಿ!
ಸಾಕಾರ ದರ್ಶನದಿಂದಾ ಶಾಂತಿ! (ತ)
-ನ್ನಿಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯಿಂದಾಗ್ವುದಾ ಶಾಂತಿ! (ವಿಂ)
-ಧ್ಯ, ಹಿಮಾಚಲದಷ್ಟಾತ್ಮ ಶಾಂತಿ! (ಅ)
-ದಿಂದು ಮನಕೆ ಬಹಳ ಶಾಂತಿ!
ದುರ್ವಿಷಯವಿಲ್ಲದಾತ್ಮ ಶಾಂತಿ! (ಗು)
-ರುಪಾದ ಸೇವೆಯ ಫಲಾ ಶಾಂತಿ!
ಶಾಂತಿ! ಶಾಂತಿ!! ಭ್ರಾಂತಿ ದೂರಾ ಶಾಂತಿ!
ತಿಳಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಶಾಂತಿ!!!

ಬೆಳಕಾಯಿತೇಳು ಗಂಗಾಧರಯ್ಯಾ! (ಕಾ)

-ಳರಾತ್ರಿಯ ಭಯವಿನ್ನಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ಕಾಗೆ ‘ಕಾ ಕಾ’ಯೆನ್ನುತಿದೆ ಕೇಳಯ್ಯಾ! (ತಾ)
-ಯಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೊಡಗೂಡಿ ಬಾರಯ್ಯಾ! (ಮಾ)
-ತೇನಿಲ್ಲೈಹಿಕದ್ದೆನ್ನಲ್ಲೀಶ್ವರಯ್ಯಾ! (ಬಾ)
-ಳು ನಿನ್ನಲ್ಲೈಕ್ಯಗೊಳಿಸು ಕಾಲಯ್ಯೂ!
ಗಂಗೆ ಪಾರ್ವತಿಯಂತೆನ್ನ ಮಾಡಯ್ಯಾ!
ಗಾನ ಮಾಡಿಸು ನಿನ್ನ ನಾಮವಯ್ಯಾ!
ರ್ಮವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಕಲಿಸಯ್ಯಾ! (ಬ)
-ರಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಧರೆಗಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ನೀನಯ್ಯಾ!!!

ಮರೆಯದಿರೋ ಮಾಧವನಾ! (ಧ)

-ರೆಯರಸ ದಾಮೋದರನಾ! (ಕಾ)
-ಯಮೋಹವಿಲ್ಲದಿರ್ಪವನಾ!
ದಿಗಂಬರನೆನಿಸಿಹನಾ!
ರೋಗಾರಿಷ್ಟ ನಿವಾರಕನಾ!
ಮಾಯಾತೀತನಾಗಿರ್ಪವನಾ!
ರ್ಮಾಧರ್ಮಾವರಿತವನಾ!
ರಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನಾ!
ನಾಥ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾ!!!

ಕರೆಯದಿರೋ ಕಾಮನಾ! (ಮ)

-ರೆಸಿ ಕತ್ತುಕೊಯ್ಯುವನಾ! (ಧ್ಯೇ)
-ಯಸಿದ್ಧಿಗಡ್ಡಿಗೈವನಾ!
ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದನಾ!
ರೋಗಿ, ಭೋಗಿಯಾದವನಾ!
ಕಾಲವಶನಾಗಿಹನಾ!
ದ, ಮತ್ಸರಾನ್ವಿತನಾ! (ವಿ)
-ನಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾ!!!

ನೀನು ಕರೆಯಬೇಕೆನ್ನ ದತ್ತಾ! (ನಾ)

-ನು ಬರುವೆನಾಗಲ್ಲಿಗೆ ದತ್ತಾ!
ನಿಕರ ಬರಲೀಗ ದತ್ತಾ! (ಬೆ)
-ರೆವೆ ನಾನಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದತ್ತಾ! (ಜ)
-ಯ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕಾಗಬೇಕು ದತ್ತಾ!
ಬೇಗೆ ಶಾಂತವಾಗಲೀಗ ದತ್ತಾ!
ಕೆಡುಕಾಗದು ನಿನ್ನಿಂದ ದತ್ತಾ! (ಉ)
-ನ್ನತಿಗೊಯ್ಯವವ ನೀನು ದತ್ತಾ!
ರ್ಶನಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ದತ್ತಾ (ದ)
-ತ್ತಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ದತ್ತಾ!!!

ಬಾಲಗಣಪತಿ ಶಿವಗಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು! (ಅ)

-ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದವರಿಗವ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು!
ಣಗಳಿಗವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು! (ತೃ)
-ಣಸಮಾನವನಿಗೈಹಿಕದ ಹುಚ್ಚು!
ರಮಾರ್ಥಿಗಿರಬೇಕಾ ರೂಪದಚ್ಚು!
ತಿಳಿದು ನೀನವನಹಂಕಾರ ಕೊಚ್ಚು!
ಶಿವ ಸಾಯುಜ್ಯವವನಂತೆ ನೀ ನೆಚ್ಚು! (ಶಿ)
-ವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲತರಂಗವ ಬಿಚ್ಚು!
ರ್ವವನ್ನವನ ಶೂಲದಿಂದ ಚುಚ್ಚು! (ಮು)
-ಚ್ಚು, ಮರೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೇವೆಗೆ ನಿನ್ನ ಹಚ್ಚು! (ಉ)
-ಮೆಯರಸನಿಂದ ಪಾಪವೆಲ್ಲಾ ನುಚ್ಚು! (ಮೆ)
-ಚ್ಚು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯವನೆಂದು ಹೆಚ್ಚು!!!

ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನಾಗಬೇಕು! (ಗ)

-ರ್ವರಹಿತನಾಗಿ ತಾನಿರಬೇಕು!
ರಣ ತಾನಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು! (ಭ)
-ಕ್ತಿ ಗುರುಚರಣದಲ್ಲಿಡಬೇಕು!
ಸಂಭಾವನೆಗಳಾಸೆ ಬಿಡಬೇಕು!
ರತತ್ವದರ್ಥ ತಿಳಿಯಬೇಕು! (ತ)
-ನ್ನ ತಾನರಿತು ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು!
ನಾಮಜಪ ಸತತವಿರಬೇಕು! (ರಂ)
-ಗನಾಥನ ಸಾಯುಜ್ಯ ಸೇರಬೇಕು!
ಬೇರಾವುದನ್ನೂ ಬೇಡದಿರಬೇಕು!
ಕುಶಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗ್ಬೇಕು!!!

ಅನುದಿನದಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಯ್ತೆನ್ನ ರೂಪ! (ಅ)

-ನುಭವಿಸಿದೆನದಕಾಗಿ ಬಹು ತಾಪ!
ದಿವ್ಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಕೋಪ! (ದಿ)
-ನಮಣಿ ಬೆಳಗಿದನು ಹೃದಯ ದೀಪ!
ತ್ತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಯ್ತೆಲ್ಲಾ ಪಾಪ! (ಅ)
-ಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದಾದೆ ನಾನೀಗ ನಿರ್ಲೆ

ಪ!
ಚ್ಚಿದಾನಂದದಲ್ಲಿರ್ಪಾಗಿಲ್ಲಾವ ಲೋಪ! (ಸ)
-ದಿಂಬಿನಿಂದ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು ಶಾಪ!
ದಾಶರಥಿಯಿಹನಿದಕೆ ಹೊತ್ತು ಚಾಪ! (ಕಾ)
-ಯ್ತೆಲ್ಲನಾಥರನ್ನವನಮಿತ ಪ್ರತಾಪ! (ಉ)
-ನ್ನತಿಯನೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಡುವಾತ ಭೂಪ!
ರೂಢಿಸಿದ್ದನಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದಿಲೀಪ! (ದೀ)
-ಪ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂದ ಪ್ರದೀಪ!!!

ಧನ್ಯನಾಗು ಗುರು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ! (ಅ)

-ನವ್ಯವಹಾರ ಮಾತಾಡದಿರಲ್ಲಿ!
ನಾಮ, ಜಪ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತಿರಲ್ಲಿ!
ಗುಹ್ಯಾದಿಂದ್ರಿಯಗಳನು ಜೈಸಲ್ಲಿ!
ಗುಡಿಯಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಅಲ್ಲಿ! (ಗು)
-ರುದೇವನೋಡಿ ಬರುವನಾಗಲ್ಲಿ! (ವಾ)
-ಸ ಮಾಡುವನು ಬಹುಕಾಲವಲ್ಲಿ! (ನಿ)
-ನ್ನಿಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದಾಗ ಅಲ್ಲಿ! (ಸಾ)
-ಧಿಸಿ ಸಾಯುಜ್ಯ ಸುಖಿಯಾಗಿರಲ್ಲಿ! (ಭ)
-ಯದಿಂದ ಪಾರಾಗುವಿಂತು ನೀನಲ್ಲಿ! (ಇ)
-ಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಡಿಯಲ್ಲಿ!!!

ದೀಪ ಹೋಯಿತು, ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು!

ಥ ಕಾಣದೆ ಕಳವಳವಾಯಿತು!
ಹೋಗಲೆತ್ನಿಸಿದ ಊರು ದೂರಾಯಿತು! (ಬಾ)
-ಯಿಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಚ್ಛೆಯುಂಟಾಯಿತು!
ತುಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಯಿತು!
ರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು! (ಅ)
-ತ್ತ ಕಣ್ಣುಗಳ ಉರಿ ಶಾಂತವಾಯಿತು! (ತ)
-ಲೆಯ ಭಾರ ಕೆಳಗಿಳಿದಂತಾಯಿತು! (ಲೋ)
-ಕನಾಥದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು!
ವಿರೋಧ ಭಾವ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಯಿತು! (ಬಾ)
-ಯಿ ಬಡಾಯಿಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಾಯಿತು! (ಹೇ)
-ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಂಬರಿವಾಯ್ತು!!!

ಕಾಮನ ಜಯಿಸಬೇಕಯ್ಯಾ! (ರಾ)

-ಮರಾಜ ತಾನಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ! (ದೀ)
-ನರುದ್ಧಾರಾಗಾಗುವುದಯ್ಯಾ!
ನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ವುದಯ್ಯಾ! (ತಾ)
-ಯಿಯಾತ್ಮಕ್ಕಾಗ ಶಾಂತಿಯಯ್ಯಾ!
ಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿದಯ್ಯಾ!
ಬೇರಿಲ್ಲ ಎಣೆಯಿದಕಯ್ಯಾ!
ಷ್ಟ ನಷ್ಟವಗಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಯ್ಯಾ!!!

ಎಚ್ಚರವಿತ್ತಳಂಬಾ ತಾಯಿ! (ಮ)

-ಚ್ಚರವಿಲ್ಲದಾ ಮಹಾ ತಾಯಿ (ಪ)
-ರಮೇಶ್ವರನರ್ಧಾಂಗೀ ತಾಯಿ!
ವಿರಕ್ತಿ ಸದಾನಂದದಾಯಿ! (ಸು)
-ತ್ತಮುತ್ತೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ! (ಕ)
-ಳಂಕ ಹಚ್ಚುವುದಾ ಅನ್ಯಾಯಿ!
ಬಾಯ್ಜೊಲ್ಲಿಂದದು ಮೃತಪ್ರಾಯಿ!
ತಾಳೆಂದರೆ ಕೇಳದಾ ಬಾಯಿ! (ತಾ)
-ಯಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ತಾಯಿ!!!

ಎಚ್ಚರ ಕೊಟ್ಟಳು ಎಲ್ಲಮ್ಮಾ! [ಮ]

-ಚ್ಚರ ಬೇಡೆಂದಳಾ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ! (ವ)
-ರಗುರು ಭಕ್ತಳಾ ನಾಗಮ್ಮಾ!
ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆಯೊಲ್ಲಳಮ್ಮಾ! (ಕೆ)
-ಟ್ಟ ವಿಚಾರಟ್ವೆಂದಳಾ ಅಮ್ಮಾ! (ಬಾ)
-ಳು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿದೆಂದಳಮ್ಮಾ!
ಲ್ಲರೈಕ್ಯ ಬೇಕೆಂದಳಮ್ಮಾ! (ಎ)
-ಲ್ಲ ಗುರುಸ್ವರೂಪೆಂದಳಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ!!!

ಕಂಡೆನಾ ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣಾದವನ! [ಜ]

-ಡೆ, ಮುಡಿ, ಧರಿಸಿರುವವನ!
ನಾಮ, ರೂಪಾನಂತವಾಗಿಹನ!
ಗಂಗೆ, ಪಾರ್ವತಿಯರೊಡೆಯನ! (ಕ)
-ಡು ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿರುವಾ ಶಿವನ!
ಹೆತ್ತಮ್ಮ ತಾನೆಲ್ಲರ್ಗಾಗಿಹನ! (ಕ)
-ಣ್ಣಾದಿಂದ್ರಿಯ ಜಯಿಸಿರ್ಪವನ!
ತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವರೂಪಾದವನ!
ರ ಭಕ್ತಿಗೊಲಿಯುತಿಹನ! (ಜ)
-ನಕ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ!!!

ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಾಣಿ! (ದ್ವೇ)

-ಷೆಣಿಸಳಾರಲ್ಲವನಾ ರಾಣಿ!
ರ್ವಿಯಿದರಿಯದಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಿ! (ಬೆ)
-ಳೆಸಬೇಕು ಪ್ರೇಮ ಭಾವ ಜಾಣಿ! (ಚೆ)
-ಲ್ಲಾಟಗಳಿಂದಪ್ಪ ತಾ ನಿತ್ರಾಣಿ!
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ಪರಿತ್ರಾಣಿ! (ಬ್ರ)
-ಹ್ಮ ತಾನಾಗ್ಬೇಕು ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ! (ದಿ)
-ನಪನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿರೇ ಮಾಣಿ! (ಭ)
-ವಾಬ್ಧಿ ತಾರಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಿ! (ರಾ)
-ಣಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾ ವಾಣಿ!!!

ಸುತ್ತು ಮುತ್ತು ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡು! (ಗೊ)

-ತ್ತು ಮಾಡಿದ ಹೊತ್ತು

ಈರದಾಡು!
ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು! (ಕ)
-ತ್ತು, ಮೂತಿ ಸೊಟ್ಟ ಮಾಡದೇ ಆಡು!
ನೋವು ಯಾರಿಗೂ ಆಗದಂತಾಡು! (ಆ)
-ಡಿದಂತೆ ನಡೆವುದಾದರಾಡು!
ಮಾರಹರನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾಡು!
ತ್ವವೇನೆಂದರಿತು ಕೊಂಡಾಡು!
ನಾ, ನೀನೆಂಬಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟಾಡು! (ಆ)
-ಡು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನೆಂದಾಡು!!!

ರಾಮನಾಥನೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ!

ಲಿನ ವಾಸನಾ ದೂರಾ ಸ್ವಾಮಿ!
ನಾದ, ಬಿಂದು, ಕಲಾತೀತಾ ಸ್ವಾಮಿ! (ಗ್ರಂ)
-ಥ ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದವಾ ಸ್ವಾಮಿ!
ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರೀ ಸ್ವಾಮಿ! (ತ)
-ಲ್ಲಣಗೊಳ್ಳದಾತ್ಮ ನಿಷ್ಠಾ ಸ್ವಾಮಿ!
ರಿಪುಕಾಲ ಕಾಲಾ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿ! (ಬ)
-ಗೆಬಗೆಯ ರೂಪಧಾರೀ ಸ್ವಾಮಿ!
ಸ್ವಾವಲಂಬವ ನಿರತಾ ಸ್ವಾಮಿ! (ಸ್ವಾ)
-ಮಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ!!!

ಆಪ್ತಮಿತ್ರಹೋಬಿಲ ನರಸಿಂಹಯ್ಯಾ! (ಗು)

-ಪ್ತವಾಗಿರುವನವನೆಲ್ಲರಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ಸ್ವಾ)
-ಮಿಯವನೀರೇಳು ಲೋಕಗಳಿಗಯ್ಯಾ!
ತ್ರಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿಹನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಹೋರಾತ್ರಿಯವನ ಭಜಿಸಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಬಿಡದೇ ರಕ್ಷಿಪನು ಭಕ್ತರನ್ನಯ್ಯಾ!
ಕ್ಷ್ಮಿಯವನ ಚರಣ ದಾಸಿಯಯ್ಯಾ! (ವೈ)
-ನತೇಯಗಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವಿತ್ತನಯ್ಯಾ! (ಹಿ)
-ರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನುದರ ಬಗೆದಯ್ಯಾ!
ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಮಗನಯ್ಯಾ!
ರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣಾ ಫಲವಿದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ನರಸಿಂಹಯ್ಯಾ!!!

ಸೂರ್ಯನಾರಿಗೂ

ಈಸಲಾಗಿಲ್ಲ! (ಸ್ಥೈ)

-ರ್ಯದಿಂದಾಗುವುದು ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ!
ನಾನು ಹೆಚ್ಚೆಂಬಹಂಕಾರವಿಲ್ಲ! (ದ)
-ರಿದ್ರರನ್ನನಾದರಿಪುದಿಲ್ಲ!
ಗೂಢವೆಂಬುದವನಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ!


ರಾ, ಕಬೀರರರಿತರೆಲ್ಲ!
ತ್ಸಂಗ ಮಾಡಿರವನದೆಲ್ಲ! (ವಿ)
-ಲಾಸಪ್ರಿಯನಾಗಿ ಆತನಿಲ್ಲ! (ತಾ)
-ಗಿ ಜೀವನವವನ ಬಾಳೆಲ್ಲ! (ಪು)
-ಲ್ಲನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಲ್ಲಿಲ್ಲ???

ಕೋಣನ ಮುಂದೆ ಕಿನ್ನರಿಯೇ? (ಬ)

-ಣಗು ವಿಷಯಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯೇ? (ಘ)
-ನತೆಯಿಲ್ಲದವ ಸ್ವಾಮಿಯೇ?
ಮುಂಗೋಪದವ ಮುತ್ಸದ್ದಿಯೇ? (ನಿಂ)
-ದೆಗಂಜಿದವ ನಿಧಾನಿಯೇ? (ಸಾ)
-ಕಿ ಸಲಹಿದವ ವೈರಿಯೇ? (ನ)
-ನ್ನ, ನಿನ್ನೆನದವ ಭವಿಯೇ? (ಹ)
-ರಿಪಾದ ಸೇವಕ ಪಾಪಿಯೇ? (ಕಾ)
-ಯೇ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತಾಯೇ!!!

ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವರುಹಪ್ಪಾ! (ಪಾ)

-ರ್ಥಸಾರಥಿಯೇ ನರಸಿಂಹಪ್ಪಾ!
ರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಗಾದರ್ಶಾತಪ್ಪಾ!
ಜೀವಭಾವ ಕಳೆಯಬೇಕಪ್ಪಾ!
ರ ಗುರು ಗುಲಾಮನಾಗಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ನವರತ ಭಜನೆ ಮಾಡಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ವರಿವರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಡಪ್ಪಾ!
ರುಜು ಮಾರ್ಗಾವಲಂಬಿಯಾಗಪ್ಪಾ! (ಕು)
-ಹಕರೊಡನೆ ಸೇರಬೇಡಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆನ್ನಪ್ಪಾ!!!

ನರಸಪ್ಪಾ! ನೀನರಸಪ್ಪಾ! (ವ)

-ರ ಗುರುಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಪ್ಪಾ!
ತ್ಸಂಗಿಯಾಗಿರಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಇ)
-ಪ್ಪಾಗ ದಾನ, ಧರ್ಮ ಮಾಡಪ್ಪಾ!
ನೀತಿ, ರೀತಿಯರಿತಿರಪ್ಪಾ!
ರಸಿಂಹ ದಾಸ ನೀನಪ್ಪಾ! (ನಿ)
-ರತವನ ಧ್ಯಾನಿಸಿರಪ್ಪಾ!
ರ್ವ ಕಲ್ಯಾಣವಪ್ಪುದಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ಪತಿಯೇ ಪರದೈವವಮೃತಾ!

ತಿಳಿದಿದ ಸೇವೆ ಮಾಡಮೃತಾ! (ಕಾ)
-ಯೇಚ್ಛೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಮೃತಾ!
ರಮಾರ್ಥವರಿತಿರಮೃತಾ! (ವ)
-ರಗುರುವಂತರ್ಯಾಮಿಯಮೃತಾ!
ದೈನ್ಯ ಭಾವಕ್ಕೊಲಿವನಮೃತಾ! (ಅ)
-ವನಿಚ್ಛೆಯಂತಾಗ್ವುದೆಲ್ಲಮೃತಾ! (ಭ)
-ವರೋಗ ವೈದ್ಯನವನಮೃತಾ!
ಮೃಗಜಲ ಸಂಸಾರವಮೃತಾ!
ತಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಮೃತಾ!!!

ದೇವರ ನೋಡಿರೆಲ್ಲರೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ! (ಅ)

-ವಗಿಲ್ಲನ್ಯೊಂದೇ ರೂಪವಿನ್ನೆಲ್ಲೂ (ಪ)
-ರಮಾತ್ಮನಿಹನೀ ಯುಗದಲ್ಲೂ!
ನೋವು, ಸಾವಿನೆಲ್ಲಾ ದೇಹದಲ್ಲೂ! (ಕೂ)
-ಡಿಯಾಡುತಿರ್ಪ ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲೂ! (ತೆ)
-ರೆ ಹರಿದೀಗ ನೋಡು ನಿನ್ನಲ್ಲೂ! (ಇ)
-ಲ್ಲವನಿಗೆ ಕೈಲಾಸ ಬೇರೆಲ್ಲೂ! (ನೆ)
-ರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸೀ ಸೊಲ್ಲೂ! (ನ)
-ಲ್ಲೆ, ನಲ್ಲರಾಟದಿಂದೆಲ್ಲಾ ಗುಲ್ಲೂ! (ಎ)
-ಲ್ಲೂರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಲ್ಲೂ!!!

ಇಂದಿನ ದಿನ ಸುದಿನ, ಶಾಂತಿ! (ಹಿಂ)

-ದಿನ, ಮುಂದಿನದೆಂಬುದು ಭ್ರಾಂತಿ!
ಲ್ಲನೊಡನಿರ್ಪುದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ!
ದಿವ್ಯ ಜೀವನಾನಂದ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ! (ಅ)
-ನನ್ಯ ಭಕ್ತಗಂದೊಂದೇ ಸಂಗಾತಿ!
ಸುಗುಣಾವಳಿಯಿಂದೂರ್ಧ್ವ ಗತಿ! (ಅ)
-ದಿಲ್ಲದಿದ್ದರಾಗ್ವುದಧೋ ಗತಿ! (ದಿ)
-ನಪನದ್ದಾದರ್ಶ ಆತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ!
ಶಾಂಭವಿಯಂತಿರಬೇಕು ಸತಿ! (ಪ)
-ತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಧಿಪತಿ!!!

ಸರಳ ಜೀವನವಿರಬೇಕು! (ಪ)

-ರರನುಕರಣೆ ಬಿಡಬೇಕು! (ಒ)
-ಳ, ಹೊರಗೆ ಶುಚಿಯಾಗಬೇಕು!
ಜೀವತ್ವದಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು!
ರ ಗುರುಸೇವೆ ಸದಾ ಬೇಕು! (ಮ)
-ನಸಿಜನಾಟ ಮಡಿಯಬೇಕು!
ವಿಚಾರ ಆತ್ಮನದ್ದಾಗಬೇಕು! (ಪ)
-ರ ದೂಷಣೆ ಮಾಡದಿರಬೇಕು!
ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು! (ಟಾ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗ್ಬೇಕು!!

ಜನ್ಮದಾತನ ಸೇವೆಯಾಜನ್ಮವಿರಲಿ! [ಉ]

-ನ್ಮತ್ತನಾಗಿ ಮನ್ಮಥಗಾಳಾಗದಿರಲಿ!
ದಾರಿ ಗುರುಪಾದದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರಲಿ!
ಪ್ಪೊಪ್ಪುಗಳ ಹೊಣೆ ಅವನಿಗಿರಲಿ!
ಡೆ, ನುಡಿಗಳವನೇ ಸರಿ ಮಾಡಲಿ!
ಸೇರಿಸಿ ಸಜ್ಜನರಾತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ!
ವೆಚ್ಚ ಆದಾಯಗಳ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡಿಸಲಿ!
ಯಾತ್ರೆ ಅಂತರ್ಯೂಮಿಯ ಚಿಂತನೆಗಾಗಲಿ!
ಡದೇಹದಭಿಮಾನ ತೊಲಗಿಸಲಿ! (ಚಿ)
-ನ್ಮಯ ತಾನೆಂಬಾತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರಿಸಲಿ!
ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನವನೇ ಬಲಪಡಿಸಲಿ! (ನ)
-ರಜನ್ಮವೀ ರೀತಿ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಲಿ! (ಕ)
-ಲಿಮಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕಳೆಯಲಿ!!!