ಧ್ಯಾನ ಮಿಂಚು: ಭಾಗ 2

ಶಿಷ್ಯ ಕಂಡ ಗುರು ವಾತ್ಸಲ್ಯ

ಗುರು ಶಿವನಾದರ್ಶ ಪುತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ! (ಉ)
-ರು ಪ್ರ್ಯೀಂದಿತ್ತ ಸಂಭಾವನಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ!
ಶಿವನದಿವನಿ ಗಿತ್ತದ್ದಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ! (ಅ)
-ವನಿವನೆಂಬಾ ಪ್ರೇಮಭಾವಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ!
ನಾನವಗೆರಗಿದ್ದನ್ಯೋನ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ!
ದಯಾದೃಷ್ಟ್ಯಾನುಗ್ರಹವನಾವಾತ್ಸಲ್ಯ! (ಸ್ಪ)
-ರ್ಶ ಹಲಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾವಾತ್ಸಲ್ಯ!
ಪುತ್ರನುದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ!
ತ್ರಯಂಬಕಪ್ಪನಿಗೆನ್ನಲ್ಲಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ!
ವಾದಬಿಟ್ಟು ಮೌನ್ಯಾಗಿದ್ದದ್ದಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ! (ಉ)
-ತ್ಸವಪೂರ್ತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆಂದದ್ದಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ! (ಬಾ)
-ಲ್ಯ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಿನ್ನೂ ವಾತ್ಸಲ್ಯ!!!

ಭರತ, ಇಳಿತ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಂತೆ!

ಸ, ವಿರಸಗಳ್ಮನಸ್ಸಿಗಂತೆ!
ಮಸ್ಸು, ಬೆಳಕು ದಿವಸಕ್ಕಂತೆ!
ನಯ, ತನಯ, ಸಂಸಾರಕ್ಕಂತೆ! (ಒ)
-ಳಿತು, ಕೆಟ್ಟುದು ಬದ್ಕು, ಬಾಳಿಗಂತೆ!
ರಣಿ, ಚಂದ್ರ ಮರ್ಗಗನಕ್ಕಂತೆ!
ಮಯಾ ಸಮಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಂತೆ!
ಮುನಿ ಋಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸಿಗಂತೆ!
ದ್ರವ, ಘನ ಮಾಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಗಂತೆ!
ಕಂತೆ, ಬೊಂತೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಂತೆಗಂತೆ! (ಅಂ)
-ತೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸರ್ವಕ್ಕಂತೆ!!!

ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಮಾಘ ಸ್ನಾನ!

ಣಕೆ ಪಾದ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ! (ಅ)
-ಳತೆಯಿಲ್ಲದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ!
ಲಹರ ವಿಮಲ ಸ್ನಾನ!
ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ ಎರೆದ ಸ್ನಾನ!
ಮಾಘದ ಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನ!
ಮ, ಘಮ ವಾಸನಾ ಸ್ನಾನ!
ಸ್ನಾಯು ಬಲವರ್ಧನ ಸ್ನಾನ! (ಘ)
-ನ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ!!!

ನಂದನಂದನ, ನಂದನಂದನ, ನಂದನಂದನಾ! (ಜೈ)

ನಂದನಂದನ, ನಂದನಂದನ, ನಂದನಂದನ ನಂದನಂದನಾ!
ಮನದ ಮಲ ತೊಳೆಯ ಬಾರೋ, ನಂದನಂದನ!”
ನರನಂತೆ ಮಾಡಲೆನ್ನ ಬಾರೋ, ನಂದನಂದನ!”
ದರಿದ್ರ ಕುಚೇಲಾಗಿಹೆ ಬಾರೋ, ನಂದನಂದನ!”
ಮದ ಮತ್ಸರ ಮರ್ದಿಸೆ ಬಾರೋ, ನಂದನಂದನ!”
ಲಕ್ಷ್ಯ ನೀನೊಬ್ಬನಾಗಿಹೆ ಬಾರೋ, ನಂದನಂದನ!”
ತೊರೆಯಲಾರೆ ನಾನಿನ್ನ ಬಾರೋ, ನಂದನಂದನ! (ಹ)”
-ಳೆಯ ಬಂಧ ನೆನೆದು ಬಾರೋ, ನಂದನಂದನ! (ಬ)”
-ಯಕೆ ಮಾಯೆಗಿಲ್ಲದಿಹೆ ಬಾರೋ, ನಂದನಂದನ!”
ಬಾರದಿರೆ ರಾಧೆಯಾಣೆ! ಬಾರೋ, ನಂದನಂದನ! (ಬಾ)”
-ರೋ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀ ಬಾರೋ ನಂದನಂದನ!”

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದವಿಂದಯ್ಯಾ! (ಅ)

-ತ್ಯಪಾರ ಪ್ರೇಮಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಯ್ಯಾ!
ನಾರದಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಪೂಜಿಪರಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ರಾಮವಿದೆಲ್ಲರ ದೈವೀ ಸುಖಕಯ್ಯಾ!
ಶವಿದರಿಂದಹುದು ಲೋಕಕಯ್ಯಾ! (ಹ)
-ಣಕಾಗಿದ ಆಚರಿಸಬಾರದಯ್ಯಾ!
ಪ್ರಗತಿ ಪರಮಾರ್ಥಿಗಿದರಿಂದಯ್ಯಾ!
ಸಾಯುಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯನವ ನೀವನಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ದರಾತಿಥ್ಯವಿವಗತಿ ಪ್ರೀತಿಯಯ್ಯಾ! (ನಾ)
-ವಿಂದಾ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಪಾವನರಯ್ಯಾ!
ಯಯಿದಾ ದತ್ತಗುರು ಚಿತ್ತವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾರಾಯಣಯ್ಯಾ!!!

ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಿ ಭಕ್ಷಿಸುವರೇನಯ್ಯಾ?

ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ವಿಷಾದಿಪರೇನಯ್ಯಾ? (ಭಾ)
ಷ್ಯ ಓದಿ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದರಾಗದಯ್ಯಾ!
ಕೇಳಿ, ಹೇಳಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲವಯ್ಯಾ! (ಗಾ)
-ಳಿಯಂತೆ ಸ್ವಕರ್ಮ ಸಾಗುತಿರಲಯ್ಯಾ!
ವಭಯ ಕಳೆಯಲೀ ದಾರಿ ಅಯ್ಯಾ! (ಸಾ)
-ಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಗುರು ಇರುತಿರುವನಯ್ಯಾ! (ಹ)
-ಸು ಹಾಲುಣಿಸುವುದು ಕರುವಿಗಯ್ಯಾ!
ರ ವಿಶ್ವಾಸ, ಪೂರ್ಣವಿರಬೇಕಯ್ಯಾ! “(ಹ)
-ರೇ ರಾಮ” ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸುತಿರಯ್ಯಾ!
ಡೆ, ನುಡಿಗಳೆಲ್ಲಾತನಿಗಾಗಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ರೀತಿ ಇದಯ್ಯಾ!!!

ಗುರು ಸೊರ್ವೋತ್ತಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ! (ಉ)

-ರು ಭಯ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ನಮಸ್ಕಾರ!
ಚರಾಚರ ಪೂರ್ಣಗೀ ನಮಸ್ಕಾರ (ಸ)
-ರ್ವೋತ್ತಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರಗೀ ನಮಸ್ಕಾರ! (ದ)
-ತ್ತ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮಗೀ ನಮಸ್ಕಾರ!
ನಸಿಜಾರಿ ಶಿವಗೀ ನಮಸ್ಕಾರ!
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸ್ಥಿತನಿಗೀ ನಮಸ್ಕಾರ! (ಬ)
-ಗೆ, ಬಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪಗೀ ನಮಸ್ಕಾರ!
ರ, ಸುರ ವಂದ್ಯನಿಗೀ ನಮಸ್ಕಾರ! (ನಾ)
-ಮ, ರೂಪಾತೀತಾದಗೀ ನಮಸ್ಕಾರ!
ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣೇಶ್ವರಗೀ ನಮಸ್ಕಾರ! (ಹ)
-ರ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೀ ನಮಸ್ಕಾರ!!!

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ! (ಬ್ರ)

-ಹ್ಮಾ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ, ಏಕವಯ್ಯಾ!
ನಂಬಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಯ್ಯಾ!
ತ್ತ ನಿನ್ನೊಳಗಿಹನಯ್ಯಾ!
ವಿಚಾರವಿನ್ನೂ ಸಾಗಲಯ್ಯಾ!
ಶ್ವೇತ, ಪೀತಾಂಬರಲ್ಲವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಶ್ವ, ರಥಾದಿಗಳಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ರಸರರಸನಿವನಯ್ಯಾ (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಯ್ಯಾ!!!

ಅವರವರಿಷ್ಟದಂತವರವರಯ್ಯಾ!

ರ ಗುರುವಿಗಾಗಿಹರಾರಿಹರಯ್ಯಾ?
ಸದೂಟ ಬೇಕೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿತ್ಯವಯ್ಯಾ!
ನವಾಸವೆಂದರೆ ಹಿಂಜರಿವರಯ್ಯಾ!
ರಿವಾಜು, ಮುಲಾಜು, ಆರದು, ಆರಿಗಯ್ಯಾ (ಅ)
-ಷ್ಟವಸರದಾಸಕ್ತಿ ಈಗಿಲ್ಲ ಕಾಣಯ್ಯಾ!
ದಂಗೆ, ದರೋಡೆಗಳಿಗೇ ಕಾಲವಿದಯ್ಯಾ!
ನ್ನಂತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ, ದುಃಖಗಳಯ್ಯಾ!
ಳಗೊಂದು, ಹೊರಗೊಂದಾದರಾಗಯ್ಯಾ!
ಗಳೆ ಹೂಡಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಬೇಡವಯ್ಯಾ!
ರಧರ್ಮ, ಕರ್ಮಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕಯ್ಯಾ!
‘ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ’ನ್ನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಿದು ಹಿತವಯ್ಯಾ!!!

ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ನಟಿಸಬೇಡ ಭಜನೆಯಲಯ್ಯಾ! (ನಾ)

ಟ್ಯಮಾಡಿ ನಟರಾಜೇಶ್ವರ ನೀನಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ!
ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಗ ಒಲಿಯುವಳಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ಡಿ, ಹಾಡಿ ಕುಣಿದಾಡಿ ಒಡಲ ಬಿಡಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಶ್ವರದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕೆ ನಾಟ್ಯವಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ಧಾ)
-ಟಿ, ರಾಗ, ತಾಳ ಭಾವಭರಿತವಿರಬೇಕಯ್ಯಾ!
ರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಾರೂಪ್ಯಾನಂದ ವಿದರಿಂದಯ್ಯಾ!
ಬೇಕಿನ್ನೇನು ಇದಕಿಂತುತ್ತಮ ಪ್ರಸಾದವಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ಡಲೇನೀ ಆನಂದವನನುಭವಿಸಬೇಕಯ್ಯಾ!
‘ಭಜಗೋವಿಂದಂ, ಭಜಗೋವಿಂದೆ’ಂದು ಭಜಿಸಯ್ಯಾ!
ರಾ, ಜನ್ಮ, ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿವಾರಣೆಯಯ್ಯಾ!
ನೆಲ, ಹೊಲ, ಮನೆ ಮಠವೆಲ್ಲಾ ಬಂಧನವಯ್ಯಾ! ‘(ಅ)
-ಯಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಸ್ಥಿತಿಗಿದುತ್ತಮದಾರಿಯಯ್ಯಾ!
ಕ್ಷ್ಯವಿದೊಂದೇ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯಗಿಷ್ಟವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಯ್ಯಾ!!!

ಹಾಲಹಲ ವಿಷಪಾನ ಗೈದ ಶಿವ

ಲಾಭವಾಯ್ತುದರಿಂದೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶಿವ!
ರಗುರು ಶಂಕರ ಗೌರೀಶ ಶಿವ!
ಯಪತಿ, ಪಶುಪತಿ, ಸಾಂಬ ಶಿವ!
ವಿಷಕಂಠ, ಶ್ರೀಕಂಠನಾಭಂಟ ಶಿವ!
ಣ್ಮುಖ ವೀರನುತ್ಪತ್ತಿದಾತ ಶಿವ!
ಪಾಪಹರ, ತಾಪಹರ, ಯೋಗಿ ಶಿವ!
ಟನ ವಿಖ್ಯಾತ ನಟರಾಜ ಶಿವ! (ಆ)
-ಗೈಕ್ಯವಿವನಲಿದ್ದರೆ ಸದಾ ಶಿವ!
ತ್ತಾತ್ರೇಯಾವಧೂತನೀ ತ್ಯಾಗಿ ಶಿವ!
‘ಶಿವಾಯ ನಮಃ ನಮಃಶಿವಾಯ’ ಶಿವ!
ರುಗುರು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಶಿವ!!!

ಸ್ಥೂಲದಲಿದ್ದಿಲ್ಲದಂತಿರುವುದೆಂತಯ್ಯಾ? (ಅ)

-ಲಕ್ಷ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗಾದರಹುದಯ್ಯಾ!
ಶೇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಂತರಹುದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಲ್ಲಿಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೇನಿಹುದೆಂದಿದ್ದರಹುದಯ್ಯಾ! (ಸ)
-ದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿದ್ದರಹುದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಲ್ಲದೊಲ್ಲದಾಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಹುದಯ್ಯಾ!
ದಂಭ, ದರ್ಪಗಳಿರದಿದ್ದರಹುದಯ್ಯಾ!
ತಿಥಿ, ವಾರ, ಎಣಿಸದಿದ್ದರಹುದಯ್ಯಾ!
ರುಚಿ, ಅರುಚಿ ಇರದಾದರಹುದಯ್ಯಾ! (ಆ)
ವುದಕೂ ಮನಸಂಟದಿದ್ದರಹುದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ದೆಂದಿದೆಂದೆಂಬುದಿಲ್ಲದಿದ್ದರಹುದಯ್ಯಾ!
ನ್ನ ತಾನರಿತು ಅಂತಿದ್ದರಹುದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನೋಡಿದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲಯ್ಯಾ!!!

ಗರ್ಭದೊಳಗಿನ ಪಿಂಡ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನ ವಿಚಿತ್ರ!

ಗ-ರ್ಭ ಧರಿಸುವುದೊಂದವನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪರಮ ವಿಚಿತ್ರ!
ಅ-ದೊಳಗೆ ದಿನಕೊಂದು ರೀತಿ ಬೆಳೆವುದತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ!
ಅ-ಳವಡುವುದಿದನು ಮನಸಿಗೆ ನಿಲುಕದ ವಿಚಿತ್ರ!
ಆ-ಗಿನಂತೆ ಈಗಿಲ್ಲ, ಈಗಿನಂತೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಿತ್ರ!
ಅ-ನವರತರಿಯದಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ ಲಯದ ವಿಚಿತ್ರ!
ಪಿಂಡಾಂಡ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಿನ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯ ವಿಚಿತ್ರ!
ಅ-ಡಗಿ ಸರ್ವದರೊಳಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯಮೇಲೆ ವಿಚಿತ್ರ!
ಬೆಳೆಸಿ, ಬೆಳಗಿಸಿ, ಮುಳುಗಿಸುವಂಥಾ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ!
ಹ-ಳೆಯದು ಹೊಸದಾಗುವುದವ ನಿಷ್ಟವೆಂಬುದು ವಿಚಿತ್ರ!
ಯುಗ, ಯುಗದಲ್ಲೊಂದು ವಿಧವಾದ ನಾಟಕ ವಿಚಿತ್ರ!
ರವ್ಯಾಸನೆಂದಂತವನಾದ್ಯಂತ ಅರಿಯದ ವಿಚಿತ್ರ!
ವಿಮಲಗುರು ನಿರಂಜನನ ನಂತಾವತಾರ ವಿಚಿತ್ರ!
ಧಾಳಿಯಾಗುತಿದೆ ಬಾಳು ಅಜ್ಞಾನಂದಿಂದಿದೆಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ!
ಶಿಸುವುದೀ ಕಾಯವಿಂದೋ ನಾಳೆಯೋ? ತಿಳಿಯೆ ವಿಚಿತ್ರ!
ವಿನಯದಿಂದವಗೆ ಶರಣಾದರರಿವುದೀ ವಿಚಿತ್ರ!
ಚಿದಾನಂದ ಗುರು ಶಿವಾನಂದ ಸಂದೇಶವಿದು ವಿಚಿತ್ರ
ತ್ರಯಲೋಕನಾಥ ಸದ್ಗುರು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ವಿಚಿತ್ರ!!!

ವಿಭೂತಿ ಶೋಭಾ ಲಲಾಟ!

ಭೂಕೈಲಾಸ ಪತಿಗಾಟ! (ಅ)
-ತಿ, ಆನಂದವಿದು ನೋಟ!
ಶೋಕದೂರ, ನೀಲಕಂಠ (ಅಥವಾ ಹರಕಾಟ)!
ಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲರಿಗೀ ಪಾಠ!
ಯ ಶಿವನಿಗೊಂದಾಟ! (ಹಾ)
-ಲಾಹಲ ವಿಷಪಾನಾಟ! (ಆ)
-ಟ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಟ!!!

ಶಂಕರ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಿವಶಂಭೋ! (ಶಿವ)

ಶಂಕರ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಭೋ!
ಹರಿ, ಹರ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿವಶಂಭೋ!
ರಿಪುಕುಲ ಕಾಲಾ ಶಿವಶಂಭೋ! (ಅ)
-ಹರ್ನಿಶಿಭಜಿಸೋ ಶಿವಶಂಭೋ!
ರತಿಪತಿನಾಶಾ ಶಿವಶಂಭೋ!
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಸಿದ್ಧಾ ಶಿವಶಂಭೋ! (ಬ್ರ)
-ಹ್ಮಾಇಂದ್ರಾದಿ ವಂದ್ಯ ಶಿವಶಂಭೋ!
ಶಿವಾನಂದ ನಾಮಾ ಶಿವಶಂಭೋ!
ವರಗುರುರಾಜಾ ಶವಶಂಭೋ!
ಶಂಕರ, ಶಂಕರ ಶಿವಶಂಭೋ! (ಶಂ)
-ಭೋ! “ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ” ಶಿವಶಂಭೋ!!!

ನಿರಂಜನನ ಪೂಜಾರಿ ಕೃಷ್ಣನಮ್ಮಾ!

ರಂಗನ ಭಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸಚಲಮ್ಮಾ!
ಗದ್ವಂದ್ಯ ಕೃಷ್ಣನದರಿಂದಲಮ್ಮಾ
ಯ, ವಿನಯದಲಿ ಆದರ್ಶನಮ್ಮಾ!
ಗು, ನಗುತ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವಮ್ಮಾ!
ಪೂಜೆ ಕುಚೇಲನಿಗಾಸಕ್ತಿಯಿಂದಮ್ಮಾ!
ಜಾದುಗಾರನಿವನೆಂದನ್ನಲೇಕಮ್ಮಾ? (ಅ)
-ರಿತರಿವನಂತರಂಗ ಧನ್ಯರಮ್ಮಾ!
ಕೃಷ್ಣಾ! ಕೃಪೆ ಮಾಡೆನುತಿರ ಬೇಕಮ್ಮಾ! (ಉ)
-ಷ್ಣ ಶೀತಗಳಿವನಿಗಲಕ್ಷ್ಯವಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ನವರತ ನಿರಂಜನ ಜಪವಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ಸಾರೂಪ್ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಮ್ಮಾ !!!

ಸುಂದರ ಘನಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ! (ಮಂ)

-ದರಾದ್ರಿ ಗಿರಿಧರ ಸುಂದರ! (ವ)
-ರ ಮುರಲೀಧರತಿ ಸುಂದರ! (ಅ)
-ಘಹರ ರಾಧಾವರ ಸುಂದರ!
ತಜನರುದ್ಧಾರ ಸುಂದರ!
ಶ್ಯಾಮ ಗೋಪ ಕುಮಾರ ಸುಂದರ!
ದ, ಮತ್ಸರದೂರ ಸುಂದರ! (ವ)
-ಸುಂಧರಾ ಪ್ರಿಯಕರ ಸುಂದರ! (ಸು)
-ದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧರ ಸುಂದರ! (ವ)
-ರ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸುಂದರ!!!

“ಕಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲಾ ಕಿರಿಯನು ನಾನಯ್ಯಾ ”? (ಅ)

-ರಿತಿದನಳವಡಿಸಲು ಸುಖವಯ್ಯಾ!
ತ್ನವಿದಾಗಿ ನಿತ್ಯಶಾಂತಿ ನೋಡಿರಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ರಿಗೂ ಹಿರಿತನದಹಂಕಾರ ಬೇಡಯ್ಯಾ!
ಗೆಳೆಯರಗೆಳೆಯಾರ್ಕನೆಂತಿಹನಯ್ಯಾ!? (ಅ)
-ಲ್ಲಾಡದಿದ್ದು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿಹನಯ್ಯಾ!
ಕಿರಿತನ, ಹಿರಿತನ ವಿದೆಯೇನಯ್ಯಾ! (ಅ)
ರಿತರಿದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವೆಂಬೆನಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ಯ, ವ್ಯಯದಧಿಕಾರ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವವನಾಗಿರಯ್ಯಾ!
ನಾಮ ಶಿವಗುರುವಿನದು ಜಪಿಸಯ್ಯಾ!
ನ್ನದೆಂಬುದನೆಲ್ಲಾ ಮರೆತುಬಿಡಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಗಿದೊಪ್ಪಿಗೆಯಯ್ಯಾ!!!

ತೋಡಿದ ಭಾವಿಗೆ ಜಲವೇ ಸಾಕ್ಷಿ! (ಹಿ)

-ಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕದರ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ!
ಶೇಂದ್ರಿಯದಾಟಕ್ಕಾ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಕ್ಷಿ!
ಭಾನುವಿನುದಯಕ್ಕೆ ಬಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ!
ವಿಚಾರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕಾ ಬಾಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ! (ಮಿ)
-ಗೆ ಉಂಬವಗವನ ರೋಗ ಸಾಕ್ಷಿ!
ಲಜವರಳಿದಕಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ! (ಶೀ)
-ಲಗಳಿಗೆ ನಡೆ, ನುಡಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ!
ವೇಷ, ಭಾಷೆಗಳಿಗಾದೇಶ ಸಾಕ್ಷಿ!
ಸಾಗುವಳಿಗದರ ಬೆಳೆ ಸಾಕ್ಷಿ! (ಈ)
-ಕ್ಷಿ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿ!!!

ವಾರಿಜಾಂಬಕಿ ರಾಧಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ! (ಗಿ)

-ರಿಧರ ಗೋಪಾಲವನಮಾಲಾ ಗೋವಿಂದ!
ಜಾಂಬವತೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ!
ಲರಾಮಾನುಜಾನಂದ ಕಂದ ಗೋವಿಂದ!
ಕಿರುಕುಳ ಕಂಸನನು ಕೊಂದ ಗೋವಿಂದ!
ರಾಸಲೀಲಾ ಆನಂದ ಮುಕುಂದ ಗೋವಿಂದ!
ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ ಭಜನಾಂದ ಗೋವಿಂದ! (ಸಾ)
-ರಥಿಯರ್ಜುನ ವೀರನಾನಂದ ಗೋವಿಂದ!
ಲ ನಿರ್ಮೂಲದಾ ಗೀತಾನಂದ ಗೋವಿಂದ! (ಗು)
-ಣ, ಗಣ, ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ಯಾನಂದ ಗೋವಿಂದ!
ಗೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಧರ್ಮ ಹಿತಾನಂದ ಗೋವಿಂದ! (ಗೋ)
-ವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ, ಗೋಕುಲಕಂದ ಗೋವಿಂದ!
ಯಾನಂದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಗೋವಿಂದ!!!

ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಮ್ಮಾ ಅಮ್ಮನ ರೂಪ,ಗುಣ ನೋಡಮ್ಮಾ (ನ)

-ನಗೂ, ನಿನಗೂ ಭೇದವೇಕೆಂದವಳ ಕೇಳಮ್ಮಾ!
ಮಾನವಿಯಾಗಿ, ದಾನವಿಯಾಗಿರುವುದೇಕಮ್ಮಾ? (ಆ)
-ಡದೇ ನೀ ಮೌನವಾಗಿರಬಾರದಿದ ಹೇಳಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ಭೇದಾ ಬೇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಗುಣತ್ರಯ ಕಾರಣಮ್ಮಾ!
ಮ್ಮನರೂಪ, ಗುಣಗಳ ನರಿಯ ಬೇಕಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮನಾಗಿ, ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿಹಳಮ್ಮಾ!
ಶ್ವರ ದೇಹಮೋಹ ನಿನ್ನಂತವಳಿಗಿಲ್ಲಮ್ಮಾ!
ರೂಪಗಳವಳಿಗನಂತ ಮಾಯಾಲೀಲೆಗಮ್ಮಾ! (ಆ)
-ಪತ್ತು, ವಿಪತ್ತು, ಸಂಪತ್ತುಗಳಾಕೆಗಲಕ್ಷ್ಯಮ್ಮಾ!
ಗುಣಾತೀತ ಸಹಜಸ್ಥಿತಿ ನಿತ್ಯವಳದಮ್ಮಾ! (ಬ)
-ಣಗು ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಮೋಹವಳಿಗಿಲ್ಲಮ್ಮಾ!
ನೋವು, ಸಾವಿನ ದೇಹ ನಿಜರೂಪವಲ್ಲವಮ್ಮಾ! (ತ)
-ಡಮಾಡದಿದನಳವಡಿಸಿ ಅವಳಾಗಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನಮ್ಮಾ!!!

ಭಾಮಾರಮಣ ಬಾರಯ್ಯ!

ಮಾರಮಣ ಮೈದೋರಯ್ಯಾ!
ಜಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಯ್ಯಾ!
ನಕೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಹ)
-ಣ ಕಾಸೆನಗೆ ಬೇಡಯ್ಯ!
ಬಾಳು ಗೋಳಾಗಿಹುದಯ್ಯಾ! (ವ)
-ರ ಗುರುದೇವ ನೀನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ಧನ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ (ಅ)

-ನ್ಯಗತಿ ನನಗಿನ್ಯಾರಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ನಿನ್ನಾನಂದವೆನ್ನದಾಗಿರಲಯ್ಯಾ! (ನ)
-ನ್ನಿಂದ ನೀನು ಬೇರೆಯಾಗದಿರಯ್ಯಾ!
ತ್ತ ನಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಲ್ಲವೇನಯ್ಯಾ!
ನಾಳೆ ಗೀಳೆ ಮಾತು ಸಾಕು ಮಾಡಯ್ಯಾ!
ನಾಮ ಜಪ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆನೇನಯ್ಯಾ!
ಗನಮಣಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದಕಯ್ಯಾ!
ಬೇಕಿನ್ನೇನು ಭೂಮಿಯಲೆನಗಯ್ಯಾ?
ನಿಕರ ತೋರಿ ಬರಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಂದಿರಯ್ಯಾ!!!

ಸುಖವಾದ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ನಾನೆದ್ದೆ! (ಸು)

-ಖವಿದೇ ಸದಾ ಇರಲೆನುತಿದ್ದೆ!
ವಾಸುದೇವನ ಲೈಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಿದ್ಟೆ! (ಭೇ)
-ದ ವಿಲ್ಲದಾನಂದದಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ!
ನಿಶ್ಚಲದ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪದಲಿದ್ದೆ! (ಎ)
-ದ್ದೆನಗೇನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುತಿದ್ದೆ! (ಬಾ)
-ಯಿಂದಿದನಾಡಲರಿಯದಂತಿದ್ದೆ!
ಶೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದೆ!
ನಾಳೆಗೇನೆಂದಳದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ!
ನೆನಪುಗಳಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೆ! (ಇ)
-ದ್ದೆ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗೀಗೆದ್ದೆ!!!

ವಿಕಲ್ಪವಿಲ್ಲದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುದೇವ!

ಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಡಂಬ ಗುರುದೇವ! (ಅ)
-ಲ್ಪ ವೆಂಬುದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆಂಬ ಗುರುದೇವ!
ವಿಶ್ವಾಸ ಅಚಲಬೇಕೆಂಬ ಗುರುದೇವ! (ಅ)
-ಲ್ಲ ಸಲ್ಲದಾಚಾರವೇಕೆಂಬ ಗುರುದೇವ!
ರ್ಶನ ಪ್ರದರ್ಶನಲ್ಲೆಂಬ ಗುರುದೇವ (ಅ)
-ಲ್ಲಿಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುವೆ ನಾನೆಂಬ ಗುರುದೇವ! (ಕ)
-ರುವ ತಾಯಿ ಮರೆಯದೆಂಬ ಗುರುದೇವ!
ರಿಸಿ ವಂಚಿಸದಿರೆಂಬ ಗುರುದೇವ!
ಗುರು ಪರಮೇಶ್ವರನೆಂಬ ಗುರುದೇವ! (ಅ)
ರುಹಿದನು ಶಿವನಿಂತೆಂಬ ಗುರುದೇವ!
ದೇಶ, ಕಾಲಾತೀತವನೆಂಬ ಗುರುದೇವ! (ಅ)
-ವ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಂಬ ಗುರುದೇವ!!!

ವಿಜಯ ಶಾಂತಿಗೆ ಹಿತವಚನ

ರಾಜನ್ಮ ನಾಶಕ್ಕಾಗೀ ವಚನ! (ಭ)
-ಯ ಹರವಿದನುಭವ ವಚನ! (ಅ)
-ಶಾಂತಿಹರ ಗೀತಾಮೃತ ವಚನ! (ಅ)
-ತಿ ವಿಶಾಲಾಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಿಯ ವಚನ! (ಬ)
-ಗೆವಗೆ ವಿಚಾರಾಗರ ವಚನ!
ಹಿರಿಯರನುಭವದ ವಚನ!
ರಣಿ ಕಿರಣಾನಂದ ವಚನ!
ರ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಕಿದು ವಚನ!
ರಾಚರಾತ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ವಚನ! (ಘ)
-ನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ ವಚನ!!!

ಮನೋಗತವ ನೀ ಬಲ್ಲೆ! (ಏ)

-ನೋಲ್ಲೆಂದರಾನೇನು ಬಲ್ಲೆ?
(ಏನೋ, ಒಲ್ಲೆ, ಎಂದರೆ, ಆನು, ಏನು)
ತಿ, ಸ್ಥಿತಿ ನೀನು ಬಲ್ಲೆ!
ನಯ ನಾನೇನು ಬಲ್ಲೆ? (ಆ)
-ವರಿಸುತೆಲ್ಲಾ ನೀ ಬಲ್ಲೆ!
ನೀನಾಗದಾನೇನು ಬಲ್ಲೆ?
ಲವಿತ್ತರಾನೂ ಬಲ್ಲೆ! (ಎ)
-ಲ್ಲೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಲ್ಲೆ!!!


ಲೀಲಾಮೂರ್ತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ!

ಲಾಭದಾಯಕ ನಿವನಾದಿತ್ಯ!
ಮೂಜಗದೊಡೆಯ ನೀತಾದಿತ್ಯ! (ವ)
-ರ್ತಿಪ ಸದಾನಂದದಿಂದಾದಿತ್ಯ!
ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರೂಪಾದಿತ್ಯ!
ರಂಗನಾಥ, ಲೋಕನಾಥಾದಿತ್ಯ!
ಲಜಭವಾದಿ ವಂದ್ಯಾದಿತ್ಯ!
ನಾಮ, ರೂಪಕೆಲ್ಲಾಧಾರಾದಿತ್ಯ!
ದಿವ್ಯ ತೇಜೋರಾಶಿ, ಶಕ್ತಾದಿತ್ಯ! (ಆ)
-ತ್ಯಮೋಘನೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ!!!

ಮಾಯಾ ಕಟ್ಟಳೆ ಬಟ್ಟಲ ಬಾಳೂಟ!

ಯಾರಟ್ಟರೇನಿದರಲ್ಲೇ ಆ ಊಟ!
ಟ್ಟಳೆ ಬಟ್ಟಲಿಗಿಕ್ಕುವಾ ಊಟ! (ಅ)
-ಟ್ಟ ಹಾಸತ್ಯಾಚಾರಗಳ ಹಾಳೂಟ! (ಹ)
-ಳೆಯ, ಹಳಸಿದ, ಮೊಸ್ರನ್ನದೂಟ!
ಳಲಾಟ ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರದೂಟ! (ಅ)
-ಟ್ಟ ಮಾಯೆಗಿದೊಂದು ವಿಹಾರದೂಟ!
ಕ್ಷ್ಯ ಮನ ಮರೆತುಂಬುವ ಊಟ!
ಬಾಯಿ, ಕೈಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದೂಟ! (ಹಾ)
-ಳೂಟ, ಗೋಳೂಟ, ಕಟ್ಟಳೆ ಬಾಳೂಟ! (ಊ)
-ಟ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಿದೊಂದಾಟ!!!

ಸಂಚಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೂತಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ! [ಆ]

-ಚಾರನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗೀಗಿಲ್ಲಿರುವುದಯ್ಯಾ! (ವ)
-ರ ಗುರುವಿಗೆ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ ಬೇಕೇನಯ್ಯಾ?
ವಿವೇಕದಿಂದೀಗಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಯ್ಯಾ!
ಚಾಪೆ ಹಾಸಿರುವುದಾಯಾಸ ಶಾಂತಿಗಯ್ಯಾ!
ಮಿಸಲಿ ಮನಸು ಸನ್ನಿಧಿಯಲಯ್ಯಾ! (ವಾ)
-ಕ್ಕಾಯ, ಮನಸೊಂದಾಗಿ ಧ್ಯಾನನಿಸುತ್ತಿರಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ಗಿನ, ಮುಂದಿನದು ಯೋಚಿಸಬಾರದಯ್ಯಾ!
ಕೂಲಿ ಸಿಗದಶ್ರದ್ಧೆ ಕೆಲಸಕಯ್ಯಾ!
ತಿಳಿದಿದನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರಯ್ಯಾ! (ಎ)
-ಲ್ಲರನು ಮೆಚ್ಚಿಪ ಹುಚ್ಚುತನ ಸಾಕಯ್ಯಾ!
ರಮೂಲ್ಯ ಕಾಲ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ ನೋಡಿ ಬಾಳಯ್ಯಾ!!!

ನನ್ನನ್ನು ದೇವರೆನಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮದಮ್ಮಯ್ಯಾ! [ಅ]

-ನ್ನವಿಕ್ಕಿ, ಪೂಜಿಸಿ ದೇವತ್ವವಿತ್ತವರ್ನೀವಮ್ಮಯ್ಯಾ! (ಸ)
-ನ್ನುತಾಂಗ ಶ್ರೀರಂಗನೆಂದು ಭಜಿಪವರ್ನೀವಮ್ಮಯ್ಯಾ!
ದೇವನಾಗಿ ಶೋಭಿಪುದು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಮ್ಮಯ್ಯಾ!
ರ ಮಹಾಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ಜಪದಿಂದಲಮ್ಮಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ರೆನಗಾಪ್ತರಿಹರು ನಿಮ್ಮಿಂದಧಿಕ ಹೇಳಮ್ಮಯ್ಯಾ!
ನಿಶಿದಿನ ನಿಮಗಾಗಿಹುದೆನ್ನ ಚಿಂತೆಯಮ್ಮಯ್ಯಾ!
ಸಿರಿತನದಾಸೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲದಾಗಿಹುದಮ್ಮಯ್ಯಾ!
ತ್ತನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಪ್ರಾಣನೆಂಬಿರಮ್ಮಯ್ಯ!
ರಣ ಭಾವ ನಿಮ್ಮದತಿಶ್ಲಾಘನೀಯವಮ್ಮಯ್ಯಾ! (ಭ)
-ಕ್ತಿಯಲಿ ಕುಯುಕ್ತಿ ಬೆರೆಸುವವರ್ನೀವಲ್ಲಮ್ಮಯ್ಯಾ!
ನಿಮ್ಮ ಗುರುಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಪೂಜ್ಯರಮ್ಮಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಯ್ಯಾ! ನಿಮ್ಮ ನರಜನ್ಮ ಪಾವನವಾಯಿತಮ್ಮಯ್ಯಾ!
ರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಮ್ಮಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಯಾ! ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಂಥವರಿರಲಮ್ಮಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕೃಪೆಯ ಪಾರವಮ್ಮಯ್ಯಾ!!!

ದೇವರ ನೋಡಲಿ ಕ್ಯಾವಾಶ್ರಮವಾದರೇನಯ್ಯಾ?

ರ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮಯ್ಯಾ!
ಘುವರನುರುತರ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಯ್ಯಾ!
ನೋಟ, ಕೂಟ ಜಂಝೂಟವೆಲ್ಲಾ ಮನಸಿನದಯ್ಯಾ!
ಮರುಧರ ಶಿವನದಾವಾಶ್ರಮ ಹೇಳಯ್ಯಾ!
ಲಿಪ್ತನಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಮಾಯೆಗದೇ ಸಾಕಯ್ಯಾ! (ಯಾ)
-ಕ್ಯಾತುರವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಯ್ಯಾ?
ವಾದ, ಭೇದ ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಶಿವನ ಭಜಿಸಯ್ಯಾ!
ಶ್ರಮ ನಿವಾರಣೆ ಮನಸನ್ಯಾಸಿಯಾದರಯ್ಯಾ!
ದ, ಮತ್ಸರಾದ್ಯರಿಗಳನು ನೀನು ಗೆಲ್ಲಯ್ಯಾ (ಯಾ)
-ವಾಗಲೂ ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಬೇರಿರಯ್ಯಾ!
ತ್ತ ದಿಗಂಬರಗಾರು ಸನ್ಯಾಸ ವಿತ್ತರಯ್ಯಾ? (ಯಾ)
-ರೇನಿತ್ತರೂ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿ ನಿನಗಿರಬೇಕಯ್ಯಾ!
ರ, ನಾರಿಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ವಯವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೆಲ್ಲಾಶ್ರಮ ಪ್ರಿಯವಯ್ಯಾ!!!

ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಾತು ಈಗೇತಕಯ್ಯಾ? (ಆ)

-ರು ಅರಿವರಾಗೇನಾಗುವುದೆಂದಯ್ಯಾ?
ತಿಂದರೀಗೀಗಿನ ಹಸಿವೆ ಶಾಂತಯ್ಯಾ! (ಆ)
ಣೌತಣದ ಪುರಾಣವೀಗೇಕಯ್ಯಾ? (ಅ)
-ಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೀಗಿನ ಬಾಳನಯ್ಯಾ!
ಮಾಡೀಗಿಂದ ಶ್ರೀಗುರು ಸೇವೆಯನಯ್ಯಾ!
ತುರೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಬರಲಯ್ಯಾ!
ರ್ಷ್ಯಾಸೂಯೆ ಮೊದಲೀಗ ಹೋಗಲಯ್ಯಾ!
ಗೇಣು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿದೇತಕಯ್ಯಾ!
ತ್ವಚಿಂತನೆ ಮಾಡದಿರಬೇಡಯ್ಯಾ!
ಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗಳಬಾರದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಳುವನೇನಯ್ಯಾ!!!

‘ಸತ್ಯ’ದಿ ನೆಲಸಲದೇ ಮೋಕ್ಷವಯ್ಯಾ! (ಅ)

-ತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಿದುವೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಯ್ಯಾ!
ದಿನ, ನಿಶಿ ಜಗವೆಲ್ಲಾ ಅದೇ ಅಯ್ಯಾ!
ನೆನೆ! “ನಾ” “ನೀ” ಅದರಲಡಕವಯ್ಯಾ! (ಮ)
-ಲರಹಿತವಾಗಲು ದ್ವೈತವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ಕಲಕೂ ‘ನಾ’ ಆಧಾರವಲ್ಲೇನಯ್ಯಾ!
ಕ್ಷ್ಯ ‘ನಾ’ ಆಗೆ ಮಾಯೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಯ್ಯಾ!
ದೇಶ, ಕಾಲ ಆದಿದೆಂಬುದಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
“ಮೋಕ್ಷ” ವೃತ್ತಿ ಮನಕಿಲ್ಲದಾದಾಗಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಕ್ಷಯಾತ್ಮನೇ ನಾನೂ, ನೀನೂ ಎಲ್ಲವಯ್ಯಾ!]
ರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನವ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಯ್ಯಾ! (ಅ)
ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ದತ್ತ ತಾನಯ್ಯ!!!

ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಳಗಿನ ಮಾತೇನಯ್ಯಾ?

ರಗುರು ಶಿವನಾದರ್ಶವಿಂದಯ್ಯಾ!
ರಾಕ್ಷಸೀ ವಿಷ ಕುಡಿದನವನಯ್ಯಾ!
ತ್ರಿಶೂಲಿ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕಾರಕನಯ್ಯಾ!
ರಟಾಟ ಇವನಿಗೆ ಆಗದಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ಳವಿವನದರಿಯಲಸಾಧ್ಯವಯ್ಯಾ!
ಗಿರಿಜಾರಮಣ ಸದಾಶಿವನಯ್ಯಾ!
ಲಿಸಲಿವನ ಭಜಿಸಿರಯ್ಯಾ!
ಮಾಯಾಧೀಶ, ಶಿವ, ಯೋಗಿರಾಜನಯ್ಯಾ!
ತೇಜೋಮಯ ಊರ್ಧ್ವರೇತನಿವನಯ್ಯಾ!
ಡೆ, ನುಡಿ, ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ!!!

ಮಾತಾ, ಪಿತರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಪ್ಪಾ!

ತಾವುಣದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಕ್ಕುವರಪ್ಪಾ! (ಪಾ)
-ಪಿಗಳಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತಿಹರಪ್ಪಾ!
ಪ್ಪಿ ನಡೆದರೂ ಕ್ಷಮಿಸುವರಪ್ಪಾ! (ಕ)
-ರುಣೆಯವರದಪಾರವಾದುದಪ್ಪಾ!
ಪ್ರತಿ ಮಾತವರಿಗಾಡ ಬಾರದಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ತ್ಯಗತ್ಯ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಕ್ಷರಶಾ ಪಾಲಿಸವರ ಮಾತನಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ದೇ ಮಕ್ಕಳೇಳಿಗೆಗೆ ಆಧಾರವಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ವರಿವರ ಮಾತಿನಂತಿರ ಬೇಡಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ರಸನಾದರೂ ತಾಯಿಗೆ ಮಗನಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪುತ್ರರತ್ನಪ್ಪಾ!!!

ಬೆಳಕಾಗುತಿದೆದ್ದು ನೋಡು! (ಒ)

-ಳಗಿನ ಮುಸ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡು!
ಕಾಲು, ಕೈ, ತೊಳೆದು ಬಂದಾಡು!
ಗುರು ಗುಣಗಾನವ ಹಾಡು!
ತಿಥಿ, ವಾರವೇಕೀಗ ಕೂಡು!
ದೆವ್ವ ಓಡುತಲಿದೆ ನೋಡು! (ಉ)
-ದ್ದುರುಟು ಮಾತು ಸಾಕು ಮಾಡು!
ನೋಡಿ, ಕೂಡಿ, ಸಂತೋಷಪಡು! (ಇ)
-ಡು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೀಡು!!!

ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನಿಂದ ನೀನಾಗು ನನ್ನಂದ! (ಸ)

ಲ್ಲಾಪವಿನ್ನೇತಕೆನುತಾಗು ನನ್ನಂದ!
ಡೆ ನನ್ನಂತಾಗುತಾಗು ನನ್ನಂದ! (ನ)
-ನ್ನಿಂದನ್ಯ ನೆನೆಯದಾಗು ನನ್ನಂದ! (ಅ)
-ದಕಾಸೆಗಳ ಬಿಟ್ಟಾಗು ನನ್ನಂದ!
ನೀರುಗುಳ್ಳೆ ಬಾಳೆಂದಾಗು ನನ್ನಂದ!
ನಾಮ, ರೂಪ ಸಾಕೆಂದಾಗು ನನ್ನಂದ!
ಗುರು ಶಿಷ್ಯರೊಂದೆಂದಾಗು ನನ್ನಂದ! (ಅ)
-ನಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲೆಂದಾಗು ನನ್ನಂದ! (ನ)
-ನ್ನಂದ, ನಿನ್ನಂದವೆಂದಾಗು ನನ್ನಂದ! (ಆ)
-ದರ್ಶ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನನ್ನಂದ!!!

ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಪದ್ಬಂದು!

ರಂಗನಾಥ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದಕಿಂದು!
ನ ಭರ್ತಿ ಗಾಡಿ ಬಂತಿದೊಂದು!
ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದೊಬ್ಬನೊಂದು!
ದಿಟ್ಟಿಸೆ ಚಕ್ರ ಉರುಳಿತ್ತೊಂದು! (ಅ)
-ತ್ಯತಿಶಯ ಕಂಡರೆಲ್ಲರಿಂದು!
ನಾಶವಾಗುವುದು ತಪ್ಪಿತೆಂದು!
ರವಶನಾಗಿ ಬಂದನಿಂದು! (ಸ)
-ದ್ಬಂಧ ಸದಾ ಇರಲೆಂದಾ ಬಂಧು! (ಸಾ/ಬಂ)
-ದು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಪದ್ಬಂಧು!!!

ಅಂಬರಾ! ಹೇ! ದಿಗಂಬರಾ! (ದಿವ್ಯಾಂ)

-ಬರಾ ಗುರು ದಿಗಂಬರಾ!!
ರಾತ್ರಿ ದಿನ ಏಕಾಂಬರಾ!!
ಹೇತು ನಾಥ ವಿಶ್ವಂಭರಾ!! (ಆ)
-ದಿ, ಮಧ್ಯ, ಅಂತ್ಯ ವಿದೂರಾ!
ಗಂಗಾ ಜಲಧಾರಾಪಾರಾ!!
ಹು ಬಲ, ಧೀರಾ, ವೀರಾ (ಆ)
-ರಾ ನಿರಂಜನಾಂಗಾಂಗಾರಾ!!!

ಅಮ್ಮಯ್ಯ! ಚಿರಕಾಲ ಬಾಳು ತಮ್ಮಯ್ಯಾ!

(ಅ)-ಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ, ನರಹರಿ ಗುರು ತಮ್ಮಯ್ಯಾ!
(ಅ)-ಯ್ಯಾ! ಭಜಿಸವನ ಸತತ ತಮ್ಮಯ್ಯಾ!
ಚಿತೆಗೊಡ್ಡುವೀದೇಹನಿತ್ಯ ತಮ್ಮಯ್ಯಾ!
ಕ್ತಬಲವೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷಣಿಕ ತಮ್ಮಯ್ಯಾ!
ಕಾಲಚಕ್ರ ತಿರುಗುತಿದೆ ತಮ್ಮಯ್ಯಾ!
(ಅ)-ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡೊಡೆಯನ ತಮ್ಮಯ್ಯಾ!
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗವಗೆ ಬಾಗು ತಮ್ಮಯ್ಯಾ!
(ಆ)-ಳು, ಕಾಳು ಮಾತ್ರವೇ ಬಾಳಲ್ಲ ತಮ್ಮಯ್ಯಾ!
ನ್ನಂತೆ ಎಲ್ಲರನು ನೋಡು ತಮ್ಮಯ್ಯಾ!
(ಸ)-ಮ್ಮತವಿತ್ತು ಸರಿಯಬೇಡ ತಮ್ಮಯ್ಯಾ!
(ಅ)-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಯ್ಯ ತಮ್ಮಯ್ಯಾ

ಅಕ್ಕಯ್ಯಾ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿರಕ್ಕಯ್ಯಾ (ಅ)

-ಕ್ಕ ಪಕ್ಕಕೆ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿರಕ್ಕಯ್ಯಾ! (ಕೈ)
-ಯ್ಯಾರೆ ಸೇವೆಯಾಗುತಿರಲಕ್ಕಯ್ಯಾ!
ತ್ಯವಂತರ ಸಂಘ ಮಾಡಕ್ಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
ಕ್ಕರೆಯಲಾತ್ಮಭಾವ ಬೇಕಕ್ಕಯ್ಯಾ (ಕ)
-ರೆಯದೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಬಾರದಕ್ಕಯ್ಯಾ!
ಯಾವುದೂ ಅಪ್ಪನೊಪ್ಪಿದರಕ್ಕಯ್ಯಾ! (ರಾ)
-ಗಿ ಗೋಧಿ ಹಸನಾಗಬೇಕಕ್ಕಯ್ಯಾ!
ಗಳೆ ಮಾಡದಿರಬೇಕಕ್ಕಯ್ಯಾ! (ಸ)
-ಕ್ಕರೆರುಚಿ ನಾಮಜಪಕಕ್ಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿನ್ನಕ್ಕಯ್ಯಾ!!!

ಅಣ್ಣಯ್ಯಾ! ಸದ್ಗುಣಿಯಾಗಣ್ಣಯ್ಯಾ! (ಅ)

-ಣ್ಣಗೆ ಸಣ್ಣತನ ಬೇಡಣ್ಣಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ಯ್ಯಾ! ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠನಾಗಣ್ಣಯ್ಯಾ!
ರಳ ಸ್ವಭಾವಿಯಾಗಣ್ಣಯ್ಯಾ (ಸ)
-ದ್ಗುಣದಿಂದೆಲ್ಲಾ ಜಯವಣ್ಣಯ್ಯಾ! (ಮ)
-ಣಿಯಬೇಕು ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕಣ್ಣಯ್ಯಾ!
ಯಾರಲ್ಲೂ ವಿರೋಧ ಬೇಡಣ್ಣಯ್ಯಾ
ಗನಮಣಿಯಾದರ್ಶಣ್ಣಯ್ಯಾ! (ಬ)
ಣ್ಣ ಬಣ್ಣದುಡುಪು ಬೇಡಣ್ಣಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಅಣ್ಣಯ್ಯಾ!!!

ಒಂದಾಗಿರಬೇಕಕ್ಕಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣಂದಿರೆಲ್ಲಾ! [ಆ]

-ದಾಯ, ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಭಾಗಿಗಳಾಗ್ಯೆಲ್ಲಾ!
ಗಿಡುಗನಂತೆ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನಬೇಡಿರೆಲ್ಲಾ!
ಘುಪತಿ ರಾಘವನ ಭಜಿಸಿರೆಲ್ಲಾ!
ಬೇಸರ ಹೋಗ್ವುದಿದರಿಂದರಿಯಿರೆಲ್ಲಾ!
ಥೆ ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿ ಹರಟದಿರಿ ಎಲ್ಲಾ! (ಕ)
-ಕ್ಕಸದ ಸಂಸಾರ ಯಾರಿಗೂ ಸುಖವಿಲ್ಲಾ! (ಒ)
-ಮ್ಮತದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲಾ! (ಆ)
-ಪ್ಪನಾಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರೆಲ್ಲಾ! (ಹ)
-ಣ್ಣಂಗಳಕ್ಕೆಸೆದು ಸಿಪ್ಪೇಕುಣ್ಣುವಿರೆಲ್ಲಾ?
ದಿನ, ರಾತ್ರಿ ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಳು ಹಾಳಾಯ್ತಲ್ಲಾ! (ಕ)
-ರೆದಿಕ್ಕಿದರೂ ಉಣ್ಣದೆ ಗುದ್ದಾಟವಲ್ಲಾ! (ಬ)
-ಲ್ಲಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲೈಕ್ಯರಾಗೆಲ್ಲಾ!!!

ನಾನೆಲ್ಲರ ಅಡಿಗೆಯವನಮ್ಮಾ!

ನೆನೆದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುವೆನಮ್ಮಾ! (ಒ)
-ಲ್ಲದರುಚಿಯೂಟವಿಕ್ಕೆ ನಾನಮ್ಮಾ! (ಆ)
-ರ ಸಂಭಾವನೆಯೂ ಬೇಡೆನಗಮ್ಮಾ!
ಹಂಕಾರಕಾಳು ನಾನಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮಾ (ಅ)
-ಡಿಗಡಿಗಾರೂ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲಮ್ಮಾ (ಬ)
-ಗೆ ಬಗೆ ಭಕ್ಷ್ಯದೇಕರಸಾನ್ನಮ್ಮಾ! (ಬಾ)
-ಯ ಮುಚ್ಚಿ ತಿಂದರತಿಹಿತವಮ್ಮಾ!
ರ ಗುರುದತ್ತನೆನ್ನೊಳಗಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ನವರತೆಲ್ಲರಿಗೆನ್ನೂಟವಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ಪಾಚಕ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಾ!!!

ಮನಸಿನ ಹಂಬಲ ಕುತೂಹಲ!

ರೇಶ್ವರಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕುತೂಹಲ! (ಹ)
-ಸಿವೆಗನ್ನ ಕಾಣುವ ಕುತೂಹಲ!
ನ್ನನರಿಯಲೆನ್ನ ಕುತೂಹಲ!
ಹಂಗೇಕೆಂದರಿಯುವ ಕುತೂಹಲ!
ಲವದೆಂತೆಂದೆಂಬ ಕುತೂಹಲ! (ನ)
-ಲವಿಂದಪ್ಪುದೆಂತೆಂಬ ಕುತೂಹಲ!
ಕುಲಧರ್ಮವರಿವ ಕುತೂಹಲ!
ತೂರಿ, ಹರಿಯಲಿದೆ ಕುತೂಹಲ!
ರಿ, ಹರರೆಲ್ಲೆಂಬ ಕುತೂಹಲ! (ಬಾ)
-ಲ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕುತೂಹಲ!!!

ಏನಾಡಿದರೇನು ಫಲವಯ್ಯಾ?

ನಾನಾಡಿದರದಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ (ಆ)
-ಡಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದರೆ ಏನಾಯ್ತಯ್ಯಾ? (ಅ)
-ದಕಾಗಿರುವೆನು ಸುಮ್ಮನಯ್ಯಾ!
ರೇಶ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯುಟ್ಟರಾಯ್ತೇನಯ್ಯಾ? (ಅ)
-ನುದಿನಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಯ್ಯಾ!
ಲವಿದಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದಯ್ಯಾ! (ಮ)
-ಲ ಮನದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಯ್ಯಾ!
ರಗುರುಕೃಪಾಶ್ರಯವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಯಾ!!!

ಬಡವನ ಗೊಡವೆ ಒಡೆಯನದಪ್ಪಾ! (ಆ)

-ಡದೇ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವನಪ್ಪಾ!
ಸುಧೇಶನ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಣಪ್ಪಾ!
ಡೆವುದೆಲ್ಲಾವನಿಷ್ಟದಂತೆ ನೋಡಪ್ಪಾ!
ಗೊಡ್ಡಾಕಳಾದರೂ ಹಾಲು ಕೊಡುವುದಪ್ಪಾ! (ಮ)
-ಡದಿ, ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಾಮೋಹವನಿಗಿಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ವೆಗ್ಗಳದ ಭೋಗ, ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡೆಂಬನಪ್ಪಾ!
ದ್ದಾಡಬೇಡಿದರಲೆಂಬನವನಪ್ಪಾ! (ನ)
-ಡೆಯ ಬೇಡಿ ಮುಳ್ಳುದಾರಿಯಲೆಂಬನಪ್ಪಾ! (ಸಾ)
-ಯದಾತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗೇರಬೇಕೆನ್ನುವನಪ್ಪಾ!
ರಹರಿಯ ಭಜನೆ ಮಾಡಿರೆಂಬನಪ್ಪಾ!
ತ್ತನಿದರಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗುವನಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೇ ಒಡೆಯನಪ್ಪಾ!!!

ಭಜನವಾಹಿನೀ ಸ್ನಾನ ಪಾನಾರೋಗ್ಯ!

ನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪ ಹರಿದಾರೋಗ್ಯ!
ರಳುವ ಘೋರ ಭವರೋಗಾರೋಗ್ಯ!
ವಾಸುದೇವ ಪಾದತೀರ್ಥವಿದಾರೋಗ್ಯ!
ಹಿತವಿದೆಲ್ಲಾ ಬಾಲ, ವೃದ್ಧಾರೋಗ್ಯ!
ನೀಚ, ಉಚ್ಚ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆಲ್ಲಾರೋಗ್ಯ!
ಸ್ನಾನ, ಪಾನವಿದೆಲ್ಲಾಕಾಲಕ್ಕಾರೋಗ್ಯ!
ರಹರಿ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾರೋಗ್ಯ!
ಪಾನಗೈದ ಧ್ರುವ ಚಿರಾಯುರಾರೋಗ್ಯ!
ನಾರದ ಸದಾ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ!
ರೋಗಹರ, ಯೋಗಕರ ವಿದಾರೋಗ್ಯ (ಭಾ)
-ಗ್ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಿದೇ ಆರೋಗ್ಯ!!!

ಜಯ ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಹು ಬಲ! (ನ)

-ಯ, ವಿನಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬಲ!
ಭಾಗ್ಯವಿದು ಭೂಮಂಡಲಕೆ ಬಲ! (ಅ)
-ರಸಿ ಬಂದನುಗ್ರಹಿಸುವ ಬಲ! (ಮ)
-ತ ಸರ್ವ ಸಮನ್ವಯಕೆಂಬ ಬಲ!
ಕೊಟ್ಟುದನಿಟ್ಟುಕೊಂಬುದೆಲ್ಲಾ ಬಲ! (ಅ)
-ಟ್ಟಹಾಸವಿಲ್ಲದಿಷ್ಟ ಭಾವ ಬಲ!
ಬಾಲಕ ಜಗಕೆ ನಾನೆಂಬ ಬಲ!
ಹುಸಿ, ಮೋಸವಿಲ್ಲದಮಲ ಬಲ!
ಲ ಮಹಾಬಲ ಶ್ರೀಗುರು ಬಲ! (ಬಾ)
-ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸರ್ವಬಲ!!!

ಪ್ರಸಾದ ಲಾಭದ ದಿನ ಸುದಿನ!

ಸಾದರ ಪೂರ್ಣವಾದಿದಾಸುದಿನ!
ಯಾಮಯನಾನಂದದಾ ಸುದಿನ! (ಬ)
-ಲಾ ಬಲ, ತಾರಾಬಲದಾ ಸುದಿನ!
ಜನೆ ಭಾವಾವೇಶದಾ ಸುದಿನ! (ಅ)
-ದನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದುದಾ ಸುದಿನ!
ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೇಕೆಂಬುದಾ ಸುದಿನ! (ಜ)
-ನ ಗಣಕ ಮಂಗಳದಾ ಸುದಿನ!
ಸುದಿನ ಆದಿನ ಸದಾ ಸುದಿನ! (ನ)
-ದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯಲಿದಾ ಸುದಿನ! (ಘ)
-ನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೆಂದಾ ಸುದಿನ!!!

ಕಲಸನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ರುಚಿಸದಯ್ಯಾ! (ಅ)

-ಲಸಗಾರಗೆ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿಸುವುದೇನಯ್ಯಾ!
ತತ ಸಂಸಾರ ಸುಖಕಾಗಿ ಒದ್ದಾಟವಯ್ಯಾ! (ಅ)
ನ್ನ, ಬಟ್ಟೆ, ಆಟ, ನೋಟ ಜೀವನವಾಗಿಹುದಯ್ಯಾ!
ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಸುಖಕೆ ಆಗಿಹುದಯ್ಯಾ!
ಮಿಗಿಲೆನಿಪ ಆತ್ಮಸುಖ ಮರೆತಿಹರಯ್ಯಾ!
ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟ ನಾಟ್ಯವಾಡುವುದೊಂದಭ್ಯಾಸವಯ್ಯಾ!
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿವಾಸನೊಲಿಮೆಗಾದರದಿರಲಯ್ಯಾ!
ರಾತ್ರಿ, ಹಗಲು ಹರಿನಾಮ ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ನ್ನಲಾಗದಿದನು ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವೆಂದಯ್ಯಾ!
-ರುಚಿಯರಿತರೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಯ್ಯಾ!
ಚಿಗುರು ಗರಿಕೆ ಸವಿ ಚಿಗರೆ ಬಲ್ಲುದಯ್ಯಾ!
ಟೆಗಾರನಿಗೆ ದಿಟ ರುಚಿಸಲಾರದಯ್ಯಾ!
ರ್ಶನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವೆಂದಾರು ಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ? (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೆಲ್ಲವ ಬಲ್ಲನಯ್ಯಾ!!!

ತರುವವರೂ ನೀವೇ ಹೊರುವವರೂ ನೀವೇ! (ತಿ)

-ರುಮಲೇಶನ ಲೀಲೆ ಎನ್ನುವವರೂ ನೀವೇ! (ಭಾ)
-ವ ಭಕ್ತಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದೂ ನೀವೇ! (ಭಾ)
-ವವದೇ ಮಹಿಮೆಯಾದುದ ಕಂಡದ್ದೂ ನೀವೇ! (ಆ)
-ರೂ, ಬೇರೆಯಾರೂ ಕಾರಣರಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಾ ನೀವೇ!
ನೀಡುವವರೂ ನೀವೇ ಬೇಡುವವರೂ ನೀವೇ!
ವೇಷ, ಭಾಷೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ದರೇನೆಲ್ಲಾ ನೀವೇ!
ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಳ್ಪುದೂ ನೀವೇ! (ಉ)
-ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೊಂದಿ ಕುಣಿದವರೂ ನೀವೇ! (ಭಾ)
-ವ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೊದ್ದಾಡ್ವವರೂ ನೀವೇ!
ರ ಗುರುಕೃಪಾ ಭಿಕ್ಷೆಕೇಳ್ವವರೂ ನೀವೇ! (ಆ)
-ರೂಢರಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಲ್ಲಿಪ್ಪುದೂ ನೀವೇ!
‘ನೀ’ ‘ನಾ’ ನೊಂದಾದ ವಿಶಾಲ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲಾ ನೀವೇ!
ವೇದ ವೇದ್ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಗುರು ನೀವೇ!!!

ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗದಿನ್ಯಾರಿಗಮ್ಮಾ? [ಅ]

-ವರಿವರ ಬಾಗಿಲ ಹಂಬಲವೇಕಮ್ಮಾ? (ಆ)
-ರಿಹರನ್ಯರು ನಿನ್ನ ಸಂತೈಸಲಿಕಮ್ಮಾ? (ಹ)
-ಗೆತನ ಸಾಧಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವರಮ್ಮಾ!
ರಣಾರಿಗಾದರೂ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮಾ! (ವ)
-ರ ಗುರು ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಯುವವ ಕಾಣಮ್ಮಾ! (ತಾ)
-ಣಾ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಸಾಯುಜ್ಯ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಮ್ಮಾ!
ತಿ ಅವನಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಇರಬೇಕಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದರ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲಮ್ಮಾ!
ನ್ಯಾಯವೇ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಧ್ಯೇಯವಮ್ಮಾ! (ದಾ)
-ರಿ, ಶರಣಾಗತಿ, ಸರಾಗವೆಲ್ಲಕ್ಕಮ್ಮಾ!
ರ್ವವೇನೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಹೀಗಿಲ್ಲವೇನಮ್ಮಾ???
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೆ ಶರಣಾಗಮ್ಮಾ!!!

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಶಿವ ಲಿಂಗಯ್ಯಾ! (ಉ)

-ರ್ವಿಯೆಲ್ಲಾವರಿಸಿಹುದಯ್ಯಾ!
ರ, ಚರಣವಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ! (ಕ)
-ಲ್ಪನಾ ಮನ ನಿರ್ನಾಮವಯ್ಯಾ!
ಶಿವ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲನಯ್ಯಾ!
ರ ಗೌರಿದರೊಳಗಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ಲಿಂಗನಕಿದಾನಂದವಯ್ಯಾ!
ತಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯದಯ್ಯಾ!!!

ಲಿಂಗ, ನಾಮ, ರೂಪಾತೀತಮ್ಮಾ! [ಆ]

ಬೇಕೈಕ್ಯ ಇದರಲಮ್ಮಾ!
ನಾಗಾಭರಣ ಪ್ರಾಣಮ್ಮಾ!
ನಕಿದಾಮೋದ ಕಾಣಮ್ಮಾ!
ರೂಪಾ ರೂಪ ಇದರಿಂದಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕೆಡಬೇಡಮ್ಮಾ!
ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಮ್ಮಾ!
ತ್ವ ಚಿಂತನೆ ಸಾಗಲಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯದಮ್ಮಾ!!!

ಜೈ ಗುರು ಮಹಾದೇವ!

ಗುರುವೀರನಾ ದೇವ! (ಕ)
-ರುಣಾಕರನಾ ದೇವ!
ನೋಲಯನಾ ದೇವ!
ಹಾತೊರೆವೆ ‘ನಾ’ ದೇವ!
ದೇವ, ಶಿವನಾ ದೇವ! (ಅ)
-ವ ನಿರಂಜನ ದೇವ!!!

ಭವ, ಭಯಹರ, ಹರ ಮಹ ಗುರುದೇವ!

ರ ಭವಾನೀಪ್ರಿಯ ಶಂಕರ ಗುರುದೇವ!
ಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕ ಶಿವ ಗುರುದೇವ!
ತಿಪತಿ, ಉಮಾಪತಿ, ಗತಿ ಗುರುದೇವ!
ರ ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ಸಂಹರ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ!
ತಿಪತಿಹರ, ಗಿರಿನಾಥ ಗುರುದೇವ!
ರ, ಶಿವಶಂಕರ, ಈಶ್ವರ ಗುರುದೇವ!
ಘುವರ, ಗುರು ಪ್ರಿಯಕರ ಗುರುದೇವ!
ನ ನಿರ್ಮಲ ಮಹಾಬಲ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ!
ಹಾರ ಮುಂಡಮಾಲಾಧರ ಹರ ಗುರುದೇವ!
ಗುರುಗುಹಗತಿಹಿತಪಿತ ಗುರುದೇವ! (ವ)
-ರುಣೇಂದ್ರಾದಿ ವಂದ್ಯ ನಟರಾಜ ಗುರುದೇವ!
ದೇವ, ಜೀವ ಭಾವೈಕ್ಯ ಬೋಧಕ ಗುರುದೇವ!
ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಪ್ತ ಗುರುದೇವ!!!

ಅಪ್ಪನೆಂದಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಬಾರದಯ್ಯಾ! [ಅ]

-ಪ್ಪಣೆಯಾದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಯ್ಯಾ!
ನೆಂಟ, ಭಂಟನೆಲ್ಲಾ ಅವ ತಾನಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ದರಿಪವಗಸಡ್ಡೆ ಸಲ್ಲದಯ್ಯಾ! (ಒ)
-ಪ್ಪಿ, ತಪ್ಪಿದರದು ಅಶ್ರೇಯಸ್ಸಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ತನನುರಾಗ ಹೋಗಬಾರದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪ, ಶಿವ ಸ್ವರೂಪವೆಂದರಿಯಯ್ಯಾ!
ಬಾಯಿ ಬೆಲ್ಲದಿಂದೇನು ಸುಖವಯ್ಯಾ! (ಕ)
-ರ ಚರಣವನಿಗಾಗಿರಲಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ದ ಮಾತಿನ ಕಥೆ ಈಗೇತಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯಾ!!!

ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಜಪ ತಪವಮ್ಮಾ!

ಜ್ಞಾನ, ಧ್ಯಾನಕಿದತ್ಯಗತ್ಯವಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಪಾಯವಿದಿಲ್ಲದಿರೆ ತಪ್ಪದಮ್ಮಾ!
ಘುವಾಗಿದ ಭಾವಿಸಬೇಡಮ್ಮಾ!
ನೆನಪಿನಿಂದ ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸಮ್ಮಾ!
ಪವಿದಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಮ್ಮಾ!
ತಿ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಾವ ತಪವಮ್ಮಾ?
ನಯನುನ್ನತಿ ಪಿತನಿಂದಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಪಚಾರವನಿಗಾಗ ಬಾರದಮ್ಮಾ!
ರ್ತಿಸಬೇಕವನಿಷ್ಟದಂತಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಜ್ಞೆಯಮ್ಮಾ!!!

ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲಮ್ಮಾ!

ಹಂಗಿಸಿದರೆ ಇದು ಸಿಗದಮ್ಮಾ!
ಕಾದಿದ್ದವರಿಗಿದು ಲಭ್ಯವಮ್ಮಾ (ಅ)
-ರಸಿ ಬಹರಿದಕೂರೂರಿಂದಮ್ಮಾ!
ಕ್ಕೆಲಸವಿದಕೆಂತ ಬೇರೇನಮ್ಮಾ!
ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೇನೂ ಸಿಗದಮ್ಮಾ!
ಸಾಬರೂ ಸಾಧುಗಳಿದರಿಂದಮ್ಮಾ!
ತ್ತನಿಗಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲಮ್ಮಾ!
ವಿಚಾರವಿದನರಿತು ಬಾಳಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಲ್ಲದೊಲ್ಲದ ವಿವಾದ ಬೇಡವಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾದಮ್ಮಾ!!!

ರಾಮಲಿಂಗವೇನಯ್ಯಾ?

ನೋ ನಾಶಾರಾಮಯ್ಯಾ!
ಲಿಂಗವದಕಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ತಿ, ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಯ್ಯಾ!
ವೇಷ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಯ್ಯಾ!
ಯನೊಳಮುಖಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನದಯ್ಯಾ!!!

ಬೇಕುಗಳನೊಕ್ಕಲಿಕ್ಕಿದಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಶರಣು!

ಕುಲ ಶೀಲಗಳೆಣಿಸದಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಶರಣು!
ಮನಾಗಮನರಿಯದಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಶರಣು! (ಒ)
-ಳಗೆ, ಹೊರಗೆಂಬುದಿರದಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಶರಣು!
ನೊಸಲ ಲಿಪಿಯೆಂದಳದಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಶರಣು! (ಉ)
-ಕ್ಕದ, ಸೊಕ್ಕದ ಸಹಜದಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಶರಣು! (ಉ)
-ಲಿಯದಳಿಯದಾನಂದದಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಶರಣು! (ಮು)
-ಕ್ಕಿ ಕಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕೆಳಿಕೆ ಹೋದಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಶರಣು!
ದಾನಿ, ದೀನ, ‘ನೀ’ ‘ನಾ’ ಎನದಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಶರಣು!
ಭಾಗ್ಯ, ಭೋಗ್ಯ ಬೇಕೆಂದೆನದಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಶರಣು!
ರ ಗುರುಪಾದೈಕ್ಯವಾದಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಶರಣು! (ಅ)
-ಕ್ಕೆ ಜಗಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವೆಂದಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಶರಣು!
ಕ್ತಿಯಿದೇ ಸರ್ವೇಶನೆಂದಾ ಭವಕ್ಕೆ ಶರಣು!
ಮೇಶ, ಉಮೇಶರಿದೆಂದಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಶರಣು! (ಕಾ)
-ಣು! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನದಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಶರಣು!!!

ಎಲ್ಲವನು ಕೊಡುವವನವನಲ್ಲಾ! (ಅ)

-ಲ್ಲಹಮ್ಮುದು ಸುಭಾನಲ್ಲ ತಿಳಿಯಲ್ಲಾ! (ಅ)
-ವ, ಇವ, ಶಿವ, ಕೇಶವ ಎಲ್ಲಾನಲ್ಲಾ! (ಅ)
-ನುಮಾನವಿದರಲೇನೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ! (ಅ)
-ಕೊ

, ಇಕೋ, ಬಂದು ಹೋದೆಂಬುದಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ!
ಡುಮುಡುಂ ಡಕ್ಕಾಕರೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ!
ರ ಗುರುಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರಲಲ್ಲಾ! (ಅ)
-ವನಿಗಾಗೀ ಬಾಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆಯಲಲ್ಲಾ!
ನ್ನ ನಿನ್ನದೆಂಬುದಿದೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳಲ್ಲಾ! (ಜ)
-ವನ ಹಂಗು ಅವನಿಗೇನಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ!
ಮಿಸಿ ಶರಣಾಗಿರಾ ಪಾದಕೆಲ್ಲಾ! (ಅ)
-ಲ್ಲಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೊಬ್ಬನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ!!!

ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯ ವರ ಗುರು ಕೃಪಾ! (ಕ)

-ರ ಚರಣೇಂದ್ರಿಯ ಅಂತರ್ಮುಖ ಕೃಪಾ!
ನಸು ಸದಾ ಜಪದಲಿಪ್ಪ ಕೃಪಾ!
ವೈರಾಗ್ಯ ವಿಷಯ ಸುಖಕಿಪ್ಪ ಕೃಪಾ!
ರಾಗ, ದ್ವೇಷರಹಿತ ಸ್ವಭಾವ ಕೃಪಾ! (ಭಾ)
-ಗ್ಯವಧೀನದಲ್ಲಿ ಬಾಳಾವ ಕೃಪಾ!
ಚನವನ ನಾಮ ಭಜನೆ ಕೃಪಾ!
-ರಣ ಕರ್ತನ ಧ್ಯಾನ ಸತತ ಕೃಪಾ!
ಗುಪ್ತ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಜೀವನವನ ಕೃಪಾ!
ರುಚಿ ಭಕ್ಷ್ಯವನೀವ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನ ಕೃಪಾ!
ಕೃಪಣನಲ್ಲದುದಾರ ಜನ್ಮ ಕೃಪಾ!
ಪಾದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿತ್ತ ಕೃಪಾ!!!

ಸಾಬೂನು ನನಗೇಕಮ್ಮಾ?

ಬೂಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ನುಕೂಲಾಗಿದೆ ನೀರಮ್ಮಾ!
ಷ್ಟ, ಕಷ್ಟ, ಸಾಬೂನಮ್ಮಾ!
ನ್ನ ಮೈ ನಾಥವಿಲ್ಲಮ್ಮಾ!
ಗೇಲಿ ಸಾಕುಮಾಡಿರಮ್ಮಾ!
ರುಣೆಯೊಂದಿರಲಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಾ!!!

ಎಣ್ಣೆ ನೀರಿನ್ನೇತಕಮ್ಮಾ? (ಕ)

-ಣ್ಣೆನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದಮ್ಮಾ!
ನೀನೇಕೆ ಚಿಂತಿಪುದಮ್ಮಾ? (ಹ)
-ರಿ ಕೃಪೆ ಪೂರ್ಣವಿದಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ನ್ನೇನೂ ಅಪದ್ಧ ನಾನಮ್ಮಾ!
ರಣಿ ರಶ್ಮಿ ಸಾಕಮ್ಮಾ!
ಷ್ಟವೆನಗೇನಿಲ್ಲಮ್ಮಾ (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಾ!!!

ಬೇಕಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಪ್ಪಾ (ಬೆ)

-ಬೇಕಿದ್ದಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದ್ದರಿಂತೇಕಪ್ಪಾ? (ಎ)
-ಲ್ಲ ಬೇಕುಗಳ ಗಲ್ಲಿಗೇರಸ್ಯಾಯ್ತುಪ್ಪಾ!
ಯೆದೋರಿನ್ನಾದರೂ ಕರೆದ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪಾ!
ಬಾಳಲಾಗದಿಂತು ಬಹು ದಿನವಪ್ಪಾ! (ಬಾ)
-ಳು ಬೆಳಕಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದೂ ಆಯ್ತಪ್ಪಾ!
ಬೇರಿನ್ಯಾವನುಭವ ಬೇಕೆನಗಪ್ಪಾ?
ತಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಚ್ಯುತಿ ನನಗಿನ್ನಿಲಪ್ಪಾ!
ಮುಕ್ತಳಾದೆ ನಿನ್ನನುಗ್ರಹದಿಂದಪ್ಪಾ!
ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣವಾದಮೇಲೇನಪ್ಪಾ?
ತ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯ ಸುಖದಲಿರಿಸಪ್ಪಾ (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೈಕ್ಯ ಸುಖಪ್ಪಾ!!!

ಎಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜನಕಣಿಯಾದ ದಿಗಂಬರ ಸ್ವಾಮಿ’ (ಕ)

-ಣ್ಣೆದುರು ನಿಂತಿದ್ದನಾ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ!
ಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿರುತಿದ್ದನಾ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ! (ಸ)
-ಜ್ಜನನಾಗಿ, ಮೌನಿಯಾಗಿ, ನಗುತಿದ್ದನಾ ಸ್ವಾಮಿ! (ಕ)
-ನಕ ಸುವರ್ಣನಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತಿದ್ದನಾ ಸ್ವಾಮಿ!
ರ ಚರಣಗಳು ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದನಾ ಸ್ವಾಮಿ! (ಅ)
-ಣಿಯಾಗಿದ್ದನಭ್ಯಂಜಾನ ಸ್ನಾನಕಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿ!
ಯಾರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರದಿದ್ದನಾ ಸ್ವಾಮಿ!
ತ್ತನವನಲ್ಲದಿನ್ಯಾರಿರಬಹುದಾ ಸ್ವಾಮಿ? (ಅ)
-ದಿದ ನಾಡದವನ ಬಳಿಗ್ಯೆದಿದನೀ ಸ್ವಾಮಿ! (ದಿ)
-ಗಂಬರಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವೆನೆಂದನೀ ‘ಸ್ವಾಮಿ’!
ಚ್ಚಲ ನಲ್ಲಿ ತಿರುವಲನುವಾದನೀ ಸ್ವಾಮಿ! (ವ)
-ರ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಇದ್ದನಾ ಸ್ವಾಮಿ!
‘ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ’ ಸ್ನಾನ ಮಾಳ್ಪೆನೆಂದಾಗಿಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿ! (ಪ್ರೇ)
-ಮಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲೊಂದಾಗಿ ಹೋದಾ ಸ್ವಾಮಿ!!!

ಧರ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದನ್ನವಮ್ಮಾ! (ಮ)

-ರ್ಮವಿದರಿತುಣ ಬೇಕಮ್ಮಾ!
ರ್ಮ ಮಾಡದಗ್ಯಾಕೂಟಮ್ಮಾ! (ಧ)
ರ್ಮವಿದಾರ್ಯರ ಮತವಮ್ಮಾ!
ದಿಂಡಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲೇಕಮ್ಮಾ?
ಶೇಂದ್ರಿಯದಾಟ ಸಾಕಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ನ್ನ ತಿಂದು, ಬಂಧನ ಬೇಡಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ವಧೂತನಿಗಿದು ಗೊತ್ತಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯವಮ್ಮಾ!!!

ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಬೇಕೇನಯ್ಯಾ? (ಏ)

-ಕಾಂಗಿಯವನಲೊಂದಾಗ್ಯಯ್ಯಾ!
ಗಿರಿ, ಗುಹೆ ವಾಸದಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ಮಾ)
-ಯಾ ದೂರನಾಗಿರಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಹ)
-ಗಲಿರುಳಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನದಯ್ಯಾ!
ಬೇಸರಕಾಸೆ ಕಾರಣಯ್ಯಾ!
ಕೇಳುತಿದ ಇದ್ದಲ್ಲಿರಯ್ಯಾ!
ಡೆ, ನುಡಿ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತಯ್ಯಾ!!!

ಪಾವನಾ ಸದ್ಗುರು ಚಿಂತನಾ! (ಅ)

-ವನೆನ್ನಾತ್ಮನೆಂಬ ಚಿಂತನಾ!
ನಾನು, ನೀನೊಂದೆಂಬ ಚಿಂತನಾ!
ರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮ್ಯೆಂಬ ಚಿಂತನಾ! (ಸ)
-ದ್ಗುರುವೇ ಸತ್ಯೆಂಬ ಚಿಂತನಾ! (ಕ)
-ರುಣಾಕರನೆಂಬ ಚಿಂತನಾ!
ಚಿಂತಾದೂರನೆಂಬ ಚಿಂತನಾ!
ತ್ವವಿದೇ ಎಂಬ ಚಿಂತನಾ!
‘ನಾ’ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಂಗ ‘ನಾ’!!!

ಮೋಹನಾ ಮಾಯಾ ಮನೋ ಭಾವನಾ!

ರ್ಷವಿದಲ್ಪಕಾಲಾ ಭಾವನಾ!
ನಾಮ, ರೂಪೆಲ್ಲಾ ಭಿನ್ನ ಭಾವನಾ!
ಮಾತು, ಕಥೆ ಅಸತ್ಯ ಭಾವನಾ!
ಯಾತ್ರೆ, ಜಾತ್ರೆ, ಅನಿತ್ಯ ಭಾವನಾ!
ನೆ, ಮಠ ವ್ಯಾಮೋಹ ಭಾವನಾ!
ನೋಟ, ಕೂಟ, ಕಪಟ ಭಾವನಾ!
ಭಾನು, ಕೋಟಿ ತೇಜಾತ್ಮ ಭಾವನಾ!
ರ ಗುರು ಕರುಣಾ ಭಾವನಾ!
‘ನಾ’ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಭಾವನಾ!!!

ಅದಾಗಿಲ್ಲ, ಇದಾಗಿಲ್ಲೆಂದು ಗೊಣಗಬೇಡ [ಅ]

-ದಾಗ ಆಗಲೆಂಬ ನಂಬಿಗೆಯ ಬಿಡಬೇಡ! (ಆ)
-ಗಿನ ವೇಳೆಗಾದುದನೀಗ ಯೋಚಿಸಬೇಡ! (ನ)
-ಲ್ಲನೆಲ್ಲಾ ಬಲ್ಲನೆಂಬುದಕೆ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ!
ರಿಸಿದಂತೀಗಿರದತೃಪ್ತನಾಗ ಬೇಡ!
ದಾತ, ನಾಥನವನೆಂಬುದ ಮರೆಯಬೇಡ! (ಭಾ)
-ಗಿಯವನೆಲ್ಲಾ ಸುಖ, ದುಃಖಕಂಜಿಕೆ ಬೇಡ! (ಒ)
-ಲ್ಲೆಂದಧ್ಯಾತ್ಮಾಭಾಸಕ್ಕೆ ಅಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಡ!
ದುರ್ಮದ ಮರ್ದನಕನ್ಯ ದಾರಿ ನೋಡಬೇಡ!
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಾಗ್ವ ಕೃಪೆ ಕಳಕೊಳ್ಳಬೇಡ! (ಗ)
-ಣ, ಗಣ ಘಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದೆಂದೆಣಿಸಬೇಡ!
ಮನ ಗುರುವಿನಲಿರಿಸದಿರಬೇಡ!
ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮನದಲೆಡೆ ಕೊಡಬೇಡ (ಆ)
-ಡ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಂಬಾ ಗುರು ಕೈ ಬಿಡ!!!

ಶ್ರೀರಾಮನೆನ್ನಾರಾಮ ಸ್ಥಾನ (ಆ)

-ರಾಮ ಸ್ಥಾನವದು ಸ್ವಸ್ಥಾನ!
ಲರಹಿತಾಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ!
ನೆಲೆಯಿದು ಶಾಂತಿಯ ಸ್ಥಾನ (ಅ)
-ನ್ನಾಹಾರಕ್ಕನ್ನ ಪೂರ್ಣಾ ಸ್ಥಾನ!
ರಾತ್ರಿ, ಹಗಲೆನ್ನದ ಸ್ಥಾನ!
ಮಕಾರವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಾನ!
ಸ್ಥಾನ, ಸದ್ಗುರು ಸೇವಾ ಸ್ಥಾನ! (ಘ)
-ನ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನ!!!

ಆಂಧನಿಗೆ ದರ್ಶನಾನಂದ ಕನಸಿನಲಪ್ಪಾ!

ರಣಿಯಲಿ ಗುರು ಲೀಲೆ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಣಪ್ಪಾ!
ನಿರ್ಮಲ ಭಾವದಿಂದ ಸದಾ ಭಜಿಸುವನಪ್ಪಾ!
ಗೆಳೆತನ ಅವನದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿಯಪ್ಪಾ!
ಯೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಾಯ್ತೇನಪ್ಪಾ? (ಸ್ಪ)
-ರ್ಶ ಮಾತ್ರದಿಂದಾತನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವುದಪ್ಪಾ!
ನಾಮ ಭಜನೆ ಅವನಲಿ ತುಂಬಿರುವುದಪ್ಪಾ! (ಆ)
-ನಂದವಿದರಿಂದ ಆತ ಸದಾ ಸಂತೋಷಿಯಪ್ಪಾ!
ತ್ತನವನಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡದಿರನಪ್ಪಾ!
ಣ್ಣು ಕುರುಡಾದರೂ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನನಪ್ಪಾ!
ಯ, ವಿನಯವನದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಪ್ಪಾ!
ಸಿರಿತನಕಾಸೆ ಪಡುವವನಾತನಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ಡೆ, ನುಡಿಯಿಂದೆಲ್ಲರನೊಲಿಸಿರುವನಪ್ಪಾ!
ಕ್ಷ್ಯ ಅವನದು ಸದ್ಗುರು ಪಾದಸೇವೆಯಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನೀನೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ಯಾಕೆ ಬೇಕೆಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಾ ನೀನಾಗಿರುವಿಯಲ್ಲಾ!

ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯದೆಂಬುದೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ!
ಬೇಕು, ಬೇಡವೆಂದೇನೂ ಅಳುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ!
ಕಿರಿದು, ಹಿರಿದೆಂಬ ಭೇದವೇನಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ! (ಅ)
-ಲ್ಲ, ಹೌದೆಂದು ಜಗಳ ಮಾಡುತಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ!
ಲ್ಲಿದ್ದರೇನೆಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರುವೆಯಲ್ಲಾ! (ಎ)
-ಲ್ಲಾ ನೀನಾಗಿರಲಿನ್ನೇನು ಬೇಕೆಂದಿಹೆಯಲ್ಲಾ!
ನೀತಿ, ರೀತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾಗಿಹುದಲ್ಲಾ!
ನಾಮ, ರೂಪಾತೀತನಾಗಿರುತಿರುವೆಯಲ್ಲಾ!
ಗಿರಿ, ತರು, ಗುಡಿ, ಗುಡಿಸಿಲೆಂದಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ!
ರುಚಿಯರುಚಿಯೆಂಬುದು ನಿನಗೇನಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ!
ವಿಧಿ, ನಿಷೇಧಗಳು ನಿನಗೇನಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ! ‘(ಅ)
-ಯಮಾತ್ಮಾ’ ಸ್ಥಿತಿ ಸದಾ ನಿನ್ನದಾಗಿಹುದಲ್ಲಾ! (ಎ)
-ಲ್ಲಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗಿ ತುಂಬಿಹುದಲ್ಲಾ!!!

ನಾನೇ ನೀನಾಗಲಿಕಾಗಿಲ್ಲಿ ಬಂದೆನಪ್ಪಾ!

ನೇಮ, ನಿಷ್ಠೆ ನನಗೇನೂ ತಿಳಿಯದಪ್ಪಾ!
ನೀನಿರುವುದ ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವೆನಪ್ಪಾ!
ನಾನೇನಾಡಿದರೂ ಬೇಸರ ಬೇಡವಪ್ಪಾ!
ಗನದಲಿ ನೀನು ನಾನುರ್ವಿಯಲಪ್ಪಾ!
ಲಿಪ್ತ ನಾನು, ನೀನಲಿಪ್ತನಾಗಿಹೆಯಪ್ಪಾ!
ಕಾರಣ ನೀನಾಗಿ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ನಾನಪ್ಪಾ!
ಗಿಡ ನೀನು, ನಾನದಕಂಟಿದ ಹಂಬಪ್ಪಾ! (ಬ)
-ಲ್ಲಿದ ನೀನೆನ್ನ ನಿನ್ನಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪಾ!
ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲಾ ಗುರುದೇವನಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ದೆನ್ನ ಭಾವದಿಂದ ಅಳಿಸದುಳಿಸಪ್ಪಾ!
ಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಪೆನಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀನಲ್ಲವೇನಪ್ಪಾ???

‘ನನ್ನದೆಂ’ಬುದನಳಿಸಿ ‘ನಾನೆಂ’ಬುದ ನಿಲಿಸಯ್ಯಾ! (ತ)

-ನ್ನ ತಾನರಿತ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯವಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಣಯ್ಯ! (ಅ)
-ದೆಂತೆನೆ, ನನ್ನದೆಂದಿರದಾಗ ದ್ವೈತವಾಗ್ವುದಯ್ಯಾ!
ಬುದ್ಧಿಯಲಿದನರಿತೆಲ್ಲವೂ ನಾನಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಶರಥ ರಾಮ ಸರ್ವಾತ್ಮಾರಾಮನಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ!
ರ ನೋಡಿದ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೃಷ್ಣನಯ್ಯಾ! (ಬ)
-ಳಿಕಾವ ಭಯ, ಮೋಹಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳಬೇಕೀಸ್ಥಿತಿಯ, ಮಿಥ್ಯವ ಬಿಟ್ಟಯ್ಯಾ!
‘ನಾ’ನಾರೆಂದು ನಿರಂತರ ಶೋಧಿಸುತಿರಬೇಕಯ್ಯಾ!
ನೆಂಟ, ಭಂಟ, ತುಂಟ, ಕುಂಟರೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮ ನಾನಯ್ಯಾ!
ಬುಧ ಜನಕಿದರಿಯದ ವಿಚಾರವಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ತ್ತನಿದ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಸಾರಿರುವನಯ್ಯಾ!
ನಿತ್ಯದಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡ್ಯಪ್ಪನಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ಲಿಸೀ ಗುರುವಚನದಂತಿದ್ದು ನಾನೇ ನೀನಾಗಯ್ಯಾ!
ರ್ವ ದೇಶ, ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿದೊಂದೇ ಇರಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಂದ ಇದನು ಕಲಿಯಯ್ಯಾ!!!

ನಿತ್ಯ ಸೇವಾದಿತ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ! (ಸ)

-ತ್ಯವಂತಗುತ್ತಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ!
ಸೇತು ಬಂಧನದ ಸಂಪ್ರದಾಯ!
ವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ!
ದಿನ ದಿನ ಕೂಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ! (ಅ)
-ತ್ಯಗತ್ಯ ಶಾಂತಿಗೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ!
ಸಂಘಶಕ್ತಿಗೊಳ್ಳೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ!
ಪ್ರಯತ್ನೋತ್ಸಾಹಕೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ!
ದಾನಿ, ದೀನ, ಸ್ೇಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ! (ಜ)
-ಯ! ನಮೋ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಯ!!!

ನಿತ್ಯಾದಿತ್ಯ ಸೇವಾ ವಿಜಯ!

ತ್ಯಾಗಿಯಾಗುತಾದಾ ವಿಜಯ!
ದಿನಕರನಾದಾ ವಿಜಯ! (ಅ)
-ತ್ಯಮೂಲ್ಯಮೋಘದಾ ವಿಜಯ!
ಸೇರುತಲೊಂದಾದಾ ವಿಜಯ!
ವಾಙ್ಮನೈಕ್ಯವಾದಾ ವಿಜಯ!
ವಿಮಲ ಪದದಾ ವಿಜಯ!
ನ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯದಾ ವಿಜಯ! (ಜ)
-ಯ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಜಯ!!!

ಮೋಡವನು ಹರಿದು ಬಾ ಹೊರಗೆನ್ನ ಸದ್ಗುರುವೇ! (ನೋ)

-ಡದಾನೆಂತಿರಬಹುದೆಂದೆನಗರುಹು ಗುರುವೇ!
ರ ಪ್ರಸಾದಕಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ ನಾ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ! (ಅ)
-ನುದಿನದ ಸೇವೆ ನಿನ್ನದೆನಗಾಧಾರ ಗುರುವೇ!
ರ್ಷವಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಣದಿಂದು ಗುರುವೇ! (ಆ)
-ರಿಹರೆನಗೆ ನಿನ್ನಂಥಾಪ್ತರಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವೇ?
ದುರಿತಹರ ನೀನೆಂದು ನಾ ನಂಬಿಲ್ಲವೇ ಗುರುವೇ?
ಬಾ, ಬೇಗ ಬಾ, ಜಗದೋದ್ಧಾರ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಗುರುವೇ!
ಹೊತ್ತು ಹೋಗುತಿದೆ, ಕತ್ತು ಸುಸ್ತಾಗುತಿದೆ ಗುರುವೇ!
ಗಳೆ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಸಿಟ್ಟಾಗಬೇಡ ಗುರುವೇ! (ತೆ)
-ಗೆದು ಮುಸುಕನು ತೋರು ಮೋರೆಯನೀಗ ಗುರುವೇ! (ನ)
-ನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ನಿನ್ನಾಟವಾಗಿಹುದು ಗುರುವೇ!
ರ್ವಕಾರಣಿ ನೀನೆನ್ನ ದಣಿಸಬೇಡ ಗುರುವೇ! (ಸ)
-ದ್ಗುರು ದೇವಾ! ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾ!! ಬೇಗ ಬಾಗುರುವೇ! (ಗು)
-ರು ನೀ ಮುನಿದರಿನ್ಯಾರು ಕಾಯ್ವರಿಹರು ಗುರುವೇ? (ಅ)
-ವೇಳೆನ್ನದೆ ಬಾಗ ಬೇಗ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಗುರುವೇ!!!

ಮೋಡದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ನೋಡಯ್ಯಾ! [ಮೋ]

-ಡದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲವೇನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ದದರ ವೇಳೆಗದದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಲ್ಲೂ, ಇಲ್ಲೂ ನಾನೆಂದರಿಯಯ್ಯಾ!
ನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಕಾಣಯ್ಯಾ! (ನ)
-ನ್ನನ್ನುಳಿದಾವುದೂ ಇಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ನೋವು ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವಯ್ಯಾ! (ಪ)
-ಡಬಾರದು ಸಂಶಯವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಯ್ಯಾ!!!

ಮನಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾನಯ್ಯಾ!

ಶಿಸಬೇಕೆಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿಯಯ್ಯಾ!
ಕಿಂಚಿತ್ತಿದ್ದರೂ ದುಃಖ ಕಾಣಯ್ಯಾ!
ತ್ವವಿದರಿತು ನಾನಾಗಯ್ಯಾ! (ಹಾ)
-ಲೂ ನೀರಿದ್ದರೆ ಅರುಚಿಯಯ್ಯಾ! (ಹಾ)
-ಸೂ, ಹೊಕ್ಕೂ ಒಂದಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯಯ್ಯಾ! (ಸೂ)
-ಕ್ಷ್ಮ ದಾಟಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಗಯ್ಯಾ!
ನಾಶವಿಲ್ಲದಿದುವೇ ನಾನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ನವರತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೀತಯ್ಯಾ!!!

ಮೋರೆ ತೋರುವಾಗ ಬೇರೆ ನೋಡುವುದೇಕಯ್ಯಾ? (ಕ)

-ರೆದಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೋಪವಾಯ್ತೇನಯ್ಯಾ?
ತೋರುವ ಸಮಯ ಕಾಯ್ವ ಸಹನೆ ಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಬ)
-ರುವ ಹೋಗುವವರಿಗನಾದರವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ವಾವ ವೇಳೆಗಾಗಬೇಕಾದದ್ದಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ!
ತಿ ನಿನ್ನದೊಂದೇ ಸಮ ಸಾಗುತಿರಲಯ್ಯಾ!
ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಮೋರೆ ಕಾಣದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದಲು ಬದಲಾಗ್ವುದಯ್ಯಾ!
ನೋಡುವಾಸೆ ಸದಾ ಕುದಿಯುತಿರಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಹು)
-ಡುಗಾಟದ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಾಟವಿದಲ್ಲವಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ವುದು ಸರ್ವಸ್ವವೋ ಅದೇ ನೆನೆಯುತಿರಯ್ಯಾ!
ದೇಶ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಉದಾಸೀನನಾಗಯ್ಯಾ!
ರ್ಮ ನಿನ್ನದೆಂತಿದ್ದರೂ ನಡೆಯಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ ನೆನೆದು ಬಾಳಯ್ಯಾ!!!

ಪಾದ ಪೂಜಿಸುವಾಗದನ್ನೇ ನೋಡಯ್ಯಾ!

ರ್ಶನ ವದಲಕ್ಷಿಸಬಾರದಯ್ಯಾ!
ಪೂಜೆ ಫಲಿಸಲಿಕಿದಗತ್ಯವಯ್ಯಾ! (ಭ)
-ಜಿಸುತಾ ಪಾದದಲೊಂದಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಸುತ್ತು, ಮುತ್ತು ನೋಡಲಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ವಾಡಿಕೆಯ ಕಾಟಾಚಾರ ವ್ಯರ್ಥವಯ್ಯಾ!
ತಿ, ಗುರಿಯ ಮರೆಯಬಾರದಯ್ಯಾ!
ಯೆ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದಯ್ಯಾ! (ಇ)
-ನ್ನೇಕೆನ್ನದೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲಯ್ಯಾ!
ನೋವು, ಸಾವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಬಾರದಯ್ಯಾ! (ಬ)
-ಡವರ ಬಂಧು ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪಾದಗತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ವಿಮಲ ಭಕ್ತಿ ನಿತ್ಯ ಸುಖಕಯ್ಯಾ!

ಲವದೆಲ್ಲಾ ಕಾಮ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಯ್ಯಾ!
ಕ್ಷ್ಯಸಾಯುಜ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಯ್ಯಾ!
ವಭಯ ನಾಶವಿದರಿಂದಯ್ಯಾ! (ಶ)
-ಕ್ತಿಯಾಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಕಾಲಯ್ಯಾ!
ನಿನಗೀ ಚಪಲಬೇಡ ಕಂದಯ್ಯಾ!
ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ವ್ಯಾಮೋಹವನಯ್ಯಾ!
ಸುಗುಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಿಸು ನೀನಯ್ಯಾ!
ರದೂಷಣ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧವಯ್ಯಾ!
ಲಿ ಮಲ ದೂರ ಶ್ರೀರಾಮನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ವಿಮಲನಯ್ಯಾ!!!

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಪೂರ್ವ ಸಂಬಂಧ! (ತ)

-ಬ್ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಂಧ ಸಂಬಂಧ! (ಅ)
-ಚ್ಚಿನಮೆಚ್ಚಿನಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ!
ತೀಶನ ಪಾದ ಸಂಬಂಧ!
ಪೂರ್ತಿಯಾಯ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ಸಂಬಂಧ! (ಗ)
-ರ್ವಕಿದರಿಯದ ಸಂಬಂಧ!
ಸಂಗಡೋಡಾಡಿದ ಸಂಬಂಧ!
ಬಂದೊಡಲಬಿಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ! (ಬಂ)
-ಧ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಮೂರ್ತಿ!

ನಂಬಿ ತನ್ನತಾಗಿರೆಂಬಾ ಗುರುಮೂರ್ತಿ!
ರಲೆ ಮಾತು ಸಾಕೆಂಬಾ ಗುರುಮೂರ್ತಿ!
ಮೂಜಗದೊಡೆಯ ತಾನಾ ಗುರುಮೂರ್ತಿ! (ಕೀ)
-ರ್ತಿಗಾಶಿಸುವವನಲ್ಲಾ ಗುರುಮೂರ್ತಿ!
ಸಾ

ವರ ಜಂಗಮಾತ್ಮನಾ ಗುರುಮೂರ್ತಿ!
ರಮಹಂಸ ಸ್ವರೂಪಾ ಗುರುಮೂರ್ತಿ!
ರುಬತಿ ಹೇಯವೆಂಬಾ ಗುರುಮೂರ್ತಿ!
ಗುಡಿಯವನಿಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಗುರುಮೂರ್ತಿ! (ಇ)
-ರುವನೆಲ್ಲರಲ್ಲಾ ವರ ಗುರುಮೂರ್ತಿ!
ಮೂಳೆ ಮಾಂಸ ಗೊಂಬೆಯಲ್ಲಾ ಗುರುಮೂರ್ತಿ! (ಮೂ)
-ರ್ತಿ ಆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಗುರುಮೂರ್ತಿ!!!

ನೀನು ನಾನು ನಾನು ನೀನು! [ಅ]

-ನು ದಿನ ಧ್ಯಾನಿಸು ನೀನು!
ನಾಳೆ ಮಾತು ಬಿಡು ನೀನು! (ಅ)
-ನುಸರಿಸು ನನ್ನ ನೀನು!
ನಾಮಜಪ ಮಾಡು ನೀನು! (ಅ)
-ನುಮಾನಪಡದೆ ನೀನು!
‘ನೀ’ ‘ನಾ’ ನೊಂದೆಂದರಿ ನೀನು! (ನೀ)
-ನು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನು!!!

ನಿನಗೆ ನೀನು ಗುರುವಾಗಮ್ಮಾ!

ಶ್ವರ ಸಂಸಾರ ಕನಸಮ್ಮಾ! (ಬ)
-ಗೆದರಿದು ಬರಡೆಮ್ಮೆಯಮ್ಮಾ!
ನೀನಿದ ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ನುದಿನರಿತಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಮ್ಮಾ!
ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಭಾವ ನಿನ್ನದಮ್ಮಾ! (ಆ)
-ರು ಹಿತ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನಂತಮ್ಮಾ? (ಭ)
-ವಾಬ್ದಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಮ್ಮಾ!
ಗನಮಣಿ ಆದರ್ಶನಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗಮ್ಮಾ!!!

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕೇನಯ್ಯಾ! (ಲ)

-ಕ್ಷಾವಧಿ ವರ್ಷ ಬೇಕಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ! (ತ)
-ತ್ಕಾಲಿದಲಿರು ದೇವರಂತಯ್ಯಾ!
ಮಿಸೀಗವನಲಿ ನೀನಯ್ಯಾ!
ಗ ಮತ್ತಿನ ಮಾತು ಬಿಡಯ್ಯಾ!
ತ್ಯಾತ್ಮನತ್ತ ತಿರುಗಿಸಯ್ಯಾ!
ಬೇರೆ ಚಿಂತೆಗಳೀಗ ಬೇಡಯ್ಯಾ!
ಕೇಳುವುದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ಯಾಯಿತಯ್ಯಾ!
‘ನಮೋ ನಿರಂಜನ’ ಎಂದಿರಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾದ್ಯೇನಯ್ಯಾ???

ಬಂಧನವಿದು ಬಾಹ್ಯ ಮುಖ!

ನ ಧಾನ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಈ ಮುಖ!
ಯನಾದಿಂದ್ರಿಯವೀ ಮುಖ!
ವಿಚಾರಿಗಿದು ದುಃಖ ಮುಖ!
ದುರ್ಗತಿಕಾರಕವೀ ಮುಖ!
ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಗಳೀ ಮುಖ! (ಸ)
-ಹ್ಯವಲ್ಲದಿದಶಾಂತಿ ಮುಖ!
ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದವದೊಳಮುಖ! (ಸ)
-ಖ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮುಖ!!!

ಸಚ್ಚರಿತನಿಗಚ್ಚರಿ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ! [ಎ]

-ಚ್ಚರತಪ್ಪಿ ಆತ ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ! (ದಾ)
-ರಿ ಬಿಟ್ಟಿನ್ಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ!
ರಲೆ, ತಂಟೆಗಳ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ!
ನಿಶ್ಚಲದ ಭಕ್ತಿಯ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ!
ರ್ವದಿಂದನ್ಯರ ಹಿಂಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ! (ಮ)
-ಚ್ಚರ ಕಿಚ್ಚಿಗಿಂತನಿಷ್ಟೆಂದವ ಬಲ್ಲ! (ಹ)
-ರಿ ಶರಣರ ಸಂಘ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ!
ಎಂದಿಗೂ ಪರನಿಂದೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ!
ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟು ಮೋಹಕಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ!
ದಿನ, ನಿಶಿ, ಗುರುಧ್ಯಾನ ಮಾಡದಿಲ್ಲ! (ಎ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಂದವ ಬಲ್ಲ!!!

ಶಿವಾನಂದನಾರಯ್ಯಾ?

ವಾದವಿಲ್ಲದವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ನಂಗನಂತಕನಯ್ಯಾ!
ತ್ತನಲೈಕ್ಯನಯ್ಯಾ!
ನಾಮ ಜಪ ಭಕ್ತಯ್ಯಾ!
ಘುಪತಿಯಾಪ್ತಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನನಯ್ಯಾ!!!

ಸರ್ವ ಮಂಗಳಾ ನೀನಮ್ಮಾ! (ಗ)

-ರ್ವ ನಿನಗೇನಿಲ್ಲವಮ್ಮಾ!
ಮಂದಿರ ಶರೀರವಮ್ಮಾ!
ತಿ ಶಿವ ಸಾಯುಜ್ಯಮ್ಮಾ! (ಆ)
-ಳಾಗಿಹೆ ಶಿವನಿಗಮ್ಮಾ!
ನೀನೇ ಲೋಕಮಾತೆಯಮ್ಮಾ!
ಶ್ವರ ವ್ಯಾಮೋಹವಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಾ!!!

ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಸದಾ ಸುಖ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯಾ!

ರಾತ್ರಿ, ಹಗಲೆಲ್ಲಾ ಜಪಿಸು ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯಾ!
ಡದಿ, ಮಕ್ಕಳೂ ಮಾಡಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯಾ!
ನಾಶವಾಗುವುದೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯಾ!
ನಸಿಗಿದು ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯಾ!
ದ್ಭಕ್ತ ಮಾರುತಿಯೇ ಗುರು ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯಾ!
ದಾರಿ ಬೆಳಕಾಗುತಲಿದೆ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯಾ!
ಸುಖ, ದುಃಖಗಳವನಿಷ್ಟ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯಾ!
ರಹರ, ರಾಮ ಕಾಯುವ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯಾ!
ಶ್ರೀರಾಮ ಜೈರಾಮ್ಜೈ ಜೈರಾಮ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯಾ!
ಕಂಗೆಡಬೇಡರಿಷ್ಟದಿಂದ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯಾ? (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯಾ!!!

ಲಲಿತಾ ಮಂದಿರ ನನ್ನದಯ್ಯಾ! (ಬ)

-ಲಿಯಲದರ ಧ್ಯೇಯಗಳಯ್ಯಾ!
ತಾಳ್ಮೆ ಕೊಡಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ!
ಮಂದಿಯಂತೆ ಅವನಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ದಿನ ನಿಶಿ ನಿಷ್ಕಾಮಿಯಾತಯ್ಯಾ! (ವ)
-ರ ಸೇವಾಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಯ್ಯಾ!
ನ್ನಾಗಮನಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಸ್ತುತ್ಯಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ನ್ನಲಾರೆನೆಂದು ಬಹೆನೆಂದಯ್ಯಾ!
ತ್ತ ಚಿತ್ತದಂತಿದಾಗಲಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ‘ನಾ’ನಯ್ಯಾ!!!

ಕೀಲಕ ವರ್ಷವಾನಂದ!

ಕ್ಷ್ಯ ಆತ್ಮಾರಾಮಾನಂದ!
ರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ಆನಂದ!
ರ ಗುರು ಸೇವಾನಂದ! (ಹ)
-ರ್ಷವೆಲ್ಲರಿಗಿದಾನಂದ! (ಆ)
-ವಾಗಲೂ ಭಜನಾನಂದ!
ನಂಬಿಗೆಗೆ ಇಂಬಾನಂದ! (ಮು)
-ದ ನಿರಂಜನಾನಂದ!!!

ನಾನಿನ್ನು ಬದುಕಿರಬಾರದಯ್ಯಾ!

ನಿನಗೆ ಮರಣವಿದೆಯೇನಯ್ಯಾ? (ಅ)
-ನ್ನುತಿಹೆ ನಿನ್ನ ನೀನರಿಯದಯ್ಯಾ!
ದುಕು ಬಾಳು ಜೀವಭಾವಕಯ್ಯಾ!
ದುರ್ಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ಕಿರುಕುಳವಾಗ್ವುದು ಮನಕಯ್ಯಾ! (ವ)
-ರ ನಾರಾಯಣ ಮನಸಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ಧ್ಯಾನಿಸಿದನಯ್ಯಾ!
ಮಾರಮಣ ನಿರ್ವಿಕಾರನಯ್ಯಾ!
ಮನ ಮಾಡಿಂದ್ರಿಯಗಳನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ‘ನಾ’ ‘ನೀ’ನಯ್ಯಾ!!!

ಕೀಲಕ ಸಂವತ್ಸರಾಶೀರ್ವಾದ!

ಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ!
ಶ್ಮಲ ನಾಶಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ!
ಸಂಕಟ ನಿವಾರಣಾಶೀರ್ವಾದ!
ರ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಕಾಶೀರ್ವಾದ! (ಮ)
-ತ್ಸರ ಮದ ನಾಶಕಾಶೀರ್ವಾದ!
ರಾಮನಾಮ ಜಪಕಾಶೀರ್ವಾದ!
ಶೀಲವಂತರಾಗಲಾಶೀರ್ವಾದ! (ಸ)
-ರ್ವಾತ್ಮಭಾವ ಸಿದ್ಧಿಗಾಶೀರ್ವಾದ!
ತ್ತ ನಿರಂಜನನಾಶೀರ್ವಾದ!!!

ಪ್ರಪಂಚೋದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಪ್ಪಾ!

ಪಂಚಭೂತ ಶರೀರವಿದಪ್ಪಾ!
ಚೋರರಂತಿಹವಿಂದ್ರ್ಯಗಳಪ್ಪಾ! (ಉ)
-ದ್ಧಾರಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದಪ್ಪಾ!
ಮಿಸಬೇಕು ಆತ್ಮನಲಪ್ಪಾ!
ವಾಸನೆಗಳಳಿಯಬೇಕಪ್ಪಾ!
ತಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಪ್ಪಾ!
ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿ ಇರಬಾರದಪ್ಪಾ!
ರ್ತವ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಸೇವೆಯಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಮ್ಮಪ್ಪಾ!!!

ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಭೋಜನ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಮ್ಮಾ!

ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವುದಿಲ್ಲಮ್ಮಾ!
ಕ್ಷಾಮ, ಡಾಮರವೆನಗಿಲ್ಲವಮ್ಮಾ!
ಭೋಜ್ಯಾಭೋಜ್ಯವೆನ್ನುವುದಿಲ್ಲವಮ್ಮಾ!
ಗದೀಶನಿತ್ತುದನುಂಬೆನಮ್ಮಾ!
ನ್ನ ನೀನರಿತರಾನಂದವಮ್ಮಾ!
ಸಿಕ್ಕಿದಾಗುಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದಮ್ಮಾ! (ಹ)
-ಕ್ಕಿದೆ ನಿನಗೆನ್ನಾನಂದದಲಮ್ಮಾ!
ದಾರಿ ತೆರೆದಿಹುದು ನಿನಗಮ್ಮಾ!
ತಿಯೇನೆಂದಳುತಿರಬೇಡಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ್ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ!!!

ಸತ್ಸಂಘಾಸೆಯಲಂತ್ಯವಾದಾ ಬೆಕ್ಕು! (ಸ)

ತ್ಸಂಘ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಗೈದಾ ಬೆಕ್ಕು!
ಘಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಯವಳಿದಾ ಬೆಕ್ಕು!
ಸೆರೆಯಿಂದ ಪಾರಾಯಿತಿಂದಾ ಬೆಕ್ಕು!
ತೀಶನನುಗ್ರಹವಾದಾ ಬೆಕ್ಕು!
ಲಂಕೇಶಾಂತಕನಾಪ್ತವಾದಾ ಬೆಕ್ಕು! (ಅ)
-ತ್ಯಧಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಲದಾ ಬೆಕ್ಕು!
ವಾಸುದೇವನಲೈಕ್ಯವಾದಾ ಬೆಕ್ಕು!
ದಾರಿ ತೋರಿಂದಂತಿರುವುದಾ ಬೆಕ್ಕು!
ಬೆರೆಯಬೇಕು ಹೀಗೆಂಬುದಾ ಬೆಕ್ಕು! (ಬೆ)
-ಕ್ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾ ಬೆಕ್ಕು!!!

ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹ ದಾತ ದತ್ತ! (ಯು)

-ಕ್ತಾಯುಕ್ತ ಸುವಿಚಾರಿ ದತ್ತ! (ಅ)
-ನುಪಮ ಪ್ರೇಮಮೂರ್ತಿ ದತ್ತ!
ಗ್ರಹ ದೋಷ ವಿನಾಶಿ ದತ್ತ!
‘ಹರೇ ರಾಮ’ ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತ!
ದಾತ, ನಾಥ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದತ್ತ!
ಪೋ ನಿಷ್ಠಾವಧೂತ ದತ್ತ!
ತ್ತ, ದತ್ತ, ಭಜಿಸೋ ದತ್ತ! (ದ)
-ತ್ತ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ದತ್ತ!!!

ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ರಾಮದರ್ಶನವಿಂದಮ್ಮಾ!

ರಂಜಿಸುತಿದ್ದನವ ದಿಗಂಬರನಾಗಮ್ಮಾ!
ಟಾಧಾರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುತಿದ್ದನಮ್ಮಾ!
ನಾನಾ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಯಾಯ್ತುಮ್ಮಾ!
ದಿವ್ಯ ಫಲಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯಿತಮ್ಮಾ!
ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಮಾಯೆಯನೆಂದನವನಮ್ಮಾ!
ರಾಮ ಭಜನೆ ಭಾವಾವೇಶದಿಂದಾಯಿತಮ್ಮಾ!
ಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕುಣಿದಾಡಿ ಪಾಡಿದರಮ್ಮಾ!
ಯೆಯವನದೆಲ್ಲರ ಮೇಲಪಾರವಮ್ಮಾ! (ದ)
-ರ್ಶನವಿದನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಫಲವಮ್ಮಾ!
ರಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕಕ್ಕಿನ್ನೇನು ಬೇಕೆನ್ನಮ್ಮಾ! (ಗೋ)
-ವಿಂದನಿವನ ಲೀಲೆ ಬಹು ರೂಪ ಕಾಣಮ್ಮಾ!
ತ್ತನವ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಗುರುದೇವಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮನಮ್ಮಾ!!!

ರಾಮನಾಮ ಬಹು ಪ್ರೇಮ! [ಮ]

-ಮ ಹೃದಯಾನಂದಾ ರಾಮ!
ನಾನಾ ರೂಪದಿಂದಾ ರಾಮ!
ನೆ, ಮಠದಲ್ಲಾ ರಾಮ!
ಹು ಲೀಲೆ ತೋರ್ಪಾ ರಾಮ!
ಹುಸಿ ಮಾತಿದಲ್ಲಾ ರಾಮ!
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಸೀತಾರಾಮ! (ಮ)
-ಮ ನಿರಂಜನ ಶ್ರೀರಾಮ!!!

ಲಲಿತಾ ಮಂದಿರೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ!

ಲಿಪ್ತನಾಗಿಲ್ಲದೀಶ್ವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ!
ತಾಳ, ಮೇಳ, ಗಾನೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ!
ಮಂಗಳಾಂಗ ಯೋಗೀಶ್ವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ!
ದಿನಕರ ಕಾಂತೀಶ್ವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ!
ರೇಚಕ, ಪೂರಕೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ! (ವಿ)
-ಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ಮೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ!
ಘುರಾಮ ಪ್ರಿಯೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ!
ವಿಧಿ, ಹರಿ, ಹರೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ!
ಶ್ವೇತ, ಪೀತಾಂಬರೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ! (ಈ)
-ಶ್ವರ ಸಾರ್ವಭೌಮೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ! (ವ)
-ರದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ!!!

ಪೂರ್ವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಸ)

-ರ್ವರೂ ಅದ ಬಯಸುತ್ತಾರಪ್ಪಾ!
ರೂಪವಿದ ನೋಡಲಾರೆನಪ್ಪಾ!
ರಮಾತ್ಮನಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಕ್ಕೆ ಸಕಲರಿಗೆ ಸುಖವಪ್ಪಾ!
ರಬೇಕಾ ಹಿಂದಿನ ರೂಪಪ್ಪಾ!
ವಿಯಂತೆ ವಿರಾಜಿಸಿರಪ್ಪಾ!
ಬೇಡ ಉದಾಸೀನ ನಿನಗಪ್ಪಾ!
ರ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆನಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಪ್ಪಾ!!!

ಕಾಲ ಬಂದಾಗಾಗಲಪ್ಪಾ!

ಕ್ಷ್ಯ ಸ್ಥಿರವಿರಲಪ್ಪಾ!
ಬಂದೇ ಬರುವನವಪ್ಪಾ!
ದಾರಿ ಸದಾ ಕಾದಿರಪ್ಪಾ!
ಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿದೆಯಪ್ಪಾ!
ಗನ ಶುಭ್ರಾಗಲಪ್ಪಾ! (ಜ)
-ಲಧಾರೆ ಹರಿಯಲಪ್ಪಾ! (ಬ)
-ಪ್ಪಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ಭಾನುದೇವ ವಿಜಯ ರಾಮ! [ಅ]

-ನುದಿನ ವಿರಾಜಿಪಾ ರಾಮ!
ದೇವದೇವನಿವ ಶ್ರೀ ರಾಮ!
ರ ಗುರುದತ್ತ ಶ್ರೀ ರಾಮ!
ವಿಮಲ ಸೀತಾ ಪ್ರೇಮಾ ರಾಮ!
ಗದಾನಂದ ಜಯ ರಾಮ!
ದುನಾಥ ಗೋವಿಂದಾ ರಾಮ!
ರಾಮ ರಾಮ ಜೈ ರಾಜಾ ರಾಮ! (ಮ)
-ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ರಾಮ!!!

ತನು ಮನ ಧನ ಘನ ಶ್ಯಾಮ! (ಅ)

-ನುಪಮ ಪ್ರೇಮಧನ ಆ ಶ್ಯಾಮ!
ಧುರ ಮುರಲೀಧರಾ ಶ್ಯಾಮ!
ಟವರ, ರಾಧಾವರಾ ಶ್ಯಾಮ! (ಅ)
-ಧರ, ಮಧುರ ಸುಂದರಾ ಶ್ಯಾಮ!
ಗಧರ, ಅಘಹರಾ ಶ್ಯಾಮ!
ಮಘಮ ಸುಶರೀರಾ ಶ್ಯಾಮ! (ಮ)
-ನ ಮಂದಿರ ಅಲಂಕಾರಾ ಶ್ಯಾಮ! (ದೃ)
-ಶ್ಯಾನಂದ ವರ ಗಂಭೀರಾ ಶ್ಯಾಮ!
-ಮಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಶ್ಯಾಮ!!!

ಆರಿಂದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಪ್ಪಾ! [ಊ]

-ರಿಂದೂರಿಗೇಕೆ ಹೋಗಲಪ್ಪಾ?
ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿರಿಗೊಂದೇ ಅಪ್ಪಾ! (ಹ)
-ರಿಗುಣಗಾನವ ಮಾಡಪ್ಪಾ! (ಹ)
-ಗೆತನ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಪ್ಪಾ!
ನ್ಯರೇನಂದರೇನಾಯ್ತಪ್ಪಾ? (ಬ)
-ಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ತೆರಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಭ)
-ಯವೇಕೆ ನಿನಗಿನಿತಪ್ಪಾ? (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಿಪ್ಪಾ!!!

ಸರ್ವಾತ್ಮಾನಂದ ಪ್ರತಿಭಾ! (ಗೀ)

-ರ್ವಾಣಿ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರತಿಭಾ! (ಆ)
-ತ್ಮಾನು ಸಂಧಾನ ಪ್ರತಿಭಾ! (ಅ)
-ನಂಗನುಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿಭಾ! (ಮ)
-ದವಿಲ್ಲದುದೇ ಪ್ರತಿಭಾ!
ಪ್ರಮಾಣಿಕತೆ ಪ್ರತಿಭಾ!
ತಿತಿಕ್ಷೆಯದು ಪ್ರತಿಭಾ! (ಶೋ)
-ಭಾ ನಿರಂಜನ ಪ್ರತಿಭಾ!!!

ನನ್ನಿಂದ ಚತುರ್ವೇದಗಳಪ್ಪಾ! (ನ)

-ನ್ನಿಂದೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪವಪ್ಪಾ!
ಶೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲೂ ಇಹೆನಪ್ಪಾ!
ರಾಚರ ಲೀಲಾ ನಾಟಕಪ್ಪಾ!
ತುದಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಇದಕಪ್ಪಾ! (ಸ)
-ರ್ವೇಶ್ವರ ನಾಗಾಗಿರುವೆನಪ್ಪಾ!
ತ್ತ ಜೀವಾತ್ಮೇಕ ರೂಪನಪ್ಪಾ!
ಗನಮಣಿ ಹೀಗಿಹನಪ್ಪಾ! (ಕ)
-ಳವಳ ಪಡದೆ ನಾನಾಗಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾನಪ್ಪಾ!!!

ಮುಸುಕನು ತೆಗಿಯೋ ಮುಕ್ಕಣ್ಣಾ!

ಸುಮುಖವನು ತೋರೋ ಸೋಮಣ್ಣಾ!
ಲಿಮಲ ಕಳೆಯೋ ಕಾಲಣ್ಣಾ! (ಅ)
-ನುಪಮ ರೂಪ ಮಾರಹರಣ್ಣಾ!
ತೆರೆಮರೆ ಹರಿಯೋ ಶಿವಣ್ಣಾ!
ಗಿರಿಜಾವರ ಗಿರೀಶ್ವರಣ್ಣಾ!
ಯೋಗಿರಾಜ ಶಿವಶಂಕರಣ್ಣಾ!
ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತ ಗುರು ದತ್ತಣ್ಣಾ! (ಅ)
-ಕ್ಕರೆಯ ಬೀರೋ ಫಣೆಗಣ್ಣಣ್ಣಾ! (ಅ)
-ಣ್ಣಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಣ್ಣಾ!!!

ಅನಾವರಣಾನಂದೋತ್ಸವವಯ್ಯಾ!

ನಾಮ, ರೂಪ ಬಿಡುಗಡೆಯಿದಯ್ಯಾ!
ರ ಗುರುಕೃಪೆ ಬೇಕಿದಕಯ್ಯಾ!
ತ್ನಮಂಟಪ ಹೃದಯದಲಯ್ಯಾ! (ಗು)
-ಣಾತಿಶಯ ವರ್ಣನಾತೀತವಯ್ಯಾ!
ನಂದಕಂದನ ಗೀತಾನಂದವಯ್ಯಾ!
ದೋಷದೂರ ನಿಜರೂಪವಿದಯ್ಯಾ! (ಸ)
-ತ್ಸಹವಾಸವಿದಕಗತ್ಯವಯ್ಯಾ!
ಸ್ತುವಾಹನ ಬೇಕಿಲ್ಲದಕಯ್ಯಾ! (ಭಾ)
-ವ ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿದ್ದರದೇ ಸಾಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೋತ್ಸವದಯ್ಯಾ!!!

ಅಪ್ಪನಂತಿಪ್ಪುದು ಸುದರ್ಶನಪ್ಪಾ! (ಅ)

-ಪ್ಪಣೆ ಪಾಲಿಪುದು ಸುದರ್ಶನಪ್ಪಾ!
ನಂದಕಂದಾನಂದ ಸುದರ್ಶನಪ್ಪಾ!
ತಿಳಿದುಳಿವದು ಸುದರ್ಶನಪ್ಪಾ! (ತ)
-ಪ್ಪ ಮಾಡದಿಪ್ಪದು ಸುದರ್ಶನಪ್ಪಾ!
ದುಸ್ಸಂಘ ದೂರದು ಸುದರ್ಶನಪ್ಪಾ!
ಸುಗುಣ ಭಾಂಡದು ಸುದರ್ಶನಪ್ಪಾ! (ಆ)
-ದರ್ಶದ ಬಾಳದು ಸುದರ್ಶನಪ್ಪಾ! (ದ)
-ರ್ಶನಾನಂದವದು ಸುದರ್ಶನಪ್ಪಾ!
ಶ್ವರವಲ್ಲದು ಸುದರ್ಶನಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾದರ್ಶನಪ್ಪಾ!!!

ಬಂಧನಾ ಭವ ಬಂಧನಾ!

ನ, ಕನಕ ಬಂಧನಾ!
‘ನಾ’ ‘ನೀ’ ನೆಂಬುದು ಬಂಧನಾ!
ವನ, ಭಾರ್ಯಾ ಬಂಧನಾ!
ಸ್ತು ವಾಹನ ಬಂಧನಾ!
ಬಂಧು, ಬಳಗ ಬಂಧನಾ! (ಸಾ)
-ಧಕಗಿದೆಲ್ಲಾ ಬಂಧನಾ!
ನಾನಾದಿತ್ಯ ನಿರಂಜನಾ!!!

ಪಾವನಾ ಪರಮ ಪಾವನಾ!

ರ ರಾಮನಾಮ ಪಾವನಾ!
ನಾಶಕಾಮ ನಾಮ ಪಾವನಾ!
ರಮಾತ್ಮ ನಾಮ ಪಾವನಾ!
ಮಾರಾಮ ನಾಮ ಪಾವನಾ!
ಮ ಪ್ರೇಮನಾಮ ಪಾವನಾ!
ಪಾಪ ಹರ ನಾಮ ಪಾವನಾ!
‘ನಾಮ’ ನಿರಂಜನ ಪಾವನಾ!!!

ಪಾವನಾ ಸದಾ ಜಪ ಜೀವನ ಪಾವನ!

ರಗುರು ದರ್ಶನ ಜೀವನ ಪಾವನ!
ನಾನಾರೆಂಬರಿವಿನ ಜೀವನ ಪಾವನ!
ಕಾಲಿವೀಕಾಲೆಂಬ ಜೀವನ ಪಾವನ!
ದಾಸದಾಸ ನಾನೆಂಬ ಜೀವನ ಪಾವನ!
ಗದಾಸೆಯಳಿದ ಜೀವನ ಪಾವನ!
ರನಿಂದೆ ಮಾಡದ ಜೀವನ ಪಾವನ!
ಜೀವ, ದೇವ, ಭಾವೈಕ್ಯ ಜೀವನ ಪಾವನ!
ರಾಂಜನೇಯನಂಥ ಜೀವನ ಪಾವನ!
ಡೆ, ನುಡಿಯೊಂದಾದ ಜೀವನ ಪಾವನ!
ಪಾಶ ಹರಿದಿರುವ ಜೀವನ ಪಾವನ!
ರ ನಾಮಭಜನಾ ಜೀವನ ಪಾವನ!
‘ನಾ’ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಜೀವನ ಪಾವನ!!!

ಉತ್ತಮಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ! (ಅ)

-ತ್ತ ಇತ್ತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ!
ಮಾಧವಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ!
ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ! (ಗು)
-ರುರಾಮಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ! (ವೇ)
-ಷೋತ್ತಮಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ! (ಉ)
-ತ್ತಮಾಂಗಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ! (ಮ)
-ಮ ನಿರಂಜನಾ ಉತ್ತಮ!!!

ಉತ್ಸವಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮೋತ್ಸವ! (ಸ)

-ತ್ಸಹವಾಸ ಸತತಾನಂದೋತ್ಸವ! (ಭಾ)
-ವಾನಂದಾ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನೋತ್ಸವ!
ಹಜಾನಂದಾರಾಮ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ! (ಸ)
-ಚ್ಚಿದಾತ್ಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ! (ಸ)
-ದಾನಂದಾ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೋತ್ಸವ! (ಆ)
-ನಂದತ್ಯಾನಂದಾ ಪಾದ ಪೂಜೋತ್ಸವ!
-ದಾತ, ನಾಥಾಂಜನೇಯ ಭಾವೋತ್ಸವ! (ಆ)
-ತ್ಮೋತ್ಸವಾರಾಮ ಸರ್ನೋತ್ತಮೋತ್ಸವ! (ಉ)
-ತ್ಸವಾರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕೋತ್ಸವ!
ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನುತ್ಸವ!!!

ಆನಂದಾ ಶಿವಪೂಜಾನಂದ! (ಅ)

-ನಂಗಭಂಗನಂಗಾಂಗಾನಂದ! (ಸ)
-ದಾಶಿವ ಸೇವಾ ಲಭ್ಯಾನಂದ!
ಶಿವಗುರು ಶಂಕರಾನಂದ! (ಭ)
-ವರೋಗ ಹರ ಶಿವಾನಂದ!
ಪೂರ್ಣವಾ ಶಿವ ನಾಮಾನಂದ! (ಅ)
-ಜಾದಿ ವಂದ್ಯ ಸುಂದರಾನಂದ! (ಆ)
-ನಂದಾ ಲಿಂಗ ಪೂಜತ್ಯಾನಂದ! (ಪಾ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ಜನನೀ ಜಗಜ್ಜನನೀ! (ಮ)

-ನ ಮಂದಿರ ನಿವಾಸಿನೀ!
ನೀತಿ, ರೀತಿಯೋಲ್ಲಾಸಿನೀ!
ನ್ಮ ಪಾವನ ಕಾರಿಣೀ!
ತಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಚಾಲಿನೀ! (ಸ)
-ಜ್ಜನ ಭಾವ ಪ್ರಚೋದಿನೀ!
ರ ಸುರ ಶಿರೋಮಣೀ!
‘ನೀ’ ನಿರಂಜನ ರೂಪಿಣೀ!!!

ದೇವಾ ಸದ್ಗುರು ಮಹಾದೇವ!

ವಾಚಾಮಗೋಚರನಾ ದೇವ!
ರ್ವಲೋಕನಾಯಕಾ ದೇವ! (ಸ)
-ದ್ಗುರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾ ದೇವ! (ಗು)
-ರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾ ದೇವ! (ರಾ)
-ಮ ಶ್ಯಾಮ ಗುಣಧಾಮಾ ದೇವ! (ಮ)
-ಹಾ ಮಹಿಮಾತ್ಮಾರಾಮಾ ದೇವ!
ದೇವ ದೇವೆಲ್ಲಾ ನಾಮಾ ದೇವ! (ದೇ)
-ವ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ದೇವ!!!

ಪಾಲಕಾ ಗೋಪ ಬಾಲಕಾ! (ಬ)

-ಲರಾಮಾತ್ಮಿಕಾ ಬಾಲಕಾ!
ಕಾಳಿಂಗಾಂತಕಾ ಬಾಲಕಾ!
ಗೋಪೀ ಮೋಹಕಾ ಬಾಲಕಾ!
ರಮಾಸ್ತಿಕಾ ಬಾಲಕಾ!
ಬಾಲ ಭಾವಿಕಾ ಬಾಲಕಾ!
ಯಕಾರಕಾ ಬಾಲಕಾ!
ಕಾಯ್ವಾ ನಿರಂಜನಾಂಬಕಾ!!!

ಕೇಶವಗಾವೂರಯ್ಯಾ! (ವ)

-ಶವವಗೆಲ್ಲೂರಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ವನೆಲ್ಲರವನಯ್ಯಾ!
ಗಾಳಿಯಂತಿಹನಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ವೂರೀವೂರೆಂದಿಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ವ)
-ರ ನಾಮಾನಂದನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾತ ನಿರಂಜನಯ್ಯಾ!!!

ಆನ್ಯರುನ್ನತಿಗಸಹನೇಕಪ್ಪಯ್ಯಾ! (ಮಾ)

-ನ್ಯತೆ ನಿನಗದರಿಂದೇನಾಯ್ತಪ್ಪಯ್ಯಾ! (ಕ)
-ರುಬೆಂಬುದತಿಹೇಯಗುಣವಪ್ಪಯ್ಯಾ! (ನಿ)
-ನ್ನ ಏಳಿಗೆ ನೀ ಸಾಧಿಸಬೇಕಪ್ಪಯ್ಯಾ!
ತಿರುಪತಿ ದಾಸ ನೀನಲ್ಲೇನಪ್ಪಯ್ಯಾ!
ಡಿಬಿಡಿ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪದಪ್ಪಯ್ಯಾ!
ಜ್ಜನ ನೀನಂತಿರಬಾರದಪ್ಪಯ್ಯಾ!
ರಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ನೋಡಪ್ಪಯ್ಯಾ!
ನೇಮದಿಂದವನ ನೀ ಭಜಿಸಪ್ಪಯ್ಯಾ!
ರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಬಪ್ಪುದಪ್ಪಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪನಂತೆ ನೀನಾಗಬೇಡವೇನಪ್ಪಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ವೆಂಕಟಪ್ಪಯ್ಯಾ!!!

ಅರುಣಾಚಲ ಭಕ್ತನಯ್ಯಾ! (ಗು)

-ರುಸೇವಾ ಧುರೀಣಾತನಯ್ಯಾ! (ಗು)
-ಣಾತಿಶಯ ಬಣ್ಣಿಪೆನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಚಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಯವನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಲಕ್ಷ್ಯವಗಿಹ ಜೀವನಯ್ಯಾ!
ಜನಾಸಕ್ತನವನಯ್ಯಾ! (ಭ)
-ಕ್ತನೀತಾದಿತ್ಯ ಭಕ್ತನಯ್ಯಾ!
ಯ, ವಿನಯಾ ದರ್ಶನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಯ್ಯಾ!!!

ಹರಿದಾಸನಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಅ)

-ರಿ ದಾಸ್ಯ ಹರಿಯಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
ತೊ


-ರಿಗಳಾರ ಜೈಸಬೇಕಯ್ಯಾ!
ದಾರಿ ನೇರಾಗಿರಬೇಕಯ್ಯಾ!
ರ್ವ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಬೇಕಯ್ಯಾ!
ನಾಮವೊಂದೇ ಇರಬೇಕಯ್ಯಾ!
ತಿ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಬೇರೆ ಮಾತು ಬಿಡಬೇಕಯ್ಯಾ!
ರ್ಮ, ಧರ್ಮವಿರಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನನಾ ದಾಸಯ್ಯಾ!!!

ಜಗವನಾಳುವುದು ದೈವೀ ಶಕ್ತಿ!

ತಿಯಿದಕಿರಬೇಕುಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿ!
ರವಿಚಾರಕಿರಬೇಕಾಸಕ್ತಿ!
ನಾಶವಾಗುವುದೆಲ್ಲಾ ಯುಕ್ತಿ! (ಕೀ)
-ಳು ವಿಷಯದಿಂದಾಗುವುದಶಕ್ತಿ! (ಸಾ)
-ವು, ನೋವೆಲ್ಲಾ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧೋಕ್ತಿ!
ದುರ್ಬಲಕೆ ಕಾರಣ ಮಾಯಾವೃತ್ತಿ!
ದೈವಿಕಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ!
ವೀತರಾಗ, ಭಯ, ಕ್ರೋಧತಿಶಕ್ತಿ!

ವೀರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ!
ಕ್ತಿಯಿದರಿಂದರಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ! (ಭ)
-ಕ್ತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲಿ ಶಕ್ತಿ!!!

ನಿನ್ನಂತಾಗದವನೆಂತು ದೇವಯ್ಯಾ? [ಅ]

-ನ್ನಂಬರದಾಸೆ ಸುಟ್ಟವ ದೇವಯ್ಯಾ!
ತಾಸಿಗೊಂದಾಸೆಯಾದರೆಂತು ದೇವಯ್ಯಾ? (ಜ)
-ಗವೆಲ್ಲಾ ತಾನಾಗಿಪ್ಪಾವ ದೇವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ದನಿದನಾಶಿಪುದೆಂತು ದೇವಯ್ಯಾ?
ರ ಪರಿಪೂರ್ಣನವ ದೇವಯ್ಯಾ!
ನೆಂಟರಿಷ್ಟರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವಯ್ಯಾ! (ಮಾ)
-ತು ಬೇರೆ ಬೇಕೇತಕಿನ್ನು ದೇವಯ್ಯಾ!
ದೇವ ನಿನ್ನಂತಾದವನೇ ದೇವಯ್ಯಾ!
ರವಿದನುಗ್ರಹಿಸು ದೇವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ‘ನೀ’ ದೇವಯ್ಯಾ!!!

ನಾನಿನ್ನ ರೂಪ, ಸರ್ವನಾಮ ರೂಪ!

ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನನ್ನ ಸುಸ್ವರೂಪ! (ಚ)
-ನ್ನಕೇಶವನೆಂಬುದದೊಂದು ರೂಪ!
ರೂಪವಿದು ಶ್ರೀದೇವಿಯಾತ್ಮರೂಪ!
ರಮಾನಂದ ಕನಕನಾ ರೂಪ!
ದಾ ಜಪಕಿದು ಸಾಯುಜ್ಯರೂಪ! (ಸ)
-ರ್ವಧರ್ಮ ಕರ್ಮಾಧಾರಮರ ರೂಪ!
ನಾಮ ನಿರಂಜನನಾನಂದ ರೂಪ!
ರಣ ದುಃಖ ಶಾಂತಿಗಿದೇ ರೂಪ!
ರೂಪಾರೂಪವಿಲ್ಲದಿದೇ ಸ್ವರೂಪ! (ರೂ)
-ಪ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿತ್ಯರೂಪ!!!

ಶಿವ ಶಿವಾ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾ!

ರ ಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಾ!
ಶಿಖಿವಾಹನಾತ್ಮೇಶ್ವರಾ!
ವಾಹನಾ ಶ್ರೀ ನಂದೀಶ್ವರಾ!
ಶ್ರೀಗುರು ಪರಮೇಶ್ವರಾ!
ಶಂಭೋ ಶಿವ ನಾಂಬೇಶ್ವರಾ!
ರಿವರ ಚರ್ಮಾಂಬರಾ! (ಹ)
-ರಾ ನಿರಂಜನಾರ್ಕೇಶ್ವರಾ!!!

ಮನೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿದ್ದೆ ನಾನೆದ್ದೆ! (ಬೇ)

-ನೆ ಬೇಸರಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿದ್ದೆ!
ನಗಾರಾತಂಕವೆಂದಿದ್ದೆ! (ಎ)
-ಲ್ಲಾ ಗುರುಕರುಣೆಯೆಂದಿದ್ದೆ!
ನಿದ್ದೆ ಬರದಿರಲೆಂದಿದ್ದೆ! (ಎ)
-ದ್ದೆ, ನಿಜಾನಂದವಿದೆಂದಿದ್ದೆ!
ನಾಮಾನಂದಾನಂದದಿಂದಿದ್ದೆ! (ಮ)
-ನೆ ಮಂದಿ ಎದ್ದಾಗ ‘ನಾ’ ನಿದ್ದೆ! (ಎ)
-ದ್ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗೆದ್ದೆ!!!

ಪತಿತ ಪಾವನನುಪಮ ಧಾಮ!

ತಿರುಪತಿ ದೇವನ ಪುಣ್ಯ ಧಾಮ!
ಪಸಿಗಾರಾಮಾ ವೈಕುಂಠ ಧಾಮ!
ಪಾಪ ನಿರ್ಲೇಪಕರ ಪರಂಧಾಮ!
ರ ಪ್ರಸಾದಕದಾದರ್ಶ ಧಾಮ!
ರ, ಸುರರೆಲ್ಲರಾನಂದ ಧಾಮ! (ಅ)
-ನುದಿನ ಕನಕ ಕಾಣಿಕಾ ಧಾಮ!
ರ್ವತಾಗ್ರದಲಾ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ!
ರ್ತ್ಯ ಲೋಕಕಿದದ್ಭುತ ಧಾಮ!
ಧಾಮಾ ನಿರಂಜನ ಸಾಯುಜ್ಯ ಧಾಮ!
ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾ ಧಾಮ!!!

ಪತಿತ ಪಾವನ ನಾಮ ರಾಮ! (ಸ)

-ತಿ ಸೀತಾ ಸಮೇತಾನಂದ ರಾಮ!
ರಣಿಕುಲ ಲಲಾಮ ರಾಮ!
ಪಾದಸೇವಾ ಭ್ರಾತೃ ಪ್ರೇಮ ರಾಮ!
ರಾಂಜನೇಯ ಸೇವ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ!
ತಹಲ್ಯೋದ್ಧಾರ ರಘುರಾಮ!
ನಾಮ ಶಿವಗಾನಂದ ಶ್ರೀರಾಮ!
ಹಾಮಹಿಮಾ ನಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ!
ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ ವೀರ ಶ್ರೀರಾಮ!
ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ರಾಮ!!!

ನಿತ್ಯ, ಸತ್ಯ, ದತ್ತ ದೇವೋತ್ತಮ! [ಭೃ]

-ತ್ಯನಿವಗಾದವ ಜೀವೋತ್ತಮ!
ದಾ ಭಜಿಪವ ಭಕ್ತೋತ್ತಮ! (ಸ)
-ತ್ಯದಭ್ಯಾಸದವ ಸರ್ವೋತ್ತಮ!
ರ್ಶನವಾದವ ದಾಸೋತ್ತಮ! (ಚಿ)
-ತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾದವ ಮುಕ್ತೋತ್ತಮ!
ದೇವ ಭಾವದವ ಆತ್ಮೋತ್ತಮ! (ಸಾ)
-ವೋವರಿಯದವ ಸ್ಥಿತೋತ್ತಮ! (ಅ)
-ತ್ತ ಇತ್ತೆತ್ತೆತ್ತಾತ ದತ್ತೋತ್ತಮ!
ಮ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೋತ್ತಮ!!!

ಬೇಕಾದಾಗೇಕೆ ಬೇಕೆಂದಾಲೋಚಿಸಕ್ಕಾ!

ಕಾಮವ ನೀನಿಂತಡಗಿಸಬೇಕಕ್ಕಾ!
ದಾರಿಯಿದಾರಾಮ ನಿಜರೂಪಕಕ್ಕಾ! (ಆ)
-ಗೇಟು, ಕಾಟ, ಪೇಚಾಟ ತಪ್ಪುವುದಕ್ಕಾ!
ಕೆನೆಮೊಸರ ಕಡೆದು ಬೆಣ್ಣೆಯಕ್ಕಾ!
ಕೆಂಜೆಡೊಡೆಯನ ಮಡದಿ ಹೀಗಕ್ಕಾ!
ದಾಯಾದಿಗಳಾಗ ಬಿಟ್ಟೋಡುವರಕ್ಕಾ!
ಲೋಭ ಮೋಹದಿಂದೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಕ್ಕಾ!
ಚಿರ ಸುಖಕಾಗಿದ ಬಿಡಬೇಕಕ್ಕಾ!
ದ್ಗುರು ಸೇವೆ ಇದಕೆ ದಾರಿಯಕ್ಕಾ! (ಅ)
-ಕ್ಕಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಗುರುದತ್ತಕ್ಕಾ!!!

ಕುಮಾರಾರಾಧನೆಯೂಟ ಸವಿಯಯ್ಯಾ!

ಮಾರಹರಗಿದತ್ಯಂತ ಹಿತವಯ್ಯಾ!
ರಾಗ, ದ್ವೇಷಗಳಿಲ್ಲದೂಟವಿದಯ್ಯಾ!
ರಾತ್ರಿ ಭಜನೆಯಿಂದಿದು ಪೂರ್ಣವಯ್ಯಾ!
ರ್ಮವಿದಕಿಂತಿನ್ನೇನುತ್ತಮವಯ್ಯಾ!
ನೆರೆ ಮನೆಯ ಹಂಗಿದಕಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ! (ತಾ)
-ಯೂರಿನಲ್ಲಿದಾಗುವುದುತ್ತಮವಯ್ಯಾ! (ಕಾ)
-ಟವಿಲ್ಲಾರದೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಯ್ಯಾ!
ಜ್ಜನರೆಲ್ಲಾ ಸಹಕರಿಪರಯ್ಯಾ!
ವಿಧಿ, ನಿಷೇಧಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲವಯ್ಯಾ! (ಕಾ)
-ಯ, ಮನ, ಮಾತು ಶುದ್ಧವಿದ್ದರಾಯ್ತಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾ ಊಟವಯ್ಯಾ!!!

ಊಟ ನಿಧಾನವಾದರೇನಮ್ಮಾ? [ಕಾ]

-ಟವಿರದಿರುವುದಗತ್ಯಮ್ಮಾ!
ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಬಿಡಲಾಗದಮ್ಮಾ! (ನಿ)
-ಧಾನವಿದಕಾದರಾಗದಮ್ಮಾ! (ಮ)
-ನವಿದನರಿತಿರಬೇಕಮ್ಮಾ!
ವಾದಿಸಿ ಫಲವೇನಿಲ್ಲವಮ್ಮಾ!
ಮನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಮ್ಮಾ! (ಆ)
-ರೇನೆಂದರೂ ಕೇಳಬಾರದಮ್ಮಾ!
ಶ್ವರವೀ ಶರೀರ ಕಾಣಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಮ್ಮಾ!!!

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾ! ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾ! (ಭೂ)

-ಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಾ! ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಾ!
ಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕೃಷ್ಣಾ! ರಾಮ ಕೃಷ್ಣಾ!
ಕೃಪಾಳು ಕೃಷ್ಣಾ! ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣಾ! (ಕೃ)
-ಷ್ಣಾ! ದ್ರೌಪದಿಯಾನಂದ ಕೃಷ್ಣಾ!
ರಾಜೇಂದ್ರಾ ಕೃಷ್ಣಾಂಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾ! (ಸು)
-ಧಾಮ ಬಂಧು ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣಾ!
ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣಾ! ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ! (ಕೃ)
-ಷ್ಣಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಾ!!!

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ!

ಪಾಪದಿ ದೂರ, ಭೂಪ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ! (ಬಾ)
-ಲ ಲೀಲಾ ವಿನೋದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ!
ಕೃಪಾಳು ಕೃಷ್ಣಾಂಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ! (ಕೃ)
-ಷ್ಣ! ರುಕ್ಮೀಣೀ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ!
ರಾಜೀವಲೋಚನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ! (ಸು)
-ಧಾಮ, ಪ್ರೇಮಧಾಮ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ!
ಕೃಷ್ಣ, ಗೋವಿಂದ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ! (ಕೃ)
-ಷ್ಣ, ನಿರಂಜನಾನಂದ ಕೃಷ್ಣ!!!

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ!

ಪಾರ್ಥನಾಥ ಜೈ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ! (ಬಾ)
-ಲ, ಗೋಪೀಲೋಲ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ!
ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶವ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ! (ಕೃ)
-ಷ್ಣ ಮಾಧವ ಜೈ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ!
ರಾಸ ವಿಲಾಸ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ! (ಸು)
-ಧಾನಂದ ದಾತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ!
ಕೃಪಾವತಾರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ! (ಕೃ)
-ಷ್ಣ ನಿರಂಜನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ!!!

ಗೋಪಾಲಾ ಬಹು ಲೀಲಾ!

ಪಾಲನಾನಂದ ಬಾಲಾ! (ಪಾ)
-ಲಾನಂದಾನಂದ ಬಾಲಾ!
ಲಾತ್ಮಾನಂದ ಬಾಲಾ! (ಬ)
-ಹುರೂಪಾನಂದ ಬಾಲಾ! ‘(ಹೋ)
-ಲೀ’ ಮೇಳಾನಂದ ಬಾಲಾ! (ನೀ)
-ಲಾ ನಿರಂಜನ ಬಾಲಾ!!!

ವರದಾಯಕಾ ವಿನಾಯಕಾ! (ಹ)

-ರ ಪ್ರಿಯಾತ್ಮಿಕಾ ವಿನಾಯಕಾ! (ಸ)
-ದಾನಂದಾತ್ಮಿಕಾ ವಿನಾಯಕಾ! (ಭ)
-ಯ ವಿದಾರಕಾ ವಿನಾಯಕಾ!
ಕಾರ್ಯಕಾರಕಾ ವಿನಾಯಕಾ!
ವಿಮಲಾತ್ಮಿಕಾ ವಿನಾಯಕಾ!
ನಾದಾಧಾರಕಾ ವಿನಾಯಕಾ! (ಜ)
-ಯ ಪ್ರದಾಯಕಾ ವಿನಾಯಕಾ! (ಏ)
-ಕಾ ನಿರಂಜನ ವಿನಾಯಕಾ!!!

ಮಾಧವಾನಂದಾತ್ಮ ಭಾವ!

ರ್ಮ ಕರ್ಮಕಿದೇ ಭಾವ! (ಭ)
-ವಾರಿಷ್ಟ ವಿನಾಶಾ ಭಾವ!
ನಂದಕಂದಾನಂದಾ ಭಾವ!
ದಾಸ ಹನುಮನಾ ಭಾವ! (ಆ)
-ತ್ಮರಾಮಾನಂದದಾ ಭಾವ!
ಭಾಗ್ಯವಿದೆಲ್ಲಾತ್ಮ ಭಾವ! (ಭಾ)
-ವ ನಿರಂಜನಾತ್ಮ ಭಾವ!!!

ಗೋಪಾಲನಾನಂದನಾ ಗೋವಿಂದನಾ!

ಪಾಲ್ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾ!
ಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮಾರಾಮಾನಂದ ಮುಕುಂದ ನಾ!
ನಾದ, ಬಿಂದು ಕಲಾತೀತಾನಂದ ನಾ! (ಅ)
-ನಂಗ ಪಿತನಾ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ನಾ!
ಯಾನಂದ ನಾ ಸುಧಾಮಸಖ ನಾ!
ನಾಮ, ರೂಪಾನಂದ ನಾ ವರದ ನಾ!
ಗೋಪೀ ಮನಮೋಹನ ನಾ ಗೋಪ ನಾ! (ರ)
-ವಿಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ ನಾ, ವಸುಂಧರೇಂದ್ರ ನಾ!
ತ್ತ ನಾ, ಶ್ರೀಧರ ನಾ, ಶ್ರೀರಾಮ ನಾ!
‘ನಾ’ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸರ್ವೇಶ ‘ನಾ’!!!

ಜೀವನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಜೀವನ!

ಚನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ವಚನ!
ಮನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಮನ!
ನಿಧಾನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿಧಾನ!
ರಂಜನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ರಂಜನ! (ಅ)
-ಜಘನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಜಘನ!
ನಾಶನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಾಶನ!
ದಿವಾನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ದಿವಾನ! (ಸ)
-ತ್ಯಜ್ಞಾನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾ ಜ್ಞಾನ! (ಸಂ)
-ಜೀವನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಜೀವನ!
ರ್ತನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ವರ್ತನ!
ಮೋ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ!!!

(ಆ)-ನನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ!!!

ರಾಮಾ, ರವಿಕುಲ ಸೋಮಾ, ಶ್ರೀರಾಮಾ!

ಮಾರಹರ, ಪ್ರೇಮಾನಾಮಾ, ಶ್ರೀ ರಾಮಾ! (ವ)
-ರ ಜಾನಕೀ ಪ್ರಿಯ ರಾಮಾ, ಶ್ರೀ ರಾಮ!
ವಿಭೀಷಣಾಶ್ರಯ ಧಾಮಾ, ಶ್ರೀ ರಾಮ!
ಕುಟಿಲಸುರಾರಿ ಭೀಮಾ, ಶ್ರೀ ರಾಮ!
ಕ್ಷ್ಮಣಾನುಜ ಸುಪ್ರೇಮಾ ಶ್ರೀ ರಾಮ!
ಸೋದರ ಭರತಾ ರಾಮಾ ಶ್ರೀ ರಾಮ!
ಮಾರೀಚಾದ್ಯರ ನಿರ್ನಾಮಾ, ಶ್ರೀ ರಾಮ!
‘ಶ್ರೀರಾಮ ಜೈ ರಾಮ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ’!
ರಾಮನಾಮ ಪ್ರೇಮಾನಾಮಾ, ಶ್ರೀ ರಾಮ! (ರಾ)
-ಮ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸೀತಾ ರಾಮ!!!

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸುಶೀಲಯ್ಯಾ!

ನವೈಕ್ಯದರಿಂದಯ್ಯಾ!
ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯಯ್ಯಾ! (ಕೃ)
-ಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲಯ್ಯಾ!
ಸುದರ್ಶನವಿರಲಯ್ಯಾ!
ಶೀತೋಷ್ಣ ಸಮಾಗಲಯ್ಯಾ!
ಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮನಲಿರಲಯ್ಯಾ!
ರ್ತನೆ ಶುದ್ಧ ಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ದತ್ತನಾದೆ ನೀನು ತುಳಸಿ! (ಅ)

-ತ್ತ, ಇತ್ತ ಮೂರ್ಗೆಲ್ಲು ತುಳಸಿ!
ನಾಮ ನಿನಗೀಗ ತುಳಸಿ! (ಆ)
-ದೆಮಗಾಗಿ ದತ್ತ ತುಳಸಿ!
ನೀನೆಮಗೆ ಗುರು ತುಳಸಿ!
ನುಡಿನಿನಗಿಲ್ಲ ತುಳಸಿ!
ತುರ್ಯಾತೀತಿ ನೀನು ತುಳಸಿ! (ಬ)
-ಳಸ ಬಿಡು ನಿನ್ನ ತುಳಸಿ!
ಸಿದ್ಧ ನಿರಂಜನ ತುಳಸಿ!!!

ಸುಮ್ಮಗಿರಲು ಕಲಿಯಪ್ಪಾ! (ಅ)

-ಮ್ಮ ತಾನಾಗುಣಿಸುವಳಪ್ಪಾ!
ಗಿಡ, ಮರ ಹತ್ತಬೇಡಪ್ಪಾ!
ಗಳೆ, ರಾಗವೆತ್ತಬೇಡಪ್ಪಾ! (ಬ)
-ಲು ಸಭ್ಯ ನೀನಾಗಬೇಕಪ್ಪಾ!
ಮಲಮಿತ್ರನ ನೋಡಪ್ಪಾ!
ಲಿಪ್ತನಾಗಿಹನೇನವಪ್ಪಾ?
ತ್ನಯಾರದೇನಿಹುದಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಪ್ಪಾ!!!

ವಿಮಲ ನಾಮ ವಿಜಯ ರಾಮ! (ಕ)

-ಮಲ ಮಿತ್ರ ಕುಲ ಜಾತ ರಾಮ! (ಜ)
-ಲಜನಾಭ ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ!
ನಾಶ ಕಾಮ ಪ್ರೇಮ ಧಾಮ ರಾಮ!
ಹಿಮಾ ಸರ್ವ ನಾಮಾ ಶ್ರೀರಾಮ!
ವಿಷಹರ, ನಿರ್ದೋಷ ಶ್ರೀರಾಮ!
ನನ, ಮರಣ ದೂರಾ ಶ್ರೀರಾಮ! (ಭ)
-ಯಹರ, ಸುಖಕರ ಶ್ರೀರಾಮ! (ಆ)
-ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ, ವಿಜಯ ರಾಮ! (ರಾ)
-ಮ, ಜೈ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ರಾಮ!!!

ಗೋವಿಂದಾ! ನೀನೆನಗಾನಂದಾ!! (ಓ)

-ವಿಂದ, ಬಂದೆನ್ನ ಸೇರೋ ನಂದಾ!! (ಸ)
-ದಾ

ಈಪವಿದ್ದರಾ ನಂದಾ!
ನೀನತ್ತಿತ್ತೋಡಬೇಡ ನಂದಾ!
ನೆಲ, ಹೊಲದಿಂದಿಲ್ಲಾ ನಂದಾ!
ನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲಾನಂದಾ!
ಗಾಳಿಗೋಪುರ ಸಾಕೋ ನಂದಾ!
ನಂದಕಂದ, ಮುಕುಂದಾನಂದಾ! (ನಂ)
-ದಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾ!!!

ಸೂರ್ಯ, ಸುವೀರ್ಯ, ಜಗಕಾರ್ಯ! (ಆ)

-ರ್ಯ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಸ್ವಧರ್ಮಕಾರ್ಯ!
ಸುದರ್ಶನ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಯಾ!
ವೀತರಾಗ ಸದ್ಗುರುವರ್ಯ! (ಕಾ)
-ರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತಾದಿತ್ಯಾರ್ಯ!
ರಾಜನ್ಮ ದೂರಾಂಬರಾರ್ಯ!
ಹನ ಚತುರ್ವೇದಾಚಾರ್ಯ!
ಕಾಲ ಚಕ್ರೇಶ್ವರಾರ್ಯ ಸೂರ್ಯ! (ಸೂ)
-ರ್ಯ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೌದಾರ್ಯ!!!

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣರ್ಪಣಾ!

ವಿಶ್ವರೂಪಗರ್ಪಣಾ (ವ)
-ನಜಸಖಗರ್ಪಣಾ! (ಅ)
-ಹರ್ನಿಶಿ ಜಪಾರ್ಪಣಾ! (ಅ)
-ಣ್ಣ ಶ್ರೀರಾಮಗರ್ಪಣಾ! (ಸ)
-ರ್ಪಶಾಯಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಾ! (ರಾ)
-ಣಾ ನಿರಂಜನಾರ್ಪಣಾ!!!

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ನೇವೇದ್ಯ!

ವಿಶ್ವರೂಪಗಾ ನೇವೇದ್ಯ! (ವ)
-ನಜ ಸಖಗಾ ನೇವೇದ್ಯ! (ಅ)
-ಹರ್ನಿಶಿ ಧ್ಯಾನಾ ನೇವೇದ್ಯ! (ಹ)
-ಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಣ್ಣಗಾ ನೇವೇದ್ಯ! (ತಿ)
-ನೇತ್ರ ಪುತ್ರಗಾ ನೇವೇದ್ಯ!
ವೇಣುಗಾನಗಾ ನೇವೇದ್ಯ! (ವೇ)
-ದ್ಯ ನಿರಂಜನ ನೇವೇದ್ಯ!!!

ಮಳೆ ಬಂದಾಯ್ತೆಲ್ಲಾ ಕೊಚ್ಚೆ! (ಬೆ)

-ಳೆಯೆಲ್ಲಾಯ್ತು ಅಚ್ಚ ಪಚ್ಚೆ!
ಬಂಧನವದೆಲ್ಲಾ ಕೊಚ್ಚೆ! (ಸ)
-ದಾ ಜಪದಿಂದೆಲ್ಲಾ ಪಚ್ಚೆ! (ಬಾ)
-ಯ್ತೆರೆದಾಡಿದರೆ ಕೊಚ್ಚೆ! (ಬ)
-ಲ್ಲಾತನ ಬಾಳೆಲ್ಲಾ ಪಚ್ಚೆ!
ಕೊರಗಿನಿಂದೆಲ್ಲಾ ಕೊಚ್ಚೆ! (ಪ)
-ಚ್ಚೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇಚ್ಛೆ!!!

ಹನಿ ಕೂಡಿ ಹಳ್ಳಮ್ಮಯ್ಯಾ!

ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಮ್ಮಯ್ಯ!
ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮಯ್ಯಾ! (ಹಾ)
-ಡಿ ಪಾಡಿ ಭಜಿಸಮ್ಮಯ್ಯಾ!
ರಿ, ಹರರೊಂದಮ್ಮಯ್ಯಾ! (ಕ)
-ಳ್ಳರು ಆಸೆಗಾಳಮ್ಮಯ್ಯಾ! (ಒ)
-ಮ್ಮನದಿಂದೋಡಸಮ್ಮಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನನಮ್ಮಯ್ಯಾ!!!

ವಿಶ್ವಾಸ ಫಲದಾಯಕಕ್ಕಾ!

ಶ್ವಾಸ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಖಕ್ಕಾ!
ರಳ, ಸಹಜ ಸುಖಕ್ಕಾ!
ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಖಕ್ಕಾ!
ಕ್ಷ್ಯ ಸದಾ ಗುರು ಪಾದಕ್ಕಾ!
ದಾರಿ ಸದಾ ಜಪ ಸುಖಕ್ಕಾ!
ಮಪಿತಿನತಿ ಸುಖಕ್ಕಾ!
ರ್ಮ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಸುಖಕ್ಕಾ! (ಅ)
-ಕ್ಕಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಸುಖ!!!

ಗಂಗಾ ಪ್ರಯಾಣಾನಂದ! (ಗಂ)

-ಗಾ ಶಿವನಿಗಾನಂದ!
ಪ್ರಧಾನ ಸರ್ವಾನಂದ! (ದ)
-ಯಾ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಾನಂದ! (ಗು)
-ಣಾತಿಶಯಾತ್ಮಾನಂದ! (ಅ)
-ನಂಗ ವಿನಾಶಾನಂದ! (ನಂ)
-ದ ನಿರಂಜನಾನಂದ!!!

ಚಕ್ರ ತಿರುಗುತಿದೆ! (ವ)

-ಕ್ರ ತತ್ತರಿಸುತಿದೆ! (ಸ್ಥಿ)
-ತಿ ಉತ್ತಮಾಗುತಿದೆ! (ಅ)
-ರುಚಿ ಅಡಗುತಿದೆ!
ಗುಣ ಕಾಣಿಸುತಿದೆ! (ಮ)
-ತಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಿದೆ! (ಎ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾಗಿದೆ!!!

ಬಿಸಿಲು ಬಲವಾಗಿದೆ! (ಹೇ)

-ಸಿಗೆ ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ! (ನಿ)
-ಲುವು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದೆ!
ಯಲು ಲೀಲೆಯಾಗಿದೆ!
ಕ್ಷ್ಯ ಅಕ್ಷಯವಾಗಿದೆ! (ಜ)
-ವಾಬೇನೂ ಬರದಾಗಿದೆ! [ತ್ಯಾ]
-ಗಿಗಿದೂ ಆನಂದವಾಗಿದೆ! [ಎ]
-ದೆ, ನಿರಂಜನಗಾಗಿದೆ!!!

ಶಿವಾಲಯಾ ಲಯಾ ಶಿವ! [ಶಿ]

-ವಾಲಯಾ ಕಪಾಲೀ ಶಿವ!
ಯಾ ಶಿವಾ ಸದಾ ಶಿವ! (ಲ)
-ಯಾ ಶಿವಾ ವಿನಾಶೀ ಶಿವ! (ಆ)
-ಲಯಾ ಶಿವಾ ಲಿಂಗಾ ಶಿವ! (ಲ)
-ಯಾ ಜಗತ್ಪ್ರಳಯಾ ಶಿವ!
ಶಿವಾ ಶಿವಾ, ಶಿವಾ ಶಿವ! (ಶಿ)
-ವ, ನಿರಂಜನನಾ ಶಿವ!!!

ಶಿವ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರ ಶಿವ!

ರ ಕುಮಾರ ಗಂಭೀರ ಶಿವ!
ಕುಮಾರ ಹರ ಕುಮಾರ ಶಿವ! (ಕು)
-ಮಾರ ಸುಂದರ ಕುಮಾರ ಶಿವ! (ಹ)
-ರ ಸುಕುಮಾರ ಗುಹೇಶ ಶಿವ!
ಕುಮಾರ ವರ ಪ್ರದಾತ ಶಿವ!
ಮಾತಾ ಪಾರ್ವತಿ ಸುಪುತ್ರ ಶಿವ! [ಹ]
-ರ ಗಂಗಾಧರ ಕುಮಾರ ಶಿವ!
ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವ!
ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಶಿವ!!!

ರಂಜನಾ ತುಳಸೀ ನಿರಂಜನಾ

ಲಜಾನನಾ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾ!
ನಾರಾಯಣಾರವಿ ನಿರಂಜನಾ!
ತುರಿಯಾತೀತನಾ ನಿರಂಜನಾ! [ಬಾ]
-ಳ ನೇತ್ರನಾ ಶಿವ ನಿರಂಜನಾ!
ಸೀತಾವರಾರಾಮಾ ನಿರಂಜನಾ!
ನಿಜಾನಂದಾ ಗುರು ನಿರಂಜನಾ!
ರಂಗ ಶ್ರೀರಂಗನಾ ನಿರಂಜನಾ!
ಪ, ತಪಾಂಗನಾ ನಿರಂಜನಾ!
ನಾಮಾದಿತ್ಯಾನಂದಾ ನಿರಂಜನಾ!!!

ದತ್ತ ತುಳಸೀ ಚಿತ್ತ! [ಚಿ]

-ತ್ತ ಗುರುದತ್ತ ಚಿತ್ತ!
ತುಳಸಿ ಲೀಲಾ ಚಿತ್ತ! (ದ)
-ಳ ಪಾದರೂಪಾ ಚಿತ್ತ!
ಸೀತಾರಾಮಾಶ್ರೀ ಚಿತ್ತ!
ಚಿರಂಜೀವಿಯಾ ಚಿತ್ತ! [ದ]
-ತ್ತ ನಿರಂಜನ ಚಿತ್ತ!!!

ನಂದಾ! ಆನಂದಾ! ನಂದಕಂದಾ! (ನಂ)

-ದಾದಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ!
ನಂದಾತ್ಮಾನಂದ ಮುಕುಂದ!
ನಂದನಂದನ ರಾಧಾನಂದ! (ಸ)
-ದಾನಂದ ನಿಜಾನಂದಾನಂದ!
ನಂದ ಗೋಪಾನಂದನಾನಂದ!
ಯಾನಂದ ಮಾಧವಾನಂದ!
ಕಂದಾ, ಯೊಶೋದಾನಂದಾನಂದ! (ನಂ)
-ದ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ಬನಶಂಕರಿ ಶಂಕರನಲೈಕ್ಯ!

ರಳಿ ಬಹುಕಾಲ ಆದಳೈಕ್ಯ!
ಶಂಕರಗಾನಂದವಾಯ್ತವಳೈಕ್ಯ!
ಣ್ಣೀರಾರಿಗೇಕೆ? ಆಕೆಗಾಯ್ತೈಕ್ಯ! (ಅ)
-ರಿತಿದ ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರಲಾಕೈಕ್ಯ!
ಶಂಕರನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಯ್ತಿ ಐಕ್ಯ!
ಪಾಲ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಆದಳೈಕ್ಯ! (ವ)
-ರ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಿರಲೆಲ್ಲರೈಕ್ಯ!
ಶ್ವರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬೇಕೀಶ್ವರೈಕ್ಯ! (ಆ)
-ಲೈಸಿ ಗುರು ಪಾದದಲಾಗಿರೈಕ್ಯ! (ಐ)
-ಕ್ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವೈಕ್ಯ!!!

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಾದರ್ಶಾತಿಥ್ಯ!

ಕೃಷ್ಣನ ಕುಚೇಲಾತಿಥ್ಯ! (ವೈ)
-ಷ್ಣವಾಪ್ತ ಮಿತ್ರನಾತಿಥ್ಯ! (ಅ)
-ನಾದರವಿಲ್ಲದಾತಿಥ್ಯ!
ರಿದ್ರಗಾಯ್ತಿಂತಾತಿಥ್ಯ! (ಸ್ಪ)
-ರ್ಶಾನಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾತಿಥ್ಯ! (ಸ್ಥಿ)
-ತಿ ಪರಿವರ್ತನಾತಿಥ್ಯ! (ಮಿ)
-ಥ್ಯಾದಿತ್ಯಗಿಲ್ಲದಾತಿಥ್ಯ!!!

ಮಧುಸೂಧನಾ, ಮಧುರಾನನಾ! (ಸಾ)

-ಧು ಮನ ಧ್ಯಾನಾ, ನಂದನಂದನಾ!
ಸೂರ್ಯಸಮಾನಾ ಸುಂದರಾನನಾ!
ಯಾಘನಾ, ಪರಮ ಪಾವನಾ!
ನಾಗಮರ್ದನಾ, ಗೋಸಂವರ್ಧನಾ!
ನಮೋಹನಾ, ಜಗ ಜೀವನಾ! (ಮ)
-ಧುರ ವಾಸನಾ ಮದ ನಾಶನಾ!
ರಾಧಾ ಧಾರಣಾ ಶುದ್ಧ ಭಾವನಾ!
ಮೋ, ನಮೋ ನಮೋ ನಿರಂಜನಾ!
ನಾರಾಯಣಪ್ರಾಣಾ ನಿರಂಜನಾ!!!

ಈಶ್ವರಾ ಯೋಗೇಶ್ವರಾ! (ವಿ)

-ಶ್ವನಾಥ ಗೀತೇಶ್ವರಾ!
ರಾಸ ವಿಲಾಸೇಶ್ವರಾ!
ಯೋಗಿ ಹೃದಯೇಶ್ವರಾ! (ತ್ಯಾ)
-ಗೇಶ್ವರಾನಂದೇಶ್ವರಾ! (ಈ)
-ಶ್ವರಾ ರಾಜಶೇಖರಾ! (ವೀ)
-ರಾ ನಿರಂಜನೇಶ್ವರಾ!!!

ಯೋಗಿರಾಜ ತ್ಯಾಗರಾಜ!

ಗಿರಿರಾಜ ಗುರುರಾಜ!
ರಾಜರಾಜ ಅಜರಾಜ!
ಯರಾಜ ಛಾಯಾರಾಜ! (ಸ)
-ತ್ಯಾತ್ಮರಾಜ ರಾಮರಾಜ!
ಣರಾಜ ವಿಘ್ನರಾಜ!
ರಾಗರಾಜ ಮೇಘರಾಜ! (ರಾ)
-ಜ ಜೈ ನಿರಂಜನರಾಜ!!!

ದಾಸ ದಾಸ ಪುರಂಧರದಾಸ!

ರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಠ್ಠಲದಾಸ!
ದಾಮೋದರದಾಸ ಸೂರದಾಸ!
ಜ್ಜನದಾಸ ಕಬೀರದಾಸ!
ಪುರಾಣ ಪುರುಷೆಲ್ಲರ ದಾಸ!
ರಂಗದಾಸ ಪಾಂಡುರಂಗ ದಾಸ!
ರ್ಮದಾಸ ಯಮಧರ್ಮ ದಾಸ!
ಘುರಾಮ ದಾಸ ರಾಮ ದಾಸ!
ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸ ದತ್ತ ದಾಸ!
ದಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ದಾಸ!!!

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಿರಂಜನೇಶ್ವರಿ!

ಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಶಿವ ಶಂಕರಿ!
ರಾಮೇಶ್ವರೀ ಶ್ರೀ ವರ ಪರಮೇಶ್ವರಿ! (ಅ)
-ಜೇಯೇಶ್ವರಿ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರೇಶ್ವರಿ! (ಈ)
-ಶ್ವರವಾಮಭಾಗೇಶ್ವರಿ ವಸುಂಧರಿ! (ಗಿ)
-ರಿರಾಜ ಕುಮಾರಿ, ಯೋಗಿರಾಜೇಶ್ವರಿ!
ನಿಜಗುಣೇಶ್ವರಿ, ವಿಜಯ ಶಂಕರಿ!
ರಂಗಸಾರಂಗೇಶ್ವರಿ, ಗಗನೇಶ್ವರಿ!
ಯ ಜಗದೀಶ್ವರಿ, ಹೃದಯೇಶ್ವರಿ! (ತ್ರಿ)
-ನೇತ್ರೇಶ್ವರಿ, ಮಾಧುರಿ, ಮಾತೃ ಶಂಕರಿ! (ಈ)
-ಶ್ವರಿ ಶಾಖಂಬರಿ, ಅರಿಭಯಂಕರಿ! (ಹ)
-ರಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರಿ!!!

ಪತಿ, ಶ್ರೀಪತಿ ಜಗತ್ಪತಿ!

ತಿರುಪತಿ ವೈಕುಂಠ ಪತಿ!
ಶ್ರೀಮತಿಗಾತ್ಮಾರಾಮ ಪತಿ!
ತಿತ ಪತಿ, ಸೀತಾಪತಿ!
ತಿರುಕ ಪತಿ, ದತ್ತಪತಿ!
ನಪತಿ ಜೈ ಗಣಪತಿ!
ತಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಪತಿ! (ಸ)
-ತ್ಪಥಿ ಪತಿ ಅದಿತ್ಯ ಪತಿ! (ಪ)
-ತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪತಿ!!!

ಜಯ ವಿಜಯ ರಾಮ ಜಯ!

ಜ್ಞ, ಯಾಗ, ಭಜನೆ ಜಯ!
ವಿಮಲ ನಾಮ ಮನೋ ಜಯ!
ರಾಜನ್ಮನಾಶಾತ್ಮ ಜಯ!
ಮ, ನಿಯಮಾರೋಗ್ಯ ಜಯ!
ರಾಗಾನುರಾಗ ತ್ಯಾಗ ಜಯ!
ದ, ಮತ್ಸರ ದೂರ ಜಯ!
ಯ, ವಿಮಲ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ! (ಜ)
-ಯ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಜಯ!!!

ಸೇವಾನಂದೇಶ್ವರೀ ಗೌರಿ! (ಭಾ)

-ವಾವೇಶ ಶಂಕರೀ ಗೌರಿ! (ಅ)
-ನಂಗಾಕ್ಷಿ, ಕುಮಾರೀ ಗೌರಿ!
ದೇವಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಗೌರಿ! (ಈ)
-ಶ್ವರಾರ್ಧಶರೀರೀ ಗೌರಿ!
ರೀತಿ, ಹಿತಕಾರೀ ಗೌರಿ!
ಗೌರಿ, ಗಿರೀಶ್ವರೀ ಗೌರಿ! (ಅ)
-ರಿ

ನಿರಂಜನಾಂಗಾ ಗೌರಿ!!!

ಪ್ರೇಮಾ ಸುಪ್ರೇಮಾ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇಮ!

ಮಾಯಾನಂದ ಪ್ರೇಮ ಕುಪ್ರೇಮ!
ಸುವಿಮಲ ಪ್ರೇಮ, ಸುಪ್ರೇಮ!
ಪ್ರೇಮ ನಾಮಾತ್ಮಾರಾಮ ಪ್ರೇಮ!
ಮಾಧವಾ, ಕೇಶವಾತ್ಮ ಪ್ರೇಮ!
ನಂದ ರಾಧಾತ್ಮಗಾಪ್ರೇಮ! (ಆ)
-ತ್ಮ ರಾಮಾ ಸರ್ವನಾಮ ಪ್ರೇಮ!
ಪ್ರೇ

ಈರಾತ್ಮಾನಂದ ಪ್ರೇಮ! (ನಾ)
-ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಪ್ರೇಮ!!!

ಲೋಚನಾ ನಾ ಸುಲೋಚನಾ!

ರ್ಮಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಾ ಲೋಚನಾ!
‘ನಾ’ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿ ಲೋಚನಾ!
ನಾನೆಲ್ಲರಂತರ್ಲೋಚನಾ!
ಸುಲೋಚನಾತ್ಮ ಲೋಚನಾ!
ಲೋಕವ್ಯಾಪಕಾ ಲೋಚನಾ!
ರಾಚರವಾಲೋಚನಾ!
‘ನಾ’ ನಿರಂಜನ ಲೋಚನಾ!!!

ಧರ್ಮ, ಕರ್ಮ, ಸ್ವಕರ್ಮ ಧರ್ಮ! (ಮ)

-ರ್ಮವಿದರಿಯುವುದು ಧರ್ಮ!
ರ್ಮಕಿರುವುದೊಂದು ಧರ್ಮ! (ಧ)
-ರ್ಮ ಕರ್ಮಾಚಾರೆಲ್ಲರ ಧರ್ಮ!
ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕನಾದರ ಧರ್ಮ!
ರ್ಮಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿ ಧರ್ಮ! (ಕ)
-ರ್ಮ ನಿಷ್ಕಾಮಾಗುವುದು ಧರ್ಮ!
ರ್ಮಾತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಧರ್ಮ! (ಕ)
-ರ್ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಧರ್ಮ!!!

ಬಾಂಧವಾ ಲೋಕ ಬಾಂಧವಾ!

ವಾ ತ್ರಿಲೋಕ ಬಾಂಧವಾ!
ವಾಸುದೇವಾತ್ಮ ಬಾಂಧವಾ! (ತ್ರಿ)
-ಲೋಚನಾದಿತ್ಯ ಬಾಂಧವಾ!
ಶ್ಯಪದಿತಿ ಬಾಂಧವಾ!
ಬಾಂಧವಾನಂದ ಬಾಂಧವಾ! (ಮಾ)
-ಧವ ಕೇಶವ ಬಾಂಧವಾ! (ಅ)
-ವಾ ನಿರಂಜನ ಬಾಂಧವಾ!!!

ಆನನಾ ಸುಂದರಾನನಾ! (ಆ)

-ನನಾನಂದ ನಂದಾನನಾ!
ನಾರಾಯಣಾದಿತ್ಯಾನನಾ!
ಸುಂದರಾ ಸುರಮ್ಯಾನನಾ!
ರ್ಶನಾನಂದದಾನನಾ!
ರಾಮ ಶ್ಯಾಮಾನಂದಾನನಾ!
ಮೋ ರಾಧಾರಾಮಾನನಾ!
ನಾರಾಯಣಾ ನಿರಂಜನಾ!!!

ಬಾಯಿ ಕೃಷ್ಣಾಬಾಯಿ!

ಯಿದಾಪ್ತೇಷ್ಟ ಬಾಯಿ!
ಕೃಪಾ ತಾಯೀ ಬಾಯಿ! (ಕೃ)
-ಷ್ಣಾತ್ಮಾರಾಮಾ ಬಾಯಿ!
ಬಾಯಿ ರಾಧಾ ಬಾಯಿ!
ಯಿದಾನಂದಾ ಬಾಯಿ!
ನಿರಂಜನ ಬಾಯಿ!!!

ಸಂಘ ಸತ್ಸಂಘ! (ಅ)

-ಘಹರಾ ಸಂಘ!
ಹಜಾ ಸಂಘ! (ತ)
-ತ್ಸಂಬಂಧಾ ಸಂಘ! (ಸಂ)
-ಘ ನಿರಂಜನಾಂಗ!!!

ಸತ್ಸಂಘಾತ್ಮ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ! (ತ)

-ತ್ಸಂಬಂಧದಿಂದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ!
ಘಾತುಕ ವಿಷನಾಶಾ ಸ್ವಾಮಿ! (ಆ)
-ತ್ಮ ರೂಪಾ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ! (ಅ)
-ನಂಗ ಭಂಗ ಸತ್ಸಂಘ ಸ್ವಾಮಿ! (ನಂ)
-ಜುಂಡಾದ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಸ್ವಾಮಿ!
ಮರುಧುರ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ!
ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಇವನೇನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ! (ಸ್ವಾ)
-ಮಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ!!!

ನರಸಯ್ಯಾ ನೀನರಸಯ್ಯಾ!

ಮಿಸಯ್ಯಾ ನೀ ನಿನ್ನಲಯ್ಯಾ!
ಕಲಯ್ಯಾ ನೀನೆಲ್ಲವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ರಾಮಯ್ಯಾ! ನೀನವನಯ್ಯಾ!
‘ನೀ’ ನಾನಯ್ಯಾ, ನಾನು ನೀನಯ್ಯಾ!
ರೇಶಯ್ಯಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ!
ಮೇಶಯ್ಯಾ ವಿಮಲೇಶಯ್ಯಾ!
ತ್ಯಾತ್ಮಯ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾರಾಮಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ಬಾ! ಬಾ!! ಬಾನ್ಮಣಿ ಬಾ ಬಾ!

ಬಾ! ಬಾ!! ಸನ್ಮಣಿ ಬಾ ಬಾ!
ಬಾ! ಬಾ!! ಚಿನ್ಮಣಿ ಬಾ ಬಾ! (ತ)
-ನ್ಮಯಾತ್ಮಮಣಿ ಬಾ! ಬಾ! (ಮ)
ಣಿ, ಶಿರೋಮಣಿ ಬಾ ಬಾ!
ಬಾ! ಗುಣಮಣಿ ಬಾ ಬಾ!
ಬಾ! ನಿರಂಜನಿ ಬಾ ಬಾ!!!

ಕನಕ ಭಕ್ತ ಕನಕ!

ರಕ ಮುಕ್ತ ಕನಕ!
ವಿರಾಜ ಶ್ರೀ ಕನಕ!
ಕ್ತಿ ಸಾರ ಶ್ರೀ ಕನಕ! (ಶ)
-ಕ್ತ ಕೇಶವನ ಕನಕ!
ನಕಾದ್ಯಂತ ಕನಕ!
ರ ಪುಂಗವ ಕನಕ! (ಏ)
-ಕ ನಿರಂಜನ ಕನಕ!!!

ಮೂಗಯ್ಯನಾಗಯ್ಯಾ!

ತ್ಯುತ್ತಮದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಗಿದಾನಂದಯ್ಯಾ!
ನಾಮ ಜಪಿಸಯ್ಯಾ!
ತಿಗಾಗಿದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಯ್ಯಾ!!!

ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ! ಮಾಯಾ ಮೋಹ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ! (ಮ)

-ಚ್ಚರದಾಚಾರಾತುರ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ! (ತ)
-ಪ್ಪದಾಹಾರ, ವಿಹಾರ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ!
ಮಾನಾಭಿಮಾನಾತುರ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ! (ಕಾ)
-ಯಾಡಂಬರಾಲಂಕಾರ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ!
ಮೋಸ ಮಾಡುವ ನರ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ!
ಗರಣದಾಚಾರ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ!
ಹುಸಿ ಮಾತಾಡ್ವ ನರ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ! (ಬ)
-ಚ್ಚಲ ಕೊಚ್ಚೆಯುಂಡರೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಉಚ್ಚಪ್ಪಾ!!!

ನಿಜ ಪೂಜೆ ಪಾದಪದ್ಮ ಪೂಜೆ! (ಅ)

-ಜ, ಹರಿ, ಹರ, ಶ್ರೀಪಾದ ಪೂಜೆ!
ಪೂಜೆಯದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೂಜೆ! (ಅ)
-ಜೆ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಜೆಯರಿಷ್ಟ ಪೂಜೆ!
ಪಾದ ಪೂಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜೆ!
ತ್ತ ತುಳಸಿಯರ್ಚನಾ ಪೂಜೆ!
ರಮಾತ್ಮಾರಾಮ ಪಾದ ಪೂಜೆ! (ಪ)
-ದ್ಮ ಪಾದ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದ ಪೂಜೆ!
ಪೂಜೆ, ಶಿವಾನಂದ ಪಾದ ಪೂಜೆ! (ಪೂ)
-ಜೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಪೂಜೆ!!!

ಲಭ್ಯಾಲಭ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ! (ಅ)

-ಭ್ಯಾಸಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ! (ಅ)
-ಲಭ್ಯಾದರೂ ಸೌಲಭ್ಯ! (ಲ)
-ಭ್ಯವಾದರೂ ಸೌಲಭ್ಯ!
ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸೌಲಭ್ಯ!
ಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮನೇ ಸೌಲಭ್ಯ! (ಲ)
-ಭ್ಯ ನಿರಂಜನಲಭ್ಯ!!!

ನೋವು ಬೇಗ ಹೋಗಲಮ್ಮಾ! (ಬಾ)

-ವು ತಕ್ಷಣ ಬತ್ತಲಮ್ಮಾ!
ಬೇಸರ ಅಳಿಯಲಮ್ಮಾ! (ಮ)
-ಗಳಿಗಿದಭಯವಮ್ಮಾ!
ಹೋಗಲೀ ಜೀವ ಭಾವಮ್ಮಾ! (ಹ)
-ಗಲಿರುಳು ಧ್ಯಾನವಮ್ಮಾ!
ಕ್ಷ್ಯ ಗುರು ಪಾದವಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಾ!!!

ಭಕ್ತಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ! [ಭ]

-ಕ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲದೃಶ್ಯ ಭಗವಂತ!
ಪೂರ್ಣ, ಗುಣಾತೀತ ಭಗವಂತ! (ಅ)
-ಜೆ

ಆನಂದಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ! (ಜಾ)
-ಯರಾಮಾತ್ಮ ರೂಪ ಭಗವಂತ! (ಅ)
-ಲ್ಲಿಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಲಿ ಭಗವಂತ!
ಕ್ತನಾದರಿಂತು ಭಗವಂತ!
ಗನ ವಿರಾಜ ಭಗವಂತ! (ಅ)
-ವಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾಗಿಹ ಭಗವಂತ! (ಆ)
-ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ!!!

ಗುಡುಗು ಅಡುಗು ಜಡಾಗು! (ಕ)

-ಡು ಘೋರ, ವೃತ್ತಿಯ, ಗುಡುಗು!
ಗುಡುಗಿ ಸುಸ್ತಾದರಡಗು!
ಡಗಿ ಸಾಕಾರದರ್ಜಡಾಗು!
ಮರುಗೇಶನಲೈಕ್ಯಾಗು!
ಗುಹೇಶ, ಗಣೇಶರಂತಾಗು! (ಅ)
-ಜ, ಹರಿ, ಹರರಲೊಂದಾಗು! (ನಾ)
-ಡಾಳುವ ಬಲೀಶ ನೀನಾಗು! (ಆ)
-ಗು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗು!!!

ಜಗವೆಲ್ಲಾ ರಾಮದಾಸಪ್ಪಾ! (ಮ)

-ಗಳಿವಳಾ ತೊಡೆ ಮೇಲಪ್ಪಾ! (ನೀ)
-ವೆನಗೇನೂ ಹೇಳಬೇಡ್ರಪ್ಪಾ! (ಎ)
-ಲ್ಲಾ ದಾಸಪ್ಪ ಹೇಳಿಹನಪ್ಪಾ!
ರಾಮದಾಸ ನಿರಂಜನಪ್ಪಾ!
ಹಿಮನವನೆನ್ನಪ್ಪಪ್ಪಾ!
ದಾಸರ ದಾಸಿ ಇವಳಪ್ಪಾ!
ದಾ ಧಾರವಳಿಗಾತಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ರಾಮ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಪ್ಪಾ!!!

ದಿನ, ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುತಿದೆ!

ನಗಾತಂಕವಿಲ್ಲದಿದೆ!
ರಾಮಾತ್ಮಾರಾಮವಾಗಿ ಇದೆ!
ತ್ರಿಕಾಲವೆನಗೊಂದಾಗಿದೆ!
ರ್ಮ ಮಾಡಿ, ಮಾಡದಂತಿದೆ! (ಇ)
-ಳೆಯ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲದಿದೆ! (ಸಾ)
-ಯುವ ಭಯವಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ!
ತಿರಿದುಂಬ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿದೆ! (ಎ)
-ದೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಿದೆ!!!

ಕೃಷ್ಣಾಪ್ಪಾ! ಸಮಶೀತೋಷ್ಣಪ್ಪಾ! (ಉ)

-ಷ್ಣಪ್ಪಾ! ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾತ್ಮಾರಾಮಪ್ಪಾ! ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪಾ!
ರಸ್ವತಿಯಪ್ಪಾ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪಾ!
ನ್ಮಥ ಹರಪ್ಪಾ ಶಿವಪ್ಪಾ!
ಶೀಲ ನಿಮ್ಮಂತಿರೆ ಸುಖಪ್ಪಾ!
ತೋರಿಕೆಯಾಟ ಬೂಟಾಟಪ್ಪಾ! (ವೈ)
-ಷ್ಣವ, ಶೈವಭೇದ ದತ್ತಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇಕಪ್ಪಾ!!!

ಪಾಡು ಪಟ್ಟೆ, ನಾಡು, ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟೆ! [ಕಾ]

-ಡು, ಮೇಡು ಹತ್ತಿ ಓಡಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ!
ರಿಪರಿ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ! (ಬ)
-ಟ್ಟೆ ಬರೆಯಟ್ಟು ಕುಣಿದುಬಿಟ್ಟೆ!
ನಾಮಕಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ! (ಉ)
-ಡುಗೊರೆಯೂಟವ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ!
ಬೀಡು, ಗುಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟೆ! (ಹಾ)
-ಡು, ಹಬ್ಬಗಳ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ!
ಬಿಟ್ಟೆ, ಕೊಟ್ಟೆ ದಿಟ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ! (ಬ)
-ಟ್ಟೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಂಬರುಟ್ಟೆ!!!

ಸೋದರಾ ಯಮಧರ್ಮ ಸೋದರ(ಅ)!

-ದರಿಯದೆಲ್ಲಾ ಭಯ ಸೋದರ!
ರಾಜೀವಾಪ್ತಜ ನೆಮ್ಮ ಸೋದರ!
ಮ ದಯಾಮಯನಾ ಸೋದರ!
ದ, ಮತ್ಸರ ದೂರಾ ಸೋದರ!
ರ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕಾಧಾರಾ ಸೋದರ! (ಮ)
-ರ್ಮವಿದರಿತ ‘ನಾ’ ಸೋದರ!
ಸೋಮಸುಂದರನಿವಾ ಸೋದರ!
ತ್ತಾತ್ಮನಾತನೆಮ್ಮ ಸೋದರ! [ವ]
-ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಸೋದರಾ!!!

ಸುಧಾಮ ಆನಂದ ಧಾಮ!

ಧಾರಾಳ ಭಾವದಾ ಧಾಮ!
ಮ ಪ್ರೇಮ ಶ್ಯಾಮ ಧಾಮ!
ನಂದಾತ್ಮಾನಂದ ಧಾಮ!
ನಂದಾನಂದನಂದ ಧಾಮ!
ಧಿ, ಕ್ಷೀರಾಮೃತ ಧಾಮ! (ಆ)
-ಧಾರಮರ ಗೀತಾ ಧಾಮ! (ಧಾ)
-ಮ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಧಾಮ!!!

ಕಣ್ಣೀರೇಕೋ ಕೆಂಗಯ್ಯಾ! (ಹ)

-ಣ್ಣೀ ಪ್ರಸಾದಾಗಿದಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ರೇನೆಂದರೇನಾಯ್ತಯ್ಯಾ?
ಕೋಪ, ತಾಪ, ಬೇಡಯ್ಯಾ! (ಬೇ)
-ಕೆಂಬಾಸೆಯ ಬಿಡಯ್ಯಾ!
ತಿ ಸುಖವಿದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಮ್ಮಯ್ಯಾ!!!

ನಾಯಕಾ ಲೋಕ ನಾಯಕಾ! (ದಾ)

-ಯಕಾ ಸುಖ ಪ್ರದಾಯಕಾ!
ಕಾರಣ, ಕರ್ತ ವಿನಾಯಕಾ!
ಲೋಭ, ಮೋಹ, ವಿದಾರಕಾ!
ರ್ಮ ಧರ್ಮ ಸುಧಾರಕಾ!
ನಾಮ, ರೂಪ, ವಿರಾಜಕಾ! (ಸಂ)
-ಯಮೇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮ ಸಾಧಕಾ! (ಲೋ)
-ಕಾ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾತ್ಮಕಾ!!!

ಶಿವ ಗೈವತ್ತಾರೇನಯ್ಯಾ?

ರ ಭಕ್ತನಿವನಯ್ಯಾ!
ಗೈವುದೆಲ್ಲಾ ನಿಷ್ಕಾಮಯ್ಯಾ!
ರ್ಷವೆಷ್ಟಾದರೇನಯ್ಯಾ! (ವಿ)
-ತ್ತಾರ್ಜಿಪಾಸೆ ಸಾಕೆನ್ನಯ್ಯಾ! ‘(ಹ)
-ರೇ ರಾಮ’ ಭಜಿಸಿರಯ್ಯಾ!
ಶ್ವರ ಸಂಸಾರವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ದತ್ತಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಯೋಗಿ! (ಚಿ)

-ತ್ತ ಭಕ್ತ ಪರಿಪಾಲನಾ ಯೋಗಿ!
ಗುರು ಜಗತ್ರಯಕಿವ ಯೋಗಿ!
ರುಚಿ, ಅರುಚಿ, ಇಲ್ಲದ ಯೋಗಿ!
ಹಿಮಾಪಾರ ಶಂಕರ ಯೋಗಿ!
ಹಾಲಾಹಲ ಉಂಡ ಶಿವಯೋಗಿ!
ರಾಧಾರಮಣ ಶ್ರೀಧರ ಯೋಗಿ!
ಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಯೋಗಿ!
ಯೋಗ, ಭೋಗ ಸಮರಸ ಯೋಗಿ! [ತ್ಯಾ]
-ಗಿ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಯೋಗಿ!!!

ವಿಮಲ ಮಾತಾ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿ!

ನ ಪರಿಶುದ್ಧದಾ ಯೋಗಿ!
ಕ್ಷ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಸೇವಾ ಯೋಗಿ!
ಮಾತಿಲ್ಲದ ಸತ್ಕರ್ಮ ಯೋಗಿ!
ತಾಯೀಕೆಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ್ಗಾ ಯೋಗಿ!
ನಿಕರ ಸ್ವಭಾವಾ ಯೋಗಿ! (ಧ)
-ರ್ಮ, ಕರ್ಮ ನಿರತಳಾ ಯೋಗಿ!
ಯೋಗಿ, ಸದಾ, ಸಹಜಾ ಯೋಗಿ! (ಯೋ)
-ಗಿ, ನಿರಂಜನ ಪುತ್ರೀ ಯೋಗಿ!!!

ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಾ! ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ! ಮುಕ್ಕಣ್ಣ! (ಅ)

-ಕ್ಕರೆಯ ಶ್ರೀ ಗುರು ಮುಕ್ಕಣ್ಣ! (ಕ)
-ಣ್ಣಾಗೆಲ್ಲರ ಕಾಯ್ವಾ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ!
ವನೇ ಶರಣ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ! (ಇ)
-ಪ್ಪವನೊಳಗಾ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ! (ಮ)
-ಣ್ಣಾಗುವೊಡಲಲ್ಲಾ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ!
ಮುನಿಮಾನಸಾತ್ಮಾ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ! (ದ)
-ಕ್ಕಲಾರೆಲ್ಲರಿಗಾಮುಕ್ಕಣ್ಣ! (ಅ)
-ಣ್ಣ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಕಣ್ಣ!!!

ವಿಜಯಾ! ನೀ ನಿರಂಜನ ಮಯಾ!

ನ್ಮದಾತನಲಿ ನೀ ತನ್ಮಯಾ!
ಯಾದವೇಂದ್ರಾನಂದನ ತನ್ಮಯಾ!
ನೀತಿ, ರೀತಿ, ಸತತ ತನ್ಮಯಾ!
ನಿಶಿ, ದಿನಾ ಶ್ರೀಪಾದ ತನ್ಮಯಾ! (ಸಾ)
-ರಂಗಾತ್ಮಾನಂದನಲಿ ತನ್ಮಯಾ!
ಗತ್ಪತಿಯವನ ತನ್ಮಯಾ!
ನ್ನದವನೆದೆಂದು ತನ್ಮಯಾ!
ನ ದರ್ಶನಾನಂದ ತನ್ಮಯಾ! (ಜೀ)
-ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತನ್ಮಯಾ!!!

ಮಿತ್ರ ಭೋಜನ ಮಂಗಳವಾರ!

ತ್ರಯ ಲೋಚನಾವತಾರ ವಾರ! (ನ)
-ಭೋ ಮಂಡಲ ಪರಿಶುಭ್ರ ವಾರ! (ವಿ)
-ಜಯ, ವಿಮಲಾತ್ಮಾನಂದ ವಾರ! (ಜ)
-ನಗಣಕಾನಂದಪ್ರದ ವಾರ!
ಮಂಗಳ, ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ವಾರ!
ತಿಪತಿ, ನಿಜಸ್ಥಿತಿ ವಾರ! (ತಾ)
-ಳ, ಮೇಳಗಳಿಗಾರಾಮ ವಾರ!
ವಾರಿಜಾಪ್ತ ನಗುತಿಹ ವಾರ!
ವಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ವಾರ!!!

ನೀರ್ಕಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಮಂಗಳ! (ಆ)

-ರ್ಕನಡಿ ಜಡ ಮಂಗಳ! (ಕ)
-ಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಶುಭ ಮಂಗಳ!
ಧುರ ಜಲ ಮಂಗಳ! (ಬೆ)
-ಳೆಗಿದಾರಾಮ ಮಂಗಳ!
ಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳ! (ಮಂ)
-ಗಳ ಪ್ರಸಾದ ಮಂಗಳ! [ಜ]
-ಳ, ನಿರಂಜನ ಮಂಗಳ!!!

ಕಲ್ಯಾಣರಾಮಾ ಶ್ರೀ ರಾಮ! (ಮಾ)

-ಲ್ಯಾಲಂಕಾರಾ ಸೀತಾ ರಾಮ! (ರ)
-ಣಧೀರಾ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ!
ರಾಮಾ ಭ್ರಾತೃಪ್ರೇಮಾ ರಾಮ!
ಮಾರುತಿ ಪ್ರಾಣಾ ಶ್ರೀ ರಾಮ!
ಶ್ರೀರಾಮಾ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ!
ರಾವಣಾಂತಕ ಶ್ರೀ ರಾಮ! (ರಾ)
-ಮಾ ನಿರಂಜನಾತ್ಮಾರಾಮ!!!

ಜಯಾ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ!

ಯಾಗ, ಯೋಗಾತ್ಮ ಜಯ!
ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಜಯ!
ರಾಮಾ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ!
ಲ ನಿರ್ನಾಮ ಜಯ!
ಲಜಾಪ್ತಾ ರಾಮ ಜಯ! (ಜ)
-ಯ ನಿರಂಜನ ಜಯ!!!

‘ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾ’ ಬಾಯಿ!

ಧುರ ಭಜನಾ ಬಾಯಿ!
ರಾಮನಾಮ ಪ್ರೇಮಾ ಬಾಯಿ!
ರುತಾತ್ಮಜನಾ ಬಾಯಿ!
ಸೀತಾಬಾಯಿ, ರಾಮಾಬಾಯಿ!
ತಾರಕನಾಮದಾ ಬಾಯಿ!
ಬಾಯಿ ಶಬರಿಯಾ ಬಾಯಿ!
ಯಿಷ್ಟ ನಿರಂಜನಾ ಬಾಯಿ!!!

ಸಾಯಬೇಕು, ಮನ ಸಾಯಬೇಕು!

ತ್ನಬೇಕು, ಗುರುಕೃಪೆ ಬೇಕು!
ಬೇಕು ಗುರುಪಾದವಾಗವೇಕು!
ಕುಮತಿ ಸ್ನೇಹ ಬೇಡಾಗಬೇಕು!
ನನ ಪ್ರಿಯ ನಾಮಾಗಬೇಕು!
ಶ್ವರದಾಸೆ ಅಳಿಯಬೇಕು!
ಸಾಧು, ಸಂತರೊಡನಾಟ ಬೇಕು!
ದುಪನ ಗೀತಾಜ್ಞಾನ ಬೇಕು!
ಬೇರೆಯವರ ಮಾತ್ಬಿಡಬೇಕು! [ಬೇ]
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಬೇಕು!!!

ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ!

ಲಿಸಿದ ಗುರು ಭಕ್ತ್ಯಾಚಾರ್ಯ!
ಮಿಸಿದನಾತ್ಮನಲಾಚಾರ್ಯ!
‘ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ’! ಎಂದನಾಚಾರ್ಯ!
ರ್ವಿಗಳ ಹದಗೈದಾಚಾರ್ಯ!
ರ ಭಾಷ್ಯ, ರಚಿಸಿದಾಚಾರ್ಯ! (ಉ)
-ತ್ಪಾತಗಳಡಗಿಸಿದಾಚಾರ್ಯ! (ಸ)
-ದಾಚಾರ ನಿಷ್ಠ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ!
ಚಾಮುಂಡಾಂಬೆಯೋಪಾಸಕಾಚಾರ್ಯ! (ಆ)
-ರ್ಯ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ!!!

ಭಾಗ್ಯ ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯವಯ್ಯಾ! [ಯೋ]

-ಗ್ಯ ನಿರಂತರಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನವಯ್ಯಾ!
ರಮೇಶ್ವರ ಹೀಗಿಹನಯ್ಯಾ!
ತಿಪತಿ ಹತ ಶಂಕರಯ್ಯಾ!
ಹಾದೇವ ಶಿವ ವಿರಕ್ತಯ್ಯಾ! (ಶಿ)
-ವೈಕ್ಯಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮುಖ್ಯವಯ್ಯಾ!
ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಸುಖವಯ್ಯಾ! (ಭೋ)
-ಗ್ಯವಿದು ಶಾಶ್ವತ ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯಾ!
ರ್ಜ್ಯ ಮಾಯಾ ಮೋಹಾನಂದವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇಶ್ವರಯ್ಯಾ!!!

ಸದಾಶಿವಾನಂದ ಸುಂದರಮ್ಮಾ!

ದಾಸಿ ಇವನಿಗೆ ಸುಂದರಮ್ಮಾ!
ಶಿವ, ನಿತ್ಯ, ಸತ್ಯ ಸುಂದರಮ್ಮಾ!
ವಾರಿಜಮಿತ್ರಾತ್ಯ ಸುಂದರಮ್ಮಾ!
ನಂದೀಶ್ವರಾನಂದ ಸುಂದರಮ್ಮಾ!
ಯಾಮಯೇಶ್ವರ ಸುಂದರಮ್ಮಾ!
ಸುಂದರಾತ್ಮಾನಂದ ಸುಂದರಮ್ಮಾ!
ತ್ತ ತಾ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸುಂದರಮ್ಮಾ!
ಘುರಾಮಾನಂದ ಸುಂದರಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಮ್ಮಾ!!!

ಸುದರ್ಶನ ಸದಾನಂದ ಶಿವ! (ಹೃ)

-ದಯೇಶ್ವರ ಅಂಬಾನಂದ ಶಿವ! (ದ)
-ರ್ಶನ ನಿಜ ಗುಣಾನಂದ ಶಿವ! (ಆ)
-ನತಶಿವಗಣಾನಂದ ಶಿವ!
ರ್ವಮಂಗಳಾತ್ಮಾನಂದ ಶಿವ!
ದಾಶರಥಿನಾಮಾನಂದ ಶಿವ!
ನಂದನಕುಮಾರಾನಂದ ಶಿವ! (ವ)
-ದನ, ಗಜಾನನಾನಂದ ಶಿವ!
ಶಿವ ನಿರಂಜನಾನಂದ ಶಿವ! (ಅ)
-ವ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಶಿವ!!!

ಜನ್ಮದಾತಾ ಗುರು ಉಮಾನಾಥ! (ತ)

-ನ್ಮಯಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀಗುರು ಮುಕ್ತನಾಥ!
ದಾತ, ನಾಥಾ ಗುರು ಭೂತನಾಥ!
ತಾತಾ, ಪಿತಾ ಗುರು ಪ್ರೇತನಾಥ!
ಗುಹ, ಶಿವಾ ಗುರು ಮಾಯಾನಾಥ! (ವ)
-ರುಣಾರುಣ ಗುರು ದಿನಾನಾಥ!
ತ್ತಮಾಂಗ ಗುರು ಚಿತ್ತನಾಥ!
ಮಾರಹರ ಗುರು ಗೌರೀನಾಥ!
ನಾಮಾನಂತ ಗುರು ದತ್ತನಾಥ! (ನಾ)
-ಥ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಾಥ!!!

ಮುರಲೀಧರ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರಯ್ಯಾ! [ವ]

-ರ ವೇಣುಗಾನ ಮಧುರವಯ್ಯಾ!
ಲೀಲೆ ನಿನ್ನದು ವಿಚಿತ್ರವಯ್ಯಾ!
ರ್ಮ, ಕರ್ಮ ಸದಾ ಮಾಡಿಸಯ್ಯಾ!
ಸ, ವಿರಸ ಮಾಡಬೇಡಯ್ಯಾ!
ಕೃಪೆ ನಿನ್ನದೆನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯಾ! (ವೈ)
-ಷ್ಣವ ನಿನ್ನಂತೆನ್ನನಿರಿಸಯ್ಯಾ!
ಬಾಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನೀನಯ್ಯಾ! (ವ)
-ರ ರಾಸ ವಿಲಾಸ ತೋರಿಸಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾ!!!

ಕನಕಮಯ ಮಹೇಶ ನಿಲಯಮ್ಮಾ! (ಧ)

-ನ, ಕನಕ ವಸ್ಥು ವಾಹನಗಳಮ್ಮಾ!
ಡುದುಃಖಕಾರಕವಾಗಿಹುದಮ್ಮಾ!
ಚ್ಚರದೆ ಜಗವಿದರಿತಿರಮ್ಮಾ! (ಕಾ)
-ಯ ಕಷ್ಟಮಾಳ್ಪರಿಗಿಲ್ಲವೀಕಾಲಮ್ಮಾ!
ಲಿನ ಮಾನಸರ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಮ್ಮಾ!
ಹೇಯವಾಗಿಹುದವರಾಚಾರವಮ್ಮಾ!
ರಣು ನೀನಾಗಿಹೆ ಶ್ರೀಪಾದಕಮ್ಮಾ!
ನಿನಗೊಂದೇ ವಜ್ರ ಕವಚವಮ್ಮಾ! (ನೀ)
-ಲಕಂಠ ಶಿವ ನಿನ್ನ ಕಾಯ್ವನಮ್ಮಾ! (ಭ)
-ಯ ಪಡದೆ ಸದಾ ಭಜನೆ ಮಾಡಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀಲಕಂಠಮ್ಮಾ!!!

ತಿಲಕಾ ಯದುಕುಲ ತಿಲಕಾ! (ಬ)

-ಲ ರಾಮಾನುಜ ವರ ತಿಲಕಾ!
ಕಾರ್ಯ, ಕಾರಣ ಗುರು ತಿಲಕಾ! (ಜ)
-ಯಪ್ರದಾತ ವಿಜಯ ತಿಲಕಾ!
ದುರಿತದೂರ ರಾಧಾ ತಿಲಕಾ!
ಕುಬ್ಜಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರೇಮ ತಿಲಕಾ! (ಜ)
-ಲಕ್ರೀಡಾಲೋಲ ನಂದ ತಿಲಕಾ! (ಸ)
-ತಿ ಸತ್ಯಭಾಮಾಪ್ರಿಯ ತಿಲಕಾ! (ಏ)
-ಕಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತಿಲಕಾ!!!

ವನಮಾಲಾ ಗೋಪಾಲಾ!

ಯ, ನೀಲಾ ಭೂಪಾಲಾ!
ಮಾಲೋಲಾ ಬಹುಲೀಲಾ! [ಲೀ]
-ಲಾ, ಶೀಲಾನಂದ ಲೀಲಾ!
ಗೋಪಿಲೋಲ ಸುಶೀಲಾ!
ಪಾಪಾಳಿಗರಿ ಕಾಲಾ! (ಲೀ)
-ಲಾ ನಿರಂಜನ ಬಾಲಾ!!!

ರಾಜೇಂದ್ರಾ ಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರಾ! (ಅ)

-ಜೇಂದ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಜೇಂದ್ರಾ!
‘ದ್ರಾ’ಮಿತಿ ಹಂಸಾನಂದೇಂದ್ರಾ!
ಯೋಗೇಂದ್ರಾ ರಾಜಯೋಗೇಂದ್ರಾ! (ಯೋ)
-ಗಿ ಚಂದ್ರಾ ರಜತಾದ್ರೀಂದ್ರಾ!
ರಾಜೇಂದ್ರಾ ದತ್ತ ರಾಜೇಂದ್ರಾ! [ನಿ]
-ಜೇಂದ್ರಾ ಸಹಜಾನಂದೇಂದ್ರಾ! (ಸಾಂ)
-ದ್ರಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇಂದ್ರಾ!!!

ರಂಗ, ನಾಥ, ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ!

ತಿನಾಥ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ!
ನಾಥನಾಥ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ! (ನಾ)
-ಥ ಶ್ರೀನಾಥ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ!
ಶ್ರೀರಾಮಾತ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ! (ಸಾ)
-ರಂಗಾತ್ಮಾತ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ! (ಜ)
-ಗನ್ನಾಥಾತ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ!
ನಾಮಾನಂತ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ! [ನಾ]
-ಥ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಾಥ!!!

ಗಂಗಾಧರಾ ಬಾಲಚಂದ್ರಧರಾ! (ಆ)

-ಗಾರಾ ಕರುಣಾನಂದ ಸಾಗರಾ!
ರಣೀಶ್ವರಾ ವರ ಸುಂದರಾ!
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಶ್ವರೇಶ್ವರಾ!
ಬಾಳನೇತ್ರೇಶ್ವರಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾ! (ಶೂ)
-ಲಧರಾಸುರಾರಿ ಭಯಂಕರಾ!
ಚಂದ್ರಶೇಖರಾತ್ಮಾನಂದಕರಾ! (ಭ)
-ದ್ರ, ವೀರಭದ್ರ ಪಿತ ಶಂಕರಾ!
ರ್ಮರಾಜ ಗರ್ವಹರಾ ಹರಾ! (ಹ)
-ರಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಕಾರಾ!!!

ಆನಂದಾನಂದವಯ್ಯಾ!

ನಂದನಾನನವಯ್ಯಾ!
ದಾರಿ ತೋರಿಹನಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ನಂದೆನ್ನಿಂದೆಂದನಯ್ಯಾ! (ನಂ)
-ದಕಂದ ಗೋವಿಂದಯ್ಯಾ!
ರ ಗೀತಾತ್ಮಾತಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನನಯ್ಯಾ!!!

ಗೋಪಾಂಗನಾ ರಂಗ ನಾ! (ಅ)

-ಪಾಂಗನಾ ಗೋಪಾಲ ನಾ!
ತಿಹಿತಾನಂದ ನಾ!
ನಾರಾಯಣಾನಂದ ನಾ!
ರಂಗಾಂಗ ನಾ ಕಂದ ನಾ!
ರ್ವ ಹೀನನಾತ್ಮ ನಾ!
ನಾ ನಿರಂಜನಾತ್ಮ ನಾ!!!

ಅದಿತ್ಯ ಬಂದಾ, ಅದಿತಿಯ ಕಂದ ಬಂದಾ!

ದಿತಿ ಸುತರ ಆಪ್ತ ಛಾಯಾಪತಿ ಬಂದಾ!
ತ್ಯಜಿಸುತ ನಿಶಿಯನುದಿಸುತ ಬಂದಾ!
ಬಂದಾ ನಗುನಗುತ ಮೇಲೇರುತ ಬಂದಾ!
ದಾಸಾರುಣ ಸಾರಥಿಯೊಡಗೂಡಿ ಬಂದಾ!
ನಾವರಣದಾ ನೀಲಾಂಬರಕೆ ಬಂದಾ!
ದಿನಕರ ಕರುಣಾಕರನಾಗಿ ಬಂದಾ!
ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಿತ್ಯಕರ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಬಂದಾ!
ಮ ನಿಯಮಾಸನವ ಮುಗಿಸಿ ಬಾದಾ!
ಕಂದ, ಕಶ್ಯಪಾದಿತಿಯರಾನಂದ ಬಂದಾ!
ರ್ಶನವೀಯುತ ಕಲ್ಯಾಣಕಾಗಿ ಬಂದಾ!
ಬಂದಾಂಬುಜ ಮಿತ್ರ ವಿಮಲಾನಂದ ಬಂದಾ!
ದಾತ, ನಾಥ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಂದಾ!
ತೊ


ದಾನವಾಂತಕ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಂದಾ!!! ೬೭೧

ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು, ಗೋಧಿ ರೊಟ್ಟಿ! (ಬ)

-ಲು ಮಿತದಾಹಾರ ಪುಷ್ಟಿ!
ರಿ, ಹರ, ಅಜರಿಷ್ಟಿ! (ಕ)
-ಣ್ಣು, ಕೈ, ಕಾಲ್ಕಿವ್ಯಂಗ ಸೃಷ್ಟಿ!
ಗೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿ! (ಸಾ)
-ಧಿಸಿದರಾತ್ಮ ಸಂತುಷ್ಟಿ! (ಬೇ)
-ರೊಡೆತನವೆಲ್ಲಾ ತುಟ್ಟಿ! (ದಿ)
-ಟ್ಟಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇಷ್ಟಿ!!!

ಬಹುಭಾವಾನಂದಾನಂದ ಗುರು ಬಾಬಾ!

ತೊ


ಬಹು ಭಾವಾನಂದಾದಿತ್ಯ ಬಾಬಾ!
ಹುಸಿ ರೂಪಾನಂದಾದಿತ್ಯ ಬಾಬಾ!
ಭಾವಾ ಭಾವಾನಂದಾದಿತ್ಯ ಬಾಬಾ!
ವಾದ, ಭೇದಾನಂದಾದಿತ್ಯ ಬಾಬಾ!
ನಂಬಿದಂತಾನಂದಾದಿತ್ಯ ಬಾಬಾ!
ತ್ತ ಚಿತ್ತಾನಂದಾದಿತ್ಯ ಬಾಬಾ!
ಗುಣ, ದೋಷಾನಂದಾದಿತ್ಯ ಬಾಬಾ!
ರುಜು ಮಾರ್ಗಾನಂದಾದಿತ್ಯ ಬಾಬಾ!
ಬಾಲ ಲೀಲಾನಂದಾದಿತ್ಯ ಬಾಬಾ!
ಬಾ, ಬಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಾಬಾ!!!

ಗುಂಡಪ್ಪಾ! ಕಲ್ಲುಗುಂಡು ಲಿಂಗಪ್ಪಾ!

ಮರುಧ್ವನಿ ಸಿಡಿ ಗುಂಡಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾಗಿಪ್ಪವನೇ ಗುರು ಗುಂಡಪ್ಪಾ!
ರ್ಮ, ಧರ್ಮಕಾಧಾರಾ ಗುಂಡಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಲ್ಲು, ಇಲ್ಲು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ!
ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಘೋರ ನಂಜಾಗುಂಡಪ್ಪಾ! (ಸು)
-ಡುಗಾಡಿನಲಿಪ್ಪಪ್ಪ ಗುಂಡಪ್ಪಾ!
ಲಿಂಗವದೆಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಗುಂಡಪ್ಪಾ!
ತಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಗಾಗುಂಡಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಗುಂಡಪ್ಪಾ!!!

ಅವಶ್ಯ, ಲೋಕವಶ್ಯ, ನಾನಾವಶ್ಯ!

ಸುಮತೀಶನಾಶೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯ! (ವ)
-ಶ್ಯನವ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಆವಶ್ಯ!
ಲೋಭ, ಮೋಹನಾಶನಿಗಾತವಶ್ಯ!
ರ್ಮ, ಧರ್ಮ, ಮರ್ಮರಿವುದಾವಶ್ಯ!
ರ ಗುರುಸೇವೆ ಇದಕಾವಶ್ಯ! (ವ)
-ಶ್ಯನಿವ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾರಾಮ ಆವಶ್ಯ!
‘ನಾ’ ನವನೆಂಬನುಭವತ್ಯಾವಶ್ಯ!
ನಾಶವಾಗುವುದೆಲ್ಲಾ ಪಾಶಾವಶ್ಯ!
ರ ನಾಮ ಜಪ ಇದಕಾವಶ್ಯ! (ವ)
-ಶ್ಯ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸರ್ವವಶ್ಯ!!!

ಸೋಮು ಕಂಡ ನಿರಂಜನ ದತ್ತ!

ಮುದಿತ ಹೃದಯ ಗುರುದತ್ತ!
ಕಂಬನಿಗರೆದಾ ಗುರುಭಕ್ತ! (ತ)
-ಡ ಮಾಡದೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲಾ ದತ್ತ!
ನಿರಂಜನ ಬೇರಲ್ಲಾನೆನುತ್ತ!
ರಂಜಿಸಿದಾ ರಾತ್ರಿ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ತ!
ನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕಾಯ್ತೆನುತಾ ಭಕ್ತ!
ಮಿಸಿ ಹೋದನಾನಂದಿಸುತ್ತ!
ಯಾಮಯಾ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ! (ದ)
-ತ್ತ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾ ದತ್ತ!!!

ಅನುಪಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ! [ಅ]

-ನುಮಾನವಿಲ್ಲದಿಹನಾತ್ಮ!
ರಿತಾಪೇಂದ್ರಿಯ ಜಯಾತ್ಮ!
ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ! [ಆ]
-ತ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಿಂದಪ್ಪನಾತ್ಮ!
ರ ಧರ್ಮದಿಂದ ದುಃಖಾತ್ಮ!
ಘುರಾಮಾತ್ಮ ವಿಜಯಾತ್ಮ!
ಮಾರಹರ ಶಿವ ಯೋಗಾತ್ಮ! [ಆ]
-ತ್ಮ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಪ್ತಾತ್ಮ!!!

ಮನೆ ಕಟ್ಟು, ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟು!

ನೆಪ ಮಾತ್ರ ನೀನೆನುತ ಕಟ್ಟು!
ಷ್ಟ, ಸುಖಾತನದೆಂದು ಕಟ್ಟು! (ಗು)
-ಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡದಂದದಿ ಕಟ್ಟು!
ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮ ನೆನೆಯುತ ಕಟ್ಟು! (ಅ)
-ರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತದ ಕಟ್ಟು!
ಬಿಟ್ಟು, ಲೋಭ, ಮೋಹ ಅದ ಕಟ್ಟು! (ಸು)
-ಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿಯಿಂದದ ಕಟ್ಟು!
ರ್ಮ, ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸುತ ಕಟ್ಟು! (ಗು)
-ಟ್ಟು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾ ಕಟ್ಟು!!!

ಪೂಜೆ ಬೇಕು, ನಾನೊಂದಾಗಬೇಕು! (ಅ)

-ಜೆ, ಗಿರಿಜೆಯರಂತಾಗ ಬೇಕು!
ಬೇರೆ ಆಸೆ ಇರದಿರಬೇಕು!
ಕುಲ, ಶೀಲ ಕೇಳದಿರಬೇಕು!
ನಾಮ ಮಂತ್ರ ಬಿಡದಿರಬೇಕು!
ನೊಂದೆನೆಂದು ಕುಗ್ಗದಿರಬೇಕು!
ದಾಸರ ದಾಸನಾಗಿರಬೇಕು!
ತಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರಬೇಕು!
ಬೇಸರ ಬಾರದಂತಿರಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೈಕ್ಯ ಬೇಕು!!!

ದತ್ತ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ! (ಅ)

-ತ್ತ, ಇತ್ತ, ಎತ್ತೆತ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ!
ವಿಮಲ ಸಂಭೂತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ!
ಶ್ವಪಚ ವಿಘಾತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ!
ನಾಮ ರೂಪಾತೀತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ! (ನಾ)
-ಥ, ಅದಿತಿ ಜಾತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ!
ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಕರ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ! (ಸಾ)
-ರಂಗ, ರಂಗನಾಥ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ!
ಯ ಲೋಕನಾಥ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ!
ನಾಮ ರೂಪಾನಂತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ!
ದಿವ್ಯ ತೇಜೋವಂತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ! (ಸ)
-ತ್ಯ, ನಿತ್ಯಾತ್ಮನೀತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ!!!

ಬರಬೇಕು, ಕಾಲ ಕಾದಿರಬೇಕು! (ವ)

-ರ ಗುರು ಜಪ ಸಾಗುತಿರಬೇಕು!
ಬೇರೆ ಹರಟೆ ಮಾತು ಬಿಡಬೇಕು!
ಕುಳಿತ ಜಾಗ ಬಿಡದಿರಬೇಕು!
ಕಾತುರಾತುರವಿರದಿರಬೇಕು! (ಛ)
-ಲ ಹಿಡಿಯದ ನಡೆ, ನುಡಿ ಬೇಕು!
ಕಾಟ ಅನ್ಯರಿಗಾಗದಿರಬೇಕು!
ದಿವ್ಯ ಭಾವಮಗ್ನನಾಗಿರಬೇಕು!
ಹಸ್ಯ, ಭಕ್ತನಿದರಿಯಬೇಕು!
ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಗಿದೆಲ್ಲಾ ಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕೃಪೆ ಬೇಕು!!!

ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ ರೂಪ ನನ್ನದಯ್ಯಾ! (ಸ)

-ರ್ವಾಂಗದಲೆನ್ನ ವಾಸವಿರುವುದಯ್ಯಾ!
ರ್ವನಾಶಕಿದರಿತಿರಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಸುಂದರಾತ್ಮನಿಗಿಂತನ್ಯರಾರಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ರ್ಶನದಾದರೆ ತಿಳಿಯುವುದಯ್ಯಾ! (ಸ್ಥಿ)
-ರ, ಚರಾದಿಗಳಲ್ಲಿದನು ನೋಡಯ್ಯಾ!
ರೂಪವಿದು ಅಮರವಾಗಿಹುದಯ್ಯಾ!
ರಿಪರಿಯ ರೋಗವಿದಕಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ರ, ಸುರರೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ನ)
-ನ್ನ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೀಗಿರುವುದಯ್ಯಾ!
ತ್ತಾವಧೂತನಿದಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾ ಸುಂದರಯ್ಯಾ!!!

ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಲೆನ್ನ ನೋಡಯ್ಯಾ! (ವ)

-ರ್ಣಾಶ್ರಮನಗತ್ಯವಿದಕಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ಹುತಿಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಯ್ಯಾ!
ತಿಳಿದಿದನು ಹೋಮ ಮಾಡಯ್ಯಾ!
ಮಾದ್ಯಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗನ್ಕೂಲಯ್ಯಾ!
ಲೆಕ್ಕಿಸದಿರೆಡರುಗಳಯ್ಯಾ! (ಚಿ)
-ನ್ನ, ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಬೇಕಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ನೋಡೆನ್ನನಿಂತಾಹುತಿಯಿಂದಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ಡಲಸದಳವೀ ಆನಂದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಯ್ಯಾ!!!

ಶಿಲ್ಪಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂರ್ತಿ! (ಶಿ)

-ಲ್ಪಿಯೇಟು ಸಹಿಸಿ ಆಯ್ತೀ ಮೂರ್ತಿ! (ಬ)
-ಯಲ ಕಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದೀ ಮೂರ್ತಿ!
ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆಡೆಗೊಟ್ಟ ಕಲ್ಲೀ ಮೂರ್ತಿ! (ಕೀ)
-ರ್ತಿಯಿಂದ ಮರೆವುದಿಂದೀ ಮೂರ್ತಿ!
ತಿಳಿ, ಧರ್ಮ, ಕರ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತೀ ಮೂರ್ತಿ!
ಯಶೋಮೂರ್ತಿ ಸಹನೆಯಾ ಮೂರ್ತಿ!
ಮೂಲದಾಕಲ್ಲಿಂದು ದತ್ತ ಮೂರ್ತಿ! (ಸ್ಫೂ)
-ರ್ತಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತೀ!!!

ಮುಂದೆ ಸುದರ್ಶನ, ಮಧ್ಯ ನಿರಂಜನ, ಹಿಂದೆ ವೃಂದಾವನ! (ಎ)

-ದೆ ವಿಶಾಲದಿಂದನವರತ ವಿರಾಜಿಪನಾನಿರಂಜನ!
ಸುರ, ನರ, ಕಿನ್ನರರಿಗೆ ಈ ದರ್ಶನ ಮನಮೋಹನ!
ಯೆ ಸರ್ವರಲಿರಲೆಂದು ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರವನ! (ಸ್ಪ)
-ರ್ಶ ಸುಖಕಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುವರನೇಕ ಸದ್ಭಕ್ತ ಜನ!
ಮಸ್ಕಾರ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಕಾದಿರುವರಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ!
ಹಿಮೆಯಿವನದು ಹೊಗಳುವರು ಬಹು ಬುಧ ಜನ! (ಸಾ)
-ಧ್ಯ, ಸಿದ್ಧ, ಚಾರಣಾದಿಗಳು ಮಾಡುತಿಹರು ಸದಾ ಧ್ಯಾನ!
ನಿರವಧಿ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೇಮ ರಾಧೆ ಮಾಳ್ಪಳು ಸದಾ ಲಿಂಗನ!
ರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗನೆಂದು ಪಾಡಿ ಕುಣಿವರು ದಾಸಜನ!
ಯ, ಜಯ, ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತಾರಾಮೆಂಬರು ವಾನರ ಜನ!
ಗುನಗುತ ಸ್ವಾಗತವೀವರು ಗೋಕುಲ ಗೋಪೀ ಜನ!
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ ಬರುತಿಹರು ಜಗತ್ರಯದಾರ್ತ ಜನ!
ದೆವ್ವ, ಪಿಶಾಚಾದಿಗಳ ಭಯಕಾಗಿ ಮಾಳ್ಪರು ರೋದನ!
ವೃಂದಾವನ ತುಳಸಿ ಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೆನ್ನೆಂಬಳವನ!
ದಾಮೋದರಾಚ್ಚುತ, ಕೇಶವಾನಂತ ನೀನೆಂಬರೆಲ್ಲಾ ಜನ!
ರಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನಿವನ ಸಂದರ್ಶನ ಪಾವನ!
ಮೋ ವಿಮಲ ವಿಜಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಛಾಯಾನನ ||!

ದತ್ತ ತುಳಸಿ ಮಾಲಾನಂದ! [ಚಿ]

-ತ್ತಕಾರಸಪಾನತ್ಯಾನಂದ! (ಆ)
-ತುರ ಹೃದಯಕಿದಾನಂದ! (ಬ)
-ಳಸಲು ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾನಂದ! (ಸ)
-ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆ ಮುಂದಾನಂದ!
ಮಾಯವೆಲ್ಲಾ ದುರಿತಾನಂದ!
ಲಾಭ ಅನುಭವಕಾನಂದ!
ನಂಬಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆನಂದ! (ಮು)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ಪವನಸುತಗಾಹುತಿ!

ರ ರಾಮ ಫಲಾದಾಹುತಿ!
ಮಾಯಾ ವ್ಯಾಮೋಹತ್ಯಾಜ್ಯಾಹುತಿ! (ವಾ)
-ನರ ವೀರಗೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ!
ಸುರೇಂದ್ರ ವಂದ್ಯಗಾಶಾಹುತಿ!
ತ್ವಚಿತ್ತಗೆ ಸರ್ವಾಹುತಿ!
ಗಾನ, ಭಜನಾನಂದಾಹುತಿ!
ಹುಟು, ಸಾವಿನ ಗುಟ್ಟಾಹುತಿ! (ಪ್ರೀ)
-ತಿ, ನಿರಂಜನ ಭಕ್ತ್ಯಾಹುತಿ!!!

ಗೋಪಾಂಗನಾನಂದನಾಮುಖ ಚಂದನ!

ಪಾಂಡವಾನಂದನಿಷ್ಟಧರ್ಮ ಪಾಲನ!
ಗನಮಣಿಯಲೈಕ್ಯದಾ ಜೀವನ!
ನಾರದಾದಿವಂದ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದ ಪಾವನ!
ನಂಬಿದವರ ಕಾಯುವಾ ಸುದರ್ಶನ!
ಯಾಮಯನಿವ ತ್ರಿಲೋಕಮೋಹನ!
ನಾದ ಮುರಲಿಯದು ಮನೋರಂಜನ!
ಮುನಿ ಋಷಿಗಳ ಅಂತರಂಗಾ ಘನ!
ತಿ, ಹತಿ, ನಿಜಮತಿ, ರಾಧಾನನ!
ಚಂದ್ರವಂಶದೀಪಾ ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾನನ!
ತ್ತ ಚಿತ್ತದಾದರ್ಶವನಭಾವನ!
ಮೋ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾನನ!!!

ನರಸಿಂಹ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಯ್ಯಾ! (ವ)

-ರ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಹಲ್ಲಾದನದಯ್ಯಾ!
ಸಿಂಹ ರೂಪಾಯ್ತು ಕಲ್ಲು ಕಂಬಯ್ಯಾ! (ಸಂ)
-ಹರಿಸಿದನಸುರನನಯ್ಯಾ!
ಕ್ತಿ ಭಾವ ಹಾಗಿರಬೇಕಯ್ಯಾ! [ಶ]
-ಕ್ತ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಬೇಕಯ್ಯಾ!
ರ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮವಿದಕಯ್ಯಾ! (ಸ)
-ತ್ಸಹವಾಸ ಸದಾ ಯುಕ್ತವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಲಕ್ಷ್ಯ ದುರ್ಜನರ ಕಡೆಗಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಭಕ್ತಯ್ಯಾ!!!

ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ಪೂರ್ಣೇಂದು!

ದುಡಿವರಿಗಾರಾಮವಿಂದು!
ಭಾವ ಕೀರ್ತನಾನಂದವಿಂದು!
ನುಡಿ ನಡೇಕಾಗಲೆಂದೆಂದು!
ವಾಸುದೇವಗಾನಂದವಿಂದು! (ವ)
-ರ ಗರುಡೋತ್ಸವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದು!
ಪೂಜಾನಂದ ವ್ಯಾಸನಿಗಿಂದು! (ಪೂ)
-ರ್ಣೇಂದು ಬಹಳಾನಂದವಿಂದು! (ಇಂ)
-ದು, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇಂದು!!!

ಮತ ಭೇದನರ್ಥ ಹೇತು!

ನಗಾಗೇಕೆಲ್ಲಾ ಮಾತು?
ಭೇಟಿ ಆಗ ಶಾಂತಿ ಹೇತು! (ಮ)
-ದವಳಿದಾಗೆಲ್ಲಾ ಮಾತು! (ಧ)
-ನದಾಸೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಹೇತು! (ಸ್ವಾ)
-ರ್ಥಕಾಗೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಮಾತು!
ಹೇಳಿದರೆ ವೈರ ಹೇತು! (ಧಾ)
-ತು ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಮಾತು!!!

ನಿಜಭಕ್ತಗಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ!

ಗದಲಿವ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ!
ಕ್ತಿಯಲನುಮಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ! (ಶ)
-ಕ್ತರೆಂಬವರಿಗೆ ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲ!
ಗಾಳಿಯ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ!
ರ ಗುರುಜಪ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ!
ಯದಿಂದ ದಾರಿತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ! (ಜ)
-ಯ ಅಪಜಯಕಾಗಳುವುದಿಲ್ಲ! (ಆ)
-ವೂರಿಗೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ!
‘ಇಷ್ಟಾರಿಷ್ಟವನಿಷ್ಟ ’! ವೆನ್ನದಿಲ್ಲ! (ಬ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೇನೂಇಲ್ಲ!!!

‘ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ’ ಅರ್ಥವೇನಪ್ಪಾ! (ಅ)

-ಹಂಕಾರಿ ಜೀವ ನಾನಲ್ಲವಪ್ಪಾ!
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಿಹೆನಪ್ಪಾ! (ಬ್ರ)
-ಹ್ಮಾ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ ರೂಪ ನಾನಪ್ಪಾ! (ವಿ)
-ಸ್ಮಿತನಾಗದಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಪ್ಪಾ!
ಸತ್ಯದೂಯೆಗಂಟಬೇಡಪ್ಪಾ! (ಸಾ)
-ರ್ಥಕವಾಗಲೀ ನರಜನ್ಮಪ್ಪಾ!
ವೇದಾಂತ ವಿಷಯ ಸುಖವಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ಕದವಿನ್ನೂ ತೆರೆದಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!

ರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವೀಗಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ವಿಕಲ್ಪವಿರದಿರಬೇಕಯ್ಯಾ! (ನಿ)
-ನ್ನೂನಗಳ ನೀ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಯ್ಯಾ!
ತೆರೆಯುವುದಾಗ ಬಾಗಿಲಯ್ಯಾ! (ಹ)
-ರೆಯದ ಮದಜ್ಞಾನದಿಂದಯ್ಯಾ!
ದಿನ, ರಾತ್ರ್ಯಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಲ್ಲಸಲ್ಲದಾಟವಾಡಬೇಡಯ್ಯಾ!
ರಗುರು ಕೃಪಾಮಯನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಯ್ಯಾ!!!

ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟುವ ಬಾಳನಿತ್ಯವಯ್ಯಾ! (ಹೊ)

-ತ್ತು ಕಳೆಯದುತ್ತಮಾತ್ಮನಾಗಯ್ಯಾ!
ಹುಸಿಯ್ಯೆಹಿಕಸುಖದುಃಖವಯ್ಯಾ! (ಸಿ)
-ಟ್ಟು ನಿಜ ಸುಖಕೆ ಆತಂಕವಯ್ಯಾ!
ರ್ಜಿಸಬೇಕರಿಗಳನಾರಯ್ಯಾ!
ಬಾಯಿ, ಕೈ, ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಒ)
-ಳ ಹೊರಗೊಂದಾದರಾನಂದವಯ್ಯಾ!
ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಸಾಗಲಯ್ಯಾ! (ಭೃ)
-ತ್ಯರ ಭೃತ್ಯ ಭಾವ ಉತ್ತಮವಯ್ಯಾ!
ರಾತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿರಸುಖವಯ್ಯಾ! [ಅ]
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಸುಖಿಯಯ್ಯಾ!!!

ಇಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಯ್ಯಾ! (ದು)

-ಷ್ಟ ಶಕ್ತ ಅಡಗುವುದಯ್ಯಾ!
ಕ್ತಿ ಆಶಾನಾಶದಿಂದಯ್ಯಾ! (ಮು)
-ಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ವಶಕ್ತಿ ಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಹೆಮ್ಮೆಗಿದಳವಡದಯ್ಯಾ! (ನಿ)
-ಚ್ಚಳದ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಯ್ಯಾ!
ಬೇರೆಯವ ಮಾತೇಕಯ್ಯಾ?
ರ್ಮಾತ್ಮಾರ್ಥಕಾಗಿ ಮಾಡಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾಪ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ದುರ್ಭಾವಾಭಾವ ಪ್ರಭಾವಯ್ಯಾ! (ನಿ)

-ರ್ಭಾಗ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ವಾಗಲೂ ನಿರ್ವಿಕಾರನಯ್ಯಾ!
ಭಾವನಾತೀತನವನಯ್ಯಾ!
ನವಾಸ ದುಃಖವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರದರ್ಶಿಸನಯ್ಯಾ!
ಭಾನುದೇವನಾದರ್ಶವಯ್ಯಾ!
ರ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮದಿರ್ಪಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಯ್ಯಾ!!!

ಬೇಸರವಿಲ್ಲದಖಂಡ ಸೇವಾ!

ರಳ ಭಾವದ ಪಾದ ಸೇವಾ!
ತ್ನ, ತಿಲಕಾದಿಗಳ ಸೇವಾ!
ವಿಕಲ್ಪವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ! (ಬೆ)
-ಲ್ಲದಂಥಾ ಸಿಹಿ ಮಾತಿನ ಸೇವಾ!
ತ್ತಗೆ ನಿತ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ ಸೇವಾ! (ಅ)
-ಖಂಡ ಮೂರುವರುಷಗಳ ಸೇವಾ! (ಸ)
-ಡಗರವಿಲ್ಲದಮಲ ಸೇವಾ!
ಸೇವಾ, ನಿತ್ಯಭಜನೆಯ ಸೇವಾ! (ದೇ)
-ವಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ ಸೇವಾ!!!

ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ದಯಾಮಯ! (ರ)

-ಕ್ಷಿಪನೆಲ್ಲರಾ ಕೃಪಾಮಯ! (ಗು)
-ಣಾತೀತನಾತ ನಿರಾಮಯ!
ಮೂಷಿಕವಾಹನಾತ್ಮಮಯ! (ಅ)
-ರ್ತಿಯವನದು ಆತಿಶಯ!
ರ್ಶನ ಸದಾ ಶಿವಮಯ!
ಯಾಗ, ಯೋಗ ಶಂಕರಮಯ!
ಹಾ ದೇವಾತ್ಮಾನಂದ ಮಯ! (ಜ)
-ಯ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮಯ!!!

ವಿಭೂತಿ ವಿಮೋಚನ!

ಭೂತನಾಥ ಲೇಪನ! (ಅ)
-ತಿಹಿತಾಪ್ತ ಸೇವನ!
ವಿಷಹರ ಅಂಜನ!
ಮೋಕ್ಷಕೆ ಸಂಜೀವನ!
ಪಲ ನಿರ್ಮೂಲನ!
ಮೋ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ!!!

ಶ್ರೀಕಾಂತ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ!

ಕಾಂತಾರಂತರಂಗದಲ್ಲಿ!
ಪಕನುಕೂಲವಲ್ಲಿ!
ರುಪೇರೇನಿಲ್ಲವಲ್ಲಿ!
ಕಾಂತೆ ಸದಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ!
ರಣಿ ವಿರಾಜಿಪಲ್ಲಿ!
ರ್ಶನಾನಂದವಿದಲ್ಲಿ! (ಇ)
-ಲ್ಲಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಲ್ಲಿ!!!

ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ!

ಮುಂದಿನದವಳ ಲೀಲೆ! (ಅ)
ಡಿಗಡಿಗೆ ಶಿವ ಲೋಲೆ!
ಬೆಟ್ಟದಧಿದೇವೀಬಾಲೆ! (ಪ)
-ಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗೋಪ್ಯಾ ಬಾಲೆ!
ಯಾದೃಷ್ಟ್ಯೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ! (ಉ)
-ಮೇಶನಲರ್ಧಾಂಗ ಲೀಲೆ! (ಬಾ)
-ಲೆ, ನಿರಂಜನಾತ್ಮ ಲೀಲೆ!!!

ಅಲ್ಪರ ಸಂಘ ಅಭಿಮಾನ ಭಂಗ! [ಅ]

-ಲ್ಪ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ! [ತ]
-ರ ತರಾಸೆಗಳಿಂದಾನಂದ ಭಂಗ!
ಸಂತತವಿರಬೇಕುತ್ತಮ ಸಂಘ!
ರ್ಷಣೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲಾ ದುಸ್ಸಂಘ!
ವರಿವರಮಾತೆಲ್ಲಾ ದುಸ್ಸಂಘ! (ಆ)
-ಭಿನ್ನಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯೇ ಸತ್ಸಂಘ!
ಮಾನ, ಸ್ಥಾನವೆಲ್ಲಾ ಲೌಕಿಕ ರಂಗ!
ನ್ನದೆಂಬುದೆಲ್ಲಾ ಮಾಯಾ ತರಂಗ! (ಅ)
-ಭಂಗ, ನಿಸ್ಸಂಘ, ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀರಂಗ!
ತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಂತರಂಗ!!!

ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ರೂಪ! (ನಿ)

-ನ್ನ ನಿಜರೂಪಾತ್ಮ ರೂಪ!
ಶ್ಮಲವೀ ಜೀವ ರೂಪ! (ಮ)
-ರ್ಮವಿದರಿಯದೀ ರೂಪ!
ನಿತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪ! (ನಿ)
-ನ್ನ ನೀನರಿತರಾ ರೂಪ! (ಸ್ವ)
-ರೂಪವಿದಾನಂದ ರೂಪ! (ರೂ)
-ಪ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ರೂಪ!!!

ಕನ್ನಡದ ಕವನವಿದಮ್ಮಾ! (ಉ)

-ನ್ನತದಾತ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದಮ್ಮಾ! (ಕ)
-ಡಲಿದು ನಿಜಾನುಭವಕಮ್ಮಾ! (ಆ)
-ದರದಿಂದನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಮ್ಮಾ!
ಲಿಮಲ ಅಳಿಯುವುದಮ್ಮಾ! (ದೇ)
-ವ ಭಾವ ಅಳವಡುವುದಮ್ಮಾ!
ರರುದ್ಧಾರವಿದರಿಂದಮ್ಮಾ!
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿದಮ್ಮಾ!
ಯೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದಮ್ಮಾ! [ಅ]
-ಮ್ಮಾ! ರಾಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಾ!!!

ತದೇಕಧ್ಯಾನಿಗಿನ್ನೇನು ಬೇಕಮ್ಮಾ?

ದೇವಿಯಾಗಿರುವುದಿದರಿಂದಮ್ಮಾ!
ನಸು, ನೆನಸಿನಲೀ ರೀತ್ಯಮ್ಮಾ!
ಧ್ಯಾನ ಲಯಿಸಿದಾಗರ್ಧಾಂಗಿಯಮ್ಮಾ!
ನಿದ್ರಾ, ಸಮಾಧಿಯಲೆರಡಿಲ್ಲಮ್ಮಾ!
ಗಿರಿಜಾಪತಿಗಿದಾನಂದವಮ್ಮಾ! (ಇ)
-ನ್ನೇನನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ನಿನಗಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ನುನಯದ ಸೇವಾ ಫಲವಿದಮ್ಮಾ!
ಬೇಡುವಗತ್ಯ ಸ್ವಧರ್ಮಿಗಿಲ್ಲಮ್ಮಾ!
ರ್ಮವೇ ಫಲರೂಪವಪ್ಪುದಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಮ್ಮಾ!!!

ಬಳಪ ಹೊಸತಾದರೇನಾಯ್ತಯ್ಯಾ? (ಬ)

ಸುವಕೈ ಪಳಗಿರಬೇಕಯ್ಯಾ!
ರಮಾತ್ಮ ಲೀಲೆ ವಿಚಿತ್ರವಯ್ಯಾ!
ಹೊಸ ಹೊಸ ದೇಹಗಳಲಿದಯ್ಯಾ!
ವೆದವೆಷ್ಟೋ ಶರೀರಗಳಯ್ಯಾ!
ತಾಳಿದವು ಬಹು ಭವಗಳಯ್ಯಾ!
ಡ ಸೇರಿದ್ದೆಷ್ಟೆಂದರಿಯದಯ್ಯಾ!
ರೇವು ದೂರವಿರುವುದೆಂಬರಯ್ಯಾ!
ನಾವಿಕನಿಷ್ಟ ಬಲ್ಲವರಾರಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ಯ್ತವಗೊಪ್ಪಿಸಿ ಪಯಣವನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಧಾರನಯ್ಯಾ!!!

ನಿನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ! (ಉ)

-ನ್ನತದಿಂದಿಳಿದುದೇ ಕಾರಣ!
ದುಃಖಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮನಸೇ ಕಾರಣ! (ಸು)
-ಖಕಾತ್ಮಾರಾಮ ಧ್ಯಾನ ಕಾರಣ! (ಮಿ)
-ಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ರೀತ್ಯಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ!
ನೀನವನಾಗಬೇಕೀ ಕಾರಣ!
ನೇಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೀ ಕಾರಣ!
ಕಾಯಾಭಿಮಾನ ಬಿಡೀ ಕಾರಣ! (ವ)
-ರ ಪಾದಾಶ್ರಯಿಸೀ ಕಾರಣ! (ಗು)
-ಣ ಶ್ರೀನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕಾರಣ!!!

ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ! (ಅ)

-ವನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿಹ ನಿತ್ಯ! (ತೇ)
-ರೊಳಿವನ ಸಾರಥ್ಯ! (ಕ)
-ಬ್ಬಗಳಲಿವ ಸ್ತುತ್ಯ! (ಜ್ಞಾ)
-ನೇಶ್ವರನಿವ ಭೃತ್ಯ! (ಅ)
-ಸದೃಶಾತ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ! (ನಿ)
-ತ್ಯ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ!!!

ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಿರಿಸಮ್ಮ!

ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗುವುದಮ್ಮ!
ಸ್ವಚ್ಛದಲಚ್ಚುತನಮ್ಮ! (ಇ)
-ಚ್ಛ ನೀನವನವಳಮ್ಮ!
ವಿಷಯ ದುರ್ಗಂಧವಮ್ಮ! [ಹ]
-ರಿ ಪ್ರೇಮ ಸುಗಂಧವಮ್ಮ!
ದಾಘ್ರಾಣಿಸದನಮ್ಮ! (ಬೊ)
-ಮ್ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮ!!!

ಸರ್ವ ಭಾರ ಸರ್ವೇಶ್ವರನದಪ್ಪಾ! [ಗ]

-ರ್ವದಿಂದ ಹಾಳಾಗಬೇಡ ನಿನಪ್ಪಾ!
ಭಾರವೆಲ್ಲಾ ಹೊತ್ತಿಹನಾ ದೇವಪ್ಪಾ! [ಯಾ]
-ರನೂ ಕೈ ಬಿಡವವನಾತಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ದಾ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕಪ್ಪಾ! [ಸ]
-ರ್ವೇಶ್ವರ ನಿನ್ನಂತರ್ಯಾಮಿ ಕಾಣಪ್ಪಾ! [ವಿ]
-ಶ್ವರೂಪದಲವನ ಲೀಲೆಯಪ್ಪಾ!
ಮಾರಮಣ ಕರುಣಾಳುವಪ್ಪಾ!
ಡೆಯುವುದೆಲ್ಲವನಿಚ್ಛೆಯಂತಪ್ಪಾ! [ಅ]
-ದನಿದನು ಬೇಡದೆ ಭಜಿಸಪ್ಪಾ! [ಅ]
-ಪ್ಪಾ ಪ್ರಶಾಂತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ಅನ್ನಪಾನವೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನಿಂದ [ನಿ]

-ನ್ನ ಸೇವೆಗೀದೇಹ ಸಂಬಂಧ!
ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ನಿನಗಾನಂದ!
ನ್ನದೇನಿಹುದು ಗೋವಿಂದ? (ನಾ)
-ವೆಯ ನಾಯಕ ನೀ ಮುಕುಂದ! (ಉ)
-ಲ್ಲಾಸವಿತ್ತರೆ ಯಾತ್ರಾನಂದ!
ನಿನ್ನ ನಾಮವೆನಗಾನಂದ! [ನಿ]
-ನ್ನಿಂದ ಜಗಕೆಲ್ಲಾ ಆನಂದ! [ಪಾ]
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ಕಮಲವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಮ್ಮಾ (ವಿ)

-ಮಲಮಿತ್ರ ಆದಿತ್ಯನಮ್ಮಾ!
ವಲವಿಕೆ ಇರಲಮ್ಮಾ!
ವಾಯುದೇವ ಸಹಾಯಮ್ಮಾ!
ಗಿರಿಯಂತೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಮ್ಮಾ!
ಧ್ಯಾನ ನಿಷ್ಠಾಮ ಸುಖವಮ್ಮಾ!
ನಿತ್ಯದಭ್ಯಾಸ ಅಗತ್ಯಮ್ಮಾ!
ರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದವಿದಮ್ಮಾ! [ಅ]
ಮ್ಮಾ! ಜೈ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಾ!!!

ಸತ್ಸಂಘ ಸಾರಂಗ! (ತ)

-ತ್ಸಂಘ ನಿರ್ಮಲಾಂಗ! [ಅ]
-ಘಹರ ದಿವ್ಯಾಂಗ!
ಸಾಯುಜ್ಯ ಪ್ರದಾಂಗ!
ರಂಗ ಅಂತರಂಗ! [ಜ]
-ಗ ನಿರಂಜನಾಂಗ!!!

ಮಗುವಿದು ನಿನ್ನದಯ್ಯಾ!

ಗುಣ, ದೋಷರಿಯದಯ್ಯಾ!
ವಿಷಯಾಸೆ ಕಾಟವಯ್ಯಾ!
ದುರಿತದೂರ ನೀನಯ್ಯಾ!
ನಿನ್ನಂತಿದನು ಮಾಡಯ್ಯಾ! [ಬ]
-ನ್ನಪಡಿಸಬಾರದಯ್ಯಾ!
ಯೆ ನಿನ್ನದಿರಲಯ್ಯಾ! [ಅ]
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿಲಯ!

ರಂಗನಾಥನಿಷ್ಟ ನಿಲಯ!
ಗಳವಿಲ್ಲದ ನಿಲಯ!
ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ನಿಲಯ!
ದಿವ್ಯ ಜೀವನದ ನಿಲಯ! [ಸ]
-ತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಕರ್ಮದ ನಿಲಯ!
ನಿಸ್ಸಂಘ, ನಿರ್ಮೋಹ ನಿಲಯ!
ಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಂತಿಯ ನಿಲಯ! [ಪ್ರಿ]
-ಯ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಲಯ!!!

ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶ! (ಹ)

-ತ್ರ ಬರಲಿಕೀ ಸಂದೇಶ! (ಹ)
-ರಿ ಕೃಪೆಯಿದು ಸಂದೇಶ! (ಮಿ)
-ಗೆ ಭಾಗ್ಯವಿದೀ ಸಂದೇಶ! ‘(ಎ)
-ಲ್ಲಾ ನಿರಂಜನ’ ಸಂದೇಶ!
ಸಂಘರಿಯಲೀ ಸಂದೇಶ!
‘ದೇವ ಶ್ರೀ ಗುರು’ ಸಂದೇಶ! (ಈ)
-ಶ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇಶ!!!

ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶ! (ಮಿ)

-ತ್ರನಂತಾಗಲುಪದೇಶ! (ಅ)
-ರಿಗಳಾರರ ವಿನಾಶ! (ಮಿ)
-ಗೆ ಸಂತೋಷಕವಕಾಶ! ‘(ಎ)
-ಲ್ಲಾ ನಿರಂಜನ ನಿವಾಸ’!
ಸಂಘಕಿವಶ್ವಾಸೋಛ್ವಾಸ!
ದೇಶ, ಕಾಲಾತೀತ ಈಶ! (ಈ)
-ಶ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೇಶ!!!

ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗುತಿದೆ ನಿತ್ಯ! (ನ)

-ಶ್ವರದಿಂದ ಬೇರಾಗಬೇಕತ್ಯಗತ್ಯ!
ತ್ಯದಲಿ ನೆಲಸಬೇಕನುನಿತ್ಯ! (ಹಿ)
-ಮ್ಮೇಳಗಳಿಲ್ಲದಾ ಬಾಳು ಸದಾ ಸ್ತುತ್ಯ! (ಒ)
-ಳ, ಹೊರಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅದರದೇ ನೃತ್ಯ!
ರಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕಗೈವುದು ಸತ್ಯ!
ವಾದ, ಭೇದಗಳೆಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ ಮಿಥ್ಯ!
ಗುರಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಇರಬೇಕು ಕೃತ್ಯ!
ತಿಳಿದುಳಿವುದರಿಂತಮರ ಮರ್ತ್ಯ! (ಸ)
-ದೆ ಬಡಿಯುತಿರಬೇಕಾಸೆಯ ನಿತ್ಯ!
ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾಮ ಜಪ ಪಥ್ಯ! (ಸ)
-ತ್ಯ, ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸ್ತುತ್ಯ!!!

ನಗರ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ!

ರ್ವ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲೊಡಗೂಡಿ!
ಮಾರಮಣನ ಪಾಡಿ!
ಕ್ತಿಭಾವ ಬಿಡಬೇಡಿ!
ಗಕಿದು ಸುಖ ನೋಡಿ! (ಮ)
-ನೆ ಮಾತುಗಳಾಡಬೇಡಿ!
ಮಾನಾವಮಾನೆನಬೇಡಿ! (ಗು)
-ಡಿ ನಿರಂಜನಗೆ ಮಾಡಿ!!!

ಅಪಚಾರವನುಪಚಾರವೆಂದರಿತು ನಿರ್ವಿಚಾರನಾಗಪ್ಪಾ!

ರಮಾತ್ಮನೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕರ್ತನಾಗಿರುತಿರುವನಪ್ಪಾ!
ಚಾಡಿಮಾತುಗಳನೆಂದೆಂದಿಗೂ ಕೇಳದಿರುವವನಾಗಿರಪ್ಪಾ!
ಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ ಪತಿತ ಪಾವನನೆನ್ನಪ್ಪಾ!
ರ ಮಾರುತಿ ಬಲ ಭೀಮನಾಗಿರುವುದು ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದಪ್ಪಾ!
ನುಡಿ, ನಡೆಗಳ ನಿರತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಿಸಬೇಕಪ್ಪಾ!
ರನಿಂದೆಯಿಂದಾರಿಗೂ ಯಾವ ಲಾಭವೂ ಆಗದೆಂದರಿಯಪ್ಪಾ!
ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಮನಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ದೊರಕದಪ್ಪಾ!
ಮಿಸಬೇಕು ಸತತವೀ ಮನಸು ಹರಿ ಭಜನೆಯಲಪ್ಪಾ!
ವೆಂಕಟರಮಣ ಸಂಕಟಹರಣನೆಂಬುದ ನಂಬಿ ಬಾಳಪ್ಪಾ!
ಶೇಂದ್ರಿಯಾಟದಲಿ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಹಾಳುಮಾಡದಿರ ಬೇಕಪ್ಪಾ!
ರಿಪುಗಳಾರದಿಂದನ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು ಬೇರಿಲ್ಲವೆಂದರಿಯಪ್ಪಾ!
ತುರೀಯಾತೀತನಾಗಲಿದನೆಲ್ಲಾ ಜೈಸಲೇಬೇಕು ತಿಳಿಯಪ್ಪಾ!
ನಿತ್ಯ, ಸತ್ಯ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವೇ ತುರೀಯಾತೀತವಪ್ಪಾ! (ನಿ)
-ರ್ವಿಕಲ್ಪ, ನಿರಂಜನ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪವಿದೆಂದರಿಯಪ್ಪಾ!
ಚಾಮುಂಡಾಂಬೆ ಸತತವೀ ರೂಪಿನಲಿ ತಲ್ಲೀನಳಾಗಿಹಳಪ್ಪಾ!
ಮಣೀಯವಾಗಿಹವಳನುಗ್ರಹವೆಲ್ಲರಿಗಿರಬೇಕಪ್ಪಾ!
ನಾಥರಿಲ್ಲದನಾಥರನುದ್ಧರಿಪ ಜಗನ್ಮಾತೆಯವಳಪ್ಪಾ!
ರ್ವ ಬಿಟ್ಟವಳಡಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗದುಪಾಯವಿಲ್ಲಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿತ್ಯವಳ ಮಡಿಲ ಮುದ್ದು ಮಗುವಪ್ಪಾ!!!

ಸದ್ಗತಿ ಪ್ರಧಾನ ದೀಪಾವಳಿ! (ಉ)

-ದ್ಗಮನ ದರ್ಶಕ ದೀಪಾವಳಿ! (ಪ)
-ತಿ ಹಿತ ಸತಿಯ ದೀಪಾವಳಿ!
ಪ್ರಶಾಂತಿ ಮನಕೆ ದೀಪಾವಳಿ!
ಧಾಸ್ಯ ಭಾವಭಕ್ತಿ ದೀಪಾವಳಿ!
‘ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ’ ದೀಪಾವಳಿ!
ದೀಪ, ಧೂಪಸೇವಾ ದೀಪಾವಳಿ!
ಪಾದ ಪೂಜಾನಂದ ದೀಪಾವಳಿ!
ರ್ತಮಾನಕಿದೇ ದೀಪಾವಳಿ! (ತಿ)
-ಳಿ, ನಿರಂಜನನೇ ದೀಪಾವಳಿ!!!

ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಪತಿ ಪ್ರೇಮ! (ಲ)

-ಕ್ಷಿಯ ಧರ್ಮ, ಕರ್ಮ ನಿಷ್ಕಾಮ!
ದೇವಿಗವನ ಜಪಾರಾಮ!
ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕಾ ದಿವ್ಯ ನಾಮ!
ದುಪನವ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ!
ರಂಧಾಮ ವೈಕುಂಠ ಧಾಮ! (ಪ)
-ತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ!
ಪ್ರೇ

ಈ ಹೃದಯ ಆತ್ಮಾರಾಮ! (ಪ್ರೇ)
-ಮ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾರಾಮ!!!

ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ದತ್ತ ನೆನಪು! [ಸ]

-ತ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿಯ ನೆನಪು!
ಕಾ

ಳಿವಾಗಿದೇ ನೆನಪು!
ಕ್ಷ್ಯದಲಿರಬೇಕೀ ನೆನಪು!
ತ್ತಾನುಗ್ರಹದಿಂದೀ ನೆನಪು! (ಮ)
-ದ, ಮತ್ಸರ ನಾಶಕೀ ನೆನಪು! (ಅ)
-ತ್ತ, ಇತ್ತ ಸರ್ವತ್ರವೀ ನೆನಪು!
ನೆರೆ ಶಾಂತಿಪ್ರದವೀ ನೆನಪು!
ರ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕಾ ನೆನಪು! (ಭಾ)
-ಪು! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೆನಪು!!!

ಎದ್ದರೂ, ಬಿದ್ದರೂ ನಿನಗಾಗಿ! (ಗೆ)

-ದ್ದರೂ, ಸೋತರೂ ನಾ ನಿನಗಾಗಿ!
ರೂಪ ನಾಮವಿದು ನಿನನಾಗಿ!
ಬಿಡಬೇಡೆನ್ನ ನಾ ನಿನಗಾಗಿ! (ಇ)
-ದ್ದರಿರಬೇಕು ನಾ ನಿನಗಾಗಿ! (ನಿ)
-ರೂಪ ನೀಡೆನಗೆ ನಿನಗಾಗಿ! (ಅ)
-ನಿತ್ಯ ಸಾಕೆನಗೆ ನಿನಗಾಗಿ! (ಅ)
-ನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡು ನಿನಗಾಗಿ!
ಗಾನ, ಧ್ಯಾನವೆಲ್ಲಾ ನಿನಗಾಗಿ! (ತ್ಯಾ)
-ಗಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಗಾಗಿ!!!

ಮುದ್ದು ಮಗುವಿಗೆ ಮದ್ದಿಕ್ಕುವುದೇನಯ್ಯಾ? (ಸ)

-ದ್ದು ಮಾಡದೆ ಇರಿಸಿದಂತಿಲ್ಲವೇನಯ್ಯಾ!
ರಣವೆಂದಾದರೂ ಬರಲೇ ಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಗುಣಾವಗುಣವೆಣಿಸಬೇಡವೇನಯ್ಯಾ!
ವಿಷಯ ವಾಸನೆಗಾರು ಕಾರಣವಯ್ಯಾ? (ಹ)
-ಗೆತವನ ಸಾಧಿಪವ ತಂದೆಯೇನಯ್ಯಾ?
ಗುವ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಳ್ಪವ ತಂದೆಯಯ್ಯಾ! (ಕ)
-ದ್ದಿಲ್ಲ, ಕಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇಡಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಂದಯ್ಯಾ! (ಹ)
-ಕ್ಕು ಸಾಧಿಪಹಂಕಾರವಿವಗಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ! (ನೋ)
-ವು ಮಾಡದೆ ಕಾಪಾಡೆಂದು ಬೇಡುವನಯ್ಯಾ!
ದೇಶ, ಕಾಲ, ಸಂದರ್ಭ ನಿನಗುಂಟೇನಯ್ಯಾ!
ತಜನ ಪರಿಪಾಲಕ ನಿನೊಬ್ಬಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ರೂಪ ನಿನ್ನದಯ್ಯಾ!!!

ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ನೈವೇದ್ಯ! (ಅ)

-ಬ್ಬರವಿಲ್ಲದಿಷ್ಟ ನೈವೇದ್ಯ! (ಹ)
-ರಿ ಭಕ್ತನ ಪೂಜಾ ನೈವೇದ್ಯ!
ಮಿತ್ರರು ಸವಿದ ನೈವೇದ್ಯ!
ಥಾವೆಲ್ಲಾದರಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ! (ತಾ)
-ಯಿ, ತಂದೆ ನಿನೇಂದ ನೈವೇದ್ಯ!
ನೈಜ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ ನೈವೇದ್ಯ!
ವೇದ ವೇದ್ಯಗಿಂದು ನೈವೇದ್ಯ! (ವೇ)
-ದ್ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾರಾಧ್ಯ!!!

ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯವೆಲ್ಲಾ ನಿನಗೊಂದೇ!

ಯಾಕೆ ನಾ ನಿನ್ನಂತಾಗಿಲ್ಲ ತಂದೇ?
ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯ ಮನಸಿನದೆಂದೇ!
ತ್ನಿಪೆನದನರಿಯಲು ತಂದೇ!
ವೆಗ್ಗಳದನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಂದೇ! (ಕ)
-ಲ್ಲಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ ಮನ ತಂದೇ?
ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ನೀನೆನ್ನ ತಂದೇ!
ಮಿಪೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಂದೇ!
ಗೊಂದಲದ ಬಾಳು ಸಾಕು ತಂದೇ!
ದೇವ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ತಂದೇ!!!

ನಿತ್ಯ ಶಾಂತ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ! (ಸ)

-ತ್ಯ ಅನುಭವದಿಂದಾನಂದ!
ಶಾಂತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಾನಂದ!
ತ್ಯಾಗೈಹಿಕಾನಂದತ್ಯಾನಂದ! (ಆ)
-ತ್ಮ ಜ್ಯೋತ್ಯಾಗುದಿಸುವಾನಂದ!
ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಯಿದಾತ್ಮಾನಂದ!
ಶ್ವರಳಿದಮರಾನಂದ! (ಇ)
-ದಿಂಗಿರವರಿತರಾನಂದ! (ಸ)
-ದಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ಅಮೃತ ಬರುವ ತನಕ ಮಥನ!

ಮೃತ್ಯು ವಿಷಕಂಜಿ ಬಿಟ್ಟರೇ ಮಥನ?
ಡವೇಕೆಂದು ನಿಂದಿತೇನಾ ಮಥನ?
ಸವಳಿದರೂ ಸಾಗಿತು ಮಥನ! (ತಿ)
-ರುಪತೀಶನಿಷ್ಟದಂತಾಯ್ತು ಮಥನ!
ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದರೂ ಆಯ್ತು ಮಥನ!
ಣ್ಗದಿರನೆದ್ದರೂ ಆಯ್ತು ಮಥನ!
ತಾಶರಾಗದೆ ಗೈದರು ಮಥನ! (ಅ)
-ಕಳಂಕಮೃತ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಥನ!
ಹೇಶ್ವರಾನುಗ್ರಹದಿಂದಾ ಮಥನ! (ಪ)
-ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡದೆ ಮಾಡು ಮಥನ!
ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪ ಮಥನ!!!

ಪ್ರತಿದಿನ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಹಬ್ಬ! (ಅ)

-ತಿಶಯವಿಲ್ಲೊಂದು ದಿನದ ಹಬ್ಬ!
ದಿನ ನಿತ್ಯೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆಗ್ವುದೀ ಹಬ್ಬ!
ನ್ನ, ನಿನ್ನಹಂಕಾರಜ್ಞಾನ ಹಬ್ಬ!
ಹುಸಿಯ ದಿಟವೆಂಬುದೆಂಥಾ ಹಬ್ಬ! [ಗು]
-ಟ್ಟು ತಿಳಿದವಗಾತ್ಮಾನಂದ ಹಬ್ಬ!
ಸಾವು, ನೋವಿನ ದೇಹಕೇಕೆ ಹಬ್ಬ!
ವಿಧಿ ವಿಲಾಸದಿದು ವ್ಯರ್ಥ ಹಬ್ಬ!
ನ್ನ ನೀನರಿವುದೇ ನಿಜ ಹಬ್ಬ! [ಅ]
-ಹರ್ನಿಶಿ ಮಾಡುತಿರಬೇಕೀ ಹಬ್ಬ! [ಹ]
-ಬ್ಬ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಿದೇ ಹಬ್ಬ!!!

ವಿಮಲ ನಾಮಮಲಪ್ರೇಮ ಶ್ರೀರಾಮ!

ನಕೆ ಶಾಂತಿ, ವಿಶ್ವಪ್ರೀತಿ ರಘುರಾಮ!
ಕ್ಷಣ ಸೇವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಕ್ಷ್ಯಾರಾಮ!
ನಾರದವನಿಷ್ಟ ಭಜನಾ ‘ಹರೇ ರಾಮ’!
ರ್ಕಟ ಭಂಟನಿಷ್ಟ ಮಂತ್ರಾ ಶ್ರೀರಾಮ!
ದನ ವೈರಿಯಾನಂದಾತ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ!
ಕ್ಷ್ಯ ಮುನಿಜನಕೀಸುಂದರ ರಾಮ!
ಪ್ರೇಮನಾಮ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮ!
ದನಮೋಹನ ದಿವ್ಯ ರೂಪಾ ರಾಮ!
ಶ್ರೀರಾಮ ಪಾವನ ನಾಮ ರಾಜಾರಾಮ!
ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಏಕರೂಪ ಆತ್ಮಾರಾಮ!
ಹಿಮಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ!!!

ಅರಿತುಕೋ! ನಡೆದುಕೋ ಆನಂದದಿದ್ದುಕೊ!!! (ಹ) !!

-ರಿ ಹರರೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನೋಳಗೆಂದು ಅರಿತುಕೊ! (ಮಾ)
-ತು ಕಥೆಯಿಂದವರು ಸಿಗರೆಂದರಿತುಕೊ!
ಕೋಬ್ಬಿ ಕುಣಿದರಾನಂದವಲ್ಲೆಂದರಿತುಕೊ!
ಯ ವಿನಯದಿಂದೆಲ್ಲರಲಿ ನಡೆದುಕೊ! (ಪ)
-ಡೆದ ತಾಯ್ತಂದೆಯರಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊ!
ದುಷ್ಟ ಸಹವಾಸವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಡೆದುಕೊ!
ಕೋಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟೆನ್ನದೆಚ್ಚರದಿಂದ ನಡೆದುಕೊ!
ನಂದಕಂದನ ನೆನೆದಾನಂದದಿದ್ದುಕೊ!
ನಂಬಿ ಗುರು ಚರಣವನಾನಂದದಿದ್ದುಕೊ!
ತ್ತ ಭಜನೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾನಂದದಿದ್ದುಕೊ!
ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಆನಂದದಿದ್ದುಕೊ! (ಸ)
-ದ್ದು ಮಾಡದೆ ಒಂದೆಡೆ ಜಪಾನಂದದಿದ್ದುಕೊ! (ಅ)
-ಕೊ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಂತಾನಂದದಿದ್ದುಕೊ!!!

ನಿರಂಜನ ನಿರಂಜನ ನಿರಂಜನ!

ರಂಗುರಗಾಂರ್ಪ ಮೂರ್ತಿ ನಿರಂಜನ!
ಗದೆಲ್ಲಾ ಮಾತಾಧಾರ ನಿರಂಜನ!
ರ, ಸುರಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿರಂಜನ!
ನಿರ್ವಿಶೇಷ, ಸರ್ವಪೋಷ ನಿರಂಜನ!
ರಂಗನಾಥ, ಗಂಗಾನಾಥ ನಿರಂಜನ!
ನ್ಮದಾತ, ಮುಕ್ತಿದಾತ ನಿರಂಜನ!
ರನಾಥ, ಗುರುನಾಥ ನಿರಂಜನ!
ನಿಜಭಕ್ತಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ನಿರಂಜನ!
ರಂಗನಂತರಂಗ ಲಿಂಗ ನಿರಂಜನ!
ರಾಮರಣ ವಿದೂರ ನಿರಂಜನ!
ಮೋ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ!!!

ಕಮಲನಾಭ ವಿಮಲ ಶೋಭಾ ಬಾ!

ಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಬಹು ಬೇಗ ಬಾ!
ಯಗೊಳಿಸಲರಿಗಳೋಡಿ ಬಾ!
ನಾನು, ನೀನೆಂಬುದನಟ್ಟಲೋಡಿ ಬಾ!
ವ ಭಯ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸು ಬಾ!
ವಿರಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯಿತ್ತು ಸಲಹು ಬಾ!
ನಕೆ ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿಕೊಡಲು ಬಾ!
ಕ್ಷ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯನಿತ್ತುದ್ಧರಿಸು ಬಾ!
ಶೋಕ ನಾಶಾಪಾಶ ಹರಿಯ ಬಾ!
ಭಾಗ್ಯ ಭೋಗ್ಯ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ತೋರು ಬಾ!
ಬಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬೇಗೋಡಿ ಬಾ!!!

ಉಂಡು ತಿಂದು ಭಂಡನಾಗಬೇಡ! [ಗಂ]

-ಡುಗಲಿ ನೀನಾಗದಿರಬೇಡ!
ತಿಂಗಳು ದಿನವೆಣಿಸಬೇಡ! (ಬ)
-ದುಕು ಬಾಳಿಗಾಗಿ ಅಳಬೇಡ! [ಅ]
-ಭಂಗ ಹಾಡ್ಯನಂಗನಾಗಬೇಡ! (ಹ)
-ಡಗು ಹತ್ತಿ ಎದೆಗೆಡಬೇಡ!
ನಾಮ ಜಪ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡ! (ಹ)
-ಗಲಿರುಳೆಂಬ ಭೇದ ಬೇಡ!
ಬೇರೆ ಯೋಚನೆಯ ಮಾಡಬೇಡ! (ಬಿ)
-ಡ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕೈ ಬಿಡ!!!

ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ಬಹಳಾನಂದ! (ಬ)

-ರುವುದನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದರಾನಂದ!
ತಿತ ಪಾವನವಿದು ಆತ್ಯಾನಂದ!
ತಿನುತವನ ಸ್ಮರಿಸಿದರಾನಂದ!
ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧನೆಗಿದಿದ್ದರಾನಂದ!
ಸಾಧು ಸಂತರಿಗಿದನುಭವಾನಂದ!
ರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಿದುತ್ಸಾಹಾನಂದ!
ಳಲಿಕೆ ಹೋಗಲಿದ ಪೇಕ್ಷ್ಯಾನಂದ!
ರ್ಷಪ್ರದಾಯಕವಿದಮೃತಾನಂದ! (ವೇ)
-ಳಾವೇಳೆಯಿಲ್ಲದಿದು ಸತತಾನಂದ!
ನಂಬಿಗೆಯಿಂದಿದು ಲಭಿಸುವಾನಂದ! (ಅ)
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನರಿತಾನಂದ!!!

ಮಂಗಳಾರತಿ ಸಾರಂಗನಿಗೆ!

ತಿ, ಮತಿದಾತಾ ರಂಗನಿಗೆ! (ಕ)
-ಳಾತೀತ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಿಗೆ!
ಘುಕುಲ ದೀಪಾದಿತ್ಯನಿಗೆ!
ತಿರೆಯನು ಕಾಯ್ವಾನಂದನಿಗೆ!
ಸಾವಿರ ಕಿರಣಾ ಶೋಭನಿಗೆ!
ರಂಜಿಸುವರವಿಂದಾಪ್ತನಿಗೆ!
ಗನಾಂಗಣದಿ ರಾಜಿವಗೆ!
ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ಚಿದಾನಂದನಿಗೆ! (ಯೋ)
-ಗೇಶ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಗೆ!!!

(ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ)

ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ! ಜನನ ಮರಣ ರಾಹಿತ್ಯ!

ರಂಗು ರಂಗಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುತಿಹೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ!
ಗದ ಜೀವನಯಾತ್ರೆಗೆ ನೀನಿರ್ಪುದಗತ್ಯ!
ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ವರ ನಾಮ ನಿನ್ನದು ಸ್ತುತ್ಯ!
ದಿಗಂಬರ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅಗತ್ಯ!
ತ್ಯಾಗರಾಜ ನಿನ್ನನು ವರ್ಣಿಸುವನಾವ ಮರ್ತ್ಯ?
ರಾದಿವ್ಯಾಧಿ ನಿನಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸತ್ಯ!
ರ, ನಾರಿಯರಿಂದಾಗುತಿದೆ ನಿನಗಾತಿಥ್ಯ!
ಮಿಸಿ ನಿನಗನವರತ ಮಾಳ್ಪರು ಕೃತ್ಯ!
ಮತೆದೋರಿ ಪೊರೆಯುತಿರುವೆ ನೀನು ಪ್ರೀತ್ಯ!
ಮಿಸಿರುವನು ನಿನ್ನಲಿ ಸದಾ ರಾಮ ಭೃತ್ಯ! (ತೃ)
-ಣ ಸಮಾನವಾಯಿತವನಿಗೆ ರಾವಣ ಹತ್ಯ!
ರಾಜೀವಸಖನಿನ್ನನುರಾಗಕೆಲ್ಲಕೂ ಪಥ್ಯ!
ಹಿತಕರ ಸುಖಕರ ನಿನ್ನಾದರ್ಶ ಸಾರಥ್ಯ! (ಸ)
-ತ್ಯ, ಶಿವ ಸುಂದರ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ!!!

ತುಳಸೀ ಹಾರ ಧಾರೀ ಹರಿ! (ಖ)

-ಳಕುಲ ಸಂಹಾರೀ ಉದಾರಿ!
ಸೀತಾನಂದಕಾರೀ ಖರಾರಿ!
ಹಾನಿ, ವೃದ್ಧಿಗಳಧಿಕಾರಿ!
ತಿಪತಿ ಪಿತ ಶೃಂಗಾರಿ! (ಸು)
-ಧಾಮಾರಿಷ್ಟ ದೂರೀ ಮುರಾರಿ!
ರೀತಿ, ನೀತಿಯ ಗೀತಾಧಾರಿ!
ರಿ ಹರಜರೊಟ್ಟುಸೇರಿ! (ಗು)
-ರಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೋದ್ಧಾರಿ!!!

ಶ್ರೀಧರನರವತ್ತೊಂದನೆಯ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ!

ರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೀ ಜಯಂತಿಯ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ!
ಮಾರಮಣಗಿದಾನಂದದ ಪವಿತ್ರೋತ್ಸವ!
ರ ನಾರಿಯರ ಗುರುಭಕ್ತಿಯಮೃತೋತ್ಸವ!
ಸ ಗೀತಾತ್ರಯದತಿ ಮಧುರ ಪಾನೋತ್ಸವ!
ರ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಾಭೋತ್ಸವ! (ಸ)
-ತ್ತೊಂದೇ ಶಾಶ್ವತವೆಂದರಿತಾನಂದಿಪೋತ್ಸವ!
ತ್ತ ಗುರುದೇವನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದದೋತ್ಸವ!
ನೆನೆನೆನೆದು ನಲಿವ ಭಕ್ತರಾನಂದೋತ್ಸವ!
ತಿಪತಿಯ ಶ್ರೀ ಪಾದಪೂಜೆಯಾನಂದೋತ್ಸವ!
ಯ ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿಗೆಂಬ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರೋತ್ಸವ!
‘ಯಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲೆಂ’ದಾನಂದಿಪೋತ್ಸವ! (ಅ)
-ತ್ಯುತ್ತಮ ಪುಣ್ಯದಿನವಿದೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವ! (ಸ)
-ತ್ಸಹವಾಸವಿದೆಲ್ಲರ ಜನ್ಮ ಪಾವನೋತ್ಸವ!
ರ ಗುರು ಶ್ರೀಧರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೋತ್ಸವ!!!

ಜಗನ್ನಾಥ ರುಕ್ಮಿಣಿಯರಾರಪ್ಪಾ?

ರ್ವರಹಿತ ದಂಪತಿಗಳವರಪ್ಪಾ! (ಮ)
-ನ್ನಾಥ ಸೀತಾರಾಮ ಸೇವಕರಪ್ಪಾ!
ಳಥಳಿಪ ರೂಪವರದಪ್ಪಾ!
ರುಚಿಸದವರಿಗೀ ಇಹವಪ್ಪಾ! (ರು)
-ಕ್ಮಿಣಿಯರಸ ಗೀತಾಪ್ರಿಯನಪ್ಪಾ! (ಮ)
-ಣಿವರು ಸದಾ ಗುರುಪಾದಕಪ್ಪಾ!
ಮ, ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವರಪ್ಪಾ!
ರಾತ್ರಿ, ದಿವಸ ಆತ್ಮಚಿಂತೆಯಪ್ಪಾ!
ಘುರಾಮ ದಾಸ ಕೃಪೆಯಿದಪ್ಪಾ! [ಅ]
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನುಗ್ರಹಪ್ಪಾ!!!

ಕುಮಾರ ಗುರು ದರ್ಶನ!

ಮಾನವೀ ರೂಪ ದರ್ಶನ!
ಮಣೀಯವೀ ದರ್ಶನ!
ಗುರುಚಿತ್ತವೀ ದರ್ಶನ! (ವ)
-ರಷೈದಾದ್ಮೇಲೀ ದರ್ಶನ!
ನ, ಜನಕೀ ದರ್ಶನ! (ಸ್ಪ)
-ರ್ಶ ಪಾವನವೀ ದರ್ಶನ!
ಮನ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ!!!

ಪ್ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ಸೇಬು!

ತಿನಬೇಕೆಲ್ಲಾ ಸೇಬು!
ಶದಾಯಕಾ ಸೇಬು!
ಸಿದ್ಧಿ, ಮನಕಾ ಸೇಬು!
ಹಿತಾತ್ಮ ಪ್ರೇಮಾ ಸೇಬು!
ಸೇವೆಗುತ್ತಮಾ ಸೇಬು! (ಸೇ)
-ಬು ನಿರಂಜನಾ ಸೇಬು!!!

ಆರತಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವಧೂತ ಬಂದ!

ಮ್ಯವಾದೊಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದ!
ತಿರುಕ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದ!
ಹೊರಗಿಂದೊಳಗೆ ನೋಡುತ್ತಾತ ಬಂದ! (ಅ)
-ತ್ತಿತ್ತ, ದಿಟ್ಟಿಸದೆ ನೆಟ್ಟಗಾತ ಬಂದ!
ಗೆಜ್ಜೆ, ತಾಳ, ಭಜನೆ ಕೇಳುತ್ತ ಬಂದ!
ವನೇ ತಾನಾಗ್ಯಾನಂದದಿಂದ ಬಂದ!
ರ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅವನು ಬಂದ!
ಧೂಪವಾಘ್ರಾಣಿಸುತ್ತಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಂದ!
ಲೆ ಕೂದಲು ಕೆದರಿಕೊಂಡು ಬಂದ!
ಬಂದ, ನಿಂದ, ಕುಳಿತ ಆನಂದದಿಂದ!
ತ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ರಾಮನ ಕಾಣಿಕೆ ರಾಮಯ್ಯಗಯ್ಯಾ!

ಮತಾಬಂಧನವಗಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯನು ಅದನಯ್ಯಾ!
ಕಾಲವನವಶವಾಹುದಯ್ಯಾ! (ಋ)
-ಣಿಗಳವನಿಗೆಲ್ಲಾ ಜೀವರಯ್ಯಾ!
ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕಾಧಾರವನಯ್ಯಾ!
ರಾಜರಾಜಸಾರ್ವಭೌಮಾದಿತ್ಯಯ್ಯಾ!
ನೆಮನೆಗೂ ಅವನ ದೃಷ್ಟ್ಯಯ್ಯಾ! (ಕೈ)
-ಯ್ಯ ಜೋಡಿಸಲಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವನಯ್ಯಾ!
ತಿ, ಮತಿದಾತನಾಗಿಹನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದಯ್ಯಾ!!!

ಕಪ್ಪ, ಕಾಣಿಕೆಯನೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಾ ರಾಮ! (ಅ)

-ಪ್ಪಣೆಯಂತಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲಾ ರಾಮ!
ಕಾಯುವನೆಲ್ಲರನಾ ಪಟ್ಟಾಭಿ ರಾಮ! (ರಾ)
-ಣಿ ಸೀತಾಮಾತಾ ಸಮೇತನಾ ಶ್ರೀರಾಮ!
ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತಾ ರಾಮ!
ಮನಾಗಿ ರಾವಣನ ಕೊಂದಾ ರಾಮ! (ತ)
-ನೊಳಗೈಕ್ಯ ಗೈದ ಮಾರುತಿಯಾ ರಾಮ! (ತ)
-ಪ್ಪಿಲ್ಲದ ವಿಭೀಷಣನ ಕಾಯ್ದಾ ರಾಮ!
ಕೊಂಡಾಡಿದರೆಲ್ಲ ‘ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ’! (ಕೂ)
-ಡಾಡಿ ಪಾಡಿದರು ‘ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ’!
ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಬಹಳಾರಾಮ! (ರಾ)
-ಮ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ರಾಜಾರಾಮ!!!

ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಿಷ್ಟದಂತಿರುವೆ ನೀನಮ್ಮಾ!

ರಂಗನಾಥನೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕರ್ತನಮ್ಮಾ!
ರ್ವಿಯಿದನರಿಯದೇ ಕೆಡುತಿಹನಮ್ಮಾ!
ನಾಮವವನದು ಪರಮ ಪಾವನವಮ್ಮಾ! (ಮ)
-ಥನ ಮಾಡಬೇಕದರಿಂತರಂಗವಮ್ಮಾ!
ನಿರವಧಿ ಸುಖವಿದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಮ್ಮಾ! (ಕ)
-ಷ್ಟವೆಂದಳುತಿದ್ದರದು ತಪ್ಪಲಾರದಮ್ಮಾ!
ದಂಭ, ದರ್ಪದಿಂದೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲಮ್ಮಾ!
ತಿಳಿದಿದನು ಶರಣಾಗಬೇಕವಗಮ್ಮಾ!
ರುಚಿಪುದಿದು ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾದಮೇಲಮ್ಮಾ!
ವೆಗ್ಗಳದ ಭೋಗ, ಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲಾ ನಶ್ವರಮ್ಮಾ!
ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮನ ಲೀಲೆ ವಿಚಿತ್ರವಮ್ಮಾ!
ಮಸ್ಕಾರವನಾ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಸದಾ ಮಾಡಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ರಂಗನಾಥ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯರೊಂದಮ್ಮಾ!!!

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕರೆಯಕ್ಕರ ಶಾಲೆ! (ಅ)

-ಕ್ಕ ಪಕ್ಕದೂರಿನವರ ಭಾಗ್ಯ ಶಾಲೆ!
ತ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲದೇಕೈಕ್ಯ ಶಾಲೆ! (ಅ)
-ಕ್ಕ ರುಕ್ಮಿಣಿಯಮ್ಮನಾತ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಶಾಲೆ! (ಥ)
-ಳಕು, ಹುಳುಕೇನಿಲ್ಲದ ಪಾಠ ಶಾಲೆ! (ಚೊ)
-ಕ್ಕಟವಾಗಿಟ್ಟಿಹುದು ಮಕ್ಕಳನೀ ಶಾಲೆ! (ಕ)
-ರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳನಾದರಿಸುವ ಶಾಲೆ! (ನ)
-ಯ, ವಿನಯಾನಂದ ಬಾಲಪಾಠ ಶಾಲೆ! (ಮಿ)
-ಕ್ಕ, ಹಾಳು ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲದ ಶಾಲೆ!
‘ರಘುಪತಿ ರಾಘವ’ ಹಾಡುವ ಶಾಲೆ! (ವಿ)
-ಶಾಲ ಮೈಸೂರಿಗೊಂದಾದರ್ಶ ಶಾಲೆ! (ಲೀ)
-ಲೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ರಂಗನ ಶಾಲೆ!!!

ರಂಗನಾಥನಿಗೊಂದು ಪುಷ್ಪವನ!

ತಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಚ್ಯುತಿ ಜೀವನ ವನ!
ನಾಮ, ರೂಪ, ಕುಸುಮಗಳ ವನ!
ಳ ಕಿಲ್ಲದನಿಜಾನಂದ ವನ!
ನಿಶಿದಿನ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ವನ!
ಗೊಂಬೆಯಾಟದ ಗುರುಲೀಲಾ ವನ!
ದುರಿತಕಂಜದಾತ್ಮ ಪ್ರೇಮ ವನ!
ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಂಟಿಲ್ಲದ ವನ! (ನಿ)
-ಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ನೀತಿಯಮೋಘ ವನ!
ರಭಕ್ತರ ಹೃತ್ಕುಮುದ ವನ!
ಮೋ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಪ್ತ ವನ! (ವ)
ತೊ


ಜಾಪ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ವನ!!!

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕೆ ಬಾರೋ!

ರಂಗನಾಥನಡಿಯ ಸೇರೋ!
ರ್ವ, ಮೋಹ ಜಯಿಸಿ ಬಾರೋ!
ತಿತ ಪಾವನನ ಸೇರೋ! (ಅ)
-ಟ್ಟಹಾಸ, ಸಿಟ್ಟು, ಸುಟ್ಟು ಬಾರೋ! (ಜಾ)
-ಣನಾಗಿವನ ಹತ್ರ ಸೇರೋ!
ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರೋ!
ಬಾಲ ನೀನೆಂದವನ ಸೇರೋ! (ಬಾ)
-ರೋ, ನಿರಂಜನಾಪ್ತನ ಸೇರೋ!!!

ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ನೀನಯ್ಯಾ! (ಮ)

-ನ್ನಣೆಯಾ ಚಿನ್ನಕಾಗಯ್ಯಾ!
ಡ್ಡನದರಿಯನಯ್ಯಾ!
ಣಿ ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರವಯ್ಯಾ! (ದ)
-ಣಿಯದೇ ನೀ ಶೋಧಿಸಯ್ಯಾ!
ನೀನಾಗ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನಯ್ಯಾ!
ಗ, ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾ ಚಿನ್ನಯ್ಯಾ!!!

ಜ್ಞಾನಿ ದುಃಖಿಯಲ್ಲವಯ್ಯಾ

ನಿಜಾಭಾವ ದುಃಖವಯ್ಯಾ!
ದುಃಖ ಮನೋವೃತ್ತಿಯಯ್ಯಾ! (ಸು)
-ಖಿ, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಯ್ಯಾ! (ಗಾ)
-ಯನ ಜ್ಞಾನ ಗಾನಕಯ್ಯಾ! (ಬೆ)
-ಲ್ಲ ತಿಂದಾಗಾ ರುಚಿಯಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ವ ಸುಖ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಯ್ಯಾ? (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪಾ! (ನಿ)

-ಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸದಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಪ್ಪಾ!
ನೆಯವರಲೈಕ್ಯ ಬೇಕಪ್ಪಾ!
ನೆನೆಯುತೆನ್ನ ನಿತ್ಯ ನೋಡಪ್ಪಾ!
ಗೆಳೆತನನ್ಯರಲಿ ಬೇಡಪ್ಪಾ!
ಲು ಮೋಸವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಪ್ಪಾ!
ಘುರಾಮನಗಲ ಬೇಡಪ್ಪಾ!
ಬೇಕು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ನೋಡಪ್ಪಾ!
ಥೆ ಕಲಾಪಗಳು ಬೇಡಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೋಡಪ್ಪಾ!!!

ಮನಸು ಬೆಂಕಿಯಾಗಬೇಕು!

ಶ್ವರದಾಸೆ ಸುಡಬೇಕು!
ಸುಖ ದುಃಖ ಸಮಾಗಬೇಕು!
ಬೆಂದು ವೃತ್ತಿ ಭಸ್ಮಾಗಬೇಕು!
ಕಿರಣಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು!
ಯಾವುದೂ ಅಂಟದಿರಬೇಕು!
ತಿ, ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಾಗಬೇಕು!
ಬೇಕು, ಬೇಡ ಸಾಕಾಗಬೇಕು! (ಸಾ)
-ಕು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬೇಕು!!!

ಭಾನುವಾರ ದರ್ಶನಾನುಗ್ರಹ! (ಸಾ)

-ನುರಾಗದಲವನಾನುಗ್ರಹ!
ವಾರಿಜಮಿತ್ರನಿಷ್ಟಾನುಗ್ರಹ!
ವಿಕುಲಾತ್ಮಾರಾಮಾನುಗ್ರಹ!
ಯೆಯಿಂದವ ಕಾಯ್ವಾನುಗ್ರಹ! (ದ)
-ರ್ಶನಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾನುಗ್ರಹ!
ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಾನುಗ್ರಹ!
ನುಡಿಯಂತೆ ನಡೆಗಾನುಗ್ರಹ!
ಗ್ರಹಶಾಂತಿಗಿದೊಂದನುಗ್ರಹ! (ಗ್ರ)
-ಹ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನುಗ್ರಹ!!!

ನೊಂದ ಮನಕೆಂದಿಗಾನಂದವಯ್ಯಾ!

ಯೆ ಗುರುವಿನದಾದಂದಿಗಯ್ಯಾ!
ನಸಿನಾಶೆ ನಾಶಾದಂದಿಗಯ್ಯಾ!
ಶ್ವರಾನಂದ ನಂದಿದಂದಿಗಯ್ಯಾ!
ಕೆಂದಾವರೆಯಾಪ್ತಾಪ್ತಾದಂದಿಗಯ್ಯಾ!
ದಿನ, ರಾತ್ರ್ಯಾತ್ಮಾನಂದಾದಂದಿಗಯ್ಯಾ!
ಗಾಢವಾದಜ್ಞಾನ ಹೋದಂದಿಗಯ್ಯಾ!
ನಂಬಿಗೆಗಿಂಬು ದೊರೆತಂದಿಗಯ್ಯಾ!
ತ್ತನಿಷ್ಟವೆಲ್ಲವೆಂದೆಂದಿಗಯ್ಯಾ!
ರ ಪ್ರಸಾದವೆಲ್ಲಾದಂದಿಗಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾನಂದಾದಂದಿಗಯ್ಯಾ!!!

ಅನ್ನಾಶ್ರಯವೀವಾತಾತ! (ಮ)

-ನ್ನಾಥ ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ!
ಶ್ರಮ ಪೋಗೊಳಿಪಾತಾತ!
ದುನಾಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾತ!
ವೀರ್ಯವೃದ್ಧಿ ಗೈವಾತಾತ!
ವಾಸನಾ ಕ್ಷಯ ಕರ್ತಾತ!
ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಬಂಧುವಾತ! (ಪಿ)
-ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ!!!

ಡಾ|| ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ!

ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದಾ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ!
ಕೀಳು ಮೇಲೆನ್ನದಿದ್ದಾ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ! (ಕ)
-ರ್ಕಶ ಮಾತಿಲ್ಲದಾ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ!
ಹುಟ್ಟು ಸಾವೇನೆಂದರಿತಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ!
ಸೇವೆಯೇ ದೈವವಾಗಿದ್ದಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ!
ನ್ನದೆಂಬುದಿಲ್ಲದಿದ್ದಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ!
ರಾಜಭೋಗ ಕಡೆಗಂಡಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ! (ಆ)
-ತ್ಮ, ಅಖಂಡವೆಂದರಿತಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ! (ಅ)
-ಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಕಲ್ಯಾಣವೆಂದಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ!
ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯನ ಆ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ! (ಪ್ರೀ)
-ತಿ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ!!!

ಕಣಿ ಕೇಳಿ ಕುಣಿಯಬೇಡ! (ಗು)

-ಣಿಯಾಗದೆ ನೀನಿರಬೇಡ!
ಕೇಡನ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಡ! (ಗಾ)
-ಳಿ ಗೋಪುರವ ಕಟ್ಟಬೇಡ!
ಕುಚೋದ್ಯಕ್ಕೆಡೆ ಕೊಡಬೇಡ! (ದ)
-ಣಿಸುತನ್ಯರ ಬಾಳಬೇಡ!
ದುಪನಡಿ ಬಿಡಬೇಡ!
ಬೇಡಿ, ಕಾಡಿ, ದುಡುಕಬೇಡ! (ಬಿ)
-ಡ ನಿರಂಜನಂಜಿಕೆ ಬೇಡ!!!

ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತತ್ವ ಮತ!

ರಂಜನಾ ವಿಷಯ ತ್ಯಾಗಾರಾಮ!
ಗಕಗತ್ಯವೀ ಶಾಂತಿ ತತ್ವ!
ನಾನು, ನೀನೆಂಬುದಿಲ್ಲದ ಮತ!
ದಿವ್ಯ ನಾಮಜಪದಕಗತ್ಯ! (ಸ)
-ತ್ಯ, ನಿತ್ಯ, ಮುಕ್ತಿಯಮರ ನದಿ!
ನು, ಮನ, ತಾನಲ್ಲೆಂಬ ಜ್ಞಾನಾ!
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಮೆಂಬುದು ನಿಜ!
ಹಿಮಾನುಭವಾನಂದ ಕರಂ!
‘ತತ್ತ್ವಂ’ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮೌನಿ!!!

ಸರ್ವ ಮತ ಸಮ್ಮತಮ್ಮಾ! (ಓ)

-ರ್ವ ದೇವನೆಲ್ಲರಿಗಮ್ಮಾ!
ತ ಗುದ್ದಾಟಕಲ್ಲಮ್ಮಾ!
ತ್ವ ತಿಳಿಯಬೇಕಮ್ಮಾ!
ಚ್ಚಿದಾನಂದಾ ರೂಪಮ್ಮಾ! (ಒ)
-ಮ್ಮತ ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿಯಮ್ಮಾ!
ರಣಿಗಾವ ಭೇದಮ್ಮಾ? [ಅ]
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಾ!!!

ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಬೇಕಯ್ಯಾ!

ನ್ಯಾಸಾಭ್ಯಾಸಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಸಿಟ್ಟು ಭಸ್ಮಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಶೆ ನಾಶಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ!
ರ್ವ ಶೂನ್ಯಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಬೇಡದಾತಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಡು ತ್ಯಾಗ್ಯಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ! [ಅ]
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ಗಾನಮೃತ ಪಾನ ಮಾಡಯ್ಯಾ

ನಾಮರೂಪಾತ್ಮನ ನೋಡಯ್ಯಾ!
ಮೃದು ಮಧುರ ನಾದವಯ್ಯಾ!
ತ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗಿದುತ್ತಮವಯ್ಯಾ!
ಪಾಪ ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲದಕಯ್ಯಾ!
ರ, ನಾರಿ ಭೇದವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ಮಾನಾಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯವಯ್ಯಾ!
ಮರಿನಾ ಧ್ವನಿಯಿದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯದಯ್ಯಾ!!!

ಕಾಲ ಕಾಯುವುದು ಕಷ್ಟವಯ್ಯಾ!

ಕ್ಷ್ಯ ಸದಾ ನಿನ್ನಲೆನ್ನದಯ್ಯಾ!
ಕಾಣುವುದೆಂದಾ ಸಾಕಾರವಯ್ಯಾ!
ಯುಕ್ತಾನುಗ್ರಹವಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಸಾ)
-ವು, ಇಂದೋ ಮುಂದೋ ಕಾದಿಹುದಯ್ಯಾ!
ದುರಾಗ್ರಹವೆನಗಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡೊಂದಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಭ್ರ)
-ಷ್ಟನೆಂದೆನ್ನ ನೀ ದೂಡಬೇಡಯ್ಯಾ!
ರ ಗುರು ನೀನಲ್ಲವೇನಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಾರಯ್ಯಾ!!!

ಶ್ರೀ ಗುರುವರ ಕರುಣಾಕರ!

‘ಗು’ ಕಾರಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರ ಹರ!
‘ರು’ಕಾರ ಜ್ಞಾನಾನುಗ್ರಹಕಾರ!
ನಜಭವ, ಶ್ರೀಹರಿ, ಹರ!
ಘುಪತಿ ರಾಘುವ ಶ್ರೀಕರ!
ರಿ ಚರ್ಮಾಂಬರ ಮಾರಹರ!
ರುದ್ರಗಣನಾಯಕ ಶಂಕರ! (ಗ)
-ಣಾಧಿಪತಿ ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರ!
ರ್ಮ, ಧರ್ಮಾವತಾರ ದಿವಾಕರ! (ಕಾ)
-ರಣಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಹರ!!!

ರಾಮಾರಾಮ ನಾಮ ಗುಣಧಾಮ!

ಮಾರುತಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಸುಧಾಮ!
ರಾಜೀವ ಸಖ ಮುಖ ಶ್ರೀ ರಾಮ!
ಧುಮರ್ದನ ಮಾಧವಾ ರಾಮ!
ನಾದಾನಂದ ನಂದಕಂದಾ ರಾಮ!
ಲಹರ, ಬಲಕರಾ ರಾಮ!
ಗುರಿಗಿದೊಂದೇ ನಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ! (ರ)
-ಣಧೀರ, ಗಂಭೀರ, ರಾಜಾರಾಮ!
ಧಾರಿಣೀಸುತೆಯಾಪ್ತ ಶ್ರೀರಾಮ!
ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ರಾಮ!!!

ಬೇಡೆಂದಾಗ ಬಡಿಸಬೇಡಯ್ಯಾ! (ನೀ)

-ಡೆಂದಾಗ ಗಡಿಬಿಡಿ ಬೇಡಯ್ಯಾ!
ದಾರಿಬಿಟ್ಟು ನಡಿಯಬೇಡಯ್ಯಾ!
ತಿಗೆಟ್ಟು ನಡುಗಬೇಡಯ್ಯಾ!
ರಡು ಮಾತು ಆಡಬೇಡಯ್ಯಾ! (ಕೇ)
-ಡಿಗರಲ್ಲೊಡನಾಡಬೇಡಯ್ಯಾ!
ದಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಬಿಡಬೇಡಯ್ಯಾ!
ಬೇಸರಾತುರ ಮಾಡಬೇಡಯ್ಯಾ! (ಒ)
-ಡಕು ತೊಡಕಿಗಂಜಬೇಡಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗಯ್ಯಾ!!!

ಚಕ್ರ ತಿರುಗುತಿದೆ, ಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿದೆ! (ಆ)

-ಕ್ರಮಿಸಿದುರಿ ಬಿಸಿಲು ತಂಪಾಗುತಿದೆ!
ತಿತಿ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗುತಿದೆ!
ರುಧಿರ ವರ್ಣಾಕಾಶದಲಿ ಕಾಣುತಿದೆ!
ಗುಡಿ ಗೋಪುರದ ಗಂಟೆ ಸದ್ದಾಗುತಿದೆ!
ತಿರುಮಲೇಶನ ಭಜನೆ ಕೇಳುತಿದೆ! (ಎ)
-ದೆಯೊಳಗೆ ಮಧುರ ನಾದವಾಗುತಿದೆ!
ಗಾನ, ತಾಳ, ಮೇಳಗಳಿಂದಿಂಪಾಗುತಿದೆ! (ನ)
-ಳಿನನಾಭನಿಗಲಂಕಾರವಾಗುತಿದೆ!
ಬೀದಿಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗುತಿದೆ!
ಸುಮನೋಹರ ಸುವಾಸನೆ ಬರುತಿದೆ!
ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಉತ್ಸವ ಸಾಗಿ ಬರುತಿದೆ! (ಇ)
-ದೆ, ನಿರಂಜನನಿಗಾನಂದವಾಗುತಿದೆ!!!

ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತತ್ವ ಮತ!

ರಂಜನಾ ವಿಷಯ ತ್ಯಾಗಮತ!
ಗಕಗತ್ಯವೀ ಶಾಂತಿ ಮತ!
ನಾನು, ನೀನೆಂಬುದಿಲ್ಲದ ಮತ!
ದಿವ್ಯನಾಮ ನೆನಪಿನ ಮತ! (ಸ)
-ತ್ಯ, ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯಮೃತ ಮತ!
ನು, ಮನ ತಾನಲ್ಲೆಂಬ ಮತ!
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಮೆಂಬಾಪ್ತ ಮತ!
ಹಿಮಾನುಭವಕಪ್ಪ ಮತ!
‘ತತ್ವಂ’ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮತ!!!

ಕಾಪಾಡುವ ದೇವ ನೀನಪ್ಪಾ!

ಪಾಮರರು ನಾವು ನೋಡಪ್ಪಾ! (ಪ)
-ಡುತಿಹೆವು ದುಃಖ ನಾವಪ್ಪಾ!
ರ ಕಟಾಕ್ಷವ ಬೀರಪ್ಪಾ!
ದೇಗುಲ ದೇಹ ನಿನ್ನದಪ್ಪಾ!
ರ ಪಾದಸೇವೆ ನೀಡಪ್ಪಾ!
ನೀನನಾಥ ನಾಥ ಕಾಣಪ್ಪಾ!
ಮಸ್ಕಾರ ನಿನ್ನಡಿಗಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಣ್ಣಾ! (ತಿ)

-ಪ್ಪೆಗೆಸೆಯಬೇಕು ಬೀಜವಣ್ಣಾ!
ತೆರೆದಿಹುದಂಗಡಿ ನೋಡಣ್ಣಾ! (ಬ)
-ಗೆ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣಿನಾಶೆ ಬೇಡಣ್ಣಾ!
ದುಸ್ಸಾರವಾದುದನು ಬಿಡಣ್ಣಾ!
ಣದಾಸೆ ಇರಬಾರದಣ್ಣಾ! (ಹ)
-ಣ್ಣು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕಣ್ಣಾ!
ತಿಳಿದಿದನಾನಂದ ಪಡಣ್ಣಾ! (ಉ)
-ನ್ನತದ ಧ್ಯೇಯವಿರಬೇಕಣ್ಣಾ! (ಹ)
-ಣ್ಣಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಣ್ಣಾ!!!

ನರ ಹೊರಳಿದಾಗಾರಾಮ ಬೇಕು!

ಘುಪತಿಯ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು!
ಹೊರಗೊಳಗೆ ದೀರ್ಘಶ್ವಾಸ ಬೇಕು!
ಗಳೆ ಮಾತು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಬೇಕು! (ಹು)
-ಳಿ ಪದಾರ್ಥವ ತಿನ್ನದಿರಬೇಕು!
ದಾರಿ ನಡೆವಾಗೋಡದಿರಬೇಕು!
ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರ ಶುದ್ಧವಿರಬೇಕು!
ರಾತ್ರಿಯಾಹಾರ ಲಘುವಾಗಬೇಕು!
ಲ ಶೋಧನೆ ಸಲೀಸಾಗಬೇಕು!
ಬೇಳೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಿಡಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕೃಪೆ ಬೇಕು!!!

ಸಹವಾಸ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೋ!

ಗಲಿರುಳವನ ನೋಡಿಕೋ!
ವಾದ ಮಾಡದವನಂತಿದ್ದುಕೋ!
ತತವನಡಿಗೆರಗಿಕೋ!
ಸಾಧನೆಯಿದ ಸದಾಮಾಡಿಕೋ! (ವ್ಯ)
-ರ್ಥ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿದ್ದುಕೋ!
ಲಿ, ಮಲ ತೊಳೆಯುತಿದ್ದುಕೋ!
ಮಾತು, ಕಥೆಯವನಂತಾಡಿಕೋ! (ಹಾ)
-ಡಿ, ಪಾಡಿ ಅವನನೊಲಿಸಿಕೋ! (ಅ)
-ಕೋ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕೂಡಿಕೋ!!!

ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರವೆನ್ನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ! (ಅ)

-ಲ್ಲಾತನಿಲ್ಲಾತನಾ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ!
ಕ್ಷೇಮ ಪ್ರಸಾದವಾಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ!
ತ್ರಯಂಬಕನಿಷ್ಟಾ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ! (ಠಾ)
-ವೆನಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲೀಗಾ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ! (ಉ)
-ನ್ನತಿಯ ಸಾಧನಾ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ!
ಮರುಧರನಾ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ! [ಅ]
-ಬ್ಬರವೇನೇನಿಲ್ಲಾ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ!
ತ್ತನಿಹ ಸದಾ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ! (ಇ)
-ಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯದರಲ್ಲಿ!!!

ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಶಾಂತಿ!

ದುರ್ಗತಿ ತಪ್ಪುವುದು ಶಾಂತಿ! (ಜೀ)
-ವೆರಡೊಂದಾಗುವುದು ಶಾಂತಿ!
ಯಾವಾತಂಕವಿಲ್ಲದ್ದು ಶಾಂತಿ!
ಗುರುದೇವನೊಪ್ಪಿದ್ದು ಶಾಂತಿ! (ನೋ)
-ವು ಇಲ್ಲದಂತಾದದ್ದು ಶಾಂತಿ!
ದುರ್ವ್ರಯಗಳಿಲ್ಲದ್ದು ಶಾಂತಿ!
ಶಾಂತಿಗಾಗಿಮಾಡಿದ್ದು ಶಾಂತಿ! (ಪ್ರೀ)
-ತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ!!!

ಮಾಲಿಕನಿಗೇನು ಬೇಕು! (ಮಾ)

-ಲಿನೊಡೆತನವೇ ಸಾಕು!
ರ್ಮವನಿಗಾಗಿ ಬೇಕು!
ನಿರ್ಮಲಮನಸೇ ಸಾಕು! (ತ್ಯಾ)
-ಗೇಶನಾಗಿ ಇರಬೇಕು! (ಅ)
-ನುಮಾನ ಸತ್ತರೆ ಸಾಕು!
ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು! ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸಾಕು!!!

ಕೆಂಪು, ಕಪ್ಪು ಸಿಪ್ಪೆಯೊಳಗಮೃತ!

ಪುರುಷ, ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೊಳಮೃತ!
ಷ್ಟ, ನಷ್ಟವಾವುದಿಲ್ಲದಮೃತ! (ಉ)
-ಪ್ಪು, ಖಾರ, ಹುಳಿಯೇನಿಲ್ಲದಮೃತ!
ಸಿಹಿ, ಕಹಿ, ಸಮರಸದಮೃತ! (ಸ)
-ಪ್ಪೆ, ಸಂಬಾರಗಳೇನಿಲ್ಲದಮೃತ! (ಬಾ)
-ಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದರಪ್ಪಾನಂದಾಮೃತ! (ಹ)
-ಳಸಿ, ಹಾಳಾಗದ ವಿಮಲಾಮೃತ!
ತಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಚ್ಯುತಿಯಲ್ಲದಮೃತ!
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರಸವೆಂಬಅಮೃತ! (ಹಿ)
-ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾಮೃತ!!!

ಸೊಗಸಾಗಿಹುದಮ್ಮಾ ದೋಸೆ!

ರ್ಗರ್ಯಾಗಿಹುದಮ್ಮಾ ದೋಸೆ!
ಸಾಕಾಗದಿಹುದಮ್ಮಾ ದೋಸೆ!
ಗಿರೀಶಾರ್ಪಣವಮ್ಮಾ ದೋಸೆ!
ಹುದುಗು ಸರಿಯಮ್ಮಾ ದೋಸೆ!
ತ್ತನಿಗಿಷ್ಟವಮ್ಮಾ ದೋಸೆ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿನ್ನಾನಂದವಮ್ಮಾ ದೋಸೆ!
ದೋಷರಹಿತವಮ್ಮಾ ದೋಸೆ! (ದೋ)
-ಸೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ದೋಸೆ!!!

ಒಳಗಿನ ಗುಟ್ಟು ಶಿವನೇ ಬಲ್ಲ! (ಬೆ)

-ಳಗುತಿಹಳು ಮಾಯೆ ಹೊರಗೆಲ್ಲ!
ಗಿರೀಶ್ವರ ಇನ್ನೂ ಮೌನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ!
ಟರಾಜನಿಷ್ಟ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ!
ಗುಹೇಶ್ವರನಾಗಿ ನೋಡುವನೆಲ್ಲ! (ಹು)
-ಟ್ಟು ಸಾವಿನಾಟ ಭೂಮಂಡಲವೆಲ್ಲ!
ಶಿವನಲ್ಲದಿನ್ಯಾರೂ ಕಾಯ್ವರಿಲ್ಲ!
ರ ನಾಮಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿರೆಲ್ಲ!
ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ!
ರುವನೆಮಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಪುಲ್ಲ! (ಬ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿದನೆಲ್ಲ!!!

ಗರ್ಭವಾಗಬೇಕು ಮುಟ್ಟುಹೋಗಬೇಕು! [ಅ]

-ರ್ಭಕ ದಿನದಿನಕೂ ಬಲಿಯಬೇಕು!
ವಾದ ಹೋಗಬೇಕು ಬೋಧ ಬರಬೇಕು!
ತಿ ಸಾಗಬೇಕು, ಸ್ಥಿತಿ ನಿಲಬೇಕು!
ಬೇನೆ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಸವಾಗಬೇಕು!
ಕುಲ, ಶೀಲ, ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು! (ಕಾ)
-ಮುಕನಾಗದೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಬೇಕು! (ಕ)
-ಟ್ಟುಕಳಚಿ ಬಂಧಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು!
ಹೋಮ, ನೇಮ, ರಾಮನಾಮವಾಗಬೇಕು!
ಮನ ನಿಜರೂಪದತ್ತಾಗಬೇಕು!
ಬೇಕು ಬೇಡೆನ್ನದ ತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು!
ಕುಮಾರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಬೇಕು!!!

ದತ್ತನಿತ್ತ ಉತ್ತಮ ಹಾರ! (ಕ)

-ತ್ತವನದು ಹೊತ್ತಾಪ್ತ ಹಾರ!
ನಿತ್ಯ ಸುಖಪ್ರದವಾ ಹಾರ! (ಚಿ)
-ತ್ತ ಶುದ್ಧಿಗಿದುತ್ತಮ ಹಾರ!
ತ್ತಮ ಸುವಾಸನಾ ಹಾರ! (ಎ)
-ತ್ತಲೂ ಸಿಗದ ದಿವ್ಯಹಾರ!
ದ ಮತ್ಸರ ಹರಾ ಹಾರ! (ಮ)
-ಹಾ ಮಂಗಳಕರವಾ ಹಾರ! (ವ)
-ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಹಾರ!!!

ಸೂರಪ್ಪ ದೇವಪ್ಪ ಮೂರ್ತಿ!

ಮಾನಾಥನಾದ ಮೂರ್ತಿ! (ಅ)
-ಪ್ಪನೆಲ್ಲರಾಧಾರ ಮೂರ್ತಿ
ದೇವದೇವಗುರು ಮೂರ್ತಿ!
ನಜಾಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಮೂರ್ತಿ! (ಇ)
-ಪ್ಪ ತಾ ಬೆಳಕಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ!
ಮೂಜಗದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ! (ಕೀ)
-ರ್ತಿ ನಿರಂಜನಾತ್ಮ ಮೂರ್ತಿ!!!
ತೊ


-ರ್ತಿ ನಿರಂಜನಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ!!!

ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸುಖವಯ್ಯಾ! (ಸ)

-ರ್ವ ಶಕ್ತಾತ್ಮ ಸರ್ವರಂತರ್ಯಾಮಿಯಯ್ಯಾ!
ರ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದಾ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನಯ್ಯಾ! (ಮ)
-ರ್ಮವಿದನರಿತು ಸಾಧಿಸಬೇಕಯ್ಯಾ!
ರ್ವನಾಮ ರೂಪಗಳವನದಯ್ಯಾ! (ಹಿ)
-ಮ್ಮೇಳದಿಂದವನ ಗಾನಾನಂದವಯ್ಯಾ! (ದ)
-ಳಪತಿಗಳೈಕ್ಯದಿಂದ ಶಾಂತಿಯಯ್ಯಾ!
‘ನಗುರೋರಧಿಕಂ’ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಯ್ಯಾ!
ಸುರ, ಮುನಿಗಳನುಭವವಿದಯ್ಯಾ!
ಚಿತವಪ್ಪುದಿದಭ್ಯಾಸದಿಂದಯ್ಯಾ!
ನಜಾಪ್ತನೆಲ್ಲರಾಪ್ತ ಗುರುವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೈಕ್ಯ ಮತಕ್ಕಯ್ಯಾ!!!

ಬಿಸಿ ತಾಗದೆ ತುಪ್ಪಾಗದಪ್ಪಾ!

ಸಿಲುಬಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಪ್ಪಾ!
ತಾಸರ್ಧ ತಾಳ್ಮೆಯಿರಬೇಕಪ್ಪಾ!
ಗನಮಣಿ ಮೂಡಬೇಕಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ದೆನಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಾಖವಪ್ಪಾ!
ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಉಣಿಸುವೆನಪ್ಪಾ! (ತ)
-ಪ್ಪಾಗಿದನು ತಿಳಿಯಬೇಡಪ್ಪಾ!
ತಿಯಿದು ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಪ್ಪಾ!
ತ್ತತುಪ್ಪ ಅಮೃತ ಕಾಣಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತುಪ್ಪಪ್ಪಾ!!!

ಪತಿತ ಪಾವನ ನಾನೇ! (ಅ)

-ತಿ ಹಿತ ಮತಿಯೂನಾನೇ!
ತ್ವ ಮೂರ್ತಿ ದತ್ತ ನಾನೇ!
ಪಾಮರ, ಪಂಡಿತ ನಾನೇ!
ರ ಯೋಗಿರಾಜ ನಾನೇ!
ರ, ನಾರಿ ರೂಪ ನಾನೇ!
ನಾದ, ಬಿಂದು, ಕಲಾ ನಾನೇ! (ನಾ)
-ನೇ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನೇ!!!

ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ? [ಕೆ]

-ಡುಕು ಮೋಹ ಬಿಟ್ಟಾಗಪ್ಪ!
ರ್ವ ನಾಶವಾದಾಗಪ್ಪ! (ಬೀ)
-ಡೆನ್ನ ಗುಡಿಯಾದಾಗಪ್ಪ! (ಕಾ)
-ಯಾಭಿಮಾನ ಹೋದಾಗಪ್ಪ!
ವಾದ ಭೇದ ನಿಂತಾಗಪ್ಪ!
ತಿ ನೀನೆಂದತ್ತಾಗಪ್ಪ (ಅ)
-ಪ್ಪ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪ!!!

ವಿಮಲ ಭಾಸ್ಕರಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ!

ನ್ಮಥ ವಿಜಯಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ!
ಯ ಯೋಗೀ ಗುರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ!
ಭಾಳ ನೇತ್ರಾನಂದಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ! (ಭಾ)
-ಸ್ಕರ, ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ!
ರಾಮನಾಮಾನಂದಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ!
ಚಂದ್ರ ಚೂಡಾಶಿವಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ! (ಭ)
-ದ್ರ, ಕಾಳಿಯೊಡೆಯಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ!
ಶೇಷ ಹಾರಾ ಹರಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ! (ಸು)
-ಖಕರ, ಶಂಕರಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ! (ಹ)
-ರ, ನಿರಂಜನಾರ್ಕಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ!!!

ತಾತ ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತಾತ!

ರಣಿ ಕುಲಾಧೀಶನಾತ!
ದೇಶ, ಕಾಲಕ್ಕನುಸಾರಾತ!
ವಾಂಛಲ್ಯ ಸರ್ವತ್ರವಿರ್ಪಾತ!
ಶಿ, ತಾರಾಗಣಪತ್ಯಾತ!
ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಪ್ರೇಮಾನಂದಾತ!
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರ್ಲೋಕಕ್ಕಾತ!
ತಾತ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದತ್ತಾತ! (ಆ)
-ತ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯತಾತ!!!

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಶಾಂತಿ! [ಮು]

-ಕ್ತಿದಾಯಕ ನರಸಿಂಹ ಶಾಂತಿ! (ಶ್ರೀ)
-ಯಿಂದಾಯಿತು ನರಸಿಂಹ ಶಾಂತಿ!
ಯಾಭಯ ನರಸಿಂಹ ಶಾಂತಿ! (ಜ)
-ನಕಾನಂದ ನರಸಿಂಹ ಶಾಂತಿ!
ಮಾನಂದ ನರಸಿಂಹ ಶಾಂತಿ!
ಸಿಂಹಮಾಯೆ ನರಸಿಂಹ ಶಾಂತಿ!
ರ್ಷಪ್ರದ ನರಸಿಂಹ ಶಾಂತಿ!
ಶಾಂತರೂಪ ನರಸಿಂಹ ಶಾಂತಿ! (ಗ)
-ತಿ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ!!!

ಮುಚ್ಚ ಬೇಕೊಂದೊಂದಾಗೆಲ್ಲಾ ತೂತಯ್ಯಾ! (ಅ)

-ಚ್ಚಳಿಯದಮೃತ ತುಂಬಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಬೇರೇನೂ ಬೆರೆಸದಿರಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಕೊಂಬಾಪ್ತರಿಗದ ಕೊಡಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ದೊಂದುತ್ತಮ ಸೇವೆಯಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ! [ಆ]
-ದಾಯದಾಸೆಯ ಬಿಡಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಹೀ)
-ಗೆ ಶುದ್ಧ ಜೀವನವಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಎ)
-ಲ್ಲಾ ಶಿವಾರ್ಪಣವೆಂದಿರಬೇಕಯ್ಯಾ!
ತೂಗಿ ಪಾಡುವಳಾಗವನಮ್ಮಯ್ಯಾ!
ಲ್ಲೀನ ಸುಖ ನಿದ್ರಾನಂದಾಗಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ಕಂದಯ್ಯಾ!!!

ಹತ್ತಿಯ ಬತ್ತಿಯಾರತಿಯನೆತ್ತಿ! (ಹ)

-ತ್ತರ ಬಂದದನೆಚ್ಚರದಿಂದೆತ್ತಿ! (ಜ)
-ಯ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮೆಂದೆನುತೆತ್ತಿ!
ತ್ತಿ ತುಪ್ಪದಲದ್ಧಿ ಹೊತ್ತಿಸೆತ್ತಿ! (ನೆ)
-ತ್ತಿಗ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಾಕುತದೆತ್ತಿ!
ಯಾವಾಗಲೀ ಸೇವೆ ಸಿಗಲೆಂದೆತ್ತಿ!
ಮಾರಮಣ ಗತಿ ನೀನೆಂದೆತ್ತಿ!
ತಿಥಿ, ವಾರಕ್ಕೆ ಪತಿ ನೆನೆಂದೆತ್ತಿ!
ದುನಾಥ ಗುರುನಾಥನೆಂದೆತ್ತಿ! (ಕೆ)
-ನೆ ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆಯನರ್ಪಿಸುತೆತ್ತಿ! (ಎ)
-ತ್ತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾರತ್ಯೆತ್ತಿ!!!

ಆವಾಹನೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳನಿತ್ಯ!

ವಾಸನಾನಾಶಕದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ!
ರಿ ರೂಪಸಿದ್ಧಿಗೀಅಭ್ಯಾಸಗತ್ಯ!
ನೆನೆನೆನೆಯುತದಾಗುವುದು ಸತ್ಯ!
ವಿಷಕ್ಕಮೃತೌಷಧಿಯೆಂಬುದು ಸತ್ಯ!
ರ್ವನಾಮ, ರೂಪೈಕ್ಯಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯ! (ಆ)
-ರ್ಜನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿದಕಗತ್ಯ!
ನೆರೆ ಗುರುಕರಣೆ ಅತ್ಯಂತಗತ್ಯ!
‘ಗತಿ ನೀನೆಂಬ’ನನ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯತ್ಯಗತ್ಯ! (ಒ)
-ಳಮುಖಿ ಸುಖಿಯಾಗ್ವುದಿದರಿಂ ಸತ್ಯ!
ನಿಶ್ಯಾತ್ಮಾರಾಮ ಸುಖಕೀ ಮುಖಗತ್ಯ! (ಸ)
-ತ್ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೀ ಮುಖಗತ್ಯ!!!

ಈರ್ಷಾಸೂಯೆಇಲ್ಲದವ ಸ್ವಾಮಿ! (ಹ)

-ರ್ಷಾತ್ಮಾರಾಮ ನಾಮ ಪ್ರೇಮಿ ಸ್ವಾಮಿ!
ಸೂತಕ, ಪಾತಕ ಶೂನ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ! (ಮಾ)
-ಯೆಯೊಡನಿದ್ದಿಲ್ಲದವ ಸ್ವಾಮಿ!
ಹ ಪರಕ್ಕಿವ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ! (ಬ)
-ಲ್ಲವನ ಬಲ್ಲವನಿವ ಸ್ವಾಮಿ!
ರ್ಪ, ದಂಭವಿಲ್ಲದವ ಸ್ವಾಮಿ!
ರದ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮ ಸ್ವಾಮಿ!
ಸ್ವಾವಲಂಬನಾ ಭಾಸ್ಯರ ಸ್ವಾಮಿ!
ಮಿತ್ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ!!!

ಮಂಗಳ ಹಾಡಿದಳು ಆಂಡಾಳಮ್ಮ!

ತಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿಶ್ತಮ್ಮ! (ತಾ)
-ಳ, ಮೇಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತಮ್ಮ!
ಹಾವ, ಭಾವ ಸಹಜವಾಗಿತ್ತಮ್ಮಾ! [ಅ]
-ಡಿಗಡಿಗವನಡಿ ಧ್ಯಾನವಮ್ಮ!
ಯೆ ಶ್ರೀರಂಗನದಾಗಿಹುದಮ್ಮ! (ಅ)
-ಳುಕು, ಅಂಜಿಕೆ ನಿನಗಿಲ್ಲವಮ್ಮ!
ಆಂಜನೇಯ ಕಾವಲಾಗಿಹನಮ್ಮ! [ಓ]
-ಡಾಡ್ಯೊಡನಾಡ್ಯಾನಂದವಾಗಿರಮ್ಮ! (ಒ)
-ಳ, ಹೊರಗವನೇ ನೀನಾಗಿರಮ್ಮ! (ಅ)
-ಮ್ಮ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಪ್ತಾಂಡಾಳಮ್ಮ!!!

ನನ್ನ ಪೂಜೆಗನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯೇ ಸಾಕು! (ಚಿ)

-ನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಮೂರ್ತಿಗಳೇತಕ್ಕಿರಬೇಕು?
ಪೂರ್ಣ ಭಾವದ ಜಪವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು! (ಪೂ)
-ಜೆ, ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು!
ಡಿಬಿಡಿಯಾಡಂಬರ ಬಿಡಬೇಕು!
ಡೆ, ನುಡಿ, ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು! (ಅ)
-ನ್ಯರವಗುಣವೆಣಿಸದಿರಬೇಕು!
ಕ್ತಿ ಕಥಾಮೃತ ಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು! (ಮು)
-ಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಸದಾ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು! (ಛಾ)
-ಯೇಶ್ವರನ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು!
ಸಾಯುಜ್ಯಕಿದು ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕು! (ಸಾ)
-ಕು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕು!!!

ಹೃದಯ ಸಂಪುಟ ಸದಾ ಸುರಕ್ಷಿತ!

ರ್ಶನವಿಲ್ಲಾಗ್ವುದೆಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷಿತ!
ಮ, ನಿಯಮದಿಂದದು ಸುರಕ್ಷಿತ!
ಸಂತತಾತ್ಮಾರಾಮನಿಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ!
ಪುಣ್ಯ, ಪಾಪದಂಟಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ! (ಕೂ)
-ಟ, ನೋಟಗಳೊಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ!
ರ್ವನಾಮ, ರೂಪವಿಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ!
ದಾಸ ಮಾರುತಿಯಂದದು ಸುರಕ್ಷಿತ!
ಸುಳ್ಳು ಪೊಳ್ಳುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ!
ಹಸ್ಯ ‘ಶ್ರೀ ಗುರುಕೃಪೆ’ ಸುರಕ್ಷಿತ!
ಕ್ಷಿತಿಪತಿಯಿಷ್ಟವಿಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ! (ಸ)
-ತತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸುರಕ್ಷಿತ!!!

ಕಳೆದುಳಿದ ಶಿವನಿಗೆಲ್ಲಾ ಪೂಜೆ! (ವೇ)

-ಳೆವೇಳೆಗಾಗಲಿ ಅವಗೆಲ್ಲಾ ಪೂಜೆ!
ದುರಿತದೂರ ಹರನಿಗೆಲ್ಲಾ ಪೂಜೆ! (ಬಾ)
-ಳಿನ, ಬೆಳಕಾಗಿರುವಾಗೆಲ್ಲಾ ಪೂಜೆ!
ತ್ತ ತಾನಾಗಿರುವಾತಗೆಲ್ಲಾ ಪೂಜೆ!
ಶಿಖಿವಾಹನನಯ್ಯನಿಗೆಲ್ಲಾ ಪೂಜೆ!
ರ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಗೆಲ್ಲಾ ಪೂಜೆ!
ನಿತ್ಯ, ನಿರಾಮಯ ದೇವಗೆಲ್ಲಾ ಪೂಜೆ! (ಬ)
-ಗೆಬಗೆರೂಪಾನಂದಾತ್ಮಗೆಲ್ಲಾ ಪೂಜೆ! (ಕ)
-ಲ್ಲಾಗಿಹ ಶಿವಲಿಂಗಾತ್ಮಗೆಲ್ಲಾ ಪೂಜೆ!
ಪೂಜೆ, ಸಾಯುಜ್ಯ ಸುಖಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲಾ ಪೂಜೆ! (ಸಂ)
-ಜೆ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಶಿವ ಪೂಜೆ!!!

ಲೋಕೈಕೇಕೈಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಸೌಖ್ಯ!

ಕೈವಲ್ಯ ಸುಖ ಸರ್ವದಾ ಸೌಖ್ಯ!
ಕೇಡೆಳ್ಳಷ್ಟಿಲ್ಲದಾ ನಿತ್ಯ ಸೌಖ್ಯ!
ಕೈಲಾಸಪತಿಯ ಐಕ್ಯ ಸೌಖ್ಯ! (ಶ)
-ಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಲಿನಾತ್ಮಗಾ ಸೌಖ್ಯ!
ಸ್ವಧರ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯಾಸೌಖ್ಯ!
ರೂಪ ನಾಮಾತೀತಾನಂದಾ ಸೌಖ್ಯ!
ರಮಗುರುಪ್ರಸಾದಾ ಸೌಖ್ಯ!
ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸೌಖ್ಯ! (ಮು)
-ಖ್ಯ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸೌಖ್ಯ!!!

ದತ್ತ ತತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ! (ಉ)

-ತ್ತಮಾತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಬೋಧಕ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ!
ರಣಿಯನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ!
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಾತ್ಮವೆಂದಿದ್ದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ!
ಪ್ರತಿಭಟರಡಗಿಸಿದ್ಧ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ! (ಸ)
-ತಿ ಮೈತ್ರೇಯ್ಗನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ!
ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯದಂಟಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ!
ಮೆ, ಶಮೆಯಿಂದೆಲ್ಲಾ ಗೆದ್ದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ!
ರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಾದ ಶುದ್ಧ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ!
ಯಾಗ, ಯೋಗಾತ್ಮಾನಂದೆಂದಿದ್ದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ!
ಜ್ಞಪ್ತಿಯಿದರಲ್ಲಾತ ಮುಗ್ಧ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ!
ರ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ! (ವ)
-ಲ್ಕ್ಯ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ!!!

ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಸುತ್ತಿ ಬಂದರಯ್ಯಾ!

ದ್ರವ್ಯವೇನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ಮಂಜಿನೊಳಗೂ ತೂರಿಹೋದರಯ್ಯಾ! (ಒ)
-ಡಲಿನಾಸೆ ತೊರೆದು ಹೋದರಯ್ಯಾ!
ಭ್ಯವಾದದ್ದು ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿಯಯ್ಯಾ!
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಿಹರಯ್ಯಾ! (ಮ)
-ತ್ತಿನ್ಯಾವಾಗ ಪ್ರಯಾಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಗತವಯ್ಯಾ!
ಯಾಮಯ ಪರಮೇಶ್ವರನಯ್ಯಾ!
ಕ್ತ ಮಾಂಸದ ಗೊಂಬೆಂತಿರ್ಪುದಯ್ಯಾ? (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೇ ಬಲ್ಲಯ್ಯಾ!!!

ನಂದ ಕಂದ ಮುಕುಂದ ಗೋವಿಂದ! (ಸ)

-ದಯ ಹೃದಯಾನಂದ ಗೋವಿಂದ!
ಕಂಸ ಮಾವನ ಕೊಂದ ಗೋವಿಂದ! (ಮ)
-ದನ ಮೋಹನಾನಂದ ಗೋವಿಂದ!
ಮುರಲೀ ನಾದಾನಂದ ಗೋವಿಂದ!
ಕುಂಜ ವಿಹಾರಾನಂದ ಗೋವಿಂದ! (ಯಾ)
-ದವ ಮಧವಾನಂದ ಗೋವಿಂದ!
ಗೋಕುಲ ಲೀಲಾನಂದ ಗೋವಿಂದ! (ಗೋ)
-ವಿಂದ, ಗೋಸೇವಾನಂದ ಗೋವಿಂದ! (ಕಂ)
-ದ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಗೋವಿಂದ!!!

ಶಿವನಡಿದಾವರೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ! (ಪ)

-ವಡಿಸಿ ಪಾಡುವವನಡಿಯಲ್ಲಿ!
ಮ್ರತೆಯಿಂದಾ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ! (ಪಾ)
-ಡಿಯೊಡಗೂಡ್ಯಾ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ! (ಸ)
-ದಾನಂದವೀವಾ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ!
ರ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ! (ಇ)
-ರೆ ಬೇಕಿನ್ನೇನೀ ನರ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ? (ಜ)
-ಯ ಖಂಡಿತವನಡ್ಯಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ! [ಅ]
-ಡಿಗಡಿಗೀ ಭಾಗ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ! (ಕಾ)
-ಯಲೆಮ್ಮನೀ ದುಃಖ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ! (ಇ)
-ಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಡಿಯಲ್ಲಿ!!!

ಅಂದ, ಗಂಧವಿಲ್ಲದ ಕುಸುಮ ನಾನಮ್ಮಾ!

ರ್ಶನಾಕರ್ಷಣೆಯನಗೇನಿಲ್ಲವಮ್ಮಾ!
ಗಂಗೋದಕಾಹಾರವೀಗ ಬೇಕಿಲ್ಲವಮ್ಮಾ!
ನಾಗಮವೇನೂ ಬರಲಾರದಮ್ಮಾ!
ವಿಧಿಯಾಜ್ಞಾಬದ್ಧನಾಗಿ ಬಾಳಿಹೆನಮ್ಮಾ! (ಬೆ)
-ಲ್ಲವೀಗೆಲ್ಲಾ ಬತ್ತಿಹುದೆನ್ನಿಂದಮ್ಮಾ!
ಯೆ ಬಂದಾಗ ಉದುರಿ ಹೋಗುವೆನಮ್ಮಾ!
ಕುಮತಿಗೆನ್ನ ನಿಜ ಅಳವಡದಮ್ಮಾ!
ಸುವಿಚಾರಕೆನ್ನಲಿಹುದು ಪಾಠವಮ್ಮಾ!
ನ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನ ಜೀವನವಮ್ಮಾ!
ನಾಮ, ರೂದಪಸ್ಥಿರತೆ ಅರಿವುದಮ್ಮಾ!
ನ್ನಂತಾದಾಗ ಪರಮ ಪದವಿಯಮ್ಮಾ! [ಅ]
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಲ್ಲಾ ಬಲ್ಲವಮ್ಮಾ!!!

ಅರ್ವತ್ತೆರಡರಂತರ್ವಾಣಿ! (ಈ)

-ರ್ವರಿಲ್ಲೆಂಬದ್ವೈತಾಂತರ್ವಾಣಿ! (ಇ)
-ತ್ತೆತ್ತ ತಾನೆಂಬುವಂತರ್ವಾಣಿ! (ಇ)
-ರಲೀ ಜ್ಞಾನೆಲ್ಲರ್ಗೆಂಬ ವಾಣಿ! (ಬಿ)
-ಡಬೇಕೆಲ್ಲಾಸೆಯೆಂಬ ವಾಣಿ! (ನಿ)
-ರಂಜನನಿಂತೆಂಬಂತರ್ವಾಣಿ!
ಪವಿದಕಾಗೆಂಬ ವಾಣಿ! (ಗೀ)
-ರ್ವಾಣಿ ನಿರಂಜನಾಂತರ್ವಾಣಿ! (ತ್ರಾ)
-ಣಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ವಾಣಿ!!!

ಅರ್ವತ್ತೆರಡರಮೃತ ವಚನ! (ಸ)

-ರ್ವ ಕಾರಣ ಕರ್ತ ನಿರಂಜನನ! (ಎ)
-ತ್ತೆತ್ತರಸುವುದೇತಕ್ಕ ಅವನ?
ಮಿಸುತೆಲ್ಲರೊಳಗಿರ್ಪವನ! (ತ)
-ಡ ಮಾಡದರಿತುಕೊಳ್ಳಿರವನ!
ಘುಪತಿ ರಾಘವನಾಗಿಹನ!
ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾ ಪರಮೇಶ್ವರನಾ!
ನುವಿನಾಶಾ ಪಾಶಳಿದವನ!
ರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದರಿಯಿರವನ!
ಪಲ ಚಿತ್ತ ಬೇಡಿನ್ನನುದಿನ!
ಮೋ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಪ್ತಾನನ!!!

ಅರ್ವತ್ತೆರಡರ ಉದಯ! [ಸ]

-ರ್ವರಿಗೂ ಆನಂದ ಸಮಯ! (ಎ)
-ತ್ತೆತ್ತಲೂ ನಿರಂಜನ ಮಯ!
ಮಿಸಲವನಲ್ಲಿ ಜಯ! (ಬ)
-ಡತನಕಾಗೇತಕ್ಕೆ ಭಯ?
ಘುನಾಥನಾತನಾಶ್ರಯ!
ಳಿಸದಾವ ತಾಪತ್ರಯ!
ತ್ತಗುರು ಕರುಣಾಮಯ! (ಜೀ)
-ಯ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ರಾಯ!!!

ಅರ್ವತ್ತೆರಡರ ನಿರಂಜನಾನಂದ! [ಸ]

-ರ್ವರಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿಹೆನೆಂಬಾನಂದ! (ಎ)
-ತ್ತೆತ್ತಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ!
ಸ, ವಿರಸೆಲ್ಲಾ ಸಮರಸಾನಂದ! (ಬ)
-ಡವ, ಬಲ್ಲಿದರೆನ್ನದಭೇದಾನಂದ!
ಸನೆಯಲಿಹುದು ಭಜನಾನಂದ!
ನಿರತ, ನಿರ್ಮಲ ರವಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ!
ರಂಗನಾಥನಾಪ್ತೇಷ್ಟನೆಂಬಾತ್ಮಾನಂದ!
ನನ, ಮರಣ ದೂರಮರಾನಂದ!
ನಾದ, ಬಿಂದು, ಕಳಾತೀತತುಳಾನಂದ!
ನಂದ ಕಂದನ ಗೀತಾನುಭವಾನಂದ!
ತ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ಅರು ದಶದೆರಡರೀ ರೂಪ!

ರುಧಿರ, ಮಾಂಸದಸ್ಥಿರ ರೂಪ!
ತ್ತನಾಟಕಾಗಿರುವೀ ರೂಪ!
ಬರಿಗೊಲಿದಾನಂದ ರೂಪ! (ನಿಂ)
-ದೆ, ವಂದನೆಯಲಕ್ಷ್ಯದೀ ರೂಪ!
ತಿಪತಿಪಿತನಂಶ ರೂಪ!
ಮರುಧರನಾ ಶಿವರೂಪ!
ರೀತಿ, ನೀತಿಯಾದರ್ಶಸ್ವರೂಪ!
ರೂಪಾರೂಪವಿಲ್ಲದಾತ್ಮ ರೂಪ! (ದೀ)
-ಪ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ರೂಪ!!!

ಅರ್ವತ್ತೆರಡರ ಬಾಲ ರೂಪ! [ಸ]

-ರ್ವಶಕ್ತ ವರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ! (ಎ)
-ತ್ತೆತ್ತಲೂ ತುಂಬಿಹೆ ನಿತ್ಯರೂಪ! (ವ)
-ರ ಗುರುದತ್ತನೆಂಬಿಷ್ಟ ರೂಪ! (ಮ)
-ಡದಿ ಮಾತಂಗಿಯಾರಾಧ್ಯ ರೂಪ! (ಅ)
-ರಸಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗಾಪ್ತ ರೂಪ!
ಬಾನ್ಮಣಿ ವಂಶ ಶ್ರೀರಾಮ ರೂಪ! (ಬಾ)
-ಲ ಧೃವಗೊಲಿದ ಹರಿ ರೂಪ!
ರೂಪಾರೂಪವಿಲ್ಲದಾತ್ಮ ರೂಪ! (ದೀ)
-ಪ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ರೂಪ!!!

ನಿರಂಜನನರ್ವತ್ತೆರಡು!

ರಂಗನಾಥನಡಿಯೇ ಬೀಡು!
ನ್ಮ ಸಾಪಲ್ಯದ ಮಾರ್ಪಾಡು!
‘ನ ಗುರೋರಧಿಕೆಂ ಬ’ ಪಾಡು!
-ನಕರ ಸಾಕ್ಷಿದಕೆ ನೋಡು! (ಗ)
-ರ್ವ ಬಿಟ್ಟವನ ಒಡನಾಡು! (ಎ)
-ತ್ತೆತ್ತವನ ಭಜನೆ ಮಾಡು!
‘ರಘುಪತಿ ರಾಘವ’ ಹಾಡು! (ಹಾ)
-ಡು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೆಂದಾಡು!!!

ನಾನು ಕಿಲಾಡಿ ಕಾಣಮ್ಮಾ! [ಅ]

-ನುಮಾನ ಬೇಡ ಕಾಣಮ್ಮಾ!
ಕಿವಿ, ಬಾಯಿಲ್ಲ ಕಾಣಮ್ಮಾ!
ಲಾಭೇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲ ಕಾಣಮ್ಮಾ! (ಮ)
-ಡಿ ಮೈಲಿಗೆಯಿಲ್ಲ ಕಾಣಮ್ಮಾ!
ಕಾರ್ಯ, ಕಾರಣ ಕಾಣಮ್ಮಾ! [ಗು]
-ಣ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಕಾಣಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಾ!!!

ನಾನು ಕಿಲಾಡಿನಿಜವಯ್ಯಾ! (ಅ)

-ನುಪಮ ರಾಮ ನಿಜವಯ್ಯಾ!
ಕಿವಿ, ಬಾಯಿಲ್ಲ ನಿಜವಯ್ಯಾ!
ಲಾಭೇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲ ನಿಜವಯ್ಯಾ! (ಮ)
-ಡಿ ಮೈಲಿಗೆಯಿಲ್ಲ ನಿಜವಯ್ಯಾ!
ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ನಿಜವಯ್ಯಾ!
ಗಕಂಟಿಲ್ಲ ನಿಜವಯ್ಯಾ!
ನಜಮಿತ, ನಿಜವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಯ್ಯಾ!!!

ನರ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಿಯಯ್ಯಾ!

ಘುಪತಿ ಧ್ಯಾನ ಸಾಗಲಯ್ಯಾ!
ನ್ಮಜನ್ಮದ ಮಾತು ಬೇಡಯ್ಯಾ! (ಉ)
-ನ್ಮತ್ತನಾಗು ಭಜನೆಯಲಯ್ಯಾ!
ತ್ತನಾಜ್ಞೆಯಿದ ಪಾಲಿಸಯ್ಯಾ! (ಎ)
-ಲ್ಲೇನಿಹುದಿಂಥಾ ಆನಂದವಯ್ಯಾ?
ಮುಕ್ತಿಯಿದೇ ಜೀವಿಗಳಿಗಯ್ಯಾ! (ಶ)
-ಕ್ತಿ, ಯುಕ್ತಿಯೆಲ್ಲಾ ಭುಕ್ತಿಗಾಗಯ್ಯಾ!
ಮಪಿತನಾದರ್ಶ ಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾರಾಮಯ್ಯಾ!!!

ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಪ್ರಸಾದ! (ಗು)

-ಣ ಗಣ ವರ್ಧಕ ಪ್ರಸಾದ!
ರಮ ಹಂಸಾತ್ಮ ಪ್ರಸಾದ!
ತಿತಿಕ್ಷಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ!
ಹೋರಾಟ ಶಮನ ಪ್ರಸಾದ!
ತ್ಸರ ವಿನಾಶ ಪ್ರಸಾದ!
ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ!
ಸಾದರಾರ್ಹ ಗುರು ಪ್ರಸಾದ!
ತ್ತ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಸಾದ!!!

ನಾದಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ!

ತ್ತನಲಿವನೈಕ್ಯವಯ್ಯಾ!
ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತರಿಷ್ಟದೇವಯ್ಯಾ!
ಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸರ್ವಶರಯ್ಯಾ!
ವಿಧಿತನ್ನಿಂದನ್ಯವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ವಿ)
-ಶ್ವೇಶ್ವರ ತಾ ತ್ಯಾಗರಾಜಯ್ಯಾ! (ವಿ)
-ಶ್ವಮಾತೆ ಲಲಿತಗಾಪ್ತಯ್ಯಾ!
ತ್ನ ವಿಲಾಸೇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ಜೈ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ಪರಿಶುದ್ಧನು ದೇವರು ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ!

ರಿಪುಗಳಾರನು ಜೈಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ!
ಶುಚಿ ಹೊರಗೊಳಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ! (ಬ)
-ದ್ಧನವನಲ್ಲೆಂದವನ ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ! (ತ)
-ನು, ಮನ, ಧನಾಸೆಯಟ್ಟಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ!
ದೇಶ, ಕಾಲ, ಭ್ರಾಂತಿ ಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ!
ರ ಗುರುವ ಸ್ಮರಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ! (ಗು)
-ರುವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ!
ಧ್ಯಾನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆಂದು ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ!
ನಿತ್ಯ ಸತ್ಸಂಗಿಗಳಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ!
ಸಿರಿತನವಿದೆನುತ ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ! (ಹ)
-ರಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೆಂದು ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ!!!

ಕಾವಲು ನಾಯಿಯಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ!

ರ ಗುರು ಮಂದಿರವಿದಯ್ಯಾ!
ಲುಚ್ಛರೊಳ ಸೇರದಿರಲಯ್ಯಾ!
ನಾರುವಾಹಾರ ತರದಿರಯ್ಯಾ! (ಬಾ)
-ಯಿ, ಗದ್ದಲವಾಗದಂತಿರಯ್ಯಾ!
ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗದಿರಯ್ಯಾ!
ಮನೊಡೆಯನದಿರಲಯ್ಯಾ!
ಬೇಕಾದುದಾತ ಕೊಡುವನಯ್ಯಾ!
ತ್ತಲಲೆಚ್ಚರವಾಗಿರಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೊಡೆಯಯ್ಯಾ!!!

ಮನಮೋಹಿ ನೀ ಗಾನವಾಹಿ ನೀ!

ಮ್ರಭಾವಿ ನೀ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ನೀ!
ಮೋಕ್ಷದಾಯಿ ನೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ನೀ!
ಹಿತರಕ್ಷಿ ನೀ ವ್ರತದೀಕ್ಷಿ ನೀ!
ನೀತಿಬೋಧಿ ನೀ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧಿ ನೀ!
ಗಾಢಪ್ರೇಮಿ ನೀ ಸುಧಾಸೇವಿ ನೀ!
ತೋದ್ಧಾರಿ ನೀ ಮಿತಭಾಷಿ ನೀ!
ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿ ನೀ ಗುರುರೂಪಿ ನೀ!
ಹಿರಿಯಾತ್ಮಿ ನೀ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿ ನೀ!
ನೀ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಕಾರಿ ನೀ!!!

ವೆಂಕಟೇಶಾನುಗ್ರಹವಾಯ್ತಯ್ಯಾ!

ರೆಸಿಕೊಂಡಿತ್ತ ದರ್ಶನಯ್ಯಾ! (ಕೂ)
-ಟೇನೂ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲಯ್ಯಾ! (ತ)
-ನು, ಮನಕೆ ಶಾಂತಿಯುಂಟಾಯ್ತಯ್ಯಾ!
ಗ್ರಹಚಾರ ಮುಗಿದಂತಾಯ್ತಯ್ಯಾ!
ರಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತೃಪ್ತ್ಯಾಯ್ತಯ್ಯಾ!
ವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಶುಭಯ್ಯಾ! (ಆ)
-ಯ್ತವನಿಷ್ಟದಂತೆ ಸೇವೆಯಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಚಿತ್ತಯ್ಯಾ!!!

ಕೇಳುವುದೇ, ಹೇಳುವುದೇನಾ ಲೀಲಾವಿನೋದನಿಗೆ? (ಬಾ)

-ಳುವುದೀ ಸಂಸಾರದಲಾನಂದಾ ಲೀಲಾವಿನೋದನಿಗೆ! (ಆ)
-ವುದೂ ತನ್ನಿಷ್ಟದಂತಾಗಬೇಕಾ ಲೀಲಾವಿನೋದನಿಗೆ!
ದೇವ ನೀನೇ ಗತ್ಯೆಂದಿರಬೇಕಾ ಲೀಲಾವಿನೋದನಿಗೆ! (ಅ)
-ನುದಿನದನುಷ್ಠಾನವಾನಂದಾ ಲೀಲಾವಿನೋದನಿಗೆ!
ಹೇಯವಾಗಿಹುದನ್ಯ ಹವ್ಯಾಸಾ ಲೀಲಾವಿನೋದನಿಗೆ! (ಕೀ)
-ಳು, ಮೇಲೆಂಬ ಭಾವಭೇದವಿಲ್ಲಾ ಲೀಲಾವಿನೋದನಿಗೆ! (ಸಾ)
-ವು, ನೋವಿನ ಭಯವಾವುದಿಲ್ಲಾ ಲೀಲಾವಿನೋದನಿಗೆ!
ದೇಶ, ವಿದೇಶವೆಲ್ಲಾ ಸ್ವದೇಶಾ ಲೀಲಾವಿನೋದನಿಗೆ!
ನಾಳೆಗೇನೆಂಬ ಯೋಚನೆಯಿಲ್ಲಾ ಲೀಲಾವಿನೋದನಿಗೆ!
ಲೀನವಾಗಿರುವುದೊಂದಾನಂದಾ ಲೀಲಾವಿನೋದನಿಗೆ! (ಆ)
-ಲಾಪ ಪ್ರಲಾಪ ಳೆಲ್ಲಲಕ್ಷ್ಯಾ ಲೀಲಾವಿನೋದನಿಗೆ!
ವಿಧಿವಿಲಾಸವೆನ್ನುವುದಾಟಾ ಲೀಲಾವಿನೋದನಿಗೆ! (ಮ)
-ನೋರೂಪಿಯಾಗಿರುವುದಾನಂದಾ ಲೀಲಾವಿನೋದನಿಗೆ!
ರ್ಶನಕಾಗಳುವುದೊಂದಾಟಾ ಲೀಲಾವಿನೋದನಿಗೆ!
ನಿಜರೂಪ ಮರೆಸಿರ್ಪಾನಂದಾ ಲೀಲಾವಿನೋದನಿಗೆ!
ಗೆಳೆಯ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಲೀಲಾವಿನೋದನಿಗೆ!!!

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಾನಂದ ಜೀವನ! (ಮೋ)

-ಕ್ಷಾತ್ಮಾರಾಮಾನಂದ ಜೀವನ! (ಸ)
-ತ್ಕಾಲಕ್ಷೇಪಾನಂದ ಜೀವನ!
ರಾಗ ತ್ಯಾಗಾನಂದ ಜೀವನ! (ಆ)
-ನಂದ, ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಜೀವನ!
ತ್ತ ಕೃಪಾನಂದ ಜೀವನ!
ಜೀವ ಶಿವಾನಂದ ಜೀವನ! (ಶಿ)
-ವ ಜೀವೈಕ್ಯಾನಂದ ಜೀವನ! (ಘ)
-ನ ನಿರಂಜನಾರ್ಕ ಜೀವನ!!!

ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು, ಹೃದಯ ಮೆಚ್ಚು! (ತಾ)

-ಯಿ! ತಂದೆಯಾದವನ ಮೆಚ್ಚು!
ಮುಕ್ತಿದಾತನವನ ಮೆಚ್ಚು! (ಪೆ)
-ಚ್ಚು! ನೀನವನಿಗಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು!
ಹೃದಯೇಶ್ವರನಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು!
ತ್ತನೆಂದವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚು! (ಕಾ)
-ಯ ಮೋಹ ಬಿಟ್ಟವನ ಮೆಚ್ಚು!
ಮೆಚ್ಚು! ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮೆಚ್ಚು! (ಹೆ)
-ಚ್ಚು! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮೆಚ್ಚು!!!

ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು! ಹೃದಯ ಮೆಚ್ಚು! (ಕ್ಷ)

-ಯಿಪುದದಲ್ಲ ; ಸ್ವಚ್ಛ! ಮೆಚ್ಚು!
ಮುಕ್ತಿಸ್ಥಾನ ಸರ್ಮೋಚ್ಛ! ಮೆಚ್ಚು! (ಹು)
-ಚ್ಚು ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಚ್ಛ! ಮೆಚ್ಚು!
ಹೃದಯಸ್ವಾಮಿಗಚ್ಚು! ಮೆಚ್ಚು!
ತ್ತನಿಚ್ಛೆಗದುಚ್ಚ ಮೆಚ್ಚು! (ಭ)
-ಯ, ಮಚ್ಛರಕೆ ಕಿಚ್ಚು! ಮೆಚ್ಚು!
ಮೆಚ್ಚು! ‘ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ’ ಮೆಚ್ಚು! (ಹೆ)
-ಚ್ಚು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ! ಮೆಚ್ಚು!!!

ವಧು, ವರರ, ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಒಬ್ಬ! (ಬಂ)

-ಧು, ಬಳಗಾಪ್ತೇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲೊಬ್ಬ!
ರ ಗುರು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯೊಬ್ಬ!
ಕ್ಷೆ, ಶಿಕ್ಷೆಗಳಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬ!
ಮೆ, ಉಮೆಯರಸರಾತ್ಮನೊಬ್ಬ!
ತಂಪು, ಬಿಸಿ, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯಾತ್ಮನೊಬ್ಬ! (ಹಿಂ)
-ದೆ, ಮುಂದೆಂಬೆಲ್ಲಕ್ಕಾಧಾರಾತ್ಮನೊಬ್ಬ! (ಮ)
-ತಾನೇಕಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಾತ್ಮನೊಬ್ಬ!
ಯಿದನರಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬ!
ಡೆಯನಿವನೆಲ್ಲಾ ಲೋಕಕ್ಕೊಬ್ಬ! (ಒ)
-ಬ್ಬ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಜಗಕೊಬ್ಬ!!!

ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕನೆಲ್ಲರಾಪ್ತ! (ಕ)

-ರ್ಮಾನುಸಾರ ಪ್ರತಿಫಲವೀಯುವಾಪ್ತ!
ಟ್ಟಭದ್ರನಿಗಾತ ಪರಮ ಆಪ್ತ!
ಳ್ಳ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗುತ್ಸಾಹವೀವಾಪ್ತ!
ನಿಲಯದ ಕಲಾವಿದರಿಗಾತಾಪ! (ನಿ)
-ರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಜನಕಾಪ್ತ!
ಶಿ, ಸೂರ್ಯ, ತಾರೆಯರ ಕೀರ್ತಿಗಾಪ್ತ!
ರುಣಾಕರನೀತೆಲ್ಲಾ ಮತಕಾಪ್ತ!
ನೆಲ, ಜಲ, ಮನೆ, ಮಠಕಿವನಾಪ್ತ! (ಬ)
-ಲ್ಲವರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿರುವಾಪ್ತ!
ರಾತ್ರಿ, ದಿನ, ಲೀಲಾನಾಟಕ ಪ್ರಿಯಾಪ್ತ! (ಆ)
-ಪ್ತ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸರ್ವರಿಗಾಪ್ತ!!!

ಮೋಡವೀಗೆನಗಾಗಿ ಚದರಲಯ್ಯಾ! (ಅ)

-ಡಚಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಸೇವೆಗಯ್ಯಾ!
ವೀತರಾಗ ಗುರುವರನು ನೀನಯ್ಯಾ! (ತೆ)
-ಗೆದೊಗೆದು ಮುಸುಕ ಬಾ ಹೊರಗಯ್ಯಾ!
ಮಸ್ಕರಿಸುವೆನು ನಿನ್ನಡಿಗಯ್ಯಾ!
ಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿದ್ದರೂ ತಡವೇಕಯ್ಯಾ? (ತ್ಯಾ)
-ಗಿಯಾಗಿಹೆನು ನಿನಗಾಗಿ ನಾನಯ್ಯಾ!
ರಾಚರಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಆಧಾರ ನೀನಯ್ಯಾ!
ತ್ತ ಗುರುರೂಪಿ ನೀನಲ್ಲವೇನಯ್ಯಾ?
ಘುರಾಮಗೆ ವಿಜಯ ನಿನ್ನಿಂದಯ್ಯಾ!
ಕ್ಷ್ಯ ನೀನೆನಗೆ ಸತತ ಕಾಣಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ರೂಪಿ ನೀನಯ್ಯಾ!!!

ಮನೋಬಲ ಮಹಾಬಲ! [ಜ್ಞಾ]

-ನೋದಯ ಬಲಾಪ್ತ ಬಲ!
ಲಾಬಲ ಕರ್ಮ ಬಲ! (ಮ)
-ಲ ನಿರ್ಮೂಲಮಲ ಬಲ! (ನಾ)
-ಮ ಬಲ ಪರಮ ಬಲ!
ಹಾಲಾಹಲ ಮಾಯಾ ಬಲ!
ಡಬಲ ದೇಹ ಬಲ! (ಬ)
-ಲ, ನಿರಂಜನಾತ್ಮ ಬಲ!!!

ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ! (ಹಿ)

-ಡಿಯಬೇಕಾತ್ಮ ಸಹಾಯ! [ಕ]
-ದ್ದು, ಮುಚ್ಚಿದರಿಲ್ಲಾದಾಯ! (ಹೆ)
-ಣ್ಣೋ, ಗಂಡೋ, ನಾಶವೀಕಾಯ!
ಮಕಾರವೆಲ್ಲಾ ಮಾಯ!
ಹಾಡು ಹರಿನಾಮ ಜೀಯ! [ಆ]
-ರಾಮಕಾರೀ ವ್ಯವಸಾಯ! (ಆ)
-ಯ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಯ!!!

ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಹರಟಬೇಡ!

ಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಯಿಡಬೇಡ! (ಕೂ)
-ಟ ನೋಡಿ

ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಡ!
ಮೇಷ, ವೃಷಭವೆಣಿಸಬೇಡ! (ಮೂ)
-ಲೆ ಮೂಲೆಗಿಣಿಕಿ ನೋಡಬೇಡ!
ರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಡ! (ಪು)
-ರ, ಭವನಗಳಾಶಿಸಬೇಡ! (ಆ)
-ಟ, ನೋಟಗಳ ಚಪಲ ಬೇಡ!
ಬೇಡಿ, ಕಾಡಿ, ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬಬೇಡ! (ಬೇ)
-ಡ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯತ್ತಿತ್ತೋಡ!!!

ಕಾದಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ! ಬಂದಾಗ ಕಾದಿಲ್ಲ!

ದಾರಿ ನೋಡಿದೆನು ಹಗಲಿರುಳೆಲ್ಲ!
ಮನವೆನ್ನೆಡೆಗೆ ಹರಿಯಲಿಲ್ಲ!
ಬಂದೇ ಬರುವನೆಂಬುದನು ಬಿಟ್ಟಿಲಲ

!
ದಿತಿ ಸವತಿ ಸುತ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ! (ಬ)
-ಲ್ಲವನೆನ್ನಾಳವನು, ಗೋಪ್ಯವೆಲ್ಲ!
ಬಂಡಾ

, ಬಯಲಾಟೊಪ್ಪುವವನಲ್ಲ!
ದಾರಿಯವನದೇನೂ ಕಠಿಣವಿಲ್ಲ!
ಡಿಬಿಡಿಗವಕಾಶವೀವುದಿಲ್ಲ!
ಕಾಲ ಕಾಯುವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿದಕೆಲ್ಲ!
ದಿಟ್ಟಿಯವನ ಪಾದದಲಿಟ್ಟೆನಲ್ಲ! (ಬ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿದನೆಲ್ಲ!!!

ನಿನ್ನ ನಾ ಬಳಸುವೆನು! (ನ)

-ನ್ನ ನೀನೆಂದುಳಿಸು ನೀನು!
ನಾಮ, ರೂಪಿನವ ನಾನು!
ಯಲಾಗಿರ್ಪವ ನೀನು! (ತ)
-ಳಮಳಿಸುವವ ನಾನು!
ಸುವಿಮಲಾತ್ಮನು ನೀನು! (ಸಾ)
-ವೆನುವಾತ ನೀನೇ ನಾನು! (ನೀ)
-ನು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನು!!!

ಮಳೆ ಬಂದಾಗೆತ್ತಬೇಕು ಗೋಧೀ! (ಇ)

-ಳೆಯ ದುಃಖವಿಂಗಿಸುವಾ ಗೋಧೀ!
ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಪ್ರಾಣಾ ಗೋಧೀ!
ದಾರಿಗರಿಗತ್ಯಗತ್ಯಾ ಗೋಧೀ! (ಬ)
-ಗೆಬಗೆ ರೂಪಗಾಧಾರಾ ಗೋಧೀ! (ಸ)
-ತ್ತವರುತ್ತಮಗತಿಗಾ ಗೋಧೀ!
ಬೇಸಾಯಗಾರರಿಷ್ಟಾರ್ಥಾ ಗೋಧೀ!
ಕುಲ ಗೋತ್ರವೆಣಿಸದಾ ಗೋಧೀ!
ಗೋಧೀ, ಸರ್ವಮತದೂಟಾ ಗೋಧೀ! (ಗೋ)
-ಧೀ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಗೋಧೀ!!!

ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ!

ರಾಗ, ದ್ವೇಷ ನಾಶದಿಂದಾಗಬೇಕಾರಾಮ!
ದ ಮತ್ಸರಂತ್ಯದಿಂದಾಗಬೇಕಾರಾಮ!
ಗಳ ನಿರ್ನಾಮದಿಂದಾಗಬೇಕಾರಾಮ!
ಮ, ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಬೇಕಾರಾಮ!
ರಾಮನಾಮ ಪ್ರೇಮದಿಂದಾಗಬೇಕಾರಾಮ!
ನೋವೃತ್ತಿ ಕ್ಷಯದಿಂದಾಗಬೇಕಾರಾಮ!
ಪ, ತಪಾದಿಗಳಿಂದಾಗಬೇಕಾರಾಮ!
ಜ್ಞ, ಯಾಗಾದಿಗಳಿಂದಾಗಬೇಕಾರಾಮ!
ನ್ಮ ಗುರುಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಬೇಕಾರಾಮ!
ತಿಪತಿ ದತ್ತನಿಂದಾಗಬೇಕಾರಾಮ!
ರಾತ್ರಿ, ದಿನ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಬೇಕಾರಾಮ!
ಹಾದೇವ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾರಾಮ!!!

ಕಳ್ಳರ ನಾಯಕತ್ವವೇಕಯ್ಯಾ? (ಸು)

-ಳ್ಳರೊಡನಾಟವಿನ್ನು ಸಾಕಯ್ಯಾ!
ಕ್ಷಕ ನೀನಾಗಿರೆನಗಯ್ಯಾ!
ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರೆನಯ್ಯಾ! (ಭ)
-ಯವೀ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನವಯ್ಯಾ!
ರ್ತವ್ಯ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯಯ್ಯಾ!
‘ತ್ವಮೇಮ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ’ಯ್ಯಾ!
ವೇಷ, ಭೂಷಣ ಬೇಡೆನಗಯ್ಯಾ!
ರುಣೆ ನಿನ್ನದೊಂದೇ ಸಾಕಯ್ಯಾ! [ಅ]
-ಯ್ಯಾ! ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ಮದುವೆಯಾಗು ಸಧವೆಯಾಗು!

ದುರ್ಮದನೀಗು ಅಮ್ಮನೀನಾಗು!
ವೆಸನ ನೀಗು, ದಾಸಿ ನೀನಾಗು!
ಯಾತ್ರಿಕಳಾಗು, ಪವಿತ್ರಳಾಗು!
ಗುಪಿತಳಾಗು, ಸಂತೃಪ್ತಳಾಗು!
ರ್ವಾತ್ಮಳಾಗು, ಓರ್ವಾತ್ಮಳಾಗು!
ರ್ಮಾತ್ಮಳಾಗು, ಪ್ರೇಮಾತ್ಮಳಾಗು!
ವೆಗ್ಗಳೆಯಾಗು, ಮಂಗಳೆಯಾಗು!
ಯಾಮಿನಿಯಾಗು, ಸ್ವಾಮಿನಿಯಾಗು! (ಆ)
-ಗು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀನಾಗು!!!

ಆಟ್ಟಡಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟೂಟ ಸಂತೃಪ್ತಿ! (ಪ)

-ಟ್ಟಣದ ಕಟ್ಟಳತೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ! (ಮ)
-ಡಿ, ಮೈಲಿಗೀ ಬಾಳಿಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ!
ಗೆಲುವು, ಸೋಲುಗಳು ಸಂತುಷ್ಟಿ!
ಕೊರಗು, ಮೆರಗೆಲ್ಲಾ ಸಂತುಷ್ಟಿ! (ಹ)
-ಟ್ಟೂರಿಟ್ಟೂರು ಕೊಟ್ಟೂರು ಸಂತುಷ್ಟಿ! (ದಿ)
-ಟ, ಸಟೆ ಬಾಯ್ಹರಟೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ!
ಸಂಗ, ಭಂಗ, ಅಭಂಗ ಸಂತುಷ್ಟಿ!
ತುದಿ, ಪುಧ್ಯ, ಆದ್ಯಂತ ಸಂತುಷ್ಟಿ! (ಪು)
-ಷ್ಟಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸಂತುಷ್ಟಿ!!!

ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ! [ಭೆ]

-ಟೀಗಾಗಲಾಮೇಲೆನ್ನ ಮದುವೆ! (ಭ)
-ರವಸೆಯಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ!
ತ್ತ ಭೃತ್ಯನಿಗಲ್ಲಿ ಮದುವೆ! (ಅ)
-ಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ!
ಮ್ರತೆಯಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ! (ನ)
-ನ್ನ, ನಿನ್ನದಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ!
ಹಾ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ! (ಮ)
-ದುವೆ ಅಮೃತಗಲ್ಲಿ ಮದುವೆ! (ಶಿ)
-ವೆ, ನಿರಂಜನಶಿವ ಮದುವೆ!!!

ಶಿವಸ್ವಾಮಿಯಾನಂದ ವಿಜಯ! (ಭ)

-ವಭಯ ಹರಾನಂದ ವಿಜಯ!
ಸ್ವಾಮಿಯಾತ್ಮೈಕ್ಯಾನಂದ ವಿಜಯ!
ಮಿತ್ರಗಣಕಾನಂದ ವಿಜಯ! (ಜಾ)
-ಯಾ ಜಯ ಯೋಗಾನಂದ ವಿಜಯ!
ನಂಜುಂಡ, ಭಾವಾನಂದ ವಿಜಯ!
ತ್ತಾನುಗ್ರಹಾನಂದ ವಿಜಯ!
ವಿಮಲ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ವಿಜಯ!
ನ್ಮ ರಹಿತಾನಂದ ವಿಜಯ! (ಜ)
-ಯ, ನಿರಂಜನಾನಂದ ವಿಜಯ!!!

ನಿದರ್ಶನ, ಪ್ರದರ್ಶನನಿತ್ಯವಯ್ಯಾ!

ರ್ಶನದಿಂದಕ್ಕು ನಿತ್ಯಸುಖವಯ್ಯಾ! (ಸ್ಪ)
-ರ್ಶದಿಂದಪ್ಪ ಸುಖ ಕ್ಷಣಕಾಲವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ನವರತದಭ್ಯಾಸ ದರ್ಶನಕ್ಕಯ್ಯಾ!
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಪವಿತ್ರವಾಗಿಹುದಯ್ಯಾ!
ತ್ತ ವರ್ತಮಾನ ಪ್ರವರ್ತಕನಯ್ಯಾ! (ದ)
-ರ್ಶನವೀಯುವನವನಂತಿದ್ದರಯ್ಯಾ! (ಧ)
-ನ, ಕನಕವೆಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಯ್ಯಾ!
ನಿರ್ಮಲನಾಗಿ ಅವನ ಭಜಿಸಯ್ಯಾ!
ತ್ಯಜಿಸಬೇಕವಗಾಗೈಹಿಕವಯ್ಯಾ!
ರಗುರು ಪರಮ ಕರುಣಾಳಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನುಭವಿಯಯ್ಯಾ!!!

ಇದ್ದುದೇನು ಬಿದ್ದು ಹೋದುದೇನು? [ಇ]

-ದ್ದು ಹೋದದ್ದು ಒಡಲಲ್ಲವೇನು?
ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೇನು? (ನಾ)
-ನು ಆ ಜಡ ದೇಹಾಗಿಹೆನೇನು?
ಬಿಡಾರ, ಗುಡಾರ ಹಾಕಿದ್ದೇನು? (ಹ)
-ದ್ದು, ಕಾಗೆಯುಂಡ ಕಾಯ ನಾನೇನು?
ಹೋಮ, ನೇಮ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ದುರ್ಬಲದಾ ಶರೀರ ನಾನೇನು? (ತ)
-ದೇಕ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನನಾದುದೇನು? [ತ]
-ನು, ಮನಾನಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾನು!!!

ನಾನು ಮನಸಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮಾಡು!

ನುಡಿ, ನಡೆಗಳೆನಗೊಪ್ಪಿಸಿ ಮಾಡು!
ಗು ನೀನೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡು!
ಗುನಗುತಪ್ಪನಿಷ್ಟವೆಂದು ಮಾಡು!
ಸಾವು ನೋವಿಗಳದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡು!
ಗಿರಿಯಂತಚಲನಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು!
ಮಾಯೆತಾಯಿಯೆಂದವಳ ಸೇವೆ ಮಾಡು! [ಅ]
-ಡಿಗಡಿಗಪ್ಪನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡು! [ಹ]
-ಸಿವೆ, ತೃಷೆಯಡಗಿಸ್ಯಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು! [ಸ]
-ದ್ದು ಮಾಡದೆ ಮೌನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡು!
ಮಾತುಗಾರರ ದುಸ್ಸಂಗ ದೂರ ಮಾಡು! [ಮಾ]
-ಡು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನನ್ನೊಡಗೂಡು!!!

ಮನಸಿಗೇನಾದರೂ ಬೇಕು! (ತ)

-ನಗದಕ್ಕಾಗಿಂದ್ರಿಯ ಬೇಕು! (ಜೈ)
-ಸಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು! (ಯೋ)
-ಗೇಶ್ವರನುಗ್ರಹ ಬೇಕು!
ನಾಮಜಪವಿದಕ್ಕೆ ಬೇಕು! (ಅ)
-ದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು! (ಊ)
-ರೂರಲೆಯದಂತಿರ ಬೇಕು!
ಬೇರೆ ಹವ್ಯಾಸ ಬಿಡಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬೇಕು!!!

ಏಕಳುವೆ ಎಲೆ ಮನಸೆ? (ಲೋ)

ನಾಥ ನೀನೆಲೆ ಮನಸೆ! (ಕೀ)
-ಳು ಸುಖವೇಕೆಲೆ ಮನಸೆ? (ಸ)
-ವೆಸೀ ರೂಪವೆಲೆ ಮನಸೆ!
ಲ್ಲವೂ ನೀನೆಲೆ ಮನಸೇ! (ಅ)
-ಲೆದಾಟ ಸಾಕೆಲೆ ಮನಸೆ!
ನ ರಾಮನೆಲೆ ಮನಸೆ!
ಲ್ಮೆಯಿಂದಿರೆಲೆ ಮನಸೆ! (ದೆ)
-ಸೆ, ನಿರಂಜನೆಲೆ ಮನಸೆ!!!

ಜನನೀ ಜನಕನಿಷ್ಟ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ! (ತ)

-ನಯ ಉನ್ನತಿಗಿದು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ!
ನೀನವನಂತಿರುವುದು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ!
ನ್ಮದಾತನರಿತರೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ! (ಅ)
-ನನ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ!
ರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠನಾದರೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ!
ನಿತ್ಯ ಸೇವಾರ್ಥಿಯಾದರೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ! (ದು)
-ಷ್ಟ ಸಹವಾಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ!
ದಾಜ್ಞಾನಬದ್ಧನಾದರೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ! (ಸ)
-ರ್ವೋತ್ತಮನವನೆಂದರೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ! (ತ)
-ತ್ಕೃಪಾ ಬಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ! (ಇ)
-ಷ್ಟ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮಾತಾಪಿತೇಷ್ಟ!!!

ಇಣಿಕಿ ನೋಡುವುದೇಕಮ್ಮಾ? (ಗ)

-ಣಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವವದಮ್ಮಾ!
ಕಿರುಕುಳವಿದರಿಂದಮ್ಮಾ!
ನೋಡು ದೈವೀ ಭಾವದಿಂದಮ್ಮಾ! (ಮಾ)
-ಡು ಯೋಗಸಾಧನೆ ನೀನಮ್ಮಾ! [ಹಾ]
-ವು ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿಯಮ್ಮಾ!
ದೇವರ ನಾಮದ ಹಾಡಮ್ಮಾ! (ಶೋ)
-ಕವೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮೂಲಾಗ್ವುದಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಮ್ಮಾ!!!

ಸೂರ್ಯನಾಕಾಶದಲ್ಲಿರಬೇಕು! (ಕಾ)

-ರ್ಯಕರ್ತನವನಾಗಿರಬೇಕು!
ನಾರಾಯಣ ತಾನಾಗಿರಬೇಕು!
ಕಾಲ ಪುರುಷನಾಗಿರಬೇಕು!
ಕ್ತಿ ಸಾಗರನಾಗಿರಬೇಕು!
ತ್ತಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರಬೇಕು! (ಅ)
-ಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು! (ವ)
-ರ ಗುರುರೂಪಿಯಾಗಿರಬೇಕು!
ಬೇಸರ ಹರನಾಗಿರಬೇಕು! [ಬೇ]
-ಕು, ನಿರಂಜನನಾಗಿರಬೇಕು!!!
ತೊ


-ಕು, ನಿರಂಜನಾರ್ಕಾಗಿರಬೇಕು!!!

ಶಿವಾನಂದಾನುಗ್ರಹ ಹಲಗೆ!

ವಾಸನಾ ದೂರಾಗಿಹ ಹಲಗೆ!
ನಂಬಿಗೆಗಿಂಬಾಗಿಹ ಹಲಗೆ!
ದಾತನವನಾಗಿಹ ಹಲಗೆ!
ನುಡಗಳಿಗಾಗಿಹ ಹಲಗೆ!
ಗ್ರಹಿಸಲಿಕಾಗಿಹ ಹಲಗೆ!
ರ್ಷಪ್ರದವಾಗಿಹ ಹಲಗೆ!
ರಿನಾಮಕಾಗಿಹ ಹಲಗೆ!
ಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮನಿಗಾಗಿಹ ಹಲಗೆ! [ಆ]
-ಗೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಹಲಗೆ!!!

ಕೈಲಾಸಪತಿಯಾದರೂ ಕಾಲಕಾಯಬೇಕು! [ಹಾ]

-ಲಾಹಲವನ್ನಾದರೂ ಕಾಲಾಕಾದುಣಬೇಕು!
ತಿಗಾಗಿ ಕಪಾಲ ಧರಿಸಿ ಕಾಯಬೇಕು!
ರಶಿವನ ಕೃಪೆ ಸರ್ವರಿಗಾಗಬೇಕು!
ತಿತಿಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು!
ಯಾತನೆ ಸಹಿಸಿ ಧರ್ಮ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು!
ಕ್ಷ ಸುತೆಯಂತೆ ಶಿವಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು!
ರೂಪ, ನಾಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಬೇಕು!
ಕಾಮನೂ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಕರಗಲೇ ಬೇಕು!
ಕ್ಷ್ಮೀಶನೂ ಶಿವನಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು!
ಕಾಲನಾದರೂ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಿರಬಾಗಬೇಕು!
ಮಪಿತನೂ ಕಾಲಾನುವರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು!
ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆಬಸವನಂತಿರಬೇಕು!
ಕುಮಾರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾಗಲೇ ಬೇಕು!!!

ನಿಜಾನಂದದಲ್ಲೇರು ಪೇರಿಲ್ಲ!

ಜಾಗ್ರತ್ತಾದ್ಯವಸ್ಥೆಯದಕಿಲ್ಲ!
ನಂದಾದೀಪವದಾರುವುದಿಲ್ಲ! (ಉ)
-ದಯಾಸ್ತಗಳದಕೇನೂ ಇಲ್ಲ!
ಧಿ, ಕ್ಷೀರಾನ್ನಗಳಂತದಲ್ಲ! (ಎ)
-ಲ್ಲೇನಾದರೂ ಹಳಸುವುದಿಲ್ಲ!
ರುಚಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳದಕಿಲ್ಲ!
ಪೇಡಾಂಬೋಡೆಗಳಂತದೇನಲ್ಲ! (ಹ)
-ರಿ, ಹರ ಭೇದವದಕೇನಿಲ್ಲ! (ಬ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯದನೆಲ್ಲ!!!

ಹನುಮ ಬಾ ಮಮಾರಾಮ ಪ್ರೇಮ ಬಾ!

ನುತಿ, ತುತಿಯಾಸೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಬಾ!
ರಮರವೆಂದವನಾಪ್ತ ನೀ ಬಾ!
ಬಾ, ಬೇಗ ಬಾ, ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬಾ!
ತ್ತೆ ಬರುವೆನೆನದೀಗಲೇ ಬಾ!
ಮಾಯೆ ಯಾವಾಗೇನು ಮಾಡುವಳೋ? ಬಾ!
ರಾಮಾನಂದ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಬೇಕು ಬಾ!
ರ್ಕಟಾಪ್ತ ಭಕ್ತರೊಡಗೂಡಿ ಬಾ!
ಪ್ರೇಮಮೂರ್ತಿ ಮಾರುತೀ ನೀನೋಡಿ ಬಾ!
ರೆಸು ಮೈ ಭಜನೆಯಲೀಗ ಬಾ!
ಬಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮಿತ್ರ ನೀ ಬಾ!!!

ರಾಮನ ಭಂಟಾ ಹನುಮಂತ!

ರ್ಕಟ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಹನುಮಂತ! (ವಾ)
-ನರರಿಗಿಷ್ಟಾ ಹನುಮಂತ! (ಅ)
-ಭಂಗ ಸಂತುಷ್ಟಾ ಹನುಮಂತ! (ದಿ)
-ಟಾತ್ಮಾರಾಮೇಷ್ಟಾ ಹನುಮಂತ! (ದೇ)
-ಹದಲಿ ಪುಷ್ಟಾ ಹನುಮಂತ! (ಮ)
-ನುಜರಾಪ್ತೇಷ್ಟಾ ಹನುಮಂತ!
ಮಂಗಳಾಭೀಷ್ಟಾ ಹನುಮಂತ! (ಆ)
-ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂತ!!!

ನಾಗರಾಜನ ಮೇಲೆಂತು ಮಲಗಿಹೆಯಯ್ಯಾ?

ರುಡ ಕಾವಲಿಹನೆಂದು ಧೈರ್ಯವೇನಯ್ಯಾ?
ರಾತ್ರಿ, ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಳಿ ಇಹಳೆಂದೇನಯ್ಯಾ?
ನನ, ಮರಣ ಭಯ ನಿನಗಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ರ, ಸುರೋರಗರೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನಧೀನವಯ್ಯಾ!
ಮೇದಿನೀಪತಿ ನೀನು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನಯ್ಯಾ! (ಲೀ)
-ಲೆಂಬ ಮಾತಿನ ಮರ್ಮವಾರರಿತಿಹರಯ್ಯಾ!
ತುದಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯಾ ಜಾಲಕಯ್ಯಾ!
ನಸಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಮನಸ್ಕನಾಗಿರ್ಪೆಯಯ್ಯಾ!
ಕ್ಷ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಿದಕೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲನಿಂತು ಹೇಳುವನಯ್ಯಾ!
ಹೆಳವನೂ ಗಿರಿಯೇರುವನು ನಿನ್ನಿಂದಯ್ಯಾ! (ಭ)
-ಯಕೃದ್ಭಯನಾಶನನು ನೀನಾಗಿಹೆಯಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ನಿರ್ಭಯನಯ್ಯಾ!!!

ನುಣ್ಣಗಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ಬೆಣ್ಣೆಯೇನಯ್ಯಾ? [ತ]

-ಣ್ಣಗಿರುವುದದೆಲ್ಲಾ ತಣ್ಣೀರೇನಯ್ಯಾ?
ಗಿಡ್ಪಾಗಿರ್ಪವರೆಲ್ಲ ಗಸ್ತ್ಯರೇನಯ್ಯಾ?
ರುಚಿಯಾಗಿರ್ಪುದೆಲ್ಲ ಮೃತವೇನಯ್ಯಾ? (ಹಾ)
-ವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಗರಾಜನೇನಯ್ಯಾ?
ದೆವ್ವಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿಜದೇವನೇನಯ್ಯಾ? (ಬ)
-ಲ್ಲಾಳರಸರೆಲ್ಲಾ ಬಲೀಂದ್ರನೇನಯ್ಯಾ?
ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಹಿಮಾಚಲವೇನಯ್ಯಾ? (ದೊ)
-ಣ್ಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯೋಗದಂಡವೇನಯ್ಯಾ? (ನ್ಯಾ)
-ಯೇಶ್ವರರೆಲ್ಲಾ ಯಮಧರ್ಮನೇನಯ್ಯಾ?
ಯನಿಗಳೆಲ್ಲಾ ತ್ರಿನೇತ್ರನೇನಯ್ಯಾ? (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನುಪಮನಯ್ಯಾ!!!

ಗುರುಚಿತ್ತದಂತಾದದ್ದು ಶುಭ! [ಉ]

-ರು ಪ್ರೇಮದಿಂದಾತಂದದ್ದು ಶುಭ!
ಚಿರ ಸುಖಿಯಾಗೆಂದದ್ದು ಶುಭ! (ಅ)
-ತ್ತ ಇತ್ತೋಡಬೇಡೆಂದದ್ದು ಶುಭ!
ದಂಭಹಂಕಾರೇಕೆಂದದ್ದು ಶುಭ!
ತಾಳ್ಮೆಯಿರಬೇಕೆಂದದ್ದು ಶುಭ!
ತ್ತ ಕೈ ಬಿಡನೆಂದದ್ದು ಶುಭ! [ಸ]
-ದ್ದು ಮಾಡಬೇಡವೆಂದದ್ದು ಶುಭ!
ಶುಭನಾಮ ಹಾಡೆಂದದ್ದು ಶುಭ!
ಕ್ತ ನಿರಂಜನಾಡಿದ್ದು ಶುಭ!!!

ಶುಕ್ರವಾರ ವಡೆ ಪಾಯಸದೂಟ!

ಕ್ರಮವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾರ ಆ ಊಟ!
ವಾಙ್ಮನಶ್ಯದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾದೂಟ!
ಸಭರಿತವಾದ ಸವಿಯೂಟ!
ರ ದೇವೀ ಪ್ರಸಾದಾನಂದದೂಟ! (ಎ)
-ಡೆ ಹಾಕಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದರ್ಪಿಸುವೂಟ!
ಪಾರ್ವತೀರಮಣಗರ್ಪಣಾ ಊಟ!
ತಿದತ್ತನಿಗಿದು ಭಿಕ್ಷೆಯೂಟ!
ರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದುಚ್ಛಿಷ್ಟಾನ್ನದೂಟ!
ದೂರ ಹರಿದಾರಿಗಿದೊಳ್ಳೇ ಊಟ! [ಆ]
-ಟ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಿಂಥಾ ಊಟ!!!

ಹಸುರೆಲೆಗಳಿಗಡಿ ಗಿಡದ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ!

ಸುಸಮಯದಲಿದಕೀಳುತಿದ್ದರಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ!
ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗಪಾಯವಾಗದಂತಿದ್ದರಿಲ್ಲಡ್ಡಿ! (ಎ)
-ಲೆಗಳಾಗ ಕಂಗೊಳಿಪವು ಕಳೆದೆಲ್ಲಾ ಅಡ್ಡಿ!
ತಿಗೆಡಿಸುವಾಸೆಗಳೇ ನಿಜ ಸುಖಕಡ್ಡಿ! (ತಿ)
-ಳಿದು ಸಂಯಮಿಯಾದರಿಲ್ಲಾವತರದಡ್ಡಿ!
ಮನ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದದಲಿದ್ದರಿಲ್ಲಾವಡ್ಡಿ! (ಅ)
-ಡಿಗಳಳಿದಂತರ್ಮುಖಿಗೆ ಯಾರದೇನಾವಡ್ಡಿ?
ಗಿಡಿವಾದ ಜಡದೇಹಕ್ಕನುಚಿತಾಹಾರಡ್ಡಿ! (ಮ)
-ಡಡಿ ಮನವೊಲಿದು ಸೇವಿಸಿದಾಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ! (ಮ)
-ದ, ಮತ್ಸರ ಕ್ರಿಮಿನಾಶವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಡ್ಡಿ!
ಲಿ ವಿಷಹರ ನಾಮತೀರ್ಥದಿಂದ ದೂರಡ್ಡಿ!
ಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಾನಂದ ಸಿದ್ಧಗಾರದೇನಡ್ಡಿ!
ರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮನಿರತನಾದವಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ! (ಅ)
-ಡ್ಡಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಲ್ಲದಿರಲೆಲ್ಲಾ ಅಡ್ಡಿ!!!

ಗುರು ಶಿವನಾದರ್ಶ ಪುತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ! (ಉ)

-ರು ಪ್ರೀತ್ಯಿಂದಿತ್ತ ಸಂಭಾವನಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ!
ಶಿವನದಿವನಿಗಿತ್ತದ್ದಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ! (ಅ)
-ವನಿವನೆಂಬಾ ಪ್ರೇಮ ಭಾವಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ!
ನಾನವಗೆರಗಿದ್ದನ್ಯೋನ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ!
ಯಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾನುಗ್ರಹವನಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ! (ಸ್ಪ)
-ರ್ಶ ಹಲಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ!
ಪುತ್ರನುದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ!
ತ್ರಯಂಬಕಪ್ಪನಿಗೆನ್ನಲ್ಲಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ!
ವಾದಬಿಟ್ಟು ಮೌನ್ಯಾಗಿದ್ದದ್ದಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ! (ಉ)
-ತ್ಸವ ಪೂರ್ತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆಂದದ್ದಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ! (ಬಾ)
-ಲ್ಯ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಿನ್ನೂ ವಾತ್ಸಲ್ಯ!!!

ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ವಿಶುದ್ದಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ! (ನ)

-ಶ್ವರ ವಿಷಯಾನಂದೆಂಬರಿವಿನಿಂದ! (ಅ)
-ಶಾಂತಿ ಆಶೆಗಳಿಂದೆಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ! (ಅ)
-ತಿಹಿತ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದೆಂಬ ಬಾಳಿನಿಂದ!
ವಿಜ್ಞಾನಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧಿಗೆಂಬುದರಿಂದ!
ಶುದ್ಧ ಸಹೋದರ ಪ್ರೇಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ! [ಉ]
-ದ್ಧಾರ ಆತ್ಮಾನಂದದಿಂದೆಂಬುದರಿಂದ! (ಆ)
-ತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮ್ಯೆಂಬ ವಿವೇಕದಿಂದ!
ಭಾಗ್ಯವಿದೆಂಬ ದೃಢವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ!
ರ ಗುರುದೇವನಾಶೀರ್ವಾದದದಿಂದ! (ಹಾ)
-ದಿಂತಿರಲಿರ್ಪರೆಲ್ಲಾ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ!
ತ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾದರ್ಶದಿಂದ!!!

ಹೊಟ್ಟೆಬಟ್ಟೆಯಿಷ್ಟಟ್ಟಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಹೊ)

-ಟ್ಟೆಗಿಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಟ್ಟೇನಾಯ್ತಯ್ಯಾ?
ರಬರುತ್ತಾಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಯ್ಯಾ! (ಬ)
-ಟ್ಟೆಷ್ಟುತರ ಉಟ್ಟರೇನಾಯ್ತಯ್ಯಾ!
ಯಿಷ್ಟವಿನ್ನಷ್ಟುಡುವಂತಾಯ್ತಯ್ಯಾ! (ಕ)
-ಷ್ಟ ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತ್ಯಾಯ್ತಯ್ಯಾ! (ಬಿ)
-ಟ್ಟಲ್ಲದೇನೂ ಸುಖವಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ಬೇಕಾದಂತಿರಿಸುವಾತಪ್ಪಯ್ಯಾ!
ರ್ತವ್ಯವನ ಚಿಂತನೆಯಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಂತಯ್ಯಾ!!!

ತೋಟ ಶೃಂಗಾರ ಒಳಗೆ ಗೋಣಿ ಸೊಪ್ಪು! (ಆ)

-ಟ ಮನೋಹರ, ದೃಷ್ಟಿ, ನೋಟ ತಾ ತಪ್ಪು!
ಶೃಂಗಾರದರಮನೆಯರಸ ಬೆಪ್ಪು!
ಗಾಳು ಶೀತಲದಲ್ಲಿ ಹೊಲಸು ಕಂಪು! (ಶ)
-ರಧಿ ಸೊಗಸಾದರದು ಬಲು ಉಪ್ಪು!
ಡೆಯ ಬಿಳುಪು, ಒಡತಿಯೇ ಕಪ್ಪು! (ಕಾ)
-ಳಗ ಬಿರುಸು, ಕಾವಲುಬಲ ಮುಪ್ಪು!
ಗೆಜ್ಜೆನಾದವಿಂಪು, ಪಾದಗತಿ ತಪ್ಪು!
ಗೋಮಾಳ ವಿಶಾಲದೊಳಗೊಣ ಹೆಪ್ಪು! (ಗ)
-ಣಿ ಬಹಳಾಳದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣುಗುಪ್ಪು!
ಸೊಲ್ಲಾನಂದದಲಿಷ್ಟಾರ್ಥವಿದ್ದರೊಪ್ಪು! (ನೆ)
-ಪ್ಪು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನದಿದ್ದರೊಪ್ಪು!!!

ತೂಬು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಪ್ಪಾ!

ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಬಾಳಪ್ಪಾ!
ಲಿಲ ಸಂಜೀವಿನಿಯಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ರಿತದ ಜೋಪಾನವಿಡಪ್ಪಾ! (ಕಾ)
-ಯಾ, ಮನಸಾ ಕರ್ಮ ಮಾಡಪ್ಪಾ! (ಯೋ)
-ಗಿಯಾಗಿರುತಿರಬೇಕಪ್ಪಾ!
ಮುನಿಜನರಿಷ್ಟದಂತಪ್ಪಾ! (ಮ)
-ಚ್ಚರವೆಂದೆಂದಿಗೂ ಬೇಡಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಪ್ತಪ್ಪಾ!!!

ಬೆರಳಿಗೊಂದು ಕರ, ಹೆರಳಿಗೊಂದು ಶಿರ!

ತ್ನಕ್ಕೊಂದು ಹಾರ, ಕತ್ತಿಗದೊಂದಲಂಕಾರ! (ಗಾ)
-ಳಿಗೊಂದು ಸಂಚಾರ, ಲೋಕಕ್ಕದೊಂದುಪಕಾರ!
ಗೊಂಬೆಗೊಂದಾಚಾರ, ಅಂಬೆಗದೊಂದುಪಚಾರ!
ದುರ್ಗಕ್ಕೊಬ್ಬ ಸರ್ದಾರ, ದುರ್ಗಿಗೊಬ್ಬ ಪೂಜಾರ!
ರ್ಮಕ್ಕೊಂದಾಕಾರ, ಧರ್ಮವಿದಕ್ಕೊಂದಾಧಾರ!
ಕ್ಕಸರ ಸಂಹಾರ, ಹರಿಗದು ವಿಹಾರ!
ಹೆಣ್ಣಿಗೊಂದು ಭಂಗಾರ, ಕಣ್ಣಿಗದು ಶೃಂಗಾರ!
ಮಣಗೆ ಸಂಸಾರ, ರಮಣಿ ಸಹಕಾರ! (ಅ)
-ಳಿಗಳ ಝೇಂಕಾರ, ಕಮಲ ಮಧು ಆಹಾರ!
ಗೊಂಡಾರಣ್ಯ ಭೀಕರ, ಕರಿ, ಹರಿಗಾಗಾರ!
ದುರಿತ ದೂರ ಗಂಭೀರ, ಹರ ಗಂಗಾಧರ!
ಶಿವಯೋಗಾನುಸಾರ, ಭವ ಭಯ ನಿಸ್ಸಾರ! (ಹ)
-ರ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನುಪಕಾರ ಅಪಾರ!!!

ಗುಣ, ರೂಪ ಸಂಪನ್ನೆ ಕಮಲ! (ಉ)

-ಣಲಿಕ್ಕುವುದಮೃತಾ ಕಮಲ! (ಊ)
-ರೂರಲೆಯುವುದಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ!
ದ್ಮನಾಭಾಪ್ತಳಿಷ್ಟಾ ಕಮಲ!
ಸಂಕಟಗಳೌಷಧಾ ಕಮಲ!
ರಮಾತ್ಮ ಸೇವೆಗಾ ಕಮಲ! (ಚೆ)
-ನ್ನೆ, ಸರ್ವ ಮಾನ್ಯ ಸುಮಾ ಕಮಲ!
ಣ್ಮನಾನಂದಪ್ರದಾ ಕಮಲ! (ಘ)
-ಮ ಘಮ ಸುವಾಸನಾ ಕಮಲ! (ಜ)
-ಲಜಾಪ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಲಾ!!!

ಸಾಧನೆ ಸಾಗದಿರುವುದೇಕೆ? [ಬೋ]

-ಧನೆಯರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲದುದಕೆ!
ನೆನೆಯವನ ಸತತದಕೆ!
ಸಾಕು, ಬೇರೇನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲದಕೆ!
ಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಬೇಡದಕೆ!
ದಿನಪನಂತಿರಬೇಕದಕೆ! (ಮ)
-ರುಗಿ ಫಲವೇನಿಲ್ಲವದಕೆ! [ಆ]
-ವುದೂ ‘ಶಿವೇಚ್ಛೆ’ ಯೆಂದಿರದಕೆ!
ದೇಹ ದೇವನದು! ಭಯವೇಕೆ? (ಏ)
-ಕೆ? ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗದಕೆ!!!

ಗಂಟು ಕರಗದೆ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ! [ಏ]

-ಟು ತಗಲದೆ ಮೂರ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ!
ನಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹಾಯವಾಗದಿಲ್ಲ! (ತ)
-ರತರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕಳೆಯಬೇಕಲ್ಲ!
ತಿ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗುತಿದೆಯಲ್ಲ! (ಎ)
-ದೆಗೆಡದೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಲ್ಲ!
ಸುದರ್ಶನವಾಗದೇನಿರುವುದಿಲ್ಲ! (ಸ)
-ಖನೊಡನಾಟ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿಹುದಲ್ಲ!
ನಿಶಿ, ದಿನ ಗಾಡಿಯೋಡುತಿದೆಯಲ್ಲ! [ಮು]
-ದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನದಾಗಿಹುದಲ್ಲ!
ನ್ಯಾರ ಹಂಗಿಗೂ ಬೀಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ! (ಬ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಾನಿದನೆಲ್ಲ!!!

ಮನಸಿದ್ದರೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ! (ಕ)

-ನಸಿನಲ್ಲೂ ಬಲು ಕೆಲಸ! (ಕಾ)
-ಸಿನಾಸೆಗಾಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ! (ಸ)
-ದ್ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ! (ಮೆ)
-ರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ! (ನ)
-ಲ್ಲಾತ್ಮನಿಗಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ! (ಬೇ)
-ಕೆನುವ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ!
ಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ! [ದಾ]
-ಸ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯರಸ!!!

ನನ್ನ ಭಜನೆಗಾಜಾಗ ಈ ಜಾಗವೆಂದಿಲ್ಲ! [ಮ]

-ನ್ನಣೆಗಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ!
ಕ್ತಿ ಭಾವವೆನ್ನಲ್ಲೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ!
ನ್ಮ ತಳೆದುದ್ದೇಶ ಮರೆತೇನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ!
ನೆಪ್ಪಪ್ಪನ ಪಾದದ್ದೆಂಬುದನವನೇ ಬಲ್ಲ!
ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದತ್ತ ಹೋಗದೆ ನಿರ್ವಾಹವಿಲ್ಲ!
ಜಾನಕೀರಾಮನಿದ ಮಾಡಿ ತೋರಿದನಲ್ಲ!
ರ್ವದಿಂದಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಶ್ವರೇಚ್ಛೆಯಂತೆಲ್ಲವೂ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ!
ಮನವನದಾದರಾರಿಗೂ ಭಯವಿಲ್ಲ!
ವೆಂಕಟೇಶಾನುಗ್ರಹವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆಗ್ವುದಲ್ಲ!
ದಿನ, ರಾತ್ರಿ, ಅವನ ಸ್ಮರಿಸಿದರಾಯ್ತಲ್ಲ! (ಎ)
-ಲ್ಲ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿಲಯಾಗಿಹುದಲ್ಲ!!!

ದಾರಿ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ, ಶುದ್ಧವಾದರುದ್ಧ! [ಯಾ]

-ರಿಗಾವ ಅಡ್ಡಿಯೇನಿಲ್ಲವಾದರುದ್ದ!
ಹನೆಯಿಂದ ನಡೆವಗಾವುದುದ್ದ? (ಸ)
-ದಾ ಜಪದಿಂದಿದ್ದರೆ ಕಾಣದಾ ಉದ್ದ!
ಸಿಹಿಯೂಟಕಾಶಿಸಿದರದು ಉದ್ದ! (ಬ)
-ದ್ಧನಾಗದೆ ಸಾಗಬೇಕು ದಾರಿಯುದ್ಧ!
ಶುಕಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ನಡೆದರಾ ಉದ್ದ! (ಸ)
-ದ್ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಶಿರ ಬಾಗದಿರದಾ ಉದ್ದ!
ವಾದ, ಭೇದವಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಉದ್ದ!
ತ್ತನಿಗೆ ಶರಣಾದರಿಲ್ಲಾ ಉದ್ದ! (ಗು)
-ರು ಶಿವಾನಂದಾತ್ಮಜನಿಗಾವುದುದ್ದ? (ಗೆ)
-ದ್ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತಾನೊಬ್ಬ ಸಿದ್ಧ!!!

ಬೂಟಾಟ ಜೀವನವೆಷ್ಟು ದಿನ? [ಕಾ]

-ಟಾಚಾರದಾಚಾರವೆಷ್ಟು ದಿನ? (ದಿ)
-ಟದಿಂದ ಬದುಕು ಪ್ರತಿದಿನ!
ಜೀವ ಭಾವ ಬಿಟ್ಟಿರನುದಿನ! (ದೇ)
-ವ ಭಾವ ಬಲಿಸು ದಿನ ದಿನ! (ಧ)
-ನಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಡ ದಿನ! (ಸೇ)
-ವೆ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ದಿನ! (ಎ)
-ಷ್ಟು ಕಷ್ಟವದನ್ಯ ಸೇವಾ ದಿನ?
ದಿನಕೆರನಂತಿರೆಲ್ಲಾ ದಿನ! (ಘ)
-ನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನು ದಿನ!!!

ಒರಳಲ್ಲಿ ಕೂತರೆ ಒನಕೆ ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪೀತೇ?

ವಿ ಕಿರಣ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಿಸಿ ತಪ್ಪೀತೇ? (ಆ)
-ಳರಸನಿಗಾಳಾದವನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ತಪ್ಪೀತೇ? (ಗ)
-ಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ನಾಯಿಗೆ ಏಟು ತಪ್ಪೀತೇ?
ಕೂಳಿಗಾಗಲೆಯುವವಗವಮಾನ ತಪ್ಪೀತೇ?
ನ್ನ ತಾನರಿಯದಜ್ಞಾನಿಗೆ ದುಃಖ ತಪ್ಪೀತೇ? (ಕೆ)
-ರೆಗೆ ಬಿದ್ದೀಜು ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಮೃತ್ಯು ತಪ್ಪೀತೇ?
ಡನಾಡಿ ಕುಡಿಕನಾದರೆ ಕೇಡು ತಪ್ಪೀತೇ?
ಲ್ಲನ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸತಿಗೆ ನಿಂದೆ ತಪ್ಪೀತೇ?
ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಸೋಮಾರಿಗಶಾಂತಿ ತಪ್ಪೀತೇ?
ಪೆಣವ ಸಿಂಗರಿಸಿದರೆ ದುರ್ಗಂಧ ತಪ್ಪೀತೇ? (ಅ)
-ಟ್ಟು ಪಟ್ಟಾಗಿ ಮಲಗಿದರೆ ಹಸಿವೆ ತಪ್ಪೀತೇ?
ಲೆ ಶೂಲೆಂದು ಛಲ ಹಿಡಿದರದು ತಪ್ಪೀತೇ? (ನೆ)
-ಪ್ಪೀಶ್ವರನದಿಲ್ಲದಿರೆ ಭವಭಯ ತಪ್ಪೀತೇ? (ಹಿ)
-ತೇಶ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ್ನದೆ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪೀತೇ!!!

ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅಪಾರವಯ್ಯಾ! [ನ]

-ನ್ನ ನಿನ್ನಂತಿರಿಸಿರ್ಪೆಯಯ್ಯಾ!
ಕೃಷಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಯ್ಯಾ!
ಪೆಸರು ಅನುಪಮವಯ್ಯಾ!
ಮರ ಆತ್ಮಾನಂದವಯ್ಯಾ!
ಪಾಪವಿದಕೇನಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ!
ವಿವಂಶವಿದರದಯ್ಯಾ!
ರಗುರುಪೀಠವಿದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯದಯ್ಯಾ!!!

ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದರೇನಂತೆ? [ಓ]

-ಡದದೇನು ಮಾಡುವುದಂತೆ?
ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ತೆರೆಯುವುದಂತೆ!
ಸುಮುಖಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯಂತೆ!
ಕಿರುಬ ಬೇಡನ ಪಾಲಂತೆ! (ಮ)
-ದನನ ಗತಿಯೇನಾಯ್ತಂತೆ?
ರೇಗಿದಕ್ಷಿಗೆ ತುತ್ತಾಯ್ತಂತೆ!
ನಂಬಿಗೆ ಬಿಡಬಾರದಂತೆ! (ಮಾ)
-ತೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಂತೆ!!!

ಭವ ಭಯಕ್ಕೆ ರಾಮನಾಮ ರಕ್ಷೆ!

ರ ಮಾರುತಿಗದೇ ಸದಾ ರಕ್ಷೆ!
ರತನಿಗನವರತಾ ರಕ್ಷೆ! [ತಾ]
-ಯವನಿಜಾತೆಗನುದಿನಾ ರಕ್ಷೆ! [ದಿ]
-ಕ್ಕೆನಗೇನೆಂದಹಲ್ಯೆಗದೇ ರಕ್ಷೆ!
ರಾಮದಾಸ, ಕಬೀರರಿಗಾ ರಕ್ಷೆ!
ಹಾಭಕ್ತ ಕಮಾಲನಿಗಾ ರಕ್ಷೆ!
ನಾಮ ಪ್ರೇಮಿ ಪುರಂದರಗಾ ರಕ್ಷೆ!
ಹಾತ್ಮಾ ತ್ಯಾಗರಾಜನಿಗಾ ರಕ್ಷೆ!
ಘುವಂಶೋದ್ಧಾರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷೆ! [ರ]
-ಕ್ಷೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಪ್ತಾತ್ಮ ರಕ್ಷೆ!!!

ದುರಭಿಮಾನವಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟೆ! (ಪ)

-ರಮಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟೆ! [ಅ]
-ಭಿಲಾಷೆಗೆಡೆಗೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟೆ!
ಮಾಯಾಂಬರವನುಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟೆ!
ಶ್ವರಕಾಸೆಪಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟೆ!
ವಿವೇಕ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟೆ! (ಹು)
-ಟ್ಟು ಸಾವಿನೂಟ ಅಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟೆ!
ಕೆಚ್ಚೆದೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟೆ! (ಬ)
-ಟ್ಟೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ!!!

ನೀನೆನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದೆಂತು? (ನಾ)

-ನೆಲ್ಲಕ್ಕಾಧಾರಲ್ಲೆಂಬುದೆಂತು? (ನಿ)
-ನ್ನ ನಾ ಕೂಡದಿರ್ಪುದದೆಂತು?
ಬಿಸಿ, ಬೆಂಕಿ ಬೇರಿರ್ಪುದೆಂತು? (ಹು)
-ಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿಲ್ಲದಿರ್ಪುದೆಂತು? (ವ)
-ರುಷ, ನಿಮಿಷನ್ಯೆಂಬುದೆಂತು? [ನೋ]
-ವು, ಗಾಯ ಬೇರ್ಬೇರೆಂಬುದೆಂತು?
ದೆಂಟಿಲ್ಲದೆಲೆಯಿರ್ಪುದೆಂತು? (ತಂ)
-ತು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಜಂತು!!!

ಹೆತ್ತವಳು, ಅತ್ತವಳು, ಸತ್ತವಳು! (ಹೆ)

-ತ್ತ ಮಗು ಸತ್ತತ್ತವಳು ಹೆತ್ತವಳು! [ಅ]
-ವಳೀಗ ಸತ್ತವಳು ಅಗತ್ತವಳು! (ಹಾ)
-ಳು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇದೇ ಗೋಳು!
ಳುವೆಂಬುದಜ್ಞಾನದ ಅಂಧ ಬಾಳು! (ಹೆ)
-ತ್ತತ್ತು ಸತ್ತು ಸುಣ್ಣಾದುದೊಡಲ ಬಾಳು!
ರ ಗುರುಪಾದ ನಂಬದೆಲ್ಲಾ ಹಾಳು! (ಕೀ)
-ಳು, ಮೇಲೆಂದು ಗುದ್ದಾಡಿ ಮಡಿದ ಬಾಳು!
ತಿ, ಪತಿ, ಸುತ, ಸುತೆಯೆಂಬ ಬಾಳು! (ಎ)
-ತ್ತ ನೊಡಲದೆಲ್ಲೆಲ್ಲದೇ ಕೀಳು ಬಾಳು!
ನಜ ಮಿತ್ರಾತ್ಮಾನಂದಾದರ್ಶ ಬಾಳು! [ಬಾ]
-ಳು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದದಾ ಬಾಳು!!!

ಹಳೆಯ ಹಪ್ಪಳಕೆ ಹೊಸಕಳೆ! (ಮ)

-ಳೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ಕಳೆ!
ಜಮಾನಗಿಷ್ಟ ವಿಜಯ ಕಳೆ!
ರಡಿ ಬಿಸಿಲಿನಲಾಯ್ತು ಕಳೆ! (ಅ)
-ಪ್ಪನ ಕಿರಣದಿಂದಾ ಹೊಸ ಕಳೆ! (ಒ)
-ಳ ಹೊರಗೆಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧಾನಂದ ಕಳೆ!
ಕೆರೆ, ಭಾವಿ, ತುಂಬುವುದಿದೇ ಕಳೆ!
ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗಾಧಾರವಿದೇ ಕಳೆ!
ವಿತ್ರೀರೇಳು ಭುವನದ ಕಳೆ!
ಮಲಮಿತ್ರನಾ ವಿಮಲ ಕಳೆ! (ಕ)
-ಳೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಕಳೆ!!!

ಅಪ್ಪನೆಂದೊಪ್ಪಿಕೋ ಅಮ್ಮನೆಂದಪ್ಪಿಕೋ! (ತ) !

-ಪ್ಪದಪ್ಪನಿಷ್ಟದಂತೆ ಸದಾ ಇದ್ದುಕೋ!
ನೆಂಟರಿಷ್ಟರೆಲ್ಲಾತನೆಂದರಿತುಕೋ!
ದೊಡ್ಡವನೆಂಬಹಂಕಾರ ಕಳೆದುಕೋ! (ಅ)
-ಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಂದ್ರಿಯ ವಶನಾಗದಿದ್ದುಕೋ!
ಕೋರಳಿಗುರುಳದೆಂದೆಚ್ಚರಿಸಿಕೋ!
ಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಾಡಿಕೋ! (ಅ)
-ಮ್ಮನುಣಿಸಿದ್ದುದುಂಡಾನಂದದಿಂದಿದ್ದುಕೋ! (ಏ)
-ನೆಂದರೂ ಪ್ರತಿ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದುಕೋ!
ಯಾಮಯಿಯವಳೆಂದು ನಂಬಿದ್ದುಕೋ! (ಅ)
-ಪ್ಪಿಕೊಂಡೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳದಿರಳೆಂದಿದ್ದುಕೋ! (ಅ)
-ಕೋ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪ ಬಂದನಕೋ!!!

ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಿಂದ ಸರ್ವ ಸಹಾಯ! (ಓ)

-ರ್ವನೆಲ್ಲಾ ರೂಪದಿಂದೆಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ!
ವ್ಯಾಪಿಸುತೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ!
ಪಿರಿದು, ಕಿರಿದೆಂಬೆಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ!
ಯಿಂದು, ಮುಂದು, ಎದೆಂದೆಂಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ!
ರ್ಶನವಿಂತಾದರೆಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ!
ದ್ಬುದ್ಧಿಗೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ! [ಗ]
-ರ್ವ ಬಿಟ್ಟಾರಿಸಿದರೆಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ!
ದ್ಗುಣ ಗ್ರಾಹಾದರೆಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ! [ಸ]
-ಹಾಯ, ಸಾಧಕನಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ! [ಜ]
-ಯಕ್ಕೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸಹಾಯ!!!

ಚಕ್ರ ತಿರುಗ್ಲಿ, ಗಾಳಿ ಬರ್ಲಿ!

ಕ್ರಮ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಿರ್ಲಿ! (ಗ)
-ತಿ ಹಿತಕರವಾದುದಿರ್ಲಿ! (ಗು)
-ರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಡ್ಡಿಯಾಗದಿರ್ಲಿ! (ಸಾ)
-ಗ್ಲಿ ಸೇವಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದಿರ್ಲಿ!
ಗಾನ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದಿರ್ಲಿ! (ಬಾ)
-ಳಿದರಿಂದ ಸುಖದಿಂದಿರ್ಲಿ!
ಲ, ರಾಮಬಲವೊಂದಿರ್ಲಿ! (ಬ)
-ರ್ಲಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿರ್ಲಿ!!!

ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕಂತೆ ನಾನು! (ಅ)

-ಮ್ಮಯ್ಯನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ನಾನು!
ನಿಶ್ಚಲನಾಗ್ಬೇಕಂತೆ ನಾನು! (ಹೊ)
-ರಗಿರಬಾರದಂತೆ ನಾನು!
ಬೇರ್ಬೇರಿರಬಾರ್ದಂತೆ ನಾನು!
ಕಂಕಣ ತೊಡ್ಬಾರ್ದಂತೆ ನಾನು!
ತೆಗೆಯ್ಬೇಕಂತೊಡವೆ ನಾನು!
ನಾಮೇಕನಾಗ್ಬೇಕಂತೆ ನಾನು! (ಅ)
-ನು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಾನು!!!

ನಾನು ನಿನಗೇನು ಹೇಳಲಪ್ಪ? (ನೀ)

-ನು ಎಲ್ಲವನು ಬಲ್ಲವನಪ್ಪ!
ನಿನಗಾಗಿ ನಾನಿರುವೆನಪ್ಪ!
ನಗೆ ನೀನಂಟಿರಬೇಕಪ್ಪ!
ಗೇರುಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜದಂತಪ್ಪ! (ಅ)
-ನುಮಾನಗಳ ಬಿಡಬೇಕಪ್ಪ!
ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯುತಿರಪ್ಪ! (ಒ)
-ಳಮುಖಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನೋಡಪ್ಪ!
ಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹರ ಹಾಗಪ್ಪ! (ಅ)
-ಪ್ಪ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪ!!!

ಜಯವಾಗಲಿ ಗುರು ಪಾದಪದ್ಮಕ್ಕೆ! (ಭ)

-ಯ ನಿವಾರಣಾ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ! (ದೇ)
-ವಾಸುರ ನರೋರಗ ವಂದ್ಯ ಪಾದಕ್ಕೆ!
ರುಡಗಮನ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಪಾದಕ್ಕೆ! (ಬ)
-ಲಿಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತುಳಿದ ಪಾದಕ್ಕೆ!
ಗುರುಗುಹೇಶ್ವರನಮರ ಪಾದಕ್ಕೆ!
ರುಕ್ಮಿಣಿಯರಸ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕ್ಕೆ!
ಪಾರ್ವತೀರಮಣ ಶಿವನ ಪಾದಕ್ಕೆ!
ತ್ತಾತ್ರೇಯನನಂತ ನಾಮ ಪಾದಕ್ಕೆ!
ತಿತ ಪಾವನ ರಾಮನ ಪಾದಕ್ಕೆ! (ಪ)
-ದ್ಮ ಪಾದಾನಂದ ಹನುಮನ ಪಾದಕ್ಕೆ! (ಅ)
-ಕ್ಕೆ, ಮಂಗಳ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ!!!

ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದಾಸ ನೀನಪ್ಪ! (ನ)

-ಮ್ಮವ ನೀನೆಂದು ಬಲ್ಲೆನಪ್ಪ! (ಅ)
-ಪ್ಪನ ತಪ್ಪದೆ ಭಜಿಸಪ್ಪ!
ಶ್ವರವೀ ಕಾಯ ಕಾಣಪ್ಪ!
ದಾಸನ ಬಾಳು ಪಾವನಪ್ಪ!
ದಾ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರಪ್ಪ!
ನೀಚರೊಡನಾಟ ಬೇಡಪ್ಪ!
ತಜನೋದ್ಧಾರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ! (ಅ)
-ಪ್ಪ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತಪ್ಪ!!!

ಏಕಾದಶೀ ಸೇವಾವಾಗಮ್ಮ? (ಸಾ)

-ಕಾಯಿತೇನದು ನಿನಗಮ್ಮ?
ತ್ತನಾಜ್ಞೆ ಮತ್ಯಾವಾಗಮ್ಮ? (ಆ)
-ಶೀರ್ವಾದಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಮ್ಮ!
ಸೇವಾಭಾಗ್ಯ ಅಪೂರ್ವವಮ್ಮ!
ವಾಸನಾ ನಾಶದರಿಂದಮ್ಮ! [ಸೇ]
-ವಾನಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಲ್ಲಳಮ್ಮ!
ತಿಸುತಿದೆ ಕಾಲವಮ್ಮ! (ಅ)
-ಮ್ಮ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಮ್ಮ!!!

ಏಕಾದಶೀ ಸೇವೆ ಸದಾ ಮಾಡು! (ಸಾ)

-ಕಾಗದಂತೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡು!
ಶಾನುಯಾಯಿ ಸಮೇತ ಮಾಡು! (ಆ)
-ಶೀರ್ವಾದವಿನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಮಾಡು!
ಸೇವಾನಂದ ಸವಿಯುತ್ತ ಮಾಡು! (ಸೇ)
-ವೆಯಪ್ಪನಿಗೊಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡು!
ವಿಯೂಟಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಮಾಡು!
ದಾರಿ ನಡಿಯುವಾಗಲೂ ಮಾಡು!
ಮಾತುಗಳಾಡುವಾಗಲೂ ಮಾಡು! (ಕೂ)
-ಡು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲಾಡು!!!

ರೊಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟಿಕ್ಕೆನ್ನುವುದೇನಯ್ಯಾ? [ಅ]

-ಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಿಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರೆತಿಯೇನಯ್ಯಾ?
ಸುಟ್ಟಕಾವಲಿ ಇನ್ನೂ ಆರಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ! (ಹಿ)
-ಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣವಯ್ಯಾ!
ಹಿತಾಹಿತೆನ್ನೆದಿದೇ ಪ್ರಸಾದೆನ್ನಯ್ಯಾ! (ಗು)
-ಟ್ಟಿದು ಸಂಚಿತ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಭೋಗಕ್ಕಯ್ಯಾ! (ಇ)
-ಕ್ಕೆನ್ನಲಾಗದೀಗ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಹಿಟ್ಟಯ್ಯಾ! (ತಿ)
-ನ್ನುವುದು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೀಗುಚಿತವಯ್ಯಾ! [ಆ]
-ವುದೂ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಬೇಕಯ್ಯಾ!
ದೇವರಾದರೂ ಇದಕ್ಕೊಪ್ಪಬೇಕಯ್ಯಾ!
ರನೂ ನಾರಾಯಣನಪ್ಪುದಿಂತಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಷ್ಟವಿದಯ್ಯಾ!!!

ಊಹಾಪೋಹದಿಂದಲ್ಲ ದಾಹ ಶಾಂತಿ!

ಹಾದಿ ಸಾಗಿಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಶಾಂತಿ! (ಆ)
-ಪೋಶನದಿಂದ ತುಸು ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿ!
ಸಿದಾಗೂಟ ದೊರೆತರೆ ಶಾಂತಿ! (ದಾ)
-ದಿಂಬಾಗ್ಯುಣ ಬಡಿಸಿದರೆ ಶಾಂತಿ!
ತ್ತನೊಲಿದದನಿತ್ತರೆ ಶಾಂತಿ! (ಅ)
-ಲ್ಲದಿದ್ದರಾಗದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ!
ದಾಸನಾಗದಿದ್ದರಲಭ್ಯಾ ಶಾಂತಿ!
ಗಲಿರುಳವನ ಸೇವೆ ಶಾಂತಿ!
ಶಾಂತಿ ಸದಾ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಶಾಂತಿ! (ಪ)
-ತಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಶಾಂತಿ!!!

ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬಳ ನುಂಗಬಹುದು! (ವಿ)

-ಧಿಯನುಕೂಲವಾಗದಿದ್ದರಾಗಬಹುದು!
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆಲ್ಲಕ್ಕದಾಗಬಹುದು! [ಆ]
-ದರ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಿದ್ದರದಾಗಬಹುದು! [ಬೇ]
-ರೆ ದುಶ್ಚಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರಾಗಬಹುದು!
ದ್ಗುರು ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದರಾಗಬಹುದು!
ಯಲಾಡಂಬರ ಬಿಟ್ಟರಾಗಬಹುದು! (ಕ)
ವಳ ಪಡದಿದ್ದರದಾಗಬಹುದು!
ನುಂಗಿ ತೆಗೆಯುವಂತಿದ್ದರಾಗಬಹುದು!
ರ್ವರಹಿತನಾಗಿದ್ದರಾಗಬಹುದು!
ಗ್ಗದಿದ್ದರೆ ಮಾಯೆಗದಾಗಬಹುದು!
ಹುರುಪೊಂದೇ ಸಮವಿದ್ದರಾಗಬಹುದು! (ಅ)
-ದು ನಿರಂಜನನಾದಿತ್ಯನಿಂದಾಗಬಹುದು!!!

ಸತ್ತರೆತ್ತುವೆನು ನಾನಿನ್ನ ತುಳಸಿ! (ಅ)

-ತ್ತತ್ತು ಬಡವಾಗಿರುವೆ ನೀ ತುಳಸಿ! (ನೆ)
-ರೆಮನೆಯ ಕಾಟ ನಿನಗೆ ತುಳಸಿ! (ಕಿ)
-ತ್ತುಕೊಂಡೊಯ್ಯುವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತುಳಸಿ! (ಸಾ)
-ವೆನೆಂಬ ಭಯ ನಿನಗೇಕೆ ತುಳಸಿ? (ಅ)
-ನುಮಾನ ಬೇಡ, ಚಿರಂಜೀವಿ ತುಳಸಿ!
ನಾರಾಯಣ ಸದಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ!
ನಿನ್ನ ಜನ್ಮವನ ಸೇವೆಗೆ ತುಳಸಿ! (ನಿ)
-ನ್ನರ್ಪಣೆ ನಿತ್ಯವನಡಿಗೆ ತುಳಸಿ! (ಆ)
-ತುರವಾದಿತ್ಯನಿಗೇನಿಲ್ಲ ತುಳಸಿ! (ಒ)
-ಳಗಿಲ್ಲ ಬಲ ನಿನಗೀಗ ತುಳಸಿ! (ದಾ)
-ಸಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿಗೆ ತುಳಸಿ!!!

ರಕ್ಕಸನೂ ನೀನೇ, ಕಕ್ಕಸು ಹುಳು ನೀನೇ! [ಒ]

-ಕ್ಕಲಿಕ್ಕುವ ಆ ಪ್ರಳಯಾಂತಕನೂ ನೀನೇ!
‘ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯ’ಮೆಂಬವಧೂತ ನೀನೇ!
ನೂರಾರು ಮತಸ್ಥಾಪಕನಾದವ ನೀನೇ!
ನೀನಾಡುವಾಟ ಹೊಡೆದಾಟವೆಲ್ಲಾ ನೀನೇ! (ನಾ)
-ನೇನಿದಕಂಟಿಲ್ಲೆಂದಿರ್ಪ ಸರ್ವಾತ್ಮ ನೀನೇ!
ರ್ಮ, ಧರ್ಮ ಬೇಕೆಂಬ ಧರ್ಮಕರ್ತ ನೀನೇ! (ಸಿ)
-ಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಮಾಯೆಯಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೂ ನೀನೇ!(ಹಾ)
-ಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಟ್ಟೆಯಾದವ ನೀನೇ!
ಹುಸಿ, ದಿಟವೆಂಬ ಭಾವ ನಟನೂ ನೀನೇ! (ಹಾ)
-ಳೂಟ ಸಂಸಾರದೂಟವೆಂದುಂಬುದೂ ನೀನೇ!
‘ನೀ’ ‘ನಾ’ ನೆಂಬುದನಳಿಸುವಾ ಗುರು ನೀನೇ! (ನಾ)
-ನೇ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನೇ!!!

ತನು, ಮನ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನದು![ಅ]

-ನುದಿನದ ಸೇವೆ ನಿನ್ನದು! (ಅ)
-ಮನಸ್ಕನೆಂಬಾಟ ನಿನ್ನದು!
ರ, ನಾರಿ ರೂಪ ನಿನ್ನದು!
ಪ್ರಾಬ್ಧ, ಸಂಚಿತ ನಿನ್ನದು! (ತೃ)
-ಣ, ಕಾಷ್ಠ, ಪಾಷಾಣ ನಿನ್ನದು!
ನಿತ್ಯ ನಿಜ ಬೋಧ ನಿನ್ನದು! (ನ)
-ನ್ನ, ನಿನ್ನ ಅಭೇದ ನಿನ್ನದು! (ಅ)
-ದು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನದು!!!

ಮದುವೆಯಾದಾಗಾನಂದ ಪಟ್ಟೆ! [ಓ]

-ದು ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಿಷ್ಟ ಪಟ್ಟೆ!
ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಸನ ಪಟ್ಟೆ! (ಆ)
-ಯಾಸ ಶಾಂತಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ!
ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ನಿರಾಶೆ ಪಟ್ಟೆ! (ಆ)
-ಗಾ ರಾಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಸೆ ಪಟ್ಟೆ!
ನಂಬಿ ಪಾರಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆ!
ರ್ಶನಕ್ಕಾಗೆಷ್ಟೋ ಪಾಡುಪಟ್ಟೆ!
ರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟೆ! (ಸು)
-ಟ್ಟೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ!!!

ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡದು, ಹುಚ್ಚು ಬಿಡದೆ ಮದುವೆಯಾಗದು! (ಸ)

-ದುಪದೇಶ ಸದ್ಗುರುವಿನದಾಗದೆ ಅಜ್ಞಾನನಾಶವಾಗಲಾರದು!
ವೆಗ್ಗಳದನನ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಉಪದೇಶ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗದು! [ಮಾ]
-ಯಾ ಮೋಹವಳಿಯದೆ ಮಾಧವನ ಶ್ರೀಪಾದ ದರ್ಶನವಾಗಲಾರದು!
ರುಡಗಮನನ ಅನುಗ್ರಹವಾಗದೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೋಗಲಾರದು!
ದೆವ್ವಗಳ ಕಾಟ ಕಳೆಯದೆ ದೇವರ ಜಪ, ಧ್ಯಾನ ಸಾಗಲಾರದು!
ಹುರಿದುಂಬಿದ ತಪವಿಲ್ಲದೆ ಅರಿಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಾರದು! (ಅ)
-ಚ್ಚುತನಲಚಲ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಲ ತತ್ವ ಕಾಣಲಾರದು!
ಬಿಸಜನಾಭನರಿವಾಗದಿದ್ದರಾತ್ಮಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಲಾರದು! (ದ)
-ಡ ಸೇರದೆ ಅಡಸಿದ ಕಡು ಭಯದ ತಲ್ಲಣ ಅಡಗಲಾರದು!
ದುರ್ವಿಧಿಯ ಹೆದರಿಕೆ ಹರಿಯದೆ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಕಾಣಲಾರದು!
ಹುಲಿ ಸಾಯದೆ ಬೇಟೆಯಾಟದ ಹಠ ಪರಿಸಮಾಸ್ತಿ ಯಾಗಲಾರದು! (ಹೆ)
-ಚ್ಚುತ್ಸಾಹದಿಂದ ದುಷ್ಟಮೃಗದ ಬೆನ್ನಟ್ಟದಿದ್ದರದು ಅಸುನೀಗದು!
ಬಿದ್ದವರೆದ್ದು ಕಾದದಿದ್ದರೆ ರಣ ಜಯಭೇರಿ ಮೊಳಗಲಾರದು! (ಗ)
-ಡಬಡಿಸದೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬದಿದ್ದರವರಿಂದ ಯುದ್ಧವಾಗದು! (ಎ)
-ದೆ ವಿಶಾಲವಾಗದಿದ್ದರೆ ದೇವಿಯ ದಯಾನುಗ್ರಹವಾಗ ಲಾರದು!
ಮತೆಯಿಂದಾ ಮಾತೆ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗದೆ ಹೃದಯ ವಿಕಾಸವಾಗದು!
ದುರಿತ ಪರಿಹಾರವಾಗದೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ದೊರೆಯಲಾರದು! [ನೋ]
-ವೆಲ್ಲಾ ಸಹಿಸಿ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಿಸದಿದ್ದರೆ ದುಃಖ ದೂರವಾಗದು! (ಛಾ)
-ಯಾಪತಿಯುದಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಕತ್ತಲೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಲಾರದು!
ತಿಯಾಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇರಿಲ್ಲವಾಗದೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವಾಗಲಾರದು!
ದುರ್ಮದ ಮರ್ಧನ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಂದಲ್ಲದೆ ಬೆಳಕುಂಟಾಗದು!!!

ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತೆ, ಗುಣ ಗಾನಾನಂದವಿತ್ತೆ! (ಉ)

-ಣ್ಣುವುದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಹಣವ ನೀನಿತ್ತೆ! (ಸಾ)
-ಕಿನ್ನು ಕಿವಿ, ಬಾಯಿಯಾನಂದವೆಂದಿತ್ತೆ! (ಮ)
-ತ್ತೆ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿರೆಂದಭಯವಿತ್ತೆ!
ಗುಣಮಯಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ವರವಿತ್ತೆ! (ತಾ)
-ಣ ನಿನ್ನ ಪಾದವೆಂಬ ನಂಬಿಗೆಯಿತ್ತೆ!
ಗಾನವಾರಿ ಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿತ್ತೆ!
ನಾಳೆಗೇನೆಂಬ ಯೋಚನೆ ನೀನೇ ಹೊತ್ತೆ!
ನಂದಾದೀಪ ಭಕ್ತಿಯಾಗಲೆಂದೆ ಮತ್ತೆ!
ಯಾಂಬುಧಿ ನೀನೆಂಬನುಭವವಿತ್ತೆ!
ವಿಮಲ ಗುರು ನೀನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತೆ! (ಹೊ)
-ತ್ತೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಾನೆಂದು ಮತ್ತೆ!!!

ತಾಪಸಿಗೇಕೆ ತಾಸಿನ ಲೆಃಖ?

ರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನವನ ಲೆಃಖ! (ಹೇ)
-ಸಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ತುಚ್ಛ ಲೆಃಖ! (ಯೋ)
-ಗೇಚ್ಛೆಯವನ ಉಚ್ಛ ಲೆಃಖ!
ಕೆಲಸಕಾರ್ಯದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಲೆಃಖ!
ತಾನವನಾಗಿರ್ಪುದೊಂದೇ ಲೆಃಖ!
ಸಿರಿತನವೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಲೆಃಖ!
ಶ್ವರ ಮಾಯೆಯಾದಾವ ಲೆಃಖ?
ಲೆಃಖವೆಲ್ಲಾತ್ಮಾರಾಮನ ಲೆಃಖ! (ಸು)
-ಖ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ ಲೆಃಖ!!!

ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಮುದ್ದೆ ಚೂರುಚೂರಾಗುಣ್ಣು! (ಹ)

-ಸಿದರೂ ಆತುರವಿಲ್ಲದಂತೆ ಉಣ್ಣು!
ಬಿಸಿಯಿಂದಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಉಣ್ಣು!
ಸಿಟ್ಟುಮಾಡದೆ ಮಗುವಿನಂತೆ ಉಣ್ಣು!
ಮುದ್ದೆ ಗಂಟಲಿಗೆ ಅಂಟದಂತೆ ಉಣ್ಣು! (ನಿ)
-ದ್ದೆಗೇನೂ ಆತಂಕವಾಗದಂತೆ ಉಣ್ಣು!
ಚೂರೂ ವ್ಯರ್ಥಮಾಡದಪ್ಪನಂತೆ ಉಣ್ಣು!
ರುಚಿ ಸವಿದು ಹನುಮನಂತೆ ಉಣ್ಣು!
ಚೂಡಾಮಣಿಯಿತ್ತ ಸೀತೆಯಂತೆ ಉಣ್ಣು!
ರಾಮಜಪಕ್ಕಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಉಣ್ಣು!
ಗುರುಕೃಪಾ ಪಾತ್ರನಾಗುವಂತೆ ಉಣ್ಣು! (ಉ)
-ಣ್ಣು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದನಂತುಣ್ಣು!!!

ಗಿಡ ನೆಡು, ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ನೆಡು! (ತ)

-ಡ ಮಾಡದೆಚ್ಚರದಿಂದೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೆಡು! (ಮ)
-ನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ಸೇರುತೊಂದಾಗಿ ನೆಡು! (ದು)
-ಡುಕದೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಲೇ ನೆಡು!
ಬಿಸುಲು ಝಳ ಕಮ್ಮಿಯಾದಾಗ ನೆಡು! (ಅ)
-ಡಿಗಡಿಗಪ್ಪನ ನೆನೆಯುತ್ತ ನೆಡು!
ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದುಹೋಗದಂತೆ ನೆಡು! (ಬಾ)
-ಡಿ ಹೋಗದಂತೆ ತ್ಯಾವವಿರಿಸಿ ನೆಡು! (ಆ)
-ಯಾಸವೇನೂ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿ ನೆಡು! (ಮು)
-ಗಿಸುವ ತನಕುತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೆಡು!
ನೆರೆಯವರ ನೆರವಿನಿಂದ ನೆಡು! (ನೆ)
-ಡು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಪ್ರೇಮ ನೆಡು!!!

ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹೊರೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೇನು? (ನ)

-ನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸವೇನು?
ಬೆಟ್ಟವೇ ಬೇಕಾದರೂ ಹೊರಿಸು ನೀನು! (ನ)
-ನ್ನದೇನಿಹುದೆಲ್ಲಾ ಬಲಾ ಬಲ ನೀನು!
ಹೊರಿಸಿ ಹೊರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು! (ಧ)
-ರೆಯ ಹೊತ್ತ ವರಹಾವತಾರಿ ನೀನು!
ರನ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡಿದವ ನೀನು! [ಉ]
-ನ್ನತದ ಗಿರಿಯನೆತ್ತಿದವನು ನೀನು!
ಬೆನ್ನು ಡೊಂಕು ತಿದ್ದಿದ ಗೋವಿಂದ ನೀನು! [ನಿ]
-ನ್ನಿಷ್ಟದಂತೇನನ್ನಾದರೂ ಮಾಳ್ಪೆ ನೀನು! [ಯೋ]
-ಗೇಶ್ವರ, ವಿಶ್ವರೂಪಾತ್ಮಾನಂದ ನೀನು! (ನಾ)
-ನು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂದ ನೀನು!!!

ನಿನ್ನ ಹುಚ್ಚು ಹತ್ತಿದವಗಿನ್ನೇನಿಚ್ಛೆ? (ಚಿ)

-ನ್ನ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರಗಳಿಗಾಗದಿಚ್ಛೆ! (ಬ)
-ಹುವಿಧ ವಿಷಯಾನಂದಕ್ಕಾಗದಿಚ್ಛೆ! (ಅ)
-ಚ್ಚುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದನೆಂಬೋದೇ ಇಚ್ಛೆ!
ಲವಾರು ಗ್ರಂಥಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಿರದಿಚ್ಛೆ! (ಸು)
-ತ್ತಿ ನಾನಾದೇಶ ಬೇಸತ್ತಿರುವುದಿಚ್ಛೆ!
ತ್ತ ದರ್ಶನವೊಂದೇ ಸಾಕೆಂಬುದಿಚ್ಛೆ!
ನವಾಸ ಪುರವಾಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲೇಚ್ಛೆ! (ತ್ಯಾ)
-ಗಿಯಾದವನಿಗೆ ಸದಾ ನಿರ್ಮಲೇಚ್ಛೆ! (ಇ)
-ನ್ನೇನೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಡದವನೇಚ್ಛೆ!
ನಿಶಿ ದಿನಾತ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿರ್ಪುದಿಚ್ಛೆ! (ಇ)
-ಚ್ಛೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯೇಚ್ಛೆ!!!

ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಾ ನಿಗ್ರಹ

ಗ್ರಹಚಾರ ಕಳೆದರದನುಗ್ರಹ!
ಹಾಯಾಗಿದ್ದರದೇ ವೈರಿಯ ನಿಗ್ರಹ! (ಅ)
-ನುಮಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರದನುಗ್ರಹ! (ಅ)
-ಗ್ರಪೂಜೆಯೇ ದುರಾಗ್ರಹದ ನಿಗ್ರಹ!
ಹಾರಾಟ ಹರಿದರದೇ ಅನುಗ್ರಹ! (ಹ)
-ನುಮ ಹಾರಿದುದದಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ! (ಉ)
-ಗ್ರ ರಕ್ಕಸರ ಬಡಿದದ್ದನುಗ್ರಹ!
ಹಾಡಿ ಕುಣಿದಾಡಿದ್ದೇ ಕೋಪ ನಿಗ್ರಹ!
ನಿಶಾಚರರಡಗಿದ್ದೇ ಅನುಗ್ರಹ! (ಜಾ)
-ಗ್ರದವಸ್ಥೆಯದೇ ನಿದ್ರೆಯ ನಿಗ್ರಹ! (ಸ್ನೇ)
-ಹ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾನುಗ್ರಹ!!!

ನಿಶ್ಚಲಾತ್ಮನಿಗೆ ಕುತೂಹಲವಿಲ್ಲ! (ಆ)

-ಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ! (ಕಾ)
-ಲಾಕಾಲವೆಣಿಸುವವನವನಲ್ಲ! (ಆ)
-ತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಅವನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ! (ಅ)
-ನಿತ್ಯ ಮಾಯೆಯ ಪರವೆಯವಗಿಲ್ಲ! (ಹ)
-ಗೆತನ ಸಾಧಿಸುವಭ್ಯಾಸವಗಿಲ್ಲ!
ಕುಚೋದ್ಯದ ಜೀವ ಭಾವವನಿಗಿಲ್ಲ!
ತೂತುಗಳೆಣಿಸಿ ನಗುವವನಲ್ಲ!
ರಿ, ಹರ ಭೇದವನಿಗೇನಿಲ್ಲ!
ಕ್ಷ್ಯಗುರುಪಾದ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ!
ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೆಂಬುದ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ! (ಅ)
-ಲ್ಲ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೊಬ್ಬನೆಲ್ಲೆಲ್ಲ!!!

ಸದಾನಂದಾ ರಾಮರಸ! (ಅ)

-ದಾತ್ಮಾನಂದ ಸೋಮರಸ!
ನಂದಕಂದಾನಂದ ರಸ!
ದಾತ ದತ್ತನಾಪ್ತರಸ!
ರಾಧಾ ಪ್ರೇಮ ಶ್ಯಾಮ ರಸ!
ಹಾದೇವನಿಷ್ಟ ರಸ! [ಮಾ]
-ರಹರ ಕುಮಾರ ರಸ! (ರ)
-ಸ, ನಿರಂಜನಾರ್ಕರಸ!!!

ರಮಣಿಗಾಯ್ತು ಪರಿತಾಪ!

ಲಿನಾಸೆಗಳಿಂದಾ ತಾಪ! (ತ)
-ಣಿಯದಿರುವುದೆಂತಾ ತಾಪ? (ಯೋ)
-ಗಾನಂದಿಂದ ಶಾಂತಾ ತಾಪ! [ಹೋ]
-ಯ್ತು, ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದಾತಾಪ!
ಲವು ಜನ್ಮದಿಂದಾ ತಾಪ! [ಪ]
-ರಿಹಾರ ಹರಿಯಿಂದಾ ತಾಪ!
ತಾರಕ ನಾಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಾಪ! (ತಾ)
-ಪ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ದೀಪ!!!

ನೀನೆನ್ನ ಅತುಳ ಬಲ ದೇವ! (ನಾ)

-ನೆನ್ನಿಷ್ಟದಂತೇನ ಮಾಳ್ಪೆ ದೇವ? (ನಿ)
-ನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯ ದೇವ!
ಪಜಯ ನಿನ್ನುಪೇಕ್ಷೆ ದೇವ! (ಸಂ)
-ತುಷ್ಟ ನೀನಾದರೆ ಜಯ ದೇವ! [ಕ]
-ಳವಳ ನಿನ್ನನಾದರ ದೇವ!
ಲವಿತ್ತರಾನೇ ನೀನು ದೇವ! (ಬ)
-ಲ ಕಿತ್ತರಿದೊಂದು ಹೆಣ ದೇವ! [ಅ]
-ದೇಕೆನ್ನಲ್ಲಿಷ್ಟುದಾಸೀನ ದೇವ! (ದೇ)
-ವ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ದೇವ!!!

ಪೂಜಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾದೆ ದೇವ!

ಜಾತಿ, ಮತೈಕ್ಯದಿಂದಾದೆ ದೇವ!
ಪ್ರತಿಮಾರ್ಚನೆಯಿಂದಾದೆ ದೇವ!
ಭಾಗ್ಯವಿದು ನಿನ್ನಾನಂದ ದೇವ!
ರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಗುರುದೇವ! (ಅ)
-ದಿಂತಾದುದು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ!
ದಾತ, ನಾಥ, ಗುರುದತ್ತ ದೇವ! (ಎ)
-ದೆಯೊಳಗಿದ್ದಾದೆ ಗುಹ ದೇವ!
ದೇಶ, ಕಾಲಾತೀತ ಮಹಾದೇವ! (ದೇ)
-ವ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ದೇವ!!!

ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರಿವರಪ್ಪಾ! (ಈ)

-ರ್ವರೈಕ್ಯ ದರ್ಶನ ನಿಜಾನಂದವಪ್ಪಾ! [ಸ]
-ತಿಪತಿಯಾದರ್ಶ ಹೀಗಿರಬೇಕಪ್ಪಾ!
ರಮಾರ್ಥ ಜೀವನ ಗುರಿಯಿದಪ್ಪಾ! (ಮಾ)
-ರನಾಟಕ್ಕಿವರು ಬಾಗರಪ್ಪಾ! [ಕಾ]
-ಮೇಶ್ವರಿ ಪತಿಸೇವಾ ನಿರತಳಪ್ಪಾ! (ಈ)
-ಶ್ವರನವಳಿಗೆ ಗುರು ಸ್ವರೂಪಪ್ಪಾ! (ಹ)
-ರನವಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಹನಪ್ಪಾ!
ರಿಪುಗಳಿವರನ್ನೇನೂ ಮಾಡರಪ್ಪಾ!
ರದ ಹಸ್ತ ಸದಾ ಇವರದಪ್ಪಾ! (ಸು)
-ರ, ನರೋರಗರೆಲ್ಲಾ ಕಿಂಕರರಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ರೂಪವರಪ್ಪಾ!!!

ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೆಷ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಿದರೇನು? (ಕಾ)

-ರ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕೆಲಸವಿದಲ್ಲವೇನು?
ತ್ನವೆಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲೇನು? (ಹ)
-ನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದರೇನು? (ಎ)
-ಷ್ಟು ಕಷ್ಟಾದರೂ ಕಳೆಗುಂದಿತೇನು?
ಕೊಂಡಾಡಲೆಂದು ಧರ್ಮಕರ್ಮವೇನು? [ಓ]
-ಡಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರೆಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಿಯಾಯ್ತೇನು? (ದು)
-ಡಿಯಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲ್ಲವೇನು?
ತ್ತನಾಗ ಪ್ರಸನ್ನನಲ್ಲವೇನು?
ರೇಗಾಟ, ಕೂಗಾಟದ ಫಲವೇನು? (ಏ)
-ನು? ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೆಂತಿದ್ದರೇನು???

ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಭಾರತಿಯಚ್ಚಮ್ಮಾ!

ನಿಶ್ಚಲನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯದಮ್ಮ!
ವಾರಿಜನಾಭನಾಶೀರ್ವಾದಮ್ಮ!
ತತ ತೃಪ್ತ ಜೀವನದಮ್ಮ!
ಭಾರತಿಗಿದಾಭರಣವಮ್ಮ!
ಮಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನಮ್ಮ! (ಆ)
-ತಿಥ್ಯವಿವರದಾನಂದವಮ್ಮ! [ಕಾ]
-ಯಭಿಮಾನ ಇವರಿಗಿಲ್ಲಮ್ಮ! (ಸ)
-ಚ್ಚರಿತರೇ ಸತ್ಪುರುಷರಮ್ಮ! (ಅ)
-ಮ್ಮ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯವರಮ್ಮ!!!

ಮನ ನೊಂದಾಗುವುದೇನು?

ಮಶ್ಯಿವಾಯನ್ನು ನೀನು! (ನಾ)
-ನೊಂದಿಗಿರುತಿಲ್ಲವೇನು?
ದಾಸಿ ಶಿವನಿಗೆ ನೀನು!
ಗುಹನಿಗೆ ತಾಯಿ ನೀನು! [ಮಾ]
-ವು ಬಿತ್ತಿ ಬೇವಪ್ಪುದೇನು?
ದೇಹಭಾವವೇನು ನೀನು? (ನೀ)
-ನು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನು!!!

ಗುರುದೇವನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ! (ಕು)

-ರುಕುಲಕೆ ಕಾಲಾ ಕಲಾವಿದ!
ದೇವಾಸುರ ವಂದ್ಯಾ ಕಲಾವಿದ!
ರ ಗೀತಾನಂದಾ ಕಲಾವಿದ! (ಬಾ)
-ನೊಡೆಯನೊಡೆಯಾ ಕಲಾವಿದ! (ತ)
-ಬ್ಬಲಿಗಳಬ್ಬೆಯಾ ಕಲಾವಿದ!
ರ್ಣಾನಂದ ವೇಣೂ ಕಲಾವಿದ!
ಲಾವಣ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾ ಕಲಾವಿದ!
ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕಾತ್ಮಾ ಕಲಾವಿದ! (ನಾ)
-ದ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂದ!!!

ಚಳಿ, ಮಳೆ, ಗಾಳಿಗಂಜ ಮಂಜುನಾಥ! (ಕಾ)

-ಳಿಯೊಡೆಯ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಂಜುನಾಥ!
ದನವೈರಿ ವಿರಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ! (ಹೊ)
-ಳೆವ ಶರೀರ ಸುಂದರ ಮಂಜುನಾಥ!
ಗಾನ ರುದ್ರ ವೀಣಾಪ್ರಿಯ ಮಂಜುನಾಥ! (ಮೌ)
-ಳಿಯಲರ್ಧ ಚಂದ್ರಧರ ಮಂಜುನಾಥ!
ಗಂಭೀರವ ಗಂಗಾಧರ ಮಂಜುನಾಥ!
ಟಾಧರನಿವ ತ್ಯಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ!
ಮಂಗಳಾಂಬೆಗೀತ ಪತಿ ಮಂಜುನಾಥ! (ರು)
-ಜು ಮಾರ್ಗಾವಲಂಬಿ ಗುರು ಮಂಜುನಾಥ!
ನಾದ, ಬಿಂದು, ಕಲಾತೀತ ಮಂಜುನಾಥ!(ನಾ)
-ಥ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ!!!

ವರನರಸಿ ಬರುವನಮ್ಮ! [ಹ]

-ರ ಗಿರಿಜೆಗಾಗಲೆದಂತಮ್ಮ!
ಡತೆಯವಳಂತಿರಲಮ್ಮ! (ಸ)
-ರಳ ಸ್ವಭಾವವಿರಬೇಕಮ್ಮ!
ಸಿರಿತನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಲ್ಲಮ್ಮ!
ಯಲಾಡಂಬರ ವ್ಯರ್ಥವಮ್ಮ! (ಗು)
-ರು, ಹಿರಿಯರ ಭಕ್ತೆಯಾಗಮ್ಮ!
ರ, ಹರನಂತಿರಬೇಕಮ್ಮ! [ಅ]
-ನವರತದೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಮ್ಮ! (ಅ)
-ಮ್ಮ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಂತಮ್ಮ!!!

‘ರಾಮನಾಮ ಜಪ’ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ!

ನೋಹರ ಸುವಾಸನಾ ಪುಷ್ಪ! (ಅ)
-ನಾಯಾಸದಿಂದ ಲಭ್ಯವೀ ಪುಷ್ಪ!
ಹೇಶ್ವರನರ್ಚಿಪುದೀ ಪುಷ್ಪ!
ಗದಲಿದೊಂದಪೂರ್ವ ಪುಷ್ಪ!
ವನ ಸುತನ ಪೂಜಾ ಪುಷ್ಪ!
ಮಂಗಳ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಪುಷ್ಪ!
ತ್ರಯೋದಶಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ!
ಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಗಿದೇ ಪುಷ್ಪ! (ಪು)
-ಷ್ಪ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಪ್ತ ಪುಷ್ಪ!!!

ಶಂಕರನ ಪರಿವಾರ! [ಅ]

-ಕಳಂಕ ಭಕ್ತಿ ಸಂಸಾರ!
ಘುಪತಿ ಕೃಪಾಪಾರ! (ತ)
-ನಯರು ಲೋಕಕ್ಕಾಧಾರ!
ರಾಶಕ್ತಿಚ್ಛಾನುಸಾರ!
ರಿಪುಕುಲದ ಸಂಹಾರ! (ಭ)
-ವಾಬ್ಧಿಭಯ ಪರಿಹಾರ! (ಹ)
-ರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾರ!!!

ಮಕ್ಕಳ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾತೆಗಾನಂದ! [ಅ]

-ಕ್ಕರೆಯವಳದು ನಿತ್ಯಾನಂದ! (ಒ)
-ಳ, ಹೊರಗವಳ ಭಾವಾನಂದ!
ಚೇತನವಳದೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾನಂದ! (ನಿ)
-ಷ್ಟೆ, ಶಂಕರನುರು ಸೇವಾನಂದ!
ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಸದಾ ಮೌನಾನಂದ! (ಮಾ)
-ತೆ ತಾನೆಂಬ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂದ! (ಆ)
-ಗಾಗೆಚ್ಚರಿಪ ಕರ್ತವ್ಯಾನಂದ!
ನಂಬಿದವರಿಷ್ಟ ಪೂರ್ತ್ಯಾನಂದ!
ತ್ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ಗುರಿಯಪ್ಪಾ ಹರಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ! [ಆ]

-ರಿಯಪ್ಪಾ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ! (ಕಾ)
-ಯಪ್ಪಾ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಶ್ರೀಪತಿಯಪ್ಪ! (ಕ)
-ಪ್ಪಾಗಿಪ್ಪಪ್ಪಾ ತಿರುಪತಿಯಪ್ಪ!
ಯಗ್ರೀವಪ್ಪಪ್ಪಾ ವೈಕುಂಠಪ್ಪ! (ಪ)
-ರಿಪರಿ ನಾಮರೂಪಪ್ಪಾ ಅಪ್ಪ! (ಯೋ)
-ಗಿಗಳರಸಪ್ಪಪ್ಪಾ ದೇವಪ್ಪ! (ಕ)
-ರಿವರದಪ್ಪಪ್ಪಾ ಶ್ರೀಧರಪ್ಪ! (ಭ)
-ಯಹರಪ್ಪಪ್ಪಾ ಗುರುರಾಜಪ್ಪ! (ಅ)
-ಪ್ಪ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತಾನಪ್ಪ!!! ೯೧೮

ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿಲ್ಲಿನ ಚಿಂತೆ! (ಇ)

-ಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿಂತೆ! (ಬಿ)
-ದ್ದಾಗೆದ್ದಾಗೊಂದೊಂದು ಚಿಂತೆ! (ಆ)
-ಗಿ ನದೀಗಿಲ್ಲದ ಚಿಂತೆ! (ಇ)
-ಲ್ಲಿನದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಚಿಂತೆ!
ಡೆವಾಗೋಡುವ ಚಿಂತೆ!
ಚಿಂತೆ, ಮನಕೆಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆ! (ಮಾ)
-ತೆ, ನಿರಂಜನನಾದಿತ್ಯಂತೆ!!! ೯೧೯

ಆಸ್ವಾಮಿಸ್ವಾಮಿ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ!

ಸ್ವಾನುಭಾವಾನಂದ ಶಿವ ಸ್ವಾಮಿ!
ಮೀನಾಗಿಷ್ಟಾಬ್ಧಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ!
ಸ್ವಾಮಿಗಿಷ್ಟಾಪ್ತಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ! (ಅ)
-ಮಿತ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿ!
ಚ್ಚಿದಾನಂದಾನಂದಾತ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ! (ಸ)
-ರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ!
ತ್ವಾರ್ಥ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ! (ವೀ)
-ರ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ! (ಪ್ರೇ)
-ಮಿ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ!!!

ಪಾದತೀರ್ಥ ಭಾಗೀರಥ್ಯಮ್ಮಾ!

ರ್ಶನ ಬಹು ಪುಣ್ಯವಮ್ಮಾ!
ತಿ

ರ್ಥ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಾಪನಾಶಮ್ಮಾ! (ಸಾ)
-ರ್ಥಕ ಜನ್ಮ ಸ್ನಾನದಿಂದಮ್ಮಾ!
ಭಾವೈಕ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದಮ್ಮಾ![ಭ]
-ಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನದಕಮ್ಮಾ! (ನ)
-ರ, ನಾರಿಯರಿಗಗತ್ಯಮ್ಮಾ! (ಮಿ)
-ಥ್ಯ, ನಿರ್ನಾಮವದರಿಂದಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಾ!!!

ಅನಂತಾಚಾರ್ಯರನಂತ ಯಜ್ಞ! (ಆ)

-ನಂದವೇನಂದರಿಯದ ಯಜ್ಞ!
ತಾಪ, ಕೋಪ, ಪಾಪಕೂಪ ಯಜ್ಞ! (ಆ)
-ಚಾರೋಪಚಾರಪಚಾರ ಯಜ್ಞ! (ಕಾ)
-ರ್ಯ, ಕಾರಣದಾವರಣ ಯಜ್ಞ! (ಕ)
-ರ, ಚರಣಾದ್ಯವಯವ ಯಜ್ಞ! (ಅ)
-ನಂತಾತ್ಮಾನಂದಾರ್ಥ ನಿಜ ಯಜ್ಞ! (ಮ)
-ತ ಭೇದವಿಲ್ಲದಮರ ಯಜ್ಞ! [ಕಾ]
-ಯ ಭಾವಾಂತ್ಯ ಪೂರ್ಣಾಹುತೀ ಯಜ್ಞ! (ತ)
-ಜ್ಞ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೀ ಯಜ್ಞ!!!

ಸಹಸ್ರ ಚಂಡೀ ಹೋಮವಾಗಲಿ!

ರ್ಷವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತುಳುಕಾಡಲಿ!
ಸ್ರವಿಸಿ ಕೃಪಾವೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ! (ಆ)
-ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ದೈವಿಕ ಬೆಳಗಲಿ! (ನಾ)
-ಡೀಗ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿ! (ಅ)
-ಹೋರಾತ್ರಿ, ಧ್ಯಾನ, ಜಪಸಾಗಲಿ!
ಹಾದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಲಿ!
ವಾದ, ಭೇದ ನಿರ್ನಾಮವಾಗಲಿ!
ತಿ, ಮತಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾಗಲಿ! (ಬ)
-ಲಿಷ್ಟ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಲಿ!!!

ನಿರಂಜನಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ!

ರಂಜಿಸೆನ್ನ ಮನ ಸರಸ್ವತಿ! (ಅ)
-ಜನರಗಿಣಿ ಬಾ ಸರಸ್ವತಿ!
ನಾಮ ನಿನ್ನದಿತ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ! (ಆ)
-ನಂದ ನೀನೆನಗೆ ಸರಸ್ವತಿ!
ರ್ಶನ ಕೊಡೀಗ ಸರಸ್ವತಿ!
ರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೆ ಸರಸ್ವತಿ! (ವ)
-ರ ವೀಣಾಕೋವಿದೆ ಸರಸ್ವತಿ!
ಸ್ವರೂಪಾತ್ಮಾನಂದೆ ಸರಸ್ವತಿ! [ಪ]
-ತಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಧಿಪತಿ!!!

ಮಂಜುನಾಥಗೇನು ಬೇಕಯ್ಯಾ? (ನಂ)

-ಜುಂಡೇಶ್ವರನೇ ಅವನಯ್ಯಾ!
ನಾಮಜಪ ರಾಮನದಯ್ಯಾ! (ನಾ)
-ಥನವನುಮಾದೇವಿಗಯ್ಯಾ! (ನಾ)
-ಗೇಶ, ಗಣೇಶ ಪುತ್ರರಯ್ಯಾ! (ತ)
-ನುಜಾತ ವೀರಭದ್ರನಯ್ಯಾ!
ಬೇಡಿದಿಷ್ಟ ಕೊಡುವಾತಯ್ಯಾ!
ಡೆಗಾತ ಕಾಲಾಂತಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತಯ್ಯಾ!!!

ರಂಗನಾಥ ಸದಾ ಮಲಗಿಹುದೇಕಮ್ಮಾ? (ಭ)

-ಗವದ್ಭಕ್ತರಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಮ್ಮಾ!
ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗವ ವಶವಾಗಿಹಮ್ಮಾ! (ನಾ)
-ಥನಾದರೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸೋತಿರುವನಮ್ಮಾ!
ರ್ವ ಕಲ್ಯಾಣವೊಂದೇ ಅವನಿಷ್ಟವಮ್ಮಾ!
ದಾಸರ ದಾಸನಾಗಿರುವನವನಮ್ಮಾ!
ರೆಯುವನೆಲ್ಲವನು ಇದಕಾಗಮ್ಮಾ!
ಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರುತಿಹನಮ್ಮಾ! (ಯೋ)
-ಗಿಗಳವನನ್ನೇಳ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಮ್ಮಾ! (ಬ)
-ಹು ಕರುಣಾಳು ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿಯಮ್ಮಾ!
ದೇವನಿವನೀರೇಳು ಲೋಕಗಳಿಗಮ್ಮಾ!
ಮಲಭವನಿಗಿವ ಜನಕನಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಾ ರೂಪವಮ್ಮಾ!!!

ಸದಾ ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೇಕೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ?

ದಾಸರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆಂದರಿಯಪ್ಪ!
ನಿಂತೇ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನಪ್ಪ!
ತಿರುಪತಿ ಮಹಿಮೆ ಬಹಳಪ್ಪ! (ಗ)
-ರುಡನ ಕಾವಲಹರ್ನಿಶಿಯಪ್ಪ! (ವಿ)
-ತ್ತಾಪಹಾರಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಪ್ಪ!
ನೇಮದಿಂದೆಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನಪ್ಪ!
ಕೆರೆಯ ನೀರು ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಪ್ಪ! (ಜಾ)
-ತಿ ಭೇದವಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲಪ್ಪ! [ತಿ]
-ಮ್ಮಪ್ಪನಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದನಪ್ಪ! (ಅ)
-ಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ!!!

ತಿರುತ್ತಣಿ ವಾಸ ಮುರುಗೇಶ! (ಗು)

-ರುಗುಹ ಸ್ವರೂಪ ಪಳನೀಶ! (ದ)
-ತ್ತರೂಪಾ ಪ್ರಣವಾರ್ಥ ನಿರ್ದೇಶ! (ಮ)
-ಣಿ, ಮಂತ್ರೌಷಧ ಸಿದ್ಧ ವಲ್ಲೀಶ!
ವಾರಿಜೋದ್ಭವಾದಿ ವಂದ್ಯಾಪ್ತೇಶ!
ರ್ವಾರಿಷ್ಟ ಹರ ಉರಗೇಶ!
ಮುನಿಜನ ಮನ ಕಮಲೇಶ! (ಗು)
-ರುವರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ವೇಶ! (ನಾ)
-ಗೇಶ, ಯೋಗೇಶ, ಭಯಹರೇಶ! (ಈ)
-ಶ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪೃಥ್ವೀಶ!!!

ಕಾಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ!

ಚಿದಾನಂದಾಕ್ಷಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ!
ಕಾರ್ಯದಕ್ಷಾಕ್ಷಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ!
ಮಾರ ಹರಾಕ್ಷಿ ಘೋರಾಕ್ಷಿ!
ಕ್ಷಿತೀಕ್ಷಣಾಕ್ಷಿ ಪೂರ್ಣಾಕ್ಷಿ!
ತಿ ಪ್ರೇಮಾಕ್ಷಿ ಉಮಾಕ್ಷಿ! (ಛ)
-ದ್ಮಾಕ್ಷೀಶ್ವರಾಕ್ಷಿ ಮಾಯಾಕ್ಷಿ! (ಸಾ)
-ಕ್ಷಿ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಕ್ಷಿ!!!

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸ್ವಯಂಪಾಕ! [ಅ]

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಭ್ಯವೀ ಪಾಕ! (ಬಾ)
-ವಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಗೈವ ಪಾಕ!
ರ್ವದೇವ ಸಂತೃಪ್ತೀ ಪಾಕ!
ನಂಜುಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಕ!
ಸ್ವಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಗಿದೇ ಪಾಕ! [ಸ್ವ]
-ಯಂಭುವಿಗಾನಂದವೀ ಪಾಕ!
ಪಾದಪೂಜೆಯಿಂದಾದ ಪಾಕ! (ಲೋ)
-ಕ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪಾಕ!!!

ಬಂದರೆ ಮಳೆ, ಕಾದರೆ ಬಿಸಿಲು!

ಯೆಯಿಂದಾಯಿತೀ ಬಡ ಒಡಲು! (ನೆ)
-ರೆ ಆಯಾಸವಿದು ಹಗಲಿರುಳು!
ನಸಿನ ಆಟ ಬಲು ಮರುಳು! (ವೇ)
-ಳೆಯವೇಳೆನ್ನದಾಡ್ವುದು ಕೈ ಕಾಲು!
ಕಾರಣಕರ್ತನರಿಯದೀ ಬಾಳು! (ಮ)
-ದ, ಮತ್ಸರದಿಂದಾಗುತಿದೆ ಗೋಳು! (ಕೆ)
-ರೆ ನೀರು ಬತ್ತಿದರೇನು ಫಸಲು?
ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೇಕು ಜಲ ಮಾಮೂಲು! (ಹು)
-ಸಿಯಾಟಾದಿಂದಾಗದೆಂದಿಗೂ ಮೇಲು! (ಮೇ)
-ಲು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ಬಿಸಿಲು!!!

ಬಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ! [ಹೊ]

-ಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲಾ ತರ ತರಾನ್ನ! (ತಾ)
-ಯೆನುವವಳೊಬ್ಬಳಣ್ಣ! (ಎ)
-ಲ್ಲಾನುಭವವಾಗಲಣ್ಣ!
ಹು ವಿಧೊಂದರಿಂದಣ್ಣ! (ಕ)
-ಣ್ಣನೊಳಮುಖ ಮಾಡಣ್ಣ!
ಯಲಾಗ್ವುದು ಗುಟ್ಟಣ್ಣ!(ಬ)
-ಣ್ಣ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಣ್ಣ!!!

ಧೀರ, ವೀರ, ಕಿಶೋರನಾರಯ್ಯಾ?

ಘುವೀರ ರಣಧೀರನಯ್ಯಾ!
ವೀರ್ಯವಂತ ವೀರಾಂಜನೇಯಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ರಸಿ ರಾಧಾನಂದ ಕಿಶೋರಯ್ಯಾ!
ಕಿರುಕುಳೇಂದ್ರ್ಯ ಜಯ ಧೀರಯ್ಯಾ!
ಶೋಕ, ಸುಖ ಸಮಾನ ವೀರಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ರಗುವರ ಧ್ರುವ ಕಿಶೋರಯ್ಯಾ!
ನಾಮ ಪ್ರೇಮಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಧೀರಯ್ಯಾ!
ತಿಪತಿ ವಿನಾಶ ವೀರಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಮೂರಯ್ಯಾ!!!

ಪದ್ಮಾದಿತ್ಯರ ಮೌನಾನಂದ! (ಪ)

-ದ್ಮಾನಂದಾರ್ಕ ದರ್ಶನಾನಂದ! (ಆ)
-ದಿತ್ಯನಿಗಿದು ನಿತ್ಯಾನಂದ! (ಸ)
-ತ್ಯ, ಧರ್ಮವಿಬ್ಬರಿಗಾನಂದ! (ವ)
-ರ ಮೈತ್ರ್ಯದನುಪಮಾನಂದ!
ಮೌನವೀರ್ವರ ಯೋಗಾನಂದ!
ನಾದಪ್ರೇಮ ಭ್ರಮರಾನಂದ!
ನಂಜುಂಡಗಿದು ಆತ್ಮಾನಂದ! [ವೇ]
-ದ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ!!!

ಸರ್ವಕಾಲನುಕೂಲ ಕಾಲ! (ಸ)

-ರ್ವಶಕ್ತನಿಹನೆಲ್ಲಾ ಕಾಲ!
ಕಾರ್ಯಸಾಗಬೇಕೆಲ್ಲಾ ಕಾಲ! (ಬ)
-ಲ ಕೊಡುವಾತನೆಲ್ಲಾ ಕಾಲ! (ಅ)
-ನುಮಾನ ಬಿಡುಎಲ್ಲಾ ಕಾಲ!
ಕೂತಾಗ, ನಿಂತಾಗೆಲ್ಲಾ ಕಾಲ! (ಬ)
-ಲ, ರಾಮಧ್ಯಾನವೆಲ್ಲಾ ಕಾಲ!
ಕಾತುರಾತುರಕ್ಕಲ್ಲಾ ಕಾಲ! (ಬ)
-ಲ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕಾಲ!!!

ಪೂಜಾಫಲ ತೇಜೋಬಲವಯ್ಯಾ!

ಜಾನಕೀ ಪೂಜಾ ಫಲಾ ರಾಮಯ್ಯಾ!
ಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತ್ಯವನಿಗಯ್ಯಾ!
ವ, ಕುಶರ ಬಲಾರದಯ್ಯಾ!
ತೇಜೋರಾಶಿ ಮೈಥಿಲಿಯದಯ್ಯಾ! (ರಾ)
-ಜೋತ್ತಮ ರಾಮಾನುಗ್ರಹವಯ್ಯಾ!
ಸಿರೊಳಾಯ್ತುಪದೇಶವಯ್ಯಾ! (ಬಾ)
-ಲಕರ ಗುರು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ವರ ತಪ ಫಲಿಸಿಲ್ಲೇನಯ್ಯಾ? [ಅ]
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಫಲಯ್ಯಾ!!!

ಮಗುವಿಗೆಡೆ ತಾಯಿ ತೊಡೆ! [ಹೋ]

-ಗುತೇರುವುದಾ ಮೃದು ತೊಡೆ!
ವಿಸ್ಮಯವೇಕದೇರಿದೊಡೆ? (ಹೋ)
-ಗೆನುವಳೇ ತಾಯತ್ತಕಡೆ? (ಕೊ)
-ದೆ ಹಾಲೆಂಬಳತ್ತ ಪೋದೊಡೆ!
ತಾಯಿ ಸ್ನೇಹನುಪಮ ನೋಡೆ! (ಬಾ)
-ಯಿಲಿಡುವಳು ಸಿಹಿ ಪೇಡೆ!
ತೊದಲು ಮಾತಾಗಾಕೆ ಕೂಡೆ! (ಬಿ)
-ಡೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಪೇಡೆ!!!

ಕಿಂಡಿಯೊಳಗಿಂದ ಸೇವೆ ತಗೊಂಡಪ್ಪ! [ಅ]

-ಡಿಗಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪೆನಗಪ್ಪ! (ಬಾ)
-ಯೊರೆಸುತಿದ್ದಾಗ ಬಂದೆಯೊಳಗಪ್ಪ! (ಒ)
-ಳಗಿಂದಲೇ ವಂದಿಸಿದೆ ನಿನಗಪ್ಪ! (ಹೀ)
-ಗಿಂಬು ದೊರಕಿಸಿದ ಗುರುದೇವಪ್ಪ!
ಯೆ ನಿನ್ನದೆನ್ನ ಮೇಲಪಾರವಪ್ಪ!
ಸೇವೆ ಸದಾ ನಿನ್ನದೆನಗಿರಲಪ್ಪ! (ದೇ)
-ವೆನಗೆ ನಿನ್ನ ಹೊರತಾರಿಲ್ಲವಪ್ಪ!
ರಳನಿವನುದ್ಧಾರ ನಿನ್ನಿಂದಪ್ಪ!
ಗೊಂಬೆಯಿದರ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನೀನಪ್ಪ! (ಬಿ)
-ಡಬೇಡೆಂದೆಂದಿಗೂ ಮಗನ ಕೈಯ್ಯಪ್ಪ! [ಅ]
-ಪ್ಪ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲಪ್ಪ!!!

ಪ್ರವಚನಾನಂದ ಪ್ರದೀಪ!

ರ ಗುರುಕೃಪಾ ಪ್ರದೀಪ! (ಅ)
-ಚಲ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಾ ಪ್ರದೀಪ!
‘ನಾ’ ‘ನೀ’ನಿಲ್ಲದಾತ್ಮ ಪ್ರದೀಪ!
ನಂಜುಂಡನಿಗಿಷ್ಟಾ ಪ್ರದೀಪ!
ರ್ಶವಪ್ರದದಾ ಪ್ರದೀಪ!
ಪ್ರತಿವಾರುರಿವಾ ಪ್ರದೀಪ!
ದೀಪ, ನಂದಾದೀಪಾ ಪ್ರದೀಪ! (ಭೂ)
-ಪ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ದೀಪ!!!

ಶ್ರೀಧರನ ಪಾದ ತಲೆ ಮೇಲೆ!

ರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯಿನ್ನು ಮೇಲೆ!
ಮೆಯೊಳಗಿರ್ಪಳಿನ್ನು ಮೇಲೆ!
ಲ್ಲನಾಜ್ಞಾಬದ್ಧಳಿನ್ನು ಮೇಲೆ!
ಪಾತ್ರದಾಕೆಯಾಗಳಿನ್ನು ಮೇಲೆ!
ಯಾನುಗ್ರಹಾಯ್ತವಳ ಮೇಲೆ!
ನು, ಮನ ಸೇವಿಗಿನ್ನು ಮೇಲೆ! (ಬೆ)
-ಲೆ ಜಾಳಕಳಾಗಳಿನ್ನು ಮೇಲೆ!
ಮೇಲೆ ಮೇಲೇರುವಳಿನ್ನು ಮೇಲೆ! (ಬಾ)
-ಲೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಲೀಲೆ!!!

ನವಚೈತನ್ಯೋದಯವಾಯ್ತಯ್ಯಾ! (ಪಾ)

-ವನ ಶ್ರೀಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಯ್ಯಾ!
ಚೈತನ್ನಾನಂದಾತ್ಮಾನಂದವಯ್ಯಾ!
ನು, ಮನಕಾಯ್ತು ಹರ್ಷವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ನ್ಯೋನ್ಯ ಭಾವಾನಂದಪೂರ್ವವಯ್ಯಾ!
ಯೆ ಸದಾ ಹೀಗೇ ಇರಲಯ್ಯಾ! (ಭ)
-ಯವೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರವಾಯ್ತಯ್ಯಾ! (ಭ)
-ವಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಯ್ತಯ್ಯಾ! (ತಾ)
-ಯ್ತನ್ನಿಷ್ಟ ಪುತ್ರನ ಪ್ರಾಣವಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಶಕ್ತ್ಯಯ್ಯಾ!!!

ಜೀತೇಂದ್ರಿಯಾಂಜನೇಯಾಶ್ರಯ! (ನ)

-ತೇಂದ್ರಿಯಾಶಯಾ ಮಾಯಾಶ್ರಯ! (ಇಂ)
-ದ್ರಿಯ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಹಾಶ್ರಯ! (ಭ)
-ಯಾಂಗ ಭವ ಸಂಬಂಧದಾಶ್ರಯ!
ರಾ, ಜನ್ಮ ದುಃಖಕಾಯಾಶ್ರಯ! (ತಾ)
-ನೇ ಜಾನಕೀರಾಮ ನಾಮಾಶ್ರಯ!
ಯಾಗ ಭೋಗ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಾಶ್ರಯ!
ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿ ಸತ್ಸಂಗದಾಶ್ರಯ! (ಜ್ಞೇ)
-ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಶ್ರಯ!!!

ನೀನೇಕೆ ಮರೆಯಾದೆ ದೇವ?

ನೇಹವೆನ್ನದನ್ಯಾಯ್ತು ದೇವ!
ಕೆಟ್ಟವಳುನಾನಾದೆ ದೇವ!
ನೆಗನ್ಯಾಯಗೈದೆ ದೇವ! (ನೆ)
-ರೆಯ ನಗೆಗೀಡಾದೆ ದೇವ!
ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದೆ ದೇವ? (ಎ)
-ದೆಯಾಣ್ಮೆನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ದೇವ!
ದೇವಿಯ ಸ್ವೀಕರಿಸು ದೇವ! (ಧ)
-ವ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ದೇವ!!!

ಹೊಲಕೊಂದು ಬೇಲಿ ಬೇಕಯ್ಯಾ! [ಬ]

-ಲಕೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಕೊಂಬಾಗೊಂದು ಕ್ರಮ ಬೇಕಯ್ಯಾ!
ದುರ್ಬಲಕ್ಕೌಷಧ ಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಬೇಡನಿಗಾಯುಧ ಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಕ)
-ಲಿಸಲಿಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಬೇಸರಕ್ಕಾರಾಮ ಬೇಕಯ್ಯಾ!
ರ್ಮಕ್ಕೊಂದು ಧರ್ಮ ಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಮ್ಮಯ್ಯಾ!!!

ವಾತಾವರಣ ವಾಸುದೇವನಿಗೂ ಬೇಕು!

ತಾ, ತನ್ನ ಲೀಲೆಗೀ ಸೃಷ್ಟಿಗೈದಿರಬೇಕು!
ರ್ತನೆ, ದೇಶ ಕಲಕ್ಕೊಪ್ಪಿದ್ದಿರಬೇಕು!
ಮೇಶ ತಾನಾಗಿ ಪಾಲನೆಯಾಗಬೇಕು! (ಗು)
-ಣಗಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು!
ವಾರಿಜೋಧ್ಭವನಾಗ ಜನ್ಮ ತಾಳಬೇಕು!
ಸುರಾಸುರರಾಗವನ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು!
ದೇವಿಯಾಗ ಶ್ರೀಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು!
ರಋಷಿಮುನಿಗಳಾಗ ನೋಡಬೇಕು!
ನಿರ್ಮಲ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗ ಬಯಲಾಗಬೇಕು!
ಗೂಢವಿದನರಿಯಲಿಕ್ಕಾಸಕ್ತಿ ಬೇಕು!
ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲದಿರಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಬೇಕು!!!

ಚಂದ್ರನನ್ನು ತುಳಿದು ಬಂದಾಯ್ತು! [ಭ]

-ದ್ರಲೋಕ ಶಾಂತಿಗೇನು ಮಾಡ್ಯಾಯ್ತು?
ನ್ನ, ನಿನ್ನದೆಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು! (ಹೊ)
-ನ್ನು, ಮಣ್ಣಿನಾಸೆ ಅಧಿಕವಾಯ್ತು!
ತುದಿ, ಮೊದಲಾಸೆಗಿಲ್ಲದಾಯ್ತು! (ಬಾ)
-ಳಿನಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಯ್ತು!
ದುರ್ವಿಷಯದಿಂದ ದುರಿತಾಯ್ತು!
ಬಂಧು ಭಾವಕ್ಕೆಡೆಯಿಲ್ಲದಾಯ್ತು!
ದಾಶರಥಿಯ ಧ್ಯಾನ ಬೇಡಾಯ್ತು! (ಆ)
-ಯ್ತು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಚಿತ್ತಾಯ್ತು!!!

ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ತೂರಿಕೋ! [ಆ]

-ಳಿದಾಗ ಹೆಸರುಳಿಸಿಕೋ!
ಬೀಜವಿದ್ದಾಗ ಬಿತ್ತಿಕೋ!
ಸುಮವರಳಿದಾಗಾಯ್ದುಕೋ!
ವಾದ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಕಲಿತುಕೋ! (ರಾ)
-ಗತಿಳಿದಾಗಾಲಾಪಿಸಿಕೋ!
ತೂಗುವಾಗ ಮಲಗಿದ್ದುಕೋ! (ಬ)
-ರಿವಾಗೆಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದುಕೋ! [ತ]
-ಕೋ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಕೋ!!!

ಶಿವಪಾದ ಹೊತ್ತಸುತಲೆ!

ರ ಗುರುಪುತ್ರನ ತಲೆ!
ಪಾಪರಾಶಿಯ ಸುಟ್ಟ ತಲೆ!
ತ್ತನೆ ಪರಮಾಪ್ತ ತಲೆ!
ಹೊಸೋಪದೇಶವಿತ್ತ ತಲೆ! (ಉ)
-ತ್ತಮ ಭಿಕ್ಷಾಹಾರದ ತಲೆ!
ಸುವಿಮಲ ಪಾಕೇಚ್ಛಾ ತಲೆ!
ಪೋನಿರತಾನಂದ ತಲೆ! (ಲೀ)
-ಲೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತಲೆ!!!

ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ!

ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾ ಗುರು ನಾರಾಯಣ!
ಸಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರುವವಾ ನಾರಾಯಣ!
ಕೊಂದಿಹನಹಂಕಾರಾ ನಾರಾಯಣ!
ಡಾಳಿಯಲನುಪಮಾ ನಾರಾಯಣ!
ರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ!
ತ್ಯಜಿಸನಾತನಾಪ್ತ ನಾರಾಯಣ!
ನಾಮ, ರೂಪ ಅನಂತಾನಾರಾಯಣ!
ರಾಜಶೇಖರನಿಷ್ಟಾ ನಾರಾಯಣ!
ಮಾದಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾ ನಾರಾಯಣ! (ಪ್ರಾ)
-ಣ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ!!!

ಹರಿವ ಹೊಳೆಗೆ ಮಳೆಯೇ ಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಬ)

-ರಿವ ಕೈಗೆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಸುಧೆಗೆ ಸತ್ಪುತ್ರರಿರ ಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಹೊಳಪಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ ನೆಲ ಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಮ)
-ಳೆಗೆ ಶೀತಲ ಗಾಳಿ ಬೀಸಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಮಿ)
-ಗೆ ಶಾಂತಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿರಬೇಕಯ್ಯಾ!
ನದೇಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಜಪ ಬೇಕಯ್ಯಾ! (ವೇ)
-ಳೆ ಕಳೆಯಲಿಕೆ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಛಾ)
-ಯೇಶ್ವರಗೆ ವಿಮಲಾಕಾಶ ಬೇಕಯ್ಯಾ!
ಬೇಗುದಿಯನ್ನಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳ ಬೇಕಯ್ಯಾ!
ರ್ಮಕ್ಕೆ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಿರಬೇಕಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ಬೇಕಯ್ಯಾ!!!

ಗುರುತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ! (ಅ)

-ರುಣ ಸಾರಥಿನೀನು ತಾನೆ!
ತಾಮಸ ವೃತ್ತಿ ಹೋಯ್ತು ತಾನೆ!
ನಾಮ ಜಪ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಾನೆ! [ಭ]
-ಗೀರಥನಂತಿರುವಿ ತಾನೆ!
ಡತನವಿರಲಿ ತಾನೆ! [ಕ]
-ರುಣೆಯಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ತಾನೆ! [ಸು]
-ತ್ತಾಟದಿಂದ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ತಾನೆ! [ನಾ]
-ನೆ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತಾನೆ!!!

ದೇವ ತಾನಾಗುವುದಕ್ಕನುಕೂಲಾಯ್ತು!

ರಗುರು ಸೇವೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು!
ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಬಂಧು ಅವನೆಂದದ್ದಾಯ್ತು!
ನಾಮ, ರೂಪ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು!
ಗುಡಿ, ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಯ್ತು! (ಸಾ)
-ವು, ನೋವು ದೇವಗಿಲ್ಲೆಂದರಿತದ್ದಾಯ್ತು!
ತ್ತಗುರು ಗುರಿಯೆಂದಳವಟ್ಟಾಯ್ತು! (ಮಿ)
-ಕ್ಕ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟದ್ದಾಯ್ತು! (ಅ)
-ನುದಿನ ಧ್ಯಾನಾನುಷ್ಠಾನಲ್ಲಿದ್ದಾಯ್ತು!
ಕೂತೂ, ನಿಂತೂ, ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದಾಯ್ತು!
ಲಾಭಾಲಾಭಾದಿ ದ್ವಂದ್ವವರ್ಜಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು! (ಆ)
-ಯ್ತು ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಪ್ರಾಪ್ತಾಯ್ತು!!! ೯೫೨

ಅನಂತಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ ವಾಣಿ!

ನಂಬಿದವರಿಗಿಂಬು ದೊರಕುವ ವಾಣಿ!
ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ತಾನೆಂಬ ವಾಣಿ! (ಆ)
-ಶ್ರಯವಿದೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶ್ರೀಧರನ ವಾಣಿ!
ದ, ಮತ್ಸರಕ್ಕಿದು ರಾಮಬಾಣ ವಾಣಿ!
ತ್ತಾವಧೂತನಾಪ್ತರಾಗಲಿಕಾ ವಾಣಿ! (ಬ)
-ಲ್ಲಿದ ಬಡವರೆಲ್ಲರಿಗಾಧಾರಾ ವಾಣಿ!
ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಲಿಸಬೇಕಾ ವಾಣಿ!
ರಂಗನಾಥನನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧಿಗಾ ವಾಣಿ!
ನ್ಮಕೋಟಿಯಘನಾಶಗೈವುದಾ ವಾಣಿ!
ರನಾರಿಯರೆಲ್ಲರಿಗಮೃತಾ ವಾಣಿ! (ದಿ)
-ವಾಕರನುರು ವಾರದಲ್ಲಾಗ್ವುದಾ ವಾಣಿ! (ವಾ)
-ಣಿ ನಿರಂಜನನಾದಿತ್ಯಾನಂದ ನಂತರ್ವಾಣಿ!!!

ಹರಿಹರ ಭಾರತಿಯಪ್ಪಾ! (ಹ)

-ರಿನಾಮ ಹರಡಿದನಪ್ಪಾ!
ಗಲಿರುಳೊಂದೇ ಸಮಪ್ಪಾ! (ವ)
-ರಗುರು ಭಕ್ತನವನಪ್ಪಾ!
ಭಾಗವತ ಶಿರೋಮಣ್ಯಪ್ಪಾ! (ಸ)
-ರಳಸ್ವಭಾವಿಯವನಪ್ಪಾ!
ತಿರುಗಾಡಿದ ನೂರೂರಪ್ಪಾ!
ಮಪಿತನಾಪ್ತವನಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೆಂಬಪ್ಪಾ!!!

ನನ್ನ ಜಾಗವಾವುದಪ್ಪಾ? (ನಿ)

-ನ್ನ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಾದಿಯಲ್ಲಪ್ಪಾ!
ತಿಸುತಿದೆ ಕಾಲಪ್ಪಾ!
ವಾಸನಾತ್ರಯ ಸಾಕಪ್ಪಾ! (ಸಾ)
-ವು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತಿದೆಯಪ್ಪಾ!
ಯೆದೋರಿ ರಕ್ಷಿಸಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ಸ್ವಾರ್ಥದಾಸೆ ನನಗಿಲ್ಲಪ್ಪಾ! (ವ್ಯ)

-ರ್ಥವಾಗದಿರಲಿ ಜನ್ಮಪ್ಪಾ!
ದಾರಿ ಸಾಗಲಿಷ್ಟದತ್ತಪ್ಪಾ!
ಸೆರೆಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆನಪ್ಪಾ!
ಶ್ವರ ಮೋಹ ಬಿಡಿಸಪ್ಪಾ!
ಡಿಸುವ ದೇವ ನೀನಪ್ಪಾ!
ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲೆನ್ನಪ್ಪಾ! (ಎ)
-ಲ್ಲವನು ನೀ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ಛಲವೆನಗೇನಿಹುದಮ್ಮ? (ಕಾ)

-ಲಗತಿಯಿಂದಾಗಿದಿಂತಮ್ಮ! (ನಾ)
-ವೆಯೋಡುತಿದೆ ಊರಿಗಮ್ಮ!
ಮಗಾಗ್ವುದು ಸ್ವಾಗತಮ್ಮ! (ನಾ)
-ಗೇಶನಲ್ಲಿ ಕಾದಿಹನಮ್ಮ!
ನಿಶ್ಚಿಂತಳಾಗಿರು ನೀನಮ್ಮ!
ಹುಸಿಯೀ ಜೀವನಾಟಕಮ್ಮ!
ತ್ತನೊಬ್ಬನೇ ಗತಿಯಮ್ಮ! (ಅ)
-ಮ್ಮ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಪ್ತಮ್ಮ!!!

ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಮನೆಗೇ ಬರಬೇಕು! (ಮ)

-ಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಡಿಗೆರಗಲೇ ಬೇಕು!
ಹೋದಲ್ಲಿ, ಬಂದಲ್ಲವನ ಧ್ಯಾನ ಬೇಕು!
ಣಿವಾರಲಿಕಿದೊಂದೇ ಇರಬೇಕು !
ರೂಪ, ನಾಮವೆಲ್ಲವನದೆನಬೇಕು!
ನೆ, ಮಠವೆಲ್ಲವನದಾಗಬೇಕು!
ನೆಮ್ಮದಿಗೀ ದಾರಿಯೆಂದರಿಯಬೇಕು!
ಗೇದುದವನ ಪಾದಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸಬೇಕು!
ಯಲಾಡಂಬರವೆಲ್ಲಾ ಬಿಡಬೇಕು!
ತ್ನಾತ್ಮಾರಾಮನಾಗಿ ಶೋಭಿಸಬೇಕು!
ಬೇರಿನ್ನಾವುದಕ್ಕಾಶಿಸದಿರಬೇಕು! (ಬೇ)
-ಕು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಂತಾಗ ಬೇಕು!!!

ದೇವರಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗಿ ನೀನಾಗು!

ರವೇನೂ ಕೇಳದವನಾಗು! (ಹ)
-ರಿನಾಮ ಜಪಿಸುವವನಾಗು! (ಯೋ)
-ಗಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವವನಾಗು!
ಗಿರಿಜಾಪತಿಯಂತೆ ನೀನಾಗು! (ನಿ)
-ತ್ಯಾತ್ಮಾರಾಮನರಿವವನಾಗು! (ಹೋ)
-ಗಿ ನೀನವನೊಳಗೈಕ್ಯವಾಗು!
ನಿ

ನವನಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗು!
ನಾನೆಂಬಹಂಕಾರ ದೂರನಾಗು! (ಆ)
-ಗು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ನೀನಾಗು!!!

ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಾಗಿ ಮನ ಕರಗಲಮ್ಮಾ!

ರತರದಾಸೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಮ್ಮಾ! (ಕಾ)
-ರ್ಯಾದರ್ಶವಿದು ಭಾರ್ಯೆಯಾದವಳಿಗಮ್ಮಾ!
ಮಿತ್ರ ಪ್ರಿಯಪತಿಯೊಬ್ಬನೆಂದರಿಯಮ್ಮಾ! (ಯೋ)
-ಗಾನಂದದಿಂದ ಸದ ಸುಖಿ ನೀನಾಗಮ್ಮಾ!
ಗಿರಿಧರ ರೂಪ ನಿನ್ನ ಪತಿ ಕಾಣಮ್ಮಾ!
ನೋವಕ್ಕಾಯದಿಂದವನ ಪೂಜಿಸಮ್ಮಾ!
ಲ್ಲನೊಲಿದರೆ ಗುರುವೊಲಿದಂತಮ್ಮಾ!
ರ್ಮವಿನ್ನೇನೂ ಸತಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವಮ್ಮಾ!
ಮಾದೇವಿ ಸದಾ ಸುಖಿಯಿದರಿಂದಮ್ಮಾ!
ತಿಗೆಡಬಾರದನ್ಯ ದಾರಿಯಿಂದಮ್ಮಾ!
ವಕುಶರ ತಾಯಿಯಂತಾಗಬೇಕಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾಂತರ್ಯಮಿಯಮ್ಮಾ!!!

ಆಗತಕ್ಕದ್ದಾಗುವುದಪ್ಪಾ!

ತಿಸುತಿದಿಂತು ಕಾಲಪ್ಪಾ!
ಲ್ಲಣಿಸದಿರು ನೀನಪ್ಪಾ! (ಮಿ)
-ಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪಾ! (ಮು)
-ದ್ದಾಡಪ್ಪನ ಪಾದಪದ್ಮಪ್ಪಾ!
ಗುಡಿಯವನದೀ ದೇಹಪ್ಪಾ! (ಕಾ)
-ವುದವನ ಕರ್ತವ್ಯವಪ್ಪಾ! (ಮು)
-ದದಿಂದವನ ಭಜಿಸಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ಫಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳರ್ಪಿಸಿದ ಶೇಷಪ್ಪ!

ಯವಾಗಿತ್ತವನ ಮನಪ್ಪನಲಪ್ಪ!
ಪ್ರಾತರ್ತಪ ಮುಗಿದಿತ್ತಾತ ಬಂದಾಗಪ್ಪ! (ಸಾ)
-ರ್ಥಕ ನರಜನ್ಮ ಗುರುಸೇವೆಯಿಂದಪ್ಪ! (ಮ)
-ನೆಯೊಡೆಯನಿಂದಾಯಿತೂಟೋಪಚಾರಪ್ಪ!
ಮನ ಬೆಳೆಯಿತು ಮುಂದಿನೂರಿಗಪ್ಪ! (ಒ)
-ಳಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದ ಶ್ರೀಧರಪ್ಪ! (ಅ)
-ರ್ಪಿತವಾಯ್ತಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದವನಿಗಪ್ಪ!
ಸಿರಿಯನುಕೂಲೆಯಾಗಲಿ ಸೇವೆಗಪ್ಪ!
ತ್ತನಿಷ್ಟದಂತೆಲ್ಲಾ ಮಂಗಳಾಗಲಪ್ಪ!
ಶೇಷಶಯನ ಸರ್ವೇಶ ಗುರುದೇವಪ್ಪ!
ಷ್ಠಿ ಕಳೆದೆರಡರಾನಂದವಗಪ್ಪ! (ಅ)
-ಪ್ಪ, ಶ್ರೀಧರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ತಾನಪ್ಪ!!!

ಅರವತ್ತೆರಡರ ಶ್ರೀಧರ ಸೇವೆ!

ಥದಲ್ಲೂರೂರು ಮೆರೆಸಿದ ಸೇವೆ!
ರ ಗುರುಭಕ್ತರ ಸುಯೋಗ ಸೇವೆ! [ಎ]
-ತ್ತೆತ್ತಿಂದ ಸಂದೇಶ ತಂದಾತ್ಮೀಯ ಸೇವೆ! (ತ)
-ರತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾರಾಮ ಸೇವೆ! (ಬ)
-ಡಬಗ್ಗರಿಗನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ದಾನ ಸೇವೆ!
ವಿ, ಶಶಿಯರಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ!
ಶ್ರೀಕರ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುರು ಸೇವೆ!
ರ್ಮ, ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯಾದರ್ಶ ಸೇವೆ!
ಘುವೀರನ ಭಜನಾನಂದ ಸೇವೆ!
ಸೇನಾನಾಯಕ ಶೇಷನುತ್ಸಾಹ ಸೇವೆ! (ಸೇ)
-ವೆ, ಶ್ರೀಧರ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸೇವೆ!!!

ನಾನೆಂತು ಕಾಲ ಕಳೆಯಲಪ್ಪಾ?

ನೆಂಟರಿಷ್ಟರ ತಂಟೆ ಬೇಡಪ್ಪಾ! (ಸೋ)
-ತು ಹೋದೆನೆಲ್ಲಾ ವಿಧದಿಂದಪ್ಪಾ!
ಕಾರ್ಯವೆನಗೇನಿರುವುದಪ್ಪಾ?
ಕ್ಷ್ಯ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನನಗಪ್ಪಾ!
ಠಿಣವೀ ಸ್ಥಿತ್ಯೆಲ್ಲಾ ಕಾಲಪ್ಪಾ! (ಹ)
-ಳೆಯ ವೃತ್ತಿ ನೆನಪಾಗ್ವುದಪ್ಪಾ! (ಕಾ)
-ಯ ಮೋಹ ಕಾಡುತಿದೆ ಕಾಣಪ್ಪಾ! (ಕಾ)
-ಲದರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂದಪ್ಪಾ!!!

ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದರೆ? [ಮ]

-ನುಜನಾಗಬೇಕಾ ಸಾರೆ!
ನೋಜಯವಿರಲುರೆ! (ಮ)
-ತ್ತೆತ್ತಲಗಲಿರಲಾರೆ!
ಹುಸಿ ಮಾಯೆ ನಂಬಲಾರೆ! (ಸಿ)
-ಟ್ಟಿಗಾನೆಡೆ ಕೊಡಲಾರೆ!
ತ್ತನ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರೆ! (

ಈ)
-ರೆ, ನಿರಂಜನನ ಗೆರೆ!!!

ನೀನೆನ್ನ ಕುಠೀರ ಕಾಣಪ್ಪಾ [ನಾ]

-ನೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಹೆನಪ್ಪಾ? (ನ)
-ನ್ನಲ್ಲೇಕಾರೋಪ ನಿನಗಪ್ಪಾ?
ಕುಶಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀನಪ್ಪಾ!
ಠೀವಿ ನನಗೇನೂ ಬೇಡಪ್ಪಾ! (ಬ)
-ರ ಮಾಡಿಕೋ ನಿನ್ನೊಳಗಪ್ಪಾ!
ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲಾ ನಿನಗಾಗಪ್ಪಾ! (ಗ)
-ಣಪತಿ ನೀನಲ್ಲವೇನಪ್ಪಾ? (ಅ)
-ಪ್ಪಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗಪ್ಪಾ!!!

ಲೆಃಖ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು!

ರೆಯಂತೆ ಕಾಣಸಬೇಕು!
ಪ್ಪು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು!
ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದಿರಬೇಕು! (ಶಾ)
-ಖೆಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು!
ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ತಾನಾಗಬೇಕು!
ತಿ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿಗಿಳೀ ಬೇಕು!
ಬೇಡ ಬಾಲನ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು! [ಬೇ]
-ಕು, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬೇಕು!!!

ಒಬ್ಬ ದೇವನಡಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಾರ್ಚನೆ! [ಹ]

-ಬ್ಬ ಹರಿದಿನದಲ್ಲಾಗುವುದನಂತಾರ್ಚನೆ!
ದೇವ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದಾಗಲಿ ಚಿಂತನೆ! (ಭ)
-ವರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಿದೇ ಸಾಧನೆ!
ಶ್ವರ ರೂಪಕ್ಕಂಟಿರಬಾರದು ಯೋಚನೆ! (ದು)
-ಡಿಯಲೇಬೇಕು ಮನಸಿನ ಮಾಯಾ ವಾಸನೆ!
ಗೆಳೆಯನಿದಕೆ ನಿತ್ಯ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ!
ವಿಧಿ, ಹರಿ, ಹರರ್ಬೇಡ ಬೇರೆಂಬ ಭಾವನೆ!
ವಿಕಲ್ಪ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸದ್ಗುರು ಬೋಧನೆ!
ರ್ಮ, ಕರ್ಮದಿಂದಾಗಬೇಕು ಲೋಕ ಪಾಲನೆ!
ರೂಪಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವಾದಾಗಲೇ ವಿಮೋಚನೆ!
ಪಾಪರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಆಗಲೇ ನಿರ್ಮೂಲನೆ! (ವ)
-ರ್ಚಸ್ಸಿದಕ್ಕಾಗಿರಬೇಕು ನಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ!
ನೆನೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನ ಜ್ಞಾನಿ ಜೀವನೇ!!!

ಹುಟ್ಟು, ಸಾವಿಲ್ಲದಾತ ಅನಂತ! [ಮು]

-ಟ್ಟು, ಮಡಿ ನೋಡದಾತ ಅನಂತ!
ಸಾಕು, ಬೇಕಿಲ್ಲದಾತ ಅನಂತ!
ವಿಮಲ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತಾನಂತ! (ಕ್ಷು)
-ಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪ್ರೇಮಾತೀತಾನಂತ!
ದಾತ, ನಾಥ, ಜಗನ್ನಾಥಾನಂತ!
‘ತತ್ವಮಸಿ’ ಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥಾನಂತ!
ಸದೃಶ ಗೀತಾಮೃತಾನಂತ! (ಅ)
-ನಂತ ನಾಮ, ರೂಪಿನಾತ್ಮಾನಂತ!
ನ್ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂತ!!!

ಹುಟ್ಟು, ಸಾವಿಲ್ಲದವ ಅನಂತ! (ಮು)

-ಟ್ಟು, ಮಡಿ ನೋಡದವ ಅನಂತ!
ಸಾಕಾರದಂತರ್ಯಾಮಿ ಅನಂತ!
ವಿಮಲಾಂತರಂಗಸ್ವಾಮ್ಯನಂತ! (ಮ)
-ಲ್ಲಮರ್ದನ ಜನಾರ್ದನಾನಂತ!
ತ್ತಾತ್ರೇಯಾವಧೂತ ಅನಂತ!
ರ್ಣಾದಿ ಭೇದಾತೀತ ಅನಂತ!
ನಂತನಾಮ, ರೂಪಿ ಅನಂತ!
ನಂದ ಕಂದ ಗೋವಿಂದ ಅನಂತ! (ಪಿ)
-ತ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಅನಂತ!!!

ನಾಗರಾಜನಿಗೆ ಹಾಲೂಟ! [ಇಂ]

-ಗಲಿ ಸಕಲ ಕಾಮ ಕೂಟ!
ರಾತ್ರಿ, ದಿನ ಏಕೆ ಓಡಾಟ?
ಯ ಗುರುವಿನೊಡನಾಟ!
ನಿತ್ಯ ಕೇಳವನಾಪ್ತ ಪಾಠ! (ಹ)
-ಗೆತನವಿಲ್ಲದಾಡು ಆಟ! (ಮ)
-ಹಾ ಮಾತೆ ಮಾಯೆಯೆಂಬ ನೋಟ!
ಲೂಟಿ ಮಾಡದಿರನ್ಯರೂಟ! (ದಿ)
-ಟ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೂಟ!!!

ಮುದ್ದು ಮಾಡುವರಿಗಡ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಡ! (ಬಿ)

-ದ್ದು ಬಂಧನದಲೊದ್ದಾಡಬೇಡ!
ಮಾನಾವಮಾನ ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಡ! (ಕಾ)
-ಡು, ಮೇಡುಗಳಲೆದಾಡಬೇಡ!
ರ ಗುರುಧ್ಯಾನ ಬಿಡಬೇಡ! (ಇ)
-ರಿಸಿದಂತೆ ಇರದಿರಬೇಡ! (ರಾ)
-ಗ ದ್ವೇಷಗಳಿಗಾಳಾಗಬೇಡ! (ದು)
-ಡ್ಡಿ ನಾಸೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಬೇಡ!
ಬೇನೆಗಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಡ! (ಕ)
-ಡ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗೆ ಬೇಡ!!!

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಲಿಸಲಪ್ಪಾ! (ಸಾ)

-ರ್ಥಕವಾಗಲಿ ಬಾಳಪ್ಪಾ! (ಮ)
-ನೆತನ ಉಳಿಯಲಪ್ಪಾ! (ಸ)
-ಫಲಾಗಲರ್ಚನೆಯಪ್ಪಾ! (ಮ)
-ಲಿನ ವಾಸನೆ ಹೋಗ್ಲಪ್ಪಾ!
ದಾ ನಿನ್ನವನಾಗ್ಲಪ್ಪಾ! (ಬಾ)
-ಲನಲಾಕ್ರೋಶ ಬೇಡಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ನಿರಂಜನ ರೂಪ ನಿರ್ಮಲ!

ರಂಗನಾಥಾಕಾರ ನಿರ್ಮಲ!
ಗದೇಕ ಗುರು ನಿರ್ಮಲ!
ತಜನೋದ್ಧಾರ ನಿರ್ಮಲ!
ರೂಪ ನಾಮಾತೀತ ನಿರ್ಮಲ!
ರಮ ದಯಾಳು ನಿರ್ಮಲ!
ನಿತ್ಯ, ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಲ! (ಧ)
-ರ್ಮ, ಕರ್ಮನಿರತ ನಿರ್ಮಲ! (ಕಾ)
-ಲ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬಾಲ!!!

ಸತ್ಸಂಗಿ ನಿರಹಂಕಾರಿ! (ಸ)

-ತಂಪ್ರದಾಯ ಸದಾಚಾರಿ! (ಭ)
-ಗಿನೀ ಪ್ರೇಮಿ, ಭಾವಜಾರಿ!
ನಿಶ್ಚಲ ತತ್ವ ವಿಹಾರಿ!
ತ್ನ ಸಮಾನ ಕುಮಾರಿ!
‘ಹಂಸಸ್ಸೋಹಂ’ ಮಂತ್ರಾಕಾರಿ!
ಕಾಲ, ಕರ್ಮ ಧರ್ಮಾಧಾರಿ! (ಹ)
-ರಿ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನೋದ್ಧಾರಿ!!!

ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿಯರೈಕ್ಯ ಮುಖ್ಯ! [ತ]

-ಕ್ಕ ಸತಿಯಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ!
ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಸೇವೆ ಮುಖ್ಯ!
ಗಿರಿಧರನ ಧ್ಯಾನ ಮುಖ್ಯ! (ಕಾ)
-ಯ, ಮನಸು, ವಾಕ್ಯುದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯ! (ಈ)
-ರೈದಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮುಖ್ಯ! (ವಾ)
-ಕ್ಯ ಗುರುವಿನದತಿ ಮುಖ್ಯ! (ಕಾ)
-ಮುಕರಾಗದಿರ್ಪುದು ಮುಖ್ಯ! (ಮು)
-ಖ್ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಸಖ್ಯ!!!

ಜ್ಞಾನ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಪ್ಪಾ!

ಮಸ್ಕಾರಡಿಗಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಭಿಲಾಷೆ ಬೇರಿಲ್ಲಪ್ಪಾ! (ರ)
-ಕ್ಷೆ ನಿನ್ನದಿರಲಪ್ಪಾ!
ನೀನು ಸರ್ವಜ್ಞನಪ್ಪಾ! (ಬ)
-ಡ ಬಾಲಕ ನಾನಪ್ಪಾ! (ಅ)
-ಪ್ಪಾ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಪ್ಪಾ!!!

ನಾನೇ ನೀನು ನಿಜ ತಾನೇ! [ನೀ]

-ನೇ ಆ ದತ್ತ ಗುರು ತಾನೇ!
ನೀನೆಲ್ಲರಲಿರ್ಪೆ ತಾನೇ! (ತ)
-ನು, ಮನ ನಿನ್ನಿಂದ ತಾನೇ!
ನಿನ್ನಾಟಕ್ಕಿದೆಲ್ಲಾ ತಾನೇ!
ಗದೀಶ್ವರೇಸು ತಾನೇ!
ತಾಪಸರಿಷ್ಟ ನೀ ತಾನೇ! (ನೀ)
-ನೇ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನೇ!!!

ಕ್ರಿಸ್ತನೆನ್ನ ಪಂಚಪ್ರಾಣ! [ಹ]

-ಸ್ತವನದು ಸಂಜೀವನ!
ನೆನಪವನದು ಜ್ಞಾನ! (ಉ)
-ನ್ನತದವನಾಜ್ಞೆ ತ್ರಾಣ!
ಪಂಥವದಮೃತ ಪಾನ!
ರಾಚರಾತ್ಮಾಭಿಮಾನ!
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪರಮ ದಾನ! (ಗು)
-ಣ, ನಿರಂಜನೇಸು ಗಾನ!!!

ಅಷ್ಟಕ ಹಾಡಿದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ! (ಇ)

-ಷ್ಟ ಬಾಂಧವ ಮಿತ್ರ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ!
ಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ!
ಹಾನಿ, ವೃದ್ಧಿಗೀಶ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ! (ಕೂ)
-ಡಿಯಾಡಿ ಒಲಿವ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ!
ಯೆ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಾತ್ಮ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ!
ಪುಣ್ಯ, ಪಾಪದೂರ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ! (ಹು)
-ಟ್ಟ, ಸಾವ ಸುಟ್ಟವ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ! (ಕ)
-ಣ್ಣ ತೆರೆವ ಗಣ್ಯ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ!!!

ಉಣಿಸುವಳು, ತಣಿಸುವಳಾ ಗಂಗೆ! (ಎ)

-ಣಿಸಳುಚ್ಛ, ನೀಚ ಗುಣಗಳಾ ಗಂಗೆ!
ಸುಪುತ್ರ, ಪುತ್ರಿಯರಿತ್ತವಳಾ ಗಂಗೆ!
ರ ಯೋಗೀಶ್ವರನಿಗಾಪ್ತಳಾ ಗಂಗೆ! (ಪಾ)
-ಳು ಭೂಮಿಯ ಪಾವನ ಗೈವಳಾ ಗಂಗೆ!
ಳಮಳಗಳಿಲ್ಲದವಳಾ ಗಂಗೆ! (ಪ್ರಾ)
-ಣಿ ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಾಧಾರಳಾ ಗಂಗೆ!
ಸುರ, ನರೋರಗರಿಷ್ಟಾರ್ಥಳಾ ಗಂಗೆ!
ರ ಭಗೀರಥಗಿತ್ತವಳಾ ಗಂಗೆ! (ಆ)
-ಳಾದವಗಡಿಯಾಳಾದವಳಾ ಗಂಗೆ!
ಗಂಗಾಧರ ಶಿರ ಶೋಭಾಂಗಳಾ ಗಂಗೆ! (ಬ)
-ಗೆ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನೆಂಬಳಾ ಗಂಗೆ!!!

ಹೆಂಚು ಕಾದಾಗ ದೋಸೆ ಹಾಕು! [ಅಂ]

-ಚು ಕಿತ್ತಾಗ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕು!
ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಕಾಳು ಹಾಕು!
ದಾರಿ ಕಂಡಾಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕು!
ರ್ವ ಬಂದಾಗ ಮೌನ ಹಾಕು!
ದೋಣಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕು!
ಸೆಖೆ ಆದಾಗ ಗಾಳಿ ಹಾಕು!
ಹಾಡು ಹೇಳ್ವಾಗ ತಾಳ ಹಾಕು!
ಕುಲ ನಿರಂಜನಗಾಗ್ಬೇಕು!!!

ಹಸುವಿರುವಲ್ಲಿ ಹಸುರಿಲ್ಲ! (ಹ)

-ಸುರು ಇರುವಲ್ಲಿ ಹಸುವಿಲ್ಲ!
ವಿಧಿ ವಿಲಾಸ ವಿಚಿತ್ರವೆಲ್ಲ! (ಬ)
-ರುವವರ ಕರೆಯುವವರಿಲ್ಲ!
ರಾಮಂತ್ರಣ ಬಾರದರ್ಗೆಲ್ಲ! (ಮ)
-ಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗಾನಂದವಿದೆಲ್ಲ!
ರಿ ಶರಣರ ಕೇಳ್ವರಿಲ್ಲ!
ಸುಶೀಲವದಾರಿನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ! (ಹ)
-ರಿಕಥಾ ಪ್ರವಚನವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ! (ಅ)
-ಲ್ಲಿ, ಏಸು, ನಿರಂಜನರ್ಬೇರಲ್ಲ!!!

ನಿನ್ನ ನಾಮಧೇಯವೇನಮ್ಮಾ? [ಅ]

-ನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯೆಂದಮ್ಮಾ!
ನಾಮವೆನಗೆ ಬಹಳಮ್ಮಾ!
ಹೇಶ್ವರಗೆ ದಾಸಿಯಮ್ಮಾ!
ಧೇನುಪಾಲ ಪರಮಾಪ್ತಮ್ಮಾ!
ಮನ ಸೋಲು ನನ್ನಿಂದಮ್ಮಾ!
ವೇದಾಂತದ ಗುರಿ ನಾನಮ್ಮಾ!
ನೂಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಮ್ಮಾ! (ಅ)
-ಮ್ಮಾ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಮ್ಮಾ!!!

ಬರೆಸುವವ ನನ್ನಿಂದ ನಾಗರಾಜು! (ಬೆ)

-ರೆತಿಹನು ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾಗರಾಜ!
ಸುತ್ತುತಿಹ ನನ್ನ ಹೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ!
ರವೀವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾಗರಾಜ!
ರ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಾಗರಾಜ!
ಗುನಗುತಾದರಿಪ ನಾಗರಾಜ! (ತ)
-ನ್ನಿಂದೆಲ್ಲರುದ್ಧಾರವೆಂಬ ನಾಗರಾಜ!
ಯಾಮಯನಾಗಿರುವ ನಾಗರಾಜ!
ನಾಕಾದಿ ಲೋಕ ನಾಯಕ ನಾಗರಾಜ!
ಮನಾಗಮನ ಹೇತು ನಾಗರಾಜ!
ರಾರಾಜಿದನೆಲ್ಲರಲಿ ನಾಗರಾಜ! (ನಿ)
-ಜ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾತ್ಮ ನಾಗರಾಜ!!!

ನಾನೇನು ತರಬೇಕು ನಿಮಗೆ? (ನೀ)

-ನೇನೂ ಯೋಚಿಸಬೇಡಾ ಬಗೆಗೆ! (ತ)
-ನು, ಮನವನೊಪ್ಪಿಸು ನನಗೆ! (ಪಿ)
-ತ ದತ್ತನಾಗಿಹನು ನಿನಗೆ! (ಪ)
-ರದೇಶದಾಸೆ ಬೇಡ ನಿನಗೆ!
ಬೇಕಾದುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ! (ಬೇ)
-ಕು ತೃಪ್ತಿದ್ದುದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ!
ನಿನ್ನೀ ಜೀವನಾನಂದ ನನಗೆ! (ಮ)
-ಮತೆ ಬೇಡನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ!
ಗೆಳೆಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾಗೆ!!!

ಬೇಗಾಗಲಿ ಬಾಕಿ ಸಂದಾಯ!

ಗಾನ ಹರಿನಾಮವಾದಾಯ!
ತಿಗೇಡನ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ! [ಲ]
-ಲಿತಾ ತಾಯಿ ಸದಾ ಸಹಾಯ!
ಬಾಯ್ಗಿಡುವಳಮೃತ ಪೇಯ!
ಕಿರುಕುಳ ಸಂಸಾರಪಾಯ!
ಸಂತಸವೀವುದಾತ್ಮೋದಯ! (ಸ)
-ದಾನಂದವಿದೇ ಸರ್ವೋದಯ! [ಪ್ರಿ]
-ಯ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯೋದಯ!!!

ಮಂತ್ರ ಲೇಖನ ಸಾಕಾಯ್ತೇಕೇ? (ಪು)

-ತ್ರ, ಪುತ್ರಿಯರ್ಗಳುವೆಯೇಕೇ?
ಲೇಸೆನಿಪುದ ಮಾಡು ಜೋಕೇ! (ಸ)
-ಖ ಗುರುವೆಂದರಿಯದೇಕೇ? [ಮ]
-ನಸವನಲಿ ಲೈಸದೇಕೇ?
ಸಾಯುಜ್ಯೈಕ್ಯ ಜಯ ಪತಾಕೇ!
ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠೆಯೇ ಬೇಕದಕೇ! (ಆ)
-ಯ್ತೇನು ಕಷ್ಟ ನಿತ್ಯ ಜಪಕೇ! (ಸಾ)
-ಕೇ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ಬೇಕೇ!!!

ಮನವಿರಲಿ ಮಾಧವನಲ್ಲಿ!

ಡೆಯಿರಲಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ!
ವಿಶ್ವವಿರಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ! (ವಿ)
-ರಕ್ತಿಯಿರಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ! (ತೇ)
-ಲಿ ತಾನಿರಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ!
ಮಾತಿರಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ!
ನವಿರಲಿ ದಾನಿಗಳಲ್ಲಿ! (ಜೀ)
-ವನವಿರಲಿ ಸರಳದಲ್ಲಿ!
ಗುವಿರಲಿ ವದನದಲ್ಲಿ! (ಅ)
-ಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗಿಲ್ಲಿ!!!

ಸಾಧನೆ ಸಾಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ! (ಬೋ)

-ಧನೆಯಾಗಲಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ!
ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಲಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ!
ಸಾಯುಜ್ಯವಾಗಲಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ!
ತಿಸದಿರಲಿ ಮಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ! (ನ)
-ಲಿಯುತಿರಲಿ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ!
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿರಲಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ! (ಭ)
-ಕ್ತಿಯಿರಲಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ! (ಧ್ಯೇ)
-ಯ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ ಸಹನೆಯಲ್ಲಿ! (ಎ)
-ಲ್ಲಿ? ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಿರ್ಪಲ್ಲಿ!!!

ಜಯ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿಂದ! (ಭ)

-ಯವರಪಚಾರದಿಂದ!
ಸೂತ್ರವಿರಲ್ಮಣಿಗಂದ! (ಆ)
-ರ್ಯರಿದ್ದಂತಿರದರಿಂದ!
ಚಂಚಲತೆ ಮಾಯೆಯಿಂದ! (ಭ)
-ದ್ರ, ತತ್ವ ಚಿಂತನಾನಂದ! (ಆ)
-ರಿಂದೆಂದರಿಹದ ಚಂದ! (ಕಂ)
-ದ, ನಿರಂಜನಾರ್ಕನಿಂದ!!!

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇನಯ್ಯಾ?

ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಇಹನಯ್ಯಾ!
ತಿ, ಮತಿದಾತ ಅವನಯ್ಯಾ!
ತಿತ ಪಾವನನವನಯ್ಯಾ! (ಪ)
-ಟ್ಟಣಿಗರಾಪ್ತನಾಗಿಹನಯ್ಯಾ! (ಹ)
-ಣ, ಕಾಸಿಗಾಶಿಪಾತನಲ್ಲಯ್ಯಾ!
ರ್ಶನಾನಂದ ಭಕ್ತರಿಗಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಲ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕಯ್ಯಾ!
ದಿ ಕಾವೇರಿ ತೀರವದಯ್ಯಾ! (ಅ)
-ಯ್ಯಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ ರಂಗಯ್ಯಾ!!!

ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಾ ಭಗವಂತ! (ಶ)

-ಕ್ತ ಗುರುದತ್ತಾ ಭಗವಂತ! (ನ)
-ರ, ಹರಿರೂಪಾ ಭಗವಂತ!
ಕ್ತ ಪ್ರಾಣೇಶಾ ಭಗವಂತ! (ವ್ಯ)
-ಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತವೆಲ್ಲಾ ಭಗವಂತ!
ಕ್ತಿ, ಮುಕ್ತೀಶಾ ಭಗವಂತ!
ಗನದಂತಾ ಭಗವಂತ!
ವಂದನಾನಂದಾ ಭಗವಂತ! (ಆ)
-ತ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಾನಂತ!!!

ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತ! (ಶ)

-ಕ್ತ ಸದ್ಗುರುವಾ ಭಗವಂತ!
ಮೇಶನಾಪ್ತಾ ಭಗವಂತ!
ವದೂರನಾ ಭಗವಂತ! (ಯು)
-ಕ್ತ ತತ್ವ ಸ್ಥಿತಾ ಭಗವಂತ!
ಕ್ತಿ ಮುಕ್ತೀಶಾ ಭಗವಂತ!
ಗನದಂತಾ ಭಗವಂತ!
ವಂದನಾರ್ಹನಾ ಭಗವಂತ! (ಆ)
-ತ ನಿರಂಜನಾ ಭಗವಂತ!!!

ನನ್ನ ಮನೆಯಲಾತಿಥ್ಯ! (ಉ)

-ನ್ನತದಾದರ್ಶದಾತಿಥ್ಯ! (ರಾ)
-ಮನಾಮ ಸಹಿತಾತಿಥ್ಯ! (ಮ)
-ನೆ ಮಂದಿಯೊಂದಾಗಾತಿಥ್ಯ! (ನ)
-ಯ, ಭಯ, ಭಕ್ತಿಯಾತಿಥ್ಯ!
ಲಾಭೇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದಾತಿಥ್ಯ! (ಮಿ)
-ತಿ

ಈರಿದಾನಂದಾತಿಥ್ಯ! (ಮಿ)
-ಥ್ಯಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯ!!!

ದೇವಪ್ಪಾ! ನೀನ್ಯಾರೆನ್ನಪ್ಪಾ? (ಭ)

-ವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನೀನಪ್ಪಾ! (ಇ)
-ಪ್ಪಾಗಿದರಿಯಬೇಕಪ್ಪಾ!
ನೀನೆಲ್ಲರಲಿಪ್ಪೆಯಪ್ಪಾ!
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನಂತಪ್ಪಾ! (ಮೆ)
-ರೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಪ್ಪಾ! (ನಿ)
-ನ್ನ ನಾ ಮರೆಯಲೆಂತಪ್ಪಾ? (ಅ)
-ಪ್ಪಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಪ್ಪಾ!!!

ಸಂಧ್ಯಾರ್ಕನಿಂದ ಸುಸ್ವಾಗತ!

ಧ್ಯಾನಾನಂದಗಾ ಸುಸ್ವಾಗತ! (ತ)
-ರ್ಕ ರಹಿತಗಾ ಸುಸ್ವಾಗತ!
ನಿಂತನಂತಗಾ ಸುಸ್ವಾಗತ!
ತ್ತ ಗುರುಗಾ ಸುಸ್ವಾಗತ!
ಸುಖಪ್ರದಗಾ ಸುಸ್ವಾಗತ!
ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಗಾ ಸುಸ್ವಾಗತ!
ರ್ವ ಶೂನ್ಯಗಾ ಸುಸ್ವಾಗತ! (ಪಿ)
-ತ ನಿರಂಜನಗಾ ಸುಸ್ವಾಗತ!!!

ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನೀನಿರಿಸಿಕೋ! (ಮ)

-ನ್ನಣೆಗಶಿಸದೆ ನೀನಿದ್ದುಕೋ!
ಯೋಗೀಶ್ವರ ಶಿವನಂತಿದ್ದುಕೋ! (ಭಾ)
-ಗ್ಯವಿದಮೂಲ್ಯವೆಂದರಿತುಕೋ!
ತೆಗಳಿಕೆಯಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದುಕೋ!
ನೀನಾರೆಂಬ ವಿಚಾರವಿಟ್ಟುಕೋ!
ನಿನ್ನಾನಂದಕ್ಕಿದೆಂದು ನಂಬಿಕೋ! (ಗಿ)
-ರಿಧರನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೋ! (ಘಾ)
-ಸಿಯಾಗದು ಜನ್ಮ ತಿಳಿದುಕೋ! (ಅ)
-ಕೋ! ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯನಪ್ಪಿಕೋ!!!

ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆಳ್ಳು, ಕಡಲೆ, ಬೆಲ್ಲ!

ಕ್ರಾಂತಿಗಾರರಿಗೆ ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ!
ತಿಳಿ ನೀರಾಗಬೇಕವರೆಲ್ಲ! (ಹ)
-ಗೆತನ ಬಿಟ್ಟೊಂದಾಗಬೇಕೆಲ್ಲ! (ಸು)
-ಳ್ಳು, ಮೋಸ, ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕೆಲ್ಲ!
ರುಣೆಯಿರಬೇಕವರ್ಗೆಲ್ಲ! (ಬಿ)
-ಡಬೇಕನ್ಯ ದೂಷಣೆಗಳೆಲ್ಲ!
ಲೆಕ್ಕಿಸಬಾರದೆಡೆರನೆಲ್ಲ!
ಬೆನಕನ ಭಜಿಸಬೇಕೆಲ್ಲ! (ಬೆ)
-ಲ್ಲ ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಿದೆಲ್ಲ!!!

ಬೀಡಿ ಸಿಗ್ರೇಟು ಬಿಡಿ ನೀವೆಲ್ಲಾ! (ನಾ)

-ಡಿ, ನರದಶಕ್ತ್ಯದರಿಂದೆಲ್ಲಾ! (ಪು)
-ಸಿ, ಮಾತೆಂದನ್ನದಿರಿದನೆಲ್ಲಾ! (ಅ)
-ಗ್ರೇಸರ ವೈದ್ಯಾನುಭವವೆಲ್ಲಾ! (ಏ)
-ಟು ತಪ್ಪಿ ಸುಖಿಗಳಾಗ್ಬೇಕೆಲ್ಲಾ!
ಬಿಸದೂಟವಾಶಿಪರಾರಿಲ್ಲಾ! (ನೋ)
-ಡಿ, ವಿಚಾರಿಗಳಾದವರೆಲ್ಲಾ!
ನೀತಿಗಾನತರಾಗಬೇಕೆಲ್ಲಾ!
ವೆಗ್ಗಳದಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರೆಲ್ಲಾ! (ಬ)
-ಲ್ಲಾ, ನಿರಂಜನಾದಿತ್ಯಗಾಗ್ಯೆಲ್ಲಾ!!!

ಲೋಭಿಯ ದಾನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ! (ಅ)

-ಭಿಮತಗಳೆಲ್ಲಾ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ! (ಭ)
-ಯ ಪಿಶಾಚಿ ಸದಾ ಮನದಲ್ಲಿ! (ಆ)
-ದಾಯವೆಲ್ಲಾ ಕೂಡಿಡುವುದ್ರಲ್ಲಿ!
ಶ್ವರದರಿವಿಲ್ಲವನಲ್ಲಿ!
ಸಂಪಾದನೆಯ ಹುಚ್ಚವನಲ್ಲಿ!
ರುಣೆಗೆಡೆಯಿಲ್ಲವನಲ್ಲಿ! (ಅ)
-ಲ್ಪತನಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತವನಲ್ಲಿ! (ಮ)
-ದ, ಮತ್ಸರಕಾಶ್ರಯವನಲ್ಲಿ! (ಅ)
-ಲ್ಲಿ, ನಿರಂಜನಾರ್ಕ ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ!!!

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ
ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ