ಸಂಪರ್ಕ

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ.)
ನಿರಂಜನ ಕುಠೀರ, ಅಸಿಟೇಟ್ ಟೌನ್
ಮಂಡ್ಯ.

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ
ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ